CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU & CÔNG CỤ DỤNG TẠI CÔNG TY KIM KHÍ & VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG POT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU & CÔNG CỤ DỤNG TẠI CÔNG TY KIM KHÍ & VẬT TƯ TỔNG HỢP MIỀN TRUNG POT":

Đề tài: Một số giải pháp tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÁI CƠ CẤU VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK)

độ rủi ro, nguy cơ mất an toàn cao sẽ được áp dụng các biện pháp xử lý đặc biệt theo quy định của pháp luật. ♣Đề t ài “Một số giải pháp t ái cơ cấu và nâng cao hi ệu quả hoạt động của Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát triển Nông t hôn Việt Nam - Agribank” ngân hàn g có cổ phần chi phối của nhà nước (sau đây gọi chung là ngân hàng thương m ại nhà nư ớc) thực sự là lự c lư ợng chủ lực, chủ đạo của hệ thống các tổ chức t ín dụng, đồng thời có đủ năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế. h với các ngân hàng quốc tế. 1.4. Những khuynh hướng tác động đến tái cơ cấu của các NHTM Cơ cấu NHTM có thể t hay đổi do nhiều nhân tố gây ra. Nhữ ng t hay đổi ảnh hưởng đến cơ cấu ngân hàng như : Quá trình toàn cầu hoá về k inh tế và toàn cầu hóa ngân hàng. Quá trình tự do hoá, toàn cầu hoá nền kinh t ế thế giới đang p hát triển ngày càng mạnh m ẽ cả về quy mô và tốc độ. To àn cầu hoá k inh t ế cùng với sự p hát triển m ạnh m ẽ của công nghệ thông t in đã tạo ra sự liên kết thị trư ờng hàng hóa, d ịch vụ và t ài chính xuy ên biên giới. Song song đó sự bành trư ớng địa lý và hợp nhất các ngân hàng cũng đã vư ợt ra k hỏi ranh giới lãnh t hổ của một quốc gia và lan rộng ra với quy mô t oàn cầu. Các ngân hàng mạnh nhất trên th ế giới cạnh tranh với nhau trên t ất cả các lục địa. Mặt khác xu hướng hiện nay là h ội nhập, do vậy việc cho phép những ngân hàng ở nư ớc này sở hữu và quản lý chi nhánh ngân hàng ở nư ớc kia là h oàn toàn có t hể. Điều này đòi hỏi t ất yếu tất cả các ngân hàng đều phải sẵn sàng có sự chuẩn bị để “toàn cầu hoá ”. T hậm chí cần phải thay đổi toàn bộ cơ cấu thự c t ại nếu cần t hiết. Như vậy cơ cấu ngân hàn g chịu ảnh hư ởng cũng như y êu cầu của nền kinh t ế hội nhập rất lớn. Tác động của các quy định đối với hoạt động ngân hàng. N gân hàng thư ơng mại kinh doanh tiền tệ, một trong những lĩnh vực nhạy cảm và có tác động hầu hết đến các lĩnh vực trong nền kinh tế. Do vậy hoạt động của NHTM cũng bị luật pháp kiểm soát một cách chặt chẽ bởi những quy định riêng trong hoạt động của mình. Về tổng th ể, những quy định ràng buộc này tạo thuận lợi cho các NH TM trong việc hạn chế và p hòng chống nhữ ng rủi ro xẩy ra. Tuy nhiên, vì mục đích kinh doanh của NHTM là lợi nhuận, do vậy trong một số trường hợp thì nhữ ng quy định này lại chính là những rào cản trong việc tạo ra lợi nhuận đối với NH . Theo lý thuyết quản lý của nhà k inh tế học G eorge Stigler thì -13-20. Đề t ài “Một số giải pháp t ái cơ cấu và nâng cao hi ệu quả hoạt động của Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát triển Nông t hôn Việt Nam - Agribank” các công ty trong nhữ ng ngành chịu sự quản lý chặt chẽ thường tìm cách thoát khỏi hàng rào quy định, tạo ra lợi nhuận mang tính độc quyền bởi vì thự c tế là các q uy định thường ngăn cản sự gia n hập của các công ty khác vào những ngành đư ợc kiểm s oát. Như vậy việc thay đổi các quy định của luật pháp đối với ngành kinh doanh
Xem thêm

12 Đọc thêm

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS -9 doc

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS -9 DOC

PH ƯƠ NG PHÁP TÍNH TOÁN C Ụ THỂ D ỰA V ÀO QU Ỹ ĐƯỜNG TRUY ỀN THAM KHẢO CHO DỊCH VỤ SỐ LIỆU THỜI GIAN THỰC 144 KBPS B ẢNG 4.2 TA TÍNH ĐƯỢC CỤ THỂ TỶ SỐ TÍN HIỆU TR ÊN NHI ỄU SIR NHƯ NG CÁ[r]

8 Đọc thêm

Tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp docx

TẦM QUAN TRỌNG CỦA KỸ NĂNG GIAO TIẾP DOCX

Phong c ùa thu mang nh ên nhiên Trung Qu ìn qua tâm tr ph ên hiu h và r B phong c àu s ình kh và âm thanh, t ên s hình cho th tr ình hi Ph.. Tâm tr l ình c Cô chu nh ên tâm.[r]

4 Đọc thêm

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG ppsx

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG PPSX

_ NƠI CẤP NGÀY CẤP CÓ GIÁ TRỊ ĐẾN : : : TRANG 2 M ẶT SAU: GHI T ÊN CÁC DOANH NGHI ỆP CÓ TRẠM GỐC LẮP ĐẶT C ÙNG V Ị TRÍ V À CÁC THÔNG S Ố K Ỹ THUẬT CƠ BẢN CỦA TỪNG TRẠM GỐC THÔNG SỐ KỸ TH[r]

2 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 4 MÔN SINH MÃ ĐỀ 136

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 4 MÔN SINH MÃ ĐỀ 136

ĐỘT BIẾN TRUNG TÍNH KHƠNG LI ÊN QUAN V ỚI TÁC DỤNG CỦA CHỌN LỌC TỰ NHI ÊN.. BI ẾN DỊ CĨ LỢI KHƠNG LI ÊN QUAN GÌ T ỚI CHỌN LỌC TỰ NHI ÊN.[r]

5 Đọc thêm

Nghiên cứu và xây dựng quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy ở Đồng Tháp Mười

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH CANH TÁC ĐAY SẢN XUẤT BỘT GIẤY Ở ĐỒNG THÁP MƯỜI

5 + 4-60 K2O. Loại phân được nông dân sử dụng nhiều là DAP, Ure, NPK16-16-8, KCl. - Số đợt bón phân: từ 2 - 4 lần, nhưng đợt cuối kết thúc khoảng 50 ngày sau gieo và 100% không bón lót phân lân. - Năng suất đay sợi: từ 1,0 - 2,5 T/ha - Hiệu quả kinh tế: Có 8,9% hộ bị lỗ; còn lại 91,1% hộ có lãi từ 1.800.000 - 6.000.000 đ/ha. * Khó khăn trở ngại trong sản xuất đay Đa số nông dân trồng đay tập trung ở vùng đất phèn, gần sông nước để tiện việc thu hoạch như vận chuyển, ngâm giặt. Phương tiện đi lại khó khăn, không có giống mới, đặc biệt giá cả rất bấp bênh. Vì thế những năm nào đay sợi có giá thì năm sau diện tích tăng, ngược lại năm nào giá đay sợi thấp thì năm sau xu hướng nông dân lại chuyển sang trồng lúa. 53.2. Kết quả nghiên cứu khoa học 3.2.1. So sánh một số giống đay triển vọng Qua kết quả vụ Hè Thu 2010, nhận thấy giống đay Tainung sinh trưởng và phát triển tốt trên vùng đất phèn Đồng Tháp Mười, có chiều cao khá cao từ 3,5m-3,6m, cao hơn những giống đay khác và đay địa phương từ 0,3m-0,5m; đường kính thân to từ 6,3mm - 6,5mm, có sự khác biệt có ý nghĩa so với giống đay địa phương. Giống đay Tainung có năng suất đay tươi (85-93 tấn/ha) cao hơn giống địa phương (59,3-62,7 tấn/ha) từ 43,3 - 48,3%. Năng suất các giống đayxã Thạnh Phú, Hè Thu 201062,7
Xem thêm

17 Đọc thêm

Tài liệu Argentina sản xuất nhiên liệu sinh học từ tảo biển doc

TÀI LIỆU ARGENTINA SẢN XUẤT NHIÊN LIỆU SINH HỌC TỪ TẢO BIỂN DOC

TRANG 1 ARGENTINA S ẢN XUẤT NHI ÊN LI ỆU SINH HỌC TỪ TẢO BIỂN Công ty Oilfox S.A của Argentina vừa khánh thành nhà máy sản xuất diesel sinh học từ tảo đầu tiên tại khu vực Mỹ Latinh, với[r]

5 Đọc thêm

tiết 12- bài 7

7TIẾT 12 BÀI

TH TH ỰC ỰC TI TI ỄN ỄN C C ŨN ŨN G T G T ẠO ẠO RA CÁ RA CÁ C C TI TI ỀN ỀN ĐỀ ĐỀ V V ẬT ẬT CH CH ẤT ẤT C TRANG 14 C, THỰC TIỄN LÀ MỤC ĐÍCH CỦA NHẬN THỨC C, THỰC TIỄN LÀ MỤC ĐÍCH CỦA NHẬ[r]

18 Đọc thêm

Để phòng khách căng tràn sức sống pot

ĐỂ PHÒNG KHÁCH CĂNG TRÀN SỨC SỐNG

TRANG 1 ĐỂ PHÒNG KHÁCH CĂNG TRÀN SỨC SỐNG CH Ỉ CẦN TƯỞNG TƯỢNG MỘT CHÚT TH Ì S Ẽ KHÔNG QUÁ KHÓ KHĂN ĐỂ TH ỰC HIỆN, MỘT CHÚT VITAMIN M ÀU S ẮC SẼ KHIẾN PH ÒNG KHÁCH TR Ở N ÊN S ỨC SỐNG V [r]

13 Đọc thêm

TIẾT 16 VẬT LÍ 7

TIẾT 16 VẬT LÍ 7

CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒNGV: NGUYỄN TH Ị DUY ÊN NGUYỄN THỊ DUYÊN KYT - VB - LC110/27/13Kiểm tra bài cũCâu hỏi:-Nêu đặc điểm của vật phản xạ âm tốt,vật phản xạ âm kém?-Vật nào dưới đây phản xạ âm tốt?A.Miếng xốp C.Mặt gương E.Aó lenB.Tấm gỗ D.Đệm cao su F.Tấm kim loạiTrả lời:Những vật phản xạ âm tốt là B.Tấm gỗ C.Mặt gương F.Tấm kim loại2NGUYỄN THỊ DUYÊN KYT - VB - LC10/27/13

2 Đọc thêm

công thức tài chính doanh nghiệp cực hay

CÔNG THỨC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CỰC HAY

chặt chẽ đến doanh thu. Tài sản % Nguồn vốn % - Tiền - Phải trả nhà cung cấp - Phải thu - Phải nộp ngân sách - Vật tư hàng hóa - Phải trả CNV - TSLĐ khác A% B% Ỵ Nhu cầu vốn bổ sung kỳ KH: Delta S x(A%-B%)=C Ỵ Nếu DL DT (ROS) không thay đổi (g%) LN TT = DT 1 x g% LNST = LN TT x(1-T%) LNCL sau khi chia lãi CP = D Ỵ Nhu cầu VLĐ kỳ B/c cần tăng = C – D 2- PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO BẰNG CHỈ TIÊU ĐẶC TRƯNG: Doanh thu = A Vòng quay tổng vốn = a = DT/ Vốn SX ỴVốn SX = DT/a Hệ số nợ = b% = NPT/ Tổng vốn ỴNPT = b x tổng vốn (vốn SX) Nợ NH chiếm % của NPT ỈNợ NH = c% x tổng NPT
Xem thêm

7 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA GIẢNG VIÊN GIÀ VÀ GIẢNG VIÊN TRẺ

ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA GIẢNG VIÊN GIÀ VÀ GIẢNG VIÊN TRẺ

cuối. Tâm lý giáo dục học đại học GVHD: ThS. Lê Tuyết Ánh Nhóm 4 Trang 7 2. MỐI QUAN HỆ GIẢNG VIÊN TRẺ- GIẢNG VIÊN GIÀ 2.1. Tích cực  Kinh nghiệm chuyên môn được rèn luyện trong nhiều năm giảng dạy và sự mẫu mực từ trải nghiệm cuộc sống tạo nên uy tín của người giảng viên già, từ đó họ có được sự kính trọng của đồng nghiệp và sinh viên là tấm gương cho người trẻ noi theo.  Bằng uy tín, và sự đóng góp giảng viên già sẽ là những người lãnh đạo, người đứng đầu tốt điều khiển hoạt động của cơ quan hay tổ chức.  Giảng viên trẻ mang trong mình nhiệt huyết, tinh thần ham học hỏi nghiên cứu cao tạo ra trong công việc sự năng động và trẻ trung.  Thế mạnh của các giảng viên trẻ là tập trung nghiên cứu khoa học để thay đổi chính họ và thay đổi sự phát triển của tổ chức.  Giảng viên trẻ sẽ là nguồn lực hỗ trợ về các công nghệ mới, hay nói cách khác thế mạnh của họ là làm chủ công nghệ hiện đại. Sự tiếp thu nhanh chóng của những người trẻ là thế mạnh trong việc tiếp nhận công nghệ hay những dự án mới từ bên ngoài. 2.2. Tiêu cực 2.1.1 Mâu thuẫn về quan niệm sống Do được sinh ra và trải qua những thời kỳ khác nhau, nên lối sống của hai lớp thế hệ này sẽ có những khác nhau nhất định. Đất nước chúng ta chỉ mới giải phóng được 38 năm, và trải qua thời kỳ đổi mới 27 năm nên đa phần những GV già là những người đã trải qua thời kỳ chiến tranh và bao cấp của đất nước. Họ sống trong thời kỳ gian khổ và khó khăn, nên những quan niệm về giá trị đồng tiền, chi phí cho cuộc sống của họ khác với lớp trẻ là những người được sống trong thời bình, được sống trong thời kỳ đất nước đang đi lên. Những giảng viên già thường chắt chiu, để dành cho con cháu đời sau, ngược lại lớp trẻ thường
Xem thêm

13 Đọc thêm

Windows XP SP2 Original genuine 100%

WINDOWS XP SP2 ORIGINAL GENUINE 100%

nhận bản q có bản quyề hãy tải về b ên nếu khô ần rồi ~xn NHÉ:46: con dung th ai dang cac NT\CU RRE ó lại được TIVATE WIND được quyền cho b ền bản Window ông bạn cứ đ NHƯNG BÂY hu nhe, d[r]

13 Đọc thêm

kiem tra mon vat li lop 6 ki 2

KIEM TRA MON VAT LI LOP 6 KI 2

Phòng Giáo dục Lak KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2009-2010Trường : Võ Thị Sáu Môn : Vật lí 6Họ và tên : ………………………… Lớp…………………………………. Điểm Lời phê của thầy ( ) giáoĐề và bài làmI/Phần trắc nghiệm: ( 4 điểm) Khoanh tròn dáp án đúng nhất: Câu 1:Muốn đứng ở dưới kéo một vật lên cao với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của một vật phải dùng hệ thống ròng rọc nào dưới đây:A.Một ròng rọc cố định B.Một ròng rọc độngC.Hai ròng rọc cố định C. Một ròng rọc cố định và một ròng rọc độngCâu 2:cách sắp sếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều nào dưới đây là đúng.A.Rắn, khí, lỏng B.Khí, rắn, lỏngC.Rắn, lỏng, khí D.Lỏng, khí, rắnCâu 3:Hiện tượng nào sau đây không liên quan tới sự nóng chảy.A.Bó củi đang cháy. B.Đun nhựa đường để trải đườngC.Hàn thiếc D.Ngọn nến đang cháyCâu 4: sự sôi có đặc điểm nào dưới đây:A.Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào B.Nhiệt độ không đổi trong thời gian sôiC.Chỉ xảy ra ở mặt thoáng chất lỏng D.Có sự chuyển thể từ thể lỏng sang thể rắn Chọn Cụm từ thích hợp điền vào chổ trống trong các câu sau:Câu 1 : Nhiệt độ O0 C trong nhiệt giai ……………tương ứng với nhiệt độ………….trong nhiệtgiai FarenhaiCâu 2: Nước sôi ở ………….Nhiệt độ này gọi là …………………II/Phần tự luận : ( 6 điểm ) Câu 1( 2 đ): Sự bay hơi là gì ? Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố nào?Câu 2( 2.5 đ) :a/Nhiệt kế dùng để làm gì? Kể tên một số loại nhiệt kế mà em biết?
Xem thêm

2 Đọc thêm

Miễn thuế Tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng vào sản xuất thuỷ điện không đủ điều kiện hoà vào mạng lưới điện quốc gia theo quy định của Luật Điện lực đối với tổ chức, cá nhân do Chi cục thuế quản lý potx

MIỄN THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI NƯỚC THIÊN NHIÊN DÙNG VÀO SẢN XUẤT THUỶ ĐIỆN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOÀ VÀO MẠNG LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN DO CHI CỤC THUẾ QUẢN LÝ POTX

TRANG 1 MI ỄN THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI NƯỚC THI ÊN NHIÊN DÙNG VÀO S ẢN XUẤT THUỶ ĐIỆN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HO À VÀO M ẠNG LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐIỆN L ỰC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC[r]

2 Đọc thêm

Tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh cho người mới bắt đầu potx

TÀI LIỆU NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU POTX

A + Mr/ Mrs/ Ms + family name = một ông/ bà/ nào đó (không quen biết) Quán từ xác định "The" Dùng trước một danh từ đã được xác định cụ thể về mặt tính chất, đặc điểm, vị trí hoặc được nhắc đến lần thứ hai trong câu. The + danh từ + giới từ + danh từ Ex: The girl in blue, the Gulf of Mexico. Dùng trước những tính từ so sánh bậc nhất hoặc only. Ex: The only way, the best day. Dùng cho những khoảng thời gian xác định (thập niên): In the 1990s The + danh từ + đại từ quan hệ + mệnh đề phụ Ex: The man /to whom you have just spoken /is the chairman Trước một danh từ ngụ ý chỉ một vật riêng biệt Ex: She is in the (= her) garden The + danh từ số ít tượng trưng cho một nhóm thú vật hoặc đồ vật Ex: The whale = whales (loài cá voi), the deep-freeze (thức ăn đông lạnh) Lưu ý: Nhưng đối với man khi mang nghĩa "loài người" tuyệt đối không được dùng the. Ex: Since man lived on the earth (kể từ khi loài người sinh sống trên trái đất này)
Xem thêm

12 Đọc thêm

BÁO CÁO MÔN CƠ SỞ MẠNG THÔNG TIN pptx

BÁO CÁO MÔN CƠ SỞ MẠNG THÔNG TIN PPTX

TRANG 1 BÁO CÁO MÔN CƠ SỞ MẠNG THÔNG TIN TÍNH T ỐC ĐỘ CÁC LUỒNG DỮ LIỆU G ỬI QUA MẠNG ĐỂ CÁC LUỒNG CHIA SẼ BĂNG THÔNG KÊNH TRUY ỀN DỰA THEO NGUY ÊN LÝ CÔNG B ẰNG CỰC ĐẠI CỰC TIỂU MAX TRA[r]

12 Đọc thêm

Đề thi HSG lớp 12 vòng 1 tỉnh Long An năm 2013 môn Hóa pdf

ĐỀ THI HSG LỚP 12 VÒNG 1 TỈNH LONG AN NĂM 2013 MÔN HÓA PDF

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG 1 LONG AN Môn thi: HÓA HỌC (BẢNG B) Ngày thi: 23/10/2012 Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề) Cho khối lượng mol (gam/mol) các nguyên tố; H=1; C=12; O=16; N=14; P=31; F=19; S=32; Cl=35,5; Br=80; I=127; Na=23; Mg=24; K=39; Ca=40; Ba=137; Zn=65; Fe=56; Cu=64. Câu 1 (4,0 điểm). 1.1/ X và Y là hai nguyên tố có hợp chất khí với hiđro là XHa, YHa. Trong đó, khối lượng phân tử chất này gấp đôi khối lượng phân tử chất kia. Mặt khác, oxit cao nhất của hai nguyên tố X, Y là X2Ob, Y2Ob và có khối lượng phân tử hơn kém nhau 34 đvC. Biết khối lượng nguyên tử của X nhỏ hơn khối lượng nguyên tử của Y. a/ Hai nguyên tố X, Y là kim loại hay phi kim? b/ Xác định tên hai nguyên tố X, Y? Mô tả liên kết hóa học trong hợp chất hai oxit cao nhất của X, Y. 1.2/ Nén hỗn hợp gồm 4 mol nitơ và 16 mol hiđro vào một bình kín có thể tích là 4 lít (chỉ chứa xúc tác với thể tích không đáng kể) đã được giữ ở nhiệt độ không đổi. Khi phản ứng trong bình đạt cân bằng, áp suất trong bình bằng 0,8 lần áp suất lúc đầu (lúc mới cho các khí vào
Xem thêm

6 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu bản nghiệm thu cơ sở kết quả thực hiện dự án đào tạo - huấn luyện khuyến nông, khuyến ngư ppt

TÀI LIỆU MẪU BẢN NGHIỆM THU CƠ SỞ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐÀO TẠO - HUẤN LUYỆN KHUYẾN NÔNG, KHUYẾN NGƯ PPT

Tham quan thực tế ngày Đối tượng tham gia: - Cán bộ - Khuyến nông viên, nông dân người Giảng viên: - Phương pháp truyền đạt - Tài liệu, phương tiện thực hành Trên 80% tốt Kết quả học tập của học viên % khá giỏi Trên 75% khá giỏi Khả năng áp dụng vào thực tế sản xuất tỷ lệ % Địa bàn tổ chức:.......................................................................................................................... NghiÖm thu kÕt qu¶ tËp huÊn KN - 2007 2........................................................................................................................................................ III. Đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng và đề xuất (bên A thực hiện) ........................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................
Xem thêm

2 Đọc thêm

Tài liệu Đề thi HSG lớp 12 vòng 1 tỉnh Long An năm 2013 môn Hóa bảng B pptx

TÀI LIỆU ĐỀ THI HSG LỚP 12 VÒNG 1 TỈNH LONG AN NĂM 2013 MÔN HÓA BẢNG B PPTX

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÒNG 1 LONG AN Môn thi: HÓA HỌC (BẢNG B) Ngày thi: 23/10/2012 Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề) Cho khối lượng mol (gam/mol) các nguyên tố; H=1; C=12; O=16; N=14; P=31; F=19; S=32; Cl=35,5; Br=80; I=127; Na=23; Mg=24; K=39; Ca=40; Ba=137; Zn=65; Fe=56; Cu=64. Câu 1 (4,0 điểm). 1.1/ X và Y là hai nguyên tố có hợp chất khí với hiđro là XHa, YHa. Trong đó, khối lượng phân tử chất này gấp đôi khối lượng phân tử chất kia. Mặt khác, oxit cao nhất của hai nguyên tố X, Y là X2Ob, Y2Ob và có khối lượng phân tử hơn kém nhau 34 đvC. Biết khối lượng nguyên tử của X nhỏ hơn khối lượng nguyên tử của Y. a/ Hai nguyên tố X, Y là kim loại hay phi kim? b/ Xác định tên hai nguyên tố X, Y? Mô tả liên kết hóa học trong hợp chất hai oxit cao nhất của X, Y. 1.2/ Nén hỗn hợp gồm 4 mol nitơ và 16 mol hiđro vào một bình kín có thể tích là 4 lít (chỉ chứa xúc tác với thể tích không đáng kể) đã được giữ ở nhiệt độ không đổi. Khi phản ứng trong bình đạt cân bằng, áp suất trong bình bằng 0,8 lần áp suất lúc đầu (lúc mới cho các khí vào
Xem thêm

6 Đọc thêm

Cùng chủ đề