ĐỀ CƯƠNG VI SINH VẬT PHẦN 2

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ĐỀ CƯƠNG VI SINH VẬT PHẦN 2 ":

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 TỈNH VĨNH PHÚC 2008-2009 pptx

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 TỈNH VĨNH PHÚC 2008 2009 PPTX

  Câu 3. Tìm tất cả các số thực, , ,a b p q sao cho phương trình:    1020 2022 1     x ax b x px qthoả mãn với mọixR.Câu 4. Cho tam giác đều ABC có diện tích bằng 7. Các điểm M và N lần lượt nằm trênhai cạnh AB và AC sao cho AN = BM. Gọi O là giao điểm của hai đường thẳng BN vàCM. Biết diện tích tam giác BOC bằng 2.a. Tính tỷ sốMBABb. Tính giá trị AOB (kí hiệu là góc)Câu 5. Cho, ,x y z là các số thực dương thoả mãn điều kiện

1 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA cơ học vật rắn số 2

ĐỀ KIỂM TRA CƠ HỌC VẬT RẮN SỐ 2

- ðT: 01689.996.187 Diễn ñàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – ÔN, LUYỆN THI ðẠI HỌC VẬT LÝ 1 ðỀ KIỂM TRA CƠ HỌC VẬT RẮN LẦN 2 THỜI GIAN 45’ Họ và tên học sinh :…………………………….Trường:THPT…………………………………… Câu 1) Ở máy bay lên thẳng, ngoài cánh quạt lớn ở phía trước còn có một cánh quạt nhỏ ở phía ñuôi. Cánh quạt nhỏ này có tác dụng là A. Làm tăng tốc ñộ của máy bay. B. Giảm sức cản không khí tác dụng lên máy bay. C. Giữ cho thân máy bay không quay. D. Tạo lực nâng ñể nâng phía ñuôi. Câu 2) Một người ñứng trên một chiết ghế ñang quay hai tay cầm hai quả tạ. Khi người ấy dang tay theo phương ngang, người và ghế quay với tốc ñộ góc 1. Sau ñó người ñó co tay lại kéo hai quả tạ vào gần sát vai. tốc ñộ góc mới của hệ ghế + người sẽ: A. tăng lên. B. giảm ñi. C. lúc ñầu tăng sau ñó giảm dần ñến 0. D. Lúc ñầu giảm sau ñó bằng 0. Câu 3) Chọn câu ñúng về mômen quán tính của chất ñiểm: A. Khi khối lượng của vật tăng 2 lần, khoảng cách từ trục quay ñến vật giảm 2 lần thì momen quán tính không ñổi.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Chuyên đề: TÌM SỐ HẠNG TỔNG QUÁT CỦA DÃY TRUY HỒI TUYẾN TÍNH CẤP 2 ĐỂ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ

CHUYÊN ĐỀ: TÌM SỐ HẠNG TỔNG QUÁT CỦA DÃY TRUY HỒI TUYẾN TÍNH CẤP 2 ĐỂ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ

u 2.a.u u 0          Ta tính được nu theo dạng (1). http://baigiangtoanhoc.com Chuyên đề ôn thi học sinh giỏi Quốc gia Phần II: Áp dụng việc tìm số hạng tổng quát của dãy truy hồi tuyến tính cấp 2 trong một số bài toán về dãy số. Ví dụ 1: Cho dãy n(u ) thoả mãn 0 1n 2 n 1 nu 0;u 1.1u u u ,n 02 

10 Đọc thêm

Giáo trình hướng dẫn phân tích tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng p8 doc

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU XÂY DỰNG P8 DOC

Giạo ạn Váût liãûu xáy dỉûng Trang 36 nung, khäng khê nọng lải nung trỉåïc gảch v tiãúp tủc sáúy gảch måïi vo. Nhỉåüc âiãøm ca loải l ny l lỉía khọ âãưu, khọ cå khê hoạ kháu ra vo l. ÅÍ Viãût Nam thỉåìng dng l ì di tỉì 60 ÷ 150m, diãûn têch sỉí dủng ỉåïc 220x105x60mm, gảch äúng cọ kêch thỉåïc hẹp sai säú ∆ldi = ± 5mm, ∆lräüng = ± 3mm, ∆lcao= ± 2mm. àòng phàóng, khäng âỉåüc cong, vãnh, sỉït m, mu pha ûp v âãưu, ti ng quạ 5 vãút nỉït, mäùi g quạ 3 vãút n di 2. Cỉåưu räüng viãn ûch gàõn âäạng bã( chiãưu dy > 2/3 chiãưu räüng ) thç máùu thỉí l müät g âäü nẹn ca gảch tênh theo cäng thỉïc : Hopma , chiãưu di vng l thỉåìng 200m. g cå khê hoạ ráút cao, lonL tuynel: kh nànthỉåìng2 l 3,5 ÷ 5,5m. L gäưm 3 khu: nung trỉåïc, nung, lm ngüi. Thåìi gian nung nhanh
Xem thêm

5 Đọc thêm

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p8 doc

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRONG ĐỔ MÓNG CÔNG TRÌNH P8 DOC

Giạo ạn Váût liãûu xáy dỉûng Trang 36 nung, khäng khê nọng lải nung trỉåïc gảch v tiãúp tủc sáúy gảch måïi vo. Nhỉåüc âiãøm ca loải l ny l lỉía khọ âãưu, khọ cå khê hoạ kháu ra vo l. ÅÍ Viãût Nam thỉåìng dng l ì di tỉì 60 ÷ 150m, diãûn têch sỉí dủng ỉåïc 220x105x60mm, gảch äúng cọ kêch thỉåïc hẹp sai säú ∆ldi = ± 5mm, ∆lräüng = ± 3mm, ∆lcao= ± 2mm. àòng phàóng, khäng âỉåüc cong, vãnh, sỉït m, mu pha ûp v âãưu, ti ng quạ 5 vãút nỉït, mäùi g quạ 3 vãút n di 2. Cỉåưu räüng viãn ûch gàõn âäạng bã( chiãưu dy > 2/3 chiãưu räüng ) thç máùu thỉí l müät g âäü nẹn ca gảch tênh theo cäng thỉïc : Hopma , chiãưu di vng l thỉåìng 200m. g cå khê hoạ ráút cao, lonL tuynel: kh nànthỉåìng2 l 3,5 ÷ 5,5m. L gäưm 3 khu: nung trỉåïc, nung, lm ngüi. Thåìi gian nung nhanh
Xem thêm

5 Đọc thêm

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH

/var/www/html/tailieu/data_temp/document/ke-hoach--13783866021399/zap1372519999.doc1PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG PHÚ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG BÌNH A Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- ------------------------------ Điện thoại: 079.846239- 079.243022Trung Bình, ngày 05 tháng 09 năm 2008KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNGNăm học: 2008 - 2009Đơn vị: Trường Tiểu học Trung Bình APHẦN CHUNGNăm học 2008 - 2009 là năm học tiếp tục thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2006-2010 . Đây là năm học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của ngành giáo dục & đào tạo .Căn cứ vào phương hướng , nhiệm vụ năm học ngành giáo dục - đào tạo , thực hiện phươnghướng nhiệm vụ hoạt động của trường . Từ tình hình thực tế của địa bàn quản lý . Trường THTrung Bình ‘A’ đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2008 - 2009 như sau :I/- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :Xã Trung Bình là một xã ven biển thuộc huỵên Long Phú, tỉnh Sóc Trăng , cách trung tâmhuyện khoảng 25 km về hướng Đông Nam . Là một trong những xã thuộc vùng sâu , khó khăn Địa bàn xã Trung Bình có 6 ấp . Trường Tiểu học Trung Bình A, nằm trên địa bàn 2 ấp :Chợ và Nhà Thờ . Trường có 3 điểm :+ Điểm Chợ ( Trung Tâm ) Thuộc ấp chợ + Điểm THCS ( mượn của THCS ) Thuộc ấp Nhà Thờ + Điểm Khu 6 Thuộc ấp Nhà Thờ Mỗi điểm cách nhau từ 1.500 m đến 4.500 m . Học sinh người dân tộc khơme chiếm khoảng 12%, học sinh toàn trường đa số thuộc con emgia đình có hoàn cảnh khó khăn .Tỉ lệ học muộn khá cao.Về tín ngưỡng tôn giáo: Có 2 nhà Thờ tại 2 ấp ( Chợ và Nhà Thờ).1. Thuận lợi Sự chỉ đạo chặt chẽ , sâu sát của phòng Giáo dục và Đào tạo Long Phú .
Xem thêm

17 Đọc thêm

Đề thi Môn: công nghệ 7 pdf

ĐỀ THI MÔN: CÔNG NGHỆ 7 PDF

A9:;<(=:('(("5>%">#?%&;3%&"/(0% *@*+%,S8 (()%#H !H%6<%H1#%49F\* !N%#\]% !(*(1C^\A^ !(*(130CO%C^,R#\_3C^ !(*(1L\`:# !(*(1:#\$ !N%#S8#'<U#;49,-FA9:;<(=:("D%&%,S%a<<VS.1""CX*P,-FSB-N0%7:#FSb43^<%3c%LFA.2("H%("D%&%,"1!*I%"S-^FSd#<9%#2efghfiFSd"^G3#1FSJ:^K^1F+ Cung cÊp thùc phÈm cho con ngêi.+ Cung cÊp nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp, chÕ biÕn xuÊt khÈu.+ Cung cÊp nguyªn liÖu chÕ biÕn thøc ¨n cho vËt nu«i.+ Lµm s¹ch m«i trêngJ"'%I*KI%"?=@$,+,-::B%3#13Y%#H(#'0"50,-20",%#0",#FA1":4^'H
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐE KIÊM TRA 1T (T27L7-26L6)

ĐE KIÊM TRA 1T (T27L7-26L6)

Đề 1Câu 1: (1 đ) mỗi ý (0,5 đ) 1. D; 2. B;Câu 2: (2 đ) mỗi ý (0,5 đ)1. Điện tích âm2. Vật cho dòng điện đi qua3. Cọ xát4. Đẩy nhau – hút nhauCâu 3: (2 đ) Mỗi sơ đồ đúng được (0,5 đ)Câu 4: (1 đ)- Thủy tinh nhiễm điện dương (0,25 đ)- Lụa nhiễm điện âm (0,25 đ)- giải thích đúng (0,5 đ)Câu 5: (2 đ)Câu 6: (2 đ)- Vẽ đúng (1, 5 đ) - Chỉ mũi tên đúng (0,5đ)Đề 2Câu 1: (1 đ) mỗi ý (0,5 đ) 1. B; 2. A;Câu 2: (2 đ) mỗi ý (0,5 đ)1. Cọ xát2. Hút các vật nhẹ3. Đẩy nhau - khác loại4. Chất không cho dòng điện đi quaCâu 3: (1 đ)- Thước nhựa nhiễm điện âm (0,25 đ)- Mảnh vải nhiễm điện dương (0,25 đ)Câu 4: (2 đ) Mỗi sơ đồ đúng được (0,5 đ)Câu 5: (2 đ)Câu 6: (2 đ)- Vẽ đúng (1, 5 đ) - Chỉ mũi tên đúng (0,5đ)Nhận xét: Đề vừa sức đa số học sinh làm được bài
Xem thêm

6 Đọc thêm

LÝ 9 TIẾT 52 KT: CÓ MA TRẬN

LÝ 9 TIẾT 52 KT: CÓ MA TRẬN

Trờng THCS Đô Lơng Tiết : 52 kiểm traI. Mục tiêu : *Kiến thức : Phạm vi kiểm tra từ bài 40 47. Vận dung các kiến thức trong phạm vi ôn tập đểgiải thích một số hiện tợng và bài tập. *Kỹ năng : Nhanh nhẹn, chính xác *Thái độ : Trung thực. II. Chuẩn bị : Đề kiểm tra. III. ma trận đề kiểm tra : Các cấp độ NT NộidungNhận biết Thông hiểu Vận dụngTổngTNKQ TL TNKQ TL TNKQ TLThấu kính hội tụ1 0,41 0,42 0,8ảnh của vật tạo bởi TKHT1 0,42

2 Đọc thêm

NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN ĐƯỜNG LỐI CM

NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN ĐƯỜNG LỐI CM

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN TẬPMôn: Đường lối cách mạng của ĐCSVN(Dùng cho sinh viên ngoại thương hệ Đại học và Cao đẳng chính quy)1. Như thế nào là Đường lối cách mạng của ĐCSVN?2. Tại sao nói Đường lối cách mạng của ĐCSVN toàn diện, phong phú trên các lĩnh vực?3. Đối tượng nghiên cứu của môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN?4. Đối với người học yêu cầu đặt ra khi nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN là gì?5. Khi nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN chúng ta cần phải sử dụng những phương pháp nghiên cứu cơ bản nào?6. Ý nghĩa của môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN đối với sinh viên?7. Hoàn cảnh lịch sử thế giới trong những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX?8. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX tác động như thế nào đối với chính trị, kinh tế, văn hoá?9. Sự phân hoá giai cấp và mâu thuẫn cơ bản trong lòng xã hội Việt Nam dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa Pháp?10.Nguyên nhân thất bại của các phong tròa yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX?11.Quá trình Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng?12.Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản ở Việt Nam đầu thế kỷ XX phát triển như thế nào?13.Các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam đầu thế kỷ XX ra đời như thế nào?14.Nội dung Hội nghị thành lập Đảng?15.Nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?16.Phân tích chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và rút ra ý nghĩa?17.Phân tích các yếu tố dẫn đến sự ra đời của ĐCSVN?18.Ý nghĩa ĐCSVN ra đời?1
Xem thêm

7 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ 12 - Mã đề thi l28 pptx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ 12 MÃ ĐỀ THI L28 PPTX

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ 12 Mã đề thi l28 Họ tên học sinh: Số báo danh: 01. Chọn câu sai trong các câu sau: A. Tia tới gương cầu lồi luôn cho tia phản xạ đối xứng với tia tới qua pháp tuyến tại điểm tới. B. Tia tới đỉnh gương cầu lõm cho tia phản xạ đối xứng với tia tới qua trục chính. C. Tia tới đi qua tiêu điểm chính F của gương cầu lõm cho tia phản xạ song song với trục chính. D. Tia tới song song với trục chính gương cầu lồi cho tia phản xạ đi qua tiêu điểm chính F. 02. Một máy hạ thế có hai cuộn dây gồm 500 vòng và 1000 vòng .Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là 100V.Hiệu điện thế hai đầu cuộn sơ cấp là: A. 100V B. 50V C. 500V D. Giá trị khác 03. Chọn phát biểu sai về mạch dao động: A. Tại mọi thời điểm năng lượng điện trường và năng lượng từ trường của mạch là không đổi. B. Trong mạch dao động năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm. C. Cường độ dòng điện tức thời qua cuộn cảm và hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu tụ điện biến thiên tuần hoàn cùng tần số. D. Tần số dao động riêng của mạch dao động là w =CL1.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC : 2011 – 2012 Môn : Vật lý docx

TÀI LIỆU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN VẬT LÝ DOCX

Câu 40. q 1!J1cT,2IJ11076, 6G`Škhông ,AA.G`!IJ1,GB. 1!J1,GC.1&,bIJ1,GD."-T!J1,GII. Phần riêng : Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần ( phần I hoặc phần II ) Phần I. Theo chương trình cơ bản, từ câu 41 đến câu 50Câu 41. ;M"-Tdr?vM$Q1'`1E?V3M1"aA.>r?B.Wr?C.W?l
Xem thêm

7 Đọc thêm

Lý Thái Tổ pptx

LÝ THÁI TỔ PPTX

Lý Thái Tổ Lý Thái Tổ (974 – 1028) là vị Hoàng đế đầu tiên của nhà Lý trong lịch sử Việt Nam, trị vì từ năm 1009 đến khi qua đời năm 1028. Dưới triều nhà Tiền Lê, ông làm quan đến chức Điện Tiền Chỉ Huy Sứ, là một chức quan võ chỉ huy quân đội bảo vệ kinh đô Hoa Lư bấy giờ. Ông được lực lượng của Đào Cam Mộc và sư Vạn Hạnh tôn làm vua sau khi vua Lê Long Đĩnh qua đời. Dưới triều ông, triều đình trung ương được củng cố,[1] các thế lực phiến quân bị đánh dẹp, kinh đô được dời từ Hoa Lư về thành Đại La vào tháng 7 năm Thuận Thiên thứ hai (1010), và thành này được đổi tên thành Thăng Long. Thân thế Lý Thái Tổ (chữ Hán: 李太祖) húy là Lý Công Uẩn (李公蘊) sinh ngày 12 tháng Hai năm Giáp Tuất[2] (tức 8 tháng 5 năm Mậu Thìn âm lịch, 6 tháng 6 năm 974 dương lịch), là người ở hương Diên Uẩn, châu Cổ Pháp, lộ Bắc Giang (nay ở xã Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh có đền thờ) .[3] Mẹ là người họ Phạm. Khi lên 3 tuổi, mẹ ông đem ông cho sư Khánh Văn, trụ trì chùa Cổ Pháp làm con nuôi và đi tu từ đó. Đến 7 tuổi, ông được cha nuôi gửi cho một người bạn là thiền sư nổi tiếng là Vạn Hạnh dạy dỗ. Lớn lên, với sự bảo hộ của sư Vạn Hạnh, ông vào kinh đô Hoa Lư làm quan nhà Tiền Lê, thăng đến chức Tả thân vệ Điện tiền Chỉ huy sứ. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, ông là người khoan thứ nhân từ, có lượng đế vương. Các sử gia ghi chép không thống nhất về nguồn gốc và thân thế của ông[4][5][6]. Ông đã được sư Vạn Hạnh ở chùa Lục Tổ khen như sau: “Đứa bé này không phải người thường, sau này lớn lên ắt có thể giải nguy gỡ rối, làm bậc minh chủ trong thiên hạ.” —Sư Vạn Hạnh[2] Thời Tiền Lê Lý Công Uẩn lớn lên thời Lê Đại Hành, ông theo giúp hoàng tử Lê Long Việt. Năm 1005, Lê Đại Hành mất, các con tranh giành ngôi vua. Năm 1006, Lê
Xem thêm

15 Đọc thêm

Cấp Giấy phép, năng định cho nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay (AMT) ppt

CẤP GIẤY PHÉP, NĂNG ĐỊNH CHO NHÂN VIÊN KỸ THUẬT BẢO DƯỠNG TÀU BAY (AMT) PPT

(i) Có kiến thức chung về các phần chính của môn học; (ii) Mục đích: người làm đơn phải làm quen với các phần chính của môn học; (iii) Người làm đơn phải đưa ra được mô tả tổng quát về môn học, sử dụng các từ ngữ thông dụng và các ví dụ minh họa; (iv) Người làm đơn phải biết sử dụng các khái niệm đặc trưng. (3) Kiến thức yêu cầu đối với chỉ số mức 2 được xác định như sau: (i) Có kiến thức chung về các mặt lý thuyết và thực hành của môn học; (ii) Có khả năng áp dụng kiến thức đã học được; (iii) Mục đích: người làm đơn phải có khả năng hiểu được các nền tảng lý thuyết của môn học; (iv) Người làm đơn phải đưa ra được mô tả tổng quát về môn học, sử dụng các ví dụ minh họa đặc trưng phù hợp; (v) Người làm đơn phải biết sử dụng các công thức toán học trong mối liên hệ với các định luật vật lý để giải thích môn học; (vi) Người làm đơn phải có khả năng đọc và hiểu được đồ họa, bản vẽ và sơ đồ mạch để mô tả môn học; (vii) Người làm đơn phải biết áp dụng các kiến thức đã học một cách thực tế thông qua việc sử dụng các quy trình cụ thể. (4) Kiến thức yêu cầu đối với chỉ số mức 3 được xác định như sau: (i) Có kiến thức chi tiết về các mặt lý thuyết và thực hành của môn học; (ii) Có khả năng tổng hợp và áp dụng các phần riêng rẽ của môn học một cách logic và đầy đủ; (iii) Mục đích: người làm đơn phải có kiến thức lý thuyết của môn học và mối liên hệ tương tác giữa môn học này với các môn học khác; (iv) Người làm đơn phải có khả năng mô tả chi tiết về môn học với việc sử dụng các kiến thức nền tảng của môn học và các ví dụ minh họa cụ thể; (v) Người làm đơn phải biết sử dụng các công thức toán học có
Xem thêm

8 Đọc thêm

BÀI TẬP VỀ THẤU KÍNH

BÀI TẬP VỀ THẤU KÍNH

BÀI TẬP VỀ THẤU KÍNHI. MỤC TIÊU BÀI DẠY:1. Kiến thức: Hệ thống lại các kiến thức liên quan đến thấu kính, công thức thấu kính và các đặc điểm của thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì;2. Kĩ năng: Rèn luyện học sinh kĩ năng vẽ hình, xác định ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì; Học sinh vận dụng thành thạo các công thức xác định vị trí, công thức độ phóng đại của thấu kính để giải một số bài tập cơ bản liên quan;3. Giáo dục thái độ:Học sinh đam mê học tập, hăng hái phát huy khả năng phân tích, tổng hợp và tính toán trong quá trình tham gia hoạt động bài học.II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH1. Giáo viên: 2. Học sinh: III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ, điều kiện xuất phát - Đề xuất vấn đề.HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH*Trình bày cách vẽ ảnh của một vật qua thấu kính?*Trình bày mối quan hệ giữa vật và ảnh qua thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì?*Giáo viên nhận xét và cho điểm.*Giáo viên nêu yêu cầu của tiết học.*Học sinh tái hiện lại kiến thức một cách có hệ thống để trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên;*Học sinh tiếp nhận nội dung, hình thành phương pháp tiếp cận bài học.Hoạt động 2: Hệ thống hoá các kiến thức liên quan đến tiết bài tậpNHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Công thức xác định tiêu cự của thấu kính mỏng:f1
Xem thêm

3 Đọc thêm

TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG U NGUYÊN BÀO NUÔI

TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG U NGUYÊN BÀO NUÔI

TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNGU NGUYÊN BÀO NUÔII. Câu hỏi mức độ nhớ lại1.Hướng điều trị cho ung thư tế bào nuôi là:A. @Hóa trịB. Phẫu thuậtC. Xạ trịD. Nội tiết2.Điều nào sau đây không đúng khi nói về ung thư nguyên bào nuôi:A. Gây tử vong cao vì di căn đến phổi, gan,nãoB. @Là một bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổiC. Có thể xảy ra sau thai trứng, sẩy thai, sinh thườngD. Đa số rất nhạy với hóa trị3.Phương pháp trị liệu nào không thích hợp đối với ung thư nguyên bào nuôi là:A. Hóa trịB. Xạ trịC. Phẫu thuậtD. @Nạo buồng tử cung4.Liều Actinomycine D điều trị ung thư nguyên bào nuôi là:
Xem thêm

6 Đọc thêm

THI HOC KY LY 9

THI HOC KY LY 9

Trờng THCS Đô Lơng Tiết : 52 kiểm traI. Mục tiêu : *Kiến thức : Phạm vi kiểm tra từ bài 40 47. Vận dung các kiến thức trong phạm vi ôn tập đểgiải thích một số hiện tợng và bài tập. *Kỹ năng : Nhanh nhẹn, chính xác *Thái độ : Trung thực. II. Chuẩn bị : Đề kiểm tra. III. ma trận đề kiểm tra : Các cấp độ NT NộidungNhận biết Thông hiểu Vận dụngTổngTNKQ TL TNKQ TL TNKQ TLThấu kính hội tụ1 0,41 0,42 0,8ảnh của vật tạo bởi TKHT1 0,42

2 Đọc thêm

Đề thi học kì II 2009-2010

ĐỀ THI HỌC KÌ II 2009-2010

+Nhà sàn của Bác chỉ có vài phòng.+Bác tự mình làm nhiều việc, quan tâm đến các cháu thiếu nhi và đời sống của các cơng nhân…Câu 2:(2đ)a)Trạng ngữ có thể đứng ở đầu câu, cuối câu hay giữa câu.(1đ)b)Thêm trạng ngữ: Chọn 1 trong các đáp án sau.(1đ)Học kì này, Học kì tới, năm học này, năm học tới, năm nay, năm tới….Câu 3:(6đ)1. Yêu cầu chung: Học sinh biết cách làm bài văn giải thích, bố cục chặt chệ rõ ràng, diễn đạt tốt, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.2. Yêu cầu cụ thể : Học sinh có thể trình bày bằng nhiều cách khác nhau nhưng cần phải đạt các yêu cầu sau :a. Mở bài : (1điểm)- Nhân dân ta từ xưa đến nay có truyền thống thương yêu, đùm bọc lẫn nhau.- Dẫn câu ca dao. Ông cha ta nhắc nhở mọi người có lòng nhân ái, giúp đỡ nhau.b. Thân bài: ( 4 điểm)* Giải thích :- Nghóa đen: bầu và bí dù khác nhau về tên gọi nhưng đều thuộc loại dây leo, cùng phát triển, trưởng thành trên giàn – ngôi nhà quê hương của loài cây ấy.- Nghóa bóng: “ bầu, bí” tượng trưng cho những người cùng sống chung với nhau trên cùng một mảnh đất, cùng dân tộc … thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau.* Tại sao ta phải yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau?- Là người Việt nam, cùng một mẹ Âu cơ, mang chung dòng máu Rồng Tiên dù ở bất cứ nơi đâu, miền người hay miền xuôi, đồng bằng hay rừng núi… cùng đều là anh em ruột thòt.- Trong cuộc sống, không thể sống lẻ loi mà cần có sự tương trợ, giúp đỡ nhau nhất là khi gặp hoạn nạn, khó khăn “ Lá lành đùm lá rách”. - Từ xưa đến nay, câu ca dao có giá trò đúng đắn và thiết thực:
Xem thêm

13 Đọc thêm

Đề Thi Thử Đại Học Toán 2013 - Đề 43 ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC TOÁN 2013 ĐỀ 43 PPT

/ của mặt bên BB/C/C tạo với mặt bên AA/B/B một góc 300. Tính thể tích khối trụ ngoại tiếp khối lăng trụ ABC.A/B/C/ II.PHẦN TỰ CHỌN ( 3 điểm ) Thí sinh chỉ được chọn một trong hai đề của phần đề A hoặc phần đề B A. Theo chương trình chuẩn Câu IV.a ( 2,0 điểm ) Trong không gian Oxyz cho điểm A(3;-2;-2) và mặt phẳng (Q): x + 2y + 3z – 7 = 0. 1.Viết phương trình mặt cầu (S) tâm A và tiếp xúc với mặt phẳng ( Q) 2.Tính tọa độ tiếp điểm H của ( S) và mặt phẳng ( Q) Câu V.a ( 1,0 điểm ) Tìm các giá trị thực của x và y để các số phức 2 5
Xem thêm

6 Đọc thêm

KẾ HOẠCH MÔN CÔNG NGHỆ 7

KẾ HOẠCH MÔN CÔNG NGHỆ 7

nhóm,vấn đápMẩu thức ăn nhân tạo 2 loại(loại cho cá lớn ,loại cho cá nhỏ)29 48Ơn tậpƠn tâp theo đề cương:Phần quy trình sản xuất và bảo vệ mơi trường trong chăn niPhần:Đại cương về kỷ thuật ni thủy sảnĐàm thoạiThảo luậnPhiếu học tập(Bảng tóm tắt nơi dung kiến thức)30 49Kiểm tra một tiếtNi dưỡng và chăm sóc các loại vật ni-Phòng trị bệnh thơng thường cho vật niTrắc nghiệmTự luận- Trang 11 -

12 Đọc thêm