NHỮNG NGÔI LÀNG ‘KHÔNG CÓ TUỔI’ Ở PHÁP PPSX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "NHỮNG NGÔI LÀNG ‘KHÔNG CÓ TUỔI’ Ở PHÁP PPSX":

Kinh nghiệm học và thi môn vật lý hiệu quả

KINH NGHIỆM HỌC VÀ THI MÔN VẬT LÝ HIỆU QUẢ

Kinh nghi m h c và thi môn V t Lý hi u qu P.1ệ ọ ậ ệ ả Mình h c môn V t lý b ng ni m am mê và s yêu thích. Vi c làm bài t p hàng ngày ã tr thành ọ ậ ằ ề đ ự ệ ậ đ ởm t thói quen không th thi u và m i bài t p m i, khó là m t th thách mà mình c g ng v t ộ ể ế ỗ ậ ớ ộ ử ố ắ để ượqua. Và mình ngh , không ch riêng môn Lý, b t kì môn nào khác, s yêu thích và mong mu n khámĩ ỉ ấ ự ố phá ã g n thành công r i. Vì th bí quy t u tiên:đ ầ đủ để ồ ế ế đầ hãy t o cho mình ni m am mê v i V tạ ề đ ớ ậ lý. V i mình, V t lý là m i th xung quanh chúng ta, là chi c lá cây dao ng trong gió, b ph n ớ ậ ọ ứ ế độ ộ ậgi m xóc trong xe máy khi n ta i qua gà b t l c l h n so v i xe p không có b ph n này – ả ế đ ổ ớ ắ ư ơ ớ đạ ộ ậm t n g d ng c a dao ng t t d n, hay sóng bi n là hình nh th c ti n c a sóng c … Nh ng lý ộ ứ ụ ủ độ ắ ầ ể ả ự ễ ủ ơ ữgi i cho hi n t ng cu c s ng hàng ngày có th là m t ng l c b n có thêm am mê tìm tòi.ả ệ ượ ộ ố ể ộ độ ự để ạ đ Tuy nhiên, n u b n khó có th tìm th y s h ng thú v i nó thì m t s bí kíp nh d i ây có th ế ạ ể ấ ự ứ ớ ộ ố ỏ ướ đ ểgiúp b n.ạ - N u b n m i b t u b c vào ch ng trình luy n thi i h c môn V t lý trong khi ki n th c l p ế ạ ớ ắ đầ ướ ươ ệ Đạ ọ ậ ế ứ ớ10,11 không t t thì c ng ng lo l ng vì trong 3 môn kh i A, ch ng trình thi i h c h u h t n m ố ũ đừ ắ ố ươ Đạ ọ ầ ế ằg n trong l p 12 và b n có th yên tâm “tu luy n” t ây.ọ ớ ạ ể ệ ừđ Hãy b t u h c t ng ch ng, h c nắ đầ ọ ừ ươ ọ đế âu bi t n ó , có th làm m t s d ng bài t p c b nđ ế đế đ ể ộ ố ạ ậ ơ ả , n g ch y theo s l ng mà không l uđừ ạ ố ượ ư l i ki n th c gì trong u.ạ ế ứ đầ Có r t nhi u d ng bài t p r t d , hãy n m ch c nh ng d ng ó và n ấ ề ạ ậ ấ ễ ắ ắ ạ đ ăch c i m.ắ đ ể - Khi b t u, có r t nhi u công th c c n h c thu c.ắ đầ ấ ề ứ ầ ọ ộ Hãy nh nh ng công th cớ ứ g c, quan tr ng ố ọ suy ra các công th c khác, ng nh t t c các công th cđể ứ đừ ớ ấ ả ứ . - V t lý có liên h v i toán h c, c n nhi u n tính toán.ậ ệ ớ ọ ầ ề đế Hãy t n d ng kh n ngậ ụ ả ă tính nh m nhi u ẩ ềnh t có th .ấ ể Có câu chuy n vui r ng: nhà có th tính nh m 34 x 49 r t nhanh nh ng i thi thì 3 + ệ ằ ể ẩ ấ ư đ8 v n ph i n máy tính. Nh ng ó là câu chuy n i thi, khi b n ôn thi hãy h n ch s d ng máy tính ẫ ả ấ ư đ ệ đ ạ ạ ế ử ụt i a. Vì luy n thói quen tính nh m, kh n ng t duy c a b n c ng t ng lên áng k .ố đ ệ ẩ ả ă ư ủ ạ ũ ă đ ể - Làm bài t p ch m ch và u nậ ă ỉ đề đặ là m t trong nh ng bí quy t chung cho các môn h c. Có th ộ ế ọ ểnhi u th y cô s cho bài t p d i hình th c tr c nghi m, nh ng n g khoanh b a nhé. Vì hi n t i ề ầ ẽ ậ ướ ứ ắ ệ ư đừ ừ ệ ạ
Xem thêm

7 Đọc thêm

Thông báo trung tâm đào tạo tiếng anh Yes

THÔNG BÁO TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIẾNG ANH YES

Bạn sẽ cảm thấy tiến bộ rõ rệt trong cả bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, tự tin với tiếng Anh chuẩn mực, và sẵn sàng cho môi trường học tập hay làm việc quốc tế. "Ph ươ ng ph á p h ọ c t ạ i YES! r ấ t ph ù h ợ p v ớ i h ọ c vi ê n Vi ệ t Nam, gi ú p b ạ n l à m quen v ớ i á p l ự c k ỳ thi, nh ư ng kh ô ng qu á c ă ng th ẳ ng. T ô i r ấ t th í ch trang thi ế t b ị v à ph ươ ng ph á p gi ả ng d ạ y hi ệ n đạ i đâ y."
Xem thêm

2 Đọc thêm

TONG KET TU VUNG tiet 53

TONG KET TU VUNG TIET 53

Xác định trờng từ vựng trong ví dụ sau:Giá nhng cổ tục đã đày đọa mẹ tôi là một vật nh hòn đá, cục thủy tinh hay đầu mẩu gỗ tôi quyết vồ lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kỡ nát vụn mới thôi. (Nhng ngày thơ ấu)Từ đời nhà Hán đến nay, chúng đã mấy phen cớp bóc nớc ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải, ngời mỡnh không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi. (Hoàng Lê nhất thống chí) Tiết 44 :Tổng kết về từ vng Thứ t ngày 28 tháng 10 nm 2009 TI T 44 Ế T NG K T T V NGỔ Ế Ừ Ự V. T NG M:ỪĐỒ Â VI. T NG NGH AỪĐỒ Ĩ : VII. T TR I NGH A:Ừ Á Ĩ VIII. C P KH I QU T NGH A C A T NGẤ ĐỘ Á Á Ĩ Ủ Ừ IX. TR NG T V NG:ƯỜ Ừ Ự Hướng dẫn về nhà: - Ôn tập lại kiến thức đã học trong 2 tiết ôn tập- Viết một đoạn văn ngắn có sử dụng trường từ vựng về trường học.- Soạn bài đồng chí: + Học thuộc bài thơ
Xem thêm

22 Đọc thêm

Giáo trình toán ứng dụng part 3 doc

GIÁO TRÌNH TOÁN ỨNG DỤNG PART 3 DOC

Để giải bài toán trên, chúng ta nhấn vào biểu tượng Lingo trên màn hình để vào cửa sổ Lingo. Sau đó thực hiện các lệnh Lingo: Menu > New > <Untitle> và gõ vào các d liệu của bài toán (t ương tự như khi giải BTQHTT bằng phần mềm Lingo, xem lại mục 1.4, hình I.4). Hình I.9. Kết quả bài toán quy hoạch toàn phương trong Lingo. Tiếp theo, cần nháy chuột v ào nút LINGO và giải bài toán để thu được kết quả chi tiết như trên hình I.9. Kết quả trên cho ta biết giá trị cực đại của hàm mục tiêu là 180 với phương án tối ưu là: x1 = 15, x2 = 0. Các giá trị tối ưu của các biến đối ngẫu là y1 = 5/3 và y2 = y3 = y4 = 0. Giải bài toán tối ưu phi tuyến bằng phần mềm RST2ANU Phần mềm RST2ANU 1.0 được sử dụng để giải các bài toán tối ưu toàn cục phi tuyến dạng tổng quát với các biến liên tục, các biến nguyên và cho các bài toán hỗn hợp nguyên. Quá trình xây d ựng phương pháp tính toán tối ưu, thuật giải, c ài đặt trên ngôn ngữ C và sau này là ngôn ng Visual C++ 6.0 cũng nh ư chạy thử nghiệm kéo d ài gần tám năm. Ngoài ưu điểm giải được các bài toán hỗn hợp nguyên, phần mềm có độ tin cậy rất cao trong việc tìm ra các ph ương án tối ưu toàn cục và có giao di ện thân thiện đối với người sử
Xem thêm

15 Đọc thêm

THIẾT BỊ NGƯNG TỤ - DÀN NGƯNG GIẢI NHIỆT BẰNG KHÔNG KHÍ potx

THIẾT BỊ NGƯNG TỤ DÀN NGƯNG GIẢI NHIỆT BẰNG KHÔNG KHÍ POTX

nhi  n không th thiu ca máy l HCFC (hydro-clo-flo-cacbon) là các cht ít nguy hiNgoài thành phn Clo, Flo chúng có cha 1 hoc nhiu nguyên t Chính thành phlàm cho chúng b phân hy nhanh và kh y tng ozon gim.Tuy nhiên các cht này vn gây hiu ng nhà kính cao.Tùy theo tính cht c th ca tng môi cht, chúng có th c la chn là môi ch - 2i din tiêu biu là R22 và R123 b.  Là cht khí trong sut không màu st nhc và d cháy -  Page 3 Công thc hóa hc: CHClF2 c.  • Nhi sôi  áp sut khí quyn là: -40,80C • Nhi c: -1600C • Nhi ti hn: 96,20C • Áp sut ti hn: 4,99MPa - (00
Xem thêm

16 Đọc thêm

SANG THU->CỰC CHI TIẾT & HAY

SANG THU->CỰC CHI TIẾT & HAY

Tiết 121Văn bản: Sang thu (Hữu Thỉnh )D.Tiến trình bài dạy I.ổn định lớp .II.Kiểm tra bài cũ :?Đọc thuộc diễn cảm 1 đoạn thơ mà em yêu thích trong bài thơ Con cò của Chế Lan Viên .Vì sao em yêu thích đoạn thơ đó ?Nhận xét phần trả lời của bạn .?Nêu nét chính về nội dung và nghệ thuật của bài thơ III.Bài mới GV:Thiên nhiên với 4 mùa Xuân ,Hạ ,Thu, Đông vốn là đề tài đầy thi vị của thơ ca . Với bài thơ MXNN,của Thanh Hải ,chúng ta đã tìm hiểu nét đặc trng của mùa xuân xứ Huế .Còn các mùa khác nh mùa thu chẳng hạn ?Sự chuyển giao từ Hạ sang Thu say đắm ý vị nh thế nào ?Chúng ta cùng tìm hiểu qua cảm nhận của nhà thơ Hữu Thỉnh với bài thơ SANG THU ?Dựa vào phần chú thích của SGK ,hay nêu những nét chính về tác giả Hữu Thỉnh :GV:Hữu Thỉnh là nhà thơ viết nhiều ,viết hay về cuộc sống con ng ời nông ,về mùa thu .Nhiều vần thơ của ông mang cảm xúc bâng khuâng vơng vấn trớc đất trời trong trẻo đang chuyển biến nhẹ nhàng ?Em hãy nêu xuất xứ bài thơ Bài thơ viết mùa thu năm 1977,in trong tập thơ từ chiến hào đến thành phố NXB văn học ,Hà nội GV: Trong bài trả lời phỏng vấn của báo TT-Văn hoá nhà thơ có nói rõ trờng hợp sáng tác bài Sang thu :--Năm 1977 nhà thơ tham gia Trại viết văn Quân
Xem thêm

8 Đọc thêm

thiet_ke_o_chu_bang_powerpoint_

THIET_KE_O_CHU_BANG_POWERPOINT_

Đoán ô chữ là trò chơi mà đó gồm những dãy ô chữ bí mật có kèm theo gợi ý, người chơi phải tư duy và phản ứng thật nhanh để trả lời đúng ô chữ bí mật. Bởi vì câu gợi ý không hẳn là một định nghĩa n ên đòi hỏi mọi người phải hết sức tập trung, suy nghĩ nhiều hơn để mong đưa ra đáp án đúng. M ỗi khi người chơi trả lời đúng, người dẫn chương trình sẽ cung cấp một thông tin hoặc một thông điệp tuy ên truyền, giáo dục. Tổ chức trò chơi kiểu này, không những thu hút được đông đảo ng ười chơi tham gia mà còn có tác d ụng giáo dục rất hiệu quả.1.2. Các loại trò chơi ô chữCó nhiều loại ô chữ khác nhau, việc phân loại, phân dạng ô chữ có tính chất tương đối. Theo mục đích sử dụng, chúng tôi chia l àm 2 loại ô chữ tĩnh và ô chữ động.+ Ô chữ tĩnh thường xuất hiện một số tờ báo, tạp chí, sá ch giáo khoa, sách tham khảo, sách bài tập. Các yêu cầu, các gợi ý đ ược xuất hiện đồng thời, ng ười tham gia đoán ô chữ không cần phải có ng ười dẫn chương trình, yếu tố thời gian cũng không thực sự cần thiết, số l ượng người tham gia có thể nhiều nh ưng không có tính cạnh tranh gay cấn.+ Ô chữ động thường xuất hiện các tr ò chơi truyền hình, các bài giảng điện tử, các hội thi, đố vui để học,… những ô chữ n ày được ứng dụng kĩ thuật vi tính để gia tăng hiệu quả của trò chơi (sinh động, trực quan, bất ngờ, hấp dẫn, gây tò mò,…). Người tham gia ch ơi tùy chọn từ hàng ngang một cách ngẫu nhi ên. Người chơi và khán giả luôn luôn đặt v ào tình huống suy nghĩ, yếu tố thời gian v à tính cạnh tranh trở nên gay cấn, hấp dẫn hơn.Trong loại hình ô chữ động, người ta sử dụng các dạng• Dạng 1 : giải từ hàng ngang và hàng d ọcỞ dạng này, cấu trúc mỗi ô chữ bao gồm các ô chữ h àng ngang, số lượng hàng ngang tùy thuộc vào số lượng đội chơi và số kí tự của từ h àng dọc. Từ hàng dọc được cố định thẳng đứng, mỗi khi đoán đúng ô chữ h àng ngang, một ô chữ hàng dọc được mở ra.• Dạng 2 : giải từ hàng ngang và t ừ chìa khóaKhác với dạng 1, thay v ì từ hàng dọc được cố định thẳng đứng, mỗi khi đoán đúng ô chữ hàng ngang, một, hai hoặc nhiều kí tự của từ chìa khóa được hiện ra ngẫu
Xem thêm

26 Đọc thêm

Thiết kế ô chữ bằng Powerpoint

THIẾT KẾ Ô CHỮ BẰNG POWERPOINT

đoán ô chữ (Tờ báo The Newyork Times của Mỹ, báo Thiếu niên Nhi đồng,...). Một số tác giả sách giáo khoa, sách tham khảo đ ã thiết kế ô chữ tron g các phần ôn tập, bài tập củng cố kiến thức. Điều đó cho thấy, tr ò chơi đoán ô chữ rất có sức hấp dẫn ng ười tham gia. bài giảng điện tử, tùy theo từng bài học, nếu có sử dụng tr ò chơi đoán ô chữ để mở bài hoặc củng cố kiến thức th ì tiết học trở nên sinh động hơn, học sinh tích cực tham gia vào hoạt động học tập h ơn.Tác dụng của trò chơi đoán ô chữ trong việc tuyên truyền, giáo dục là rất hữu hiệu. Tuy nhiên, để thiết kế và thực hiện thành công trò ch ơi này đòi hỏi người giáo viên phải có sự chuẩn bị kĩ càng. Mặc dù chưa có điều tra cụ thể nh ưng qua các h ội thi bài giảng điện tử cấp huyện, tỉnh , qua hoạt động thanh tra kiểm tra, chúng tôi nhận thấy, một số trò chơi ô chữ được thiết kế đơn giản cả nội dung lẫn h ình thức, nhất là yếu tố kĩ thuật. Những yếu tố này có ảnh hưởng rất lớn đến việc tổ chức th ành công trò chơi. Một số ô chữ có nội dung hay và hình thức đẹp nhưng kĩ thuật vi tính lại đ ơn giản dẫn đến trò chơi kém hấp dẫn.Có nhiều phần mềm vi tính cho phép thiết kế tr ò chơi đoán ô chữ rất chuyên nghiệp, mỗi phần mềm có những ưu điểm và hạn chế nhất định. Chẳng hạn phần mềm Violet của Công ty Bạch Kim có cho phép thiết kế ô chữ rất dễ, giao diện đẹp . Tuy nhiên, nhiều giáo viên có chung nh ận định là cách thức thể hiện c òn cứng, đặc biệt l à phần gợi ý ô chữ hàng ngang luôn xuất hiện trước, điều này dẫn đến tính hấp dẫn, bất ngờ của trò chơi bị giảm sút đáng kể. Để khắc phục nh ược điểm này, nhiều giáo viên đã sử dụng hiệu ứng Timing/Triggers trong Microsoft PowerPoint đ ể thiết kế các ô chữ. Tuy nhiên, để có một ô chữ theo kiểu này, đòi hỏi giáo viên mất khá nhiều thời gian và rất dễ bị nhầm lẫn khi sử dụng, thiết kế, đặc biệt l à rất khó chỉnh sửa.Visual Basic trong Microsoft PowerPoint là một ngôn ngữ lập trình, có cấu trúc câu lệnh chặt chẽ, một số tính năng của nó có thể vận dụng thiết kế trò chơi ô chữ, đánh giá bằng hình thức trắc nghiệm khách quan,… Chỉ cần 3 đến 4 câu lệnh, người giáo viên có thể thiết kế được trò chơi đoán ô chữ trên nền Microsoft PowerPoint.Với những lí do t rên, chúng tôi chọn đề tài “Nghiên cứu, khai thác Visual Basic trong Microsoft PowerPoint để thiết kế trò chơi đoán ô chữ phục vụ đố vui để học và dạy học”.
Xem thêm

26 Đọc thêm

BÀI 38 RÊU VÀ CÂY RÊU2

BÀI 38. RÊU VÀ CÂY REU

Rờu sinh sản bằng……….Bào tử nằm trong……….Tỳi bào tử nằm ở……… thõn,lỏ rễ bào tử TRANG 12 KẾT LUẬN: KẾT LUẬN: - RÊU LÀ NH - RÊU LÀ NH Ữ Ữ NG THỰC VẬT ĐÃ CÓ THÂN, LÁ, NHƯNG CẤU NG THỰC VẬT [r]

13 Đọc thêm

CHU CAI CHO TRE EM

CHU CAI CHO TRE EM

Ia ua a oi tía cua ngựa mía m úa ng ói ai ôi ơi ui i uôi ơi ay ây gái ổi bơi núi gửi chuối bởi bay dây eo ao au âu iu êu iêu yêu u ơu on mèo sao cau câù rìu phễu diềuyêu lựu hơu on an ân ăn ôn ơn en ên in uniên yên uôn ơn con sàn cân trăn chồn sơn sennhện pin giun điện yến chuồn vờn ong ông ăng âng ung ng engiêng uông ơng ang anh inh ênhvõng sông măng tầng súng sừngxẻng chiêng chuông đờng bàng changtính kênh om am ăm âm ôm ơm em êm imum iêm yêm uôm ơmxóm tràm tằm nấm tôm rơm temđêm chim trùm xiêm yếm buồm bớm ot at ăt ât ôt ơt et êt ut t it iêtuôt ơt hót hát mặt vật cột vợt tét dệtbút mứt mít viết chuột lớt oc ac ăc âc uc c ôc uôc iêc ơcach ich êch sóc bác mặc gấc trục lực mộc đuốcxiếc rớc sách lịch ếch ơp op ap ăp âp ôp ơp ep êpip up iêp
Xem thêm

2 Đọc thêm

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP TIN PHẦN 3

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP TIN PHẦN 3

TRANG 15 THAY ĐỔ I NG ƯỜ I S Ở H Ữ U VÀ NHĨM THAY ĐỔ I NG ƯỜ I S Ở H Ữ U VÀ NHĨM $CHOWN [-R]  Thay đổi người sở hữu của file  Thay đổi người sở hữu của file $CHGRP  Thay đổi nhĩm [r]

28 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG XƠ VỮA VÀ BỀ DÀY LỚP NỘI TRUNG MẠC ĐỘNG MẠCH CẢNH CỦA PHỤ NỮ MÃN KINH KHÔNG TĂNG HUYẾT ÁP TẠI BVĐK BỒNG SƠN BÌNH ĐỊNH

NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG XƠ VỮA VÀ BỀ DÀY LỚP NỘI TRUNG MẠC ĐỘNG MẠCH CẢNH CỦA PHỤ NỮ MÃN KINH KHÔNG TĂNG HUYẾT ÁP TẠI BVĐK BỒNG SƠN BÌNH ĐỊNH

ủy, Lê C uyể , Lê Vă A , Lê ị Bíuậ , Nguyễị úyHằ g, Hoà gLợ , Ng uyễị Ngọ ỷ ( 008 , K ảo sá bề dày lớp ộru gvà xơ vữ độ gảeo p â lo g đo lâ sà g báu ão ủ N l -Thevenet, Tạp chí Y Học thực hành, (616-617), tr 771781.Nguyễ Hảủy, Lê C uyể , Lê Vă A , Lê ị Bíuậ , Nguyễị úyHằ g, Hoà gLợ , Ng uyễị Ngọ ỷ ( 008 , Ng ê ứu sự l ê quộ số yếu ố guy ơ và ổươ g xơ vữ độ gả gườ lớ , Tạp chíY Học thực hành, (616-617), tr 789-801.Nguyễ Hảủy (1996 , Nghiên cứu sự tổn thương thành động mạch cảnh vàđộng mạch hai chi dưới bệnh nhân đái tháo đường không phụ thuộc insulinbằng siêu âm để phát hiện sớm các tổn thương xơ vữa động mạch, Luậ á p óế sĩ k o ọ y dượ .Nguyễ Hảủy, Huỳ Vă Cườ , Hoà gLợ , Nguyễ
Xem thêm

7 Đọc thêm

Baigiang-CN6 potx

BAIGIANG CN6 POTX

cho toàn ngôi nhà và két nớc đặt tầng cao nhất thì sẽ có nhiều bất lợi. cụ thể: Về vấn đề hiệu quả kinh tế: trong nhà cao tầng, các thiết bị wc đợc trang bị hoàn chỉnh, số lợng thiết bị nhiều, tiêu chuẩn dùng nớc cao, lu lợng tính toán lớn nên đờng kính các ống đứng phân phối cũng khá lớn. Nếu bố trí đờng ống chính phân phối phía trên, bơm nớc lên két rồi từ két phân phối xuống các tầng dới thì đờng ống đứng có dạng phía trên to, phía dới nhỏ, dung tích két nớc lớn, ảnh hởng đến kết cấu của nhà. Ngợc lại, nếu bố trí đờng ống chính phân phối dới dẫn lên các tầng, đờng ống dẫn nớc lên và xuống két chung thì dung tích két nớc nhỏ hơn nhng đờng ống đứng cấp nớc có dạng: dới to trên nhỏ, điều đó làm cho áp lực tự do các tầng dới càng lớn. Cả 2 trờng hợp đều dẫn đến giá thành xây dựng mạng lới lớn vì các đoạn ống phía đầu phải có đờng kính lớn để tải lu lợng cho các đoạn sau. Nếu so sánh với phơng án phân ra từng vùng cấp nớc thì đờng kính ống sẽ nhỏ hơn, giá thành xây dựng hệ thống sẽ giảm. 6.1.2. Các sơ đồ cấp nớc cho nhà cao tầng Về vấn đề áp lực d và phân phối nớc đều: nếu nhà cao tầng chỉ có 1 máy bơm thì áp lực của máy bơm phải đảm bảo đa nớc lên tầng cao nhất, đảm bảo nhu cầu dùng nớc của các thiết bị tầng cao nhất. Nh vậy, áp lực nớc tầng dới sẽ quá lớn. Theo tính toán sơ bộ thì áp lực cần thiết cho ngôi nhà 10 tầng là 35 50m, 15 tầng là 60 70m, 20 tầng là 75 85m. Lúc đó áp lực nớc tại chân các ống đứng tầng 1 cũng tơng ứng là 35 50m, 60 70m và 75 85m. Điều đó dẫn tới việc khử áp lực d các tầng dới đảm bảo áp lực tự do các thiết bị tơng đối đều nhau để phân phối nớc đều, chế độ làm việc của hệ thống sát với tính toán sẽ
Xem thêm

56 Đọc thêm

Máy trộn bê tông

MÁY TRỘN BÊ TÔNG 1

trộn ; 2 - Vành bao ; 3 - Máng tiếp nớc (nếu cần) ; 4 - Xi lanh nghiêng thùng ; 5 - Giá đỡ thùng ; 6 - Giá nghiêng thùng ; 7 - Bánh kẹp ; 8 - Con lăn dỡ thùng ; 9 - Bánh răng quay thùng. Thùng trộn có dung tích từ 2 đến 5 m3 có thể đặt trên giá đỡ cố định hoặc ô tô di động. Trong thùng có gắn cánh trộn. Vì thể tích của thùng lớn, chứa nặng bê tông, nên mỗi cơ cấu nh quay thùng, nghiêng thùng, tiếp liệu đều do mỗi động cơ và bộ truyền động riêng đảm nhận. Khi trộn bê tông, ta để thùng vị trí sao cho miệng thùng hơi chếch lên (trục quay thùng nghiêng 5 100 với phơng ngang), cho thùng quay rồi đổ phối liệu vào thùng. Sau 4 5 phút dùng xi lanh thủy lực 4 đẩy giá lật, nghiêng thùng sao cho trục quay của thùng nghiêng 450 với phơng ngang về phía dới. Khi dỡ hết lại kéo thùng lên để bắt đầu chu kỳ sau. Máy nghiêng đổ có u điểm là khả năng chứa phối liệu lớn, trộn đều, chất lợng bê tông tốt, dỡ sạch nên hệ số xuất liệu và năng suất cao ; phục vụ có hiệu quả những xí nghiệp chuyên chế tạo bê tông khối hay bê tông cốt thép đúc sẵn ; các công trờng
Xem thêm

9 Đọc thêm

ĐỀ HSG 7-1

ĐỀ HSG 7-1

- sơng vô tình.b. Em thử đặt đầu đề cho bài thơ.Câu 4: (4đ). Cánh diều tuổi thơ.Hớng dẫn chấm thi học sinh giỏi huyện năm 2010-2011Môn: Ngữ văn lớp 7Câu 1: Nêu đợc một số làn điệu ca Huế có đặc điểm nổi bật: - Chèo cạn; Bài thai; Hò đa linh: Buồn bã.- Hò giã gạo; Ru em; giã vôi; Giã điệp: Náo nức, nồng hậu tình ngời.- Hò lơ; hò ô; xay lúa; hò nệm.: Gần với dân ca Nghệ tĩnh, thể hiện lòng khao khát,nối mong chờ, hoài vọng thiết tha của tâm hồn huế.- Nam ai; nam bình; quả phụ, tơng t khúc; hành vân: buồn man mác, thơng cảm; bi ai;vơng vấn.- Tứ đại cảnh: Không vui không buồn.Câu 2: a. Mục đích của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động. 0.5đ- Nhằm liên kết các câu trong một đoạn văn. + VD: Nó đã làm đợc chiếc đèn lồng rấtđẹp. Các bạn trong lớp rất thích chiếc đèn lồng ấy có thể chuyển thành: Nó đã làm đợcchiếc đèn lồng rất đẹp. Chiếc đèn lồng ấy đợc các bạn trong lớp rất thích.- Nhấn mạnh đối tợng mà mình muốn nói tới. + VD: Bố thởng cho con chiếc cặp (Đabố lên đầu câu để nói về bố). Con đợc bố thởng cho chiếc cặp. (Đa con lên đầu câu đểnói về con)b. Câu Ngời ta làm tất cả các cánh cửa chùa bằng gỗ lim có thể đợc chuyển thành các câubị động nh sau:- Tất cả các cánh cửa chùa đều đựơc làm bằng gỗ lim.- Các cánh cửa chùa, tất cả đều đợc làm bằng gỗ lim.- Tất cả các cánh cửa chùa ngời ta đều làm bằng gỗ lim- Các cánh cửa chùa, tất cả đều đợc ngời ta làm bằng gỗ lim.Câu 3: (2,5đ). a. Viết thành các đoạn văn để trình bày cảm nhận của mình về các chi tiết của bai thơ.(2,25đ).- Nẻo đờng lặng lẽ: + Trớc hết là con đờng mẹ gánh quả ra chợ bán.
Xem thêm

3 Đọc thêm

de HSG van 7(co dap an)

DE HSG VAN 7(CO DAP AN)

- nắng mong manh.- sơng vô tình.b. Em thử đặt đầu đề cho bài thơ.Câu 4: (4đ). Cánh diều tuổi thơ.Hớng dẫn chấm thi học sinh giỏi huyện năm 2007-2008Môn: Ngữ văn lớp 7Câu 1: Nêu đợc một số làn điệu ca Huế có đặc điểm nổi bật: - Chèo cạn; Bài thai; Hò đa linh: Buồn bã.- Hò giã gạo; Ru em; giã vôi; Giã điệp : Náo nức, nồng hậu tình ngời.- Hò lơ; hò ô; xay lúa; hò nệm .: Gần với dân ca Nghệ tĩnh, thể hiện lòng khao khát, nối mong chờ, hoài vọng thiết tha của tâm hồn huế.- Nam ai; nam bình; quả phụ, tơng t khúc; hành vân: buồn man mác, thơng cảm; bi ai; vơng vấn.- Tứ đại cảnh: Không vui không buồn.Câu 2: a. Mục đích của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động. 0.5đ- Nhằm liên kết các câu trong một đoạn văn.+ VD: Nó đã làm đợc chiếc đèn lồng rất đẹp. Các bạn trong lớp rất thích chiếc đèn lồng ấy có thể chuyển thành: Nó đã làm đợc chiếc đèn lồng rất đẹp. Chiếc đèn lồng ấy đợc các bạn trong lớp rất thích.- Nhấn mạnh đối tợng mà mình muốn nói tới.+ VD: Bố thởng cho con chiếc cặp (Đa bố lên đầu câu để nói về bố). Con đợc bố th-ởng cho chiếc cặp. (Đa con lên đầu câu để nói về con)b. Câu Ngời ta làm tất cả các cánh cửa chùa bằng gỗ lim có thể đợc chuyển thành các câu bị động nh sau:- Tất cả các cánh cửa chùa đều đựơc làm bằng gỗ lim.- Các cánh cửa chùa, tất cả đều đợc làm bằng gỗ lim.- Tất cả các cánh cửa chùa ngời ta đều làm bằng gỗ lim- Các cánh cửa chùa, tất cả đều đợc ngời ta làm bằng gỗ lim.Câu 3: (2,5đ). a. Viết thành các đoạn văn để trình bày cảm nhận của mình về các chi tiết của bai thơ.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Baigiang-CN6 pdf

BAIGIANG CN6 PDF

ờng ống và thiết bị có đờng kính bé và ngợc lại. biện pháp này hiện cũng cha đợc thực hiện Việt nam vì nguồn vật liệu và thiết bị nhập từ nớc ngoài về hoặc sản xuất trong nớc đều cha có đờng kính < 15mm, nên các nhà thiết kế và ngời tiêu dùng cũng cha quan tâm đến việc dùng các thiết bị này. Điều này có thể thực hiện dần theo thời gian khi nhà cao tầng đ xuất hiện nhiều và vấn đề tiết kiệm nớc trở ãthành nhu cầu và ý thức của ngời sử dụng và các loại thiết bị đ trở thành nhu cầu của thị trờng.ãHiện nay đ cải tạo và lắp đặt đồng hồ đo nớc cho từng căn ãhộ nên đ khắc phục đợc tình trạng này.ã 6.1.2. Các sơ đồ cấp nớc cho nhà cao tầng Nhà cao tầng thờng có chiều cao lớn, độ chênh áp lực tại các tầng lớn nên khi thiết kế phải dùng sơ đồ phân vùng cấp nớc để đảm bảo lu lợng và áp lực giữa các tầng. áp lực trong hệ thống đờng ống cấp nớc đợc tạo ra bằng hệ thống thiết bị bơm áp lực hoặc bằng các bể dự trữ nớc đợc đặt tầng cao nhất của công trình (áp lực nớc rơi tự do) áp lực nớc có thể đợc tính toán cho toàn bộ hệ thống của công trình hoặc có thể phân chia thành các vùng cấp nớc riêng biệt. Mỗi vùng cung cấp nớc cho 1 số tầng nhất định. Số tầng trong mỗi vùng không nhất thiết phải bằng nhau mà còn phụ thuộc vào các giải pháp thiết kế cụ thể sao cho đảm bảo áp lực đồng đều cho toàn bộ hệ thống đờng ống cấp nớc. 6.1.2. Các sơ đồ cấp nớc cho nhà cao tầng Nếu trong các nhà cao tầng cũng dùng sơ đồ htcn giống nh htcn cho nhà thấp tầng, nghĩa là chỉ dùng 1 loại máy bơm cấp nớc
Xem thêm

56 Đọc thêm

Kỹ Thuật Trồng Ổi pdf

KỸ THUẬT TRỒNG ỔI

đột ngột độ ẩm trong đất. Nếu trời hạn, mực nước ngầm thấp, ổi có khả năng phát triển nhanh một số rễ thẳng đứng ăn sâu xuống đất tận 3 – 4 m và hơn. Nếu mưa nhiều, mực nước dâng cao ổi đâm nhiều rễ ăn trở lại mặt đất do đó không bị ngạt Thậm chí bị ngập hẳn vài ngày ổi cũng không chết. Có thể lợi dụng đặc điểm này chủ động điều khiển mạch nước ngầm bằng phương pháp tưới tiêu để cho rễ ăn nông lớp đất mặt nhiều màu mỡ. Ổi trồng được nhiều loại đất, pH thích hợp từ 4,5 đến 8,2. Tất nhiên muốn đạt sản lượng cao chất lượng tốt phải chọn đất tốt, sâu và phải bón phân đủ và hợp lý. Cần nhấn mạnh: ổi mọc được bất cứ đất nào nhưng đó là chỉ nói mọc, có cành lá, nếu muốn có nhiều quả, chất lượng tốt phải bón nhiều phân. Ổi không sợ gió nhưng giống quả to lá to khi bị bão bị rách lá, sẽ rụng quả. Vậy nên chọn chỗ khuất gió hoặc trồng hàng rào chắn gió. II - Cách trồng Nếu trồng trong vườn, chăm sóc chu đáo, trồng vào thời gian nào cũng sống. Tuy vậy miền Bắc trồng vào tháng 2, 3. Khoảng cách trung bình 5 x 5m (400 cây/ha). những đất tốt, phân bón nhiều, chăm sóc đầy đủ có thể trồng thưa hơn và ngược lại, trồng những giống mới, thấp cây, chóng được thu hoạch thì trồng dày hơn. Đào hốc để trồng: kích thước 80 x 80 x80 cm hay 60 x 60 x 60 cm. Mỗi hốc bỏ khoảng 25 kg phân hữu cơ thật hoai (10 tấn/ha) cộng với 1 kg supe photphat, 1 kg kali sunphat và phải đào hốc bỏ phân trước khi trồng 1, 2 tháng . Kỹ thuật trồng không có gì đặc biệt, chú ý không làm vỡ bầu, không trồng quá sâu hoặc quá nông, phải tính đến độ lún của đất, để sau khi tưới đẫm hoặc mưa to làm cho cây lún sâu xuống đất, cổ cây vẫn ngang với mặt đất. Người ta thường cho rằng cây ổi dễ tính, không cần chăm sóc. Đó là một điều sai lầm. Trồng giống ổi ngon, sản lượng cao phải chú ý tưới nước bón phân nếu không cây ổi vẫn mọc, nhưng không hoặc ít quả. Tuy cây ổi chịu hạn và chịu úng nhưng cần nhiều nước vậy phải cần tưới nếu quả non đương lớn gặp hạn và vườn ổi thoát nước mới có nhiều quả và ít sâu bệnh. Yêu cầu
Xem thêm

8 Đọc thêm

Cây ổi Psidium guajava

CÂY ỔI PSIDIUM GUAJAVA

Ổi là loài cây ăn trái chứa nhiều dinh dưỡng và có tiềm năng mang lại lợ tức cao qua việc tiêu thụ tươi và nhất là chế biến. Ở đồng bằng sông Cửu Long, ổi được trồng phổ biến trên đất thổ cư, vườn chuyên canh hay trồng xen với các loại cây ăn trái khác

41 Đọc thêm

bài giảng microsoft excel

BÀI GIẢNG MICROSOFT EXCEL

 MONTH(“mm/dd/yy”): Cho giá trị tháng. VD: =MONTH(“11/25/80”)cho kết quả là 11Phạm Quang DũngBài giảng MS Excel30Một số hàm số quan trọng (12) YEAR(“mm/dd/yy”): Cho giá trị năm. VD: =YEAR(“11/25/80”)cho kết quả là 1980 Hàm Year thường được dùng để tính tuổi khi biết ngày sinh:Phạm Quang DũngBài giảng MS Excel31Các thao tác soạn thảo1. Sao chép (Copy-Paste, Paste Special…): Chọn miền Ấn Ctrl+C (bấm nút Copy, menu Edit/Copy) Dịch tới ô trái trên của miền định dán Ấn Ctrl+V (bấm nút Paste, menu Edit/Paste)Nếu sao chép công thức sang các ô lân cận: Di chuột tới dấu chấm góc phải dưới của ô, bấm giữ trái chuột và di qua các ô lân cận rồi nhảchuột (Drag & Drop). Địa chỉ tương đối của các ô trong công thức sẽ được thay tương ứng.Phạm Quang DũngBài giảng MS Excel32Các thao tác soạn thảo (2)
Xem thêm

16 Đọc thêm

Cùng chủ đề