GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC MAC-LENIN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "GIÁO TRÌNH TRIẾT HỌC MAC-LENIN":

XÂY DƯNG HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT ĐÀ NẴNG 2

XÂY DƯNG HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT ĐÀ NẴNG 2

Xáy dỉûng hãû thäúng chỉång trçnh qun l ging dảyCHỈÅNG I:GIÅÏI THIÃÛU VÃƯ CÄNG TẠC QUN L GING DẢY TẢI TRỈÅÌNG ÂẢI HC K THÛT Â NÀƠNGI. ÂÀÛT VÁÚN ÂÃƯ Tr ng ải Hc K Thu ût a Nàơng, la tr ng âa o tảo cạc k sỉåì Â á Â ì ì ỉåì ì ỉ chuy n nga nh thu üc lénh v ûc khoa hc k thu ût. âạp ïng â y â ì ä ỉ á Âãø ỉ áư í nhu c u phạt tri n kinh t , khoa hc k thu ût cho t t ca cạc tènh tảiáư ãø ãú á áú í mi n trung, t y nguy n va cho cạc tènh khạc tr n mi mi n â t n ïc.ãư á ã ì ã ãư áú ỉå Hi ûn nay, v ïi âa phạt tri n kinh t n ïc ta, nha mạy xê nghi ûp nga å ì ãø ãú ỉå ì ã ì ca ng phạt tri n. Mạy mọc thi t bë nga y ca ng trang bë m ïi â phạt tri nì ãø ãú ì ì å ãø ãø këp âa v ïi cạc n ïc khạc tr n toa n th gi ïi. Bà t këp n n ta ng khoa hcì å ỉå ã ì ãú å õ ãư í k thu ût cu a nh n loải. Ng i la m c ng tạc k thu ût âo i ho i pha i âảtá í á ỉåì ì ä á ì í í â üc trçnh â ü cao trong lénh v ûc na y. Ta pha i lu n lu n nà m bà t â ücỉå ä ỉ ì í ä ä õ õ ỉå cại m ïi va ïng dủng va o c ng vi ûc hà ng nga y. ải hc K thu ût ẩ ìì ä ã ò ì Â á Â ì nàơng la tr ng cọ nhi ûm vủ âi â u trong c ng vi ûc âa o tảo va ïngì ỉåì ã áư ä ã ì ì ỉ dủng nh ỵng tha nh t ûa khoa hc tải mi n trung va t y nguy n. ỉ ì ỉ ãư ì á ãHà ng nàm, tr ng qua n l m üt l üng l ïn th ng tin trong c ng tạcò ỉåì í ä ỉå å ä ä qua n l gia ng dảy. Tải tr ng, m ùi khọa cọ r t nhi u l ïp, s l üngí í ỉåì ä áú ãư å äú ỉå giạo vi n r t â ng. Ph n pho ng hc va c s v ût ch t m üt cạch cọ khoẫ áú ä á ì ì å åí á áú ä hc.C ng tạc qua n l gia ng dảy tải tr ng ph n c ng tha nh nhi u giaiä í í ỉåì á ä ì ãư âoản. C ng vi ûc â üc làûp lải theo t ng hc ky , t ng nàm hc.ä ã ỉå ỉì ì ỉìVi ûc qua n l gia ng dảy ph n tha nh cạc giai âoản sau cho m ùiã í í á ì ä nàm hc :- L ûp k hoảch hc t ûp.á ãú á- L ûp th i khọa bi u. á åì ãø- Ph n c ng gia ng dảy.á ä íK hoảch hc t ûp do hi ûu tr ng la ng i â ïng â u, â a ra kãú á ã ỉåí ì ỉåì ỉ áư ỉ ãú hoảch hc t ûp g i cho cạc khoa trong tr ng. Trong ba ng k hoảchá åí ỉåì í ãú hc t ûp â üc l ûp cho ca nàm hc, g m cọ hai hc ky .á ỉå á í äư ì
Xem thêm

9 Đọc thêm

tiểu luận nhóm IQ potx

TIỂU LUẬN NHÓM IQ POTX

nông:CN Mác Lê Nin kh ng đ nh CM là s nghi p c a qu n chúng nhân dân, nhân ẳ ị ự ệ ủ ầdân lao đ ng là ng i sáng t o và quy t đ nh s phát tri n l ch s .ộ ườ ạ ế ị ự ể ị ửNg i ch tr ng đ a CM Vi t Nam theo con đ ng CM vô s n, nh ng ch a ườ ủ ươ ư ệ ườ ả ư ưlàm ngay CM vô s n, mà th c hi n CM gi i phóng dân t c, gi i quy t mâu ả ự ệ ả ộ ả ếthu n dân t c v i đ qu c xâm l c và tay sai. M c tiêu là giành đ c l p dân ẫ ộ ớ ế ố ượ ụ ộ ật c. Vì v y CM là đoàn k t dân t c, không phân bi t th thuy n, dân cày, phú ộ ậ ế ộ ệ ợ ềnông, trung, ti u đ a ch , t s n b n x , ai có lòng yêu n c th ng nòi s ể ị ủ ư ả ả ứ ướ ươ ẽcùng nhau th ng nh t m t tr n, thu gom toàn l c đem t t c ra giành đ c l p ố ấ ặ ậ ự ấ ả ộ ật do, đánh tan gi c Pháp Nh t xâm l c n c ta.ự ặ ậ ượ ướT p trung m i l c l ng trong m t tr n đ ch ng c ng quy n, nh ng ph i ậ ọ ự ượ ặ ậ ể ố ườ ề ư ảl y công nông làm g c. Đây là l c l ng đông đ o, nh ng l i b 2, 3 t ng áp ấ ố ự ượ ả ư ạ ị ầb c, là l c l ng có tinh th n CM tri t đ nh t.ứ ự ượ ầ ệ ể ấ* Khác Phan B i Châu t p h p 10 h ng ng i: phú hào, quý t c, sĩ phu, du đ , ộ ậ ợ ạ ườ ộ ồh i đ ng, nhi n , anh s , thông ngôn, ký l c, b i b p mà không có công, nông. ộ ả ữ ỹ ụ ồ ế4. CM gi i phóng dân t c c n đ c ti n hành ch đ ng, sáng t o và có kh ả ộ ầ ượ ế ủ ộ ạ ảnăng giành th ng l i tr c CM vô s n chính qu c:ắ ợ ướ ả ốKhi CN Đ qu c xâm l c thu c đ a, CM gi i phóng dân t c có khuynh ế ố ượ ộ ị ả ộh ng phát tri n, nh ng lúc đó qu c t CS l i đánh giá th p CM gi i phóng ướ ể ư ố ế ạ ấ ảthu c đ a.ộ ịNghiên c u lu n c ng c a Lê Nin v CM thu c đ a và xu t phát t áp b c ứ ậ ươ ủ ề ộ ị ấ ừ ức a CN Đ qu c v i thu c đ a, H Chí Minh l p lu n v nguyên nhân c a ủ ế ố ớ ộ ị ồ ậ ậ ề ủCM thu c đ a : " Ng i Đông D ng không đ c h c, nh ng đau kh , đói ộ ị ườ ươ ượ ọ ư ổnghèo và s b o ng c c a CN Th c Dân là ng i th y d y m u nhi m c a ự ạ ượ ủ ự ườ ầ ạ ầ ệ ủh ; ng i Đông D ng s ti n b m t cách nhanh chóng khi th i c cho phép ọ ườ ươ ẽ ế ộ ộ ờ ơvà h bi t t ra x ng đáng v i nh ng ng i th y d y c a h .""Không, ng i ọ ế ỏ ứ ớ ữ ườ ầ ạ ủ ọ ườĐông D ng không ch t, ng i Đông Du ng s ng mãi. Bên c nh s ph c ươ ế ườ ơ ố ạ ự ụtùng tiêu c c, Ng i Đông D ng s ng âm và s bùng n mãnh li t khi ự ườ ươ ố ỷ ẽ ổ ệth i c đ n."ờ ơ ếT i ĐH V Qu c t CS (6/1924): Nguy n Á i Qu c l p lu n v vai trò ạ ố ế ễ ố ậ ậ ề
Xem thêm

20 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA BÒ LAI SIND, BRAHMAN Ì LAI SIND VÀ CHAROLAIS Ì LAI SIND NUÔI TẠI ĐĂK LĂK

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA BÒ LAI SIND, BRAHMAN Ì LAI SIND VÀ CHAROLAIS Ì LAI SIND NUÔI TẠI ĐĂK LĂK

Tp chớ Khoa hc v Phỏt trin 2008: Tp VI, S 4: 331-337 I HC NễNG NGHIP H NI 331 NGHIÊN CứU MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT CủA Bò LAI SIND, BRAHMAN ì LAI SIND V CHAROLAIS ì LAI SIND NUÔI TạI ĐĂK LĂK Meat Quality of Lai Sind, Brahman ì Lai Sind and Charolais ì Lai Sind Cattle Raised in Dak Lak Province Phm Th Hu1, ng V Bỡnh2, inh Vn Chnh2, c Lc2 1B mụn Di truyn - Ging, Khoa Chn nuụi, i hc Tõy Nguyờn 2B mụn Di truyn - Ging, Khoa Chn nuụi & Nuụi trng thu sn, i hc Nụng nghip H Ni TểM TT Nghiờn cu ny nhm ỏnh giỏ cht lng tht bũ thụng qua cỏc ch tiờu pH, mu sc, t l mt nc bo qun, t l mt nc ch bin v dai c thn ca cỏc nhúm bũ lai Lai Sind, Charolais x Lai Sind v Brahman x Lai Sind gúp phn ci tin cht lng bũ tht ỏp ng nhu cu ũi hi ngy cng cao ca th trng. Tng s 15 bũ c thuc 3 nhúm bũ nờu trờn c nuụi v bộo lỳc 21 thỏng tui, sau 3 thỏng nuụi v bộo bng thc n tinh tin hnh m kho sỏt ỏnh giỏ cht lng tht. Giỏ tr pH v mu sc (L*, a*, b*) ca c thn khụng cú s sai khỏc gia cỏc nhúm bũ (P>0,05). Giỏ tr pH gim dn t 1 n 48 gi sau git tht v sau ú duy trỡ mc 5,52 - 5,65 trong iu kin bo qun 2 - 40C. Ngc li, mu sc (L*, a*, b*) tng dn t 12 n 48 gi sau git tht v duy trỡ n nh mc sỏng 37,69 - 37,82 i vi L*, 22,11 - 25,30 i vi a* v 8,57 - 9,98 i vi b*. T l mt nc bo qun cỏc
Xem thêm

7 Đọc thêm

Báo cáo " Nghiên cứu một số chỉ tiêu chất lượng thịt của bò Lai Sind, Brahman Lai Sind và Charolais Lai Sind nuôi tại Đăk Lăk " potx

BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA BÒ LAI SIND, BRAHMAN LAI SIND VÀ CHAROLAIS LAI SIND NUÔI TẠI ĐĂK LĂK " POTX

Tp chớ Khoa hc v Phỏt trin 2008: Tp VI, S 4: 331-337 I HC NễNG NGHIP H NI 331 NGHIÊN CứU MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT CủA Bò LAI SIND, BRAHMAN ì LAI SIND V CHAROLAIS ì LAI SIND NUÔI TạI ĐĂK LĂK Meat Quality of Lai Sind, Brahman ì Lai Sind and Charolais ì Lai Sind Cattle Raised in Dak Lak Province Phm Th Hu1, ng V Bỡnh2, inh Vn Chnh2, c Lc2 1B mụn Di truyn - Ging, Khoa Chn nuụi, i hc Tõy Nguyờn 2B mụn Di truyn - Ging, Khoa Chn nuụi & Nuụi trng thu sn, i hc Nụng nghip H Ni TểM TT Nghiờn cu ny nhm ỏnh giỏ cht lng tht bũ thụng qua cỏc ch tiờu pH, mu sc, t l mt nc bo qun, t l mt nc ch bin v dai c thn ca cỏc nhúm bũ lai Lai Sind, Charolais x Lai Sind v Brahman x Lai Sind gúp phn ci tin cht lng bũ tht ỏp ng nhu cu ũi hi ngy cng cao ca th trng. Tng s 15 bũ c thuc 3 nhúm bũ nờu trờn c nuụi v bộo lỳc 21 thỏng tui, sau 3 thỏng nuụi v bộo bng thc n tinh tin hnh m kho sỏt ỏnh giỏ cht lng tht. Giỏ tr pH v mu sc (L*, a*, b*) ca c thn khụng cú s sai khỏc gia cỏc nhúm bũ (P>0,05). Giỏ tr pH gim dn t 1 n 48 gi sau git tht v sau ú duy trỡ mc 5,52 - 5,65 trong iu kin bo qun 2 - 40C. Ngc li, mu sc (L*, a*, b*) tng dn t 12 n 48 gi sau git tht v duy trỡ n nh mc sỏng 37,69 - 37,82 i vi L*, 22,11 - 25,30 i vi a* v 8,57 - 9,98 i vi b*. T l mt nc bo qun cỏc
Xem thêm

7 Đọc thêm

đề kiểm tra định kì lần 2 lớp 1

ĐỀ KIÊM TRA ĐỊNH KÌ LẦN 2 LỚP 1

5 + 3 + 2 = 10 9 0 5 = 4Bi 3. ( 2im) Mi ý ỳng 0.5. 5 < 8 4 = 10 6 4 9 > 7 5 < 9 0 9Bi 4: Vit c phộp tớnh : 3 + 2 = 5 (1 im.)- Sai kt qu tr 0.25 im ___________________________________________________________________ KIM TRA NH Kè LN 2 - LP 1 NM HC 2010 - 2011 MễN: Ting vit ( Thi gian 60 phỳt ) ________________________________________________________-I. Kiểm tra đọc (10 điểm)A) Đọc thành tiếng : c các bi t bi 40 n bi 70 - Sỏch Ting vit Lp mt, tp 1B) c hiu: Nối ô chữ cho phù hợp :học sinh giảng bàigió thổi gợn sóngmặt hồ học bàicô giáo rì ràoII. Kiểm tra viết. (10 điểm)1) Vit cỏc t ng sau, mi t 1 dũng:thung lũng, dòng kênh, bông súng, đình làng32) vit câu : mái nhà của ốctròn vo bên mìnhmái nhà của emnghiêng giàn gấc đỏ3) Chọn vần thích hợp điền vào ô trống :
Xem thêm

5 Đọc thêm

KTDKGKI- MON TV - lOP 4 - 2010- 2011

KTDKGKI- MON TV - LOP 4 - 2010- 2011

kiểm tra định kỳ giữa kỳ INăm học: 2010- 2011I/ kiểm tra đọc:1. Đọc thành tiếng:Gi HS rỳt thm c mt trong cỏc bi sau: (c v tr li cõu hi về nội dung đoạn đọc do giáo viên nêu).2. Đọc thầm và làm bài tập:Chiếc áo ráchII/ Kiểm tra viết :1. Chính tả:Viết bài : Trung thu độc lập viết đầu bài và đoạn " Ngày mai các em có quyền . nông trờng to lớn vui tơi"2. Tập làm văn ( 5 điểm )Đề bài : Em hãy viết một bức th thăm bạn nhân dịp năm mới hoặc sinh nhật bạn. Kể cho bạn nghe về việc học tập của em.Hớng dẫn chấm- thang điểmI/ kiểm tra đọc: 10 điểm 1. Đọc thành tiếng ( 5 điểm)- Đọc đúng tiếng, từ (1 điểm)(Đọc sai từ 2 đến 4 tiếng: 0,5 điểm; đọc sai từ 5 tiếng trở lên: 0 điểm.- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm.(Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 đến 3 chỗ: 0,5 điểm; ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 chỗ trở lên: 0 điểm)- Giọng đọc bớc đầu có tính biểu cảm: 1 điểm.(Giọng đọc cha thể hiện rõ tính biểu cảm: 0,5 điểm ; giong đọc không thể hiện tính biểu cảm: 0 điểm)- Tốc độ đọc đạt yêu cầu :1 điểm.(Đọc quá 1 đến 2 phút: 0,5 điểm; đọc quá 2 phút: 0 điểm)- Trả lời đúng ý câu hỏi do GV nêu: 1 điểm.(Trả lời cha đủ ý hoặc diễn đạt cha rõ ràng: 0,5 điểm; trả lời sai hoặc không trả lời đợc: 0 điểm)
Xem thêm

8 Đọc thêm

DE KTDK GKI MON TIENG VIẸT LOP 4 NĂM HỌC 2010- 2011

DE KTDK GKI MON TIENG VIẸT LOP 4 NĂM HỌC 2010- 2011

kiểm tra định kỳ giữa kỳ INăm học: 2010- 2011I/ kiểm tra đọc:1. Đọc thành tiếng:Gi HS rỳt thm c mt trong cỏc bi sau: (c v tr li cõu hi về nội dung đoạn đọc do giáo viên nêu).2. Đọc thầm và làm bài tập:Chiếc áo ráchII/ Kiểm tra viết :1. Chính tả:Viết bài : Trung thu độc lập viết đầu bài và đoạn " Ngày mai các em có quyền . nông trờng to lớn vui tơi"2. Tập làm văn ( 5 điểm )Đề bài : Em hãy viết một bức th thăm bạn nhân dịp năm mới hoặc sinh nhật bạn. Kể cho bạn nghe về việc học tập của em.Hớng dẫn chấm- thang điểmI/ kiểm tra đọc: 10 điểm 1. Đọc thành tiếng ( 5 điểm)- Đọc đúng tiếng, từ (1 điểm)(Đọc sai từ 2 đến 4 tiếng: 0,5 điểm; đọc sai từ 5 tiếng trở lên: 0 điểm.- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm.(Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 đến 3 chỗ: 0,5 điểm; ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 chỗ trở lên: 0 điểm)- Giọng đọc bớc đầu có tính biểu cảm: 1 điểm.(Giọng đọc cha thể hiện rõ tính biểu cảm: 0,5 điểm ; giong đọc không thể hiện tính biểu cảm: 0 điểm)- Tốc độ đọc đạt yêu cầu :1 điểm.(Đọc quá 1 đến 2 phút: 0,5 điểm; đọc quá 2 phút: 0 điểm)- Trả lời đúng ý câu hỏi do GV nêu: 1 điểm.(Trả lời cha đủ ý hoặc diễn đạt cha rõ ràng: 0,5 điểm; trả lời sai hoặc không trả lời đợc: 0 điểm)
Xem thêm

8 Đọc thêm

đề tài triết học liên văn hoá khái niệm và lịch sử

ĐỀ TÀI TRIẾT HỌC LIÊN VĂN HOÁ KHÁI NIỆM VÀ LỊCH SỬ

một số bất đồng quan điểm về nội dung và định hướng nghiên cứu, nhưng các nhà triết học tiên phong của Triết học liên văn hoá đều thống nhất với nhau trong việc phê bình thái độ tự phụ của triết học (hàn lâm) phương Tây coi bản thân mình như là triết học phổ quát, thứ philosophia perennis (triết học vĩnh hằng), không cần quan tâm đến những truyền thống tư tưởng khác. Các trào lưu triết học phương Tây đang thịnh hành trong toàn giới triết học trên thế giới và ngăn cản, loại trừ mọi tiếng nói triết học cất lên từ những nền văn hoá khác. Các nhà triết học quan tâm đến Triết học liên văn hoá đã cố gắng phát triển một nền triết học mang tính phổ quát khác hẳn, trong đó các truyền thống tư tưởng khác nhau có quyền tham gia bình đẳng như nhau. Sự cần thiết phải xây dựng Triết học liên văn hoá xuất phát không chỉ từ nội tình của triết học, mà còn có những yếu tố ngoại tại khác: (a) Sự phổ biến của triết học phương Tây, ở một mức độ nhất định, đi liền với sức mạnh kinh tế và chính trị to lớn của các quốc gia phương Tây cũng như với lịch sử của chủ nghĩa thực dân, mặc dù cũng cần thừa nhận rằng những thành tựu của triết học ấy là một di sản quan trọng của nền văn minh nhân loại. (Để phân tích mối quan hệ qua lại giữa triết học phương Tây với chính trị và lịch sử các quốc gia phương Tây, chúng ta cần có những nghiên cứu của khoa học xã hội và cả xã hội học tri thức). (b) Sự phát triển của lịch sử thế giới từ cuối thế kỷ trước không thuận lợi cho những nỗ lực mang tính khai mở để phát triển một nền văn hoá chung sống thuận hoà (convivance) dựa trên tư tưởng về sự bình đẳng. Giai đoạn cuối thập kỷ 80 của thế kỷ XX có một ý nghĩa lịch sử đặc biệt đối với toàn thế giới. Bức tường Berlin sụp đổ năm 1989. Liên bang Xô viết và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu tan rã trong những năm 90 của thế kỷ XX. Từ đó, chủ nghĩa tư bản, do không còn chịu tác động của tình trạng cạnh tranh với đối thủ của nó (chủ nghĩa xã hội), đã tự bành trướng ra mọi ngóc ngách trên hành tinh này. Quá trình toàn cầu hoá (sự mở rộng của kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa theo đường lối của chủ nghĩa tự do mới và những hậu quả văn hoá của nó) và sự phát triển của chủ thuyết chính thống (chủ
Xem thêm

23 Đọc thêm

Tiểu luận triết học về nho gia potx

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC VỀ NHO GIA POTX

Bảo đảm lương thực cho dân ấm no (túc thực) Xây dựng lực lượng qn đội hùng mạnh để bảo vệ đất nước (túc binh) Tạo ra được lòng tin của nhân dân (Thành tín) Những nội dung trên đã được những người sáng lập tóm gọn trong 9 chứ tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Và 9 chữ ấy cũng chỉ nằm trong 2 chữ cai trị mà thơi. 1.2.4 Quan điểm về giáo dục Khổng tử là nhà giáo dục vĩ đại, tư tưởng giáo dục của ơng khơng những đã có những tác dụng to lớn đối với lịch sử mà cho đến ngày nay vẫn còn tỏa sáng. Ơng quan niệm giáo dục khơng chỉ có tính chất mở mang tri thức, giải thích vũ trụ mà giáo dục mở mang cả trí, tình và ý hay trí, nhân, dũng để người ta đạt tới con người đạo lý. Giáo dục có 3 mục đích:  Học để ứng dụng, giúp ích hoặc đời, cho xã hội chứ khơng phải học để làm quan sai bổng lộc.  Học để có nhân cách, học để cho mình chứ khơng cho ai.  Học để tìm tòi đạo lý. Khổng tử có phương pháp giáo dục hết sức đúng đắn mà người đời sau vẫn thực hiện một cách phổ biến. Ơng coi trọng giáo dục theo lịch trình, đúng điều kiện tâm sinh lý, ni cho tình cảm nảy nở rồi đưa vào khn phép, rồi điều hòa các mâu thuẫn đột ở tâm. Bởi vậy Khổng tử cho rằng: " khởi hứng bằng kinh thi, uốn nắn bằng kỹ thuật phép tắc và hồn thành ở nhân". Sách Luận ngữ ghi lại các lời dạy của ơng cho thấy ơng khuyến khích theo sở trường, phê bình tùy sở đoản của từng người, học thì phải ơn tập "ơn cũ mà biết mới" Ơng cũng đặc biệt chú ý gợi mở trí phán đốn độc lập của học trò, khơng nhồi nhét áp đặt. Ơng nói: "Như vật có bốn góc, chỉ cho một góc mà khơng tìm được ba góc kia thì ta khơng dạy nữa". Ơng nói với học trò là tự ơng tuyệt đối khơng có 4 điều (Tứ vơ)  Vơ ý: là khơng có ý riêng, tức là khơng đốn mò theo chủ quan.  Vơ tất: là khơng khẳng định q đáng.
Xem thêm

17 Đọc thêm

Tiểu luận triết học: Nho gia ppt

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC: NHO GIA PPT

Bảo đảm lương thực cho dân ấm no (túc thực) Xây dựng lực lượng qn đội hùng mạnh để bảo vệ đất nước (túc binh) Tạo ra được lòng tin của nhân dân (Thành tín) Những nội dung trên đã được những người sáng lập tóm gọn trong 9 chứ tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Và 9 chữ ấy cũng chỉ nằm trong 2 chữ cai trị mà thơi. 1.2.4 Quan điểm về giáo dục Khổng tử là nhà giáo dục vĩ đại, tư tưởng giáo dục của ơng khơng những đã có những tác dụng to lớn đối với lịch sử mà cho đến ngày nay vẫn còn tỏa sáng. Ơng quan niệm giáo dục khơng chỉ có tính chất mở mang tri thức, giải thích vũ trụ mà giáo dục mở mang cả trí, tình và ý hay trí, nhân, dũng để người ta đạt tới con người đạo lý. Giáo dục có 3 mục đích:  Học để ứng dụng, giúp ích hoặc đời, cho xã hội chứ khơng phải học để làm quan sai bổng lộc.  Học để có nhân cách, học để cho mình chứ khơng cho ai.  Học để tìm tòi đạo lý. Khổng tử có phương pháp giáo dục hết sức đúng đắn mà người đời sau vẫn thực hiện một cách phổ biến. Ơng coi trọng giáo dục theo lịch trình, đúng điều kiện tâm sinh lý, ni cho tình cảm nảy nở rồi đưa vào khn phép, rồi điều hòa các mâu thuẫn đột ở tâm. Bởi vậy Khổng tử cho rằng: " khởi hứng bằng kinh thi, uốn nắn bằng kỹ thuật phép tắc và hồn thành ở nhân". Sách Luận ngữ ghi lại các lời dạy của ơng cho thấy ơng khuyến khích theo sở trường, phê bình tùy sở đoản của từng người, học thì phải ơn tập "ơn cũ mà biết mới" Ơng cũng đặc biệt chú ý gợi mở trí phán đốn độc lập của học trò, khơng nhồi nhét áp đặt. Ơng nói: "Như vật có bốn góc, chỉ cho một góc mà khơng tìm được ba góc kia thì ta khơng dạy nữa". Ơng nói với học trò là tự ơng tuyệt đối khơng có 4 điều (Tứ vơ)  Vơ ý: là khơng có ý riêng, tức là khơng đốn mò theo chủ quan.  Vơ tất: là khơng khẳng định q đáng.
Xem thêm

17 Đọc thêm

LUẬN VĂN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ

LUẬN VĂN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ

Chuyên đề thực tậpTrung tâm đào tạo QTKD Tổng hợplời nói đầuHoạt động trong cơ chế thị trờng môi trờng cạnh tranh gay gắt, cách mạngkhoa học kỹ thuật phát triển nh vũ bảo và xuất phát từ yêu cầu thực tế của thời kỳcông nghiêp hoá, hiện đại hoá đất nớc, vấn đề đặt ra cho mỗi doanh nghiệp là phảiđổi mới máy móc thiết bị, công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh,không ngừng cải thiện vị thế và uy tín trong cạnh tranh bằng thực lực của chínhmình. Để phát triển sản xuất kinh doanh cũng nh tiến tới hội nhập vào nền kinh tếkhu vực và thế giới. Ngày nay nhờ đờng lối đổi mới của Đảng và Nhà nớc, nền kinhtế nớc ta đã có bớc phát triển nhanh chóng và vững chắc. Trong khi đo cơ chế thị trờng đã tạo ra sự phân cực giữa các doanh nghiệp và cạnh tranh ngày càng trở nênquyết liệt. Để tồn tại và phát triển đối với mỗi doanh nghiệp chỉ có sự lựa chọn duynhất là phải sản xuất ra những sản phẩm có chất lợng tốt, giá thành hạ. Mà hiện nayđiều đáng lo ngại nhất ảnh hởng trực tiếp đến chất lợng và giá thành sản phẩm là sựlạc hậu về máy móc thiết bị. Điều này càng có ý nghĩa hơn đối với các doanhnghiệp hoạt động sản xuất trong ngành xây lắp, khi mà giờ đây chất lợng và giáthành của mỗi công trình phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực thực tế của các thiết bịvà phơng tiện thi công.Công ty xây dựng Lũng Lô là một doanh nghiệp xây dựng quân đội chịu sựquản lý trực tiếp của bộ t lệnh công binh Bộ quốc phòng. Từ những năm mớithành lập cho đến nay Công ty luôn củng cố,phát triển khá vững chắc mô hình sảnxuất kinh doanh theo hớng tập trung đầu t đối với một số ngành nghề chủ đạo. Mộttrong những nguyên nhân then chốt đợc Công ty chú trọng là đầu t chiều sâu đổimới máy móc thiết bị , nâng cao công suất của máy móc, tăng sản lợng và chất lợng đối với các công trình thuộc lĩnh vực mũi nhọn. Để hoạt động một cách có hiệuquả nhất không phải là đầu t đổi mới máy móc thiết bị ồ ạt mà vấn đề là ở chỗ làmsao để nâng cao đợc hiệu quả quản lý sử dụng chúng một cách có lợi nhất.Trong quá trình thực tập tại công ty, em thấy rằng điều quan tâm lớn nhấthiện nay của Công ty là tìm ra đợc một biện pháp quản lý sử dụng máy móc thiết bịthi công có hiệu quả để có thể đáp ứng đợc yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh
Xem thêm

88 Đọc thêm

GA lop 2 hai buoiluyen tuan 17 CKTKN- GDMTS- THKNS

GA LOP 2 HAI BUOILUYEN TUAN 17 CKTKN- GDMTS- THKNS

-Nhận xét tiết học.-Các nhóm qs các tranh trong SGK trang 64,65 chỉ và nói trong từng tranh, người nào điđúng, người nào đi sai.-Đại diện các nhóm lên trình bày, mỗi nhóm1 tranh, lớp nhận xét, bổ sung.-Các nhóm thảo luận theo câu hỏi.-Khi đi đạp cần đi bên phải, đúng phầnđường dành cho người đi xe đạp, không đivào đường ngược chiều.-Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhậnxét, bổ sung.-Nêu được hậu quả nếu đi xe đạp khôngđúng qui định.-Cả lớp quay tròn 2 tay.-Cả lớp dừng quay và để tay ở vị chuẩn bị.-Trò chơi được lặp đi lặp lại nhiều lần, ailàm sai sẽ hát 1 bài.ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ Iti ết 2 I/ Mục tiêu: -Sau bài học, HS biết:+Nêu tên và chỉ đúng các bộ phận của cơ quan : hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nướctiểu, thần kinh và cách giữ vệ sinh các cơ quan đó.II/ Đồ dùng dạy học:-Hình các cơ quan : hô hấp, tuần hoàn, bài tiết nước tiểu, thần kinh (hình câm) vàthẻ ghi tên các cơ quan và chức năng của các cơ quan đó.III/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động của gv Hoạt động của h s1/ Giới thiệu bài:
Xem thêm

9 Đọc thêm

Đạo đức: Đề bài: TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC (Phần 2) potx

ĐẠO ĐỨC: ĐỀ BÀI: TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC (PHẦN 2) POTX

Đạo đức: (tiết 29) Đề bài: TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC (t2) I.Mục tiêu: -Củng cố lại các kiến thức đã học ở tiết 1 -Hs biết sử dụng tiết kiệm nước, biết bảo vệ nguồn nước để nước không bị ô nhiễm -Hs có thái độ phản đối những hành vi sử dụng lãng phí nước và làm ô nhiễm nguồn nước II.Tài liệu và phương tiện -Vở bài tập đạo đức III.Các hoạt động dạy hoc: Tiến trình dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò A.Bài cũ (4 phút) -Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước -Gv nêu câu hỏi: B.Bài mới HĐ 1 Xác định
Xem thêm

6 Đọc thêm

d8t21 docx

D8T21 DOCX

KIỂM TRA MỘT TIẾTI.Mục tiêu:-Kiểm tra các kiến thức học sinh đã học về đa thức, hằng đẳng thức, nhân chia đa thức, phân tích đa thức thành nhân tử .-Kiểm tra kỉ năng áp dụng các kiến thức đã học để giải toán về đa thức.II. Chuẩn bị:1. Phương tiện: Đề kiểm tra, đáp án, biểu điểm.2. Ôn tập: Các kiến thức đã học trong chương một.III. Các bước lên lớp:1. Ổn định lớp:2. Phát đề kiểm tra3. Thu bài4. Chuẩn bị học chương hai5. Ôn phân sốTuaàn :11Tieát:21Ngày soạn :24 /11/08Ngày dạy :26/11/08TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN KIỂM TRA MỘT TIẾTHọ và tên: ………………………………………. Môn: Đại số 8Lớp:………… Đề AĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊNA. Trắc nghiệm: (3đ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúngCâu 1. (a + b)2 = ?A. a2 + 2ab + b2B.a
Xem thêm

5 Đọc thêm

CƠ SỞ LẬP TRÌNH 1

CƠ SỞ LẬP TRÌNH 1

L]Ì Tài liệu tham khảo m Phạm Văn Ất 2009, Giáo trình kỹ thuật lập trình € căn bản và nâng cao, NXB Hồng Đức TRANG 4 YÊU CÂU ĐỐI VỚI HỌC VIÊN L1 THAM DỰ CÁC BUỔI HỌC TRÊN LỚP LI Đọc, ngh[r]

9 Đọc thêm

Bài giảng máy công cụ

BÀI GIẢNG MÁY CÔNG CỤ

C S C S Đ 1 TẠO H Ì NH BỀ MẶT BẰNG PHƯƠNG PHÁP H Ì NH HỌC _S_ _C_ _C_ _S_ TRANG 9  _ĐỂ HÌ_ _NH THÀNH CÁC DẠNG BỀ MẶT KHÁC NHAU CỦA CHI TIẾT GIA CÔNG _ _TRONG NGÀNH CHẾ TẠO MÁY CẦN THIẾT[r]

165 Đọc thêm

ĐỀ TÀI QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ

ĐỀ TÀI QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ

- Học tập phát huy tính tích cực của học sinh có hiệu quả hơn khi học sinh được hợp tác ,ì chia sẻ kinh nghiệm với thầy giáo và bạn học Dạy học phát huy tính tích cực của học sinh đòi hỏ[r]

24 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA LỚP 5

ĐỀ KIỂM TRA LỚP 5

Thiệu quang Phiếu kiểm tra lớp 5(Kiểm tra thử cuối học kì 2) Năm học 2008 - 2009Họ tên ngời coi, chấm thi Họ tên học sinh : ............................................ Lớp : 5 A .....1. Họ tên giáo viên dạy : ...........................................................Điểm :Môn : khoa học(Thời gian : 35 phút)Bài 1 : (3 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trớc câu trả lời đúng 1. Chất rắn có đặc điểm gì. A. Không có hình dạng nhất định. B. Có hình dạng nhất định. C. Có hình dạng của vật chứa nó. 2. Các loại hoa thị phấn nhờ côn trùng thờng có đặc điểm gì ? A. Màu sắc sặc sỡ, hơng thơm, mật ngọt. B. Không có màu sắc đẹp. Cánh hoa, đài hoa thờng nhỏ hoặc không có. 3. Quả chứa hạt do bộ phận nào tạo thành ? A. Cánh hoa B. Nhị hoa C. Bao phấn D. Bầu nhụy. Bài 2 : (2 điểm) Đánh dấu ì vào các côth dới đây cho phù hợp.Các hiện tợng Biến đổi lí học Biến đổi hoá họcCho vôi sống vào nớcXi măng trộn với cát và nớcĐinh mới Đinh gỉThuỷ tinh ở thể lỏng Thuỷ tinh ở thể rắnBài 3 : (2 điểm) Hãy viết N vào trớc việc nên làm, chữ K vào trớc việc không nên làm để đảm bảo an toàn tránh tại nạn do điện gây ra.a. Phơi quần áo trên dây điện.
Xem thêm

8 Đọc thêm

Câu ghép (tt)

CÂU GHÉP (TT)

ì ì khọc.khọc.QUAN HÃÛ BÄØ SUNG, ÂÄƯNG QUAN HÃÛ BÄØ SUNG, ÂÄƯNG THÅÌITHÅÌI8.8.Bẹ Lan phủng phëu Bẹ Lan phủng phëu räưiräưi a a khọc.khọc.QUAN HÃÛ TIÃÚP NÄÚIQUAN HÃÛ TIÃÚP NÄÚI9.Khäng nghe tháúy tiãúng sụng bàõn tr 9.Khäng nghe tháúy tiãúng sụng bàõn tr : : âëch â rụt chảy.âëch â rụt chảy.QUAN HÃÛ GII THÊCHQUAN HÃÛ GII THÊCH705:22

23 Đọc thêm

BÀI TẬP TƯ TƯỞNG HCM1Ì

BÀI TẬP TƯ TƯỞNG HCM1Ì

vẫn không chùn bước, vì phía trước là độc lập dân tộc, là thiêng liêng Tổ quốc, là toàn vẹn lãnh thổ non sông và tự do cho mỗi con người. Cầm vũ khí để tự vệ, để chống trả, đánh đuổi kẻ thù chỉ là thế đặng chẳng đừng. Chiến đấu tự vệ để bảo vệ nền độc tự do và toàn vẹn lãnh thổ cũng chỉ vì khát khao hòa bình, muốn có môi trường hòa bình để lo cơm no áo ấm, đắp xây hạnh phúc Chủ tịch Hồ Chí Minh tiêu biểu cho dân tộc Việt Nam, là hiện thân của khát vọng dân tộc độc lập, đất nước tự do, con người hạnh phúc: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc,ai cũng được học hành”.Giành độc lập dân tộc là vì nhân dân và cũng do nhân dân.Cũng chính nhân dân dùng máu xương, mồ hôi và trí tuệ bảo vệ nền độc lập dân tộc,bảo vệ quyền tự do. Nhớ lại, những ngày cuối năm 1946, thực dân Pháp trở lại gây hấn, định cướp nước ta một lần nữa, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi: “Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước... Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ!”.Nhớ lại, những ngày Tổ quốc bước vào cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược cam go khốc liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa khẳng định chân lý: Không có gì quý hơn độc lập tự do... Cả dân tộc Việt Nam lại kết thành một khối, chiến đấu,hy sinh làm nên “trận Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972 và đại thắng mùa xuân 1975! Giá trị độc lập tự do thật cao quý và thiêng liêng vì được đổi bằng máu xương, mồ hôi, trí tuệ của bao thế hệ người con nước Việt, của bạn bè chí cốt gần xa... “Độc lập dân tộc theo con đường cách mạng vô sản là tiền đề của hạnh phúc, tự do”. Hồ Chí Minh không bao giờ chấp nhận độc lập dân tộc dưới chế độ quân chủ chuyên chế, càng không chấp nhận chế dộ thực dân không kém phần chuyên chế. Bởi vì, đó là chế độ mà người dân bị đầu độc về tinh thần lẫn về thể xác, bị bịt mồm và
Xem thêm

12 Đọc thêm

Cùng chủ đề