DE 1 KT DA LICH SU HKI 07 08

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "DE 1 KT DA LICH SU HKI 07 08":

60 tuyen tap de thi dai hoc thuong mai ebook VCU bo de tu tuong HCM

60 TUYEN TAP DE THI DAI HOC THUONG MAI EBOOK VCU BO DE TU TUONG HCM

TRANG 1 Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Tuyển tập đề thi Đề thi tư tưởng HCM khoa D ngày 08/06/2009 ĐỀ 07 Câu 1:Phân tích những quan điểm cơ bản có ý nghĩa phương pháp luận đối với việc vận[r]

2 Đọc thêm

DE THI HKI LOP 9 (07-08)(07-08)

DE THI HKI LOP 9 (07-08)(07-08)

ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2007- 2008 MOÂN TIEÁNG ANH - LÔÙP 9 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)I .Choose the right words to fill in the blanks (2pts)1) This shirt is made _____ cotton.a. of b. from c. by d. with2) He______ with friends in a partment in Ho Chi Minh city since last week.a. living b. has lived c. lived d. live3) I wish you_________ here tomorrow.a. come b. came c. will come d. would come4) An’s birthday is ________ February 14th.a. in b. on c. for d. at5) She said that she_________ learning English with you.a. liked b. like c. liking d. to like6) I wish I________ the answer to that question.a. knew b. know c. knowing d. to know7) Peter plays soccer very well, _______ he?a. don’t b. won’t c. doesn’t d. didn’t8) Town criers shouted the lastest news _______ they were walking.a. since b. therefore c. as d. becauseII. Give the correct form of the verbs in parentheses (2pts). 1) If he ( have) free time, he will go swimming.2) She asked me where I ( buy) that car.3) I ( not meet) Maryam for two weeks.4) When Mark arrived, I ( have) dinner, but I stopped in order to talk to him.III) Rewrite the sentences, beginning with the words given (2 pts)1) “Why do you come here late?” →He asked me__________________.2) “I will go to China next week.”→ Minh said_____________________.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Quyết định số 1152/QĐ-UBND doc

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1152/QĐ-UBND DOC

Nơi nhận: - Như Điều 2; - Văn phòng TTg (để báo cáo); - TTTU, TT HĐND tỉnh (để báo cáo); - CT, các PCT UBND tỉnh (để báo cáo); - Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp); - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH - Thành viên BCĐ các VĐCB trong BVR & PCCCR tỉnh; - Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Lâm nghiệp - Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Khánh Hòa; - Lưu: VT, HP. Lê Đức Vinh KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2012/QĐ-TTG NGÀY 08/02/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1152/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa) Thực hiện Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng, Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Xem thêm

7 Đọc thêm

The Language of SQL- P5 ppt

THE LANGUAGE OF SQL- P5 PPT

can use a special function to calculate the number of days between any two date/time dates. Here are a few examples of date/time datatypes.GeneralDescriptionMicrosoft SQLServer DatatypeMySQLDatatypeOracleDatatype Exampledate date date (none) '2009-07-15'date and time datetime datetime date '2009-07-15 08:48:30'NULL ValuesAnother important attribute of individual columns in a table is whether or notthat column is allowed to contain null values. A null value means that there is nodata for that particular data element. It literally contains no data. Null values arenot the same as spaces or blanks. Logically, null values and spaces are treateddifferently. The nuances of retrieving data that contains null values will beaddressed in detail in Chapter 8.Many SQL databases will display the word NULL in all capital letters when dis-playing data with null values. This is done so the user can tell that it contains a nullvalue and not simply spaces. I will follow that convention and display the word asNULL throughout the book to emphasize that it represents a unique type of value.Primary keys on a database can never contain NULL values. That is becauseprimary keys, by definition, must contain unique values.The Significance of SQLBefore we leave the subject of relational databases, I’d like to review a bit ofhistory in order to give you an appreciation of the usefulness of relational data-bases and the significance of SQL.Back in the Stone Age of computing (the 1960s), data was typically stored either
Xem thêm

5 Đọc thêm

Giáo án Ngữ văn 6 (trọn bộ)

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 (TRỌN BỘ)

Tô Hoài:sắc vàng trù phú đầm ấm của làng quê vào mùa đông,giữa ngày mùa.Ý tứ ấy dẫn dắt theo dòng chảy hợp lí,phù hợp.Câu đầu giới thiệu bao quát về sắc vàng trong thời gian(mùa đông,giữa ngày mùa)và trong không gian(làng quê).Sau đó tác giả nêulên biểu hiện của sắc vàng trong không gian và thời gian đó.Hai câu cuối là nhận xét,cảm xúc về màu vàng.Mạch văn thông suốt bố cục mạch lạc.2/34 Ý tứ chủ đạo của câu chuyện xoay quanh cuộc chia tay của hai anh em và hai conbúp bê.Việc thuật lại qúa tĩ mỉ nguyên nhân dẫn đến cuộc chia tay của hai ngừơi lớn có thểlàm ý chỉ đạo bị phân tán không giữ được sự thống nhất,do đó làm mất sự mạch lạc của câuchuyện.4 Củng cố : 2 phút 4.1. Thế nào là mạch lạc trong văn bản? 4.2. Thế nào là văn bản có tính mạch lạc?5. Dặn dò:1 phútHọc thuộc bài cũ ,đọc soạn trước bài mới “bố cục trong văn bản”SGK trang 28**********************TUẦN 03.VĂN BẢNBài 03 tiết 09CA DAO DÂN CANHỮNG CÂU HÁT VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNHI . Mục đích yêu cầu :
Xem thêm

207 Đọc thêm

VẤN ĐỀ BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA DƯỚINƯỚC Ở MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM ÁNHỮNG KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

VẤN ĐỀ BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA DƯỚINƯỚC Ở MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM ÁNHỮNG KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Văn phòng UNESCO khu vực châu Á – Thái Bình Dương toạ lạc tại Bangkokđóng vai trò đầu tàu trong hoạch định chính sách bảo tồn, hỗ trợ tài chính và đào tạokỹ thuật cho các quốc gia thành viên trong khu vực. Từ năm 2001 văn phòng đã thiếtlập dự án Quản lý và bảo vệ di sản văn hóa dưới nước (Convention on protection ofthe underwater cultural heritage) mục đích hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho Philippinesbảo tồn nguyên trạng các nghĩa địa tàu chiến và Kampuchea bảo tồn 10 loại thuyền cổcó niên đại từ thế kỷ 16 – 20. Năm 2003, Văn phòng UNESCO khu vực lại ban hànhchương trình Bảo tồn và quản lý di sản dưới nước (The convention and managementof underwater cultural heritage). Đây là chương trình lớn nhất từ trước đến nay, quy tụnhiều quốc gia thành viên tham gia tập trung vào 07 mục tiêu lớn của dự án: 1. Đàotạo chuyên gia (professional training). 2. Bảo vệ các di tích khảo cổ học dưới nước(protection on underwater archaeological sites). 3. Nâng cao các tiêu chuẩn bảo tồn(promotion of conservation standards). 4. Quản lý nhà nước, giám sát công tác bảo tồncác di tích khảo cổ học dưới nước (monitoring the state of conservation of underwaterarchaeological sites). 5. Đào tạo các cộng tác viên (training the trainers). 6. Nâng caokhả năng hợp tác khu vực về bảo tồn và quản lý nguồn di sản mang lại lợi ích và hòabình cho xã hội (enhanced regional cooperation on conserving and managing sharedheritage resources contribution to social cohesion and peace). 7. Nâng cao nhận thứcxã hội (enhanced public awareness). Thông điệp của UNESCO mở đầu cho dự án cóđoạn như sau: “Di sản văn hóa dưới nước ngày càng bị đe dọa vì thiếu sự bảo vệ củaluật pháp và sự xâm hại nghiêm trọng của môi trường tự nhiên” và “Hãy cứu lấy disản văn hóa dưới nước của chúng ta (Saving our underwater cultural heritage)”.Nhận được nguồn tài trợ từ hoàng gia Na Uy (Norway), văn phòng UNESCO tạiBangkok thiết lập thêm một dự án khác mang tên: “Bảo vệ di sản văn hóa dưới nướcvùng châu Á – Thái Bình Dương” (Safeguarding the underwater cultural heritage inthe Asia – Pacific), trong các hạng mục của dự án có chương trình thiết lập một trungtâm đào tạo cấp vùng tại tỉnh Chanthaburi - miền Nam Thái Lan. Đồng thời, nguồnquỹ từ dự án cũng cho phép các chuyên gia xây dựng những chính sách và các phương
Xem thêm

13 Đọc thêm

Bo de Tu tuong HCM ppt

BO DE TU TUONG HCM PPT

Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Tuyển tập đề thi Đề 6Câu 1.Phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò và những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam mới.Câu 2.Trong tình hình hiện nay, để xây dựng một nền đạo đức mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh chúng ta phải làm gì?Đề ngày 26/6 Đề 1:Câu 1: Nêu quan điểm chung của Hồ chí Minh về văn hóa?Câu 2: vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ chí Minh về văn hóa trong thời đại hiện nay?Đề 2:Câu 1: Phương hướng và nội dung vận dụng và phát triển Tư tưởng HCMCâu 2:Ý nghĩa học tập Tư tưởng HCM?Ebook.VCU 2
Xem thêm

2 Đọc thêm

Giáo án Ngữ văn 7 (trọn bộ)

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 7 (TRỌN BỘ)

Tô Hoài:sắc vàng trù phú đầm ấm của làng quê vào mùa đông,giữa ngày mùa.Ý tứ ấy dẫn dắt theo dòng chảy hợp lí,phù hợp.Câu đầu giới thiệu bao quát về sắc vàng trong thời gian(mùa đông,giữa ngày mùa)và trong không gian(làng quê).Sau đó tác giả nêulên biểu hiện của sắc vàng trong không gian và thời gian đó.Hai câu cuối là nhận xét,cảm xúc về màu vàng.Mạch văn thông suốt bố cục mạch lạc.2/34 Ý tứ chủ đạo của câu chuyện xoay quanh cuộc chia tay của hai anh em và hai conbúp bê.Việc thuật lại qúa tĩ mỉ nguyên nhân dẫn đến cuộc chia tay của hai ngừơi lớn có thểlàm ý chỉ đạo bị phân tán không giữ được sự thống nhất,do đó làm mất sự mạch lạc của câuchuyện.4 Củng cố : 2 phút 4.1. Thế nào là mạch lạc trong văn bản? 4.2. Thế nào là văn bản có tính mạch lạc?5. Dặn dò:1 phútHọc thuộc bài cũ ,đọc soạn trước bài mới “bố cục trong văn bản”SGK trang 28**********************TUẦN 03.VĂN BẢNBài 03 tiết 09CA DAO DÂN CANHỮNG CÂU HÁT VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNHI . Mục đích yêu cầu :
Xem thêm

207 Đọc thêm

Annual Report & Accounts 2010-11 _part1 pot

ANNUAL REPORT & ACCOUNTS 2010-11 _PART1 POT

to ensure they were presented correctly, and made many recommendations for improvement to those responsible for the management and oversight of those bodies. This year we have also made some statutory recommendations and responded directly to electors’ questions and other information brought to the attention of the auditor. New accounting and disclosure requirements under International Financial Reporting Standards and the introduction of ‘claried’ International Standards on Auditing are continuing to put increased pressure on auditor workloads. We continue to mitigate the impact on audited bodies by working more efciently, rather than raising our fees.If nancial management in the public sector is to improve, there is a need to report nancial results as soon as possible during the year and after the year end. This helps public bodies to act quickly to improve resource management, decision making and risk management. Exhibit 1 shows how we have achieved and sustained more timely nancial reporting on the accounts of the Welsh Government over the last ve years.15 November16 October15 September15 August15 July2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11Date signed by the Auditor General
Xem thêm

11 Đọc thêm

Quyết định số 1152/QĐ-UBND potx

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1152/QĐ-UBND POTX

Nơi nhận: - Như Điều 2; - Văn phòng TTg (để báo cáo); - TTTU, TT HĐND tỉnh (để báo cáo); - CT, các PCT UBND tỉnh (để báo cáo); - Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp); - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy; TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH - Thành viên BCĐ các VĐCB trong BVR & PCCCR tỉnh; - Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Lâm nghiệp - Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Khánh Hòa; - Lưu: VT, HP. Lê Đức Vinh KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2012/QĐ-TTG NGÀY 08/02/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1152/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa) Thực hiện Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng, Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Xem thêm

7 Đọc thêm

creating the bank of tomorrow today 2002 annual report ANZ

CREATING THE BANK OF TOMORROW TODAY 2002 ANNUAL REPORT ANZ

about giving money. It’s about creating genuinebusiness–community partnerships. The ANZCommunity Fund was established in 2002 to createa new way of involving ourselves in the community.It achieves its aim by placing the responsibility fora large part of ANZ’s community “giving” at a locallevel. It enables the people in our branches tocreate meaningful partnerships, to strengthen andenhance life in the communities where they liveand work. During the year under review, we supported a widerange of community programs including:>Australia and New Zealand Intensive Care Appeal>Royal Life Saving Society’s Wet ‘n Wise Program>Foodbank Australia>Habitat for Humanity>Victorian Credit Helpline>Foundation for Rural and Regional Renewal> ANZ DOXA Youth Foundation Cadetship>Hollingworth Cadetship ProgramWe are creating new types of programs that have a direct link to our business in financial services.During the year, we started a major researchprogram on financial literacy. The aim is toestablish a strong basis for new financial educationprograms to provide more opportunities forindividuals to learn about managing their finances.We also entered into a partnership with theBrotherhood of St Lawrence to run a matchedsavings program. This will see ANZ match ‘2 for 1
Xem thêm

68 Đọc thêm

Annual Report & Accounts 2010-11_part1 ppt

ANNUAL REPORT & ACCOUNTS 2010-11_PART1 PPT

to ensure they were presented correctly, and made many recommendations for improvement to those responsible for the management and oversight of those bodies. This year we have also made some statutory recommendations and responded directly to electors’ questions and other information brought to the attention of the auditor. New accounting and disclosure requirements under International Financial Reporting Standards and the introduction of ‘claried’ International Standards on Auditing are continuing to put increased pressure on auditor workloads. We continue to mitigate the impact on audited bodies by working more efciently, rather than raising our fees.If nancial management in the public sector is to improve, there is a need to report nancial results as soon as possible during the year and after the year end. This helps public bodies to act quickly to improve resource management, decision making and risk management. Exhibit 1 shows how we have achieved and sustained more timely nancial reporting on the accounts of the Welsh Government over the last ve years.15 November16 October15 September15 August15 July2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11Date signed by the Auditor General
Xem thêm

11 Đọc thêm

Tài liệu 3D Game Programming All in One- P1 docx

TÀI LIỆU 3D GAME PROGRAMMING ALL IN ONE- P1 DOCX

Reaction and Reaction Engine SDK are trademarks of Monster Studios.UVMapper 0.25—copyright ©1998-2002 Stephen L Cox, All rightsreserved. ThinkTanks is a trademark of BraveTree Productions, LLC. Orbzis a trademark of Mind Vision Software. Marble Blast Gold is a trademarkof GarageGames. MilkShape 3D is a trademark of chUmbaLum sOft.All other trademarks are the property of their respective owners.Important: Course PTR cannot provide software support. Please contactthe appropriate software manufacturer’s technical support line or Website for assistance.Course PTR and the author have attempted throughout this book todistinguish proprietary trademarks from descriptive terms by followingthe capitalization style used by the manufacturer.Information contained in this book has been obtained by Course PTRfrom sources believed to be reliable. However, because of the possibilityof human or mechanical error by our sources, Course PTR, or others, thePublisher does not guarantee the accuracy, adequacy, or completeness ofany information and is not responsible for any errors or omissions or theresults obtained from use of such information. Readers should be partic-ularly aware of the fact that the Internet is an ever-changing entity. Somefacts may have changed since this book went to press.Educational facilities, companies, and organizations interested in multi-ple copies or licensing of this book should contact the publisher forquantity discount information. Training manuals, CD-ROMs, and por-tions of this book are also available individually or can be tailored forspecific needs.ISBN: 1-59200-136-XLibrary of Congress Catalog Card Number: 2004090733Printed in the United States of America04 05 06 07 08 BH 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1Course PTR, a division of Course Technology
Xem thêm

30 Đọc thêm

Ross nutrition supplement

ROSS NUTRITION SUPPLEMENT

of Balanced Protein has been developed as a practical application of the Ideal Amino AcidProfile to supply broilers with the correct minimum levels of essential and non-essential amino acids. Using this strategy, the actual protein level used will vary according to the feed ingredients and will be driven by the first limiting essentialamino acid not available in synthetic form. The Balanced Protein recommendations in this Supplement are derived from acombination of both internal Aviagen data on BP response and experiences in the field. Economic responses have been calculated for each region of the world for differentweight categories and end objectives – live weight, eviscerated carcase, portioningproducts. By taking these into account, the full breadth of economic environments areincluded in these recommendations (see Principles Section, page 3).Broiler Response to Protein and Amino AcidsThe Ross broiler is particularly responsive to dietary digestible amino acid levels and will respond very efficiently, in terms of growth and FCR, to the recommended levelsin the Ross Broiler Nutrition Specification. Higher levels of digestible amino acids havebeen shown to improve profitability by increasing broiler performance and processingyield. This becomes particularly important when growing broilers for portioning or meatstripping. Therefore separate recommendations are given for optimising portions margin(see Ross Broiler Nutrition Specification).Key Points • Formulate using digestible amino acids, following the Ross Ideal Amino Acid Profilerecommended (Table 1).• Consider amino acid levels together with factors affecting feed intake (e.g. energylevels, feed intake control programmes, feed form, feeder arrangement) whenformulating broiler diets. • Use high quality sources of protein, especially in circumstances when broilers are likely to suffer heat stress. • Maintain updated ingredient amino acid and protein values on the formulationmatrix.• Balanced Protein approach produces benefits in broiler and economic performance.
Xem thêm

24 Đọc thêm

Tài liệu 07B/NHNN_ Dự trữ ngoại hối nhà nước doc

TÀI LIỆU 07B/NHNN_ DỰ TRỮ NGOẠI HỐI NHÀ NƯỚC DOC

118 C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc 118Biểu số: 07B/NHNN Ban hành theo Quyết định số QĐ-TTg ngày của Thủ tớng Chính phủ Ngày nhận báo cáo: - Số chính thức: Ngày 22 của tháng tiếp liền sau quý báo cáo. Dự TRữ NGOạI HốI NHà NƯớC (Quý, năm) Đơn vị báo cáo: Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống kê n v: Triu USD Mó s Giỏ tr A B 1 Tng s 01 1. Vng do Ngõn hng trung ng nm gi 02 2. Ngoi t ti qu ca Ngõn hng Trung ng 03 3. u t vo cỏc giy t cú giỏ ca nc ngoi 04 4. Tin gi ti nc ngoi 05 5. Cho nc ngoi vay 06 6. Thanh toỏn vi ngõn hng nc ngoi v cỏc t chc
Xem thêm

1 Đọc thêm

trắc nghiệm luật kinh tế - phá sản

TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ - PHÁ SẢN

Câu 30 : Toà án sẽ thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi:a. Nhận được đơn, ra quyết định mở thủ tục phá sản.b. Người nộp đơn xuất trình biên lai nộp tiền tạm ứng phí.c. Cả a và b đều đúng.d. Cả a và b đều sai.Câu 16:Luật Phá sản doanh nghiệp cũ có hiệu lực thi hành từ ngày nào:a.30/12/1993 b.04/06/1994c.01/07/1994 d.15/08/1994Câu 17:Luật Phá sản doanh nghiệp mới có hiệu lực thi hành từ ngày nào:a.15/06/2004 b.25/10/2004c.30/12/2004 d.07/01/2005Câu 18:Đối tượng được áp dụng Luật Phá sản doanh nghiệp mới là:a.Công ty TNHH b.Công ty cổ phầnc.Hợp tác xã d.Tất cả đều đúngCâu 19:Phá sản và Giải thể có điểm nào giống nhau:a.Đều chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệpb.Đều phải tiến hành thủ tục Phá sản hay Giải thểc.Đều phải thanh toán nợ khi tuyên bố Phá sản hay Giải thểd.Tất cả đều đúngCâu 20:Đối tượng nào sẽ không chịu trách nhiệm vô hạn khi doanh nghiệp,công ty bị lâm vào tình trạng Phá sản:a.Công ty TNHH b.Công ty tư nhânc.Hộ kinh doanh d.Câu b,c đúngCâu 21:Tòa án nào có thẩm quyền nhận đơn đối với doanh nghiệp:a.Tòa án cấp huyện b.Tòa án cấp tỉnhc.Câu a,b đúng d.Câu b đúngCâu 22:Các vụ Phá sản có thể phân loại dựa vào khía cạnh nào sau đây:a.Nguyên nhân b.Cơ sở phát sinh quan hệ pháp lýc.Đối tượng và phạm vi điều chỉnh PL d.Tất cả đều đúngCâu 23:Phá sản và Giải thể có mấy điểm khác nhau cơ bản:
Xem thêm

28 Đọc thêm

■ BÀI TẬP C OR C++ PHẦN 01 ĐẾN 08 ■ CÓ BÀI GIẢI (TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO ■ TẬP 1 OF 2)

■ BÀI TẬP C OR C++ PHẦN 01 ĐẾN 08 ■ CÓ BÀI GIẢI (TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO ■ TẬP 1 OF 2)

Bài tập lập trình C ■ C++ từ cơ bản đến nâng cao ■ 01 Phần cơ bản ■ 02 Hàm và thủ tục (Function và Procedure) ■ 03 Hàm và thủ tục đệ quy ■ 04 Mảng 1 chiều ■ 05 Mảng 2 chiều ■ 06 Chuổi (String) ■ 07 Bài tập nâng cao phần 1 ■ 08 Bài tập nâng cao phần 2

Đọc thêm

NƯỚC CỘNG HOÀ MÔ GIĂM BÍCH

NƯỚC CỘNG HOÀ MÔ GIĂM BÍCH

Nước Cộng hoà Mô giăm bíchNgày gửi bài: 07/08/2009 Số lượt đọc: 91Mô dăm bích (Mozambique) là một quốc gia độc lập ở vùng đông nam ChâuPhi; phía bắc giáp Tanzania; phía đông giáp kênh đào Mô dăm bích; phía namvà tây nam giáp Nam Phi và Swaziland; phía tây giáp Zimbabwe, Zambia vàMalawi. Mô dăm bích giành được độc lập từ người Bồ Đào Nha năm 1975.Nước này có diện tích là 801.590 km2 và thủ đô là thành phố Maputo.Nước này có 2.800 km bờ biển với rất nhiều cảng tự nhiên thuận lợi. Các vùng đất thấpven biển chiếm 2/5 diện tích Mô dăm bích. Trong đất liền, lãnh thổ nước này có một loạtcác vùng đồi thấp và cao nguyên ở phía tây trong đó có đỉnh núi Binga cao 2.436 m gầnbiên giới phía tây và đỉnh Namuli cao 2.419 m ở phía bắc. Phái tây bắc là cao nguyênAngonia nằm giữa hồ Nyasa và con sôngShire. Đất đai ở đây rất bạc màu trừ những vùngdọc thung lũng sông và một phần cao nguyên Angonia. Mô dăm bích có số dân là 17.878.000 người trong đó phần lớn sống ở các vùng ven biển,vùng Zambezi và cao nguyên Angonia. Khoảng 30% dân số sống ở các thành phố và thịtrấn như Maputo (931.000), Beira (298.847) và Nampula (250.473). Đất nước này có 10nhóm dân tộc thiểu số trong những nhóm lớn nhất là Makua-Lomwe, Tsonga, Yao, Shonavà Nguni. Lịch sửNgười ta hiện biết rất ít về thời kỳ xa xưa của Mô dăm bích. Trong thời kỳ Trung Cổ,những nhà nước của người Bantu đã xuất hiện trong vùng và những trung tâm thương mạicủa người A rập nằm ở các thành phố lớn dọc bờ biển. Sofala là một bến cảng xuất khẩuvàng lớn nhất đến vương quốc Shona ở Zimbabwe. School@net
Xem thêm

4 Đọc thêm