GIẢI TIẾT NHỮNG CÂU PHÂN LOẠI TRONG ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 1

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "GIẢI TIẾT NHỮNG CÂU PHÂN LOẠI TRONG ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 1 ":

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

Chương 1- Đ ẶT V ẤN Đ Ề, N ỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU.......1-4
1.1. Đ ặt v ấn đ ề................................................................................................................. 1
1.2. Mục tiêu c ủa đ ề tài.................................................................................................... 2
1.3. Ph ạm vi nghiên c ứu .................................................................................................. 2
1.4. N ội dung nghiên c ứu................................................................................................. 2
1.5. Phương pháp nghiên c ứu........................................................................................... 3
Chương 2 – T ỔNG QUAN V ẤN Đ Ề NGHIÊN C ỨU Ở TRONG VÀ NGOÀI
NƯỚC
Chương 3 - K ẾT QU Ả NGHIÊN C ỨU VÀ TH ẢO LU ẬN...................................11-82
3.1. HI ỆN TRẠNG S Ử D ỤNG PHÂN BÓN CHO M ỘT S Ố LO ẠI CÂY TR ỒNG
Ở Đ ỒNG NAI .........................................................................................................11-26
3.1.1. N ội dung đi ều tra ................................................................................................. 12
3.1.2. Phương pháp đi ều tra ........................................................................................... 12
3.1.3. Kết qu ả ................................................................................................................ 12
3.1.3.1. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây hàng năm ....................................... 12
3.1.3.2. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây ăn trái ............................................ 18
3.1.3.3. Nhóm cây công nghi ệp ...................................................................................... 22
3.1.4. Nh ận xét chung................................................................................................... 25
3.2. CƠ S Ở D Ữ LI ỆU VÀ CÔNG TH ỨC TÍNH...................................................27-45
3.2.1. Phương pháp lu ận c ủa vi ệc xây d ựng công thức tính toán .................................... 27
3.2.1.1. Nhu c ầu dinh dưỡng của cây trồng.................................................................... 27
3.2.1.2. Đất trồng trọt và các ngu ồn cân b ằng dinh dưỡng trong đất ............................. 29
3.2.1.3. Hi ệu su ất s ử dụng phân bón.............................................................................. 40
3.2.2. Xây d ựng công th ức............................................................................................. 42
3.2.2.1. Gi ới h ạn đi ều ki ện biên ..................................................................................... 43
3.2.2.2. Xây dựng công th ức .......................................................................................... 44
3.3. CÁC BƯỚC TÍNH TOÁN LƯỢNG DINH DƯỠNG C ẦN THI ẾT CHO CÂY
TRỒNG ...............................................................................................................46 -59
3.3.1. Cơ c ấu chương trình............................................................................................. 46
3.3.2. Các bước tính lư ợng dinh dưỡng c ần thi ết cho m ột s ố lo ại cây trồng.................... 46
3.3.2.1. Hi ện trạng s ử dụng dinh dưỡng trên khu vực xã................................................ 48
3.3.2.2. Tính toán cho nông h ộ....................................................................................... 51
3.3.2.3. Tính ước lượng phân bón c ần thi ết.................................................................... 56
3.4. K ẾT QU Ả XÂY D ỰNG VÀ TÍNH TOÁN .....................................................60-78
3.4.1. Xây d ựng b ản đ ồ nhu c ầu dinh dư ỡng.................................................................. 60
3.4.1.1. Xây dựng các b ản đồ thành ph ần ...................................................................... 60
3.4.1.2. Ph ần m ềm ứng dụng trong xây dựng và biên tập b ản đồ ................................... 60
3.4.1.3. Phương pháp xây dựng ..................................................................................... 60
3.4.1.4. Kết qu ả xây dựng .............................................................................................. 62
3.4.2. Gi ới thi ệu chương trình và k ết qu ả tính ................................................................ 65
3.4.2.1. Gi ới thi ệu chương trình..................................................................................... 65
3.4.2.2. Một s ố kết qu ả tính toán.................................................................................... 73
3.4.3. Thực hi ện một s ố thí nghi ệm ki ểm ch ứng kết qu ả tính toán t ừ mô hình................ 78
3.4.3.1 . Thí nghi ệm trên cây đậu nành ........................................................................... 78
3.4.3.2. Thí nghi ệm trên cây b ắp.................................................................................... 79
3.4.3.3. Thí nghi ệm trên cây rau c ải............................................................................... 80
Chương 4 – KẾT LU ẬN VÀ Đ Ề NGH Ị...................................................................... 83
4.1. Kết lu ận .................................................................................................................. 83
4.2. Đ ề ngh ị ................................................................................................................... 83
TÀI LI ỆU THAM KH ẢO
Xem thêm

93 Đọc thêm

Xây dựng chương trình nhận dạng tiếng nói bằng Matlab

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI BẰNG MATLAB

CHƠNG 1: MỞ ĐẦU
Ngôn đi ệu chính là cái mangl ại cho ti ếng nói con ng ười nh ững âms ắc riêng bi ệt. Ngôn
đi ệucủalời nói l iênk ết chặt chẽvới ngữ điệu.Ngữ đi ệu làsự nâng caohạ th ấpcủa giọng nói
trong câu. Tiếng Vi ệt ta làmột ngôn ngữ khá phứctạp bao gồmcả ngôn điệu và ngữ điệu. Do đó
vấn ề nghiênc ứu các phương pháp nh ậndạng tiếng nói đã và đang thu hútrất nhiềusự ầut ư
và nghiênc ứu của nhà khoa học.Tuynhiên cho ến nay k ết qu ả mangl ại vẫn chưa hoàn thiện do
tính ch ất quá phức tạp và khôngcố ịnhcủa ốitượngnh ậndạng làti ếng nói con người,ặcbiệt
là tiếng Vi ệt.
Hiện nay có rấtnhiều phương phápnh ận dạng tiếng nói. Mô hình Fujisaki ược ứng dụng
rộng rãi tronghệ thốngcủa tiếng Nhật, mô hình MFGI (Mixdorf f- Fujisaki model of German
Intonation) ược ứng dụng trong tiếng Đức, mô hình HMM (hidden markov models)…
Trong các môhình ấyl ại ápdụngnhi ềuphươngpháp nh ậndạng khácnhau.Mọi phương
phápmangm ột tính ặc trưng và ưu đi ểm riêng.
Ø Phương pháp LPC (linear predictive coding)-mã hóa d ựbáo tuyếntính:nh ược điểm là có
một sốt ừphátâm gần giốngnhau thìb ị nhầm lẫn nhi ều.
Ø Phương pháp AMDF (average magnitude dif ference function)- hàm hi ệu biên ộ trung
bình: ưu điểm làs ố ngõ vào ít,kích th ướcmạng huấn luy ện nh ỏ,ít phụ thuộc vào cách
phátâm nên tỉ lệ ọc sai íthơnphươngpháp LPC, tuy nhiên khuy ết đi ểm làkhông phân
biệt vềthanh điệu,khó sử ụng trong tr ường hợp từ ọc liên ti ếp.
Ø AMDF & LPC :Do ưu và nhược điểmcủa hai phương pháp LPC và AMDF nênc ấnsự
kết hợp giữa hai ph ương pháp đó.
Ø Phương pháp thứt ưMFCC (mel-frequencyceptrums coef ficients).
Nhậndạng tiếng nói làm ột quá trình nhậndạngmẫu,vớimục đích là phânl ớp thông tin
ầu vào là tín hi ệu tiếng nói thànhm ột dãy tuầntự cácmẫu đã ượchọc tr ước đó vàlưu tr ữ
trongbộ nhớ. Cácmẫu là các ơnvị nhậndạng, chúng có thể là cáctừ hay là cácâmv ị .Nếu
cácmẫu này làb ất biếnvà không thay ổi thìcông vi ệcnhận dạng tiếng nói trởnên ơn giản
bằngcách so sánhd ữli ệutiếng nóicần nhậndạng với cácmẫu đã đượchọcvàlưu tr ữtrong
bộnhớ.
Xem thêm

57 Đọc thêm

Sáng kiến kinh nghiệm " MỘT SỐ GỢI Ý GIÚP HỌC SINH NHỚ CHÍNH XÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ VÀ TRÁNH NHỮNG SAI LẦM TRONG KHI TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VÀ LÀM BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM " doc

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM " MỘT SỐ GỢI Ý GIÚP HỌC SINH NHỚ CHÍNH XÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ VÀ TRÁNH NHỮNG SAI LẦM TRONG KHI TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VÀ LÀM BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM " DOC

TRANG 1 SỞ GD&ĐT TỈNH ĐẮK LẮK TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ SÁNG KI ẾN KINH NGHIỆM M ỘT SỐ GỢI Ý GIÚP HỌC SINH NHỚ CHÍNH XÁC CÔNG TH ỨC VẬT LÝ VÀ TRÁNH NH ỮNG SAI LẦM TRONG KHI TR Ả LỜI CÁC CÂU H[r]

4 Đọc thêm

d8t21 docx

D8T21 DOCX

TRANG 1 KI ỂM TRA M ỘT TI ẾT I.MỤC TIÊU: -Kiểm tra các kiến thức học sinh đã học về đa thức, hằng đẳng thức, nhân chia đa thức, phân tích đa thức thành nhân tử.. -Kiểm tra kỉ năng áp dụn[r]

5 Đọc thêm

Cơ sở dữ liệu _ Đại học Điện lực

CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

1. 1. T Tạ ại i sao sao c cầ ần n ph phả ải i c có ó m mộ ột t CSDL? CSDL?
H Hệ ệ th thố ống ng c cá ác c t tậ ập p tin tin c cổ ổ đi điể ển n : :
• • Đư Đượ ợc c t tổ ổ ch chứ ức c riêng riêng r rẽ ẽ, , ph phụ ục c v vụ ụ m mộ ột t m mụ ục c đ đí ích ch hay hay m mộ ột t
b bộ ộ ph phậ ận n n nà ào o đ đó ó c củ ủa a doanh doanh nghi nghiệ ệp p. .
• • Như Nhượ ợc c đi điể ểm m: :
T Tí ính nh ph phụ ụ thu thuộ ộc c gi giữ ữa a chương chương tr trì ình nh v và à d dữ ữ li liệ ệu u . .
Lưu Lưu tr trữ ữ tr trù ùng ng l lặ ặp p d dữ ữ li liệ ệu u
Vi Việ ệc c chia chia s sẻ ẻ d dữ ữ li liệ ệu u b bị ị h hạ ạn n ch chế ế
T Tố ốn n th thờ ời i gian gian xây xây d dự ựng ng
Chi Chi ph phí í cho cho b bả ảo o tr trì ì chương chương tr trì ình nh l lớ ớn n
Xem thêm

75 Đọc thêm

tuần 17-tiết 26-CN8-DỌC

TUẦN 17-TIẾT 26-CN8-DỌC

PH ẦN VẼ KĨ THUẬT- CƠ KHÍ
I.M ục tiêu
1.Ki ến thức : Hệ thống các kiến thức đã học của phần v ẽ kĩ thuật và cơ khí. 2.K ĩ năng : Biết tóm tắt kiến thức đã học dưới dạng sơ đồ khối.

6 Đọc thêm

Tuần 17-tiết 26-CN8

TUẦN 17-TIẾT 26-CN8

PH ẦN VẼ KĨ THUẬT- CƠ KHÍ
I.M ục tiêu
1.Ki ến thức : Hệ thống các kiến thức đã học của phần v ẽ kĩ thuật và cơ khí. 2.K ĩ năng : Biết tóm tắt kiến thức đã học dưới dạng sơ đồ khối.

3 Đọc thêm

KI ẾN TH ỨC NÊN CÓ TRONG NGH Ề MÔI GI ỚI BẤT ĐỘNG SẢN

KI ẾN TH ỨC NÊN CÓ TRONG NGH Ề MÔI GI ỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Với kiến thức kinh tế học sẽ giúp cho môi giới bất động sản có khả năng phân tích thị trường, phân tích về nguồn cung, nhu cầu của khách hàng và phân tích thị trường trong từng phân khúc[r]

3 Đọc thêm

Dạng bài kiểm tra trả lời câu hỏi đúng sai pptx

DẠNG BÀI KIỂM TRA TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐÚNG SAI PPTX

Xem lại những bài kiểm tra đã làm trước đó để xem xem cách ra đề của thầy cô ra sao BÀI KI ỂM TRA DẠNG CÂU H ỎI TRẮC NGHIỆM NHỮNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THƯỜNG BAO GỒM MỘT MỆNH ĐỀ, TRANG 4 [r]

8 Đọc thêm

HAI DE KIEM TRA ĐS 10 CHƯƠNG 1 ĐÂY

HAI DE KIEM TRA ĐS 10 CHƯƠNG 1 ĐÂY

PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 2 ĐIỂM: CÂU 1: Hóy chọn kết luận đỳng trong nh ững k ết luận sau aMệnh đề là cõu khẳng định đỳng.. bMệnh đề là cõu khẳng định sai.[r]

2 Đọc thêm

Thực phẩm giúp bạn khỏe mạnhmin, khoáng chất và các

THỰC PHẨM GIÚP BẠN KHỎE MẠNHMIN, KHOÁNG CHẤT VÀ CÁC


Ít ai bi ết rằn g c ải xoong l à m ột vũ khí quan trọng trong cuộc chiến chống lại ung thư vú. Theo nghiên cứu được công bố hồi đầu năm nay tr ên t ạp chí The British Journal of Nutrition (Anh), ăn 93g cải xoong mỗi ng ày có th ể ngăn

11 Đọc thêm

MẪU SỔ ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI ppsx

MẪU SỔ ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI PPSX

- SAU M ỤC "HỌ T ÊN, CH ỨC VỤ NGƯỜI KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN/QUYẾT ĐỊNH" ĐƯỢC GHI NH Ư SAU: + TR ƯỜNG H ỢP ĐĂ NG KÝ NUÔI CON NUÔI T ẠI UỶ BAN NHÂN DÂN C ẤP XÃ, THÌ PH ẢI GHI ĐỦ 3 C ẤP HÀNH CHÍ[r]

9 Đọc thêm

Tài liệu Tìm ra loại protein khiến phụ nữ sinh đẻ khó khăn doc

TÀI LIỆU TÌM RA LOẠI PROTEIN KHIẾN PHỤ NỮ SINH ĐẺ KHÓ KHĂN DOC

TRANG 1 TÌM RA LO ẠI PROTEIN KHI ẾN PHỤ NỮ SINH ĐẺ KHÓ KHĂN Các nhà khoa học thuộc Đại học Newcastle, Anh, cho biết trong xã hội hiện đại ngày càng có nhiều phụ nữ khi đến tuổi 40 mới bắ[r]

5 Đọc thêm

Đề kiểm tra hình học lớp 11 lần 1

Đề kiểm tra hình học lớp 11 lần 1

Đề kiểm tra hình học lớp 11 lần 1Đề kiểm tra hình học lớp 11 lần 1Đề kiểm tra hình học lớp 11 lần 1Đề kiểm tra hình học lớp 11 lần 1Đề kiểm tra hình học lớp 11 lần 1Đề kiểm tra hình học lớp 11 lần 1Đề kiểm tra hình học lớp 11 lần 1Đề kiểm tra hình học lớp 11 lần 1Đề kiểm tra hình học lớp 11 lần 1Đề kiểm tra hình học lớp 11 lần 1Đề kiểm tra hình học lớp 11 lần 1Đề kiểm tra hình học lớp 11 lần 1Đề kiểm tra hình học lớp 11 lần 1Đề kiểm tra hình học lớp 11 lần 1Đề kiểm tra hình học lớp 11 lần 1Đề kiểm tra hình học lớp 11 lần 1Đề kiểm tra hình học lớp 11 lần 1Đề kiểm tra hình học lớp 11 lần 1Đề kiểm tra hình học lớp 11 lần 1Đề kiểm tra hình học lớp 11 lần 1
Xem thêm

Đọc thêm

Tài liệu Bức xạ bóng đèn tiết kiệm điện có thể gây hại pptx

TÀI LIỆU BỨC XẠ BÓNG ĐÈN TIẾT KIỆM ĐIỆN CÓ THỂ GÂY HẠI PPTX

TRANG 1 B ỨC XẠ BÓNG Đ ÈN TI ẾT KIỆM ĐIỆN CÓ TH Ể GÂY HẠI TRANG 2 Đó là kết quả nghiên cứu mới nhất của Cơ quan Liên bang Thụy Sĩ về sức khỏe cộng đồng và năng lượng OFSP và OFEN.. Theo [r]

5 Đọc thêm

Tài liệu Trang điểm siêu tốc trong 5 phút docx

TÀI LIỆU TRANG ĐIỂM SIÊU TỐC TRONG 5 PHÚT DOCX

T ết kiệm đượ đọc những ation dạng b ng điểm, ho lại vì nó có ỂM SIÊ mỗi sáng đi những lời k kết thúc việc Tuy nhiên nế ợc rất nhiều lời khuyên bột hoặc lỏn oà thật đều v thể huỷ ho ÊU T[r]

3 Đọc thêm

Tài liệu MẪU GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN THỰC TẾ LÀM TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ppt

TÀI LIỆU MẪU GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN THỰC TẾ LÀM TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN PPT

B Ộ PHẬN L ÀM VI ỆC CH ỨC DANH, CÔNG VI ỆC S Ố THÁNG THỰC TẾ LÀM TÀI CHÍNH, K Ế TOÁN, KI ỂM TOÁN XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ _XÁC NHẬN NỘI DUNG KÊ KHAI VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC _ _THỰC TẾ [r]

1 Đọc thêm

Virus tại Nam Cực có mức độ đa dạng gen cao potx

VIRUS TẠI NAM CỰC CÓ MỨC ĐỘ ĐA DẠNG GEN CAO POTX

TRANG 1 VIRUS T ẠI NAM CỰC CÓ M ỨC ĐỘ ĐA DẠNG GEN CAO TRANG 2 Trong công trình nghiên cứu sinh học tại vùng hồ Limnopolar nằm trên đảo Livingston, các nhà khoa học Tây Ban Nha đã đề cập [r]

5 Đọc thêm

đồ án: thiết kế công nghệ CAD/CAM trong gia công cơ khí, chương 7 pdf

ĐỒ ÁN: THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CAD/CAM TRONG GIA CÔNG CƠ KHÍ, CHƯƠNG 7 PDF

ồi biểu diễn h ấp xỉ theo tập hợp giá trị v ể cả các đạo h ủa nó tại các nút của phần tử {q ều cách thiết lập: trực tiếp hoặc sử dụng nguy ến ặc các phương pháp biến phân… ết quả nhận đư[r]

5 Đọc thêm

Tìm ra gen khiến virut H5N1 gây nguy hiểm ppt

TÌM RA GEN KHIẾN VIRUT H5N1 GÂY NGUY HIỂM

TRANG 1 TÌM RA GEN KHI ẾN VIRUT H5N1 GÂY NGUY HI ỂM Theo một bài viết đăng trên tờ "Khoa học" của Mỹ ngày 26/1, các nhà khoa học nước này đã tìm ra một gien đơn nhất trong virút cúm H5N1[r]

5 Đọc thêm