CĐ TOÁN 9 NÂNG CAO

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CĐ TOÁN 9 NÂNG CAO":

Luận văn tốt nghiệp cử nhân luật kinh tế về pháp luật về thi hành án dân sự đối với doanh nghiệp và thực tiễn

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT KINH TẾ VỀ PHÁP LUẬT VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VÀ THỰC TIỄN

CHƯƠNG 1 Cơ sở lý luận – pháp lý về thi hành án dân sự đối với Công ty cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn 4 1.1 Nhận thức chung về hoạt động thi hành án dân sự 4 1.1.1 Khái niệm và bản chất của hoạt động thi hành án dân sự 4 1.1.2 Cơ sở của việc thi hành án dân sự 7 1.2 Thi hành án dân sự đối với Công ty cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn 9 1.2.1 Một số đặc điểm pháp lý của Công ty cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn 9 1.2.2 Đặc thù của thi hành án dân sự đối với Công ty cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn 10 1.3 Cơ sở pháp lý của hoạt động thi hành án dân sự 14 1.3.1 Tổng quan về pháp luật thi hành án dân sự 14 1.3.2 Một số nội dung quy định của pháp luật về thi hành án dân sự đối với doanh nghiệp 16 CHƯƠNG 2 Thực trạng hoạt động thi hành án dân sự đối với Công ty cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn tại Cơ quan Thi hành án Dân sự Quận 10 19 2.1 Tổng quan về hoạt động thi hành án dân sự tại Quận 10 19 2.1.1 Đặc điểm về kinh tế xã hội 19 2.1.2 Tổ chức bộ máy và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan thi hành án dân sự Quận 10 21 2.2 Thực tiễn hoạt động thi hành án dân sự đối với Công ty cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn tại Quận 10 23 2.2.1 Đặc trưng của Công ty trách nhiệm hữu hạn và Công ty cổ phần 24 2.2.2 Một số vấn đề pháp lý đặt ra khi thi hành án dân sự đối với Công ty cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn 25 2.3 Hạn chế trong việc thi hành án dân sự đối với doanh nghiệp 33 2.3.1 Hành lang pháp lý giữa pháp luật thi hành án dân sự, pháp luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan chưa được hoàn thiện 33 2.3.2 Việc thi hành pháp luật trong thi hành án dân sự chưa nghiêm 34 2.3.3 Tổ chức bộ máy cơ quan thi hành án dân sự chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 35 CHƯƠNG 3 Một số nhận xét và đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự đối với doanh nghiệp 37 3.1 Các yêu cầu đặt ra trong việc thi hành án dân sự đối với doanh nghiệp 37 3.1.1 Đảm bảo hiệu lực thi hành Bản án, Quyết định của Tòa án 37 3.1.2 Giải quyết án tồn, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự 37 3.1.3 Bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh 37 3.2 Một số nhận xét về hạn chế trong việc thi hành án dân sự đối với Công ty cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn 38 3.3 Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự đối với doanh nghiệp 39 3.3.1 Hoàn thiện pháp luật 39 3.3.2 Nâng cao ý thức pháp luật của các chủ thể pháp luật thi hành án dân sự 41 3.3.3 Nâng cao việc xử lý vi phạm pháp luật thi hành án dân sự 43 3.3.4 Hoàn thiện cơ chế thi hành án dân sự đối với doanh nghiệp 44
Xem thêm

65 Đọc thêm

CÁC BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ, KÊ BIÊN, XỬ LÝ TÀI SẢN CỦA NGƯỜI THI HÀNH ÁN

CÁC BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ, KÊ BIÊN, XỬ LÝ TÀI SẢN CỦA NGƯỜI THI HÀNH ÁN

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT KHOA LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CÁC BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ, KÊ BIÊN, XỬ LÝ TÀI SẢN CỦA NGƯỜI THI HÀNH ÁN   MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 3 PHẦN NỘI DUNG 6 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ, XỬ LÝ TÀI SẢN CỦA NGƯỜI THI HÀNH ÁN 6 1.1. Khái quát chung về các biện pháp cưỡng chế thi hành án 6 1.2. Biện pháp cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án 9 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG, KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRONG KÊ BIÊN, XỬ LÝ TÀI SẢN CỦA NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN 23 2.1. Thực trạng 23 2.2. Kiến nghị, giải pháp 26 2.2.1. Về cơ chế quản lý công tác thi hành án 26 2.3. Một số đề xuất khác 28 DANH MỤC TÀI LIỆU KHAM KHẢO 30
Xem thêm

31 Đọc thêm

BÀI GIẢNG NQ ĐH X

BÀI GIẢNG NQ ĐH X

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước, cơ quan và đơn vị….3. Nguyên tắc:- Hoạt động phải tuân theo pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước thủ trưởng cơ quan về nhiệm vụ kiểm tra - Bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, dân chủ, kịp thời; không cản trở hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân được kiểm tra. II. CễNG TC KIM TRA CA II. CễNG TC KIM TRA CA CễNG ONCễNG ON 1. Quy nh ca Phỏp lut v iu l C Vit Nam v quyn kim tra ca Cụng on.- Điều 10 Hiến pháp 1992.- Điều 9 Luật Công đoàn 1990.- Quyết định 1693/QĐ-TLĐ ngày 31/12/2007 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ban hành Quy định về việc thực hiện quyền kiểm tra, giám sát của Công đoàn.- Điều lệ Công đoàn Việt Nam lần thứ X tại phần mở đầu.- iu 35 iu l C Vit Nam. 2. Phm vi trỏch nhim kim tra ca C.- Theo quy định của pháp luật và và Điều lệ Công
Xem thêm

21 Đọc thêm

Gián án QUY CHẾ PHỐI HỢP CM-CĐ

GIÁN ÁN QUY CHẾ PHỐI HỢP CM-CĐ

- Hiệu trởng và chủ tịch công đoàn có trách nhiệm tổ chức Hội nghị công nhân viên chức (cả chuyên môn và công đoàn cùng làm, không tách riêng).Nếu là hội nghị công đoàn thì lồng ghép luôn vào Hội nghị CNVC, đọc phơng hớng của nhà trờng , sau đó đọc kế hoạch công đoàn và cùng thảo luận. Khi chuẩn bị nội dung hội nghị CNVC, tham gia chủ toạ đoàn gồm có Chủ tịch công đoàn, Hiệu trởng. Đoàn viên công đoàn có trách nhiệm thực hiện nghị quyết của Hội nghị và đứng ra theo dõi việc thực hiện nghị quyết là ban thanh tra nhân dân .- Công đoàn tham gia với chính quyền chỉ đạo quá trình thực hiện dân chủ công khai trong nhà trờng (cả về chuyên môn,tài chính và các hoạt động khác ), trong đó cần có cả tổ trởng chuyên môn và các chức danh khác trong nhà trờng.III. Tổ chức các phong trào thi đua :- Công đoàn cùng với hiệu trởng tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua phù hợp với yêu cầu .Sau khi bàn bạc với công đoàn, hiệu trởng ra quyết định về mục tiêu , nội dung , chế độ khen thởng,cùng với công đoàn ra quyết định khen thởng cho tập thể và cá nhân .- Công đoàn có trách nhiệm động viên giáo dục ĐVCĐ hăng hái tham gia để đạt đợc mục tiêu đề ra , tổ chức hội nghị tìm ra điển hình trong đơn vị ,cùng với nhà trờng cổ vũ khen thởng những cá nhân điển hình đó.IV. Trách nhiệm của công đoàn :- Kiểm tra ,giám sát ĐVCĐ ,cùng với chuyên môn phổ biến kịp thời chế độ ,chính sách của ĐVCĐ, công đoàn có trách nhiệm tham gia những hội nghị có liên quan đến lợi ích ,quyền lợi ,nghĩa vụ của đoàn viên (nếu là quyền lợi nghĩa vụ của nữ ĐV thì ngoài Chủ tịch công đoàn còn phải mời cả trởng ban nữ công).- Công đoàn có quyền tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật ,về chế độ chính sách.Hiệu trởng có trách nhiệm đáp ứng mọi yêu cầu của ngời kiểm tra và xem xét giải quyết những kiến nghị của công đoàn .- Căn cứ pháp lệnh nghị định thanh tra , hớng dẫn nghiệp vụ của hệ thống thanh tra nhà nớc,BCHCĐ chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân làm việc.- Công đoàn động viên cán bộ đoàn viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học,các hoạt động khác để bổ sung kinh phí hoạt động, nâng cao đời sống tinh thần và vật
Xem thêm

3 Đọc thêm

Gián án SO KET CĐ 2011

GIÁN ÁN SO KET CĐ 2011

CĐGD THỊ XÃ PHÚ THỌ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCĐCS THCS VĂN LUNG Độc lập-Tự do-Hạnh phúc LỊCH CÔNG TÁC NĂM HỌC : 2010-2011 Kính gửi: Công đoàn Giáo dục Thị Xã Phú THọ Căn cứ kế hoạch công tác hàng tháng của Công đoàn Giáo dục Phú Thọ năm học 2010-2011. Căn cứ vào đặc điểm hoạt động của nhà trường. Với chủ đề năm học 2010-2011 “ Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Ban chấp hành công đoàn cơ sở trường THPT Ngô Gia Tự lập kế hoạch công tác hàng tháng như sau:I.THÁNG 8/2010 : Chào mừng Cách mạng tháng 81- Chuẩn bị các loại hồ sơ sổ sách công đoàn NH 2010-2012- Phối hợp với nhà trường củng cố biên chế và các tổ chức.3- Xây dựng kế hoạch công tác công đoàn NH 2010-2014- Họp BCH mở rộng tháng 8 triển khai công tác và phân công trách nhiệm các thành viên BCH và tổ trưởng Công đoàn NH 2010-20115- Tham dự hội nghị tổng kết Ngành năm học 2010-20116- Tham dự tổng kết Ngành giáo dục năm học 2010-2011II. THÁNG 9/2010 : Chào mừng Quốc khánh 2/91- Phối hợp với chính quyền phát động tháng khuyến học2- Phối hợp với chính quyền tuyên truyền tháng ATGT trong CB,GV,NV, phát động tháng ATGT3- Phối hợp với chính quyền triển khai các nội dung chuẩn bị cho HN CBCC cấp tổ, cấp trường.4- Hướng dẫn các tổ triển khai đăng ký thi đua tập thể, thi đua cá nhân5- Phối hợp với chính quyền hướng dẫn các tổ tổ chức HN CBCC 6- Phát động phong trào thi đua thứ nhất 7- Tổ chức Tết trung thu cho các cháu con CB,GV,NV trong trường8- Khôi phục hồ sơ Công đoàn theo công văn 99/ CĐN ngày 13/9 2010III. Tháng 10/2010 : Chào mừng 80 năm ngày thành lập Hội LHPH Việt Nam 20/10/1930-20/10/20101- Họp BCH mở rộng triển khai kế hoạch công tác tháng 10
Xem thêm

3 Đọc thêm

Kế hoạch Công đoàn năm học 2009-2010

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2009-2010

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC ĐĂK LĂK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCĐ TRƯỜNG PTDTNT EAH’LEO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  EaH’Leo , ngày 06 tháng 9 năm 2009 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2009-2010Năm học 2009-2010 là năm học thứ hai thực hiện Nghị quyết đại hội X Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Giáo dục Việt Nam và được xác định là “ Năm học đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục ”, là năm học tiếp tục thực hiện chỉ thị 33/2006 CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về “Chống tiêu cực trong thi cử và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục” và đẩy mạnh cuộc vận động “hai không” theo 4 nội dung do Bộ GD-ĐT phát động, là năm học thứ 3 thực hiện Chỉ thị số 06/CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ chính trị về việc tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.:Trên cơ sở quán triệt Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với chủ đề trọng tâm năm học là: “Năm học đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”, Bám sát phương hướng, nhiệm vụ của ngành, kế hoạch hoạt động của Công đoàn Giáo dục tỉnh Đăk lăk. Công đoàn trường PTDT nội trú EaH’Leo năm học 2009-2010 tập trung vào những nhiệm vụ, nội dung sau:I./ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU1./Triển khai chương trình hành động của Công đoàn về thực hiện Nghị quyết số 20/ NQ-TW của BCH Trung ương Đảng khóa X.2./Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động công đoàn viên thực hiện nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định, quy chế của ngành đề ra. Xây dựng chương trình hoạt động cụ thể để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII Giáo dục Việt nam, Đại hội X Công đoàn Việt Nam.3./Tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động của Công đoàn GD tỉnh, Thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành đạt hiệu quả cao để tạo sự chuyển biến thực chất về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ.4./Quan tâm chăm lo đến việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ. Làm tốt công tác giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với CBGV-NV. Động viên đội ngũ
Xem thêm

3 Đọc thêm

Nâng cao chất lượng kiểm toán để bảo vệ môi trường đầu tư ppt

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ PPT

TRANG 3 khoán, các quy định liên quan đến ngân hàng, bảo hiểm và các ngành liên quan, Luật Doanh nghiệp, các chuẩn mực kiểm toán, Do vậy, Malaysia cũng phải áp dụng nhiều biện pháp để nâ[r]

4 Đọc thêm

NGOẠI KHÓA NH 2007-2008

NGOẠI KHÓA NH 2007-2008

TỔ TỰ NHIÊN ICHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHOÁ RUNG CHUÔNG VÀNGI/Mục đích yêu cầu:Nhằm trang bị cho các em học sinh lớp 9 một vốn kiến thức cơ bản về toán trong kì thi sắp đến qua đó nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn toán .Tổ tự nhiên 1 tổ chức sinh hoạt rung chuông vàng ngoại khoá về toán II/Đối tượng tham gia:-Toàn thể học sinh khối 9-Toàn thể giáo viên tổ tự nhiên 1-100 em học sinh khối 9 tham gia dự thi (có danh sách kèm theo)III/Thời gian:15h ngày 10/4/2008IV/Địa điểm:Sân trường THCS Trần Cao VânV/Phân công thực hiện:+Biên tập nội dung:Lê Văn Hoà+Dẫn chương trình:Lê Văn Duẩn+Âm thanh:Nguyễn Tường Nghĩa+Chuẩn bị sân thi đấu:Võ Quốc Tùng-Nguyễn Trường Thanh+Lập danh sách và thông báo học sinh dự thi: Lê Văn Hoà-Trần Thị Mai Thảo-Cao Thị Diệu Huyền+Chọn số :Lê Thị Phương Trâm+Chuẩn bị phần thưởng:Lê Văn Duẩn+Giám khảo:Lê Văn Hoà-Nguyễn Tường Nghĩa-Trần Thị Mai Thảo-Cao Thị Diệu Huyền-Trần Thị Thanh Phượng-Nguyễn Trường Thanh+Trật tự:Lê Văn Hoà-Nguyễn Tường Nghĩa-Trần Thị Mai Thảo-Cao Thị Diệu Huyền-Trần Thị Thanh Phượng-Nguyễn Trường ThanhVI/Thể lệ thi:100 học sinh dự thi phải trả lời 30 câu hỏi về toán trong chương trình THCS .Nếu học sinh nào trả lời không đúng thì bị loại ngay
Xem thêm

8 Đọc thêm

TOAN9

TOAN9

đề cơng ôn tập toán 9 1: toán liên quan đến rút gọn biểu thức I/. Các dạng toán và phơng pháp giải Dạng 1: Tìm điều kiện để biểu thức có nghĩa(tồn tại hoặc xác định),nếu đề ra cha có.... BT trong căn(dới dấu căn) 0 (tức A A 0) Phơng pháp: áp dụng BT ở mẫu khác 0 VD: Đề kiểm tra kì II năm 2005- 2006; kì I 2006- 2007 câu a. Dạng 2: Rút gọn biểu thức. Phơng pháp: - Xem thử tử và mẫu có phân tích thành nhân tử đợc không? để rút gọn. - Quy đồng hoặc trục căn thức ở mẩu. * Lu ý: Thực hiện phép biến đổi theo trình tự trong ngoặc trớc, nhân chia - cộng trừ sau. VD: - Đề thi Lớp 10 4 năm- Đề kiểm tra kì I,II 2007-2008,Kì I 2008- 2009 Dạng3:Tính giá trị của biến để biểu thức >,=, < một sốPhơng pháp: - Từ biểu thức đã đợc thu gọn và yêu cầu của đề ta đợc BPT hoặc PT - Giải BPT hoặc PT tìm đợc giá trị của biến. - Đối chiếu giá trị của biến với ĐK đầu bài để kết luận.
Xem thêm

3 Đọc thêm

TLCM (12/2010)-Thủ thuật dạy T.Anh

TLCM (12/2010)-THỦ THUẬT DẠY T

2.1.1. Bước đầu tiên của giai đoạn này là giới thiệu ngữ liệu mới. (Pre teach vocabulary)- Trong bước này có thể sử dụng các thủ thuật giới thiệu và dạy từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc câu mà giáo viên đã được nghiên cứu và áp dụng (7 steps: eliciting - modeling- repetition- checking pronunciation- copying- checking stress- meaning và các thủ thuật (techniqes): visual aids- realias- mime- situation/ explanation- example- synonym/antonym- translation..)Giáo viên cũng cần lựa chọn và phân loại từ để dạy tuỳ theo mức độ khó và mức cần thiết của từ đối với việc đọc và hiểu nội dung bài đọc cũng như số lượng từ mới cần giới thiệu bao nhiêu thì vừa. Nếu từ mới cần thiết cho việc đọc và hiểu bài và phù hợp với trình độ học sinh thì ta cần dạy kỹ càng, dạy một cách chủ động. Nếu từ mới cần thiết nhưng vượt quá khả năng của học sinh thì nên dạy thụ động nghĩa là giáo viên nên giải thích hoặc dịch nghĩa càng nhanh càng tốt. Nếu từ không cần thiết để hiểu bài khoá và cũng không quá khó thì nên cho học sinh đoán nghĩa cuả từ trong văn cảnh. Nếu từ mới vừa không cần thiết vừa không khó thì ta có thể bỏ qua.Sau khi dạy xong từ vựng giáo viên có thể tổ chức một số hoạt động trước khi đọc để tạo nhu cầu, lý do, mục đích của việc đọc (Create reasons for reading) cho học sinh đoán trước nội dung bài đọc (Predict the text) hoặc nêu những điều muốn biết về bài khoá (Give expectation)..Sau đây là một số hoạt động trước khi cho học sinh đọc:2.1.2. Sắp xếp lại trình tự các câu. (Ordering statements)Giáo viên viết lên bảng hoặc bảng phụ một số câu theo nội dung của bài nhưng không theo thứ tự, yêu cầu học sinh đọc rồi sắp xếp lại theo ý hiểu của mình sau đó mở sách đọc và kiểm tra lại dự đoán của mình. Số lượng câu có thể là 6-8.Vd: English 9. Unit 3. A trip to the countryside. Lesson 4. ReadRearrange these sentences into the correct order.1. Peter plays baseball.2. He will stay there till the beginning of October.3. They have two children.4. He feeds the chickens and collects their eggs.
Xem thêm

10 Đọc thêm

MÔ TẢ SẢN PHẨM PHẦN MỀM EAMP25

MÔ TẢ SẢN PHẨM PHẦN MỀM EAMP25

cũng như từ các báo cáo chi tiết về các chứng từ gốc để tiện theo dõi, đối chiếu và sửa chữa...  Cho phép cập nhật số liệu từ một cơ sở dữ liệu khác 9 Sổ sách báo cáo Tự động lập các phiếu thu chi, ủy nhiệm chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, chứng từ kế toán thẻ tài sản , thẻ kho… Các sổ sách kế toán theo quy định mới nhất của Bộ TC:  Sổ nhật ký chung (Nếu áp dụng hình thức NKC)  Sổ cái tài khoản, sổ quỹ  Sổ chi tiết ngoại tệ  Sổ chi tiết tài khoản (Công nợ, tạm ứng, đối tượng c.phí)  Các loại sổ tổng hợp chi tiết tài khoản Các báo cáo tài chính theo mẫu mới nhất do Bộ TC ban hành:  Bảng cân đối tài khoản  Bảng cân đối kế toán ( Bảng tổng kết tài sản)  Thuyết minh báo cáo tài chính  Lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp trực tiếp)  Kết quả kinh doanh (phần lãi lỗ)  Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước  Về thuế VAT  Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ (TSCĐ) mua vào  Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra  Tờ khai thuế VAT  Quyết toán thuế VAT Các báo cáo quản trị phục vụ cho việc đối chiếu so sánh và quản trị nội bộ doanh nghiệp:  Tờ kê tổng hợp, phát sinh bàn cờ  In báo cáo theo phát sinh nợ, phát sinh có của tài khoản
Xem thêm

6 Đọc thêm

đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 CB- học kỳ 2

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 10 CB- HỌC KỲ 2

Câu 2:Đơn vò nào sau đây không phải là đơn vò của công ?AJ B kJ C N.m D N/mCâu 3:Một vật khối lượng 10 kg có thế năng 150J đối với mặt đất. Lấy g = 10m/s2. Khi đó, vật ởđộ cao bằng bao nhiêu ?A15m B 1,5m C 10m D 0,15mCâu 4 : ./0"#$khơng%1#2'31#' !-A =Vhằng sốTB=phằng sốVC=phằng sốTD =1 1 3 3p V p VCâu 5 : Trong '&%4#$5&%4"khơng 6%/7 &'(8)*-A 9#8 B:;#;7 C<7%4 D=*Câu 6 : K%4)*,L#);#M?*N
Xem thêm

6 Đọc thêm

Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - VẬT LÝ 8

TÀI LIỆU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - VẬT LÝ 8

sẽ ra sao ?A. Vận tốc giảm dần theo thời gian.B. Vận tốc tăng dần theo thời gian.C. Vận tốc không thay đổi.D. Vận tốc có thể tăng cũng có thể giảm.Câu 7(0,5đ): Lực nào sau đây không phải là lực ma sát?A. Lực xuất hiện khi một vật trợt trên bề mặt nhám của một vật khác.B. Lực xuất hiện khi dây cao su bị dãn.C. Lực xuất hiện có tác dụng làm mòn lốp xe ô tô.D. Lực xuất hiện khi các chi tiết máy cọ xát với nhau.Câu 8(0,5đ) : Hành khách ngồi trên ô tô bỗng thấy mình bị nghiêng sang trái chứng tỏ xe: A. đột ngột giảm vận tốc B. đột ngột tăng tốc C. đột ngột rẽ trái D. đột ngột rẽ phảiCâu 9 (0,5đ) : Trong các phơng án sau, phơng án nào có thể làm tăng áp suất của 1 vật tácdụng xuống mặt phẳng nằm ngang ?A. Tăng áp lực và giảm diện tích bị ép.B. Giảm áp lực và giảm diện tích bị ép.C. Tăng áp lực và tăng diện tích bị ép.D. Giảm áp lực và giảm diện tích bị ép.Câu 10 (0,5đ) : Trong các công thức sau công thức nào cho phép tính áp suất của chất lỏng? A. P = d.h B. P = h/d C. P = d/h D. Một biểu thức khácPhần II : Điền từ thích hợp vào chỗ trống :Câu 11(0,5đ) : Đẩy hòm trợt trên sàn, lực ma sát ở chân với sàn là ..........., lực ma sát ởhòm với sàn là ........................................................................................................................Phần III : Trắc nghiệm tự luận :Câu 12 (1đ): Tại sao muốn cho rau nhanh hết nớc ta thờng vẩy thật mạnh cho nớc văng rangoài?Câu 13 (1,5đ) : Một ngời đi bộ đều trên quãng đờng đầu dài 3,6 km với vận tốc 2m/s, ởquãng đờng sau dài 6km ngời đó đi hết 1,5h. Tính vận tốc trung bình của ngời đó trên cả 2quãng đờng.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Tài liệu PHƯƠNG PHÁP KHỬ FE2+ TRONG XỬ LÝ NƯỚC CẤP docx

TÀI LIỆU PHƯƠNG PHÁP KHỬ FE2+ TRONG XỬ LÝ NƯỚC CẤP DOCX

n))Hệ thống thu nước, thoáng khívà ngăn nước.nn))Sàn và ống thu nước240 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA MÔI TRƯỜNG & CÔNG NGHỆ SINH HỌCĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPNGHIÊN CỨU THIẾT KẾ NÂNG CÔNG SUẤT NHÀ MÁY CẤP NƯỚC SỐ 1 THỊ XÃ BẠC LIÊUTL 1 : 80SỐ BẢN VẼ: 07GVHDSVTHTh.S LÂM VĨNH SƠNLÊ TRUNG CƯỜNGBẢN VẼ SỐ : 03CHI TIẾT GIÀN MƯA700120040010004001000400100020062009000 200 90002009000 200 9000 200200∅60∅150∅10

16 Đọc thêm

Chương 3: Trao đổi nhiệt bằng đối lưu docx

CHƯƠNG 3 TRAO ĐỔI NHIỆT BẰNG ĐỐI LƯU DOCX

Người soạn: TS. Hà anh Tùng ĐHBK tp HCM8/2009p.7p.73.2 Một số yếu tố cơ bản ảnh hưởng TĐN đối lưu Hệ số giãn nở nhiệt:Đối với chất khí (gần với khí lý tưởng) thì: β = 1/T , 1/độconstptvv1=⎟⎠⎞⎜⎝⎛∂∂=β9 Khi tốc độ dòng đạt trò số tới hạn: chảy tầng → chảy rối. wth≠ const, thay đổi theo loạichất lỏng và hình dạng kênh.

19 Đọc thêm

LUẬN VĂN MARKETING ĐẨY MẠNH BÁN HÀNG CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ Ở CÔNG TY VTKTXM

LUẬN VĂN MARKETING ĐẨY MẠNH BÁN HÀNG CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ Ở CÔNG TY VTKTXM

Luận văn tốt nghiệpquản nh: Bộ Xây Dựng, Bộ Thơng Mại, Tổng công ty xi măng Việt Nam và Uỷban vật giá Nhà nớc. Từ trớc tới nay Nhà nớc luôn tạo điều kiện cho các nhà máyxi măng thành lập và hoạt động, bên cạnh đó Nhà nớc còn giao cho Bộ Xây Dựngvà Bộ Thơng Mại xét duyệt những đơn vị có khả năng làm công tác xuất nhậpkhẩu xi măng nhằm cân đối cung cầu trong nớc, dần hạn chế những đơn vị nhậpkhẩu để phù hợp với tình hình thị trờng và tăng cờng xuất khẩu để giảm mức độcạnh tranh. Ngoài mục tiêu bình ổn thị trờng, Nhà nớc quản lý rất chặt chẽ về giácụ thể theo thông t liên bộ Bộ Xây Dựng Ban vật giá chính phủ ngày20/12/1996,giá bán lẻ chuẩn xi măng PC30 tại các thị trờng chính nh Hà Nội, TPHồ Chí Minh đều do Ban vật giá chính phủ quy định dựa trên cơ sở phơng án giádo Tổng công ty xi măng đề nghị, có ý kiến thống nhất của Bộ Xây Dựng. Điềunày chính là yếu tố mang tính chất bắt buộc mà công ty VTKTXM phải xét đếnkhi đặt ra mức giá bán của mình.Ngoài ra, với chức năng là Công ty thơng mại chuyên kinh doanh xi măng nêntrong hoạt động tiêu thụ chi phí vận chuyển luôn đợc gắn liền và ảnh hởng trực tiếpđến doanh số và lợi nhuận. Do vậy trong quá trình vận chuyển Công ty phải xétđến các điều luật về giao thông vận tải(Nghị định 36CP) và nghiêm chỉnh chấphành đồng thời vận dụng linh hoạt nhằm giảm tới mức tối thiểu chi phí trong luthông. Một số điều luật cần chú ý nh các điều luật về trọng tải xe, lợng hàng vậnchuyển,thời gian xe tải đợc lu thông trên các trục đờng nhất định tại địa bàn thànhphố Hà Nội. Thực sự những điều luật này đã và đang hạn chế lợng xi măng nhậpvề và ảnh hởng đến lợng xi măng tiêu thụ của Công ty đặc biệt là tại Hà Nội.Các đờng lối chính sách của Nhà nớc nhằm phát triển kinh tế xã hội và khảnăng điều hành thực thi các kế hoạch, pháp luật của Chính phủ sẽ là những cơ hộihay những nguy cơ đối với Công ty. Chẳng hạn các kế hoạch bê tông hoá trongviệc xây dựng đờng xá ở nông thôn, trờng, trạm, kênh, mơng thuộc các chơng trìnhcông nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn,hay các côngtrình xây dựng cơ sở hạ tầng cấp quốc gia đều có thể tạo ra nhu cầu về xi măng vàlà các biện pháp kích cầu của Nhà nớc đòi hỏi sự nắm bắt nhanh nhạy và sự thoả
Xem thêm

74 Đọc thêm

Gián án ĐỀ THI ĐH-CĐ NĂM 2011 SỐ 9

GIÁN ÁN ĐỀ THI ĐH CĐ NĂM 2011 SỐ 9

9a* Gọi hA, hM lần lượt là khoảng cách từ A, M tới mp(SBC) ⇒ 12MAh SMh SA= = ⇒ hM = 12hA . ∆SBC vuông tại S

6 Đọc thêm

Báo cáo Lập vào thẩm định dự án (đạt điểm 10)

BÁO CÁO LẬP VÀO THẨM ĐỊNH DỰ ÁN (ĐẠT ĐIỂM 10)

Báo cáo Lập vào thẩm định dự án Báo cáo Lập vào thẩm định dự án kinh doanhDự án kinh doanh của sinh viên đạt điểm 9Dự án kinh doạnh mở đại lí rượuBáo cáo Lập vào thẩm định dự án Báo cáo Lập vào thẩm định dự án kinh doanhDự án kinh doanh của sinh viên đạt điểm 9Dự án kinh doạnh mở đại lí rượuBáo cáo Lập vào thẩm định dự án Báo cáo Lập vào thẩm định dự án kinh doanhDự án kinh doanh của sinh viên đạt điểm 9Dự án kinh doạnh mở đại lí rượuBáo cáo Lập vào thẩm định dự án Báo cáo Lập vào thẩm định dự án kinh doanhDự án kinh doanh của sinh viên đạt điểm 9Dự án kinh doạnh mở đại lí rượuBáo cáo Lập vào thẩm định dự án Báo cáo Lập vào thẩm định dự án kinh doanhDự án kinh doanh của sinh viên đạt điểm 9Dự án kinh doạnh mở đại lí rượuBáo cáo Lập vào thẩm định dự án Báo cáo Lập vào thẩm định dự án kinh doanhDự án kinh doanh của sinh viên đạt điểm 9Dự án kinh doạnh mở đại lí rượu
Xem thêm

35 Đọc thêm

Tuyệt chiêu giữ dáng hiệu quả docx

TUYỆT CHIÊU GIỮ DÁNG HIỆU QUẢ DOCX

Lập lại 20 lần._ TRANG 7 _Hai chân duỗi thẳng sát nhau trên sàn, tay trái chống vuông góc, tay phải _ _chạm nhẹ, làm điểm tựa cho cơ thể._ TRANG 8 LUYỆN TẬP PHẦN CHÂN TRANG 9 _Sau đó, nâ[r]

12 Đọc thêm

ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC

ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC

Tôn trọng yêu cầu khách quan của các quy luật và quy trình quản lý kinh tế, các cam kết hội nhập và sự _ _hài hoà các lợi ích phát triển, không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh._ Nâ[r]

24 Đọc thêm