CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ DOCX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ DOCX":

CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN KHẢO SÁT HÀM SỐ 3

CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN KHẢO SÁT HÀM SỐ 3

3 2 2 23 1 2 4y x mx m x b ac đạt cực đại tại x = 2. 4. Cho hàm số y = x33x2+3mx+3m+4. Các dạng toán liên quan đến Khảo sát hàm số 5 a. Khảo sát hàm số khi m = 0. b. Định m để hàm số không có cực trị. c. Định m để hàm só có cực đại và cực tiểu. 5. Cho hàm số 323 9 3 5y x mx x m. Định m để đồ thị hàm số có cực đại cực tiểu, viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị ấy. 6. Cho hàm số 211x m x myxm. Chứng minh rằng đồ thị hàm số luôn có cực đại, cực tiểu với mọi m. Hãy định m để hai cực trị nằm về hai phía đối với trục hoành. 7. Cho hàm số 321 2 2 2y x m x m x m. Định m để đồ thị hàm số có hai cực trị đồng thời
Xem thêm

14 Đọc thêm

 KHẢO SÁT HÀM SỐ

KHẢO SÁT HÀM SỐ

b) Khảo sát hàm số trên. Gọi đồ thị là (C).c) Tiếp tuyến của (C) tại O cắt lại (C) tại một điểm A. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và đoạn OA.Bài 3) Cho hàm số y = (x +1)2(x –1)2a) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số. b) Dùng đồ thị (C) biện luận theo n số nghiệm của phương trình : (x2 – 1)2 – 2n + 1 = 0c) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C) và trục hoành.Bài 4) Cho hàm số mxmxmy−+−=)1( (m khác 0) và có đồ thị là (Cm)a) Khảo sát và vẽ đồ thị (C2).b) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi (C2), tiệm cận ngang của nó và các đường
Xem thêm

6 Đọc thêm

CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN KHẢO SÁT HÀM SỐ 3

CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN KHẢO SÁT HÀM SỐ 3

yx022000004xxyyx. Các dạng toán liên quan đến Khảo sát hàm số 3 Vậy tập hợp các điểm thỏa mãn yêu cầu bài toán là một đường tròn: 224xy loại bỏ bốn giao điểm của đường tròn với hai đường tiệm cận. 8. Cho hàm số 21xyx. (ĐH Khối D 2007) a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho. b. Tìm tọa độ điểm M thuộc (C), biết tiếp tuyến của (C) tại M cắt Ox, Oy tại A, B và diện tích tam giác OAB bằng 1

14 Đọc thêm

Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 1)

Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 1)

Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 1)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 1)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 1)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 1)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 1)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 1)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 1)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 1)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 1)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 1)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 1)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 1)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 1)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 1)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 1)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 1)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 1)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 1)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 1)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 1)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 1)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 1)
Xem thêm

Đọc thêm

Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 5)

Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 5)

Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 5)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 5)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 5)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 5)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 5)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 5)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 5)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 5)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 5)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 5)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 5)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 5)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 5)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 5)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 5)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 5)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 5)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 5)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 5)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 5)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 5)
Xem thêm

Đọc thêm

 BÀI TẬP BỔ SUNG KHẢO SÁT HÀM SỐ (SƯU TẦM)

BÀI TẬP BỔ SUNG KHẢO SÁT HÀM SỐ (SƯU TẦM)

BÀI TẬP BỔ SUNG VỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ xa.nguyenvan@gmail.com 1. Viết PTTT của x(C) : yx 1 biết tiếp tuyến đó tại với hai trục tọa độ một tam giác cân. Cũng câu hỏi đó nhưng với x 2(C) : y .2x 3 2. Giả sử  là tiếp tuyến tại điểm M(0; 1) của 2x 1(C) : y .1 x Hãy tìm trên (C) những điểm có hoành độ lớn hơn 1 mà khoảng cách từ đó đến  là nhỏ nhất. 3. Cho 3(C): y x 3x 2.   

1 Đọc thêm

Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 2)

Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 2)

Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 2)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 2)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 2)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 2)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 2)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 2)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 2)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 2)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 2)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 2)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 2)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 2)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 2)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 2)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 2)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 2)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 2)Đề trắc nghiệm Khảo sát hàm số (Đề số 2)
Xem thêm

Đọc thêm

Luyện khảo sát hàm số môn toán, câu 1a và 1b đề toán google.com

LUYỆN KHẢO SÁT HÀM SỐ MÔN TOÁN, CÂU 1A VÀ 1B ĐỀ TOÁN GOOGLE

Luyện khảo sát hàm số môn toán, câu 1a và 1b đề toánLuyện khảo sát hàm số môn toán, câu 1a và 1b đề toánLuyện khảo sát hàm số môn toán, câu 1a và 1b đề toánLuyện khảo sát hàm số môn toán, câu 1a và 1b đề toánLuyện khảo sát hàm số môn toán, câu 1a và 1b đề toánLuyện khảo sát hàm số môn toán, câu 1a và 1b đề toánLuyện khảo sát hàm số môn toán, câu 1a và 1b đề toánLuyện khảo sát hàm số môn toán, câu 1a và 1b đề toánLuyện khảo sát hàm số môn toán, câu 1a và 1b đề toánLuyện khảo sát hàm số môn toán, câu 1a và 1b đề toán
Xem thêm

33 Đọc thêm

BÀI TẬP BỔ SUNG KHẢO SÁT HÀM SỐ (SƯU TẦM)

BÀI TẬP BỔ SUNG KHẢO SÁT HÀM SỐ (SƯU TẦM)

BÀI TẬP BỔ SUNG VỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ xa.nguyenvan@gmail.com 1. Viết PTTT của x(C) : yx 1 biết tiếp tuyến đó tại với hai trục tọa độ một tam giác cân. Cũng câu hỏi đó nhưng với x 2(C) : y .2x 3 2. Giả sử  là tiếp tuyến tại điểm M(0; 1) của 2x 1(C) : y .1 x Hãy tìm trên (C) những điểm có hoành độ lớn hơn 1 mà khoảng cách từ đó đến  là nhỏ nhất. 3. Cho 3(C): y x 3x 2.   

1 Đọc thêm

CHỦ ĐỀ : KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN

CHỦ ĐỀ : KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN

CHỦ ĐỀ 1: KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁNCHỦ ĐỀ 1: KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁNCHỦ ĐỀ 1: KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁNCHỦ ĐỀ 1: KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁNCHỦ ĐỀ 1: KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁNCHỦ ĐỀ 1: KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁNCHỦ ĐỀ 1: KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁNCHỦ ĐỀ 1: KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁNCHỦ ĐỀ 1: KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁNCHỦ ĐỀ 1: KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁNCHỦ ĐỀ 1: KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁNCHỦ ĐỀ 1: KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁNCHỦ ĐỀ 1: KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁNCHỦ ĐỀ 1: KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁNCHỦ ĐỀ 1: KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁNCHỦ ĐỀ 1: KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN
Xem thêm

Đọc thêm

Kháo sát hàm số bài tập và phương pháp giải

KHÁO SÁT HÀM SỐ BÀI TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI

I. MỘT SỐBÀI TOÁN ĐIỂN HÌNH VỀCỰC TRỊVÀ TIẾP TUYẾN Bài 1: Cho hàm số ( ) 3 2 ( ) 3 1 1 y f x mx mx m x = = + − − − , mlà tham số Xác định các giá trịcủa m đểhàm số ( ) y f x = không có cực trị. Lời giải: + Khi m= 0 1 y x ⇒ = − , nên hàm sốkhông có cực trị. + Khi 0 m ≠ ( ) 2 3 6 1 y mx mx m ⇒ = + − − Hàm sốkhông có cực trịkhi và chỉkhi 0 y = không có nghiệm hoặc có nghiệm kép ( ) 2 2 9 3 1 12 3 0 m m m m m ⇔ ∆ = + − = − ≤ 1 0 4 m ⇔ ≤ ≤ Bài 2: Cho hàm số 3 2 1 2 3 3 y x m x m x = − + , mlà tham sốthực. Tìm m đểhàm số đạt cực trịtại x 1 , x 2 sao cho biểu thức sau đạt giá trịnhỏnhất 2 2 2 1 2 2 1 2 4 9 4 9 x mx m m D x mx m m + − = + + − Lời giải: Ta có 2 4 3 y x mx m = − + hàm số đạt cực trịtại x 1 , x 2 khi và chỉkhi 2 3 4 3 0 4 0 m m m m  >  − > ⇔  <  () Khi đó 2 1 1 2 2 2 1 2 4 3 4 3 4 x mx m x mx m x x m  = −  = −   + =  Suy ra 16 12 16 12 m m D m m −
Xem thêm

6 Đọc thêm

Tài liệu Sắc xanh dịu mát ngày hè docx

TÀI LIỆU SẮC XANH DỊU MÁT NGÀY HÈ DOCX

i bóng mắt t nh 0.5 cm lêđặn. a mắt về cuạn có cảm gp trần và tonm mắt thêm từ lông chânên sát lông muối đuôi mắg

3 Đọc thêm

MT-Đ/A-ĐỀ KT ĐẠI 9 TUẦN 15

MT-Đ/A-ĐỀ KT ĐẠI 9 TUẦN 15

2. Những điểm có tung độ bằng 0 nằm trên trục tung.3. Hai đường thẳng y=ax+b(a≠0) và y=a’x+b’(a≠0) song song với nhau khi và chỉ khi a=a’.4. Hai điểm có hoành độ bằng nhau và tung độ đối nhau thì đối xứng với nhau qua trục tung. 5. Hai điểm có hoành độ đối nhau và tung độ đối nhau thì đối xứng với nhau qua gốc tọa độ.II. Tự Luận ( 6 điểm) Câu 3. (3 điểm) a. Vẽ trên cùng một mặt phẳng toạ độ đồ thị hai hàm số sau: 1+=xy và 221−−=xy b. Tìm toạ độ giao điểm của hai đường thẳng trên.Câu 4 (3 điểm) Cho hàm số bậc nhất y = (m-1)x + m+3a. Tìm điều kiện của m để hàm số luôn nghịch biến.b. Tìm giá trị của m để đồ thị của nó song song với đồ thị của hàm số y = 2x – 1c. Đồ thị hàm số y = (m-1)x + m+3 cắt trục tung và trục hoành lần lượt tại hai điểm A và B. Tính diện tích tam giác AOB, biết m = 5
Xem thêm

5 Đọc thêm

KHẢO SÁT H ÀM SỐ VÀ VẼ ĐỒ THỊ

KHẢO SÁT H ÀM SỐ VÀ VẼ ĐỒ THỊ

www.truongthi.com.vn Môn Toán KHẢO SÁT H ÀM SỐ VÀ VẼ ĐỒ THỊ Giải bài toán khảo sát và vẽ đồ thị hàm số cần tiến hành các bước sau 1) Tìm tập xác định, xét tính chẵn, lẻ, tuần hoàn. Nếu hàm số chẵn hay lẻ chỉ cần khảo sát x ≥ 0, với x &lt; 0 hàm số có tính đối xứng. Nếu hàm tuần hoàn thì chỉ cần xét trên một chu kì. 2) Tính y’, y” Xét dấu y’ để tìm khoảng đơn điệu. Xét dấu y” để tìm các khoảng lồi lõm, điểm uốn. 3) Tìm các điểm cực đại, cực tiểu, điểm uốn Tìm các đường tiệm cận. Xác định các giao điểm của đồ thị với các trục. 4) Lập bảng biến thiên. 5) Vẽ đồ thị. Vẽ các đường tiệm cận (nếu có), chỉ rõ các điểm đặc biệt (cực đại, cực tiểu, điểm uốn, các giao điểm của đồ thị với các trục tọa độ). Chú ý nếu hàm y = f(x) chẵn thì đồ thị nhận trục oy làm trục đối xứng, còn nếu hàm y = f(x) lẻ thì đồ thị có tâm đối xứng là gốc tọa độ. 1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. a) Hàm bậc hai : y = ax2 + bx + c a ≠ 0 Ta có 22b4acyax
Xem thêm

13 Đọc thêm

kiem tra 1 tiet giai tich 12 chuong 1

KIEM TRA 1 TIET GIAI TICH 12 CHUONG 1

2 −   Bài 3(2đ) : Tìm m để ( Cm ):4 22( 1) 2 1y x m x m= − + + + cắt trục hoành tại 4 điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộngKiểm Tra 1 Tiết Giải Tích 12a1 - Đề A : Bài 1(6đ) : Cho hàm số : 4 2112= − +y x x có đồ thị (C).a) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số trên.b) Dựa vào đồ thị (C) biện luận theo m số nghiệm của phương trình : 4 22 2 0− − =x x mBài 2(2đ) : Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số : 912= − +−
Xem thêm

3 Đọc thêm

De minh hoa mon hoa hoc 2016

De minh hoa mon hoa hoc 2016

năm nay bộ giáo dục không ra đề minh họa nên hiện nay xuất hiện khá nhiều đề hóa của các thầy cô nhưng có thể nó vẫn chưa sát so với đề thi đại học và hôm nay tôi sẽ đăng đề minh họa khá sát với cấu trúc thi đại học để các bạn có thể làm thử

Đọc thêm

KHDH NĂM LÝ 7

KHDH NĂM LÝ 7

- Kể được một số ứng dụng liên quan tới sự phản xạ âm.- Nêu được âm truyền trong các chất rắn, lỏng, khí và không truyền trong chân không.- Nêu được trong.Kỹ năng:- Chỉ ra được vật dao động trong một số nguồn âm như trống, kẻng, ống sáo, âm thoa.- Đề ra được một số biện pháp chống ô nhiễm do tiếng ồn trong những trường hợp cụ thể.- Kể được tên một số vật liệu cách âm thường dùng để chống ô nhiễm do tiếng ồn- Giải thích được trường hợp nghe thấy tiếng vang là do tai nghe được âm phản xạ tách biệt hẳn với âm phát ra trực tiếp từ nguồn.5. Yêu cầu về thái độ (theo chuẩn của Bộ GD&amp;ĐT ban hành); phù hợp thực tế.- Rèn tính cẩn thận, chính xác cho HS- Yêu thích môn học- Biết áp dụng kiến thức học vào thực tế - tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường.6. Mục tiêu chi tiết. Mục tiêuNội dungMỤC TIÊU CHI TIẾTBậc 1 Bậc 2 Bậc 3Lớp: 7A, 7B, 7C, 7D, 7E1. NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG - NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG1, Nhận biết được rằng, ta nhìn thấy các vật khi có ánh sáng từ các vật đó truyền vào mắt ta.[NB]. - Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt. - Ta nhìn thấy một
Xem thêm

15 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn thi: TOÁN; Đợt I (Ngày 2642015) Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh: ……………………………………………………………………………………....... Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số 1 , 1 x y x    có đồ thị là (C). a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số đã cho. b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết hoành độ tiếp điểm là nghiệm của pt:    3 1 . 2. x y x  Câu 2 (1,0 điểm). a) Cho góc α thỏa mãn π 0 α 8 và 3 sin4α 5 và phần ảo của z bằng ba lần phần thực của nó. Câu
Xem thêm

Đọc thêm

KHẢO SÁT SỰ LƯU HÀNH VÀ BƯỚC ĐẦU GIẢI TRÌNH TỰ GENE CỦA VIRUS CÚM GIA CẦM SUBTYPE H5N1 TẠI TỈNH CÀ MAU VÀ SÓC TRĂNG ppt

KHẢO SÁT SỰ LƯU HÀNH VÀ BƯỚC ĐẦU GIẢI TRÌNH TỰ GENE CỦA VIRUS CÚM GIA CẦM SUBTYPE H5N1 TẠI TỈNH CÀ MAU VÀ SÓC TRĂNG PPT

Xuất phát từ thực tếđó, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Kh_ẢO SÁT SỰ LƯU HÀNH VÀ _ _BƯỚC ĐẦU GIẢI TRÌNH TỰ GENE CỦA VIRUS CÚM GIA CẦM SUBTYPE H5N1 TẠI TỈNH CÀ _ _MAU VÀ SÓC TRĂNG”[r]

11 Đọc thêm

ETS TOEIC PART 567 MỚI NHẤT 2016

ETS TOEIC PART 567 MỚI NHẤT 2016

Đề TOEIC mới nhất 2016 2017 ETS Đề toeic của IIG Đề toeic sát thi thật nhất Đề TOEIC mới nhất 2016 2017 ETS Đề toeic của IIG Đề toeic sát thi thật nhấtĐề TOEIC mới nhất 2016 2017 ETS Đề toeic của IIG Đề toeic sát thi thật nhấtĐề TOEIC mới nhất 2016 2017 ETS Đề toeic của IIG Đề toeic sát thi thật nhấtĐề TOEIC mới nhất 2016 2017 ETS Đề toeic của IIG Đề toeic sát thi thật nhất

Đọc thêm

Cùng chủ đề