ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT KHU VỰC THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Đánh giá tiềm năng và định hướng quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất khu vực thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình":

CHO VAY HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH (tt)

CHO VAY HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH (tt)

CHO VAY HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH (LV thạc sĩ)CHO VAY HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH (LV thạc sĩ)CHO VAY HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH (LV thạc sĩ)CHO VAY HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH (LV thạc sĩ)CHO VAY HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH (LV thạc sĩ)CHO VAY HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH (LV thạc sĩ)CHO VAY HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH (LV thạc sĩ)CHO VAY HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH (LV thạc sĩ)CHO VAY HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH (LV thạc sĩ)CHO VAY HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

DCQHSDD-2020-2-BC-QHSDDBAUBANG

DCQHSDD-2020-2-BC-QHSDDBAUBANG

Bản đồ huyện Bàu Bàng, tỷ lệ 1/25.000, in màu, bao gồm: Đánh giá tài nguyên đất đai: đất, nước, khí hậu,… Đánh giá tài nguyên đất đai: đất, nước, khí hậu,… Quản lý sử dụng đất, biến động[r]

119 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 TẠI THỊ XÃ SẦM SƠN – TỈNH THANH HÓA

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 TẠI THỊ XÃ SẦM SƠN – TỈNH THANH HÓA

1. Đặt vấn đề
Đất đai là tài nguyên Quốc gia vô cùng quý giá mà tạo hóa đã ban tặng cho con người, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn tài nguyên không tái tạo được trong nhóm tài nguyên hạn chế của mỗi quốc gia. Đất đai là địa bàn phát triển dân sinh, kinh tế xã hội và quốc phòng, an ninh; là tư liệu sản xuất chủ yếu trong lao động nói chung và trong sản xuất nói riêng.
Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý theo quy hoạch và Pháp luật”.
Mặt khác, đất đai là một trong những nguồn lực để phát triển, trong khi đó quỹ đất đai lại bị giới hạn trong khi các nhu cầu về đất ngày càng tăng nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đất đai cần được quy hoạch để sử dụng hiệu quả ở hiện tại và tương lai nhằm khai thác tài nguyên đất một cách có hiệu quả nhất.
Vì vậy, quy hoạch sử dụng đất là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Việc thực hiện đúng phương án quy hoạch quyết định tính khả thi và hiệu quả của phương án quy hoạch sử dụng đất. Thực hiện quy hoạch sử dụng đất phải phù hợp với yêu cầu thực tế phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Việc sử dụng đất phải triệt để, tiết kiệm, tránh lãng phí quỹ đất, phân bố hợp lý quỹ đất cho nhu cầu sử dụng khác nhau của nền kinh tế.
Thanh Hóa là một tỉnh đang phát triển ở khu vực miền trung nước ta. Thị xã Sầm Sơn là một thị xã ven biển nằm ở phía đông của tỉnh Thanh Hóa. Sầm Sơn là một trong những địa điểm du lịch biển khá nổi tiếng tại Việt Nam; với ngành thương mại, du lịch – dịch vụ giữ vai trò quan trọng. Vì vậy, việc phân bố quỹ đất đai là vô cùng quan trọng. Với sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh Thanh Hóa nói chung, thị xã Sầm Sơn nói riêng, áp lực về đất ngày càng tăng. Việc sử dụng đất của người dân trên địa bàn còn mang tính tự phát, hiệu quả sử dụng đất chưa cao, chưa thực sự phát huy hết tiềm năng phát triển kinh tế của thị xã. Vì vậy công tác quy hoạch và đánh giá thực hiện quy hoạch sử dụng đất của thị xã là cần thiết để giải quyết nhu cầu về đất cho các ngành kinh tế. Mặt khác, việc phân bổ quỹ đất phải phù hợp với các quy hoạch các ngành có liên quan, bên cạnh đó phải phù hợp với điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của thị xã. Do đó việc đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 2011 – 2015 là vô cùng quan trọng , nhằm chỉ ra tồn tại yếu kém gì và rút ra kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc thực hiện công tác quy hoạch sử dụng đất trong giai đoạn tiếp theo.
Xuất phát từ nhu cầu đó, được sự đồng ý của ban chủ nhiệm Khoa Quản lý đất đai – Trường Đại học Tài Nguyên Và Môi Trường Hà Nội, dưới sự hướng dẫn của giảng viên Th.s Hoàng Nguyệt Ánh, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2015 tại thị xã Sầm Sơn – tỉnh Thanh Hóa”.
Xem thêm

Đọc thêm

TIỀM NĂNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐẢO LÝ SƠN VÀ ĐỊNH HƯỚNG KHAI THÁC SỬ DỤNG

TIỀM NĂNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐẢO LÝ SƠN VÀ ĐỊNH HƯỚNG KHAI THÁC SỬ DỤNG

Cỏc thụng số sử dụng để tớnh toỏn trữ lƣợng tiềm năng nƣớc dƣới đất dựa theo cỏc kết quả điều tra, đỏnh giỏ chi tiết nƣớc dƣới đất đảo Lý Sơn do Liờn đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyờ[r]

10 Đọc thêm

TRỮ LƯỢNG KHAI THÁC TIỀM NĂNG TẦNG CHỨA NƯỚC PLEISTOCEN GIỮA - TRÊN (QP2-3) TỈNH CÀ MAU

TRỮ LƯỢNG KHAI THÁC TIỀM NĂNG TẦNG CHỨA NƯỚC PLEISTOCEN GIỮA - TRÊN (QP2-3) TỈNH CÀ MAU

Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu đánh giá xác định trữ lượng khai thác tiềm năng nước dưới đất khu vực tỉnh Cà Mau, đặc biệt là đã xác định được các thông số địa chất thủy văn khu vực, đánh giá xác định được trữ lượng khai thác tiềm năng nước dưới đất, dự báo biến động mực nước, xác định được định lượng các đại lượng cung cấp nước dưới đất từ biển và từ nước mưa theo không gian và thời gian,... chi tiết xây dựng được bộ thông số đầu vào, giá trị biên.
Xem thêm

Đọc thêm

đánh giá chính sách quản lý nước dưới đất ở vùng ven biển bán đảo cà mau

ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở VÙNG VEN BIỂN BÁN ĐẢO CÀ MAU

Nguyên cứu “Quản lý tài nguyên nước dưới đất tại Vĩnh Châu, Sóc Trăng: hiện trạng và thách thức” tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ, 2013 đã đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng v[r]

66 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT TỈNH QUẢNG NINH

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT TỈNH QUẢNG NINH

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP
I, Sở Tài nguyên Môi trường
a) Vị trí, Chức năng:
1. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thuỷ văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
b) Nhiêm vụ và quyền hạn:
1. Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường và công tác cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;
b) Dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường;
c) Dự thảo văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi quản lý nhà nước được giao.
2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:
a) Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực tài nguyên và môi trường;
b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, tổ chức lại các tổ chức, đơn vị của Sở Tài nguyên và Môi trường;
c) Dự thảo các văn bản quy định về quan hệ, phối hợp công tác giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.
3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về tài nguyên và môi trường sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật và nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên và môi trường trên địa bàn.
4. Quản lý, tổ chức giám định, đăng ký, cấp giấy phép, văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
5. Về đất đai:
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;
b) Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện đã được phê duyệt;
c) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức giao đất, công nhận đất ở cho hộ gia đình; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự khai phá đất để sản xuất nông nghiệp; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu được tách thửa và các nội dung khác theo quy định của pháp luật về đất đai;
d) Tổ chức thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo thẩm quyền; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc trưng dụng đất theo quy định;
đ) Thực hiện việc đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, ký hợp đồng thuê đất; lập, quản lý, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với các tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư theo quy định;
e) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn kiểm tra việc điều tra đánh giá tài nguyên đất; điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá đất đai; lập, chỉnh lý và quản lý bản đồ địa chính; thống kê, kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; xây dựng, vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý, sử dụng đất đai;
g) Chủ trì việc tổ chức xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định; lập bản đồ giá đất; tham mưu giải quyết các trường hợp vướng mắc về giá đất;
h) Chủ trì việc tổ chức xác định giá đất cụ thể làm căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định;
i) Xây dựng, quản lý, khai thác, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về đất đai theo quy định;
k) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật;
l) Kiểm tra và tổ chức thực hiện việc phát triển quỹ đất; quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.
6. Về tài nguyên nước:
a) Lập và thực hiện quy hoạch tài nguyên nước, kế hoạch điều tra cơ bản, điều hòa, phân phối tài nguyên nước, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt; giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên lưu vực sông nội tỉnh;
b) Khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế, vùng đăng ký khai thác nước dưới đất, vùng cần bổ sung nhân tạo nước dưới đất và công bố dòng chảy tối thiểu, ngưỡng khai thác nước dưới đất theo thẩm quyền, khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm khai thác cát, sỏi và các khoáng sản khác trên sông; lập danh mục hồ, ao, đầm phá không được san lấp;
c) Xây dựng, quản lý hệ thống giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đối với lưu vực sông nội tỉnh;
d) Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia theo thẩm quyền; lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; bảo đảm nguồn nước phục vụ cung cấp nước sinh hoạt trong trường hợp hạn hán, thiếu nước hoặc xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước;
đ) Thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước theo thẩm quyền; thu phí, lệ phí về tài nguyên nước, thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của pháp luật; hướng dẫn việc đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước;
e) Tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên nước theo phân cấp; kiểm kê, thống kê, lưu trữ số liệu tài nguyên nước trên địa bàn; báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước, tình hình quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên địa bàn;
g) Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước, các nguồn thải vào nguồn nước trên địa bàn; lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt;
h) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc trám lấp giếng không sử dụng theo quy định của pháp luật.
Xem thêm

Đọc thêm

Công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Bình 22TTBGTVT.doc

Công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Bình 22TTBGTVT.doc

Công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Bình 22TTBGTVT.

Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ RỪNG CỦA NGƯỜI H’MÔNG TẠI HUYỆN TỦA CHÙA TỈNH LAI CHÂU, GÓP PHẦN ĐƯA RA GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN ĐẤT, RỪNG HỢP LÝ CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƯ

ĐÁNH GIÁ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ RỪNG CỦA NGƯỜI H’MÔNG TẠI HUYỆN TỦA CHÙA TỈNH LAI CHÂU, GÓP PHẦN ĐƯA RA GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN ĐẤT, RỪNG HỢP LÝ CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƯ

Luận văn : Đánh giá quản lý tài nguyên đất và rừng của người H’Mông tại huyện Tủa Chùa tỉnh Lai Châu, góp phần đưa ra giải pháp quản lý và sử dụng tài nguyên đất, rừng hợp lý có sự tham gia c

Đọc thêm

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN QUY HOẠCH KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH SÓC TRĂNG ĐẾN NĂM 2020

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN QUY HOẠCH KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH SÓC TRĂNG ĐẾN NĂM 2020

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất tỉnh sóc trăng đến năm 2020

Đọc thêm

Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Bình

Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Bình

Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Đọc thêm

NGHIÊN CỨU TIỀM NĂNG VÀ ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG BỀN VỮNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI LƯU VỰC HỒ BA BỂ TỈNH BẮC KẠN TÓM TẮT

NGHIÊN CỨU TIỀM NĂNG VÀ ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG BỀN VỮNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI LƯU VỰC HỒ BA BỂ TỈNH BẮC KẠN TÓM TẮT

MỤC TIÊU CỤ THỂ_ - Đánh giá được hiện trạng sử dụng đất, hiệu quả của các loại sử dụng đất nông nghiệp; - Đánh giá được tiềm năng khai thác, sử dụng đất cho nông nghiệp bền vững tại lưu [r]

Đọc thêm

Đánh giá hiện trạng tài nguyên nước mặt phục vụ cấp nước sinh hoạt tỉnh Ninh Bình

Đánh giá hiện trạng tài nguyên nước mặt phục vụ cấp nước sinh hoạt tỉnh Ninh Bình

T ừ khóa: Ninh Bình, tài nguyên n ướ c, tài nguyên n ướ c m ặ t, sinh ho ạ t, dân c ư .
Summary : Water is a valueable resource and is not endless. In particular, face water is most vulnerable due to being exploited to serve up the daily needs and socio-economic development. Compared to the nation, Ninh Binh is now a province in the rate of economic development, infrastructure, investment, and tourism services, growth population. These impact very much on water resources in general and especially for the province's surface water resources such as local water shortage, increased salt intrusion, water quality declining ... Therefore, the assessment of surface water resources for different purposes is very important for economic development as well society in Ninh Binh province, especially for domestic and other activities. Review of literatures, evaluation and investigation, site survey have been done, then focuses making judgments about the current use of surface water resources for daily life. Finally, rational solutions for exploitation and use of surface water resources in Ninh Binh province are proposed.
Xem thêm

Đọc thêm

Tài nguyên địa chất

Tài nguyên địa chất

Tài nguyên địa chất thông qua các nội dung như: tài nguyên đất, đặc trưng của đất, quá trình thành tạo đất, thoái hóa đất, quỹ đất và sử dụng đất, quản lý tài nguyên đất, tài nguyên nước, đất Việt Nam, tài nguyên nước mặn, vòng tuần hoàn nước trên trái đất, tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước, sử dụng và quản lý tài nguyên nước, những vấn đề địa chất môi trường...

Đọc thêm

ĐỊNH HƯỚNG BẢO VỆ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN ĐẤT VIỆT NAM

ĐỊNH HƯỚNG BẢO VỆ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN ĐẤT VIỆT NAM

Định hướng bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên đất Việt Nam

Đọc thêm

MẪU BẢN ĐĂNG KÝ KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

MẪU BẢN ĐĂNG KÝ KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

(Ban hành kèm theo Quy định Quản lý Tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh TN) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------------------BẢN ĐĂNG KÝ KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT Kính gửi: UBND

3 Đọc thêm

MẪU BẢN ĐĂNG KÝ KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

MẪU BẢN ĐĂNG KÝ KHAI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

- Thay đổi, bổ sung mục đích sử dụng hoặc vị trí khai thác thì phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.
- Công trình khai thác không còn sử dụng hoặc không có nhu cầu, kế hoạch sử dụng thì phải thông báo cho UBND xã/phường/thị trấn.

3 Đọc thêm

TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NHỮNG THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP

TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ NHỮNG THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP

Bài báo giới thiệu kết quả đánh giá hiện trạng tài nguyên nước dưới đất về sự phân bố các tầng chứa nước, trữ lượng tiềm năng nước dưới đất, hiện trạng khai thác sử dụng ở ĐBBB, đồng thời phân tích sự biến động tài nguyên nước về số lượng và chất lượng trong nhiều thập kỷ qua, đánh giá các nguyên nhân gây ra những biến động đó và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ phục vụ khai thác bền vững tài nguyên nước dưới đất ở ĐBBB.

Đọc thêm

Đánh giá tài nguyên sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình

Đánh giá tài nguyên sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình

Tuy nhiên, sự phát triển của ngành du lịch Quảng Bình trong thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn và chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Nhiều vấn đề đặt ra đối với nguồn tài nguyên du lịch... Trong đó khí hậu là một nhân tố có ảnh hưởng rất lớn cả về doanh thu lẫn lượng du khách đến Quảng Bình. Nằm trong vùng khí hậu Đông Trường Sơn - Quảng Bình chịu tác động mạnh mẽ của chế độ gió mùa Đông Bắc lạnh về mùa đông và gió phơn Tây Nam khô nóng về mùa hạ, lại là nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, lũ lụt, dông, lốc, mưa đá [3, 6], . . . nên gây khó khăn không nhỏ cho các hoạt động sản xuất nói chung cũng như hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng nói riêng ở từng thời kì trong năm. Do vậy, việc đánh giá tài nguyên sinh khí hậu phục vụ phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình chính là nhằm xác định mức độ thuận lợi của điều kiện khí hậu đối với toàn bộ hoạt động du lịch. Từ đó đề ra các phương hướng và biện pháp để khai thác sử dụng hợp lí, phát huy hơn nữa tiềm năng và thế mạnh du lịch của tỉnh.
Xem thêm

Đọc thêm

Nghiên cứu, đánh giá cảnh quan nhân sinh lãnh thổ Kon Tum phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên đất, rừng

Nghiên cứu, đánh giá cảnh quan nhân sinh lãnh thổ Kon Tum phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên đất, rừng

Định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên đất, rừng lãnh thổ Kon Tum theo các đơn vị Cảnh quan nhân sinh .... Định hướng khai thác sử dụng các cảnh quan lúa nước ...[r]

Đọc thêm

Cùng chủ đề