BÀI GIẢNG TRIẾT HỌC - CHƯƠNG 4: CHỦ NGHĨA DUY VẬT - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Bài giảng Triết học - Chương 4: Chủ nghĩa duy vật - Trường Đại học Hồng Đức":

Bài giảng Triết học - Chương 1: Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội

BÀI GIẢNG TRIẾT HỌC - CHƯƠNG 1: TRIẾT HỌC VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

Bài giảng Triết học - Chương 1: Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội. Chương này gồm có những nội dung chính như: Triết học và đối tượng của triết học, Triết học - hạt nhân lý luận của thế giới quan, vấn đề cơ bản của triết học, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm,... Mời các bạn cùn[r]

14 Đọc thêm

"PHÂN TÍCH NHỮNG THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT TRƯỚC MÁC".

PHÂN TÍCH NHỮNG THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT TRƯỚC MÁC

Phật giáo hình thành từ thế kỷ VI TCN do Tất Đạt Đa, tên hiệu là Thích Ca Mầu Ni (563 - 483 TCN), khai sáng. Phật giáo cho rằng vạn vật trong thế giới không do một đấng thần linh nào đó tạo ra mà đợc tạo ra bởi hai yếu tố là Danh (tinh thần) và Sắc (vật chất). Trong đó Danh bao gồm tâm và thức, còn[r]

19 Đọc thêm

TIỂU LUẬN SO SÁNH TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY

TIỂU LUẬN SO SÁNH TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC HY LẠP CỔ ĐẠI_ Sự phát triển của triết học Hy Lạp cổ đại đã phản ánh cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, mà xét đến cùng là ph[r]

24 Đọc thêm

THẢO LUẬN NHÓM TMU TRÌNH BÀY NHỮNG NHẬN THỨC CỦA MÌNH VỀ CÁC QUAN NIỆM TRIẾT HỌC TRONG LỊCH SỬ PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY LIÊN HỆ BẢN THÂN ĐỂ THẤY ĐƯỢC VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC VỚI CUỘC SỐNG

THẢO LUẬN NHÓM TMU TRÌNH BÀY NHỮNG NHẬN THỨC CỦA MÌNH VỀ CÁC QUAN NIỆM TRIẾT HỌC TRONG LỊCH SỬ PHƯƠNG ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY LIÊN HỆ BẢN THÂN ĐỂ THẤY ĐƯỢC VAI TRÒ CỦA TRIẾT HỌC VỚI CUỘC SỐNG

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC HY LẠP CỔ ĐẠI_ Sự phát triển của triết học Hy Lạp cổ đại đã phản ánh cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, mà xét đến cùng là ph[r]

37 Đọc thêm

TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU CỦA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY

TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU CỦA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG VÀ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC HY LẠP CỔ ĐẠI_ Sự phát triển của triết học Hy Lạp cổ đại đã phản ánh cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, mà xét đến cùng là ph[r]

24 Đọc thêm

VAI TRÒ CỦA TRI THỨC KHOA HỌC TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – QUAN ĐIỂM CỦA FRANCIS BACON

VAI TRÒ CỦA TRI THỨC KHOA HỌC TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI – QUAN ĐIỂM CỦA FRANCIS BACON

Francis Bacon (1561 – 1626), nhà triết học duy vật Anh, người sáng lập chủ nghĩa duy vật kinh nghiệm Anh và ông tổ của khoa học thực nghiệm tự nhiên hiện đại, là người sáng lập tinh thần triết học mới. Ông là người đầu tiên lên tiếng đòi trả lại phẩm giá cho khoa học đã bị chìm lấp trong đêm trường[r]

Đọc thêm

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT TỪ THỜI CỔ ĐẠI ĐẾN TRIẾT HỌC CỔ ĐIỂN ĐỨC

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT TỪ THỜI CỔ ĐẠI ĐẾN TRIẾT HỌC CỔ ĐIỂN ĐỨC

Triết học, cũng như các ngành khoa học khác, phải giải quyết nhiều vấn đề có liên quan mật thiết với nhau. Những vấn đề này tạo thành hệ vấn đề của từng ngành khoa học. Tuy nhiên, vai trò của các vấn đề trong hệ vấn đề không giống nhau, bao giờ cũng có một hoặc một số vấn đề quan trọng nhất được coi[r]

28 Đọc thêm

"PHÂN TÍCH NHỮNG THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT TRƯỚC MÁC".

"PHÂN TÍCH NHỮNG THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT TRƯỚC MÁC".


được chứng minh và thứ ba lập luận cần có hiệu quả. Thuyết "tam biểu" này của Mạc Gia thể hiện thuyết phản ánh của chủ nghĩa duy vật chất phác, các học thuyết cùng thời khó sánh kịp.
Về sau thời Hậu Mạc đã phát triển khía cạnh duy vật lên một tầm cao mới. Họ cho rằn[r]

20 Đọc thêm

TÌM HIỀU MỘT SỐ HÀNH ĐỘNG TRÁI QUY LUẬT KHÁCH QUAN và HẬU QUẢ CỦA NÓ

TÌM HIỀU MỘT SỐ HÀNH ĐỘNG TRÁI QUY LUẬT KHÁCH QUAN và HẬU QUẢ CỦA NÓ

Triết học Mác Lênin kế thừa và phát triển những thành tựu quan trọng nhất của tư duy nhân loại, sáng tạo ra chủ nghĩa duy vật biện chứng trong việc xem xét tự nhiên cũng như đời sống xã hội và tư duy con người.
Trong triết học MácLênin, lý luận duy vật biện chứng và phương pháp biện chứng duy vật t[r]

Đọc thêm

PHÂN TÍCH NHỮNG THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT TRƯỚC MÁC

PHÂN TÍCH NHỮNG THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT TRƯỚC MÁC

Phật giáo hình thành từ thế kỷ VI TCN do Tất Đạt Đa, tên hiệu là Thích Ca Mầu Ni (563 - 483 TCN), khai sáng. Phật giáo cho rằng vạn vật trong thế giới không do một đấng thần linh nào đó tạo ra mà đợc tạo ra bởi hai yếu tố là Danh (tinh thần) và Sắc (vật chất). Trong đó Danh bao gồm tâm và thức, c[r]

19 Đọc thêm

Bài giảng Những NLCB của CN Mác - Lênin: Chương 1 -TS. Nguyễn Văn Ngọc

BÀI GIẢNG NHỮNG NLCB CỦA CN MÁC - LÊNIN: CHƯƠNG 1 -TS. NGUYỄN VĂN NGỌC

Cùng tìm hiểu nội dung kiến thức chương 1 Chủ nghĩa duy vật biện chứng, bao gồm các phần sau: Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng; quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.

43 Đọc thêm

Tiểu luận cao học TRIẾT bản thể luận và nhận thức luận của triết học duy vật tây âu thời kỳ cận đại

Tiểu luận cao học TRIẾT bản thể luận và nhận thức luận của triết học duy vật tây âu thời kỳ cận đại

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 2
NỘI DUNG 3
BẢN THỂ LUẬN VÀ NHẬN THỨC LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT TÂY ÂU THỜI KỲ CẬN ĐẠI 3
1. Nhìn chung ở Tây Âu thế kỷ XVII – XVIII, triết học duy vật có xu thế phát triển rực rỡ, là thế giới quan, ý thức hệ của giai cấp tư sản đang lên, đang còn tiến bộ, cách mạng chống lại giai cấ[r]

Đọc thêm

De nghi GV Huong dan

DE NGHI GV HUONG DAN


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 17 tháng 03 năm 2010
GIẤY ĐỀ NGHỊ RA QUYẾT ĐỊNH HƯỚNG DẪN THỬ VIỆC

1 Đọc thêm

Bài giảng môn Triết học: Chương 3 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT HỌC: CHƯƠNG 3 - TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCM

Bài giảng môn Triết học: Chương 3 Phép biện chứng cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm biện chứng và khái quát lịch sử phép biện chứng; Những nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật; Những nguyên tắc phương pháp luận cơ bản của phép biện chứng duy vật và sự vận dụng trong quá tr[r]

16 Đọc thêm

THỰC CHẤT VÀ Ý NGHĨA CUỘC CÁCH MẠNG TRONG TRIẾT HỌC CỦA TRIẾT HỌC MÁC

THỰC CHẤT VÀ Ý NGHĨA CUỘC CÁCH MẠNG TRONG TRIẾT HỌC CỦA TRIẾT HỌC MÁC

Lịch sử triết học thế giới ra đời và phát triển đến nay gần 3000 năm. Từ những năm 40 của thế kỷ XIX, lịch sử triết học thế giới bước sang trang mới với sự ra đời của Triết học Mác do C.Mác và Ph.Ăngghen sáng lập. Đó là một cuộc cách mạng trong triết học, làm cho triết học mang bản chất mới.Trước C.[r]

Đọc thêm

Những thiếu sót của chủ nghĩa duy vật trước Mác nói chung và chủ nghĩa duy vật của Phoiơbắc nói riêng về lĩnh vực xã hội

NHỮNG THIẾU SÓT CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT TRƯỚC MÁC NÓI CHUNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT CỦA PHOIƠBẮC NÓI RIÊNG VỀ LĨNH VỰC XÃ HỘI

Thiếu sót cơ bản của chủ nghĩa duy vật trước Mác nói chung, chủ nghĩa duy vật của Phoiơbắc nói riêng là khi nghiên cứu về lĩnh vực xã hội đều rơi vào lập trường của chủ nghĩa duy tâm. Trên cơ sở phê phán tính chất duy tâm về mặt xã hội của nó, C. Mác và Ph. Ăngghen đã đưa quan điểm duy vật biện chứn[r]

9 Đọc thêm

TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU CỦA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG

TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU CỦA TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC HY LẠP CỔ ĐẠI_ Sự phát triển của triết học Hy Lạp cổ đại đã phản ánh cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, mà xét đến cùng là ph[r]

24 Đọc thêm

Chương 1: Chủ nghĩa duy vật biện chứng pptx

CHƯƠNG 1: CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG PPTX


Ý nghĩa thực tiễn của định nghĩa:
+ Trong cùng một định nghĩa Lênin đã giải quyết triệt để hai mặt của vấn đề cơ bản triết học
+ Định nghĩa khắc phục được những thiếu sót của những nhà duy vật siêu hình, góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng vật lý, m[r]

43 Đọc thêm

Biện pháp quản lí hoạt động giáo dục phòng ngừa tệ nạn xã hội cho sinh viên ở Trường Đại học Hồng Đức

BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG NGỪA TỆ NẠN XÃ HỘI CHO SINH VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Trên cơ sở đánh giá thực trạng quản lí hoạt động giáo dục phòng ngừa tệ nạn xã hội cho sinh viên Trường Đại học Hồng Đức, bài viết trình bày 7 biện pháp quản lí hoạt động giáo dục góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo sinh viên Trường Đại học Hồng Đức trong giai đoạn hiện nay.

7 Đọc thêm

TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 CÂU HỎI VẤN ĐÁP NGẮN MÔN TRIẾT HỌC MÁC LÊ NIN

TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 CÂU HỎI VẤN ĐÁP NGẮN MÔN TRIẾT HỌC MÁC LÊ NIN

Câu 1: Các hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy tâm?Đáp án: Duy tâm khách quan Duy tâm chủ quanCâu 2: Các hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật?Đáp án: Chủ nghĩa duy vật chất phác (thời cổ đại). Chủ nghĩa duy vật siêu hình (thời cận đại). Chủ nghĩa duy vật biện chứng (trong triết học Mác –Lênin).

Đọc thêm