TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TIẾNG ANH NĂM 2011 PHẦN I CÁC BÀI TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TIẾNG ANH NĂM 2011 PHẦN I CÁC BÀI TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ DOC":

Đề ôn luyện môn Toán 2014

ĐỀ ÔN LUYỆN MÔN TOÁN 2014

Vi t ph ng trình ti p tuy n c a đ thế ươ ế ế ủ ồ ịhàm s bi t ti p tuy n vuông góc v i đ ng th ng ố ế ế ế ớ ườ ẳ jYThí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.  !"""""""""""""""""""""#$%&'()'*+, %/0$1&2.3&4%&#$1Thời gian bài làm: 150 phút, không kể thời gian giao đề.I . PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH ( 7 đi m )Ầ Ấ Ả ểCâu I ( 3,0 đi m )ểCho hàm s s y = - x3 + 3x2 – 2, g i đ th hàm s là ( C)ố ố ọ ồ ị ố1.Kh o sát s bi n thiên và v đ th c a hàm sả ự ế ẽ ồ ị ủ ố2.Vi t ph ng trình ti p tuy n v i đ th ( C) t i đi m có hoành đ là nghi m ế ươ ế ế ớ ồ ị ạ ể ộ ệc a ph ng trình y// = 0.ủ ươCâu II ( 3,0 đi m )ể1.Tìm giá tr l n nh t và nh nh t c a hàm sị ớ ấ ỏ ấ ủ ốa. trên b. f(x) = 2sinx + sin2x trên 2.Tính tích phân 3.Giaûi phöông trình :Câu III ( 1,0 đi m )ểM t hình tr có di n tích xung quanh là S,di n tích đáy b ng di n tích m t m t c u bán kính b ng a.ộ ụ ệ ệ ằ ệ ộ ặ ầ ằHãy tínha). Th tích c a kh i trể ủ ố ụb). Di n tích thi t di n qua tr c hình trệ ế ệ ụ ụII . PH N RIÊNG ( 3 đi m )Ầ ể1.Theo ch ng trình chu n :ươ ẩCâu IV.a ( 2,0 đi m ) :ểTrong không gian v i h t aớ ệ ọđ Oxyz cho m t c u ( S)ộ ặ ầ : x2
Xem thêm

34 Đọc thêm

Một số lưu ý khi làm đơn đăng ký sáng chế

MỘT SỐ LƯU Ý KHI LÀM ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Tài liệu này chỉ đề c ập đế n các v ấn đề liên quan đế n sáng ch ế và cách th ức nộp đơ n và đă ng ký sáng chế. M ục đích c ủa Tài li ệ u là giúp người đọ c hi ể u đượ c m ột cách t ổng thể v ề các kỹ n ăng c ần thi ế t để viếtso ạn th ảochuẩn bị đơ n đă ng ký sáng ch ế , vi ệc nộp đơ n và giao dịch v ới c ơ quan có th ẩm quyề n để đượ c bảo hộ độ c quyền sáng ch ế. Do pháp luật c ũng như thực tiễ n gi ữa các quốc gia và khu v ực là khác nhau đáng kể nên người đọ c cũng c ần xem xét và hiểu rõ nh ững yêu cầu cụ thể c ủa các h ệ thống pháp luật liên quan đế n khách hàng c ủa mình. C ần lưu ý r ằng trong Tài li ệu này, thuật ng ữ “ đạ i di ện sáng ch ế ” (patent agent) sẽ đượ c sử dụng thường xuyên. Thu ật ng ữ này không dùng theo khía c ạnh ngh ĩa kỹ thu ật để chỉ ngh ề nghiệ p đượ c cơ quan có th ẩm quyề n cho phép nh ằm đạ i di ệ n cho tác gi ả sáng ch ế trong nh ững trường h ợp cụ thể, mà dùng nh ư một thu ật ng ữ chung để chỉ nh ững người so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế (kể c ả tác gi ả sáng ch ế, ng ười so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế nghiệp dư, đạ i di ện sáng ch ế và lu ật s ư sáng ch ế)
Xem thêm

6 Đọc thêm

Đề tài: Một số giải pháp tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÁI CƠ CẤU VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK)

đặc thù là các NHTM là rất khó khăn. Thậm chí nền kinh tế càng phát triển và hiện đại thì nhữ ng quy định này càng có xu hư ớng chặt chẽ hơn. Do đó để thích nghi với những quy định, các ngân hàng phải thay đổi cơ cấu của mình cho phù hợp nhằm tối đa hoá h iệu quả hoạt động của mình. Sự gia tăng cạnh tranh. Đặc trưng của NH TM là cung cấp các sản phẩm dịch vụ. Vì vậy cạnh tranh có sự tác động lớn đối với các Ngân hàng cũng chủ yếu liên quan đến dịch vụ như giá cả, chất lư ợng phục vụ, thư ơng hiệu và lòng t in khách hàng Đặc biệt sự cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ tài chính này ngày càng trở nên quy ết liệt khi ngân hàng và các đ ối thủ cạnh tranh mở rộng thêm các danh mục dịch vụ. Bên cạnh các dịch vụ truyền thống th ì các dịch vụ hiện đại và tiện ích được các ngân hàng ngày càng quan t âm. Thậm chí lĩnh vự c cung cấp dịch vụ tài chính này không chỉ các N gân hàng độc quyền m à còn có rất nhiều tổ chức khác cùng cạnh tranh như các hiệp hội tín dụng, các công ty kinh doanh chứ ng khoán, công ty tài chính và các tổ chứ c bảo hiểm. Áp lực cạnh tr anh đóng vai trò như một lực đẩy tạo ra sự p hát triển dịch vụ cho tương lai. Điều này đòi hỏi các Ngân hàng phải tính đến để có thể lựa chọn cho m ình một hướng đi cũng như cơ cấu thích hợp để tạo ra sản phẩm dịch vụ tối ưu và hiệu quả. Sự bùng nổ của công nghệ hiện đại: Cùng với quá trình toàn cầu hóa, khu vực hoá là sự phát triển của công nghệ thông tin và viễn thông. Công nghệ thông tin góp phần làm cho thị trư ờng hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời cũng đóng góp vào việc toàn cầu hoá quá trình sản xuất và phát triển của thị trường vốn. Công nghệ thông tin vư ợt qua những khoảng cách về địa lý v à thời gian làm cho các nhà cung cấp phản ứ ng nhanh chóng đối với sự thay đổi của khách hàng. Để sử dụng có hiệu quả quá trình tự động hoá và những đổi mới công nghệ đòi hỏi các ngân hàng phải có cơ cấu hợp lý và đủ lự c cả về tài chính lẫn nhân lự c. Dù công nghệ có phát triển đến mức độ nào thì vai trò của con người cũng không thể thiếu. Thự c t ế cho th ấy công nghệ càng hiện đại thì nhân lực cũng phải hiện đại theo nhằm để áp dụng những công nghệ đó. Do vậy đây cũng là một trong nhữngy ếu tố tác động đến cơ cấu của Ngân hàng. Chiến lư ợc phát triển hệ thống. Một khi các NHTM trong nền kinh t ế hoạt động không có hiệu quả. Các nhà quản trị ngân hàng phải nghĩ t ới việc sáp nhập hoặc phá sản NH. Tuỳ từng chiến lư ợc cụ thể mỗi ngân hàng sẽ có những thay đổi khác nhau trong cơ cấu thực tại của m ình. Tuy nhiên chiến lư ợc phát triển các N H không chỉ đư ợc xây dựng trong ngắn hạn mà có thể dài hạn. Trong thời gian đó do có sự tác động của nhiều yếu tố bên ngoài như môi trường kinh tế, chính trị, luật pháp, làm cho việc thực hiện các chiến lược dài hạn của NH gặp khó khăn. Điều này có t ác động và ảnh hư ởng rất lớn đến cơ cấu thự c tại của các NH. 1.4. Định hướng và giải pháp tái cơ cấu NH TM Nhà nước Theo “Đề án
Xem thêm

12 Đọc thêm

Hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký sáng chế

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Tài liệu này chỉ đề c ập đế n các v ấn đề liên quan đế n sáng ch ế và cách th ức nộp đơ n và đă ng ký sáng chế. M ục đích c ủa Tài li ệ u là giúp người đọ c hi ể u đượ c m ột cách t ổng thể v ề các kỹ n ăng c ần thi ế t để viếtso ạn th ảochuẩn bị đơ n đă ng ký sáng ch ế , vi ệc nộp đơ n và giao dịch v ới c ơ quan có th ẩm quyề n để đượ c bảo hộ độ c quyền sáng ch ế. Do pháp luật c ũng như thực tiễ n gi ữa các quốc gia và khu v ực là khác nhau đáng kể nên người đọ c cũng c ần xem xét và hiểu rõ nh ững yêu cầu cụ thể c ủa các h ệ thống pháp luật liên quan đế n khách hàng c ủa mình. C ần lưu ý r ằng trong Tài li ệu này, thuật ng ữ “ đạ i di ện sáng ch ế ” (patent agent) sẽ đượ c sử dụng thường xuyên. Thu ật ng ữ này không dùng theo khía c ạnh ngh ĩa kỹ thu ật để chỉ ngh ề nghiệ p đượ c cơ quan có th ẩm quyề n cho phép nh ằm đạ i di ệ n cho tác gi ả sáng ch ế trong nh ững trường h ợp cụ thể, mà dùng nh ư một thu ật ng ữ chung để chỉ nh ững người so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế (kể c ả tác gi ả sáng ch ế, ng ười so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế nghiệp dư, đạ i di ện sáng ch ế và lu ật s ư sáng ch ế)
Xem thêm

142 Đọc thêm

TÀI LIỆU ÔN THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2011 pptx

TÀI LIỆU ÔN THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2011 PPTX

TÀI LIỆU ÔN THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2011 PREPOSITION A:Giới từ đơn(in/at/from/)/Gới từ kép(into/thoughout)/Gới từ phái sinh(along/before) Cụm gới từ(out of/because of/in order to/in front of/in spite of/in stead of) B:-Gới từ đứng trước danh từ hoặc tương đương như danh từ -đại từ đi sau luôn dùng ở tân cách -sau gới từ danh từ số ít phải có mạo từ a/an -sau gới từ dungf danh từ hoặc danh động từ -câu nghi vấn có vấn từ/cấu trúc bị động thì gới từ đứng ở cuối câu I/Preposition of place:(Giới từ chỉ nơi chốn) 1.at :ở (không chuyển động)(at the factory/the window/home/No37 Cotton street/school/stadium/Doson) 2.in : ở trong (không chuyển động)(in Hanoi/inEngland (dùng cho TP,vùng lớn,nước)/in the hand/town/the room/in the rain/in the sun/in good,bad weather/in the North/in the street ) 3.before:trước(before my eyes) 4.opposite:đối diện 5.out of:ở ngoài (the garden ) 6.in front of :trước mặt(in front of the house) 7.on:ở trên (tiếp giáp) (on the table/my head/the wall/the road/horseback ). 8.over:phía trên,khắp ,vượt qua(over the wall/the world.) 9.across:ngang qua,qua,ở bên kia 10.under:dưới (the table/the trees) 11.near/by:gần ,gần xa 12.below:phía,mé dưới(the river below the bridge) 13.close to:sát cánh(live close to the door/my house(stand) 14.between:ở giữa (2 vật,2 người)(between Aand B)15. next to:cạnh(ngay ở trước)(the door/me) 16.among:trong số,trong đám (giữa nhiều vật) 17.behind:sau,nấp sau 18.along:dọc theo(the river/the road/the street) 19.far from:cách xa 20.beside:cạnh(sit beside me/walk beside me) 21.about:khoảng,gần,mang theo 22.around:quanh,vây quanh,xung quanh II/Preposition of motion(Giới từ chuyển động) 1.to:đến ,tới,ra,cho,đưa cho,(hướng về nơi ấn định)(give to /come to/run to ) 2.towards:về phía(không nhất thiết tới nơi)(towards the sun/the city/the church) 3.from:từ (gốc từ 1 nơi)(from TN/a wall/from1to ten) 4.out of:từ, khỏi,rút ra (từ một nơi nào ra)(jump out of the bed/the shop/a book/a play/acup) 5.through:qua (trung gian)(the gate/you/park ) 6.at :chỉ sự cố gắng,chông đối,(look at me/laughat me/throw a stone at the dog)
Xem thêm

3 Đọc thêm

Ôn luyện tốt nghiệp và luyện thi đại học theo cấu trúc đề thi môn vật lý cực hay

ÔN LUYỆN TỐT NGHIỆP VÀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC THEO CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ CỰC HAY

Cuốn sách Ôn luyện theo cấu trúc đề thi năm 2009 môn Vật lí dành cho các thầy cô giáo và học sinh lớp 12 học và thi, kiểm tra theo chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lí chuẩn và nâng cao.Nội dung cuốn sách là những câu hỏi trắc nghiệm khách quan về kiến thức, kỹ năng cơ bản được trình bày theo các bộ đề và được thể hiện theo cấu trúc của đề thi năm 2009 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành. Nội dung cuốn sách gồm những phần tập trung vào những vấn đề sau:Phần mở đầu: Giới thiệu cấu trúc đề thi môn Vật lí năm 2009 Phần 1 : Bộ đề ôn luyện kiến thức thi tốt nghiệp THPTPhần 2: Bộ đề ôn luyện kiến thức thi Đại học, Cao đẳngPhần 3: Đáp án phần 2 và phần 3Chúng tôi biên soạn, cập nhật các kiến thức, kỹ năng theo chương trình hiện hành và biên soạn bộ đề theo Cấu trúc đề thi năm 2009 để các em làm quen với các dạng đề thi.Hy vọng cuốn sách sẽ cung cấp cho các thầy cô giáo, các em học sinh và bạn đọc những tư liệu mới, những phương pháp viết câu hỏi và bài tập trắc nghiệm mới, cập nhật để có cơ sở chuẩn bị tốt cho các kì thi sắp tới.
Xem thêm

136 Đọc thêm

CRM có cần thiết với doanh nghiệp nhỏ hay không? pptx

CRM CÓ CẦN THIẾT VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ HAY KHÔNG? PPTX

CRM có cần thiết với doanh nghiệp nhỏ hay không? Càng hiểu biết về khách hàng, bạn càng tiếp thị được tốt hơn các sản phẩm và dịch vụ của mình, vì bạn biết chính xác những khách hàng mục tiêu của bạn cần gì và muốn gì. CRM là sự kết hợp của những chiến lược, phương pháp và thực tiễn nhằm thu thập thông tin khách hàng, rồi hệ thống những thông tin đó lại, sao cho bạn và nhân viên của bạn đều có thể dễ dàng truy nhập được. Như vậy bất kì doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều được hưởng lợi khi áp dụng CRM, nhưng các doanh nghiệp nhỏ không nhất thiết phải mua những phần mềm CRM chuyên dụng, đắt tiền mới có thể áp dụng CRM vào hoạt động kinh doanh của mình. Trước đây, khi công nghệ thông tin chưa pháttriển, việc thu thập và hệ thống thông tin khách hàng rất khó thực hiện. Bạn phải viết và lưu tất cả ra giấy, bao gồm thông tin liên lạc khách hàng, đơn đặt hàng, hoá đơn, chứng từ v.v… Bạn có thể hình dung được mỗi khi cần, việc truy xuất thông tin khách hàng là rất phức tạp và mất nhiều thời gian. Giả sử bạn cần lập một danh sách những khách hàng tiềm năng có độ tuổi 30-35, đã có gia đình, có lẽ bạn sẽ chìm trong đống hồ sơ về khách hàng suốt một tuần cũng không xong. Còn với những tập đoàn lớn, công việc này hoàn toàn bất khả thi. Ngày nay, mọi việc đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, nhờ có sự phát triển của công nghệ thông tin và những phần mềm chuyên dụng. Với một vài cú nhấp chuột, bạn có thể phân loại và thiết lập bất kì danh sách khách hàng nào bạn muốn, theo nhiều tiêu thức đa dạng như tuổi tác, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân v.v Những phần mềm như vậy được gọi là phần mềm CRM. Trở lại câu hỏi “CRM có cần thiết với doanh nghiệp nhỏ hay không?” Câu trả lời rất rõ ràng: “Có”. Hơn bao giờ hết, ngày nay các doanh nghiệp nhỏ phải chấp nhận cạnh tranh
Xem thêm

4 Đọc thêm

GIÁO ÁN ÔN THI VÀO 10 MÔN TOÁN NĂM 2015 - 2016

GIÁO ÁN ÔN THI VÀO 10 MÔN TOÁN NĂM 2015 - 2016

GIÁO ÁN ÔN THI VÀO 10 MÔN TOÁN NĂM 20152016 LÀ TÀI LIỆU ĐƯỢC SOẠN ĐỂ ÔN THI VÀO 10 MÔN TOÁN, GỒM ĐẦY ĐỦ CÁC DẠNG BÀI TẬP THEO CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG. . ĐÂY LÀ TÀI LIỆU QUÝ ĐỂ GIÁO VIÊN ÔN TẬP CHO HỌC SINH, ĐỒNG THỜI CÁC EM HỌC SINH CÓ THỂ THAM KHẢO ĐỂ TỰ ÔN TẬP ĐẠT KẾT QUẢ TỐT

48 Đọc thêm

Đề ôn môn toán 12 ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 hay nhất

ĐỀ ÔN MÔN TOÁN 12 ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015 HAY NHẤT

1 ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2 THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: TOÁN, khối D Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu I (2 điểm) Cho hàm số 3 23 2y x x mx     (1). 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 0. 2. Tìm các giá trị của m để hàm số (1) đồng biến trên khoảng (0; 2). Câu II (2 điểm) 1. Giải phương trình 222sin .1 2 4tg x tgxxtg x     2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình 242 4 1x x x m    có đúng một nghiệm thực. Câu III (2 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(5; 5; 0) và đường thẳng 1 1 7: .2 3 4x y zd    1. Tìm tọa độ điểm A’ đối xứng với điểm A qua đường thẳng d. 2. Tìm tọa độ các điểm B, C thuộc d sao cho tam giác ABC vuông tại C và BC = 29. Câu IV (2 điểm) 1. Tính tích phân 120( 1)xI x x e dx  . 2. Giải hệ phương trình 2 22 22 236 60 25 036 60 25 036 60 25 0x y x yy z y zz x z x       PHẦN RIÊNG. Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu: V.a hoặc V.b Câu V.a Theo chương trình KHÔNG phân ban (2 điểm) 1. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau mà mỗi số đều lớn hơn 2500. 2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC biết rằng đường thẳng AB, đường cao kẻ từ A và đường trung tuyến kẻ từ B lần lượt có phương trình là x + 4y – 2 = 0, 2x – 3y + 7 = 0 và 2x + 3y – 9 = 0. Câu V.b Theo chương trình phân ban (2 điểm) 1. Giải phương trình 5 1 2 5 1 3.2 .x xx    2. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại đỉnh B, AB = a, SA = 2a và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Mặt phẳng qua A vuông góc với SC cắt SB, SC lần lượt tại H, K. Tính theo a thể tích khối tứ diện SAHK. 2 ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM Môn: TOÁN (đề số 2), khối D Câu Nội dung Điểm I 2,00 1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1,00 điểm) Khi m = 0 hàm số trở thành 3 23 2.y x x     Tập xác định : .  Sự biến thiên: ' 2 '3 6 ; 0 0y x x y x      hoặc 2x. 0,25  yCT = y(0) = -2, yCĐ
Xem thêm

6 Đọc thêm

Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)

Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)

Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)
Xem thêm

Đọc thêm

Đề ôn môn toán 12 ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015

ĐỀ ÔN MÔN TOÁN 12 ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2015

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2 THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: TOÁN, khối A Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu I (2 điểm) Cho hàm số 7824 xxy (1). 1. Khảo sát sự biết thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1). 2. Tìm các giá trị thực của tham số m để đường thẳng y = mx – 9 tiếp xúc với đồ thị của hàm số (1). Câu II (2 điểm) 1.Giải phương trình .224sin42sin xx 2. Giải bất phương trình .1311122xxx Câu III (2 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : 2x + 3y – 3z + 1 = 0, đường thẳng 15923:zyxd và ba điểm A(4 ; 0 ; 3), B( - 1 ; - 1 ; 3), C(3 ; 2 ; 6). 1. Viết phương trình mặt cầu (S) đi qua ba điểm A, B, C và có tâm thuộc mặt phẳng (P). 2. Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng d và cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có bán kính lớn nhất. Câu IV (2 điểm) 1. Tính tích phân .2cossin432sin20xxxdxI 2. Chứng minh rằng phương trình 11442xx có đúng 3 nghiệm thực phân biệt. PHẦN RIÊNG Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu: V.a hoặc V.b Câu V.a. Theo chương trình KHÔNG phân ban (2 điểm) 1. Tìm hệ số của số hạng chứa x5 trong khai triển nhị thức Niutơn của (1 + 3x)2n, biết rằng 100223nnAA (n là số nguyên dương, knA là số chỉnh hợp chập k của n phần tử). 2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): 122 yx . Tìm các giá trị thực của m để trên đường thẳng y = m tồn tại đúng 2 điểm mà từ mỗi điểm có thể kẻ được hai tiếp tuyến với (C) sao cho góc giữa hai tiếp tuyến đó bằng 60o. Câu V.b. Theo chương trình phân ban (2 điểm) 1. Giải phương trình .69loglog133xxxx 2. Cho hình chóp S.ABC mà mỗi mặt bên là một tam giác vuông, SA = SB = SC = a. Gọi N, M, E lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC ; D là điểm đối xứng của S qua E ; I là giao điểm của đường thẳng AD với mặt phẳng (SMN). Chứng minh rằng AD vuông góc với SI và tính theo a thể tích của khối tứ diện MBSI. ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM Môn: Toán (đề số 2), khối A Câu Nội dung Điểm I 2,00 1 Khảo sát
Xem thêm

6 Đọc thêm

ĐỀ ÔN THI TN NĂM 2011 – ĐỀ 24 MÔN: TIẾNG ANH pot

ĐỀ ÔN THI TN NĂM 2011 – ĐỀ 24 MÔN: TIẾNG ANH POT

ĐỀ ÔN THI TN NĂM 2011ĐỀ 24 MÔN: TIẾNG ANH Question I : Give the correct tense of the verbs in brackets.(1.5p) Nancy Mann was born in Argentina. She ___________ (study) French and German at Oxford University from 1970 to 1977. At the moment she works for the BBC World Service. She ___________ (be) with the BBC for 5 years. She ___________ (work) as an interpreter for the EU before that. She also lived and worked in Brussels for 2 years when she ___________ (work) for the EU. Now she ___________ (be) a correspondent and she ___________ (travel) all over Western and Eastern Europe, and many parts of South America. Question II : Fill in each blank with an appropriate preposition.(1p) 1. I’ve lost my keys. Can you help me look ________ them? 2. The book is divided ________ three parts. 3. I wrote to the company asking them ________ more information about the job. 4. Many people regard him ________ one of the greatest pianists in the world. Question III : Complete each of the following sentences using a word or a phrase.(1p) 1. David is used _______ sleeping on the floor. 2. Peter works for the factory _______ makes motor-bikes. 3. What was the name of the man _______ car broke down this
Xem thêm

3 Đọc thêm

BỘ CÂU HỎI ÔN THI CÔNG CHỨC MÔN ANH VĂN ( ĐỌC HIỂU, TRẮC NGHIỆM, ĐIỀN TỪ, ĐỀ MÔN TIẾNG PHÁP, TIẾNG TRUNG NĂM 2017

BỘ CÂU HỎI ÔN THI CÔNG CHỨC MÔN ANH VĂN ( ĐỌC HIỂU, TRẮC NGHIỆM, ĐIỀN TỪ, ĐỀ MÔN TIẾNG PHÁP, TIẾNG TRUNG NĂM 2017

bộ câu hỏi ôn thi công chức môn anh văn ( đọc hiểu, trắc nghiệm, điền từ, đề môn tiếng pháp, tiếng trung năm 2017 bộ câu hỏi ôn thi công chức môn anh văn ( đọc hiểu, trắc nghiệm, điền từ, đề môn tiếng pháp, tiếng trung năm 2017 bộ câu hỏi ôn thi công chức môn anh văn ( đọc hiểu, trắc nghiệm, điền từ, đề môn tiếng pháp, tiếng trung năm 2017 bộ câu hỏi ôn thi công chức môn anh văn ( đọc hiểu, trắc nghiệm, điền từ, đề môn tiếng pháp, tiếng trung năm 2017

Đọc thêm

Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8

Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8

Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8
Xem thêm

Đọc thêm

Đề ôn thi HSG số 5 môn Tiếng Anh lớp 8

Đề ôn thi HSG số 5 môn Tiếng Anh lớp 8

Đề ôn thi HSG số 6 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 6 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 6 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 6 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 6 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 6 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 6 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 6 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 6 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 6 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 6 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 6 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 6 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 6 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 6 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 6 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 6 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 6 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 6 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 6 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 6 môn Tiếng Anh lớp 8
Xem thêm

Đọc thêm

Đề ôn thi HSG số 6 môn Tiếng Anh lớp 8

Đề ôn thi HSG số 6 môn Tiếng Anh lớp 8

Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8Đề ôn thi HSG số 4 môn Tiếng Anh lớp 8
Xem thêm

Đọc thêm

đề cương ôn thi tiếng anh 9 hk2

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TIẾNG ANH 9 HK2

đề tích hợp tự luận với trắc nghiệm, tổng hợp các dạng bài tập tiếng anh cơ bản đến nâng cao của lớp 9 học kì 2, phục vụ tốt cho giáo viên, học sinh ôn thi .....đề tích hợp tự luận với trắc nghiệm, tổng hợp các dạng bài tập tiếng anh cơ bản đến nâng cao của lớp 9 học kì 2, phục vụ tốt cho giáo viên, học sinh ôn thi đề tích hợp tự luận với trắc nghiệm, tổng hợp các dạng bài tập tiếng anh cơ bản đến nâng cao của lớp 9 học kì 2, phục vụ tốt cho giáo viên, học sinh ôn thi đề tích hợp tự luận với trắc nghiệm, tổng hợp các dạng bài tập tiếng anh cơ bản đến nâng cao của lớp 9 học kì 2, phục vụ tốt cho giáo viên, học sinh ôn thi
Xem thêm

60 Đọc thêm

BỘ đề ôn LUYỆN vào lớp 10 môn TIẾNG ANH CHUẨN

BỘ ĐỀ ÔN LUYỆN VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH CHUẨN

tổng hợp bộ đề ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anh chuẩn có đáp án từ các sở giáo dục như Đồng Tháp, Đồng Naii, TP Hồ Chí Minh... Tổng hợp bộ đề thi để ôn luyện vào lớp 10 môn tiếng anh những năm gần đây 2012, 2013, 2014, 2015.. Bộ đề ôn thi vào lớp 10 tiếng anh sẽ giúp các bạn có được sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi sắp tới.

86 Đọc thêm

LTQG luyentapvenguyenphan

LTQG LUYENTAPVENGUYENPHAN

Tài luyện ôn thi THPT Quốc gia môn SInh các dạng bài tập về quá trình nguyên phân.Tài luyện ôn thi THPT Quốc gia môn SInh các dạng bài tập về quá trình nguyên phân.Tài luyện ôn thi THPT Quốc gia môn SInh các dạng bài tập về quá trình nguyên phân.Tài luyện ôn thi THPT Quốc gia môn SInh các dạng bài tập về quá trình nguyên phân.Tài luyện ôn thi THPT Quốc gia môn SInh các dạng bài tập về quá trình nguyên phân.

3 Đọc thêm

ĐỀ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ NĂM 2017

ĐỀ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ NĂM 2017

Đề thi thử trung học phổ thông quốc gia năm 2017 môn Địa lý gồm 8 mã đề (có đáp án chấm chi tiết cho từng mã đề). Đề được các thầy cô giáo có nhiều kinh nghiệm dạy ôn thi môn Địa lý ra; Đề là một tài liệu giúp học sinh ộn lại kiến thức môn Địa lý đồng thời là một tài liệu tham khảo tốt cho GV và phụ huynh học sinh.

Đọc thêm

Cùng chủ đề