BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: “ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN MIỀN TRUNG” PPTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: “ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN MIỀN TRUNG” PPTX":

xác định sản phẩm chủ lực và phát triển sản phẩm chủ lực đồng bằng sông cửu long đến năm 2020

XÁC ĐỊNH SẢN PHẨM CHỦ LỰC VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHỦ LỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐẾN NĂM 2020

Là một trong những đồng bằng rộng lớn và phì nhiêu bậc nhất Đông Nam Á và thế giới, ĐBSCL đã trở thành vùng sản xuất, xuất khẩu lương thực, thủy hải sản và câ y ăn trái nh iệt đới lớn nhất Việt Nam. Hơn thế, nó còn là vùng kinh tế trọn g đ iể m cả n ước, có vị trí qu an trọn g tron g chiến lược phát triển kinh tế, hợp tác đ ầu tư và giao thương với các nước tron g khu vực và thế giới. Quá trình cải cách kinh tế trong nư ớc và hội nhập kinh tế quốc tế mà th ời gian qua đ ã giúp cho các lĩnh vực côn g nghiệp, dịch vụ và đặc biệt là nông nghiệp ở ĐBSCL đạt được những thành tựu to lớn. Tố c độ tăng trưởng GDP lập nên kỷ lụ c mới, xuất nhập khẩu và thu hú t đầu tư nước ngoài không ngừng gia tăn g; cơ cấu kinh tế chu yển d ịch dần từ nông n ghiệp tru y ền thống san g côn g nghiệp, thươn g mại dịch vụ và nông n ghiệp côn g nghệ cao; thu nhập bình quân đầu người tăng lên và đời số ng xã hộ i không ngừng được cải th iện ; một số sản ph ẩm nôn g nghiệp, thủ y sản và côn g nghiệp chế biến đ ã trở thành sản phẩm xu ất khẩu chủ lự c đem về nhiều n goại tệ cho các đại phư ơng tron g vùng và cả n ước . Tu y nh iên , qu á trình phát triển kinh tế của ĐBSCL thờ i gian qua cũng bộc lộ khá nhiều yếu kém: tăn g trưởn g xu ất kh ẩu không ổn địn h, còn chứa đựng nh iề u y ếu tố kh ông b ền vững và d ễ bị tổn thư ơng b ởi những cú sốc từ b ên n go ài; sản ph ẩm ch ủ lực còn í t và phát triển chậm, chư a chu y ển dịch th eo hướng tăng hàm lư ợng trí tu ệ và công nghệ cao n ên chưa phát hu y h ết tiềm năng, thế mạnh củ a vùng; năng lực cạnh tranh trong xuất kh ẩu củ a các sản phẩm còn thấp . Theo đ ánh giá của nhiều nhà ngh iê n cứu, sự phát triển kinh tế ­ xã hộ i củ a Đồng b ằn g sôn g Cửu Lon g còn khá b iệt lập , chưa có sự gắn kết chặt chẽ với các vùng kh ác củ a đ ất nước cũng như quố c t ế. Đồn g thời, sự phát triển của vùng cũng rất thiếu đồng bộ, chưa cân xứng giữa các n gành n ghề, lĩnh vực và giữa các địa phư ơng; phát triển nặng về chiều rộn g, chạ y theo số lượng nên ch ất lượng, hiệu quả và đ ặc biệt là tính cạnh tranh quốc tế không cao Nhữn g hạn chế trên đây xu ất phát từ nhiều ngu y ên nh ân , nhưng n gu y ên nh ân chủ yếu có thể khẳng định là thi ếu vắng nhữn g sản ph ẩm chủ lự c có khả năng tạo ra giá trị gia tăng lớn, sứ c cạnh tranh cao và nhất là tạo được động lực thúc đ ẩy khai th ác một cách h iệ u qu ả tài ngu y ên th iên nhiên, lao động và những lợ i thế “trời cho ” mà khôn g một nơi n ào kh ác có được ngoài vùn g đất nầ y . Vấn đề đặt ra ở đâ y là, làm cách nào để ĐBSCL xác định được sản phẩm chủ lực ho ặc hàng hó a, d ịch vụ có tiềm n ăng để tập trung đầu tư phát triển; làm cách nào đ ể cho sản ph ẩm chủ lự c ĐBSCL có thể cạnh tranh ngang ngử a với hàng hóa, d ịch vụ cùn g lo ại trong cả nước và trên thế giới; và làm cách nào đ ể sản ph ẩm chủ lực ĐBSCL khôn g n gừn g phát triển và phát triển một cách bền vữn g trong môi trường hộ i nh ập và cạnh tranh quốc tế
Xem thêm

63 Đọc thêm

CH ƯƠ NG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ KÊNH PH N PHÂ ỐI SẢN PHẨM DỊCH VỤ PHẦN MỀM TIN HỌC CỦA CÔNG TY KINH DOANH TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY

CH ƯƠ NG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ KÊNH PH N PHÂ ỐI SẢN PHẨM DỊCH VỤ PHẦN MỀM TIN HỌC CỦA CÔNG TY KINH DOANH TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY

khác nhau , tương ứng với nó l sà ự tiện nghi v phong cách là ịch sự khác nhau. Đó chính l sà ản phẩm mong muốn ) mức sản phẩm n y quyà ết định mức chất lượng dịch vụ m doanh nghià ệp sẽ cung cấp cho khách h ng .à - Sản phẩm tăng lên : Đó l tà ập hợp các sản phẩm dịch vụ phụ thêm cung cấp những lợi ích phụ thêm cho khách h ng à được doanh nghiệp cung ứng. Đây l mà ức quan trọng đòi hỏi doanh nghiệp không ngừng thay đổi dịch vụ: (ví dụ: Khi mua máy điện thoại di động, khách h ng không chà ỉ được cung cấp dịch vụ liên lạc thông tin nhanh chóng, sang trọng, tiện lợi m còn à được cung cấp thêm những dịch vụ bổ sung đó l , các trò chà ơi trên máy, nối mạng liên lạc với các dịch vụ hỗ trợ khác…). Với mức sản phẩm n y chính là à mức góp phần l m cho sà ản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp khác sản phẩm dịch vụ của đối thủ cạnh tranh cùng loại v nó chính l yà à ếu tố để duy trì uy thế cạnh tranh của doanh nghiệp . - Sản phẩm tiềm năng: Đây chính l nhà ững sản phẩm dịch vụ phụ thêm sẽ có trong tương lai cung cấp những lợi ích mới cho khách h ng, sà ở dĩ doanh nghiệp chú ý tới mức sản phẩm tiềm năng vì các dịch vụ rất dễ bị đối thủ cạnh tranh bắt trước, hơn nữa nhu cầu về dịch vụ của khách h ng luônà thay đổi theo thời gian. Đây chính l bí quyà ết th nh công cà ủa doanh nghiệp , nhờ có sự cạnh tranh gay gắt m khái nià ệm các mức sản phẩm dịch vụ trên cũng được hiểu theo nghĩa động (luôn thay đổi).2. Điều kiện v quá trình phát trià ển thị trường sản phẩm dịch vụ phần mềm tin học của nước ta.Ngay từ thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Đảng v Nh nà à ước đã có chủ trương vận dụng CNTT trong một số lĩnh vực. Bước sang thời kỳ đổi mới,chủ trương ấy đã được nhấn mạnh v cà ụ thể hoá trong nhiều nghị quyết của Đảng v CP.àNghị quyết số 26- NQ/TW, ng y 30/3/1991 cà ủa Bộ Chính trị về khoa học v công nghà ệ trong sự nghiệp đổi mới đã nêu:” Tập trung sức phát triển một số ng nh khoa hà ọc công nghệ mũi nhọn như điện tử , tin học …”. Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy BCH TW (khoá VII) ng y 30/7/1997 xácà
Xem thêm

18 Đọc thêm

lí thuyết phương trình, bất phương trình đại số bậc cao, phân thức hữu tỉ (phần 1)

LÍ THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ BẬC CAO, PHÂN THỨC HỮU TỈ (PHẦN 1)

LÝ Ý T TH HU UY YẾ ẾT T P PH HƯ ƯƠ ƠN NG G T TR RÌ ÌN NH H – – B BẤ ẤT T P PH HƯ ƯƠ ƠN NG G T TR RÌ ÌN NH H Đ ĐẠ ẠI I S SỐ Ố B BẬ ẬC C C CA AO O, , P PH HÂ ÂN N T TH HỨ ỨC C H HỮ ỮU U T TỶ Ỷ ( (P PH HẦ ẦN N 1 1) ) 1 5 EF Q QU UÂ ÂN N Đ ĐO OÀ ÀN N B BỘ Ộ B BI IN NH H C CH HỦ Ủ Đ ĐẠ ẠO O: : N NH HẬ ẬP P M MÔ ÔN N D DẠ ẠN NG G T TO OÁ ÁN N P PH HƯ ƯƠ ƠN NG G T TR RÌ ÌN NH H V VÀ À B BẤ ẤT T P PH HƯ ƯƠ ƠN NG G T TR RÌ ÌN NH H B BẬ ẬC C C CA AO O, , P PH HÂ ÂN N T TH HỨ ỨC C H HỮ ỮU U T TỶ Ỷ   D DẠ ẠN NG G T TO OÁ ÁN N T TR RÙ ÙN NG G P PH HƯ ƯƠ ƠN NG G V VÀ À M MỞ Ở R RỘ ỘN NG G. .   Đ ĐA A T TH HỨ ỨC C B BẬ ẬC C B BA A N NG GH HI IỆ ỆM M H HỮ ỮU U T TỶ Ỷ. .   Đ ĐA A T TH HỨ ỨC C B BẬ ẬC C B BA A Q QU UY Y V VỀ Ề H HẰ ẰN NG G Đ ĐẲ ẲN NG G T TH HỨ ỨC C. .   Đ ĐẶ ẶT T Ẩ ẨN N P PH HỤ Ụ C CƠ Ơ B BẢ ẢN N. .   Đ ĐẶ ẶT T H HA AI I Ẩ ẨN N P PH HỤ Ụ Q QU UY Y V VỀ Ề Đ ĐỒ ỒN NG G
Xem thêm

113 Đọc thêm

Tài liệu Chương trình nâng cao kỹ năng kinh doanh ppt

TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO KỸ NĂNG KINH DOANH PPT

2 chuyến thăm Việt Nam điều tra hiệu quả khóa thực tập: Năm 2006 1. Ai có thể tham gia chương trình Thực tập Nâng cao Kỹ năng Kinh doanh (School of Excellence)? • T ất cả hội viên của Hiệp Hội Doanh nghi ệp Bỉ Luxembourg (BeluxCham) hoặc các cá nh ân, công ty Bỉ, Luxembourg muốn trở thành hội viên của BeluxCham và cam kết (sau khi đã đóng hội phí) trở thành hội viên trong suốt thời gian thực tập • Tất cả các hội viên của Hiệp Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam với điều kiện trở thành hội viên của BeluxCham - Hội viên Liên Kết Doanh nghiệp (Associate Corporate membership). 2. Cá nhân nào sẽ được tuyển chọn cho chương trình thực tập? Số lượng hồ sơ đăng ký không hạn chế, với điều kiệ n các ứng viê n phải thoả mã n những điều kiện sau: a. Qu ốc t ịch Vi ệt Nam, kh ông qu á 35 tu ổi Belgian Luxembourg Chamber of Commerce School of Excellence IFAPME Internship Rules and Regulations Internship Program 2005 Page : 2 of 3 b. Có bằng Đại học, ưu ti ên ngành kinh t ế, ngoại thương, quản l ý, … c. Biết tiếng Pháp (căn bản) d. Nhi ệt t ình, có thể tham dự khóa thực tậ p trong 6 tuầ n vào kỳ 2 nă m 2005 e. có khả nă ng phá t triể n nghề nghiệp trong công ty f. các ứng viên trong ngành liên kết (bán hàng, tiếp thị, tài chính, ….) có thể đăng ký tham gia
Xem thêm

3 Đọc thêm

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM

tưởng về chất lượng kĩ thuật cũng như thời hạn giao h ng, do à đó công ty ng yàc ng tà ạo dựng được uy tín trên thị trường. Sản phẩm của công ty xuất khẩu ra thịtrường nhiều nước trên thế giới, đặc biệt tai Châu Âu như Anh, Pháp, Mĩ, TâyBan Nha….Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa b n l l ng nghà à à ề thêu rentruyền thống, có nguồn nhân lực dồi d o phà ục vụ tốt cho lĩnh vực kinh doanh.Ngo i ra công ty còn có nhià ều bạn h ng truyà ền thống trong cung ứng, cung cấpnguyên vật liệu cho công ty, họ thực sự l nhà ững đối tác đáng tin cậy của công tytrong nhiều năm qua.2.1.5 đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công tyĐể phù với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh v à đặc điểm tổ chức bộmáy quản lý, bộ máy kế toán tại công ty được tổ chức theo hình thức tập trung.Với hình thức n y thì to n bà à ộ công việc kế toán của công ty được tập trung tạiphòng kế toán của công ty. Tại phòng kế toán t i chính h ng ng y cà à à ập nhật, kiểmtra, kiểm soát hồ sơ, chứng từ ở tất cả các phòng ban. Nghiệp vụ kinh tế to nàcông ty cung cấp cho phòng theo qui chế về chế độ báo cáo luân chuyển chứng từmột cách hệ thống, giám sát t i chính kinh tà ế, hoạt động kinh tế ở từng thờiđiểm, tạo th nh mà ối liên kết chặt chẽ v phà ải tuân thủ một thể thống nhất vềhoạt động kinh tế.Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại công ty được thể hiện qua sơ đồ số 3-phần phụ lụcCông ty áp dụng chế độ kế toán được ban h nh theo quyà ết định số 48/2006/QĐ-BTC ng y 14/9/2006 d nh cho doanh nghià à ệp vừa v nhà ỏ của bộ trưởng bộ t i chính. àchính sách kế toán đang áp dụng tại công ty:• Niên độ kế toán bắt đầu từ ng y 1/1/N kà ết thúc ng y 31/12/Nà• đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán : VNĐ• Hình thức sổ kế toán áp dụng : Nhật ký- sổ cái• Phương pháp kế toán t i sà ản cố định+ nguyên tắc đánh giá TSCĐ : theo giá thực tế
Xem thêm

16 Đọc thêm

Tài liệu CHƯƠNG IX: LÃNH ĐẠO pptx

TÀI LIỆU CHƯƠNG IX: LÃNH ĐẠO PPTX

kiện công nghiệp hiện đại, chỉ có một phần trí thức của con người bình thường được sử dụng. 2 “Leadership: Do Traits Really Matter?” by S. A. Kirkpatrick and E. A. Locke, Academy of Management Executive, May 1991, pp. 48-60 3 D. McGregor, The Human Side of Enterprise (New York: McGraw-Hill,1960), 33-58 1. Nỗ lực. Người lãnh đạo thể hiện mức độ nỗ lực cao, có ước muốn cao cho việc đạt thành (thành tựu), có hoài bão, nhất quán trong hành động và thể hiện các sáng kiến 2. Ước muốn lãnh đạo. Người lãnh đạo có ước muốn mãnh liệt ảnh hưởng đến người khác. 3. Sự thật thà và chính trực. Người lãnh đạo xây dựng mối quan hệ tin tưởng giữa họ và cấp dưới bằng sự trung thực, không dối lừa và thể hiện sự nhất quán cao giữa lời nói và hành động 4. Sự tự tin. Người lãnh đạo cần thể hiện sự tự tin để thuyết phục người khác thực thi các quyết định. 5. Sự thông minh. Người lãnh đạo phải đủ thông minh để thu thập, tổng hợp và chuyển dịch lượng lớn thông tin và có khả năng phác thảo viễn cảnh, giải quyết vấn đề và ra các quyết định hiệu chỉnh 6. Kiến thức liên quan đến công việc. Người lãnh đạo hiệu quả phải am hiểu về công ty, ngành và các vấn đề liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật. Quản trị học - 232 - Nhiệm vụ thiết yếu của nhà quản trị là sắp xếp các phương thức và điều kiện để điều hành mọi người đạt mục tiêu một cách tốt nhất. 2. Các hành vi lãnh đạo Một trong số những nghiên cứu đầu tiên về hành vi lãnh đạo do Kurt Lewin và đồng nghiệp của ông ở trường Đại học Iowa thực hiện4. Trong công trình của mình, các nhà nghiên cứu khám phá
Xem thêm

12 Đọc thêm

Sắp xếp thông minh cho phòng khách dài và hẹp pptx

SẮP XẾP THÔNG MINH CHO PHÒNG KHÁCH DÀI VÀ HẸP PPTX

XÁC ĐỊNH ĐIỂM TRỌNG TÂM CỦA CĂN PH ÒNG TRANG 2 ĐIỂM TRỌNG TÂM CỦA CĂN PH ÒNG NÊN Ở GIỮA BỨC TƯỜNG D ÀI NH ẤT TRANG 3 T ẬN DỤNG KHÔNG GIAN BẰNG CÁCH CHIA PH ÒNG THÀNH NHI ỀU KHU VỰC CHỨC [r]

6 Đọc thêm

Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTAGRIBANKNgân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam(Vietnam Bank of Agriculture and Rural Development)ATMMáy rút tiền tự động (Automatic Teller Machine)CBCNVCán bộ công nhân viênBCTCBáo cáo tài chínhCICTrung tâm thông tin tín dụng của ngân hàng Nhà nướcCNH-HĐHCông nghiệp hóa– Hiện đại hóaCNTTCông nghệ thông tinDNDoanh nghiệpDNNNDoanh nghiệp nhà nướcDNNVVDoanh nhiệp nhỏ và vừaDNTNDoanh nghiệp tư nhânDPRRDự phòng rủi roGDPTổng sản phẩm quốc dân (Gross Domestic Product)HĐTDHoạtđộng tín dụngISOChuẩn mực hóa cho hệ thống quản lý chất lượng(International Organization For Standardization)IPCASChương trình hiện đại hóa hệ thống thanh toán và kế toánkhách hàng (The modernization of Interbank Payment andCustomer Accounting System)KTXHKinh tế xã hộiKVMNKhu vực miền namLCTTLưu chuyển tiền tệNHNNNgân hàng nhà nướcNHNo&PTNTNgân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thônNHTMNgân hàng thương mạiNHTMQDNgân hàng thương mại quốc doanhNHTWNgân hàng trung ươngNQHNợ quá hạnPGDPhòng giao dịchPOS/EDCMáy chấp nhận thanh toán bằng thẻRRTDRủi ro tín dụngSPDVSản phẩm dịch vụSXKDSản xuất kinh doanhSWIFTDịch vụ thanh toán quốc tế qua mạng(Society forWorldwide Interbank Financial Telecommunication)TCKTTổ chức kinh tếTCTCTổ chức tài chínhTCTDTổ chức tín dụngTKTSTổng kết tài sảnTDNHTín dụng ngân hàngTNHHTrách nhiệm hữu hạnTP.HCMThành phố Hồ Chí MinhTPKTThành phần kinh tếTSCĐTài sản cốđịnhTSĐBTài sản đảm bảoTTQTThanh toán quốc tếVNViệt NamVPĐDVăn Phòng đại diệnWBNgân hàng Thế giới(World Bank)DANH MỤC BẢNG BIỂUTrangBảng 1.1: Tiêu chí xác định doanh nghiệpnhỏ và vừa ởmột số quốc gia trênthế giới3Bảng 1.2 Tiêu chí xác định DNNVV ở Việt Nam4Bảng 2.1: Diễn biến số lượng DNNVV trong 05 năm (2008 – 2012)57Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa59Bảng 2.3 : Nhu cầu vốn tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa61Bảng 2.4: Tỷ lệ vốn tín dụngđápứng nhu cầu vốn của DNNVV62Bảng 2.5: Những khó khăn khi DNNVV tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng63Bảng 2.6: Vốn vay
Xem thêm

257 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả tiếp thị bằng nội dung pot

NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIẾP THỊ BẰNG NỘI DUNG

Nâng cao hiệu quả tiếp thị bằng nội dung Dù tiếp thị bằng nội dung không còn là cách làm mới mẻ nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng biết cách khai thác để xây dựng quan hệ với khách hàng và củng cố lòng trung thành của họ. Theo Craig Fitzgerald – Giám đốc biên tập của IMN (một nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị kỹ thuật số), muốn thu được thành công khi tiếp thị bằng nội dung, các doanh nghiệp cần thực hiện vai trò như những nhà xuất bản… Tác giả cho rằng khi sử dụng hình thức tiếp thị bằng nội dung trên internet (thông qua bản tin điện tử, tài khoản Facebook, Twitter hay nhật ký điện tử) để kể một câu chuyện về nhãn hiệu của mình là doanh nghiệp đã làm công việc của một nhà xuất bản. Vì vậy, doanh nghiệp cần nhận thức được tầm quan trọng của chương trình tiếp thị nội dung đang thực hiện và có kế hoạch quản lý, đánh giá hiệu quả của chương trình đó. Khi nhìn nhận về kết quả thực hiện chương trình, không ít chuyên gia gặp nhiều thách thức rất lớn, chẳng hạn nguồn nội lực bị hạn chế, khó tìm được những nội dung được khách hàng quan tâm và phù hợp với các quy định của pháp luật, không dễ tuyển được những người viết nội dung tốt… Từ thực tế trên, Fitzgerald đưa ra những lời khuyên sau đây giúp các doanh nghiệp thực hiện thành công chương trình tiếp thị bằng nội dung để xây dựng quan hệ với khách hàng và củng cố lòng trung thành của họ. 1. Đặt ra các mục tiêu cho chương trình Trước khi triển khai một chương trình tiếp thị bằng nội dung, doanh nghiệp cần đặt ra những mục tiêu cụ thể cần đạt được dùng làm cơ sở để lựa chọn các loại nội dung sẽ cung cấp cho khách hàng. Theo khảo sát của IMN, mức độ nhận biết và sự gắn kết của khách hàng hiện tại và khách hàng triển vọng là hai mục tiêu hàng đầu của các chương trình tiếp thị bằng nội dung mà các doanh nghiệp thường đặt ra (chiếm tỷ lệ 51%). Lòng trung thành của khách hàng, sự gia tăng cơ hội bán hàng, tăng doanh thu và những ý tưởng mới mẻ là những động lực khác góp phần làm nên thành công cho một chương trình tiếp thị bằng nội dung.
Xem thêm

4 Đọc thêm

 MỘT SỐ CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG

MỘT SỐ CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG

bật về hình dáng của con gấu? cho trẻ bắt trớc dáng đi của con gấuCó nhiều loại gấu nh gấu đen, bắc cực, gấu trúcGấu rất sợ mùa đông nên no có thể ngủ cả mùa đôngCon gấu thích ăn gì?Ngoài gấu ra còn con vật nào thích ăn hoa quả * Con voiCô cho trẻ chọn ô cửa, xem hình và trả lời câu hỏiCác bạn vừa xem đoạn băng hình có hình ảnh con vật nào?Bạn nào có nhận xét về hình dáng của con voi? Trả lời Có chấm ở khắp ngời, biết trèo cây, săn mồi giỏi Hổ, linh cẩu, chó sói, Trong ti vi, vờn thúĐứng xa, không thò tay vào chuồng cũi Con gấu
Xem thêm

19 Đọc thêm

Kiềm chế cảm xúc trong quan hệ giao tiếp docx

KIỀM CHẾ CẢM XÚC TRONG QUAN HỆ GIAO TIẾP DOCX

Kiềm chế cảm xúc trong quan hệ giao tiếp. Sự thông minh là điều quan trọng tạo nên thành đạt cho một con người, nhưng khả năng kiềm chế cảm xúc mới là điều quan trọng nhất. Bởi những hành vi bốc đồng, khả năng tập trung và cưỡng lại ham muốn nhất thời cũng như sự chấp nhặt, tức giận, bất ổn… trong quan hệ giao tiếp có tác động rất lớn đến mức thu nhập và địa vị xã hội. Khả năng thành công trong cuộc sống của mọi người đều tăng nếu chúng ta cải thiện mức độ tự kiềm chế của bản thân. (Hình: sciencedaily) 1. Cảm xúc trong quan hệ giao tiếp. Cảm xúc là "chất keo" kết nối mọi người với nhau, là nền tảng để bạn hiểu chính mình và liên quan đến khả năng giao tiếp với những người khác. Khi bạn nhận thức và kiểm soát được cảm xúc của bạn, bạn có thể suy nghĩ rõ ràng và sáng tạo, quản lý sự căng thẳng, tạo nên tự tin và dễ dàng giao tiếp tốt với người khác. Nhưng không kiềm chế được cảm xúc, bạn sẽ nhầm lẫn, cô lập và nghi ngờ. Bằng cách học để nhận biết, quản lý và đối phó với cảm xúc của bạn, bạn sẽ tận hưởng nhiều hạnh phúc hơn và có nhiều mối quan hệ tốt hơn. Cảm xúc của bạn giúp bạn: - Nhận biết bạn là ai: những gì bạn thích, những gì bạn không thích và những gì bạn cần. - Hiểu và cảm thông với người khác - Giao tiếp rõ ràng và hiệu quả, xây dựng các mối quan hệ lành mạnh và bổ ích - Quyết đoán hơn: Có được quyết định dựa trên những điều quan trọng nhất với bạn. - Có động cơ và hành động để đạt được mục tiêu Với những người có khả năng nhận thức cảm xúc tốt, họ nhận ra và hiểu cảm xúc của
Xem thêm

4 Đọc thêm

Giáo trình Quản trị học - Chương IX Lãnh đạo

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ HỌC - CHƯƠNG IX LÃNH ĐẠO

kiện công nghiệp hiện đại, chỉ có một phần trí thức của con người bình thường được sử dụng. 2 “Leadership: Do Traits Really Matter?” by S. A. Kirkpatrick and E. A. Locke, Academy of Management Executive, May 1991, pp. 48-60 3 D. McGregor, The Human Side of Enterprise (New York: McGraw-Hill,1960), 33-58 1. Nỗ lực. Người lãnh đạo thể hiện mức độ nỗ lực cao, có ước muốn cao cho việc đạt thành (thành tựu), có hoài bão, nhất quán trong hành động và thể hiện các sáng kiến 2. Ước muốn lãnh đạo. Người lãnh đạo có ước muốn mãnh liệt ảnh hưởng đến người khác. 3. Sự thật thà và chính trực. Người lãnh đạo xây dựng mối quan hệ tin tưởng giữa họ và cấp dưới bằng sự trung thực, không dối lừa và thể hiện sự nhất quán cao giữa lời nói và hành động 4. Sự tự tin. Người lãnh đạo cần thể hiện sự tự tin để thuyết phục người khác thực thi các quyết định. 5. Sự thông minh. Người lãnh đạo phải đủ thông minh để thu thập, tổng hợp và chuyển dịch lượng lớn thông tin và có khả năng phác thảo viễn cảnh, giải quyết vấn đề và ra các quyết định hiệu chỉnh 6. Kiến thức liên quan đến công việc. Người lãnh đạo hiệu quả phải am hiểu về công ty, ngành và các vấn đề liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật. Quản trị học - 232 - Nhiệm vụ thiết yếu của nhà quản trị là sắp xếp các phương thức và điều kiện để điều hành mọi người đạt mục tiêu một cách tốt nhất. 2. Các hành vi lãnh đạo Một trong số những nghiên cứu đầu tiên về hành vi lãnh đạo do Kurt Lewin và đồng nghiệp của ông ở trường Đại học Iowa thực hiện4. Trong công trình của mình, các nhà nghiên cứu khám phá
Xem thêm

12 Đọc thêm

Tài liệu Đề tài " MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM NHÀ NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" doc

TÀI LIỆU ĐỀ TÀI " MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM NHÀ NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" DOC

phá hoại, cản trở bước tiến của quần chúng đông đảo nước ta. Trước hết, nói về trách nhiệm cá nhân. Ý thức đạo đức, trách nhiệm đạo đức là cái thúc đẩy cá nhân cố gắng làm tròn nghĩa vụ người công dân của nước Việt Nam hiện đại, trở thành lực lượng nòng cốt cho sự phát triển kinh tế, văn hoá theo đúng định hướng mà Đảng và Nhà nước đã đề ra và được hưởng thụ các phúc lợi vật chất, tinh thần do họ làm ra và đúng theo quy định của Nhà nước. Họ luôn cố gắng nâng cao trình độ văn hoá, kỹ thuật, trở thành những người có trình độ hiểu biết theo kịp yêu cầu của thời đại mới, biết ứng dụng những công nghệ tiên tiến vào sản xuất, việc làm của mình, tạo ra năng suất cao, thu nhập tốt và ổn định, cải thiện được mức sống của gia đình và bản thân, đẩy mạnh bước tiến của đất nước. Đồng thời, họ lại là lực lượng nòng cốt thúc đẩy việc xây dựng bộ máy chính quyền nhà nước tiên tiến, có hiệu lực, có khả năng đáp ứng nhu cầu đời sống của nhân dân, phục vụ cho sự phát triển tốt đẹp và lâu dài của nước Việt Nam hiện đại, đổi mới. Đồng thời, hoạt động có hiệu quả của người dân lại chịu ảnh hưởng trực tiếp của bộ máy nhà nước trong việc tạo cơ hội, tạo điều kiện thuận lợi cho họ trong lao động, sinh sống. Họ được khuyến khích phát minh, sáng kiến, mở rộng kinh doanh, sản xuất, phát triển các ngành nghề kinh tế, văn hoá và không bị cản trở bởi những ràng buộc pháp luật cứng nhắc, lỗi thời, hay bởi bộ máy các nhân viên nhà nước tham nhũng, ăn tiền hay lạc hậu, bảo thủ, thiếu sự hiểu biết theo kịp yêu cầu phát triển của thời đại, của đất nước. Trong quá trình phát triển, người dân không tránh khỏi có những lệch lạc, vi phạm pháp luật, còn về phía nhà nước, cũng còn tồn tại tình trạng không làm đúng trách nhiệm của mình. - Có những người dân chạy theo lợi nhuận trong sản xuất, kinh doanh và xâm phạm đến lợi ích của người khác, của cộng đồng, bỏ qua những điều quy định tối thiểu và cần thiết của Nhà nước, ví dụ: buôn lậu, trốn thuế, làm hàng giả, hàng nhái, lừa lọc, buôn bán ma tuý, héroine, v.v.. - Lại có người do thiếu sự hiểu biết về pháp luật mà có những hành động vi phạm pháp luật nhà nước, vi phạm lợi ích công cộng; ví dụ như bán thuốc dược phẩm không có hoá đơn thầy thuốc, tự ý tăng giá thuốc, không chờ sự điều chỉnh giá của Bộ Y tế, v.v.. - Có những người gặp khó khăn trong làm ăn, sinh sống, không được các cơ quan chính
Xem thêm

9 Đọc thêm

Báo cáo khoa học: Chương trình phân tích thạch học theo tài liệu địa vật lý giếng khoan ppt

BÁO CÁO KHOA HỌC: CHƯƠNG TRÌNH PHÂN TÍCH THẠCH HỌC THEO TÀI LIỆU ĐỊA VẬT LÝ GIẾNG KHOAN PPT

CL Sét 1099,60 8,4SL Bột cát 560,30 4,3FL Cát bột 557,10 4,3MC Cát trung thô 419,50 3,2M Cát trung 401,20 3,1C Cát thô 131,00 1,0Các loại thạch học khác 3486,53 26,7Cộng 13039,53 100,0Trong bảng này các loại thạch học khác là các lớp hỗn hợp như cát lẫn sét, cát lẫn sạn sỏi, bột chứa cát… TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 12, SỐ 06 - 2009Bản quyền thuộc ĐHQG-HCM Trang 105Khi phân tích thành phần thạch học theo carota các nhà chuyên môn chỉ sử dụng một số loại thạch học chính. Theo thống kê theo kết quả phân tích mẫu độ hạt, hàm lượng hạt sét (hạt có kích thước nhỏ hơn 0,05mm) được thống kê trong bảng 2. Dựa vào tỷ lệ phần trăm hạt sét chứa trong các loại thạch học theo mẫu phân tích độ hạt các giới hạn thường gặp được xác lập trong bảng 2 và hình 1, đồng thời tương quan giữa hàm lượng sét với thành phần thạch học chính cũng được thiết lập (hình 2).Bảng 2. Thống kê hàm lượng sét (%) các loại thạch học chínhTK CL SB S SL FL F FM FC MMax 98,30 98,30 87,00 75,00 58,75 41,30 26,00 0,00 7,90Min 49,00 29,40 26,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,35TB 80,80 75,39 64,01 45,52 19,23 11,57 10,79 0,00 7,63Số mẫu 23 66 17 30 180 133 25 2 2Bảng 3. Tỷ lệ phần trăm hạt sét của các loại thạch học chínhTỷ lệ phần trăm hạt sétLoại thạch học Mã thạch họcTừ ĐếnCát hạt thô C 0 4Cát hạt trung M 4 8Cát hạt mịn - trung FM 8 15
Xem thêm

6 Đọc thêm

10 quyền lợi cơ bản khi gia nhập vào hệ thống franchise doc

10 QUYỀN LỢI CƠ BẢN KHI GIA NHẬP VÀO HỆ THỐNG FRANCHISE

9. Quản Lý Chất Lượng Xây dựng một công ty tốt đã khó, giữ được chất lượng còn khó hơn, nhất là kiểm soát chất lượng từ khía cạnh chủ quan thường khiến tầm nhìn của bạn bị giới hạn. Trong hệ thống Franchise, các Franchisor vì luôn phải giữ gìn thương hiệu của hệ thống, họ sẽ là những người đánh giá chuyên nghiệp, và báo hiệu những dấu hiệu tiêu cực rất kịp thời. Hãy xem xét việc thực hiện quản lý chất lượng được thực hiện thế nào đối với các chi nhánh khác? 10. Tự ChủDù luôn được các Franchisor hỗ trợ, kiểm tra, nhưng doanh nghiệp vẫn là sở hữu của đơn vị Nhận Quyền, bạn quản lý doanh nghiệp hàng ngày, thậm chí có thể mua, bán, sang nhượng. Điều này mang lại cảm giác rất khoan khoái so với việc đi làm thuê cho người khác. Franchise cũng giống như một hoạt động đầu tư thông thường, để có được đàm phán và quyết định đầu tư đúng đắn, việc thấu hiểu bản chất, cơ cấu và phương thức hoạt động của nó là điều rất quan trọng. Với nhà đầu tư, thì đầu tư kiến thức là khoản đầu tư rẻ, ít rủi ro và hiệu quả nhất Ngày 7/4/2009, Giáo Sư Tiến Sỹ James Cross đến từ Đại Học Nevada, Las Vegas giảng dạy khóa học “FRANCHISE”, khóa học quốc tế về Kinh Doanh Nhượng Quyền đầu tiên tại TP HCM do Royal Business School và AITMA USA tổ chức.
Xem thêm

7 Đọc thêm

H ỌC L ẬP TRÌNH NET – N ỀN T ẢNG CÔNG NGH ỆPHÁTTRI ỂN PH ỔBI ẾN

H ỌC L ẬP TRÌNH NET – N ỀN T ẢNG CÔNG NGH ỆPHÁTTRI ỂN PH ỔBI ẾN

H ọc l ập trình .NET – N ền t ảng công ngh ệpháttri ển ph ổbi ếnNhu cầu lập trình viên .Net gia tăng đột biến với nhiều đơn vị tuyển dụng, vì vậy học lập trình .Net vẫnlà lựa chọn hàng đầu cho phát triển nghề nghiệp..NET framework do hãng phần mềm số một thế giới - Microsoft nghiên cứu phát triển nhằm cung cấp dịch vụcho tất cả mọi người, ở bất kì đâu và trên bất cứ thiết bị nào. Đây là nền tảng công nghệ phát triển phần mềmsẽ cung cấp các công cụ phát triển trực quan phong phú như Visual Studio.NET, SQL Server…, cùng nhữngthư viện hỗ trợ lập trình đồ sộ, lập trình viên thỏa sức sáng tạo ra những ứng dụng tiện ích và thông minh sẵnsàng cho kỉ nguyên Internet.Vậy, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem .NET có ưu điểm gì và nếu muốn học lập trình .NET thì nên bắt đầutừ đâu nhé!1. Cộng đồng lập trình viênCộng đồng lập trình viên .NET đông đảo và hỗ trợ lẫn nhau rất tốt, theo khảo sát thì hiện tại có khoảng 20 triệulập trình viên .NET trên toàn thế giới.2. Công cụ phát triển mạnh.NET có được sự hỗ trợ mạnh mẽ của các công cụ phát triển như Visual Studio và công cụ TFS (TeamFoundation Server), 2 công cụ này đã hỗ trợ hầu như toàn bộ vòng đời của một sản phẩm phần mềm từ bướcphân tích, thiết kế cho đến thực thi và kiểm thử.3. Hệ sinh thái third-party .NET nhiều và chuyên nghiệpCác bộ control Infragistic, Telerik, DevExpress, ComponentOne, Ext.NET… của một số third party nổi tiếngvà chuyên nghiệp4. Thư Viện lớn. NET framework bao gồm bộ thư viện lập trình lớn luôn hỗ trợ việc xây dựng các chương trình phần mềm nhưlập trình giao diện; truy cập, ứng dụng web; kết nối cơ sở dữ liệu; các giải thuật, giao tiếp mạng,cấu trúc dữ
Xem thêm

8 Đọc thêm

Những tình huống nghiệp vụ sư phạm - Tình huống 3 ppsx

NHỮNG TÌNH HUỐNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM - TÌNH HUỐNG 3 PPSX

gia đình khó khăn thì khoản tiền đó cũng đáng kể đấy chứ!Cũng có nhiều người cho rằng đây là vấn đề rất nghiêm trọng ở lứa tuổi học trò nên cho dừng ngay tiết học và truy tìm thủ phạm. Trong tình huống mất tiền không rõ ràng như thế liệu bạn có chắc chắn vào khả năng “phá án” của mình? Bạn có nghĩ đến trường hợp sau một thời gian căng thẳng cố gắng đến mấy bạn cũng không thể tìm ra thì tính sao đây? Uy tín của bạn ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng, và cả lớp mất một tiết học, chịu đựng không khí căng thẳng nghi ngờ lẫn nhau mà vấn đề vẫn không được giải quyết. Đành rằng phương án xử lý này có thể nói lên trách nhiệm và sự quan tâm đến các vấn đề trong lớp học của bạn nhưng nó sẽ đẩy bạn vào nhiều tình huống khó xử khác và bạn rất dễ vận dụng những biện pháp “rắn” không cần thiết. Vì bạn nên biết rằng ở lứa tuổi này các em thường rất sợ bị dư luận tập thể lên án, coi thường, thậm chí hắt hủi vì tội trộm cắp tài sản của bạn là tật xấu không thể bỏ qua. Nên mặc dù có thể đã “trót cầm nhầm” nhưng vì bạn đang truy xét đến cùng và rất gay gắt nên em đó sẽ tìm mọi cách để tẩu tán “tang vật” chứ không bao giờ để bạn phát hiện ra.Việc cần làm trước tiên trong tình huống này là bạn phải trấn an em học sinh đó để em không hoảng hốt. Bạn có thể nói: “ rất hiểu sự lo lắng của em nhưng em cứ bình tĩnh, đã có ở đây. Nhưng bây giờ đang là tiết học, chắc em cũng không muốn vì việc riêng của mình mà ảnh hưởng đến tất cả các bạn trong lớp. hứa sau tiết học này sẽ giải quyết giúp em”. Đó cũng có thể coi là “kế hoãn bình” để bạn có thời gian suy nghĩ tìm ra giải pháp tối ưu nhất. Sau đó bạn cố gắng kết thúc bài giảng của mình sớm, dành ra một khoảng thời gian để giải quyết vấn đề. Trước tiên bạn nên khuyên em học sinh đó xem xét lại thật kỹ xem có thật sự là mất tiền không và có thể là mất ở đâu đó sau đấy mới đến lớp. Nếu sau khi em đã xem xét kỹ và khẳng định với bạn rằng đã mất trong lớp học thì vấn đề lại trở nên khá nghiêm trọng rồi đấy! Lúc này bạn cần giữ một thái độ bình tĩnh, ôn tồn để nói chuyện với các em học sinh trong lớp. Bằng những lời lẽ nhẹ nhàng, có sức thuyết phục, bạn “kêu gọi” tinh thần tự giác của các em: “ biết lớp ta từ trước đến nay rất
Xem thêm

3 Đọc thêm

Địa 8HK1 10-11

ĐỊA 8HK1 10-11

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................HƯỚNG DÂN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA 1 TIẾT – HKIĐỊA LÝ - 8I. TRẮC NGHIỆM . (3 điểm)Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.Câu 1 2 3 4 5 6Ý đúng C D A A C AII. TỰ LUẬN. (7 điểm)Câu 1: (2 điểm): Đặc điểm địa hình châu Á:+ Châu á có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ và nhiều đồng bằng rộng bậc nhất thế giới. (0,5đ)+ Các dãy núi chạy theo 2 hướng chính: đông - tây và bắc -nam làm cho địa hình bị chia cắt phức tạp. (0,5đ)+ Các núi và sơn nguyên cao tập trung chủ yếu ở vùng trung tâm, các đồng bằng lớn đều nằm ở rìa lục địa. (0,5đ)+ Phần rìa phía đông, đông nam nằm trong vành đai lửa TBD. (0,5đ)Câu 2: (1 điểm): Đặc điểm chung của khí hậu gió mùa: Chia làm 2 mùa rõ rệt:+ Mùa đông: Gío từ lục địa thổi ra biển không khí khô, hanh và ít mưa. (0,5đ)+ Mùa hạ: Gío từ biển thổi vào đất liền, thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều. (0,5đ)Câu 3: (2 điểm): Mỗi tôn giáo trả lời đúng được 0,5đĐặc điểmÂn Độ Giáo (đạo Bà-La-Môn)
Xem thêm

5 Đọc thêm

KIỂM TRA 1 TIẾT Đề 2 pps

KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỀ 2 PPS

Câu 7: Một dây đàn hồi AB dài 60 cm có đầu B cố định, đầu A mắc vào một nhánh của âm thoa dao động với tần số f = 50 Hz. Khi âm thoa rung trên dây có sóng dừng, dây rung thành 3 múi. Vận tốc truyền sóng trên dây là A 15 m/s B 20 m/s C 28 m/s D 25 m/s Câu 8: Điều nào sau đây là đúng khi nói về phương dao động của sóng ngang A Nằm theo phương thẳng đứng B Trùng với phương truyền sóng C Nằm theo phương ngang D Vuông góc với phương truyền sóng Câu 9: Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng nước với với 2 nguồn kết hợp S1 và S2, những điểm nằm trên đường trung trực S1S2 sẽ A Đứng yên, không dao động. B Dao động với biên độ có giá trị trung bình C Dao động với biên độ bé nhất D Dao động với biên độ lớn nhất Câu 10: Một sóng có tần số 500 Hz và có tốc độ lan truyền 350 m/s. Hỏi hai điểm gần nhất trên sóng phải cách nhau một khoảng bao nhiêu để giữa chúng có độ lệch pha là
Xem thêm

4 Đọc thêm

Đề thi HSG lớp 12 vòng 1 tỉnh Long An năm 2013 môn Hóa pdf

ĐỀ THI HSG LỚP 12 VÒNG 1 TỈNH LONG AN NĂM 2013 MÔN HÓA PDF

chất trong (X). b/ Dung dịch (Y) chứa các ion: 2+ 2+ + - -3Mg , Ca , Na , Cl , HSO. cạn dung dịch (Y) thu được hỗn hợp chất rắn (A). Nung (A) đến khối lượng không đổi thu được chất rắn (B). Xác định thành phần các chất có trong (Y), (A), (B) c/ Nêu phương pháp hóa học có thể dùng để loại các chất độc sau: - SO2, NO2, HF trong khí thải công nghiệp - Lượng lớn khí clo trong phòng thí nghiệm. Câu 4 (2,0 điểm). 4.1/ Cho các chất sau: ancol etylic, n-C9H9OH, glixerol, phenol, axit axetic, toluen, octan. ĐỀ THI CHÍNH THỨC a/ Cho biết: những chất nào tan tốt, những chất nào kém tan và những chất nào không tan trong nước? Giải thích? b/ Cho biết dạng liên kết hiđro giữa các phân tử phenol và ancol etylic thì dạng nào bền nhất, dạng nào kém bền nhất? (không giải thích) 4.2/ Từ etylen, các chất vô cơ, xúc tác và các điều kiện cần thiết có đủ. Hãy viết phương trình điều chế etylenglicol oxalat. Câu 5 (2,0 điểm). Cho hỗn hợp X gồm anken và hiđro có tỉ khối hơi so với heli bằng
Xem thêm

6 Đọc thêm

Cùng chủ đề