TIỂU LUẬN :"CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ DỤNG CỤ CƠ KHÍ: ELMACO" POT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "TIỂU LUẬN :"CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ DỤNG CỤ CƠ KHÍ: ELMACO" POT":

CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG31

CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG31

cạnh tranh, môi trường luật pháp, thể chế chính trị. Nghiên cứu thị trường l mà ột công tác tổng hợp giúp doanh nghiệp có nhận định đúng, nắm bắt v ra quyà ết định sản xuất kinh doanh chính xác v nhanhà chóng. Việc nghiên cứu thị trường cũng giúp công ty có tầm nhìn xa đồng thời ứng phó kịp thời với những thay đổi bất thường của thị trường. Để công tác điều tra nghiên cứu thị trường có hiệu quả người ta chia thị trường th nh haià đối tượng- Thị trường đầu v oà- Thị trường đầu ra* Thị trường đầu v oàNguyên liệu nhập v o phà ải đảm bảo các yếu tố sau:- Chất lượng tốt- Giá cả v cà ước phí vận chuyển hợp lý- Thời gian thanh toán chậmCông ty chủ động trong việc nhập nguyên vật liệuMuốn đảm bảo được các yếu tố đầu v o trên công ty phà ải thực hiện tốt các bước sau:+ Nghiên cứu thị trường thường xuyên v phà ải chọn những đối tác cung ứng nguyên vật liệu lớn, có uy tín để sản phẩm của công ty có chất lượng cao, giá cả hợp lý.+ Giữ được quyền chủ động chống việc gây sức ép của các nh cung cà ấp nguyên vật liệu. + Ký hợp đồng mua bán nguyên vật liệu của nhiều nh cung cà ấp để chống việc các nh cung cà ấp gây sức ép.Nguồn nguyên liệu đầu v o cà ủa công ty cổ phần Thăng Long chủ yếu là các loại quả như nho, vải, dứa, sơn tra, mận... được trồng tên đất vườn đồng bằng , đất đồi trung du v mià ền núi nên năng xuất, chất lượng còn phụ thuộc v o thà ời tiết. Mặt khác việc thu mua nguyên liệu còn nhỏ lẻ, chi phí thu mua lớn. Điều n y dà ẫn đến việc thu mua rất dễ bị ép giá. Do vậy, để có nguồn nguyên liệu đầu v o à đảm bảo được số lượng v chà ất lượng h ng nà ăm thì
Xem thêm

12 Đọc thêm

SKKN TIẾP TỤC HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHÁ, GIỎI VẬN DỤNG KIẾN THỨC TOÁN HỌC VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÍ NÂNG CAO

SKKN TIẾP TỤC HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHÁ, GIỎI VẬN DỤNG KIẾN THỨC TOÁN HỌC VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÍ NÂNG CAO

Tên SKKN: TIẾP TỤC HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHÁ, GIỎI VẬNDỤNG KIẾN THỨC TOÁN HỌC VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬTLÍ NÂNG CAOIDO CHỌNTÀI:Việc giải các bài tập Vật lí, đặc biệt là các bài tập Vật lí nâng cao đối vớimột số học sinh, kể cả học sinh giỏi gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhânchính là do các em thiếu vốn kiến thức Toán học hoặc các em đã có một số kiếnthức Toán học, nhưng chưa biết cách vận dụng vào bài toán Vật lí cụ thể đểgiải. Qua kinh nghiệm giải bài tập cho thấy, nếu học sinh sử dụng đúng lúc vàsử dụng đúng loại kiến thức toán thì bài giải sẽ trong sáng và rút ngắn bài giảiđáng kể.Chính vì lẽ đó, tôi đã sưu tầm và mạo muội nêu ra một số bài tập Vật línâng cao, có vận dụng những kiến thức Toán học vào trong bài giải, nhằm củngcố lại một số kiến thức toán học thường gặp để giúp học sinh vận dụng có hiệuquả vào việc giải bài tập Vật lí nâng cao trong uá tr nh b i dư ng học sinhgiỏi.Đề tài này giới hạn trong phạm vi nghiên cứu những kiến thức Toán họccơ bản nhất, có nâng cao đúng mức ở chương trình THCS, mang tính chất điểnhình, thường được vận dụng trong các dạng bài tập Vật lí nâng cao; nhằm mụcđích phục vụ dạy b i dư ng học sinh giỏi nên t i chọn đề tài này. “TIẾP TỤCHƯỚNG DẪN HỌC SINH KHÁ, GIỎI VẬN DỤNG KIẾN THỨC TOÁNHỌC VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬTNÂNG CAO ”II CS
Xem thêm

27 Đọc thêm

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

Chương 1- Đ ẶT V ẤN Đ Ề, N ỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU.......1-4 1.1. Đ ặt v ấn đ ề................................................................................................................. 1 1.2. Mục tiêu c ủa đ ề tài.................................................................................................... 2 1.3. Ph ạm vi nghiên c ứu .................................................................................................. 2 1.4. N ội dung nghiên c ứu................................................................................................. 2 1.5. Phương pháp nghiên c ứu........................................................................................... 3 Chương 2 – T ỔNG QUAN V ẤN Đ Ề NGHIÊN C ỨU Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC Chương 3 - K ẾT QU Ả NGHIÊN C ỨU VÀ TH ẢO LU ẬN...................................11-82 3.1. HI ỆN TRẠNG S Ử D ỤNG PHÂN BÓN CHO M ỘT S Ố LO ẠI CÂY TR ỒNG Ở Đ ỒNG NAI .........................................................................................................11-26 3.1.1. N ội dung đi ều tra ................................................................................................. 12 3.1.2. Phương pháp đi ều tra ........................................................................................... 12 3.1.3. Kết qu ả ................................................................................................................ 12 3.1.3.1. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây hàng năm ....................................... 12 3.1.3.2. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây ăn trái ............................................ 18 3.1.3.3. Nhóm cây công nghi ệp ...................................................................................... 22 3.1.4. Nh ận xét chung................................................................................................... 25 3.2. CƠ S Ở D Ữ LI ỆU VÀ CÔNG TH ỨC TÍNH...................................................27-45 3.2.1. Phương pháp lu ận c ủa vi ệc xây d ựng công thức tính toán .................................... 27 3.2.1.1. Nhu c ầu dinh dưỡng của cây trồng.................................................................... 27 3.2.1.2. Đất trồng trọt và các ngu ồn cân b ằng dinh dưỡng trong đất ............................. 29 3.2.1.3. Hi ệu su ất s ử dụng phân bón.............................................................................. 40 3.2.2. Xây d ựng công th ức............................................................................................. 42 3.2.2.1. Gi ới h ạn đi ều ki ện biên ..................................................................................... 43 3.2.2.2. Xây dựng công th ức .......................................................................................... 44 3.3. CÁC BƯỚC TÍNH TOÁN LƯỢNG DINH DƯỠNG C ẦN THI ẾT CHO CÂY TRỒNG ...............................................................................................................46 -59 3.3.1. Cơ c ấu chương trình............................................................................................. 46 3.3.2. Các bước tính lư ợng dinh dưỡng c ần thi ết cho m ột s ố lo ại cây trồng.................... 46 3.3.2.1. Hi ện trạng s ử dụng dinh dưỡng trên khu vực xã................................................ 48 3.3.2.2. Tính toán cho nông h ộ....................................................................................... 51 3.3.2.3. Tính ước lượng phân bón c ần thi ết.................................................................... 56 3.4. K ẾT QU Ả XÂY D ỰNG VÀ TÍNH TOÁN .....................................................60-78 3.4.1. Xây d ựng b ản đ ồ nhu c ầu dinh dư ỡng.................................................................. 60 3.4.1.1. Xây dựng các b ản đồ thành ph ần ...................................................................... 60 3.4.1.2. Ph ần m ềm ứng dụng trong xây dựng và biên tập b ản đồ ................................... 60 3.4.1.3. Phương pháp xây dựng ..................................................................................... 60 3.4.1.4. Kết qu ả xây dựng .............................................................................................. 62 3.4.2. Gi ới thi ệu chương trình và k ết qu ả tính ................................................................ 65 3.4.2.1. Gi ới thi ệu chương trình..................................................................................... 65 3.4.2.2. Một s ố kết qu ả tính toán.................................................................................... 73 3.4.3. Thực hi ện một s ố thí nghi ệm ki ểm ch ứng kết qu ả tính toán t ừ mô hình................ 78 3.4.3.1 . Thí nghi ệm trên cây đậu nành ........................................................................... 78 3.4.3.2. Thí nghi ệm trên cây b ắp.................................................................................... 79 3.4.3.3. Thí nghi ệm trên cây rau c ải............................................................................... 80 Chương 4 – KẾT LU ẬN VÀ Đ Ề NGH Ị...................................................................... 83 4.1. Kết lu ận .................................................................................................................. 83 4.2. Đ ề ngh ị ................................................................................................................... 83 TÀI LI ỆU THAM KH ẢO
Xem thêm

93 Đọc thêm

Đề thi môn vật lý 7- học kì II tham khảo

ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ 7- HỌC KÌ II THAM KHẢO

PHÒNG GD – ĐT ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯNG HỌC KÌ IITrường Năm học : 2008 -2009Lớp : 7 Môn : VẬT LÝ – Khối 7Họ và tên : Thời gian: 45 Phút (không kể thời gian phát đề)A. TRẮC NGHIỆM : 1. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: Câu 1 . Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ nào dưới đây khi chúng hoạt động bình thường ?a. Ruột ấm điện c. Đèn báo của ti vib. Công tắc d. Dây dẫn điện của mạch điện trong gia đìnhCâu 2 . Khi cho dòng điện chạy qua dây dẫn quấn quanh lõi sắt non thì cuộn dây này có thể hút:a. Các vụn nhôm c. Các vụn đồngb. Các vụn sắt d. các vụn giấy viết2. Hãy điền từ hay cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau : Câu 1. Dòng điện là dòng Câu 2. Chiều dòng điện là chiều và các thiết bò điện tới Câu 3. Nguồn điện tạo ra một hiệu điện thế3. Hãy ghép nội dung cột A với cột B để cho biết vôn kế được lựa chọn là phù hợp nhất khi đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện tương ứng.Cột A Cột B Kết quảa. Pin tròn 1,5 V 1. Vôn kế có giới hạn đo là 0,5 V a - b. Pin vuông 4,5 V 2. Vôn kế có giới hạn đo là 20 V b - c. Acquy 12 V 3. Vôn kế có giới hạn đo là 3 V c - d. Pin mặt trời 400 mV 4. Vôn kế có giới hạn đo là 10 V d - B. TỰ LUẬN : Câu 1 . Hãy nêu rõ các tác dụng của dòng điện ?Câu 2 . Nêu sơ lược về cấu tạo nguyên tử ?Câu 3 . Biết rằng lúc đầu cả tóc và lược nhựa đều chưa bò nhiễm điện, nhưng sau khi chải tóc khô bằng lược nhựa thì cả lược nhựa và tóc đều bò nhiễm điện và cho rằng lược nhựa nhiễm điện âm.a. Hỏi sau khi chải, tóc bò nhiễm điện loại gì ? khi đó các electrôn dòch chuyển từ lược nhựa
Xem thêm

1 Đọc thêm

KT HKII LY 7

KT HKII LY 7

a. Một đoạn ruột bút chì. b. Một đoạn dây nhựa.c. Thanh gỗ khô. d. Thanh thủy tinh.8. Khi các dụng cụ sau đây hoạt động bình thường, dòng điện trong dụng cụ nào vừa có tác dụng nhiệt, vừa có tác dụng phát sáng?a. Nồi cơm điện. b. Chuông điện.c. Đèn điôt phát quang. d. Đồng hồ dùng pin.9. Dòng điện không có tác dụng nào đưới đây ?a. Làm tê liệt thần kinh b. Làm quay kim nam châm.c. Làm nóng dây dẫn. d. Hút các vụn giấy10. Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi nào ?a. Khi dụng cụ dùng điện trong mạch bị hỏng.b. Khi cầu chì bị đứt.c. Khi dụng cụ dùng điện trong mạch không hoạt động.d. Khi hai cực của nguồn điện được nối tắt bằng một dây dẫn.11. Dòng điện với cường độ ………… trở lên đi qua cơ thể người là gây nguy hiểm đến cơ thể người.a. 60mA b. 75mA c. 65mA d.70mA12. Có 4 chất như sau: thuỷ ngân, thủy tinh, chất dẻo, không khí.Các kết luận nào sau đây là đúng ?a. Cả 4 chất đều là chất dẫn điện.b. Chất dẻo, thủy tinh, không khí là các chất cách điện ở điều kiện thường.c. Chất dẻo, thủy ngân, không khí, là các chất cách điện ở điều kiện thường.d. Cả 4 chất đều là chất cách điện.II) Tự luận (7đ)1. Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây: (1đ)a) 5A =…………… mA c) 6,7V =…………….mVb) 230 mA =………………A d) 2100mV =…………….V2. Biết rằng lúc đầu cả tóc và lược nhựa đều chưa bị nhiễm điện, nhưng sau khi chải tóc khô bằng lược nhựa thì cả lược nhựa và tóc đều bị nhiễm điện và cho rằng lược nhựa nhiễm điện âm.(2,5đ)
Xem thêm

3 Đọc thêm

THIẾT KẾ ÂU TÀU CHƯƠNG 13

THIẾT KẾ ÂU TÀU CHƯƠNG 13

Chương 13: Thiết bị điện của Âu tàu Chương 13 THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN CỦA ÂU TẦU 1. Hệ thống cung cấp điện cho âu và các trạm biến thế 13.1. Các phũng để bố trí thiết bị điện phải được thiết kế theo các tài liệu quy định tương ứng của nhà nước và của bộ năng lượng. Các thiết bị thu điện của của âu, theo các điều kiện và độ đảm bảo cung cấp điện đốii với các âu trên đường thủy loại I và II, loại 2 - trên đường thủy loại III, và loại 3 trên đường thủy loại IV. Ghi chú: Ở những fide cấp điện 6 hoặc 10KV nên sử dụng hệ thống đúng mạch dự trữ tự động: ở các âu trên đường thủy loại I và II theo sơ đồ cung cấp điện hai nhánh có các máy ngắt điện phụ tải, ở các đường thủy loại III và IV theo các sơ đồ một tuyến có các máy ngắt phụ tải. 13.2. Phải cấp điện xoay chiều 3 pha cho tất cả cỏc mỏy phụ trợ, v..v.. cũng như hệ thống thắp sáng bên trong và bên ngoài. Ở giai đoạn thiết kế sơ bộ cần thiết kế cỏc lưới cú điện ỏp dưới 1000V với hai phương ỏn điện ỏp - 660 và 380/220V. Ở giai đoạn bản vẽ thi cụng cần nghiờn cứu phương ỏn cú chỉ số kinh tế - kĩ thuật hợp lý nhất. Khi điện ỏp bằng 660V, nờn cung cấp điện cho lưới thắp sỏng từ cỏc biến thế trung gian 660/380/220V với độ bóo hoà gia tăng để bảo vệ đốn khỏi bị chỏy khi điện ỏp tăng lờn. 13.3. Số lượng và cụng suất của cỏc mỏy biến thế ở mỗi một trạm, cũng như số trạm biến thế được xỏc định theo đặc tớnh của cỏc phụ tải và sự phõn bố của chỳng đối với từng õu riờng biệt. 13.4. Để cấp điện cho tất cả cỏc thiết bị thu điện của õu một buồng chỉ cần một trạm biến thế là đủ, nờn bố trớ trạm này ở trung tõm của phụ tải điện. 13.5. Ở trạm biến thế của õu một buồng, để cấp điện cho cỏc động cơ điện cần bố trớ
Xem thêm

3 Đọc thêm

Chiến lược trong kinh doanh.Với tình trạng cung vượt cầu docx

CHIẾN LƯỢC TRONG KINH DOANH.VỚI TÌNH TRẠNG CUNG VƯỢT CẦU DOCX

Do đó, nhà hoạch định cần hiểu khái niệm, đặc điểm của chiến lược kinh doanh này - Chiến lược Đại dương xanh : + Khái ni_ệm: Chi_ến lược "Đai dương xanh" là một chiến lược phát triển và [r]

9 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN VẬT LÝ 7

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN VẬT LÝ 7

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN VẬT LÝ 7A. MA TRẬN ĐỀNỘI DUNG KIẾN THỨC NHẬN BIẾT HIỂU VẬN DỤNG TỔNGTN TL TN TL TN TLHiện tượng nhiễm điện, dòng điện, nguồn điện1(0,5đ) 1(1.0đ) 2 1.5Vật dẫn điện, cách điện 1(0,5đ) 1 0,5Các td của dòng điện 2(1.0đ) 1(0,5đ) 3 1.5CĐDĐ-HĐT 5(2.5đ) 3(1.5đ) 1(1,5đ) 9 5.5An toàn khi sử dụng điện 2(1.0đ) 2 1.0TỔNG 6 3.0 8 4.0 4 3.0 17 10.0B.ĐỀ BÀI:I/. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(7điểm): Khoanh tròn câu trả lời đúng:Cââu 1: Trong các sau đây, cách làm cho thước nhựa dẹt nhiễm điện:a.đập nhẹ nhiều lần thước nhựa xuống mặt quyển vở.b.áp sát thước nhựa vào thành một bình nước ấm.c.chiếu ánh sáng đèn pin vào thước nhựa.d.cọ xát mảnh thước nhựa bằng miếng vải khô.Câu 2: Tác dụng nhiệt của dòng điện trong các dụng cụ dưới đây là có lợi:a.Máy bơm nước;b.Nồi cơm điện;c.Quạt điện;d.Máy thu hình(Ti vi).Câu 3: Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ dưới đây khi chúng hoạt động bình thường:a.Bóng đèn bút thử điện. c. Công tắc điện.b.Quạt điện. d. Cuộn dây dẫn có lõi sắt non.Câu 4: Trong các phép đổi sau, phép đổi là sai:a.120V = 0,12KV. c. 430mV = 0,43V.b.0,48V = 48mV. d. 8,5V = 8500mV.
Xem thêm

3 Đọc thêm

đáp án đề thi lý thuyết-kỹ thuật xây dựng-mã đề thi ktxd-th (44)

ĐÁP ÁN ĐỀ THI LÝ THUYẾT-KỸ THUẬT XÂY DỰNG-MÃ ĐỀ THI KTXD-TH (44)

Không được đổ đầy mạch trước khi chỉnh. Vì vậy trong thao tác đặt gạch phải đặt đứng và ngang viên gạch, không đặt nghiêng để tạo mạch đứng như xây tường.0,25- Xây lớp gạch thứ 4 trở lên:+ Dựa vào các lớp 1, 2, 3 ở dưới, áp thước tầm để xây các lớp trên.+ Thước tầm áp tại vị trí các góc trụ và luôn tiếp xúc với các lớp xây dưới đồng thời phẳng với lớp xây trên.0,25+ Cứ 3 đến 4 lớp xây cần kiểm tra độ phẳng, ngang bằng của trụ.+ Trong 1 ngày xây không cao quá 1,5 mét0,253 Nguyên nhân gây tai nạn điện trong thi công xây dựng: 1,0 đ-Tai nạn điện có thể chia làm 3 hình thức:+ Do tiếp xúc trực tiếp với dây dẫn hoặc bộ phận thiết bị có dòng điện đi qua.0,151+ Do tip xỳc b phn kt cu kim loi ca thit b in hoc thõn ca mỏy cú cht cỏch in b hng.0,15+ Tai nn gõy ra do in ỏp ch dũng in rũ trong t. Ngoi ra, cũn1 hỡnh thc na l do s lm vic sai lm ca ngi sa cha nh bt ng úng in vo thit b ú cú ngi ang lm vic.0,15-Nhng nguyờn nhõn lm cho ngi b tai nn in:+ S h hng ca thit b, dõy dn in v cỏc thit b m mỏy. S dng khụng ỳng cỏc dng c ni in th trong cỏc phũng b m t.
Xem thêm

4 Đọc thêm

NỘI QUY SỬ DỤNG THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TRONG NHÀ MÁY CHẾ TẠO P4

NỘI QUY SỬ DỤNG THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TRONG NHÀ MÁY CHẾ TẠO P4

Những người đã được đào tạo tại các trường dạy nghề, có đủ trình độ hiểu biết kỹ thuật và tay nghề phay, đã được huấn luyện về AT-VSLĐ mới được vận hành máy phay và phải thực hiện theo nội quy sau:I. TRƯỚC KHI LÀM VIỆC:1. Phải sử dụng đầy đủ, đúng quy định các trang thiết bị BHLĐ cá nhân đã được cấp phát, công nhân nữ không để tóc dài, quàng khăn loà xoà.2. Kiểm tra thiết bị, dụng cụ, dao cụ, đồ gá lắp trước khi làm việc (phần , điện, các cơ cấu điều khiển, trang bị công nghệ, cơ cấu an toàn, ... ) đầy đủ, đảm bảo an toàn mới được tiến hành công việc.II. TRONG KHI LÀM VIỆC.1. Phải sử dụng đầy đủ các trang thiết bị, cơ cấu an toàn, cấm tháo bỏ chúng và thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định về sử dụng máy.2. Sử dụng đúng các loại dao phay như quy trình công nghệ quy định.3. Các chi tiết gia công phải được kẹp chặt, đảm bảo cứng vững, loại trừ khả năng văng bắn trong quá trình gia công.4. Khi máy đang làm việc (trục chính đang quay) nghiêm cấm:- Tháo lắp chi tiết đang gia công, đồ gá, dao cụ, các bộ phận, chi tiết máy.- Đo kiểm chi tiết, tra dầu mỡ, làm vệ sinh máy.- Dùng tay trực tiếp lấy phoi, sờ mó vào chi tiết đang gia công.- Dùng tay để kìm hãm các chi tiết, bộ phận của máy.5. Cấm đeo gang tay khi máy đang làm việc, chỉ được dùng khi tháo lắp phôi, chi tiết gia công và đồ gá nặng cồng kềnh.6. Khi phay tốc độ cao hoặc phay đồng vàng phải dùng tấm chắn để hạn chế phoi bắn.7. Khi tháo lắp dao phay lớn trên trục chính cần có biện pháp bảo đảm an toàn.8. Vị trí làm việc phải gọn gàng sạch sẽ, vật tư phôi, chi tiết, dao, gá lắp xếp đúng quy định, phải có đường đi thuận tiện để đề phòng sự cố khi làm việc.III. KẾT THÚC CÔNG VIỆC.1. Hết ca làm việc phải cắt điện vào máy, đưa hết các tay gạt về số không (0).2. Vệ sinh máy, sắp xếp dụng cụ, phôi liệu, sản phẩm theo quy định.3. Bàn giao tình trạng máy cho ca sau theo quy định.
Xem thêm

1 Đọc thêm

Nghiên cứu và xây dựng quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy ở Đồng Tháp Mười

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH CANH TÁC ĐAY SẢN XUẤT BỘT GIẤY Ở ĐỒNG THÁP MƯỜI

CÁCH TI ẾP CẬN NGHI ÊN C ỨU TI ẾN TR ÌNH NGHIÊN C ỨU CỦA ĐỀ T ÀI Đ Ã ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO CÁC BƯỚC SAU: BƯỚC 1: T ỔNG QUAN T ÀI LI ỆU NGHI ÊN C ỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ T À[r]

17 Đọc thêm

Tài liệu Báo cáo: “ Biện Pháp Huy Động Vốn Tại Công Ty Chế Tạo Máy Điện Việt Nam-Hungari” doc

TÀI LIỆU BÁO CÁO: “ BIỆN PHÁP HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM-HUNGARI” DOC

Luận văn Báo cáo: “ Biện Pháp Huy Động Vốn Tại Công Ty Chế Tạo Máy Điện Việt Nam-Hungari”

2 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " HÀNH VI CHIẾN LƯỢC GIỮA CÁC CHÍNH PHỦ TRONG VIỆC HÀNH THÀNH CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI" pdf

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: " HÀNH VI CHIẾN LƯỢC GIỮA CÁC CHÍNH PHỦ TRONG VIỆC HÀNH THÀNH CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI" PDF

TRANG 1 HÀNH VI CHI ẾN LƯỢC G I ỮA CÁC CHÍNH PHỦ TRONG VI ỆC HÀNH THÀN H CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI _STRATEGIC BEHAVIOURS OF GOVERNMENTS IN THE FORMATION _ _OF TRADE POLICY _ NGUYỄN TRUNG KIÊ[r]

6 Đọc thêm

kt vatli 7 - tiet 28 - tuan 27

KT VATLI 7 TIET 28 TUAN 27

C.Tổng các điện tích âm của các êlêctrôn có trị số tuyệt đối bằng điện tích dương của hạt nhân.D. Cả A, B, CCâu 3: Ba vật liệu thường dùng để làm vật cách điện là:A.Sứ, thuỷ tinh, nhựa.B. Sơn, gỗ, cao su.C.Ni lông, Sứ, Nước nguyên chất.D.Nhựa bakelit, không khí, đồngCâu 4: Phát biểu nào dưới đây là đúng nhất?A.Dòng điện là dòng các êlêctrôn chuyển dời có hướng.B.Dòng điện là dòng các điện tích dương chuyển dời có hướng.C.Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướngD.Dòng điện là dòng điện tích.Câu 5:Điền từ thích hợp vào chỗ trống cho đúng(Mỗi ý đúng 0,5 điểm)a) Nam châm có tính chất vì có khả năng hút các vật bằng sắt, thép và làm quay kim nam châmb) Các êlêctron tự do trong dây dẫn bị cực dương của pin ,cực âm của pin c) Hoạt động của đèn đi ốt dựa vào tác dụng của dòng điện.II.Phần Tự Luận (6 điểm)Câu 1(2điểm):Ở nhiều xe đạp có gắn một nguồn điện (đinamô) để thắp sáng đèn quan sát ta chỉ thấy có một dây dẫn nối từ đnamô tới bóng đèn.a)Vì sao đèn vẫn sáng khi đinamô hoạt động?b)Hãy vẽ sơ đồ mạch điện từ đinamô tới đèn trước của xe đạp.Câu 2(2điểm) Người ta sử dụng ấm điện để nấu nước.Hãy cho biết:a) Nếu còn nước trong ấm thì nhiệt độ của nước trong ấm cao nhất là bao nhiêu ?b) Nếu vô ý để quên, nước trong ấm cạn hết thì có su65 cố gì xảy raTrường THCS Long Điền Đông CHọ và tên:………………………… Lớp: 7A
Xem thêm

11 Đọc thêm

Tiểu đường và tai biến mạch máu não

TIỂU ĐƯỜNG VÀ TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO

TRANG 1 TI ỂU ĐƯỜNG V À TAI BI ẾN M ẠCH MÁU N ÃO TRANG 2 VÌ SAO BỆNH NHÂN ĐTĐ CÓ NGUY CƠ TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO Tai biến mạch máu não TBMMN là sự rối loạn tuần hoàn não dưới dạng cấp tính[r]

5 Đọc thêm

CẢM NHẬN CỦA EM VỀ NHÂN VẬT THU TRONG TRUYỆN CHIẾC LƯỢC NGÀ.

CẢM NHẬN CỦA EM VỀ NHÂN VẬT THU TRONG TRUYỆN CHIẾC LƯỢC NGÀ.

Nhân vật Thu, nữ chiến sĩ giao liên đã tô đậm chủ đề của tácphẩm “Chiếc lược ngà\" của Nguyễn Quang Sáng. Qua đó, tacàng thấm thía sự nối tiếp của các thế hệ Việt Nam anh hùng đãlàm cho dáng đứng Việt Nam thêm hào hùng, tráng lệ.Thời chống Mĩ, nhà thơ Tố Hữu có viết:Tuất gươm không chịu sống quỳ,Tuổi xanh chẳng tiếc, sá chi bạc đầu.Lóp cha trước, lóp con sau,Đã thành đồng chí, chung câu quân hành".("Tiếng hát sang xuân" - 1965)Vần thơ ấy gợi nhớ trong lòng ta thế hệ trẻ Việt Nam anh hùng thời đánh Mĩ. Hình ảnh nhân vật Thu - nữgiao liên trong truyện "Chiếc lược ngà" của Nguyễn Quang Sáng đã cho ta nhiều ngưỡng mộ.Qua nhân vật ông già, Nguyễn Quang Sáng đã dành cho Thu, giao liên bao tình cảm quý mến và trântrọng. Ông cảm thông với cái ương bướng "cứng đầu" của em bé, chỉ vì vết sẹo chiến tranh trên gươngmặt người lính từ mặt trận trở về mà một tiếng "ba" cũng không chịu gọi. Hình ảnh bé Thu "hôn tóc, hôncổ, hôn vai và hôn cá vết thẹo dài trên má của ba", cùng với cử chỉ "dang cả hai chân rồi câu chặt ba nó",không chịu cho ba nó lên đường đi xa, mãi mãi là hình ảnh rất cảm động cảa hai cha-con giữa thời máulửa. Giây phút giã biệt ấy đã trở thành vĩnh biệt. Nỗi buồn đau từ câu chuyện đã cứa một nhát dao ứa máuvà tê tái vào lòng người bấy nay !Năm anh Sáu đi bộ đội, bé Thu mới lên 1 tuổi. Năm hai cha con gặp lại nhau. Thu gần 9 tuổi. Năm 1958,ông già Sáu hi sinh, con gái ông mới 13 tuổi. Năm 16 tuổi mới nhận được chiếc lược ngà của cha côgửi lại, đã trở thành một nữ chiến sĩ giao liên "rất thông minh, mựu trí". Thu giao liên có bao phẩm chất anh hùng. Lọt vào ổ phục kích giặc, vẫn mưu trí đánh lừa chúng,thoát hiểm. có tài phân biệt từ rất xa "thằng nào là thằng Mỹ, thằng nào là ngụy” bằng "cái mũi rấtthính" của mình. Chuyến công tác đưa đoàn cán bộ từ trạm M.G đến trạm L.A, giữa đường gặp bọn biệtkích, đã ở lại chặn địch. Sáng hôm sau, xuất hiện ở binh trạm "quần áo bùn đất bê bết và đầm ướt",vừa bước ra khỏi chỗ nguy hiểm mà gương mặt "cứ phơi phới" lạ thường ! Cặp mắt "trong sáng , nước darám nắng, đôi tai đeo bông tòn teng, vừa duyên dáng, vừa hồn nhiên... đó là đứa con gái của ông Sáu.Chúng ta xúc động cảm thấy chiến sĩ giao liên đang đi tiếp con đừơng chiến đấu gian khổ, vô cùngoanh liệt, vẻ vang của cha anh.Tình tiết giao liên gặp lại ông già, đồng đội của ba mình và nhận chiếc lược ngà nói lên vật kí thác
Xem thêm

2 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ 12 - Mã đề thi 120 potx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ 12 MÃ ĐỀ THI 120 POTX

7s và 942m B. 31,4.107s và 942cm C. Giá trị khác D. 31,4.107s và 0,942km 05. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 5sin(4t +4) cm.Biết li độ của vật tại thời điểm t là -4 cm.Li độ của vật sau đó 0,125s là: A. 3cm B. 6 cm C. 2,52cm D. Giá trị khác 06. Một mạch dao động có i = 0,05sin2000t (A).Tụ điện có C = 5F.Độ tự cảm của cuộn dây là: A. 30mH B. 50mH C. 45mH D. 60mH 07. Xét sóng có bước sóng truyền từ A đến M cách A một khoảng. Sóng tại M dao động ngược pha với sóng tại A khi: A. d= ( k+
Xem thêm

5 Đọc thêm

THỰC HÀNH ĐO DIỆN TICH HÌNH CHỮ NHẬT,TIẾT 29

THỰC HÀNH ĐO DIỆN TICH HÌNH CHỮ NHẬT,TIẾT 29

Ngày soạn:Tiết: 29THỰC HÀNHI. MỤC TIÊU BÀI HỌC :−−KiKiến thức ến thức HS biết cách đo gián tiếp chiều cao một vật và đo khoảng cách ,đdo chi HS biết cách đo gián tiếp chiều cao một vật và đo khoảng cách ,đdo chiều dài ều dài chiều rộng của hình chữ nhật chiều rộng của hình chữ nhật −−KKỹ năng ỹ năng Rèn luyện kỹ năng sử dụng thước để xác đònh điểm nằm trên đường thẳng tính Rèn luyện kỹ năng sử dụng thước để xác đònh điểm nằm trên đường thẳng tính didiện tích của các hình đã đoện tích của các hình đã đo−−Tháai đd
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ 12 - Mã đề thi l27 pdf

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ 12 MÃ ĐỀ THI L27 PDF

C. Mạch có tính cảm kháng D. Mạch có tính dung kháng 12. Chọn phát biểu sai: A. Sóng điện từ là một sóng ngang B. Sóng điện từ và sóng cơ học không truyền được qua chân không C. Sóng điện từ có thể gây ra các hiện tượng giao thoa và sóng dừng D. Trong không khí ,vận tốc truyền sóng điện từ lớn hơn vận tốc truyền sóng âm. 13. Chọn câu sai khi nói về vật dao động điều hoà : A. Gia tốc bằng không khi vật ở vị trí cân bằng. B. Vận tốc bằng không khi thế năng cực đại C. Lực phục hồi tác dụng vào vật biến thiên điều hoà theo thời gian. D. Động năng tăng khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên 14. Xét sóng có bước sóng truyền từ A đến M cách A một khoảng. Sóng tại M dao động ngược pha với sóng tại A khi: A. d = (k+1)  B. d= ( k+21 ) C. d = (k+1) 2 D. d = ( 2k+1) 15. Phát biểu nào sau đây về dao động cưỡng bức là đúng?
Xem thêm

6 Đọc thêm

SKKN DẠY READING (G9) 2010

SKKN DẠY READING (G9) 2010

Giáo viên cần hớng dẫn học sinh phơng pháp học và thực hành tiếng Anh ở nhà thông qua các bài tập trong sách giáo khoa, sách bài tập hoặc sách tham khảo… G/ KẾT LUẬN: I/ Í NGHĨA - TÁC DỤ[r]

9 Đọc thêm

Cùng chủ đề