BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: " ĐẶC ĐIỂM CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA XÍ NGHIỆP MAY ĐIỆN BÀN " PPSX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: " ĐẶC ĐIỂM CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA XÍ NGHIỆP MAY ĐIỆN BÀN " PPSX":

Đề tài: Một số giải pháp tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÁI CƠ CẤU VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK)

độ rủi ro, nguy cơ mất an toàn cao sẽ được áp dụng các biện pháp xử lý đặc biệt theo quy định của pháp luật. ♣Đề t ài “Một số giải pháp t ái cơ cấu và nâng cao hi ệu quả hoạt động của Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát triển Nông t hôn Việt Nam - Agribank” ngân hàn g có cổ phần chi phối của nhà nước (sau đây gọi chung là ngân hàng thương m ại nhà nư ớc) thực sự là lự c lư ợng chủ lực, chủ đạo của hệ thống các tổ chức t ín dụng, đồng thời có đủ năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế. h với các ngân hàng quốc tế. 1.4. Những khuynh hướng tác động đến tái cơ cấu của các NHTM Cơ cấu NHTM có thể t hay đổi do nhiều nhân tố gây ra. Nhữ ng t hay đổi ảnh hưởng đến cơ cấu ngân hàng như : Quá trình toàn cầu hoá về k inh tế và toàn cầu hóa ngân hàng. Quá trình tự do hoá, toàn cầu hoá nền kinh t ế thế giới đang p hát triển ngày càng mạnh m ẽ cả về quy mô và tốc độ. To àn cầu hoá k inh t ế cùng với sự p hát triển m ạnh m ẽ của công nghệ thông t in đã tạo ra sự liên kết thị trư ờng hàng hóa, d ịch vụ và t ài chính xuy ên biên giới. Song song đó sự bành trư ớng địa lý và hợp nhất các ngân hàng cũng đã vư ợt ra k hỏi ranh giới lãnh t hổ của một quốc gia và lan rộng ra với quy mô t oàn cầu. Các ngân hàng mạnh nhất trên th ế giới cạnh tranh với nhau trên t ất cả các lục địa. Mặt khác xu hướng hiện nay là h ội nhập, do vậy việc cho phép những ngân hàng ở nư ớc này sở hữu và quản lý chi nhánh ngân hàng ở nư ớc kia là h oàn toàn có t hể. Điều này đòi hỏi t ất yếu tất cả các ngân hàng đều phải sẵn sàng có sự chuẩn bị để “toàn cầu hoá ”. T hậm chí cần phải thay đổi toàn bộ cơ cấu thự c t ại nếu cần t hiết. Như vậy cơ cấu ngân hàn g chịu ảnh hư ởng cũng như y êu cầu của nền kinh t ế hội nhập rất lớn. Tác động của các quy định đối với hoạt động ngân hàng. N gân hàng thư ơng mại kinh doanh tiền tệ, một trong những lĩnh vực nhạy cảm và có tác động hầu hết đến các lĩnh vực trong nền kinh tế. Do vậy hoạt động của NHTM cũng bị luật pháp kiểm soát một cách chặt chẽ bởi những quy định riêng trong hoạt động của mình. Về tổng th ể, những quy định ràng buộc này tạo thuận lợi cho các NH TM trong việc hạn chế và p hòng chống nhữ ng rủi ro xẩy ra. Tuy nhiên, vì mục đích kinh doanh của NHTM là lợi nhuận, do vậy trong một số trường hợp thì nhữ ng quy định này lại chính là những rào cản trong việc tạo ra lợi nhuận đối với NH . Theo lý thuyết quản lý của nhà k inh tế học G eorge Stigler thì -13-20. Đề t ài “Một số giải pháp t ái cơ cấu và nâng cao hi ệu quả hoạt động của Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát triển Nông t hôn Việt Nam - Agribank” các công ty trong nhữ ng ngành chịu sự quản lý chặt chẽ thường tìm cách thoát khỏi hàng rào quy định, tạo ra lợi nhuận mang tính độc quyền bởi vì thự c tế là các q uy định thường ngăn cản sự gia n hập của các công ty khác vào những ngành đư ợc kiểm s oát. Như vậy việc thay đổi các quy định của luật pháp đối với ngành kinh doanh
Xem thêm

12 Đọc thêm

Phân tích hiệu quả họat động kinh doanh tại công ty cptm cần thơ

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HỌAT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CPTM CẦN THƠ

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHI ÊN CỨU. Ngày nay, với xu hướng thị trường ngày càng năng đ ộng các Công ty cũng như doanh nghiệp luôn cạnh tranh với nhau một cách gay gắt để tồn tại v à phát triển. Kể từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức th ương mại thế giới (WTO), các Công ty Việt Nam lại phải đối mặt với những thách thức cũng nh ư cơ hội mới. Điều này đặt ra một câu hỏi l à các Công ty Vi ệt Nam cần phải l àm gì để đạt được hiệu quả kinh doanh. Một công ty có năng lực l à công ty có kết quả hoạt động kinh doanh hiệu quả và lợi nhuận cao, do đó việc phân tích hiệu quả quá trình hoạt động kinh doanh c ủa doanh nghiệp là một vấn đề cần thiết hiện nay. Kết quả phân tích không ch ỉ giúp cho doanh nghi ệp nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty mà còn dùng để đánh giá dự án đầu tư, tính toán mức độ thành công trước khi bắt đầu ký kết hợp đồng. Ngoài ra, việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh còn là m ột trong những lĩnh vực không chỉ được quan tâm bởi các nhà quản trị mà còn nhiều đối tượng kinh tế khác liên quan đến Công ty và doanh nghi ệp. Dựa trên những chỉ tiêu kế hoạch, doanh nghiệp có thể định tính trước khả năng sinh lời của hoạt động, từ đó phân tích và d ự đoán trước mức độ thành công của kết quả kinh doanh. Qua đó, ho ạt động kinh doanh không ch ỉ là việc đánh giá kết quả mà còn là việc kiểm tra, xem xét trư ớc khi bắt đầu quá trình kinh doanh nh ằm hoạch định chiến lược tối ưu. Để đạt được kết quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghi ệp cần phải xác định phương hướng, mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sử dụng các điều kiện vốn có về các nguồn nhân tài, vật lực. Muốn vậy, các doanh nghi ệp cần nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh. Đi ều này chỉ thực hiện được trên cơ sở của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. Từ những cơ sở về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh trên, em nh ận thấy việc phân tích hi ệu quả kinh doanh đối với Công ty Cổ phần thương mại Cần Thơ là một đề tài phù hợp. Nó góp ph ần giúp cho công ty hi ểu được khả năng hoạt động và hiệu quả của việc kinh doanh, từ đó có kế hoạch định hướng chiến lược kinh doanh tốt nhất trong thời gian tới.
Xem thêm

72 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHI ỆP

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHI ỆP

x11 - H s nệ ố ợII. Phân tích tình hình tài chính c a công ty Vinamilkủ1. Gi i thi u chungớ ệ1.1S l c v công ty c ph n s a VINAMILKơ ượ ề ổ ầ ữTính theo doanh s và s n l ng, Vinamilk là nhà s n su t s a hàngố ả ượ ả ấ ữ đ u t i Vi t Nam. Danh m c s n ph m c a Vinamilk bao g m: s n ph mầ ạ ệ ụ ả ẩ ủ ồ ả ẩ ch l c là s a n c và s a b t; s n ph m có giá tr c ng thêm nh s a đ c,ủ ự ữ ướ ữ ộ ả ẩ ị ộ ư ữ ặ yoghurt ăn và yoghurt u ng, kem và phó mát. Vinamilk cung c p cho th tr ngố ấ ị ườ m t nh ng danh m c các s n ph m, h ng v và qui cách bao bì có nhi u l aộ ữ ụ ả ẩ ươ ị ề ự ch n nh t. ọ ấTheo Euromonitor, Vinamilk là nhà s n xu t s a hàng đ u t i Vi tả ấ ữ ầ ạ ệ Nam trong 3 năm k t thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007. T khi b t đ u đi vàoế ừ ắ ầ ho t đ ng năm 1976, Công ty đã xây d ng h th ng phân ph i r ng nh t t iạ ộ ự ệ ố ố ộ ấ ạ Vi t Nam và đã làm đòn b y đ gi i thi u các s n ph m m i nh n c ép,ệ ẩ ể ớ ệ ả ẩ ớ ư ướ s a đ u nành, n c u ng đóng chai và café cho th tr ng.ữ ậ ướ ố ị ườPh n l n s n ph m c a Công ty cung c p cho th tr ng d i th ngầ ớ ả ẩ ủ ấ ị ườ ướ ươ hi u “Vinamilk”, th ng hi u này đ c bình ch n là m t “Th ng hi u N iệ ươ ệ ượ ọ ộ ươ ệ ổ ti ng” và là m t trong nhóm 100 th ng hi u m nh nh t do B Công Th ngế ộ ươ ệ ạ ấ ộ ươ bình ch n năm 2006. Vinamilk cũng đ c bình ch n trong nhóm “Top 10 Hàngọ ượ ọ Vi t Nam ch t l ng cao” t năm 1995 đ n năm 2007. ệ ấ ượ ừ ế4Hi n t i Công ty t p trung các ho t đ ng kinh doanh vào th tr ngệ ạ ậ ạ ộ ị ườ đang tăng tr ng m nh t i Vi t Nam mà theo Euromonitor là tăng tr ng bìnhưở ạ ạ ệ ưở quân 7.85% t năm 1997 đ n 2007. Đa ph n s n ph m đ c s n xu t t i chínừ ế ầ ả ẩ ượ ả ấ ạ nhà máy v i t ng công su t kho ng 570.406 t n s a m i năm. Công ty s h uớ ổ ấ ả ấ ữ ỗ ở ữ m t m ng l i phân ph i r ng l n trên c n c, đó là đi u ki n thu n l i độ ạ ướ ố ộ ớ ả ướ ề ệ ậ ợ ể chúng tôi đ a s n ph m đ n s l ng l n ng i tiêu dùng. ư ả ẩ ế ố ượ ớ ườ
Xem thêm

18 Đọc thêm

CH ƯƠ NG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ KÊNH PH N PHÂ ỐI SẢN PHẨM DỊCH VỤ PHẦN MỀM TIN HỌC CỦA CÔNG TY KINH DOANH TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY

CH ƯƠ NG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ KÊNH PH N PHÂ ỐI SẢN PHẨM DỊCH VỤ PHẦN MỀM TIN HỌC CỦA CÔNG TY KINH DOANH TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY

h ng trong vià ệc thực hiện nhiệm vụ của họ. Nói chung các nguồn h ng và à bạn h ng già ới trung gian có khả năng khác nhau trong việc thực hiện quảng cáo, thương thảo, kho vận, tiếp cận v tín dà ụng.+ Đặc điểm về cạnh tranh: Việc thiết kế kênh chịu ảnh hưởng của các đối thủ cạnh tranh. Nh sà ản xuất có thể muốn cạnh tranh trong cùng hay kế cận với các điểm bán lẻ của công ty kinh doanh.+ Đặc điểm công ty: Giữ phần quan trọng trong việc chọn kênh bao gồm: - Quy mô công ty, quy mô thị phần v tà ầm khả năng của công ty trong việc tìm nguồn h ng à ưng ý v nà ăng lực quản lý có hiệu quả kênh phân phối. - Nguồn t i chính : Quyà ết định công ty có thể l m chà ức năng n o và à chức năng n o sà ẽ phải nhường lại cho bạn h ng trung gian.à- Phổ mặt h ng: à ảnh hưởng đến kiểu kênh, phổ mặt h ng c ng rà à ộng thì công ty c ng có khà ả năng giao tiếp trực tiếp với khách h ng, phà ổ mặt h ngà c ng sâu c ng cà à ần ưu đãi những mạng phân phối lựa chọn, phổ mặt h ngà c ng à đồng nhất thì kênh phân phối c ng thuà ần khiết.- Chiến lược Marketing của công ty cũng có ảnh hưởng đến kiểu kênh. Chiến lược Marketing mục tiêu lựa chọn có ảnh hưởng đến các chức năng m công ty muà ốn các th nh viên trong kênh thà ực hiện , ảnh hưởng đến các điểm tiêu thụ, kho, việc lựa chọn công ty vận chuyển.+ Đặc điểm môi trường Marketing công ty : Động thái môi trường kinh tế, cấu trúc môi trường dân cư v à địa lý tự nhiên, các quy định pháp luật có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến kênh phân phối của công ty. 3- Phân tích động thái v hà ệ kênh tổng thể.a. Tăng trưởng hệ tiếp thị dọc (VMS): Trong kênh phân phối truyền thống mỗi th nh viên luôn tìm cách tà ối đa lợi nhuận của mình cho dù có l m già ảm lợi nhuận của cả hệ thống kênh. Không một th nh viên n o trong kênh nà à ắm quyền to n phà ần hay đáng kể với các th nh viên khác v không có bà à ộ phận chính thức n o lo vià ệc phân chia nhiệm vụ v ho già à ải các sung đột. Hệ thống tiếp thị dọc lại ngược lại,
Xem thêm

18 Đọc thêm

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM

chịu trách nhiệm trước pháp luật.Các phó giám đốc giúp giám đốc quản lý điều h nh các mà ạng hoạt động màgiám đốc giao phó, đồng thời thay mặt giám đốc quản lý điều h nh các công vià ệckhi được giám đốc ủy quyền v trà ực tiếp chỉ đạo các bộ phận kinh doanh.Phòng kế toán t i chính : l cà à ơ quan tham mưu giúp giám đốc công ty trongviệc quản lý t i chính v hà à ạch toán kinh doanh, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn,thu thập xử lý các thông tin kinh tế nhằm phục vụ cho công tác quản lý, điều h nhàhoạt động của công ty.Phòng điều h nh sà ản xuất: tham mưu cho giám đốc để bố trí sắp xếp bộmáy tổ chức sản xuất của công ty nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt động kinhdoanh của công ty, chụ trách nhiệm trước giám đốc trong các tiến độ sản xuất củatừng đơn h ng.àPhòng kĩ thuật- vật tư: chịu trách nhiệm kỹ thuật mẫu mã sản phẩm, cungcấp nguyên vật liệu lập kế hoạch sản xuất h ng, giám sát v à à điều chỉnh sảnphẩm theo đúng thiết kế của mẫu h ng cà ần sản xuất.Các phân xưởng sản xuất của công ty: chịu trách nhiệm thực hiện, ho nàth nh sà ản phẩm.2.1.3 qui trình công nghệ chế tạo v à đặc điểm sản phẩm.Công ty TNHH Thanh Hùng chuyên sản xuất các mặt h ng thêu ren thà ủ côngmỹ nghệ, sản phẩm thêu ren rất đa dạng về kích thước, mẫu mã v chà ủng loạinhư chăn, ga gối, khăn b n, rèm cà ửa….họa tiết của đường thêu, rua, thắt lọng,móc…kích thước v hình dáng tùy thuà ộc theo dơn đặt h ng cuà ỷa khách h ng.àtất cả sản phẩm được thêu thủ công bởi những nhân công l nh nghà ề.Quá trình sản xuất phải qua nhiều công đoạn, mỗi công đoạn lại có đặcđiểm kĩ thuật riêng, do vậy cần tuân thủ các tiêu chuẩn phạm vi kĩ thuật trongkiểm tra, thiết kế, sản xuất các sản phẩm. Xuất phát từ đặc điểm sản xuất cũngnhư đặc điểm về tiêu chuẩn phạm vi kỹ thuật m qui trình sà ản xuất ra các sảnphẩm được tiến h nh theo các giai à đoạn ( sơ đồ số 2 – phụ lục)2.1.4 môi trường kinh doanh của công tySản phẩm của công ty luôn gây cho khách h ng cà ảm giác thoải mái v tinà
Xem thêm

16 Đọc thêm

Tài liệu Chương trình nâng cao kỹ năng kinh doanh ppt

TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO KỸ NĂNG KINH DOANH PPT

2 chuyến thăm Việt Nam điều tra hiệu quả khóa thực tập: Năm 2006 1. Ai có thể tham gia chương trình Thực tập Nâng cao Kỹ năng Kinh doanh (School of Excellence)? • T ất cả hội viên của Hiệp Hội Doanh nghi ệp Bỉ Luxembourg (BeluxCham) hoặc các cá nh ân, công ty Bỉ, Luxembourg muốn trở thành hội viên của BeluxCham và cam kết (sau khi đã đóng hội phí) trở thành hội viên trong suốt thời gian thực tập • Tất cả các hội viên của Hiệp Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam với điều kiện trở thành hội viên của BeluxCham - Hội viên Liên Kết Doanh nghiệp (Associate Corporate membership). 2. Cá nhân nào sẽ được tuyển chọn cho chương trình thực tập? Số lượng hồ sơ đăng ký không hạn chế, với điều kiệ n các ứng viê n phải thoả mã n những điều kiện sau: a. Qu ốc t ịch Vi ệt Nam, kh ông qu á 35 tu ổi Belgian Luxembourg Chamber of Commerce School of Excellence IFAPME Internship Rules and Regulations Internship Program 2005 Page : 2 of 3 b. Có bằng Đại học, ưu ti ên ngành kinh t ế, ngoại thương, quản l ý, … c. Biết tiếng Pháp (căn bản) d. Nhi ệt t ình, có thể tham dự khóa thực tậ p trong 6 tuầ n vào kỳ 2 nă m 2005 e. có khả nă ng phá t triể n nghề nghiệp trong công ty f. các ứng viên trong ngành liên kết (bán hàng, tiếp thị, tài chính, ….) có thể đăng ký tham gia
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐI ỀU KI ỆN KH ẮT KHE ĐỂ LÀM SUMOCHUYÊN NGHI ỆP

ĐI ỀU KI ỆN KH ẮT KHE ĐỂ LÀM SUMOCHUYÊN NGHI ỆP

Đi ều ki ện kh ắt khe để làm sumochuyên nghi ệpCác võ s ĩ sumo ph ải tr ải qua các bài sát h ạch vô cùng kh ắt khe và có ch ếđộ ăn đặc bi ệt để t ăngcân m ới có th ểthi đấu trong môn võ truy ền th ống và là ni ềm t ựhào c ủa Nh ật B ản. Sumo là m ộtmôn võ c ổtruy ền c ủa Nh ật B ản, xu ất hi ện cách đâ y kho ảng 1.500 n ăm và được x ếp vào hàngnh ững môn võ có l ịch s ửlâu đời nh ất th ếgi ới. Võ sumo là ni ềm t ựhào c ủa th ểthao Nh ật B ản, làbi ểu t ượn g v ăn hóa tinh th ần c ủa ng ười Nh ật. Các võ s ĩ sumo mu ốn thành tài ph ải luy ện t ập r ấtkh ắc nghi ệt. Đi ều ki ện để được gia nh ập lò luy ện sumo r ất kh ắt khe. Các sumo ph ải là nam, đã t ốtnghi ệp trung h ọc c ơs ở, tu ổi nh ập môn mu ộn nh ất là 23, chi ều cao t ối thi ểu là 1,67 m, cân n ặng t ốithi ểu là 67 kg.Sau khi trải qua các kỳ sát hạch về sức khỏe bao gồm thị lực, độ bền, tốc độ chạy… các võ sinhđược nhận sẽ bắt đầu tập luyện, ăn uống theo chế độ của sumo để tăng trọng lượng. Thời gian tậpluyện mỗi ngày của các võ sinh bắt đầu từ 5 giờ sáng tới 11 giờ trưa, sau đó họ m ới ăn bữa sáng.Sau khi ngủ trưa, đến chiều, các võ sinh có thời gian thư giãn theo sở thích riêng, như xem TV, đọcsách. Ngủ sau khi ăn no là cách để các võ sĩ tăng cân nhanh. Bởi bên cạnh chiến thuật thì cân n ặngcó vai trò quan trọng góp phần làm nên chiến thắng của võ sĩ sumo trong các tr ận thi đấu.Sau khi kết thúc các khóa đào tạo, họ trở thành các võ sĩ sumo và lần l ượt được x ếp vào các cấpbậc khác nhau trong giới, tùy theo năng lực, thành tích và kinh nghi ệm thi đấu. C ụ thể gồm 6 cấp:Yokozuna, Ozeki, Sekiwate, Komusubi, Maegashira và Jyuryo. Mỗi cấp bậc lại có quy định về trangphục và kiểu búi tóc không giống nhau. Từ đẳng cấp Jonidan trở xuống, các võ sĩ mặc trang phụctruyền thống Yukata và dép Geta. Đẳng cấp cao hơn (Makushita và Sandanme) h ọ có th ể mặc thêm1 chiếc áo khoác ngắn trang trí theo kiểu truyền thống bên ngoài áo Yukata và mang dép Zori.Những võ sĩ đã được công nhận là Sekitori thì mặc áo choàng bằng lụa và họ cũng búi tóc theo ki ểutrau chuốt hơn, có tên là Oicho.
Xem thêm

6 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH GIA LAI

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH GIA LAI

f. Về kiểm soát rủi roThời gian qua, VCB Gia Lai tập trung xử lý nợ quá hạn, các bộphận liên quan đôn đốc thu hồi nợ, gặp gỡ khách hàng để tìm ra hướnggiải quyết tốt nhất, khởi kiện, phát mãi tài sản đảm bảo, đồng thời Chinhánh cũng trình Hội sở chính cho xử lý rủi ro các khoản nợ xấukhông có khả năng thu hồi nên tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu ở chi nhánhthời gian qua khá thấp.152.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG T NH H NH CHO VAY DOANHNGHIỆP CỦA VCB GIA LAI2.3.1. Nhữ g mặ àm ƣợ- Chi nhánh đã hạn chế được tình trạng tăng trưởng tín dụngnóng, hay mở rộng tín dụng nhưng vẫn đi liền với nâng cao chấtlượng cho vay của VCB Gia Lai đối với khách hàng nói chung vàkhách hàng Doanh nghiệp nói riêng.- Bên cạnh đó VCB Gia Lai cũng thực hiện trích lập dự phòngrủi ro tín dụng đầ đủ, đồng thời tích cực thu nợ các khoản đã hạchtoán ngoại bảng, tăng thêm nguồn thu cho ngân hàng.- N ng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh, khẳng định vịthế của chi nhánh trong thị phần tín dụng ở địa phư ng.- Việc bán chéo sản phẩm được thực hiện khá tốt trong thờigian qua giúp gắn kết mối quan hệ hợp tác với khách hàng doanhnghiệp và mang lại nguồn thu khá ổn cho VCB Gia Lai.- N ng cao trình độ chu ên môn cũng như kỹ năng ứng xử vớikhách hàng của nhân viên, làm tăng mức độ hài lòng của khách hàngđối với chất lượng dịch vụ của chi nhánh.- Thời gian qua dư nợ cho vay doanh nghiệp có tài sản đảmbảo luôn duy trì ở mức 100% cho thấy các khoản vay của doanh
Xem thêm

26 Đọc thêm

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨ

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨ

Ngo i ra à để tạo điệu kiện cho hoạt động Marketing hoạt động có hiệu quả công ty cần đầu tư trang bị thêm các thiết bị, dụng cụ để phục vụ cho hoạt động của nó. Trước mắt công ty cần trang bị cho bộ phận n y mà ột máy vi tính cùng với phần mềm sử lý dữ liệu để tạo điều kiện cho các nhân viên của bộ phận n y trong công tác thu thà ập v sà ử lý dữ liệu. Công ty cần có chế độ lương bổng thoả đáng cho các nhân viên của bộ phận n y à để họ yên tâm l mà việc.Trong quá trình hoạt động công ty cần thường xuyên theo dõi đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ phận Marketing, yêu cầu bộ phận n y à định kỳ phải có các báo cáo cần thiết về tình hình hoạt động của mình qua đó có các điều chỉnh kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nó. Đồng thời công ty cần phải xây dựng được một nề nếp hoạt động Marketing trong to n công tyà thực sự biến công ty th nh tà ổ chức hoạt động theo thị trường. Những biện pháp m công ty cà ần thực hiện để xây dựng nề nếp Marketing cho mình bao gồm:- Thuyết phục các bộ phận quản lý khác về sự cần thiết phải chạy theo khác h ng, phà ải căn cứ v o thà ị trường. ở tinh thần tận tụy v sà ự lãnh đạo của công ty l then chà ốt, ban giám đốc phải thường xuyên giáo dục công nhân viên, những người cung ứng v phân phà ối của công ty về sự cần thiết của việc thoả mãn khách h ng. Ban giám à đốc phải l tà ấm gương mẫu mực về sự tận tụy với khách h ng v khen thà à ưởng biểu dương các cán bộ công nhân viên của công ty đã có th nh tích trong vià ệc l m h i lòng khách h ng.à à à- Tìm kiếm sự giúp đỡ v hà ướng dẫn từ bên ngo i: Nhà ững ý kiến tư vấn chuyên môn ở bên ngo i trong vià ệc xây dựng một nề nếp hoạt động Marketing của công ty do các chuyên gia Marketing trong các tổ chức tư vấn cung cấp sẽ giúp đỡ công ty rất nhiều trong việc chuyển sang định hướng Marketing.- Xây dựng những chương trình huấn luyện Marketing tại chức: Công ty cần thiết kế các chương trình Marketing khôn khéo cho ban giám đốc của công ty cùng các nhân viên của các phòng: Sản xuất, t i chính kà ế toán, tổ chức...Những chương trình n y sà ẽ cung cấp những kỹ năng quan điểm cho
Xem thêm

19 Đọc thêm

Chiếu sáng nhân tạo trong nhà máy cơ khí - 1 pdf

CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO TRONG NHÀ MÁY CƠ KHÍ - 1 PDF

TRANG 3 3 B ẢNG 1 - ĐỘ RỌI CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO TRONG CÁC NH À MÁY, XÍ NGHI ỆP CƠ KHÍ Độ rọi nhỏ nhất, Lx Chiếu sáng bằng đèn HQ Chiếu sáng bằng đèn NS Tên phân xưởng, gian phòng, Mặt làm[r]

6 Đọc thêm

ĐỀ TÀI " VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP " potx

ĐỀ TÀI " VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP " POTX

loại đã qua sử dụng và bùn thải ra từ trạm xử lý chất thải. Ngoài ra, trong công tác quản lý nguồn chất thải này thì công ty HACHIBA nói riêng và ngành dệt may nói chung đã thực hiện các giải pháp trong vận hành như: quản lý nội vi; kiểm soát quá trình tốt hơn; thay đổi nguyên liệu; cải tiến thiết bị; công nghệ sản xuất mới; tận thu, tái sử dụng tại chỗ (tuần hoàn). Tuy nhiên, lượng CTRCN thải ra vẫn chưa được quản lý triệt để. Cụ thể: - Chất thải từ các phân xưởng dệt, nhuộm tẩy…chủ yếu là vải đầu cây, khăn vụn, sợi vụn, vải vụn… được thu gom vào cuối ca và bán cho người thu mua. Tuy nhiên, lượng vải vụn được thu mua không đáng kể. - Bao bì được thu gom riêng và bán cho người thu mua và dịch vụ. Riêng bao bì hóa chất độc hại sẽ được quản lý riêng, CTRCN (bao gồm cả vải vụn) được thu gom hàng ngày và hợp đồng với Công ty MTĐT chở đi và xử lý tại Bãi rác Khánh Sơn. 3Một thực tế là nếu đốt vải vụn trong lò chuyên biệt ở nhiệt độ 1000oC thì mới đảm bảo an toàn tuyệt đối nhưng kinh phí cho giải pháp này là không nhỏ. Do đó vải vụn chủ yếu đem chôn lấp. I.2. Tác động của vải vụn đối với môi trường sống Theo PGS.TS Trịnh Lê Hùng, Khoa Hóa Đh KHTH Đại học Quốc Gia Hà Nội: “Khói do đốt các sản phẩm may công nghiệp cực kỳ nguy hiểm, nếu đốt trong lò chuyên biệt ở nhiệt độ 1000oC thì mới đảm bảo an toàn tuyệt đối, còn đốt âm ỉ thì sẽ sản sinh ra vô số chất độc hại trong đó có dioxin. Ngửi phải khí độc này lâu ngày có thể gây ung thư”. Hay, theo tác giả Mỹ Hằng có bài viết “Bảy năm ngửi mùi vải cháy” đăng trên Việt Báo (23/72007) đã cho thấy những tác động không nhỏ của vải vụn đến môi trường và sức khỏe con người ở các làng chăn bông dọc bờ sông Nhuệ. “Từ 7 năm nay, cứ chiều
Xem thêm

12 Đọc thêm

Cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

CẤU TRÚC VỐN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

khác phục sự gián đoạn và không đồng nhất của dữ liệu, một số doanh nghiệp đã bị loại ra vì những yếu tố sau đây. Các doanh nghiệp dừng hoạt động tại bất cứ thời điểm nào trong khoảng thời gian nghiên cứu sẽ bị loại trừ. Hầu hết các doanh nghiệp bị ảnh hưởng hoạt động trong các ngành nông nghiệp/ liên minh nông nghiệp, Công nghiệp và sản phẩm nội địa, Máy móc/ tiếp thị, Kỹ thuật cơ khí, giày da, dệt may và xây dựng. Ngoài ra, nghiên cứu còn loại trừ các doanh nghiệp có vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính với Sở giao dịch chứng khoán Nigeria NSE và Ủy ban chứng khoán (SEC) và các doanh nghiệp đã phải thay đổi báo cáo tài chính cuối năm trong bất cứ thời điểm nào thuộc khoảng thời gian nghiên cứu. Chỉ có 30 doanh nghiệp đủ cơ sở dữ liệu trong khoảng thời gian 2001-2007 được sử dụng để nghiên cứu. 3.3. Phân tích m ô hình Nghiên cứu này xem hai biến ROA và ROE) là các biến phụ thuộc và được sử dụng để đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Mặc dù trong lý thuyết, chúng không phải là các biến duy nhất để đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, ROA và ROE được chọn vì chúng quan trọng trên cơ sở kế toán và được chấp nhận rộng rãi như là công cụ đo lường hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. ROA có thể được xem như một công cụ để đo lường hiệu quả quản lý, sử dụng tất cả các tài sản của doanh nghiệp từ các nguồn tài chính. Một số tác giả như Bettis và Hall (1982), Demsetz và Lehn (1985), Habib và Victor (1991), Gorton và Rosen (1995), Mehran (1995), Ang, Cole và Line (2000), Margaritis và Psillaki (2006), Rao et al (2007), Zeitun và Tian (2007) đã sử dụng ROA và ROE để đại diện cho hiệu quả hoạt động trong các nghiên cứu của họ. Chỉ số tình toán hiệu quả hoạt động dựa trên cơ sở thị trường được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu thực nghiệm là Tobin’s Q. Tuy nhiên, giá trị thị trường của nợ, một biến quan trọng sử dụng để xác định chỉ số Tobin’s Q lại không được cung cấp bởi các doanh nghiệp trong mẫu, do vậy chỉ số Tobin’s Q cũng không được sử dụng trong nghiên cứu này. Ngoài ra, nhiều bài báo của Xu và Wang (1997) và Zeitun và Tian, 2007, cho rằng hệ số Tobin’s Q có quá nhiều tín hiệu nhiễu và đó không phải là cách tốt để đo lường hiệu quả hoạt động. Chỉ có một biến độc lập (biến giải thích) trong nghiên cứu này là tỷ số nợ Debt Ratio (DR). Nó đóng vai trò thay thế cho cấu trúc vốn. Tuy nhiên, Nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi (hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp), do đó, cần có các biến kiểm soát tham
Xem thêm

14 Đọc thêm

CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH NÔNG NGHI ỆP VIỆT NAM

CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH NÔNG NGHI ỆP VIỆT NAM

Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long đã có bước chuyển đổi quy trình sản xuất theo hướng không chạy theo năng suất, số lượng mà quan tâm hơn đến chất lượng, độ sạch và chi phí sản xuất để tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Chính các vùng sản xuất hàng hoá lớn tập trung đó đã cung cấp nông sản hàng hoá và xuất khẩu cho cả nước và là dấu hiệu của nền nông nghiệp hàng hoá lớn đã và đang hình thành.Sau một năm vào WTO, nhận thức của các ngành, các cấp về nông nghiệp đã có bước chuyển tích cực theo hướng quan tâm nhiều hơn, đầu tư tập trung hơn cho các khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản để tăng hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân. Hàng loạt cơ chế, chính sách của Nhà nước đối với nông nghiệp đã được ban hành hỗ trợ nông nghiệp phù hợp với cam kết WTO. Đó là chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp trong mức hạn điền, bỏ thuỷ lợi phí, giảm các khoản đóng góp cho nông dân, khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chế biến nông sản, nhất là công nghệ sinh học và công nghệ sau thu hoạch, nông nghiệp công nghệ cao vùng ven thành phố lớn. Theo cam kết WTO, mức và đối tượng đầu tư cho nông nghiệp được điều chỉnh tập trung vào những lĩnh vực mà WTO khuyến khích như mở rộng hệ thống khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, đào tạo nghề cho nông dân, công nghệ sau thu hoạch..Nông nghiệp Việt Nam đã mang dáng dấp của một nền sản xuất hàng hoá có những nét hiện đại, đáp ứng tương đối đầy đủ các yêu cầu của thị trường. Mặc dù từ tháng 11 năm 2006 đến nay, thiên tai, bão lũ lớn xảy ra liên tiếp trên phạm vi cả nước, sâu bệnh, dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng gia súc, lợn tai xanh... tàn phá nặng nề, gây hậu quả nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản; giá cả phân bón vật tư nông nghiệp tăng cao, nhưng sản xuất nông nghiệp vẫn tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, tốc độ tăng trưởng khá cao. Theo Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng khu vực này năm 2007 vẫn đạt 4,3%, trong đó nông nghiệp tăng 2,8%, lâm nghiệp tăng 1,1% và thuỷ sản tăng 9,8%, cao hơn năm 2006. Sản phẩm nông nghiệp sản xuất trong nước 1 năm qua vẫn đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm quốc gia trong mọi tình huống.
Xem thêm

16 Đọc thêm

báo cáo khoa học ' thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ tại vùng kinh tế trọng điểm miền trung'

BÁO CÁO KHOA HỌC ' THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG'

trong việc thu hút các doanh nghiệp lớn của khu vực hạ nguồn. Đây chính là các doanh nghiệp then chốt trong hệ sinh thái kinh doanh mà sự có mặt của họ sẽ có tác động tích cực đến việc xây dựng cộng đồng các doanh nghiệp hỗ trợ. Trong chính sách thu hút đầu tư, các địa phương trong Vùng cần trao đổi, nghiên cứu để qui hoạch mạng lưới công nghiệp hỗ trợ hợp lý, có tác động tương hỗ và tính liên kết cao. Trong Vùng sẽ xây dựng thành các cụm công nghiệp chính bao gồm các doanh nghiệp nhỏ xoay quanh một vài doanh nghiệp then chốt kèm theo các thiết chế hỗ trợ như các trường dạy nghề, trung tâm xúc tiến thương mại và công nghiệp, các đầu mối nguyên vật liệu cũng như các dịch vụ kinh doanh. Định hướng qui hoạch cụm công nghiệp trong Vùng: − Thành phố Đà Nẵng: Công nghiệp dệt may, da dày, dịch vụ logistics, dịch vụ thuê tài chính, thiết kế kiểu dáng công nghiệp và in ấn bao bì, thiết bị điện; − Tỉnh Quảng Nam: Công nghiệp cơ khí, lắp ráp, xử lý kim loại; TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 6(29).2008 90 − Tỉnh Quảng Ngãi: Công nghiệp hóa chất, nhựa; − Tỉnh Bình Định: Công nghiệp cơ khí, lắp ráp. Việc qui hoạch này có thể gia tăng khả năng liên kết hợp tác giữa các vùng, tận dụng được sức mạnh tổng hợp của cụm công nghiệp và đặc tính của hệ sinh thái kinh doanh với trung tâm công nghiệp hỗ trợ đặt tại Đà Nẵng. 3.4. Xây dựng chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa Đây cũng là một trong những giải pháp trọng tâm của chính sách xây dựng CNHT. Theo kinh nghiệm của các quốc gia trong phát triển CNHT thì các DNNVV chính là nguồn chính để hình thành các doanh nghiệp hỗ trợ và là khu vực hấp thụ các chuyển giao công nghệ một cách tốt nhất. Tuy nhiên, khu vực này lại rất khó để phát triển. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự yếu kém của công nghiệp hỗ trợ của VKTTĐMT là hệ thống các DNNVV còn yếu, cả về số lượng lẫn năng lực sản xuất. Những cản trở chính của các DNNVV chủ yếu tập trung vào các khó khăn về
Xem thêm

10 Đọc thêm

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU HỒI BỒI THƯỜNGHỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI THU HỒI ĐẤT TẠI DỰ ÁNKHU CÔNG NGHIỆP NGHI SƠN TĨNH GIA THANH HÓA

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU HỒI BỒI THƯỜNGHỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI THU HỒI ĐẤT TẠI DỰ ÁNKHU CÔNG NGHIỆP NGHI SƠN TĨNH GIA THANH HÓA

TRANG 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TR ƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHI ỆP ---NGUY ỄN H ÙNG PHÚ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆNCÔNG TÁC THU HỒI, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI THU HỒI[r]

2 Đọc thêm

Giáo án Toán lớp 5 - THỜI GIAN pdf

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 5 - THỜI GIAN PDF

CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: THỜI GIAN HO ẠT ĐỘ NG C Ủ A TH Ầ Y HO ẠT ĐỘ NG C Ủ A TRÒ I/ BÀI CŨ : + HS nhắc lại công thức tính thời gian của 1 chuyển động + HS trình bày cách rút ra công thức [r]

6 Đọc thêm

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHI ỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHI ỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG

Tính câp thiết của đe tài nghiên cứuTrong sự vận động và phát triển của mỗi nền kinh tế của bất kỳ một quốc gia nào, vốn là một trong những yếu tố nguồn lực quan trọng và luôn khan hiếm. Bởi vậy, việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn là mục tiêu hàng đầu của các nhà quản lý kinh tế dù ở tầm vi mô hay vĩ mô. Trong nền kinh tế thị trường, tín dụng ngân hàng luôn là lĩnh vực hoạt động phong phú và là một trong những kênh phân phối, sử dụng vốn có hiệu quả nhất bởi nó giúp cho nguồn vốn luôn vận động, đáp ứng kịp thời cho các nhu cầu thiết thực của cá nhân, tổ chức, đồng thời tín dụng ngân hàng cũng được sử dụng như là một trong những công cụ kinh tế quan trọng góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của quốc gia.
Xem thêm

89 Đọc thêm

KIỂM SOÁT MUA BÁN DOANH NGHIỆP CÒN THIẾU PHỐI HỢP pot

KIỂM SOÁT MUA BÁN DOANH NGHIỆP CÒN THIẾU PHỐI HỢP

TRANG 1 KI ỂM SOÁT MUA BÁN DOANH NGHI ỆP C ÒN THI ẾU PHỐI HỢP _Theo bà Bùi Thanh Ngà, Phó trưởng ban Pháp chế Ủy ban Chứng khoán, _ _hiện vẫn chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Quản l[r]

3 Đọc thêm

TÌM HIỂU VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯƠNG TIÊU CHUẨN 90012008

TÌM HIỂU VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯƠNG TIÊU CHUẨN 90012008

trong nước và quốc tế . Củng cố và phát triển thị phần, giành ưu thế trong cạnh tranh. s Phá bỏ được r ào c ản, tạo đư ợc một sân chơi bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong các thị trường yêu cầu bắt buộc việc chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. s Giấy chứng nhận hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn sẽ giúp do anh nghi ệp tiết kiệm được tiền bạc và thời gian vì khách hàng phải đánh giá lại hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp.
Xem thêm

17 Đọc thêm

CRM có cần thiết với doanh nghiệp nhỏ hay không? pptx

CRM CÓ CẦN THIẾT VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ HAY KHÔNG? PPTX

với những công ty lớn mới có thể mở rộng sản xuất, kinh doanh. Một trong những thế mạnh của các doanh nghiệp nhỏ so với các công ty lớn là các doanh nghiệp nhỏ có thể xây dựng những mối quan hệ cá nhân với từng khách hàng. Nghĩa là khi bạn một bức thư chung đến hàng loạt khách hàng, khách hàng thích họ tên của mình vẫn được viết riêng cho từng bức thư, ví dụ: “Thưa ông Smith”, hơn là viết chung chung: “Thưa ông/bà”. Một hệ thống CRM tốt là một hệ thống có thể làm tốt công việc chăm sóc quan hệ cá nhân với từng khách hàng thật hiệu quả, mà việc gửi thư như trên chỉ là một ví dụ nhỏ. Nhưng doanh nghiệp nhỏ không nhất thiết phải mua một gói phần mềm CRM đắt tiền. Hầu hết những doanh nghiệp nhỏ đã có những phần mềm họ cần, mà không biết rằng phần mềm mình sử dụng cũng cho phép quản lý quan hệ khách hàng. Microsoft Outlook chính là một ví dụ tiêu biểu những phần mềm đó. Microsoft Outlook có rất nhiều đặc tính hữu ích mà nhiều người chưa biết. Phần lớn chúng ta chỉ dùng Microsoft Outlook để email và thiết lập lịch làm việc. Nếu bạn chịu khó tìm tòi, bạn sẽ khám phá phần mềm này cho phép người sử dụng dễ dàng cập nhật thông tin về khách hàng hay khách hàng tiềm năng. Bạn có thể gán và phân loại tất cả những thông tin theo từng khách hàng như email, lịch hẹn, và những hoạt động khác. Các doanh nghiệp nhỏ nếu biết sử dụng những phần mềm đơn giản, hữu ích tương tự Microsoft Outlook như một công cụ CRM, sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và làm chủ được toàn bộ hoạt động bán hàng và dịch vụ của mình.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Cùng chủ đề