NHỮNG QUÁN BAR TUYỆT DIỆU NHẤT THẾ GIỚI PPTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "NHỮNG QUÁN BAR TUYỆT DIỆU NHẤT THẾ GIỚI PPTX":

de thi hoc ki sinh 8

DE THI HOC KI SINH 8

I. trắc nghiệm1. trong 1 chu k× co d·n của tim, khi pha nhĩ co th×:a. van nhĩ thất đóng, van động mạch mở b. van nhĩ thất v van à động mạchđều đóngc. van nhĩ thất mở, van động mạch đóng d. van nhĩ thất v van à động mạch đều mở2. trong một chu k× co d·n của tim, khi pha thất co th×:a. van nhĩ thất đóng, van động mạch mở b. van nhĩ thất v van à động mạch đều đóngc. van nhĩ thất mở, van động mạch đóng d. van nhĩ thất v van à động mạch đều mở3. trong kh«ng khÝ ở bệnh viện thường cã chứa nhiều:a. bụi b. nitơ oxitc. cacbon oxit d. vi sinh vật gây bệnh4. c¸c tuyến tiết dịch vị của dạ d y nà ằm ở:a. lớp cơ b. lớp m ng ngo ià àc. lớp niêm mạc d. lớp dưới niêm mạc5. ng` bị bệnh thiếu m¸u, thường l do:àa. thiếu dố lượng máu b. thiếu số lượng bạch cầuc. thiếu số lượng hồng cầu d. thiếu số lượng tiểu cầu6. xương ph¸t triển to ra bề ngang nhờ:a. tủy xương b. lớp m ng xà ươngc. khoang xương d. mô xương xốpII. tự luận1.S ự th ở cã ý ngh ĩ a g× v ớ i h« h ấ p? 2 So s¸nh h ệ h« h ấ p c ủ a ng ườ i v hà ệ h« h ấ p c ủ a th ỏ : 3 C¸c ch ấ t trong th ứ c ă n đượ c ph©n nhãm th ế n o? Nªu à đặ c đ i ể m c ủ a m ỗ i nhãm.4 V ớ i m ộ t kh ẩ u ph ầ n b a ă n đầ y đủ c¸c ch ấ t v sà ự tiªu hãa di ễ n ra cã hi ệ u qu ả th× th nh phà ầ n c¸c ch ấ t dinh d ưỡ ng sau tiªu hãa ở ru ộ t non là g×? 5Gan đ ãng vai trß g× trªn con đườ ng v ậ n chuy ể n c¸c ch ấ t dinh d ưỡ ng v ề
Xem thêm

2 Đọc thêm

Đồ án môn học: Thiết kế hệ thống ĐK Máy khoan bằng phương pháp ma trận trạng thái

ĐỒ ÁN MÔN HỌC: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐK MÁY KHOAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP MA TRẬN TRẠNG THÁI

Trong sự nghiệp công nghiệ p hoá, hi ện đại hoá đất nước, có thể nói m ột trong nhữ ng tiêu chí để đánh giá sự phát tri ển kinh tế c ủa m ỗi qu ốc gia là mứ c độ t ự động hoá trong các quá trình sản xuất mà trước hết đó là năng suất sản xu ất và ch ất l ượng s ản ph ẩ m làm ra. Sự phát tri ển rất nhanh chóng c ủa máy tính điện tử , công nghệ thông tin và nhữ ng thành t ự u của lý thuyết Đ iều khiển tự động đã làm c ở s ở và h ỗ trợ cho sự phát tri ển t ương x ứ ng c ủa lĩnh v ự c tự động hoá. ở n ước ta m ặc dầu là m ột nước ch ậm phát triển, như ng nhữ ng n ăm gần đ ây cùng với nh ữ ng đòi h ỏi của sản xuất cũng nh ư s ự h ội nh ập vào nền kinh tế thế giới thì vi ệc áp d ụng các ti ế n bộ khoa h ọc kỹ thu ật mà đặc bi ệt là sự t ự động hoá các quá trình s ản xu ất đã có b ước phát tri ển m ới t ạo ra s ản phẩm có hàm lượng chất xám cao ti ến tới hình thành m ột nền kinh t ế tri thức.
Xem thêm

28 Đọc thêm

Hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký sáng chế

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Tài liệu này chỉ đề c ập đế n các v ấn đề liên quan đế n sáng ch ế và cách th ức nộp đơ n và đă ng ký sáng chế. M ục đích c ủa Tài li ệ u là giúp người đọ c hi ể u đượ c m ột cách t ổng thể v ề các kỹ n ăng c ần thi ế t để viếtso ạn th ảochuẩn bị đơ n đă ng ký sáng ch ế , vi ệc nộp đơ n và giao dịch v ới c ơ quan có th ẩm quyề n để đượ c bảo hộ độ c quyền sáng ch ế. Do pháp luật c ũng như thực tiễ n gi ữa các quốc gia và khu v ực là khác nhau đáng kể nên người đọ c cũng c ần xem xét và hiểu rõ nh ững yêu cầu cụ thể c ủa các h ệ thống pháp luật liên quan đế n khách hàng c ủa mình. C ần lưu ý r ằng trong Tài li ệu này, thuật ng ữ “ đạ i di ện sáng ch ế ” (patent agent) sẽ đượ c sử dụng thường xuyên. Thu ật ng ữ này không dùng theo khía c ạnh ngh ĩa kỹ thu ật để chỉ ngh ề nghiệ p đượ c cơ quan có th ẩm quyề n cho phép nh ằm đạ i di ệ n cho tác gi ả sáng ch ế trong nh ững trường h ợp cụ thể, mà dùng nh ư một thu ật ng ữ chung để chỉ nh ững người so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế (kể c ả tác gi ả sáng ch ế, ng ười so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế nghiệp dư, đạ i di ện sáng ch ế và lu ật s ư sáng ch ế)
Xem thêm

142 Đọc thêm

Một số lưu ý khi làm đơn đăng ký sáng chế

MỘT SỐ LƯU Ý KHI LÀM ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Tài liệu này chỉ đề c ập đế n các v ấn đề liên quan đế n sáng ch ế và cách th ức nộp đơ n và đă ng ký sáng chế. M ục đích c ủa Tài li ệ u là giúp người đọ c hi ể u đượ c m ột cách t ổng thể v ề các kỹ n ăng c ần thi ế t để viếtso ạn th ảochuẩn bị đơ n đă ng ký sáng ch ế , vi ệc nộp đơ n và giao dịch v ới c ơ quan có th ẩm quyề n để đượ c bảo hộ độ c quyền sáng ch ế. Do pháp luật c ũng như thực tiễ n gi ữa các quốc gia và khu v ực là khác nhau đáng kể nên người đọ c cũng c ần xem xét và hiểu rõ nh ững yêu cầu cụ thể c ủa các h ệ thống pháp luật liên quan đế n khách hàng c ủa mình. C ần lưu ý r ằng trong Tài li ệu này, thuật ng ữ “ đạ i di ện sáng ch ế ” (patent agent) sẽ đượ c sử dụng thường xuyên. Thu ật ng ữ này không dùng theo khía c ạnh ngh ĩa kỹ thu ật để chỉ ngh ề nghiệ p đượ c cơ quan có th ẩm quyề n cho phép nh ằm đạ i di ệ n cho tác gi ả sáng ch ế trong nh ững trường h ợp cụ thể, mà dùng nh ư một thu ật ng ữ chung để chỉ nh ững người so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế (kể c ả tác gi ả sáng ch ế, ng ười so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế nghiệp dư, đạ i di ện sáng ch ế và lu ật s ư sáng ch ế)
Xem thêm

6 Đọc thêm

Kinh nghiệm học và thi môn vật lý hiệu quả

KINH NGHIỆM HỌC VÀ THI MÔN VẬT LÝ HIỆU QUẢ

Kinh nghi m h c và thi môn V t Lý hi u qu P.1ệ ọ ậ ệ ả Mình h c môn V t lý b ng ni m am mê và s yêu thích. Vi c làm bài t p hàng ngày ã tr thành ọ ậ ằ ề đ ự ệ ậ đ ởm t thói quen không th thi u và m i bài t p m i, khó là m t th thách mà mình c g ng v t ộ ể ế ỗ ậ ớ ộ ử ố ắ để ượqua. Và mình ngh , không ch riêng môn Lý, b t kì môn nào khác, s yêu thích và mong mu n khámĩ ỉ ấ ự ố phá ã g n thành công r i. Vì th bí quy t u tiên:đ ầ đủ để ồ ế ế đầ hãy t o cho mình ni m am mê v i V tạ ề đ ớ ậ lý. V i mình, V t lý là m i th xung quanh chúng ta, là chi c lá cây dao ng trong gió, b ph n ớ ậ ọ ứ ế độ ộ ậgi m xóc trong xe máy khi n ta i qua gà b t l c l h n so v i xe p không có b ph n này – ả ế đ ổ ớ ắ ư ơ ớ đạ ộ ậm t n g d ng c a dao ng t t d n, hay sóng bi n là hình nh th c ti n c a sóng c … Nh ng lý ộ ứ ụ ủ độ ắ ầ ể ả ự ễ ủ ơ ữgi i cho hi n t ng cu c s ng hàng ngày có th là m t ng l c b n có thêm am mê tìm tòi.ả ệ ượ ộ ố ể ộ độ ự để ạ đ Tuy nhiên, n u b n khó có th tìm th y s h ng thú v i nó thì m t s bí kíp nh d i ây có th ế ạ ể ấ ự ứ ớ ộ ố ỏ ướ đ ểgiúp b n.ạ - N u b n m i b t u b c vào ch ng trình luy n thi i h c môn V t lý trong khi ki n th c l p ế ạ ớ ắ đầ ướ ươ ệ Đạ ọ ậ ế ứ ớ10,11 không t t thì c ng ng lo l ng vì trong 3 môn kh i A, ch ng trình thi i h c h u h t n m ố ũ đừ ắ ố ươ Đạ ọ ầ ế ằg n trong l p 12 và b n có th yên tâm “tu luy n” t ây.ọ ớ ạ ể ệ ừđ Hãy b t u h c t ng ch ng, h c nắ đầ ọ ừ ươ ọ đế âu bi t n ó , có th làm m t s d ng bài t p c b nđ ế đế đ ể ộ ố ạ ậ ơ ả , n g ch y theo s l ng mà không l uđừ ạ ố ượ ư l i ki n th c gì trong u.ạ ế ứ đầ Có r t nhi u d ng bài t p r t d , hãy n m ch c nh ng d ng ó và n ấ ề ạ ậ ấ ễ ắ ắ ạ đ ăch c i m.ắ đ ể - Khi b t u, có r t nhi u công th c c n h c thu c.ắ đầ ấ ề ứ ầ ọ ộ Hãy nh nh ng công th cớ ứ g c, quan tr ng ố ọ suy ra các công th c khác, ng nh t t c các công th cđể ứ đừ ớ ấ ả ứ . - V t lý có liên h v i toán h c, c n nhi u n tính toán.ậ ệ ớ ọ ầ ề đế Hãy t n d ng kh n ngậ ụ ả ă tính nh m nhi u ẩ ềnh t có th .ấ ể Có câu chuy n vui r ng: nhà có th tính nh m 34 x 49 r t nhanh nh ng i thi thì 3 + ệ ằ ở ể ẩ ấ ư đ8 v n ph i n máy tính. Nh ng ó là câu chuy n i thi, khi b n ôn thi hãy h n ch s d ng máy tính ẫ ả ấ ư đ ệ đ ạ ạ ế ử ụt i a. Vì luy n thói quen tính nh m, kh n ng t duy c a b n c ng t ng lên áng k .ố đ ệ ẩ ả ă ư ủ ạ ũ ă đ ể - Làm bài t p ch m ch và u nậ ă ỉ đề đặ là m t trong nh ng bí quy t chung cho các môn h c. Có th ộ ế ọ ểnhi u th y cô s cho bài t p d i hình th c tr c nghi m, nh ng n g khoanh b a nhé. Vì hi n t i ề ầ ẽ ậ ướ ứ ắ ệ ư đừ ừ ệ ạ
Xem thêm

7 Đọc thêm

Văn phạm tiếng anh từ cơ bản đến nâng cao potx

VĂN PHẠM TIẾNG ANH TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO POTX

EX: The rich are not always happy.- Ch ng l cc danh t t p h p ( people, police, cattle,…)ủ ừ ậ ợEX: The police have arrested the thieves.- Ch ng l: A few, both, many + nounủ ữEX: A few books were lost yesterday.3. Singular or pluar verb.- Ch ng l hai danh t n i v i nhau b ng “or”, “neither… nor”, “either…or”, ho c “not only…butủ ừ ố ớ ằ ặ also” thì đ ng t đ c chia theo danh t th hai.ộ ừ ượ ừ ứEX: Neither he nor his friends were at school yesterday.- Ch ng l hai danh t n i v i nhau b ng “with”, “as well as”, ho c “ together with” thì đ ng tủ ừ ố ớ ằ ặ ộ ừ chia theo danh t th nh từ ứ ấEX: The director as well as his staff has to learn English.- Ch ng l m t c m t cĩ gi i t thì đ ng t chia theo dand t đ ng tr c gi i t .ủ ộ ụ ừ ớ ừ ộ ừ ừ ứ ướ ớ ừEX: The picture of soldiers has been sold.- Ch ng l: “The munber of + noun” thì đ ng t chia s ítủ ộ ừ ốEX: The number of students in this class is small.- Ch ng l: “A munber of + noun” thì đ ng t chia s nhi u.ủ ộ ừ ố ềEX: A number of students were absent yesterday.- Ch ng l “ There + be + noun” thì đ ng t “be” chia theo danh t (noun)ủ ộ ừ ừEX: There is a fly in this room There are a lot of people here.LESSON 2 INFINITIVE AND GERUNDI / GERUND : ( danh đ ng t ) ( V + ING )ộ ừ Ways of Use : 1. Subject of a sentence Ex: Reading the story of Kieu is interesting .2. Complement of To Be after Subject of Thing + To Be Ex : My hobby is fishing .3. After Prepositions
Xem thêm

18 Đọc thêm

Cơ sở dữ liệu _ Đại học Điện lực

CƠ SỞ DỮ LIỆU _ ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

1. 1. T Tạ ại i sao sao c cầ ần n ph phả ải i c có ó m mộ ột t CSDL? CSDL? H Hệ ệ th thố ống ng c cá ác c t tậ ập p tin tin c cổ ổ đi điể ển n : : • • Đư Đượ ợc c t tổ ổ ch chứ ức c riêng riêng r rẽ ẽ, , ph phụ ục c v vụ ụ m mộ ột t m mụ ục c đ đí ích ch hay hay m mộ ột t b bộ ộ ph phậ ận n n nà ào o đ đó ó c củ ủa a doanh doanh nghi nghiệ ệp p. . • • Như Nhượ ợc c đi điể ểm m: : T Tí ính nh ph phụ ụ thu thuộ ộc c gi giữ ữa a chương chương tr trì ình nh v và à d dữ ữ li liệ ệu u . . Lưu Lưu tr trữ ữ tr trù ùng ng l lặ ặp p d dữ ữ li liệ ệu u Vi Việ ệc c chia chia s sẻ ẻ d dữ ữ li liệ ệu u b bị ị h hạ ạn n ch chế ế T Tố ốn n th thờ ời i gian gian xây xây d dự ựng ng Chi Chi ph phí í cho cho b bả ảo o tr trì ì chương chương tr trì ình nh l lớ ớn n
Xem thêm

75 Đọc thêm

Tương tác người - máy (Human - Computer Interaction) - Phần 1 potx

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY (HUMAN - COMPUTER INTERACTION) - PHẦN 1 POTX

– CÀI ĐẶ T: CÀI ĐẶ T CÁC GIAO DI Ệ N TRANG 7 NH NH Ữ Ữ NG NG CHUYÊN CHUYÊN NG NG À À NH NH LIÊN LIÊN QUAN QUAN Đ Đ Ế Ế N N HCI HCI Z TÂM LÝ HỌC, XÃ HỘI HỌC, TRIẾT HỌC: CHỨC NĂNG Z SINH L[r]

20 Đọc thêm

BAI 34

BAI 34

D. Tất cả ý trênDB. Môi trường sống cho vật nuôiHãy quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi?Bài 34:Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thủy sảnI. Xây dựng chuồng trại chăn nuôi: 1. Một số yêu cầu kĩ thuật của chuồng trại chăn nuôi:MUMUN XÂY D NG CHU NG TR I Ố Ự Ồ ẠN XÂY D NG CHU NG TR I Ố Ự Ồ ẠCHĂN NUÔI C N PH I QUAN TÂM Ầ ẢCHĂN NUÔI C N PH I QUAN TÂM Ầ ẢĐ N NH NG Y U T NÀO? ỐĐ N NH NG Y U T NÀO? ỐĐịa điểm xây dựngYÊU CẦU KĨ THUẬT CỦA CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔIHướng chuồngNền
Xem thêm

34 Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ QUỐC GIA part 1 ppsx

CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ QUỐC GIA PART 1 PPSX

TRANG 4 NH Ữ NG CH Ữ VI Ế T T Ắ T AIDS: Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người HIV: Virus gây suy giảm miễn dịch ở người KHHGĐ: Kế hoạch hóa gia đình KST: Ký sinh trùng SD/SXHD: B[r]

12 Đọc thêm

Tương tác người - máy (Human - Computer Interaction) ppt

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY (HUMAN - COMPUTER INTERACTION) PPT

– Cài đặt: Cài đặt các giao diện TRANG 7 4/11/2005 Bùi Thế Duy - Bộmôn Mạng và TTMT 7 NH NH Ữ Ữ NG NG CHUYÊN CHUYÊN NG NG À À NH NH LIÊN LIÊN QUAN QUAN Đ Đ Ế Ế N N HCI HCI z Tâm lý học, [r]

141 Đọc thêm

Chính sách phát triển công nghệ của một số nước

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CỦA MỘT SỐ NƯỚC

TRONG KHI TÁC ĐỘNG CỦA ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂ NG SU ẤT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP QUỐC DOANH VẪN C ÒN LÀ Đ I ỀU CẦN PHẢI B ÀN TR ƯỚC NH ỮNG THUA LỖ VỀ T ÀI CHÍNH VÀ KINH DOANH KÉM HI ỆU QUẢ,[r]

45 Đọc thêm

T K LỊCH SỬ VN TƯD 1945- NAY

T K LỊCH SỬ VN TƯD 1945- NAY

TRANG 13 NHỮNG NỘI DUNG CHỚNH NHỮNG NỘI DUNG CHỚNH GIAI ĐO N SAU 1945 Đ N NH NGẠ Ế Ữ N M 70 C A TH K XXĂ Ủ Ế Ỉ GIAI ĐO N SAU 1945 Đ N NH NGẠ Ế Ữ N M 70 C A TH K XXĂ Ủ Ế Ỉ Giai đoạn từ nh[r]

28 Đọc thêm

TỰ ĐỘNG HÓA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN: GIAO TIẾP NGƯỜI - MÁY

TỰ ĐỘNG HÓA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN: GIAO TIẾP NGƯỜI - MÁY

GIAO DIỆN CỦA NGƯỜI VẬN HÀNH : SỰ PHÁT TRIỂN XA HƠN  NH NG TRI T LÝ NGÀY NAY:Ữ Ế  Cơ sở của những giao diện người máy được giới thiệu với hệ thống điều phân tán TDC­2000 và trở thành m[r]

34 Đọc thêm

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

NGƯỜI TIÊU DÙNG THÔNG THƯỜNG CŨNG CÓ THỂ NHẬN BIẾT RẰNG H ÀNG C ỦA TRIUMP INTERNATIONAL AG LUÔN ĐƯỢC B ÀY BÁN TRONG C ỬA H ÀNG CHUYÊN BI ỆT CÓ BÁN CÁC SẢN PHẨM MANG NH ÃN HI ỆU KHÁC C ỦA[r]

4 Đọc thêm

Địa chỉ IP, subneting, supernet, CIDR, và cách thực hiện subneting DT8

ĐỊA CHỈ IP SUBNETING SUPERNET CIDR VÀ CÁCH THỰC HIỆN SUBNETING DT8

GI GI ỚI THI Ớ I THI ỆU CHUNG Ệ U CHUNG † CÓ HÀNG CHỤC TRIỆU MÁY CHỦ TRÊN HÀNG TRĂM NGHÌN MẠNG † NIC Network Information Centure PHÂN PHỐI ĐỊA CHỈ MẠNG NETWORK NUMBER † ISP CỦA TỪNG QU[r]

31 Đọc thêm

Tài liệu Xử lý tiếng nói - Spoken Language System Architecture docx

TÀI LIỆU XỬ LÝ TIẾNG NÓI - SPOKEN LANGUAGE SYSTEM ARCHITECTURE DOCX

TRANG 1 BÀI 3: BÀI 3: KI Ế N TRÚC H Ệ TH Ố NG NGÔN NG Ữ NÓI KI Ế N TRÚC H Ệ TH Ố NG NGÔN NG Ữ NÓI „ „ XXửử lý ngôn ng lý ngôn ngữữ nói liên quan nói liên quan đếđến các kn các kỹỹ thuật [r]

12 Đọc thêm

 GI ỚI THI ỆU V ỀCHI ẾC BÁNH CH ƯNG NGÀYT ẾT

GI ỚI THI ỆU V ỀCHI ẾC BÁNH CH ƯNG NGÀYT ẾT

Đề bài: Gi ới thi ệu v ềchi ếc bánh ch ưng ngàyT ết.Bài làm tham khảo 1:Mỗi độ tết đến xuân về, khắp đường phố luôn tràn ngập sắc đỏ của hoa đào và ánh vàng của nhữngcành mai. Trong nhà, mọi thứ đều được trang hoàng lộng lẫy để đón xuân về, và một trong những thứkhông thể thiếu trên ban thờ cúng gia tiên cũng như mâm cơm ngày tết chính là chiếc bánh chưng xanh.Sự tích kể rằng, xưa kia, Hùng Vương thứ 16 muốn tìm người kế vị nên đã đặt ra yêu cầu rằng nếu ailàm ngài vừa ý, ngài sẽ truyền ngôi cho. Lang Liêu là con của ngài, vì nhà rất nghèo nên thay vì dâng chovua cha những của ngon vật lạ, chàng đã đưa cho ngài thưởng thức chiếc bánh hình vuông được làm từgạo, thịt, đỗ. Vưa cha ưng ý vội truyề ngôi cho Lang Liêu, từ đó, chiếc bánh với lớp vỏ ngoài màu xanhcó tên gọi là bánh chưng ra đời.Nguyên liệu để làm ra chiếc bánh chưng được lấy từ gạo nếp, thịt và đỗ còn vỏ ngoài được lấy từ ládong. Người ta thường chọn gạo nếp cái hoa vàng để làm vỏ ngoài của bánh, đây là loại gạo có hạt bóngmẩy và đều nhau, khi chín thì vừa thơm vừa dẻo. Còn đối với thịt lợn, để làm nhân bánh thì việc chọnđược những miếng thịt ba chỉ sẽ khiến cho chiếc bánh ngon hơn bội phần so với các loại thít khác. Thịtsau khi cắt miếng to bản sẽ được ướp với một chút hạt tiêu để chiếc bánh có chút vị cay đặc chưng vốncó. Riêng với đỗ, người cẩn thận thì đem luộc xong giã và nắm chặt thành từng nắm nhỏ, với những aibận rộn thì thường lấy luôn đỗ sống để làm nhân. Lá dong trước khi gói bánh phải được rửa sạch sẽ vàquấn quanh chiếc cột để phơi lên, sau khi lá đã ráo nước thì tháo xuống và dùng dao tước bớt phầnsống lá ở phía sau sau cho lưng của lá không còn nhô cao.Sau khi trải qua công đoạn chuẩn bị nguyên liệu thì người gói bánh sẽ rải những tấm lót sạch, rộngxuống nền nhà và tiến hành gói bánh. Có hai cách để gói, một là dùng khuôn, hai là dùng tay. Ưu điểmcủa dùng khuôn chính là giúp cho chiếc bánh trở nên vuông vắn hơn còn dùng tay sẽ làm bánh được góichắc chắn hơn. Tuy nhiên, dù dùng cách nào thì công đoạn đầu tiên của gói bánh cũng là trải lá ra mộtkhoảng rộng, đổ gạo vào sau đó cho một nắm đỗ chín hoặc nửa bát đỗ sống lên, gắp một đến hai miếngthịt đặt lên giữa đỗ, tiếp tục cho số lượng đỗ giống như bàn đầu đè lên miếng thịt, cuối cùng là đổ gạonếp lên và gói lá vào. Việc gói bánh rất quan trọng, nếu sơ ý có thể khiến chiếc bánh bị phèo gạo ra khiluộc. Để hạn chế việc này, người gói cần phải thật chắc tay trong lúc uốn lá để tạo thành hình vuông.
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐỀ TÀI THIẾT KẾ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY " Thiết kế trạm dẫn động băng tải " pps

ĐỀ TÀI THIẾT KẾ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY " THIẾT KẾ TRẠM DẪN ĐỘNG BĂNG TẢI " PPS

p.kbdp563241Sơ đồ khai triển hệ dẫn động Sơ đồ tải trọng:Kbd=1.5THUYẾT MINHĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁYPHẦN I/TÍNH CHỌN ĐỘNG CƠ ĐIỆN –PHÂN PHỐI TỶ SỐ TRUYỀNI)Chọn động cơ điện1)chọn loại động cơChọn động cơ điện đẻ dẫn động máy móc hoặc các thiết bị công nghệ là công việc đầu tiên trong quá trình tính toán thiết kế máy.Trong công nghiệp sử dụng nhiều loại động cơ như: Động cơ điện một chiều , động cơ điện xoay chiều.Mỗi loại động cơ có một ưu nhược điểm riêng, tùy thuộc vao các yêu cầu khác nhau mà ta chọn loại động cơ cho phù hợp.Với yêu cầu thiết kế trạm dẫn động băng tải đã cho, dựa vào đặc tính và phạm vi sử dụng của loại động cơ ta chọn động cơ ba pha không đồng bộ rô to lồng sóc (còn gọi là rô to ngắn mạch) vì nó các ưu điểm đó là:Kết cấu đơn gản giá thành thấp , rễ bảo quản,làm việc tin cậy.Tuy nhiên loại này có nhược điểm là hiệu
Xem thêm

70 Đọc thêm

ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ - TRƯỜNG THPT HÀM THUẬN NAM ppsx

ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT HÀM THUẬN NAM PPSX

GÓC GI ỚI HẠN PHẢN XẠ TO ÀN PH ẦN BẰNG TỈ SỐ CỦA CHIẾT SUẤT MÔI TRƯỜNG CHIẾT QUANG KÉM VỚI CHIẾT SU ẤT CỦA MÔI TRƯỜNG CHIẾT QUANG HƠN.. HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHÀN CHỈ XẢY RA KHI MÔI TR[r]

4 Đọc thêm

Cùng chủ đề