NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI LÂM SÀNG HÌNH ẢNH NÔI SOI VÀ GIÁ TRỊ CỦA PCR TB TRONG CHẨN ĐOÁN LAO THANH QUẢN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI LÂM SÀNG HÌNH ẢNH NÔI SOI VÀ GIÁ TRỊ CỦA PCR TB TRONG CHẨN ĐOÁN LAO THANH QUẢN":

QUY TRÌNH QU ẢN TR Ị R ỦI RO

QUY TRÌNH QU ẢN TR Ị R ỦI RO

ờng c ủa th tr ườ n g. C ũng có th ểlà nh ững ti ến b ộtrong môi tr ườ n g côngngh ệcó l ợi cho đố i th ủc ạnh tranh.Th ứhai là nh ững r ủi ro trong quá trình qu ản tr tác nghi ệp. Có th ểl ấy ví d ụlà s ựvi ph ạm nh ữngđi ều kho ản quy địn h trong h ợp đồn g, nguy c ơm ất th ph ần, t ổn th ất v ềk ỹn ăng hay t ổn th ươn gth ểch ất c ủa ng ườ i lao độ n g, nguy c ơô nhi ễm môi tr ườ n g...Th ứba là nh ững r ủi ro v ềqu ản tr tài chính. Ví d ụdoanh nghi ệp khó kh ăn trong thu th ập các báocáo tài chính, gi ấy t ờliên quan, nh ững bi ến độ ng c ủa th tr ườ n g t ỷgiá, m ất cân b ằng tài chính.M ỗi m ột r ủi ro đề u d ẫn đế n nh ững t ổn th ất m ột cách tr ực ti ếp hay gián ti ếp, trong ng ắn h ạn, trungh ạn hay dài h ạn. Trong tr ườ n g h ợp đó , doanh nghi ệp ph ải có k ếho ạch qu ản tr r ủi ro. Không ch ỉd ừng l ại ở nh ận di ện đú ng lo ại r ủi ro đa ng x ảy ra, mà còn nh ững nguy c ơti ềm ẩn và ước lượn g
Xem thêm

3 Đọc thêm

BÀI TẬP MÔN HỌC LÂM SẢN NGOÀI GỖ

BÀI TẬP MÔN HỌC LÂM SẢN NGOÀI GỖ

BÀI TẬP MÔN HỌC LÂM SẢN NGOÀI GỖĐặng Đình DuyLớp: DH08CBMSSV: 08115006I-NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC HỆ TH ỐNG PHÂN LOẠI LÂM SẢN NGOÀI GỖ:1-Phân loại theo hệ thống sinh vật: đòi hỏi người phân loại phải có hiểu biết nhất định về phân loại động thực vật. 2- Phân loại theo gi á tr sử d ụng: ch ủ y ếu nh ấn m ạnh t ới gi á tr s ử d ụng m à ít đ ề c ập t ới đ ặc đi ểm sinh v ật h ọc (h ình th ái, sinh th ái, ph ân b ố) c ủa c ác lo ài; m ột s ố lo ài c ó nhi ều c ông d ụng d ễ b tr ùng v ào c ác nh óm kh ác nhau. 3-Ph ân lo ại theo t ầng th ứ: kh ông thể áp dụng cho các đối tương rừng, trong các điều kiện sinh thái khác nhau, ngay tong cùng một đối tượng rừng các lâm sản ngoài gỗ cũng cố sự khác nhau.4-Ph ân lo ại theo h ình d ạng th ân c ây: ph ư ơng ph áp n ày ch ỉ d ùng ph ân lo ại c ác lo ài th ực v ật kh ông d ùng đ ư ợc v ới c ác lo ài đ ộng v ật v à c ác s ản ph ẩm c ó ngu ồn g ốc t ừ đ ộng v ật v à th ực v ật kh ác. II-PHÂN LOẠI LÂM SẢN NGOÀI GỖ (TRÊN TRANG WEB WWW.HCMUAF.EDU.VN/? UR=NGQUOCBINH) THEO GI Á TR SỬ DỤNG: 1-Các sản phẩm làm nguyên liệu công nghiệp:Lâm sản ngoài gỗ Giá trị sử dụngTre n ứa Nh ựa c ánh ki ến đ ỏ S ản ph ẩm t ừ c ây th ông Quế Lồ ô D ùng l àm nguy ên li ệu trong c ông nghi ệp gi ấy s ợi. Nh ựa c ánh ki ến đ ỏ d ùng l àm thu ốc nhu ộm, ch ất g ắn k ết; hi ện nay s ử d ụng tr ong nhi ều ng ành c ông nghi ệp
Xem thêm

3 Đọc thêm

KIẾN NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

KIẾN NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

KIẾN NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY VIT-METAL.1. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ C CH HÁ ẠCH TO N KÁ Ế TO N NGUYÊN VÁ ẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY: Nhận xét chung về công tác kế toán:Tuy mới th nh là ập nhưng công ty Vit_Metal đã tạo được chỗ đứng của mình v bà ước đầu đã đạt được những th nh tích nhà ất định. Các sản phẩm mà công ty đã v à đang sản xuất đã được khách h ng tín nhià ệm không những trong nước m còn xuà ất khẩu sang các nước, đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của thị trường. Điều đó tạo nên uy tín v nâng cao và thế của công ty trên thị trường. Nhờ đó, công ty đã ký được rất nhiều hợp đồng với số lượng sản phẩm mới ở khắp các tỉnh th nh. à Đặc thù của công ty l ngh nh à ản xuất, do vậy tuy quy mô không lớn nhưng địa b n hoà ạt động tương đối rộng có nhiều đại lý của công ty ở khắp nơi. Công ty tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung .Hình thức kế toán áp dụng của công ty l hình thà ức “ Nhật ký chung “. Tận dụng những ưu điểm của hình thức n y l mà à ẫu sổ đơn giản, dễ thiết kế, ghi chép, dễ cơ giới hoá công tác kế toán. Phòng kế toán đã được bố trí hai máy tính để phục vụ cho công tác kế toán. Máy tính thực hiện hầu hết số phần h nh công tác kà ế toán v thà ực hiện công việc in ấn các mẫu sổ…Việc tổ chức bộ máy kế toán của công ty hiện nay l tà ương đối hợp lý với đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh, phù hợp với trình độ v khà năng của từng người đồng thời phát huy v nâng cao trình à độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán với một đội ngũ kế toán l nh nghà ề đa số đều có kinh nghiệm chuyên môn v nhià ệt tình với công việc .- Về sổ : Cơ bản sổ của kế toán vật liệu được mở tương đối đầy đủ, đã ánh kịp thời các nghiệp vụ kinh tế nghiệp vụ phát sinh, việc ghi chép được tuân thủ đúng quy trình của hình thức Nhậy ký Chung.Ngo i ra, công ty còn tà ổ chức nâng cao nghiệp vụ v hà ướng dẫn kế toán ghi chép luân chuyển chứng từ sổ sách một cách khoa học trong việc đối chiếu sổ sách.
Xem thêm

5 Đọc thêm

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Chi phí sản xuất gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung. Còn chi phí sản xuất xây lắp gồm 4 khoản mục : CPNVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí máy thi công, chi phí sản xuất chung.- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp+ Nội dung: L to n bà à ộ chi phí về nguyên vật liệu chính, nửa th nh phà ẩm mua ngo i, và ật liệu phụ, nhiên liệu sử dụng trực tiếp cho việc sản xuất chế tạo sản phẩm hoặc thực hiện lao vụ, dịch vụ.+ Chứng từ sử dụng: Khi phát sinh các khoản chi phí về nguyên vật liệu kế toán căn cứ v o phià ếu xuất kho, các chứng từ khác có liên quan, để xác định giá vốn của nguyên vật liệu dùng cho sản xuất chế tạo sản phẩm (theo phương pháp tính giá vốn nguyên vật liệu m doanh nghià ệp đã lựa chọn). Trên cơ sở đó, kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho từng đối tượng kế toán chi phí sản xuất cũng như từng đối tượng sử dụng trong doanh nghiệp, công việc n y thà ường được thực hiện trong bảng “Bảng phân bổ nguyên vật liệu”.- Chi phí nhân công trực tiếp+ Nội dung: Chi phí nhân công trực tiếp l các khoà ản tiền phải trả, phải thanh toán cho công nhân trực tiếp sản xuất bao gồm: tiền lương chính, lương phụ, các khoản phụ cấp v các khoà ản trích theo lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất.+ Chứng từ sử dụng: Kế toán sử dụng các chứng từ sau:Bảng chấm côngBảng chấm công l m thêmàBảng phân bổ tiền lương v bà ảo hiểm xã hội- Chi phí sản xuất chung+ Nội dung: l nhà ững chi phí phục vụ sản xuất phát sinh ở các phân xưởng hoặc ở các đội sản xuất gồm:Chi phí tiền lương của nhân viên quản lý phân xưởngChi phí vật liệu dùng cho quản lý phân xưởngChi phí công cụ, đồ dùng cho quốc phòng phân xưởngChi phí khấu hao t i ản cố định phục vụ cho phân xưởngChi phí dịch vụ mua ngo i phà ục vụ cho phân xưởng
Xem thêm

16 Đọc thêm

đề thi môn : kinh tế lượng

ĐỀ THI MÔN : KINH TẾ LƯỢNG

Trờng đ ại học kinh tế TPHCM đề thi môn : kinh tế l ợng Khoa Toán - thống kê 90 phút Không sử dụng tài liệ u Câ u 1: Cho 1 mẫu gồm các số liệ u về doanh số bán ( Y triệ u đ ồng ) và giá bán ( X- ngàn đ ồng /kg) của 1 mặ t hàng .Giả sử giữ a Y và x có quan hệ tơ ng quan tuyế n tí nh . a. Hy ớc l ợng mô nh Yi = B1 + B2Xi + Ui b. Nêu ý nghĩ a của B2 c. Tì m ớc l u ợơ n g c ủ a p h ơ ng sai của sai số ngẫu nhiên Ui d. Tì m khoảng tin cậy của B2 e. Kiể m đ ịnh giả thiế t Ho : B2 = 0 và nêu ý nghĩ a của kiể m đ ịnh này Câ u 2: V ới các giả thiế t đ cho ở câ u 1. a. Có ý kiế n cho rằng doanhsố bán còn phụ thuộc vào khu vực bán hàng (thành thị, nông thôn) và sự khác biệ t về doanh số ở hai khu vực là ở tung đ ộ gốc .Lúc này mô nh ở câ u 1sẽ thay đổ i nh thế nào ? b. Cũng v ới ý kiế n ở câ u a, nhng thêm giả thiế t là mức tác đ ộng biên tế doanh thu theo giá là khác nhau giữa hai khu vực thành thị và nông thôn thì mô nh sẽ thay đổ i nh thế nào ? Câ u 3: các câ u sau đâ y câ u nào đ úng , câ u nào sai. a. Nế u E( Ui ) # 0 t cá c ớc l ợn g s ẽ b c hệ c h b. Nế u Ui không phâ n phối chuẩn thì các ớc l ợng sẽ bị chệ ch c. Nế u có đ a cộng tuyế n thì các ớc l ợng sẽ bị chệ ch d. Nế u có hiệ n tợn g p h ơ ng sai thay đổi thì các ớc l ợn g s ẽ b c hệ c h e. Nế u Ui không phâ n phối chuẩn thì các kiể m đ ịnh t, F không còn hiệ u lực f. Nế u có hiệ n tợn g t ự t ơ ng quan thì kiể m đ ịnh t không còn chí nh xác g. Nế u mô nh bị bỏ xót biế n thì các ớc lựơ ng của các hệ số hồi quy vẫn không chệ ch h. Nế u chấp nhận giả thiế t Ho : B=0 thì đ iề u đ ó có ý nghĩ a B= 0 i. Phơ ng sai của Yi và ui là nh nhau j. Phơng sai các ớc l ợng của các hệ số hồi quy phụ thuộc vào phơng sai của Ui k. Hệ số hồi quy chắc chắ n nằm trong khoảng tin cậy của nó
Xem thêm

1 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

: HO N THIÀ ỆN CHẾ ĐỘ T NH KHÍ ẤU HAO T I ẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM3.1. Sự cần thiết phải ho n thià ện chế độ tính khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp TSCĐ l mà ột phần tất yếu, một nhu cầu cần thiết trong mỗi doanh nghiệp, trong nền kinh tế quốc dân. Khấu hao TSCĐ l mà ột biện pháp nhằm đưa phần giá trị TSCĐ chuyển dần v o chi phí ản xuất kinh doanh, v o giáà th nh ản phẩm. Việc tính trích khấu hao TSCĐ l công tác không thà ể thiếu trong quản lý, giúp tạo nguồn vốn đầu tư, thay thế TSCĐ, giúp doanh nghiệp có trách nhiệm trong quản lý TSCĐ. Vì vậy, ngay cả Mac ăngghen cũng đánh giá cao vai trò của khấu hao trong công tác quản lý. V khà ấu hao TSCĐ l à được thực hiện trong công tác kế toán của tất cả các nước.Ở Việt Nam, trong nền kinh tế bao cấp đã có những quyết định cho việc tính khấu hao. V nay, trong nà ền kinh tế h ng hoá nhià ều th nh phà ần có sự quản lý của nh nà ước XHCN, việc tính trích khấu hao l thà ực sự cần thiết trong các doanh nghiệp.Công tác khấu hao từ trước đến nay đã có một loạt những thay đổi cho phù hợp với kinh tế đất nước từng thời kỳ. Các Quyết định lần lượt ra đời bổ sung, ho n thià ện chế độ khấu hao TSCĐ cho phù hợp hơn. Hiện nay, tình hình đất nước từng ng y à đổi mới, thị trường ng y c ng cà à ạnh tranh cả trong nước lẫn thế giới l m cho các doanh nghià ệp phải không ngừng đổi mới bản thân, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của thị trường, vì vậy dù đã được ho n thià ện hoá dần, nhưng các chế độ khấu hao TSCĐ của nh nà ước cũng phải không ngừng ho n thià ện hơn nữa cho phù hợp với sự chuyển đổi kinh tế. Sự ho n thià ện khấu hao TSCĐ trong giai đoạn hiện nay phải thực sự đem lại hiệu quả thực tế cho các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp phát huy được lợi thế của mình, có như vậy doanh nghiệp mới đứng vững, tồn tại, phát triển v cà ạnh tranh trên thị trường quốc tế.Đặc biệt, khi tính hội nhập quốc tế ng y c ng cao, doanh nghià à ệp Việt Nam buộc phải cạnh tranh mạnh với các doanh nghiệp quốc tế. Trong khi đó, một số nước đã có được chế độ khấu hao rất thông thoáng, cởi mở, tạo điều
Xem thêm

10 Đọc thêm

85645KIẾN NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

85645KIẾN NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

KIẾN NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆNCÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNGCỤ Ở CÔNG TY VIT-METAL.1. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CÁCH HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU,CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY: Nhận xét chung về công tác kế toán:Tuy mới th nh là ập nhưng công ty Vit_Metal đã tạo được chỗ đứng củamình v bà ước đầu đã đạt được những th nh tích nhà ất định. Các sản phẩm màcông ty đã v à đang sản xuất đã được khách h ng tín nhià ệm không những trongnước m còn xuà ất khẩu sang các nước, đáp ứng được những đòi hỏi khắt khecủa thị trường. Điều đó tạo nên uy tín v nâng cao và thế của công ty trên thịtrường. Nhờ đó, công ty đã ký được rất nhiều hợp đồng với số lượng sảnphẩm mới ở khắp các tỉnh th nh. à Đặc thù của công ty l ngh nh à ản xuất, dovậy tuy quy mô không lớn nhưng địa b n hoà ạt động tương đối rộng có nhiềuđại lý của công ty ở khắp nơi. Công ty tổ chức bộ máy kế toán theo hình thứctập trung .Hình thức kế toán áp dụng của công ty l hình thà ức “ Nhật ký chung “. Tậndụng những ưu điểm của hình thức n y l mà à ẫu sổ đơn giản, dễ thiết kế, ghichép, dễ cơ giới hoá công tác kế toán. Phòng kế toán đã được bố trí hai máytính để phục vụ cho công tác kế toán. Máy tính thực hiện hầu hết số phầnh nh công tác kà ế toán v thà ực hiện công việc in ấn các mẫu sổ…Việc tổ chức bộ máy kế toán của công ty hiện nay l tà ương đối hợp lý vớiđặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh, phù hợp với trình độ v khà năngcủa từng người đồng thời phát huy v nâng cao trình à độ nghiệp vụ của cán bộkế toán với một đội ngũ kế toán l nh nghà ề đa số đều có kinh nghiệm chuyênmôn v nhià ệt tình với công việc .- Về sổ : Cơ bản sổ của kế toán vật liệu được mở tương đối đầy đủ, đã ánhkịp thời các nghiệp vụ kinh tế nghiệp vụ phát sinh, việc ghi chép được tuân thủđúng quy trình của hình thức Nhậy ký Chung.Ngo i ra, công ty còn tà ổ chức nâng cao nghiệp vụ v hà ướng dẫn kế toán ghichép luân chuyển chứng từ sổ sách một cách khoa học trong việc đối chiếu sổ sách.
Xem thêm

5 Đọc thêm

 ĐỀ THI KINH TẾ LƯỢNG ĐH BÁC KHOA TP HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI KINH TẾ LƯỢNG ĐH BÁC KHOA TP HỒ CHÍ MINH

Trờng đ ại học kinh tế TPHCM đề thi môn : kinh tế l ợng Khoa Toán - thống kê 90 phút Không sử dụng tài liệ u Câ u 1: Cho 1 mẫu gồm các số liệ u về doanh số bán ( Y triệ u đ ồng ) và giá bán ( X- ngàn đ ồng /kg) của 1 mặ t hàng .Giả sử giữ a Y và x có quan hệ tơ ng quan tuyế n tí nh . a. Hy ớc l ợng mô nh Yi = B1 + B2Xi + Ui b. Nêu ý nghĩ a của B2 c. Tì m ớc l u ợơ n g c ủ a p h ơ ng sai của sai số ngẫu nhiên Ui d. Tì m khoảng tin cậy của B2 e. Kiể m đ ịnh giả thiế t Ho : B2 = 0 và nêu ý nghĩ a của kiể m đ ịnh này Câ u 2: V ới các giả thiế t đ cho ở câ u 1. a. Có ý kiế n cho rằng doanhsố bán còn phụ thuộc vào khu vực bán hàng (thành thị, nông thôn) và sự khác biệ t về doanh số ở hai khu vực là ở tung đ ộ gốc .Lúc này mô nh ở câ u 1sẽ thay đổ i nh thế nào ? b. Cũng v ới ý kiế n ở câ u a, nhng thêm giả thiế t là mức tác đ ộng biên tế doanh thu theo giá là khác nhau giữa hai khu vực thành thị và nông thôn thì mô nh sẽ thay đổ i nh thế nào ? Câ u 3: các câ u sau đâ y câ u nào đ úng , câ u nào sai. a. Nế u E( Ui ) # 0 t cá c ớc l ợn g s ẽ b c hệ c h b. Nế u Ui không phâ n phối chuẩn thì các ớc l ợng sẽ bị chệ ch c. Nế u có đ a cộng tuyế n thì các ớc l ợng sẽ bị chệ ch d. Nế u có hiệ n tợn g p h ơ ng sai thay đổi thì các ớc l ợn g s ẽ b c hệ c h e. Nế u Ui không phâ n phối chuẩn thì các kiể m đ ịnh t, F không còn hiệ u lực f. Nế u có hiệ n tợn g t ự t ơ ng quan thì kiể m đ ịnh t không còn chí nh xác g. Nế u mô nh bị bỏ xót biế n thì các ớc lựơ ng của các hệ số hồi quy vẫn không chệ ch h. Nế u chấp nhận giả thiế t Ho : B=0 thì đ iề u đ ó có ý nghĩ a B= 0 i. Phơ ng sai của Yi và ui là nh nhau j. Phơng sai các ớc l ợng của các hệ số hồi quy phụ thuộc vào phơng sai của Ui k. Hệ số hồi quy chắc chắ n nằm trong khoảng tin cậy của nó
Xem thêm

1 Đọc thêm

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TIÊU THỤ HÀNG HOÁ NÔNG SẢN CỦA TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 1996

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TIÊU THỤ HÀNG HOÁ NÔNG SẢN CỦA TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 1996

-Cơ sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất, cơ sở hạ tầng nông thôn đượcquan tâm v à đầu tư đúng mức. Quan hệ sản xuất trong nông nghiệp đượccủng cố phù hợp với lực lượng sản xuất v cà ơ chế chính sách mới.Tuy nhiên phát triển nông nghiệp H Nam và ẫn còn một số tồn tại:Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ ng nh chà ưa rõ nét theo hướng CNH-HĐH; Chưa có vùng sản xuất tập trung, hiệu quả sản xuất còn thấp; đã cónhiều loại h ng hoá nông ản nhưng chất lượng thấp, số lượng chưa nhiều;tiêu thụ sản phẩm còn kém v à đặc biệt l chà ưa có công nghiệp chế biến h ngànông sản. 2.Tình hình phát triển ng nh nông- lâm- ngà ư nghiệp.Nông- lâm - ngư nghiệp l là ĩnh vực kinh tế chủ yếu của H Nam hià ệnnay, chiếm tới trên 40% trong GDP của tỉnh. Trong giai đoạn 1996-2000, tronglĩnh vực sản xuất n y, tà ốc độ tăng giá trị sản lượng cao nhất thuộc về ng nhàthủy sản ( bình quân tăng 9,0%/năm), tiếp đến l ng nh lâm nghià à ệp(7,0%/năm ) v thà ấp nhất l ng nh nông nghià à ệp (3,65%/năm). Điều đó đãmang lại sự thay đổi về cơ cấu giá trị sản lượng của các ng nh ản xuất tronglĩnh vực n y. Tuy nhiên, do giá trà sản lượng của các ng nh ản xuất lâmnghiệp, thuỷ sản chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ nên sự thay đổi về cơ cấu không lớnv tà ỷ trọng của ng nh ản xuất nông nghiệp vẫn chiếm tới trên 96% trong tổnggiá trị sản lượng chung.Bảng 6: Cơ cấu giá trị sản lượngnông - lâm - ngư nghiệp của tỉnh H Nam.àĐơn vị:% 1998 1999 2000 2001 2002Tổng số 1. Nông nghiệp2. Lâm nghiệp3.Thuỷ sản10097,21
Xem thêm

18 Đọc thêm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN GIẢI PHÁP MARKETING MIX TẠI CÔNG TY VINECO

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN GIẢI PHÁP MARKETING MIX TẠI CÔNG TY VINECO

Nh quà ản trị Marketing phân tích lập kế hoạch thực hiện kiểm traGhi chép nội bộTình báo Marketing Xác định nhu cầu thông tin Phân tích hỗ trợ quyết định Marketing Phân phối thông tin Nghiên cứu Marketing Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Hệ thống thông tin cơ bản nhất mà nhà quản trị marketing sử dụng là hệ thống báo cáo nội bộ. Nội dung gồm có những báo cáo về đơn hàng, tình hình tiêu thụ, giá cả, mức dự trữ, sự vận động của tiền mặt, khi phân tích những thông tin này, nhà quản trị marketing có thể xác định được những cơ hội và vấn đề quan trọng.Trái tim của hệ thống ghi chép nội bộ là chu kỳ đặt hàng và chuyển
Xem thêm

12 Đọc thêm

Tài liệu Cắt lớp vi tính sọ não pdf

TÀI LIỆU CẮT LỚP VI TÍNH SỌ NÃO PDF

ụụmmááu khoang ngou khoang ngoàài mi mààng ng ccứứngngHHìình nh

18 Đọc thêm

13 - chẩn đoán hình ảnh ct sọ não

13 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH CT SỌ NÃO

ụụmmááu khoang ngou khoang ngoàài mi mààng ng ccứứngngHHìình nh

18 Đọc thêm

Đồ án cơ sở dữ liệu cơ bản có đáp án trong tệp đính kèm

Đồ án cơ sở dữ liệu cơ bản có đáp án trong tệp đính kèm

Đồ án là tập hợp của 8 handout, mỗi handout chứa một số yêu cầu, bài tập, có thể xem như là các tiểu đồ án. Văn bản này chỉ chứa các yêu cầu, phần đáp án sẽ có trong file đính kèm.Yêu cầu trong handout 1: Các lo ại mô hì nh dữ li ệu Lịch sử phát tri ển các mô hì nh dữ li ệu Đặc đi ểm của mỗi loại mô hì nh Trình bày vai trò của các thành phần trong kiến trúc của một DBMS Khảo sát và so sánh đặc điểm chức năng của các DBMS thông dụng:Access, SQL Server, Oracle, MySQL,…
Xem thêm

Đọc thêm

Tuyệt chiêu trang điểm nếu bạn "trót" mang kính cận

TUYỆT CHIÊU TRANG ĐIỂM NẾU BẠN "TRÓT" MANG KÍNH CẬN

Tu- Thực crồi, nếu điểm nh Quan trọkhông buyệt cchất đối vớibạn cứ cố gấn. ọng nhất là trùng với hiêu tmi các bạn gágắng tô vẽ tbạn cần tramàu sắc củtrangmang ái hay đeo kthật nhiều thang điểm “sủa trang điểmg điểmkính kính thì chiếhì chỉ làm r

7 Đọc thêm

Tài liệu C Sharp part9 docx

TÀI LIỆU C SHARP PART9 DOCX

args) Hello World, ngó vô cáHello Worldđể thực thi cmàn hình coSystem.Cont có sẵn codcác đoạn coddùng dấu // thôi thì emd trước chứ : "); ái này cái :"); chương trìnonsole . Nếunsole.WriteLde thêm dònde : sau đó là dm cũng đú thnhỉ nh . Consoleu trên cùngLine . Sau mng WriteLinòng ghi chúheo câu vài

4 Đọc thêm

Có gì mới trong ACDSee Photo Manager 2009? pps

CÓ GÌ MỚI TRONG ACDSEE PHOTO MANAGER 2009? PPS

Nhờ trang bị thanh Quick Search giúp tìm ảnh nhanh, A9 giúp bạn dễ dàng tìm và theo dõi cả hàng ngàn bức ảnh trong bộ sưu tập của bạn. Công việc rất đơn giản bạn chỉ cần nhập từ khóa vào và điền địa chỉ tìm kiếm chỉ cụ thể của một thư mục và chờ một lúc, những hình bạn đang muốn tìm sẽ nhanh chóng hiện ra trên màn hình cho bạn quan sát. Với công cụ Calendar hay Events giúp bạn xem sự kiện như sinh nhật, nghỉ phép đi du lịch hoặc các dịp đặc biệt. Tổ chức và giúp những tấm ảnh kỷ niệm trở nên hoàn hảo hơn Đối với những bức ảnh bạn cảm thấy tối bạn chỉ cần điều chỉnh, sửa chữa các vấn đề như mắt đỏ, tăng độ sáng/tối, xoá đối tượng dễ dàng nhờ một số công cụ cung cấp sẵn có. Cứu hình ảnh bị chói sáng hay quá đen tối với một nhấp chuột duy nhất. Thậm chí bạn có thể điều chỉnh được lựa chọn một khu vực hình ảnh, chẳng hạn như một bông hoa hoặc một khuôn mặt trong đám đông. Dễ dàng chia sẻ với bạn bè qua internet Các trang chia sẻ hiện nay hầu hết hạn chế dung lượng chia sẻ. Tuy nhiên với A9 bạn dễ dàng chia sẻ hình ảnh qua e-mail hình ảnh mà không cần lo ngại về kích cỡ tập tin. Tạo đĩa CD, DVD, in và nhiều hơn nữa. Tải lên các trang web như Flickr và Smugmug™ mà không cần phải rời khỏi ACDSee. Đăng một bức ảnh trên trang web của bạn hoặc blog với công cụ quản lý album ảnh trực tuyến SendPix. Khả năng xử lý, trình chiếu các bức ảnh của bạn được nâng cao, thêm vào đó chức năng phóng to, màu sắc hình ảnh
Xem thêm

6 Đọc thêm

ĐỒ THỊ HÌ N H NẾN N H ẬT BẢN

ĐỒ THỊ HÌ N H NẾN N H ẬT BẢN

Đồ thị n h nến N h ật Bản - Japa n ese Ca n dlesti c k C h ar t ing Tec hniques - Steve Nison (1)Sunday, 15 February 2009 17:40 Việt TraderUser Rating: / 10Poor BestRateĐây là tài liệu được Nguyễn Thanh Quế và Lê Trung Dũng lược dịch từ cuốn "JapaneseCandlestick Charting Techniques" của Steve Nison.LỜI GIỚI THIỆUBạn có muốn học một hệ thống kỹ thuật đó được chắt lọc qua hàng trăm năm sử dụng, nhưng gần như ít được phổ biến? Một hệ thống khá linh hoạt, có thể kết hợp với bất kỳ công cụ kỹ thuật nào của phương Tây? Một hệ thống mang đến cho bạn sự thích thú khi sử dụng như là sức mạnh của nó? Nếu muốn, BIỂU ĐỒ KỸ THUẬT HÌNH NẾN NHẬT BẢN là thứ bạn cần. Bạn có thể thấy được giá trị của nó trong việc cung cấp cho bạn nền tảng của phân tích kỹ thuật.Sử dụng biểu đồ hình nến Nhật Bản sẽ giúp bạn hoàn thiện khả năng phân tích thị trường. Tập trung chính vào thị trường Mỹ, nhưng những cụng cụ và kỹ thuật có thể áp dụng cho bất kỳ thị trường nào.Biểu đồ hình nến được dùng cho việc theo dõi, suy đoán và bảo vệ trong hoạt động đầu tư. Nó cũng có thể được dùng cho hàng hóa giao sau, hợp đồng quyền chọn hay bất cứ đâu phân tích kỹ thuật được áp dụng.Không cần phải băn khoăn, lo lắng nếu bạn chưa hề nhìn thấy biểu đồ hình nến. Những kiến thức này là mới với bạn. Thực ra, nó cũng là mới đối với nhiều người Mỹ và châu Âu.Nếu bạn là một người phân tích kỹ thuật dày dạn, bạn sẽ khám phá ra cách kết hợp biểu đồ hình nến với công cụ kỹ thuật khác của bạn để có thể tạo ra một sức mạnh tổng hợp của kỹthuật. Những phần kết hợp biểu đồ hình nến với công cụ kỹ thuật phương Tây sẽ làm cho bạn thích thú.Nếu bạn là một người phân tích kỹ thuật nghiệp dư, bạn sẽ thấy biểu đồ hình nến hiệu quả như thế nào khi nó là phương pháp phân tích biểu đồ độc lập.
Xem thêm

7 Đọc thêm

Tài liệu Tiên cô bảo kiếm - tập 52 docx

TÀI LIỆU TIÊN CÔ BẢO KIẾM - TẬP 52 DOCX

hoặc hóa giải chiêu mà thôi. Cam Huyền Thông nhất thân sở học so với chưởng môn sư huynh Trònh Huyền Phong có phần kém hơn, nhưng kiếm trong tay thi triển Bát Quái kiếm cũng thần tốc kỳ ảo không kém, có điều ra kiếm lấy tốc độ làm loạn kiếm đối phương là chính, chứ không tụ chân lực nhiều, cho nên đấu với Lạc Ban Đình cũng xem như bình thủ. Đoàn Bá Dương người lùn thấp, nhưng xử dụng thanh trường kiếm dài gần như cùng với người lão, lúc này đánh rất hăng. Mạnh Đạt Nhân chỉ nương theo thế kiếm đối phương mà hóa giải. Lão vốn thành danh với kiếm Lục Hợp kiếm pháp, nguyên lý lấy nhu khắc cương, mặc cho đối phương tấn công ào ạt, nhưng kiếm trong tay Mạnh Đạt Nhân lúc nào cũng hòa hoãn theo kiếm đối phương quấn lấy dứt không ra, điều đó khiến cho Đoàn Bá Dương càng thêm tức giận, mũi thở phì phì. Mạnh Đạt Nhân cười thầm trong lòng, chính lúc này Thương Cảnh Vân hạ được Sách Nghò Phu thì cười lên cố tình nói lớn: – Cam huynh, Thương chưởng môn đã lấy tiết tên họ Sách rồi, chúng ta đấu với hai tên hộ pháp này, cũng nên kiếm chút huyết của chúng mới được. Cam Huyền Thông đương nhiên hiểu tâm ý, liền gật đầu phá lên một hồi cười nói: – Hảo chúng ta phải thâu thập hai con chó cậy chủ cắn càn này. Đoàn Bá Dương quả nhiên nghe vậy thì điên tiết gầm lên: – Mạnh sói. Ngươi thật là lớn mồm, ông vặn cổ ngươi. Xem kiếm. Mạnh Đạt Nhân thấy đối phương trúng kế phẫn nộ thì chỉ cười nhạt. Khi thấy Đoàn Bá Dương vung tay kiếm chém mạnh vào bằng cả hai tay, hết sức bình sinh thì mừng khắp khởi. Kiếm chỉ thuận theo kiếm đối phương mà gạt nhẹ ra ngoài, quả là cao thủ dùng “tám lạng bạt thiên cân”. Khi kiếm đối phương bò gạt chếch ra ngoài, thừa lúc đối phương hở sườn liền phóng chỉ theo chữ Hợp điểm vào huyệt Kỳ môn dưới nách của Đoàn Bá Dương.
Xem thêm

14 Đọc thêm

THỰC TIỄN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM

THỰC TIỄN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM

CÁC THỰC TIỄN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP _NGHI__Ệ__P V__Ụ__ QU__Ả__N TR__Ị_ _NHÂN S__Ự_ _TH__Ự__C TI__Ễ__N QU__Ả__N TR__Ị__ NHÂN S__Ự__ CHUYÊN NGHI__Ệ__P _ KÊNH TUYỂN DỤNG ƒ TUY[r]

9 Đọc thêm

PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA TỪNG LỰC LƯỢNG BÊN NGOÀI THÚC ĐẨY SỰ THAY ĐỔI KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA TỪNG LỰC LƯỢNG BÊN NGOÀI THÚC ĐẨY SỰ THAY ĐỔI KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ

Việc phát hiện kịp thời các lực lượng làm thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp trong việc sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm là rất cần thiết đối với doanh nghiệp, do đó việc hì[r]

13 Đọc thêm

Cùng chủ đề