BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA 2011 PHẦN VIII POTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA 2011 PHẦN VIII POTX":

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG MUA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VĨNH LONG

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG MUA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VĨNH LONG

nhận, hoàn toàn chủ quan ho ặc mang tính chuyên môn.5Và t heo American Society for Quality ( ASQ) thì: Chất lư ợng thểhiện sự vượt trội của hàng hóa và dịch vụ, đặc biệt đạt đến mức độ m àngười ta có thể thỏ a m ãn mọi nhu cầu và làm hài lòng khách hàng.Tó m l ại, c hất lượng được đánh giá qua s ự cảm nhận c ủa khách hàngkhi s ử dụng hàng hoá ho ặc dịch vụ và việc tho ã mãn c ác nhu c ầu và l àmhài lòng khách hàng đ ồng nghĩa với việc được khách hàng công nhận vềchất lượ ng.2.3 Dị ch vụ và c hất l ượng dị ch vụ2.3.1 Định nghĩa dịch vụCó thể nêu ra vài đ ịnh nghĩ a tiêu bi ểu sau đây:Theo Philip Kotler : Dịch vụ l à bất kỳ hoạt động hay lợi ích nào m àchủ thể này cung c ấp cho chủ t hể kia, trong đó đ ối tượng cung c ấp nhấtthiết phải mang tính vô hình và khô ng d ẫn đến quyền sở hữ u một vật nàocả, còn việc sản xuất dịch vụ có thể hoặc khô ng có thể gắn liền với mộtsản phẩm vật chất nào.Theo Hiệp hội m arketing M ỹ ( AM A): Dịch vụ là những hoạt độngcó thể riêng biệt như ng ph ải mang tính vô hình nhằm thoả m ãn nhu cầu,mong m uốn c ủa khác h hàng, t heo đó dịch vụ không nh ất thiết phải sửdụng sản phẩm hữ u hình, nhưng trong mọi trường hợp đều khô ng diễn raquyền sở hữ u một vật nào cả.Như vậy, định nghĩ a này về cơ bản tươ ng đối giống với định nghĩacủa P.Kotler. Việc tìm hiểu đầy đ ủ định nghĩa về dịch vụ, trước hết làđịnh nghĩ a c ủa P.Kotler sẽ giúp doanh nghi ệp và khác h hàng cũng nhưchúng ta th ấy rõ bản c hất của dịch vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cácbên chủ t hể trong quan hệ trao đổi dịch vụ.
Xem thêm

99 Đọc thêm

Ế ƯỢ

Ế ƯỢ

Các miêu t có t m quan tr ng r t l n trong làm SEO. Nó không ch là m t y u t tác đ ng ả ầ ọ ấ ớ ỉ ộ ế ố ộ t i seo website mà nó còn có tác d ng đ nh h ớ ụ ị ướ ng khách hàng hi u v website, bài vi t c a ể ề ế ủ b n. N u ph n miêu t c a b n là t t và nh m đúng th hi u c a khách tìm ki m. Ch c ch n ạ ế ầ ả ủ ạ ố ắ ị ếế ắ ắ b n s đ ạ ẽ ượ c nhi u l ề ượ t click vào website c a mình và có th s tr thành khách hàng ti m ủ ể ẽ ở ề năng c a công ty b n. ủ ạ
Xem thêm

18 Đọc thêm

Hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký sáng chế

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Tài liệu này chỉ đề c ập đế n các v ấn đề liên quan đế n sáng ch ế và cách th ức nộp đơ n và đă ng ký sáng chế. M ục đích c ủa Tài li ệ u là giúp người đọ c hi ể u đượ c m ột cách t ổng thể v ề các kỹ n ăng c ần thi ế t để viếtso ạn th ảochuẩn bị đơ n đă ng ký sáng ch ế , vi ệc nộp đơ n và giao dịch v ới c ơ quan có th ẩm quyề n để đượ c bảo hộ độ c quyền sáng ch ế. Do pháp luật c ũng như thực tiễ n gi ữa các quốc gia và khu v ực là khác nhau đáng kể nên người đọ c cũng c ần xem xét và hiểu rõ nh ững yêu cầu cụ thể c ủa các h ệ thống pháp luật liên quan đế n khách hàng c ủa mình. C ần lưu ý r ằng trong Tài li ệu này, thuật ng ữ “ đạ i di ện sáng ch ế ” (patent agent) sẽ đượ c sử dụng thường xuyên. Thu ật ng ữ này không dùng theo khía c ạnh ngh ĩa kỹ thu ật để chỉ ngh ề nghiệ p đượ c cơ quan có th ẩm quyề n cho phép nh ằm đạ i di ệ n cho tác gi ả sáng ch ế trong nh ững trường h ợp cụ thể, mà dùng nh ư một thu ật ng ữ chung để chỉ nh ững người so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế (kể c ả tác gi ả sáng ch ế, ng ười so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế nghiệp dư, đạ i di ện sáng ch ế và lu ật s ư sáng ch ế)
Xem thêm

142 Đọc thêm

Một số lưu ý khi làm đơn đăng ký sáng chế

MỘT SỐ LƯU Ý KHI LÀM ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Tài liệu này chỉ đề c ập đế n các v ấn đề liên quan đế n sáng ch ế và cách th ức nộp đơ n và đă ng ký sáng chế. M ục đích c ủa Tài li ệ u là giúp người đọ c hi ể u đượ c m ột cách t ổng thể v ề các kỹ n ăng c ần thi ế t để viếtso ạn th ảochuẩn bị đơ n đă ng ký sáng ch ế , vi ệc nộp đơ n và giao dịch v ới c ơ quan có th ẩm quyề n để đượ c bảo hộ độ c quyền sáng ch ế. Do pháp luật c ũng như thực tiễ n gi ữa các quốc gia và khu v ực là khác nhau đáng kể nên người đọ c cũng c ần xem xét và hiểu rõ nh ững yêu cầu cụ thể c ủa các h ệ thống pháp luật liên quan đế n khách hàng c ủa mình. C ần lưu ý r ằng trong Tài li ệu này, thuật ng ữ “ đạ i di ện sáng ch ế ” (patent agent) sẽ đượ c sử dụng thường xuyên. Thu ật ng ữ này không dùng theo khía c ạnh ngh ĩa kỹ thu ật để chỉ ngh ề nghiệ p đượ c cơ quan có th ẩm quyề n cho phép nh ằm đạ i di ệ n cho tác gi ả sáng ch ế trong nh ững trường h ợp cụ thể, mà dùng nh ư một thu ật ng ữ chung để chỉ nh ững người so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế (kể c ả tác gi ả sáng ch ế, ng ười so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế nghiệp dư, đạ i di ện sáng ch ế và lu ật s ư sáng ch ế)
Xem thêm

6 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN KHOA học CÔNG NGHỆ TRONG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN ở hà nội

PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở HÀ NỘI

nông nghiệp của Thành phố, gián tiếp tác động đến vấn đề việc làm ở nông thônbằng cách chuyển một bộ phận lao động nông nghiệp sang làm việc ở các lĩnhvực khác làm cho tỷ trọng và lao động trong nông nghiệp của Hà Nội ngày mộtgiảm, tỷ trọng và lao động trong các ngành công nghiệp và dịch vụ ở nông thôntăng lên, đáp ứng mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn theo hớngtiến bộ, hiệu quả. Với nông nghiệp, thông qua việc chuyển giao, ứng dụng cáctiến bộ kỹ thuật vào sản xuất làm thay đổi căn bản cơ cấu nông nghiệp và phinông nghiệp, tạo ra sức hút lao động nhất là lao động đã qua đào tạo để ngời dâncó nhiều cơ hội hơn trong tìm kiếm việc làm với mức thu nhập cao. Đồng thời,phát triển khoa học - công nghệ còn thúc đẩy tính chất xã hội hóa trong ngànhnông nghiệp của Hà Nội diễn ra nhanh hơn. Nó trực tiếp phá vỡ tính chất đặc tr-ng của kiểu sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, phụ thuộc nhiều vào cácđiều kiện tự nhiên nhất là ở khu vực mới mở rộng địa giới.Ba là, phát triển khoa học - công nghệ làm cho kết cấu hạ tầng kinh tế - xãhội ở khu vực nông thôn Hà Nội ngày càng đồng bộ và hiện đại, bảo đảm thắng16lợi chơng trình xây dựng nông thôn mới của Thành phố.Hà Nội là một trong những địa phơng dẫn đầu cả nớc về xây dựng nôngthôn mới. Chơng trình Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từngbớc nâng cao đời sống nông dân Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011- 2015 đãđợc Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVthông qua ngày 12/7/2011. Theo đó, phấn đấu đến năm 2015 có trên 40% sốxã đạt chuẩn nông thôn mới và đến năm 2030 có 100% số xã đợc công nhậnđạt 19 tiêu chí nông thôn mới. Để thực hiện đợc mục tiêu đó, Đảng bộ Thànhphố đã đa ra nhiều giải pháp, đặc biệt quan tâm và nhấn mạnh vai trò của khoahọc - công nghệ trong việc hiện đại hóa kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nôngthôn. Nhờ ứng dụng thành tựu của khoa học - công nghệ tiên tiến vào quátrình xây dựng nông thôn mới nên các tiêu chí nh: quy hoạch nông thôn, giaothông, thủy lợi, tổ chức sản xuất nông nghiệp, điện lực, giáo dục, y tế, nhà vănhóa ở nhiều địa phơng đã từng bớc hoàn thành, ngày càng đồng bộ và hiện
Xem thêm

74 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1 NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1 NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE

Qua bảng tổng hợp trên cho thấy:- Doanh thu quý I năm 2011 tăng 131,90% so với cùng kỳ năm 2010 chủ yếu là do sản lượng sảnxuất tăng cụ thể bao bì tăng 10,32%, giấy cuộn tăng 122,09%.- Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế quý I năm 2011 giảm 33,28% so với cùng kỳ năm 2010 nguyên nhânlà do giá cả nguyên liệu đầu vào tăng cao, tỷ giá hối đoái, lãi suất ngân hàng tăng làm cho chi phí tàichính tăng 395,29%, chi phí bán hàng tăng 47,89% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 97,84%.Người lậpKế toán trưởngNgày 18 tháng 4 năm 2011Tổng Giám đốc(Đã ký)(Đã ký)(Đã ký)Phạm Thế TàiLê Xuân HoàngĐoàn Văn Đạo16PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Xem thêm

16 Đọc thêm

Thiết kế kiến trúc nhà ở gia đình bác Biểu Đống Đa Hà Nội ppt

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NHÀ Ở GIA ĐÌNH BÁC BIỂU ĐỐNG ĐA HÀ NỘI PPT

TRANG 1 THI ẾT KẾ KIẾN TRÚC NH À Ở GIA Đ ÌNH BÁC BI ỂU ĐỐNG ĐA HÀ N ỘI TRANG 2 Thiết kế kiến trúc nhà ở gia đình bác Biểu quấn Đống Đa - TP Hà Nội.[r]

6 Đọc thêm

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH QUANG ĐỨC

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH QUANG ĐỨC

DTBHNộp thuế vào NSNNCuối kì k/c đểphát sinhxác định DTT1.2.4.Kế toán giá vốn hàng bánNội dung :Giá vốn hàng bán: phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụxuất bán trong kì.Đối với doanh nghiệp thương mại: Khi nhập kho hàng hoá, kế toán ghi theo giátrị mua thực tế của từng lần nhập hàng cho từng thứ hàng hoá. Các chi phí thu muathực tế phát sinh liên quan trực tiếp đến quá trình mua như: chi phí vận chuyển, bốcdỡ, tiền thuê kho, bãi… đều hạch toán riêng ( mà không tính vào giá thực tế củatừng hàng hoá), đến cuối tháng mới tính toán phân bổ cho hàng hoá xuất kho đểtính cho giá trị vốn thực tế của hàng xuất kho. Đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương KKTX.Trị giá vốn của hàng xuất kho được thực hiện theo 4 phương pháp:- Phương pháp tính theo giá đích danh: Phương pháp này thường được chỉđược áp dụng đối với những loại hàng hóa được sản xuất theo đơn đặt hàng. Theophương pháp này, hàng hóa xuất kho thuộc lô hàng nào phải lấy đúng đơn giá nhậpkho của chính lô hàng đó để tính giá vốn thực tế của hàng xuất kho.- Phương pháp bình quân gia quyền: Theo phương pháp này giá thành củahàng hóa xuất kho được tính theo đơn giá bình quân gia quyền.SV: Nguyễn Thị Thu HươngLớp: CQ47/21.13
Xem thêm

112 Đọc thêm

Bài 3 - Gestures in email & status through email -phần 3 pdf

BÀI 3 - GESTURES IN EMAIL & STATUS THROUGH EMAIL -PHẦN 3 PDF

TRANG 1 BÀI 3 - GESTURES IN EMAIL & STATUS THROUGH EMAIL HÌNH BI ỂU THỊ TRONG EMAIL & TR ẠNG THÁI T ÌNH C ẢM QUA EMAIL-PH ẦN 4 ADDING ADDITIONAL DETAILS THƯ BỔ SUNG THÊM THÔNG TIN TRANG [r]

9 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA SINH VIÊN TRONG VIỆC HỌC NGOẠI NGỮ: MỘT GIẢI PHÁP HỮU HIỆU TRONG VIỆC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY" docx

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: " PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA SINH VIÊN TRONG VIỆC HỌC NGOẠI NGỮ: MỘT GIẢI PHÁP HỮU HIỆU TRONG VIỆC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY" DOCX

NH Ư NG TR ƯỚC H Ế T NHÀ TRƯỜNG V À KHOA C ẦN PHẢI: _- _ T Ổ CHỨC CÁC BUỔI NÓI CHUYỆN VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC V À NH ỮNG KHÓ KHĂN CỦA SINH VIÊN N Ă M 1 H ỌC TIẾNG NGA; - T Ổ CHỨC CÂU LẠC BỘ T[r]

7 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HƯỚNG HÓA

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HƯỚNG HÓA

inhHướng Hóa, cụ thể là hoàn thiện quy trình kiểm soát các nghiệp vụ cơ bản trong ngânhàng. Bằng phương pháp quan sát, phỏng vấn, thu thập tài liệu và phân tích, khóa luậnđã hoàn thành được mục tiêu nghiên cứu trên cơ sở đánh giá được thực tế hoạt độngĐkiểm soát nội bộ tại Chi nhánh, đồng thời đưa ra những giải pháp có tính thiết thực.Khóa luận tốt nghiệpPHẦN I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứuHệ thống ngân hàng thương mại từ khi ra đời và phát triển luôn đóng vai tròquan trọng và là một trong những trung tâm của nền kinh tế. Mọi sự tác động từ kinhtế thế giới, mọi dấu hiện của khủng hoảng, lạm phát, suy thoái,… hầu hết đều có thểnhìn thấy qua hệ thống ngân hàng thương mại, đồng thời cũng có thể thông qua chínhhệ thống ngân hàng này mà có những tác động tích cực ngược trở lại nhằm điều chỉnhnền kinh tế vĩ mô. Trong đó Ngân hàng Nông nghiệp là một trong những Ngân hàngtếHuếthương mại hàng đầu giữ vai trò chủ đạo và chủ lực trong phát triển kinh tế Việt Nam(80% dân số Việt Nam làm trong nông nghiệp), đặc biệt là đầu tư cho nông nghiệp,nông dân, nông thôn.
Xem thêm

82 Đọc thêm

VẤN ĐỀ BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN TRÊN BÁO IN HIỆN NAY

VẤN ĐỀ BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN TRÊN BÁO IN HIỆN NAY

số thuật ngữ trong văn kiện Đại hội XI của Đảng, Nxb Chính trị Quốc gia, HàNội.63.Nguyễn Thị Thoa (chủ biên), Nguyễn Thị Hằng Thu (2011), Giáo trình Tác phẩmbáo chí đại cương, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.64.Hữu Thọ (1998), Công việc của người viết báo, Nxb Giáo dục, Hà Nội.65.Hữu Thọ (2011), Mấy ý kiến về tính chuyên nghiệp của nhà báo, Tham luận Hộithảo khoa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hà Nội.66.Vũ Duy Thông (chủ biên), (2004), Mác - Ăngghen, Lênin, Hồ Chí Minh bàn về báochí xuất bản, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.67.Thủ tướng Chính phủ (2005), Quyết định số 219/2005/QQĐ - TTg, ngày 9/9/2005phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin đến năm 2010.68.Thủ tướng Chính phủ (2009), Quyết định số 1755/QĐ-TTg, 22/9/2010 phê duyệtĐề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin – truyềnthông, Hà Nội”.69.Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1999), 70 năm báo Lao Động, Nxb Laođộng, Hà Nội.70.Tungate M. (2007), Bí quyết thành công những thương hiệu truyền thông hàng đầuthế giới, Trung Lai - Lan Nguyên biên dịch, Nxb Trẻ, TP HCM.71. Viện Ngôn ngữ, Trung tâm Từ điển học (2002), Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng.72.Voirol M. (2007), Hướng dẫn cách biên tập, Nguyễn Văn Hào biên dịch, NxbThông tấn, Hà Nội.
Xem thêm

16 Đọc thêm

Ngân hàng mong lãi suất hạ để giải ngân pdf

NGÂN HÀNG MONG LÃI SUẤT HẠ ĐỂ GIẢI NGÂN

Ngân hàng mong lãi suất hạ để giải ngân Hiệu ứng giảm lãi suất Hiện hiệu ứng giảm lãi suất cho vay đã lan rộng đến các ngân hàng thương mại cổ phần. Cách đây hai tuần mới chỉ có bốn ngân hàng quốc doanh là Agribank, VietinBank, Vietcombank và BIDV giảm lãi suất cho vay từ 1-1,5%/năm, xuống thấp nhất còn 15%/năm. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần cũng đã hạ lãi suất cho vay. Đi tiên phong trong khối này có lẽ là ACB với chương trình 100 triệu USD dành cho doanh nghiệp xuất khẩu với mức lãi suất áp dụng thấp hơn thông thường 0,5%/năm. Mới đây, VIB cũng thông báo hạ lãi suất cho vay 1% đối với các hộ sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, VPBank vừa thông báo bắt đầu từ tháng 3/2012 sẽ dành gói tín dụng 5.000 tỷ đồng có mức lãi suất ưu đãi thấp hơn 3% so với lãi suất thông thường dành cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp xuất khẩu và sản xuất kinh doanh khác. Tuy nhiên, hiện số ngân hàng giảm lãi suất chưa nhiều và việc hạ lãi suất mới chỉ áp dụng đối với nhóm khách hàng ưu tiên và nhóm khách hàng “ruột” của ngân hàng. Bởi vậy, hạ lãi suất vẫn đang là mong mỏi của nhiều doanh nghiệp. Một lãnh đạo của Công ty cổ phần thương mại quốc tế CDC cho biết, vẫn còn bị ám ảnh nỗi sợ phải đi vay vốn trong 2011, khi mà công ty của ông cần tiền để nhập khẩu đồ nhựa gia dụng từ Hàn Quốc, bỉm trẻ em ở Malaysia, nhưng gõ cửa nhà băng nào cũng bị lắc đầu, có nhà băng gật đầu thì lãi suất lên tới trên 20%/năm. Những ngày này, lãi suất cho vay đã xuống một chút nhưng cũng chỉ ưu tiên cho một số lĩnh vực chứ những món vay công ty CDC cần thì các ngân hàng vẫn không đáp ứng. Lãi suất cần giảm thêm Không chỉ có các doanh nghiệp mới mong muốn được hạ lãi suất, mà hơn ai hết thời điểm này chính các ngân hàng lại là những đơn vị mong muốn lãi suất có thể xuống để việc giải ngân được thuận lợi. Theo lý giải của một số ngân hàng, lãi suất là giá của đồng vốn, do cung–cầu vốn quyết định. Còn ngân hàng chỉ là trung gian tài chính, giúp cho cung–cầu vốn gặp nhau; lãi suất hình thành trên cơ sở cân bằng lợi ích giữa người gửi tiền–ngân
Xem thêm

3 Đọc thêm

THONG_TIN_CHUOI_CHE

THONG_TIN_CHUOI_CHE

nông dân. - Tăng chất lượng chè Trong năm 2011, Công ty chè Phú đã hợp tác với chuyên gia thực hiện khóa tập huấn TOT cho các nông dân nòng cốt với mục đích cung cấp dich vụ tư vấn, tập huấn kỹ thuật tại cộng đồng cho bà con nông dân về thâm canh chè và áp dụng các biện pháp pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp, sử dụng cáo loại thuốc thuốc trừ sâu bệnh có nguồn gốc sinh học và thảo mộc (cụ thể là thuốc hữu cơ/thành phần tự nhiên), canh tác giống mới, IPM, kỹ năng đốn tỉa, kỹ năng thu hái, kỹ năng tủ rác, kỹ năng ủ phân hữu cơ, kỹ năng sử dụng phân bón vô cơ, kỹ năng bón phân.) - Tiêu thụ sản phẩm tập thể/trực tiếp cho các nhà máy Khuyến khích xây dựng quan hệ hợp tác theo hợp đồng giữa Công ty chè Phú với các nhóm nông dân về kỹ thuật thu hoạch, thu mua, phân loại và vận chuyển tới nhà máy. Hợp tác này sẽ giúp ổn định giá cả và mang lại sự bền vững cho nông dân trong dài hạn. “Gia đình tôi canh tác chè trên 2 mảnh đất liền kề. Tại một mảnh, tôi áp dụng kỹ thuật mới vừa được tập huấn, và mảnh còn lại tôi vẫn
Xem thêm

2 Đọc thêm

Bài soạn KH kiem tra noi bo 2010-2011

BÀI SOẠN KH KIEM TRA NOI BO 2010-2011

ủy bân nhân dân huyện cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nambá thớc Độc lập Tự do Hạnh phúc Trờng trung học cơ sở BùI XUÂN CHúC Điền Quang, ngày .. tháng năm 2010 Số: .. /KH-THCSkế hoạchkiểm tra nội bộ năm học 2010-2011Căn cứ công văn hớng dẫn số1480-CVTTr ngày 16/09/2004 của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thanh Hoá hớng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trờng học.Căn cứ kế hoạch thanh tra của phòng giáo dục & Đào tạo huyện Bá Thớc.Thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011. Ban giám hiệu trờng THCS Bùi Xuân Chúc xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2010-2011 với các nội dung sau:I. Phơng hớng và nhiệm vụ chung:- Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt chỉ thị 40/CT-TW ngày 15 tháng 06 năm 2004 của ban bí th TW Đảng về xây dựng nâng cao chất lợng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp tục thực hiện quyết định số 09/QĐ-TTg của chính phủ vầ xây dựng đề án xây dựng và nâng cao chất lợng đội ngủ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010. Tập trung nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, lơng tâm nghề nghiệp, trình độ chuyên môn cho đội ngũ CBGV.- Tăng cớng công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ trờng học, đặc biệt là kiểm tra thực hiện cuộc vận động Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục Với bốn nội dung, Mỗi thầy cô giáo là một tấm gơng đạo đức tự học và sáng tạo , và các cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh và Xây dựng tr ờng học thân thiện, học sinh tích cực Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2010-2011, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao nhiệm vụ công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nớcII. Các nhiệm vụ trọng tâm1. Cũng cố và kiện toàn lực lợng thanh, kiểm tra nội bộ trờng.- Thành lập ban kiểm tra nội bộ trờng học, ban kiểm tra toàn diện đối với CBGV mỗi ban cử từ 5 -7 đ/c do đồng chí Hiệu trởng làm trởng ban, các thành viên là phó hiệu trởng, tổ trởng chuyên môn và Giáo viên dạy giỏi.- Trong năm học 2010-2011 tập trung kiểm tra các hoạt động đổi mới chơng trình giáo dục
Xem thêm

4 Đọc thêm

KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN CẤP CƠ SỞ LẦN THỨ III NĂM 2016 XÃ THẠNH LỢI TIẾN TỚI HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN HUYỆN THÁP MƯỜI LẦN THỨ III

KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN CẤP CƠ SỞ LẦN THỨ III NĂM 2016 XÃ THẠNH LỢI TIẾN TỚI HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN HUYỆN THÁP MƯỜI LẦN THỨ III

công tác xã hội chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, tiếp tục triển khai và tuyêntruyền trong nhân dân tham gia bảo hiểm tự nguyện.Thực hiện tốt chỉ tiêu về dân số KHHGĐ, tăng cường công tác tuyêntruyền vận động các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại,giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 hàng năm , giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%;giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em xuống dưới 18%.2.3. Văn hóa thể dục thể thao:+ Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, ấpvăn hóa, từng bước nâng cao chất lượng cuộc vận động người người thực hiệnđăng ký đầy đủ tiêu chuẩn gia đình văn hóa, hàng năm số hộ đạt chuẩn giađình văn hóa từ 85% trở lên. Duy trì các ấp đạt ấp văn hóa: 3/5 ấp, từng bướcnâng cao chất lượng trong việc thực hiện tốt quy ước, hương ước ở các ấp.+ Phối hợp các ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý trên lĩnhvực văn hóa, đấu tranh và đẩy lùi tệ nạn xã hội, bài trừ những thủ tục mê tín dịđoan và các hoạt động văn hóa không lành mạnh.+ Duy trì, từng bước kiện toàn Trạm truyền thanh xã nhằm đáp ứng nhucầu thông tin phục vụ nhân dân, thường xuyên cộng tác tin, bài với Đài truyềnthanh huyện phản ánh kịp thời những sự kiện của địa phương. Bên cạnh đó,làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; Chính sáchpháp Luật của Nhà nước.+ Gĩư vững và phát triển phong trào văn hóa văn nghệ các câu lạc bộđờn ca tài tử, hát với nhau, thu hút nhiều người tham gia.+ Duy trì, tổ chức thực hiện tốt phong trào thể dục thể thao ở địaphương nhân các ngày Lễ lớn, Tết cổ tuyền của dân tộc. Phần đấu hàng năm tỷlệ hộ đạt gia đình thể thao và người luyện tập thường xuyên năm sau cao hơnnăm trước, nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB TDTT, tạo nhiềuphong trào TDTT trong nhân dân, thực hiện tốt phong trào toàn dân rèn luyệnthân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Xem thêm

27 Đọc thêm

Kinh Tế Vi Mô 1 ppsx

KINH TẾ VI MÔ 1 PPSX

5/7/2010GV:ThSNguyễnNgọc TrânEmail:nnhatran@gmail.comĐẠI HỌC TƠN ĐỨC THẮNGKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHTAØI LIEÄU THAM KHẢO1. TS Lê Bảo Lâm _ TS Nguyễn Như Ý, Kinh tế vi mô, NXB Thống kê, TPHCM, 20092. TS Ng Như Ý- ThS Trần Thò Bích Dung, Câu hỏi, bài tập, trắcnghiệm Kinh tế vi mô, NXB Thống kê, TPHCM, 20093. Bộ giáo dục và đào tạo, Kinh tế vi mô, Hà Nội, NXB giáo dục, 2004.4. Vũ Việt Hằng- Đoàn thò Mỹ Hạnh, Kinh tế học vi mô, NXB Thống kê, TPHCM, 2009. 5. N. Gregory Mankiw, Ngun lý Kinh tế học(TậpI),Hà Nội, NXB Thống kê, 20036. Kark E Case, Ray C Fair, Principles of Microeconomics, New Jersey, Prentice Hall 2002.7. Các tài liệu khác có liên quan2GV: ThS NguyễnNgọcHàTrânKINHTẾ VIMƠChương 1: NHẬP MƠN KINH TẾ VI MƠ Chương 2: CUNG -CẦU – LÝ THUYẾT VỀ GIÁ CẢChương 3: LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNGChương 4: LÝ THUYẾT SẢN XUẤT VÀ CHI PHÍ
Xem thêm

2 Đọc thêm

Giáo án giảng dạy khối lớp Lá: Chủ đề: Ngày cuối tuần của gia đình tôi ppsx

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY KHỐI LỚP LÁ: CHỦ ĐỀ: NGÀY CUỐI TUẦN CỦA GIA ĐÌNH TÔI PPSX

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT PHÂN BI ỆT CÁC LOẠI THỰC PHẨM THÔNG THƯỜNG V À CÁCH CH Ế BIẾN ĐƠ N GI ẢN HI ỂU ĐƯỢC LỢI ÍCH CỦA THỰC PHẨM, TÁC DỤNG CỦA VIỆC ĂN UỐNG ĐỐI VỚI SỨC KHỎE HI ỂU ĐƯỢC LỢI Í[r]

3 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " TẬP ĐOÀN KINH TẾ: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA" potx

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: " TẬP ĐOÀN KINH TẾ: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA" POTX

209so sánh động” và là con đường khẳng định sự bền vững trong phân công và trao đổi quốc tế. 2.3. Các lợi thế khác Một số lợi thế khác có liên quan đến quá trình phát triển quy mô của TĐKT đó là: hiệu ứng kinh nghiệm, hiệu ứng chuyên môn hóa và phân công lao động, lợi thế mạng lưới trong hệ thống các TĐKT. Các TĐKT có thể vô hình tạo nên các rào cản kỹ thuật và kinh tế nhằm hạn chế sự xâm nhập của các tập đoàn nước ngoài, giảm thiểu các chi phí trong quá trình tăng trưởng và phát triển, thúc đẩy sự phát triển thương hiệu và từng bước xâm nhập ra thị trường thế giới. Từ nhận thức các lợi thế so sánh nêu trên đối với các tổ chức kinh tế qui mô lớn hay TĐKT, có thể rút ra các nhận xét quan trọng nhằm phát triển các TĐKT ở nước ta như sau [11]:  Các TĐKT nên chuyên môn hóa trong lĩnh vực hoạt động chuyên môn, không nên đầu tư đa dạng hóa sang các lĩnh vực khác, nếu các TĐKT thừa vốn, nhà nước có thể thu hồi để đầu tư vào các TĐKT khác, nếu có thể phát triển đa ngành thì nên tập trung vào các ngành có những liên hệ nhau về một hoặc một số phương diện của quá trình hoạt động như: nguồn nhân lực cao trong quản lý, công nghệ, hạ tầng cơ sở, mạng lưới phân phối,  Các TĐKT cần thiết phải xây dựng các mô hình tổ chức và quản trị “cao cấp”, chỉ rõ liên hệ giữa công ty mẹ và các công ty con, mỗi một công ty con chỉ độc lập về một số phương diện và có sự thống nhất trong quản trị chiến lược từ cấp TĐKT đến các công ty thành viên, sự kế thừa và phát triển “văn hóa tổ chức” nhất quán trong toàn bộ hệ thống TĐKT, 3. Chiến lược và mô hình kinh doanh của tập đoàn kinh tế 3.1. Bối cảnh chiến lược của các TĐKT Bối cảnh chiến lược của các tổ chức kinh tế nói chung và của các TĐKT nói riêng đã có những thay đổi nhất định. Đặc trưng của những thay đổi đó là sự cạnh tranh mang tính quốc tế và sự hiện diện của cả 3 thị trường trong hoạt động [1]. Từ bối cảnh đó đòi hỏi các TĐKT phải đảm bảo các yêu cầu về định hướng tốt trong ngành nghề
Xem thêm

9 Đọc thêm

Tài liệu Tiểu luận Kinh tế nhà nước 2 pptx

TÀI LIỆU TIỂU LUẬN KINH TẾ NHÀ NƯỚC 2 PPTX

TRANG 1 TI ỂU LUẬN TRANG 2 PH ẦN MỞ ĐẦU Nước ta bắt dầu dổi mới nền kinh tế từ những năm chín mươi cho đến nay đã qua mười năm .Trong dó vai trò chủ đạo, dẫn dắt, điều tiết nền kinh tế h[r]

19 Đọc thêm

Cùng chủ đề