ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG HIỆU QUẢ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình":

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quán hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quán hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quán hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quán hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quán hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quán hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quán hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quán hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quán hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quán hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Xem thêm

Đọc thêm

Đánh giá hiện trạng tài nguyên nước mặt phục vụ cấp nước sinh hoạt tỉnh Ninh Bình

Đánh giá hiện trạng tài nguyên nước mặt phục vụ cấp nước sinh hoạt tỉnh Ninh Bình

T ừ khóa: Ninh Bình, tài nguyên n ướ c, tài nguyên n ướ c m ặ t, sinh ho ạ t, dân c ư .
Summary : Water is a valueable resource and is not endless. In particular, face water is most vulnerable due to being exploited to serve up the daily needs and socio-economic development. Compared to the nation, Ninh Binh is now a province in the rate of economic development, infrastructure, investment, and tourism services, growth population. These impact very much on water resources in general and especially for the province's surface water resources such as local water shortage, increased salt intrusion, water quality declining ... Therefore, the assessment of surface water resources for different purposes is very important for economic development as well society in Ninh Binh province, especially for domestic and other activities. Review of literatures, evaluation and investigation, site survey have been done, then focuses making judgments about the current use of surface water resources for daily life. Finally, rational solutions for exploitation and use of surface water resources in Ninh Binh province are proposed.
Xem thêm

Đọc thêm

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: KẾ TOÁN MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ: KẾ TOÁN MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Luận văn xác định các nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện kế toán môi trường tại các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định; đo lường tác động của các nhân tố đến thực hiện kế toán môi trường tại các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán môi trường tại các doanh nghiệp khai thác khoáng sản tỉnh Bình Định.

Đọc thêm

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Đánh giá công chức thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Đánh giá công chức thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

Mục đích nghiên cứu của đề tài là phân tích, đánh giá thực trạng công tác đánh giá công chức thuộc diện BTVHU Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình quản lý. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đánh giá công chức thuộc diện BTVHU quản lý tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của tỉnh.

Đọc thêm

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

Hoàn thiện quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi cục thuế huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Đọc thêm

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Bình

Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Bình

Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Đọc thêm

Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2006 2015 (LV thạc sĩ)

Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2006 2015 (LV thạc sĩ)

Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2006 2015 (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2006 2015 (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2006 2015 (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2006 2015 (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2006 2015 (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2006 2015 (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2006 2015 (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2006 2015 (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2006 2015 (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2006 2015 (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2006 2015 (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ

HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ

TRANG 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TRẦN HỒNG SƠN HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN [r]

96 Đọc thêm

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Luận văn hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến công tác bảo trợ xã hội; phân tích và đánh giá thực trạng thực hiện công tác bảo trợ xã hội tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Chỉ ra những kết quả đạt được cũng như những mặt hạn chế, những vấn đề bất cập còn tồn; tại của công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Đọc thêm

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế phát triển: Hoàn thiện công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế phát triển: Hoàn thiện công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Luận văn hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến công tác bảo trợ xã hội; phân tích và đánh giá thực trạng thực hiện công tác bảo trợ xã hội tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Chỉ ra những kết quả đạt được cũng như những mặt hạn chế, những vấn đề bất cập còn tồn; tại của công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Đọc thêm

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Phong Điền. Trên cơ cở mục tiêu phương hướng đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Phong Điền.

Đọc thêm

NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH PHỤC VỤ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT

NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG NINH PHỤC VỤ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT

Do vậy, việc thực hiện đề tài _"NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH _ _QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VÂN ĐỒN, TỈNH QUẢNG _ _NINH PHỤC VỤ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO H[r]

49 Đọc thêm

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

DANH MUC HNKH QUOC TE 2014

DANH MUC HNKH QUOC TE 2014

32 báo cáo với nhiều chủ đề khác nhau như: Viễn thám, Khai thác tài nguyên, Khoa học môi trường, Địa chất thủy văn, Địa toán học, Địa chất và Địa hóa, và Phát triển bền vững. - Thực địa với chủ đề khai thác tài nguyênsử dụng hợp lý nguồn tài nguyên tại thực địa tại Phú Thọ và Bát Tràng

2 Đọc thêm

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG HẦM BIOGAS TẠI HUYỆN TÂN YÊN TỈNH BẮC GIANG

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG HẦM BIOGAS TẠI HUYỆN TÂN YÊN TỈNH BẮC GIANG

TRANG 1 ------ BÙI THỊ LAN ANH _TÊN ĐỀ TÀI: _ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG HẦM BIOGAS TẠI HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI [r]

74 Đọc thêm

QUẢN LÝ NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN

QUẢN LÝ NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN

Bài viết tiến hành đánh giá thực trạng quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Nghi Lộc, từ đó đề xuất một số giải pháp có tính hệ thống nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện.

Đọc thêm

Cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (tt)

Cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (tt)

Cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Cho vay ngắn hạn đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Báo cáo tốt nghiệp: Tìm hiểu hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Yên Lập – Tỉnh Phú Thọ

Báo cáo tốt nghiệp: Tìm hiểu hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Yên Lập – Tỉnh Phú Thọ

Mời các bạn tham khảo tài liệu Báo cáo tốt nghiệp: Tìm hiểu hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Yên Lập – Tỉnh Phú Thọ. Mục tiêu của chuyên đề này là: Điều tra, đánh giá tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Yên Lập; điều tra, đánh giá hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường đất, nước và chất thải rắn trên địa bàn huyện Yên Lập; đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện của huyện để nâng cao công tác quản lý chất lượng môi trường, giảm thiểu ô nhiễm một cách khoa học và bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Xem thêm

Đọc thêm

Cùng chủ đề