LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD 115 PPTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD 115 PPTX":

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period 115 pptx

LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD 115 PPTX

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period 115 : Preparation date :2 /4/2011 Unit14 : Lesson : Speaking I. Aims : - By the end of the lesson, the students are able to express degrees of certainty. - By the end of the lesson, the students are able to give reasons to talk about their plans for future. II. Lexical items : -pale -holiday activities III- Structures : - I might go to Da Lat next summer vacation. IV- Teaching aids: - textbook - Handouts - chalk - cards V- Techniques : - skill-based ( listening, speaking) VI- Procedures : State/time Teacher’s and students’ activities Blackboard Materials 1. warm-up (7’) Games: Flashing the Pictures -Arrange SS to work in tow groups, A and B -Flash a picture quickly and ask SS to say what it is ( Appendix 1a)
Xem thêm

7 Đọc thêm

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period : 65 ppt

LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD : 65 PPT

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period : 65 Preparation date : 2/1/2011 Unit 8 : Lesson : Language Focus- grammar I. Aims : - By the end of the lesson, the students are able to know more words used in computing and telephoning. - By the end of the lesson, the students are able to put conditional sentences in reported speech II. Lexical items : - drive - monitor - forward - contact - nostalgic - chat. III. Structures : - Don’t hang up on me - One moment, please - Could I take a message? IV. Teaching aids: - textbook - handouts - pieces of paper - chalk and board V. Techniques : - writing-based ( communicative approach.) VI. Procedures : State/time Teacher’s and students’ activities Blackboard Materials 1. warm-up (4’) GAME: “pelmanism” - Divide the class into two groups, TIGERS and
Xem thêm

9 Đọc thêm

Giáo án Anh văn lớp 11 - Unit 14 - Period 115 potx

GIÁO ÁN ANH VĂN LỚP 11 - UNIT 14 - PERIOD 115 POTX

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period 115 : Preparation date :2 /4/2008 Unit14 : Lesson : Speaking I. Aims : - By the end of the lesson, the students are able to express degrees of certainty. - By the end of the lesson, the students are able to give reasons to talk about their plans for future. II. Lexical items : -pale -holiday activities III- Structures : - I might go to Da Lat next summer vacation. IV- Teaching aids: - textbook - Handouts - chalk - cards V- Techniques : - skill-based ( listening, speaking) VI- Procedures : State/time Teacher’s and students’ activities Blackboard Materials 1. warm-up (7’) Games: Flashing the Pictures -Arrange SS to work in tow groups, A and B -Flash a picture quickly and ask SS to say what it is ( Appendix 1a) - With a correct sentence about the picture, the group
Xem thêm

5 Đọc thêm

Level C lesson 115 pps

LEVEL C LESSON 115 PPS

Level C lesson 115 1. In excess of 80 percent of the UN’s budget is used ……………. the economic development of member nations. DA. support B. supporting C. the support D. to support 2. The bacteria in milk is destroyed when ……………. to at least 62°C. CA. it be heated B. it heated C. it is heated D. it will be heated 3. In order for people who spoke different languages to engage in trade ……………., they often developed a simplified language called “pidgin”. DA. with each the other B. with each to the other C. with each another D. with each other 4. The two main ……………. are permanent magnets and electromagnets. AA. kinds of magnets B. kind of magnets C. kind magnets
Xem thêm

11 Đọc thêm

Level A lesson 33 pps

LEVEL A LESSON 33 PPS

(D) to 11. Anyone who ________ his work cannot go. C(A) finished not (B) not finish (C) has not finished (D) will not finish 12. Our flat is very small. We wish we ________ another bedroom. A(A) had (B) have (C) have had (D) will have 13. The whole story is made up. It’s nothing but a ________ of lies. A(A) tissue (B) good (C) business (D) teeth 14. Have you finished your homework ________? B(A) still (B) yet (C) quite (D) then 15. The train will arrive ________ Hualampong ________ 8.30 p.m. B

11 Đọc thêm

ĐLVN 115:2003 pps

ĐLVN 115:2003 PPS

năng thiết lập mức tín hiệu theo chỉ thị trên ton bộ dải tần trong chế độ dao động liên tục. Kiểm tra khả năng điều chế tín hiệu cao tần ở chế độ điều chế trong ở một tần số bất kỳ trong dải tần. 5.3 Kiểm tra đo lờng Máy tạo sóng dải tần từ 0,03 GHz đến 26,5 GHz đợc hiệu chuẩn theo trình tự nội dung, phơng pháp v các yêu cầu sau: 5.3.1 Xác định sai số tơng đối thiết lập tần số tín hiệu Sai số thiết lập tần số đợc xác định bằng phơng pháp so sánh giá trị tần số danh định đợc thiết lập trên máy cần kiểm tra với giá trị tần số đo đợc trên tần kế chuẩn. Sơ đồ hiệu chuẩn mắc theo hình 1. 7ĐLVN 115 : 2003
Xem thêm

19 Đọc thêm

Programming HandBook part 115 doc

PROGRAMMING HANDBOOK PART 115 DOC

Cú pháp : Trích: SELECT column,SUMcolumn FROM table GROUP BY column Ví dụ về GROUP BY : Đây là table "Sales" : Sử dụng câu lệnh SQL để xem những trường có trong table này : Trích: SELECT[r]

5 Đọc thêm

GA 11-TIET 115-116

GA 11-TIET 115-116

7. Chiều xn(Anh Thơ) Quốc ngữ, thơ mới8. Mộ(Hồ Chí Minh ), chữ Hán, Đường luật9. Từ ấy(Tố Hữu), Quốc ngữ, thất ngơn trường thiên10. Lai tân(Hồ Chí Minh), Chữ Hán, thất ngơn tứ tuyệt11. Nhớ đồng(Tố Hữu), Quốc ngữ, thất ngơn trường thiên1. Về ln lí xã hội ở nước ta( Phan Châu Trinh ), Quốc ngữ, nghị luận xã hội.2. Một thời đại trong thi ca( Hồi Thanh ), Quốc ngữ, nghị luận văn học3. Tiếng mẹ đẻ – nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức ( Nguyễn An Ninh ), Quốc ngữ, nghị luận xã hội 1.Phân biệt sự khác nhau giữa thơ mới và thơ trung đại Việt Nam.Các bình diện Thơ trung đại Việt Nam Thơ mới Việt NamNội dung cảm hứngThời đại chữ ta nặng tính cộng đồng, xã hội, xem nhẹ tính cá nhânThời đại chữ tơi, coi trọng cá nhân, tách biệt với cộng đồng, xã hộiCách cảm nhận thiên nhiên, con người, cuộc sốngCảm nhận bằng con mắt già cỗi, cơng thức, ước lệ, khn sáoCảm nhận bằng cặp mắt trẻ trung, xanh non, u đời
Xem thêm

3 Đọc thêm

115/PGDĐT-GDTH ngày 11/5/2010 HD kiểm tra cuối năm năm học 2009-2010

115/PGDĐT-GDTH NGÀY 11/5/2010 HD KIỂM TRA CUỐI NĂM NĂM HỌC 2009-2010

Tổ chức kiểm tra lại ngay sau khi kiểm tra lần thứ nhất để có kết quả thống kê báo cáo, trường hợp học sinh không thể kiểm tra lại ngay sau lần kiểm tra thứ nhất nhà trường phải giải thí[r]

2 Đọc thêm

Đề thi và đáp án tiếng anh trình độ A - Đề 33 potx

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A - ĐỀ 33 POTX

171819202122(C) She died when she was nearly 115.(D) Madame Traiviey has many more years.10. Crusoe is looking at a ship ________ his telescope. (A) through(B) near(C) under(D) to11. Anyone who ________ his work cannot go. (A) finished not(B) not finish(C) has not finished(D) will not finish12. Our flat is very small. We wish we ________ another bedroom. (A) had(B) have(C) have had(D) will have13. The whole story is made up. It's nothing but a ________ of lies. (A) tissue(B) good(C) business(D) teethAC

5 Đọc thêm

115 BÀI GIẢNG THỨ BẨY

115 BÀI GIẢNG THỨ BẨY

Vấn đề sát sinh 115 Bài giảng thứ bẩy Vấn đề sát sinh Vấn đề sát sinh rất mẫn cảm; đối với người luyện công mà nói, yêu cầu của chúng tôi rất nghiêm khắc: người luyện công không được sát sinh. Bất kể là Phật gia, Đạo gia, Kỳ Môn công pháp, cũng bất kể là môn nào phái nào, chỉ cần là tu luyện chính Pháp, thì đều coi [vấn đề] này rất tuyệt đối; đều không được sát sinh; điểm này là khẳng định. Bởi vì vấn đề xuất hiện sau khi sát sinh là quá to lớn, [nên] chúng tôi cần nói kỹ lưỡng cho mọi người. ‘Sát sinh’, trong Phật giáo nguyên thuỷ, là chủ yếu nói về ‘giết người’, đó là nghiêm trọng nhất. Về sau này, [giết] những sinh mệnh lớn, súc vật lớn hoặc những sinh mệnh có phần tương đối lớn, đều được xem là rất quan trọng. Vì sao giới tu luyện luôn luôn coi vấn đề ‘sát sinh’ là nghiêm trọng đến như thế? Quá khứ trong Phật giáo có thuyết rằng, những [sinh mệnh] lẽ ra không phải chết nhưng bị giết chết, sẽ thành cô hồn dã quỷ. Quá khứ giảng ‘siêu độ’, chính là chỉ về bộ phận những người này. Không cấp siêu độ [cho họ], thì những sinh mệnh ấy sẽ không ăn không uống, [sống] trong một hoàn cảnh rất cực khổ; đó là điều trước đây giảng trong Phật giáo. Chúng tôi [đã] giảng, khi một cá nhân làm một điều gì xấu đối với một cá nhân khác, thì họ phải cấp cho người ta rất nhiều đức để bồi thường; ấy là chúng tôi chỉ những điều thông thường như chiếm hữu thứ gì đó của người khác. Nhưng nếu bất ngờ làm kết thúc một sinh mệnh—động vật hay sinh vật khác cũng vậy—thì nó sẽ tạo thành một nghiệp lực rất to lớn. ‘Sát sinh’ trong quá khứ chủ yếu nói về giết người; nghiệp tạo thành rất lớn. Tuy nhiên giết thể sinh mệnh bình thường khác cũng không phải là nhẹ; [cũng] trực tiếp sản sinh ra nghiệp lực rất lớn. Đặc biệt là người tu luyện, trong quá trình tu luyện, tại các tầng khác nhau [đã] thiết lập cho chư vị một chút nạn; đó đều là nghiệp lực của bản thân chư vị, là nạn của bản thân chư vị; giúp chư vị bày xếp tại các tầng khác nhau để chư vị đề cao. Chư vị chỉ cần đề cao tâm tính, thì có thể vượt qua được. Nhưng nếu đột nhiên thêm nghiệp lực lớn như thế lên đó, thì chư vị vượt qua sao đây? Dựa vào tâm tính của chư vị, chư vị hoàn toàn không có cách vượt qua; nên có thể làm chư vị hoàn toàn không thể tu luyện được nữa. Chúng tôi đã phát hiện, rằng khi một cá nhân giáng sinh, thì ở trong một phạm vi nhất định trong không gian của vũ trụ này có rất nhiều những ‘cá nhân ấy’ đồng thời giáng
Xem thêm

16 Đọc thêm

học tiếng anh qua hình ảnh 115

HỌC TIẾNG ANH QUA HÌNH ẢNH 115

học tiếng anh qua hình ảnh học tiếng anh qua hình ảnh học tiếng anh qua hình ảnh học tiếng anh qua hình ảnh học tiếng anh qua hình ảnh học tiếng anh qua hình ảnh học tiếng anh qua hình ảnh học tiếng anh qua hình ảnh học tiếng anh qua hình ảnh học tiếng anh qua hình ảnh

1 Đọc thêm

Cisco Network part 115 docx

CISCO NETWORK PART 115 DOCX

khoảng 6 giờ. - HEO (Highly Eliptical Orbit): Được dùng ở độ cao 500km và độ cao đỉnh là 50,000km. Chu kỳ bay thay đổi từ 8 đến 24 giờ - PO (Polar Orbit): giống LEO - SSO (Sun Synchronous Orbit): Chu kỳ bay của vệ tinh đồng bộ với mặt trời. Do đó vệ tinh sẽ xuất hiện tại mỗi điểm trên trái đất cùng một thời điểm trong mỗi ngày. I.3. Dùng Wireless: I.3.1. Cơ bản Wireless Networking (còn gọi là WiFi – Wireless Fidelity) đang trong giai đoạn phát triển nhanh. Wireless hiện nay được dùng như một công nghệ LAN hơn là một công nghệ được dùng để truy cập Internet. IEEE 802.11 quy định các tiêu chuẩn về tín hiệu và giao thức nhằm đảm bảo tính tương thích cho các thiết bị mạng không dây. 802.11 có ba phiên bản: 802.11a, 802.11b và 802.11g. Hiện nay 802.11a và .11b đang được dùng. 802.11g thì mới hơn. I.3.2. IEEE 802.11a Hoạt động ở tần số 5Ghz. Các hệ thống mạng LAN dùng các tần số 5.15 đến 5.25, 5.25-5.25, 5.725-5.825. Tốc độ truyền dữ liệu có thể đạt đến 6,9,12,18,24,36,48 và 54Mbps. Các tốc độ truyền thường được dùng là 6,12 và 24Mbps. I.3.3. IEEE 802.11b: Tốc độ truyền dữ liệu có thể đạt được là 1, 2, 5.5 và 11Mbps. I.3.4. IEEE 802.11g: - Hỗ trợ tốc độ truyền là 54Mbps. II. Wireless LAN: Một hệ thống mạng LAN wireless thường giống như mô hình star truyền thống. Thiết bị trung tâm thường được gọi là Wireless Access Point. Các máy trạm sẽ cài các card mạng wireless. Nếu một card mạng 802.11b cố gắng truy cập 802.11a WAP, kết quả sẽ thất bại. 802.11b sẽ hoạt động ở tần số 4,2Ghz. Một vài thiết bị phone cũng hoạt động ở tần số này.
Xem thêm

7 Đọc thêm

THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ-Chương 115

THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ-CHƯƠNG 115

THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶChương 115Trên quảng trường St. Peter, người phi công thuộc đội lính gác Thuỵ Sĩ đang ngồi trong cabin máy bay trực thăng, hai tay day day thái dương. Quảng trường huyên náo đến nỗi anh không thể nghe được tiếng động cơ máy bay đang nổ đều. Thế này sao có thể gọi là buổi cầu nguyện đêm. Mà lại vẫn chưa có vụ bạo động nào nổ ra mới lạ chứ.Chỉ còn chưa đầy 25 phút nữa là đến nửa đêm, thế mà quảng trường vẫn chật cứng. Người thì cầu nguyện, người thì khóc, một số kẻ thì đang la ó những câu chửi rủa bậy bạ rằng đây chính là kết cục mà toà thánh phải gánh chịu, trong khi những người khác thì đang dọc những vần thơ khải huyền trích trong kinh thánh.Trong ánh sáng chói loà phát ra từ những ngọn đèn cực mạnh của giới truyền thông, người phi công thấy não bộ như bị lộn tung lên. Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Thậm chí còn có cả khẩu hiệu.PHẢN VẬT CHẤT CHÍNH LÀ PHẢN CHÚAKHOA HỌC LÀ QUỶ SA-TĂNGCHÚA Ở ĐÂU?Người phi công muốn rên lên, cảm giác nhói buôt mỗi lúc một gia tăng, anh định kéo tấm kính mờ lên để khỏi phải nhìn, nhưng rồi lại thôi. Trung uý Chartrand vừa báo rằng mấy phút nữa sẽ phải cất cánh ngay. Giáo chủ Thị thần đã bị Maximilian Kohler tấn công và bị thương nặng. Cùng với người đàn ông Mỹ và cô gái, Chartrand sẽ khiêng ngài ra máy bay để chở đến bệnh viện.Anh cảm thấy bản thân mình phải chịu một phần trách nhiệm về sự kiện không hay này. Nếu lúc ấy anh xử sự theo bản năng, thì đã chẳng có kết cục thế này. Lúc đến đón Kohler ở sân bay, anh đã cảm nhận một điều gì đó rất khác thường trong đôi mắt chết chóc của ông ta. Không hiểu vì sao, nhưng anh cảm thấy không thích ông ta chút nào. Nhưng cũng chẳng thay đổi được gì.Rocher lúc ấy là cấp chỉ huy cao nhất, và ông ta khăng khăng rằng Kohler chính là người mà toà thánh đang cần. Rõ ràng là ông đại tá đã nhầm to.Một loạt những tiếng reo hò vang lên từ phía đám đông, người phi công ngước nhìn lên, thấy các Hồng y Giáo chủ đang uy nghiêm tiến ra khỏi toà thánh, hướng về phía quảng trường St. Peter. Cảm giác nhẹ nhõm được thoát ra khỏi nhà nguyện Sistine đã nhanh chóng qua đi, các Hồng y đều bối rối ngỡ ngàng khi thấy quảng trường đầy chật những người.Tiếng la ó của đám đông lại một lần nữa dậy lên. Não bộ của người phi công như bị khoan thủng.
Xem thêm

1 Đọc thêm

AutoIT Help part 115 doc

AUTOIT HELP PART 115 DOC

TRANG 1 "IsChecked", "" Returns 1 if Button is checked, 0 otherwise "Check", "" Checks radio or check Button "UnCheck", "" Unchecks radio or check Button "GetCurrentLine", "" Returns the[r]

7 Đọc thêm

OCA /OCP Oracle Database 11g A ll-in-One Exam Guide- P109 ppsx

OCA OCP ORACLE DATABASE 11G A LL IN ONE EXAM GUIDE P109 PPSX

OCA/OCP Oracle Database 11g All-in-One Exam Guide1026SYSDBA privilegeauditing activity of, 241managing connections for, 238–239using during authentication, 114–115SYSOPER privilegeremote login to password file with, 238–239using during authentication, 114–115system global area. See SGASystem Monitor (SMON), 29system privileges, 216–219SYSTEM tablespaces, 180, 721TTtables. See also constraints; indexes; joinsaltering definitions after creating, 269–270cautions using pure natural joins, 485comparing patterns in, 398–400constraints for, 283–290creating Flashback Data Archive for, 737–739cross join effects on, 485–486data normalization in, 371–374in databases, 12
Xem thêm

3 Đọc thêm

PHÁC DỒ ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA BÊNH VIỆN 115

PHÁC DỒ ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA BÊNH VIỆN 115

PHÁC DỒ ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA BÊNH VIỆN 115PHÁC DỒ ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA BÊNH VIỆN 115PHÁC DỒ ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA BÊNH VIỆN 115PHÁC DỒ ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA BÊNH VIỆN 115PHÁC DỒ ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA BÊNH VIỆN 115PHÁC DỒ ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA BÊNH VIỆN 115PHÁC DỒ ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA BÊNH VIỆN 115PHÁC DỒ ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA BÊNH VIỆN 115PHÁC DỒ ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA BÊNH VIỆN 115PHÁC DỒ ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA BÊNH VIỆN 115

Đọc thêm

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm sinh học 9 học kì 1

TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 9 HỌC KÌ 1

Tuyển tập 115 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Sinh 9 học kì 1 rất hay. Tuyển tập 115 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Sinh 9 học kì 1 rất hay.Tuyển tập 115 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Sinh 9 học kì 1 rất hay.Tuyển tập 115 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Sinh 9 học kì 1 rất hay.Tuyển tập 115 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Sinh 9 học kì 1 rất hay.Tuyển tập 115 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Sinh 9 học kì 1 rất hay.Tuyển tập 115 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Sinh 9 học kì 1 rất hay.

11 Đọc thêm

BÀI 3 TRANG 115 SGK HÓA HỌC LỚP 11

BÀI 3 TRANG 115 SGK HÓA HỌC LỚP 11

TRANG 1 VIẾT CÁC PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC CỦA CÁC PHẢN ỨNG SAU: Viết các phương trình hóa học của các phản ứng sau: a Propan tác dụng với clo theo tỉ lệ 1:1 khi chiếu sáng.. b Tách một phân [r]

1 Đọc thêm