QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIÁO TRÌNH GIAO TIẾP TRUYỀN THÔNG BẤT ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU TRÊN CÁC THÔNG SỐ CỦA TRAO ĐỔI TIN NỐI TIẾP P1 DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIÁO TRÌNH GIAO TIẾP TRUYỀN THÔNG BẤT ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU TRÊN CÁC THÔNG SỐ CỦA TRAO ĐỔI TIN NỐI TIẾP P1 DOC":

Báo cáo " Nghiên cứu một số chỉ tiêu chất lượng thịt của bò Lai Sind, Brahman Lai Sind và Charolais Lai Sind nuôi tại Đăk Lăk " potx

BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA BÒ LAI SIND, BRAHMAN LAI SIND VÀ CHAROLAIS LAI SIND NUÔI TẠI ĐĂK LĂK " POTX

Tp chớ Khoa hc v Phỏt trin 2008: Tp VI, S 4: 331-337 I HC NễNG NGHIP H NI 331 NGHIÊN CứU MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT CủA Bò LAI SIND, BRAHMAN ì LAI SIND V CHAROLAIS ì LAI SIND NUÔI TạI ĐĂK LĂK Meat Quality of Lai Sind, Brahman ì Lai Sind and Charolais ì Lai Sind Cattle Raised in Dak Lak Province Phm Th Hu1, ng V Bỡnh2, inh Vn Chnh2, c Lc2 1B mụn Di truyn - Ging, Khoa Chn nuụi, i hc Tõy Nguyờn 2B mụn Di truyn - Ging, Khoa Chn nuụi & Nuụi trng thu sn, i hc Nụng nghip H Ni TểM TT Nghiờn cu ny nhm ỏnh giỏ cht lng tht bũ thụng qua cỏc ch tiờu pH, mu sc, t l mt nc bo qun, t l mt nc ch bin v dai c thn ca cỏc nhúm bũ lai Lai Sind, Charolais x Lai Sind v Brahman x Lai Sind gúp phn ci tin cht lng bũ tht ỏp ng nhu cu ũi hi ngy cng cao ca th trng. Tng s 15 bũ c thuc 3 nhúm bũ nờu trờn c nuụi v bộo lỳc 21 thỏng tui, sau 3 thỏng nuụi v bộo bng thc n tinh tin hnh m kho sỏt ỏnh giỏ cht lng tht. Giỏ tr pH v mu sc (L*, a*, b*) ca c thn khụng cú s sai khỏc gia cỏc nhúm bũ (P>0,05). Giỏ tr pH gim dn t 1 n 48 gi sau git tht v sau ú duy trỡ mc 5,52 - 5,65 trong iu kin bo qun 2 - 40C. Ngc li, mu sc (L*, a*, b*) tng dn t 12 n 48 gi sau git tht v duy trỡ n nh mc sỏng 37,69 - 37,82 i vi L*, 22,11 - 25,30 i vi a* v 8,57 - 9,98 i vi b*. T l mt nc bo qun cỏc
Xem thêm

7 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA BÒ LAI SIND, BRAHMAN Ì LAI SIND VÀ CHAROLAIS Ì LAI SIND NUÔI TẠI ĐĂK LĂK

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA BÒ LAI SIND, BRAHMAN Ì LAI SIND VÀ CHAROLAIS Ì LAI SIND NUÔI TẠI ĐĂK LĂK

Tp chớ Khoa hc v Phỏt trin 2008: Tp VI, S 4: 331-337 I HC NễNG NGHIP H NI 331 NGHIÊN CứU MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT CủA Bò LAI SIND, BRAHMAN ì LAI SIND V CHAROLAIS ì LAI SIND NUÔI TạI ĐĂK LĂK Meat Quality of Lai Sind, Brahman ì Lai Sind and Charolais ì Lai Sind Cattle Raised in Dak Lak Province Phm Th Hu1, ng V Bỡnh2, inh Vn Chnh2, c Lc2 1B mụn Di truyn - Ging, Khoa Chn nuụi, i hc Tõy Nguyờn 2B mụn Di truyn - Ging, Khoa Chn nuụi & Nuụi trng thu sn, i hc Nụng nghip H Ni TểM TT Nghiờn cu ny nhm ỏnh giỏ cht lng tht bũ thụng qua cỏc ch tiờu pH, mu sc, t l mt nc bo qun, t l mt nc ch bin v dai c thn ca cỏc nhúm bũ lai Lai Sind, Charolais x Lai Sind v Brahman x Lai Sind gúp phn ci tin cht lng bũ tht ỏp ng nhu cu ũi hi ngy cng cao ca th trng. Tng s 15 bũ c thuc 3 nhúm bũ nờu trờn c nuụi v bộo lỳc 21 thỏng tui, sau 3 thỏng nuụi v bộo bng thc n tinh tin hnh m kho sỏt ỏnh giỏ cht lng tht. Giỏ tr pH v mu sc (L*, a*, b*) ca c thn khụng cú s sai khỏc gia cỏc nhúm bũ (P>0,05). Giỏ tr pH gim dn t 1 n 48 gi sau git tht v sau ú duy trỡ mc 5,52 - 5,65 trong iu kin bo qun 2 - 40C. Ngc li, mu sc (L*, a*, b*) tng dn t 12 n 48 gi sau git tht v duy trỡ n nh mc sỏng 37,69 - 37,82 i vi L*, 22,11 - 25,30 i vi a* v 8,57 - 9,98 i vi b*. T l mt nc bo qun cỏc
Xem thêm

7 Đọc thêm

Đề Thi Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế 2014 _ CQ 49 AOF

ĐỀ THI LỊCH SỬ HỌC THUYẾT KINH TẾ 2014 _ CQ 49 AOF

C â u 1: Nêu lý thuyết địa tô của A.Smith v à D.Ricardo?Các mác đã kế thừa lý thuyế t này như th ế n à o? C â u 2: Tr ì nh b à y l ý thuy ế t v ề quan h ệ gi ữ a th ị tr ườ ng v à nh à nc c ủ a Keynes v à Samuelson? So s á nh v à gi ả i th í ch s ự gi ố ng v à kh á c nhau c ủ a 2 l ý thuy ế t n à y?

7 Đọc thêm

Thông báo trung tâm đào tạo tiếng anh Yes

THÔNG BÁO TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIẾNG ANH YES

"Qua kh ó a h ọ c, b ê n c ạ nh nh ữ ng ki ế n th ứ c ti ế ng Anh, t ô i đượ c gi á o vi ê n ch ỉ cho c ụ th ể nh ữ ng đ i ể m m ạ nh v à đ i ể m y ế u c ủ a b ả n th â n để t ự trau d ồ i kh ả n ă ng ngo ạ i ng ữ . T ô i r ấ t c ả m ơ n c ô gi á o c ủ a t ô i."

2 Đọc thêm

LUẬN VĂN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ

LUẬN VĂN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG LŨNG LÔ

kỹ thuật còn hết sức yếu kém,lạc hậu lại không đồng bộ điều này lý giải tại saohàng hoá của doanh nghiệp nớc ta lại không có tính cạnh tranh so với hàng hoá củacác nớc khác cả về chủng loại, chất lợng và giá cả. Thực tế trong những nămchuyển đổi về cơ chế kinh tế vừa qua nếu doanh nghiệp nào đợc chuyển giao côngnghệ sản suất và hệ thống máy móc thiết bị hiện đại thì hệ thống đó đứng vữngtrong cạnh tranh và phát triển đợc trong nền kinh tế thị trờng. Ngợc lại nhữngdoanh nghiệp vẫn sử dụng công ngệ cũ, lạc hậu thì không thể tạo những sản phẩmra đáp ứng đòi hỏi của thị trờng, trong khi đó nhu cầu tiêu dùng ngày càng một cao,mà các doanh nghiệp ngày càng ra nhập thị trờng một nhiều do vậy một xã hội pháttriển thì không thể tồn tại các doanh nghiệp làm ăn yếu kém. Sản phẩm không đạtyêu cầu chất lợng điều đó cũnh đồng nghĩa với phá sản. Khi xã hội ngày càng pháttriển thì chu kỳ công nghệ ngày càng ngắn hơn và hiện đại hơn, đóng vai trò ngàycàng to lớn, mang tính chất quyết định đối với việc nâng cao năng suất, chất lợngvà hiệu quả. Đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có chính sách đầu t đúng đắn MMTBđộng bộ, chuyển giao công nghệ phù hợp có nh vậy mới hy vọng tìm đợc chỗ đứngtrong thơng trờng.1.3 Hệ thống trao đổi xử lý thông tinTrong xu thế toàn câu hoá hiện nay, khoa học kỹ thuật đang làm thay đổinhiều lĩnh vực sản xuất, trong đó vai trò tin học đặc biệt quan trọng. Thông tin đợccoi là hàng hoá, là đối tợng kinh doanh của nền kinh tế hiện nay là nền kinh tếthông tin hoá. Doanh nghiệp nào có thông tin nhanh nhất, doanh nghiệp đó sẽ cócơ hội chiến thắng nhiều nhất. Trong công việc kinh doanh hàng ngày các doanhnghiệp rất cần thông tin cung cầu thị trờng hàng hoá, về công nghệ kỹ thuật, máymóc thiết bị về ngời mua, về đối thủ cạnh tranh, chính sách kinh tế của nhà nớc...Trong kinh doanh biết đợc thông tin kịp thời, chính xác sẽ là cơ sở vững chắcđể doanh nghiệp xác định phơng hớng kinh doanh, xây dựng chiến lợc kinh doanhdài hạn và thích ứng đợc nhanh chóng với điều kiện thay đổi bên ngoài. Sự pháttriển của khoa học kĩ thuật, đặc biệt là công nghệ thông tin đã thúc đẫy và đòi hỏimỗi doanh nghiệp phải xây dựng đợc đội ngũ lao động có trí thức, mà đòi hỏi của
Xem thêm

88 Đọc thêm

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................................................. 6 1. Lý do chọn đề tài ...................................................................................................................... 6 2. Mục tiêu ................................................................................................................................... 6 3. Phương pháp thực hiện ........................................................................................................... 6 4. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................................................... 6 5. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................................................. 7 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THƯƠNG HIỆU, MARKETING ......................................... 8 1.1. T ng u n về thương hiệu và giá t thương hiệu: ............................................................ 8 1.1.1. ..................................................................................................................... 8 1.1.2. ........................................................................................................... 8 1.1.3. Q y ì xây dựng mộ c ì bản sắc u tổng thể .............................. 9 1.2. T ng quan về marketing..................................................................................................... 10 Kết luận chương 1 .......................................................................................................................... 11 Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG TRONG THỜI GIAN QUA........................................................................... 12 2.1. Giới thiệu NHTMCP Phương Đông .................................................................................. 12 2.1.1. L ch sử ì à .......................................................................................................... 12 2.1.2. C c ô c bản về â à ................................................................................ 12 2.2. Thực trạng tình hình hoạt động của OCB ........................................................................ 15 2.2.1. Kết quả hoạ động kinh doanh ....................................................................................... 15 2.2.2. u của c c â à V t Nam .................................................................... 16 2.2.3. Thực trạ u của OCB .................................................................................. 17 2.2.4. Mô ả ì ống ............................................................................................................ 18 2.2.5. N à ực à OD ......................................................................................................... 18 2.2.6. Thu thập ô .......................................................................................................... 19 2.2.7. P â íc và ả íc kết quả ....................................................................................... 19 Kết luận chương 2 .......................................................................................................................... 27 3 Chương 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU OCB THÔNG QUA CHIẾN LƯỢC MARKETING ........................................................................................... 28 3.1. Chiến lược phát t iển OCB ................................................................................................ 28 3.2. Mục tiêu năm 2014 của OCB ............................................................................................. 28 3.3. Biện pháp thực hiện các chương t ình M keting để phát t iển thương hiệu............... 28 3.3.1. Chiế l ợc sản phẩm ...................................................................................................... 28 3.3.2. Chiế l ợc v í – p â p ối ......................................................................................... 29 3.3.3. Chiế l ợc c ê ....................................................................................................... 30 Kết luận chương 3 .......................................................................................................................... 31 Chương 4: PHÂN TÍCH ĐỘNG LỰC VÀ KHÁNG CỰ THAY ĐỔI ...................................... 32 4.1. Các động lực th y đ i ......................................................................................................... 32 4.2. Các kháng cự th y đ i ........................................................................................................ 32 4.3. Kiến ngh giảm kháng cự .................................................................................................... 32 Kết luận chương 4 .......................................................................................................................... 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................................. 36 PHỤ LỤC ....................................................................................................................................... 37
Xem thêm

38 Đọc thêm

Đồ án cơ sở dữ liệu cơ bản có đáp án trong tệp đính kèm

Đồ án cơ sở dữ liệu cơ bản có đáp án trong tệp đính kèm

Đồ án là tập hợp của 8 handout, mỗi handout chứa một số yêu cầu, bài tập, có thể xem như là các tiểu đồ án. Văn bản này chỉ chứa các yêu cầu, phần đáp án sẽ có trong file đính kèm.Yêu cầu trong handout 1: Các lo ại mô hì nh dữ li ệu Lịch sử phát tri ển các mô hì nh dữ li ệu Đặc đi ểm của mỗi loại mô hì nh Trình bày vai trò của các thành phần trong kiến trúc của một DBMS Khảo sát và so sánh đặc điểm chức năng của các DBMS thông dụng:Access, SQL Server, Oracle, MySQL,…
Xem thêm

Đọc thêm

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 1 Giới thiệu về chu trình sống của phần mềm - Chương 3 pdf

BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM PHẦN 1 GIỚI THIỆU VỀ CHU TRÌNH SỐNG CỦA PHẦN MỀM CHƯƠNG 3 PDF

Huỳnh Xuân Hiệp - CNPM 28 Là mô hình hoạt động có chức năng tơng đơng với một tập hợp con (subset) của sản phẩm VD: Nếu chức năng sản phẩm đích là trả tiền tài khoản, nhận tiền từ tài khoản và xếp hàng vào kho thì việc định khung nhanh có thể bao gồm các công việc của sản phẩm nh: màn hình nhập liệu, in các báo cáo nhng không có các công việc nh cập nhật tập tin hay bắt các lỗi xuất hiện. Các bớc thực hiện chính: bớc đầu tiên là định khung nhanh mô hình,tạo điều kiện cho khách hàng và ngời sử dụng tơng lai tơng tác với mô hình và thử nghiệm chuyển sang giai đoạn đặc tả sau khi khách hàng đã chấp thuận rằng các yêu cầu cần thiết đã có trong quá trình định khung nhanh Yêu cầu của mô hình là thực hiện càng nhanh càng tốt để tăng tốc độ của tiến trình phát triển phần mềm Tích hợp hai mô hình thác nớc và định khung nhanh xem việc định khung nhanh là đầu vào của mô hình thác nớc có thể xảy ra một số hiệu ứng lề và có thể có rủi ro (risk) xuất hiện do sử dụng nhiều mô hình (số lợng ở đây là 2) http://www.ebook.edu.vnHuỳnh Xuân Hiệp - CNPM 29333.
Xem thêm

16 Đọc thêm

Đề KT cuối năm (Lịch sử 7)

ĐỀ KT CUỐI NĂM (LỊCH SỬ 7)

Phòng gd thái thụyTrờng thcs thụy trìnhđề kiểm tra cuối năm học 2008 2009Môn: Lịch sử 7 (Thời gian làm bài 45 phút)Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)1) Điền dấu ì vào ô trống tơng ứng mà em cho là đúng về tìnhhình xã hội Đàng Trong nửa sau thế kỉ XVIII là:Việc mua quan bán tớc phổ biến, số quan lại ngày càng tăngnhất là quan thu thuế.Quan lại lấy sự giàu có để khoe khoang lẫn nhau, họ coivàng bạc nh cát, lúa gạo nh bùn, hoang phí vô cùng.Cuộc sống của nhân dân ngày càng cơ cực, nỗi bất bình củacác tầng lớp xã hội đối với chính quyền họ Nguyễn ngày càng cao.2) Vua Quang Trung đã có những chính sách để xây dựng đất nớc.Hãy chọn ý đúng nhất.a) Ông yêu cầu nhà Thanh mở cửa ải thông thơng chợ búaphục vụ cho sự tiêu dùng của nhân dân.b) Quang Trung đã bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều loại thuế.c) Ông đa ra chiếu khuyến nông để giải quyết tình trạngruộng đất bỏ hoang và nạn lu vong.d) Ông ban chiếu lập học, các huyện, xã đợc nhà nớckhuyến khích mở trờng học.e) Chữ nôm là chữ viết chính thức của nhà nớc. Nhiều sắclệnh của Quang Trung đợc viết bằng chữ nôm.f) Tất cả các ý trên.Phần II: Tự luận (6 điểm)1) Trình bày tóm tắt diễn biến, kết quả chiến thắng ChiLăng Xơng Giang (tháng 10 1427).2) Nêu rõ nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của
Xem thêm

1 Đọc thêm

Tài liệu Vở giấy A4 rèn chữ viết đúng, viết đẹp cho HS Tiểu học.(In giấy A4)

TÀI LIỆU VỞ GIẤY A4 RÈN CHỮ VIẾT ĐÚNG VIẾT ĐẸP CHO HS TIỂU HỌC IN GIẤY A4

C V L M L C M Đ N T Ngu n Ώǜ ǣίσT V t Nς; Θʸ ȯʎn hò ên ǡμế Ƒ LJΛgȤŪ Đ õ u gȽ Ȳ ɛȰKhông c n ch nh s a gì thêm, ch c n in 2ầ ỉ ử ỉ ầm t đ dùngặ ểȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ
Xem thêm

8 Đọc thêm

BẢO MẬT HỆ ĐIỀU HÀNH MÁY TÍNH

BẢO MẬT HỆ ĐIỀU HÀNH MÁY TÍNH

trình mã độc không cần đến quyền quản trị cao nhất đểđánh cắp thông tin cá nhân của bạn.Gần đây nhất, sự xuất hiện của Mac Defender cũng nhưmột số biến thể đi kèm như MacSecurity vàMacProtector, đã “thu hút” được nhiều sự quan tâm từngười sử dụng cũng như các công ty an ninh mạng. Với thủđoạn tương tự như với Windows, chúng dẫn dắt ngườidùng bằng những đoạn thông tin cảnh báo giả mạo, làm chohọ tin rằng hệ thống đang dùng đã bị nhiễm virus... đã cókhông ít người bị lâm vào tình trạng nguy kịch.1. Little Snitch:Thực chất, Little Snitch không phải là ứng dụng diệt virushoặc malware như chúng ta thường biết đến. Đơn giản đâychỉ là 1 dịch vụ bảo mật hoạt động ở chế độ ngầm, với chứcnăng tương tự như Firewall. Bất cứ chương trình nào muốn“giao tiếp” với hệ thống hoặc Internet... đều phải “đi qua”Little Snitch. Mỗi khi ứng dụng nào thực hiện 1 yêu cầu kếtnối, Little Snitch sẽ hiển thị 1 cửa sổ pop – up yêu cầungười dùng chấp nhận hoặc từ chối hoạt động của chươngtrình đó, đi kèm với đó là lựa chọn tạm thời hoặc chấp nhậnvĩnh viễn, thiết lập quy luật – Rule cố định. Bên cạnh đó,Little Snitch còn có chức năng hiển thị chính xác nhữnghoạt động nào đang diễn ra, các chương trình đang “liênlạc” qua Internet. Chương trình có thời hạn dùng thử, vàmức giá 29,99$ bản quyền.2. Sophos Free Antivirus dành cho Mac:
Xem thêm

143 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ 12 - Mã đề thi 120 potx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ 12 MÃ ĐỀ THI 120 POTX

20. Đài tiếng nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội nhưng có thể truyền được thông tin đi khắp mọi miền đất nước vì đã dùng sóng vô tuyến có bước sóng: A. 100 - 10m B. 10 -0,01m C. 1000 -100km D. 100 - 1km 21. Chọn câu sai khi nói về vật dao động điều hoà : A. Động năng tăng khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên B. Lực phục hồi tác dụng vào vật biến thiên điều hoà theo thời gian. C. Vận tốc bằng không khi thế năng cực đại D. Gia tốc bằng không khi vật ở vị trí cân bằng. 22. Trong hiện tượng giao thoa khoảng cách ngắn nhất giữa điểm dao động với biên độ cực đại và điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn AB là: A. Một phần tư bước sóng B. Một nưã bước sóng C. Một bước sóng D. Giá trị khác. 23. Chọn câu sai: A. Phần cảm của máy phát điện xoay chiều tạo từ trường và phần ứng tạo ra dòng điện. B. Bộ ghóp của máy phát điện một chiều gồm hai vành khuyên và hai chổi quét. C. Động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay của nam châm. D. Máy phát điện xoay chiều ba pha và một pha có nguyên tắc hoạt động giống nhau. 24. Cho một đoạn mạch xoay chiều AB gồm 2 trong 3 phần tử R,L,C nối tiếp.Khi đặt vào 2 đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều (200V – 50Hz) thì cường độ dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng 1A và trễ pha hơn hiệu điện thế một góc 600. Giá trị của 2 phần tử đó là: A. R= 100W, L = 3/
Xem thêm

5 Đọc thêm

Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS Năm học 2009-2010 Môn thi: Sinh học tỉnh Hà Nam ppt

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2009 2010 MÔN THI SINH HỌC TỈNH HÀ NAM PPT

Sở Giáo dục - Đào tạo hà nam Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS Năm học 2009-2010 Môn thi: Sinh học (Thời gian: 150 phút, không kể thời gian giao đề) Câu I. (5,25 điểm) ở cà chua, gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp, gen B quy định quả tròn và gen b quy định quả bầu dục. Hai cặp gen này nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể (NST) tương đồng khác nhau. 1/ Viết các kiểu gen quy định cây thân cao quả tròn và cây thân thấp quả bầu dục. 2/ Các cây nói trên thực hiện giảm phân bình thường cho ra những loại giao tử nào? Từ đó hãy nêu công thức tổng quát tính số loại giao tử của cơ thể có chứa n cặp gen dị hợp. 3/ Trong các cây nói trên, chọn cây bố mẹ như thế nào để: a. F1 có 100% cây thân cao quả tròn. b. F1 có tỉ lệ phân li kiểu hình là: 1:1:1:1. c. F1 có tỉ lệ phân li kiểu hình là: 9:3:3:1. d. F1 có tỉ lệ phân li kiểu hình là: 1:1. Câu II. (2,25 điểm) ở người 2n = 46, có 5 tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp 3 lần. Các tế bào con tạo ra đều giảm phân. a. Nếu là nữ: có bao nhiêu giao tử cái (trứng) được tạo ra? Mỗi giao tử chứa bao
Xem thêm

5 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THẾ KỶ

Thuế thu nhập hoãn lại (tiếp theo)Công ty chỉ được bù trừ các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phảitrả khi doanh nghiệp có quyền hợp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hànhvới thuế thu nhập hiện hành phải nộp và các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thunhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng mộtcơ quan thuế đối với cùng một đơn vị chịu thuế hoặc Công ty dự định thanh toán thuế thunhập hiện hành phải trả và tài sản thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần hoặc thu hồitài sản đồng thời với việc thanh toán nợ phải trả trong từng kỳ tương lai khi các khoản trọngyếu của thuế thu nhập hoãn lại phải trả hoặc tài sản thuế thu nhập hoãn lại được thanh toánhoặc thu hồi.3.15Công cụ tài chínhCông cụ tài chính – Ghi nhận ban đầu và trình bàyTài sản tài chínhTheo Thông tư số 210/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 6 tháng 11 năm 2009hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế về trình bày báo cáo tài chínhvà thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính ở Việt Nam (“Thông tư 210”), tài sản tàichính được phân loại một cách phù hợp, cho mục đích thuyết minh trong báo cáo tài chínhgiữa niên độ, thành tài sản tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua báo cáo kếtquả hoạt động kinh doanh giữa niên độ, các khoản cho vay và phải thu. Công ty quyết địnhviệc phân loại các tài sản tài chính này tại thời điểm ghi nhận lần đầu.Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, tài sản tài chính được xác định theo nguyên giá cộng với chiphí giao dịch trực tiếp có liên quan.Các tài sản tài chính của Công ty bao gồm tiền và các khoản tiền gửi ngắn hạn, các khoảnphải thu khách hàng và các khoản phải thu khác.Nợ phải trả tài chínhNợ phải trả tài chính theo phạm vi của Thông tư 210, cho mục đích thuyết minh trong báocáo tài chính giữa niên độ, được phân loại một cách phù hợp thành các nợ phải trả tài
Xem thêm

32 Đọc thêm

CÂU 3 TRANG 7 SGK TIẾNG VIỆT 5

CÂU 3 TRANG 7 SGK TIẾNG VIỆT 5

Câu 3: Tìm chữ thích hợp với mỗi ô trống: đứng trước các âm cònlại...Câu 3: Tìm chữ thích hợp với mỗi ô trống:Âm đẩuTham khảo bàng dưới dây:Đứng trước ì, ê, eĐứng trước các âm còn lạiÂm “cờ" Viết là k. (Ví dụ : kỉ, kẻ, kết,kiên,...)Viết là c. (Ví dụ : cá. cỏ. của, ca, cam, cau....)Âm “gờ” Viết là gh. (Ví dụ: ghi, ghế,...)Viết là g. (Ví dụ: gái, ga, gò....)Ám “ngờ”Viết là ngh. (Ví dụ: nghỉ, nghề,nghe,...)Viết là ng. (Ví dụ: ngày, ngát, ngủ, ngỏ....)
Xem thêm

1 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả tiếp thị bằng nội dung pot

NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIẾP THỊ BẰNG NỘI DUNG

họ quan tâm đến những nội dung nào… Bản tin điện tử lại cung cấp cho doanh nghiệp các số liệu thống kê và số lượng thư gửi đi, số lượng thư được mở, khi nào thư được mở, ai là người mở thư và số lượt khách hàng truy cập vào trang web sau khi đọc thư… Trong số các dữ liệu nói trên, quan trọng nhất là thông tin về những nội dung mà khách hàng quan tâm. Chỉ khi nắm chắc thông tin ấy, doanh nghiệp mới cung cấp cho khách hàng những nội dung phù hợp, tăng cường được sự tương tác, gắn kết và phát triển quan hệ lâu dài với họ.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Đăng ký việc bổ sung hộ tịch potx

ĐĂNG KÝ VIỆC BỔ SUNG HỘ TỊCH POTX

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀM GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (Ban hành kèm theo Quyết định số 2621/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) Đăng ký việc bổ sung hộ tịch: - Trình tự thực hiện: Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây. Khi đến nộp hồ sơ, công dân yêu cầu bổ sung hộ tịch phải xuất trình bản chính giấy khai sinh cần bổ sung; Chứng minh nhân dân để kiểm tra, đối chiếu. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết; + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định. Bước 3. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. Cán bộ giao trả kết quả đề nghị người nhận ký tên vào sổ giao nhận hồ sơ trước khi trả kết quả. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀM GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (Ban hành kèm theo Quyết định số 2621/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) - Thành phần hồ sơ: + Tờ khai đăng ký việc bổ sung hộ tịch;
Xem thêm

3 Đọc thêm

Nghiên cứu và xây dựng quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy ở Đồng Tháp Mười

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH CANH TÁC ĐAY SẢN XUẤT BỘT GIẤY Ở ĐỒNG THÁP MƯỜI

2.2.1. Điều tra thực trạng kỹ thuật sản xuất và hiệu quả kinh tế của cây đay sợi 2.2.2. Tuyển chọn giống đay dùng làm nguyên liệu bột giấy 2.2.3. Nghiên cứu các hợp phần kỹ thuật canh tác đay sản xuất bột giấy 2.2.4. Xây dựng mô hình canh tác đay sản xuất bột giấy 2.3. Vật liệu nghiên cứu Địa điểm nghiên cứu: Các nghiên cứu được thực hiện trong vụ Hè Thu 2010 và Hè Thu 2011, ở huyện Thạnh Hóa và huyện Mộc Hóa (Long An), đây là 2 huyện trồng đay của tỉnh, có cơ cấu cây trồng lúa Đông Xuân - lúa Hè Thu (đất xám) và lúa Đông Xuân - đay Hè Thu (đất phèn). 2.4. Phương pháp nghiên cứu 2.4.1. Phương pháp điều tra 3- Thu thập các thông tin thứ cấp, kết quả nghiên cứu trước từ các phòng nông nghiệp, Sở Nông nghiệp, các Viện, Trung tâm. - Phương pháp điều tra, phỏng vấn: bằng phiếu câu hỏi có sẵn. Ngoài ra còn tiếp xúc với những nông dân am hiểu để tìm hiểu các vấn đề liên quan đến canh tác và tiêu thụ đay. 2.4.2. Phương pháp bố trí thí, thử nghiệm ngoài đồng ruộng - Đối với giống: Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên (RCBD) 4 lần lặp lại. Diện tích ô: 8m x 5m = 40m2. - Đối với phân bón: Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên (RCBD) 3 lần lặp lại. Diện tích ô: 10m x 5m = 50m2. - Đối với thử nghiệm mật độ sạ, thời kỳ bón phân, thời điểm thu hoạch: Bố trí theo kiểu lô rộng, không lặp lại. Diện tích ô: 10m x 10m = 100m2
Xem thêm

17 Đọc thêm

ỨNG DỤNG THUẬT TÓA A*

ỨNG DỤNG THUẬT TÓA A*

thuật toán này với một hàm đánh giá heuristic thích hợp sẽ thu được hoạt động tối ưu, dođó nó có tên là A*.Trong khoa học máy tính, A* là một thuật toán tìm kiếm trong đồ thị. Thuật toánnày tìm một đường đi từ nút khởi đầu tới một nút đích cho trước hoặc tới một nút thỏamãn điều kiện nào đó. Thuật toán này sử dụng một đánh giá heuristic để xếp loại từng núttheo ước lượng về tuyến đường tốt nhất đi qua nút đó. A* duyệt các nút theo thứ tự củađánh giá heuristic này. Do đó, thuật toán A* là một ví dụ của bài toán tìm kiếm theo lựachọn tốt nhất (best-first search).- Xét bài toán tìm đường, thuật toán A* xây dựng tăng dần tất cả các tuyến đườngtừ điểm xuất phát cho tới khi nó tìm thấy một đường đi chạm tới đích. Tuy nhiên, cũngnhư tất cả các thuật toán tìm kiếm có thông tin nó chỉ xây dựng các tuyến đường có vẻdần về đích.- Để biết tuyến đường nào có khả năng sẽ dẫn tới đích, A* sử dụng một hàmđánh giá heuristic về khoảng cách từ điểm bất kỳ cho tới đích. Trong trường hợptìm đường đi, đánh giá này co thể là khoảng cách đường chim bay – một đánh giáxấp xỉ thường dùng cho khoảng cách của đường giao thông.- Điểm khác biệt của A* với tìm kiếm theo lựa chọn tốt nhất là nó còn tínhđến khoảng cách đã đi qua. Điều này làm cho A* đầy đủ và tối ưu, nghĩa là A* sẽluôn tìm thấy đường đi ngắn nhất nếu tồn tại một đường đi như thế. A* không đảmbảo sẽ chạy nhanh hơn các thuật toán tìm kiếm đơn giản hơn. Trong một môitrường dạng mê cung, cách duy nhất để đến đích có thể là trước hết phải đi về phíaxa đích và cuối cùng mới quay trở lại. Trong trường hợp đó, việc thử các nút theothứ tự “gần đích hơn thì được thử trước” có thể gây tốn thời gian.2. Mô tả thuật toán- Giả sử n lầ một trạng thái đạt tới (có đường đi từ trạng thái ban đầu n 0 tớin). Ta xác định hàm đánh giá f(n) = g(n) + h(n)+ g(n): chi phí từ nút gốc n0 tới nút hiện tại n+ h(n) chi phí ước lượng từ nút hiện tại n tới đích
Xem thêm

14 Đọc thêm

Đề thi học sinh giỏi toán 12 THPT trên máy tính cầm tay tỉnh Tuyên Quang năm 2010 ppt

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 12 THPT TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2010 PPT

1UBND TỈNH TUYÊN QUANG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ thi GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP TỈNH NĂM häc 2009 - 2010 * MÔN: TOÁN THPT Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề này có 04 trang) Điểm bài thi Họ và tên giám khảo Bằng số Bằng chữ Giám khảo 1 Giám khảo 2 Số phách (do Chủ tịch hội đồng chấm thi ghi)

5 Đọc thêm

Cùng chủ đề