ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH... PPTX

Tìm thấy 7,025 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH... PPTX":

GIÁO TRÌNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHƯƠNG 4

GIÁO TRÌNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHƯƠNG 4

T t ca cạc quạ trçnh tr n â y â u â â üc l t ng hoạ,áú í ã á ãư ỉå ỉåí th ûc t cạc quạ trçnh x l kh ng khê th ûc t cọ thỉ ãú ỉí ä ỉ ãú ãø kh ng bi n â i theo dảng â ng thà ng ma th ng thay â iä ãú äø ỉåì ó ì ỉåì äø theo nh ỵng â ng cong nh t âënh tuy thu üc nhi u y u t ,ỉ ỉåì áú ì ä ãư ãú äú chà ng hản nh chi u chuy n â üng t ng â i gi ỵa kh ngó ỉ ãư ãø ä ỉå äú ỉ ä khê va tạc nh n x l lảnh.ì á ỉí4.2 CẠC PHỈÅNG PHẠP V THIÃÚT BË XỈÍ L KHÄNG KHÊ4.2.1 Lm lảnh khäng khê4.2.1.1 Lm lảnh bàòng dn äúng cọ cạnhTrong k thu ût âi u ho a kh ng khê ng i ta s dủngá ãư ì ä ỉåì ỉí ph bi n cạc thi t bë trao â i nhi ût ki u b màût â la mäø ãú ãú äø ã ãø ãư ãø ì lảnh kh ng khê.äV c u tảo: Ph bi n nh t la da n trao â i nhi ût ki ư áú äø ãú áú ì ì äø ã ãø ng â ng cạnh nh m. Kh ng khê chuy n â üng b n ngoa iäú äư ä ä ãø ä ã ì da n trao â i nhi ût. B n trong cọ th la n ïc lảnh (ch tì äø ã ã ãø ì ỉå áú ta i lảnh) hồûc chênh m i ch t lảnh bay h i.í ä áú åKh ng khê khi chuy n â üng qua da n lảnh m üt màûtä ãø ä ì ä â üc la m lảnh, màût khạc m üt ph n h i n ïc cọ thỉå ì ä áư å ỉå ãø ng ng tủ tr n b màût trao â i nhi ût va cha y xu ngỉ ã ãư äø ã ì í äú mạng h ïng n ïc ng ng. Vç th tr n â thë I-d quạ trçnhỉ ỉå ỉ ãú ã äư bi n â i trảng thại cu a kh ng khê s theo quạ trçnh A1ãú äø í ä hay la quạ trçnh la m lảnh la m kh . Khi nhi ût â ü b màûtì ì ì ä ã ä ãư 98l ïn h n tå ås thç quạ trçnh di ùn ra theo â ng A2, la m lảnhã ỉåì ì âà ng dung m.ó áøH u h t cạc mạy âi u hoa trong â i s ng s dủngáư ãú ãư ì åì äú ỉí thi t bë la m lảnh ki u b màût.ãú ì ãø ãư
Xem thêm

25 Đọc thêm

Giáo trình nguyên lý kế toán_2 ppt

GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN_2 PPT

PH ƯƠ NG PHÁP ĐỐ I Ứ NG TÀI KHO Ả N Đối ứng tài khoản là phương pháp thông tin và kiểm tra quá trình vận động của mỗi loại tài sản, nguồn vốn và quá trình kinh doanh theo mối quan hệ biệ[r]

18 Đọc thêm

slide bài giảng môn kinh tế vi mô 2 - chương 1: Mô hình kinh tế và phương pháp tối ưu hóa

SLIDE BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ VI MÔ 2 CHƯƠNG 1 MÔ HÌNH KINH TẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU HÓA

chính•;)  "    )à ơ ả à đỏ à &2  <!=")  ướ đ à ố %%    )&;)    ủ à đỏ ụ à à ố ủ ồ%%   )&;)   %% à đỏ ụ à ố ủ ả3  %% 3     )&ạ à ấ ạ à đỏ à à•>  ?  7" !) &@AB$A$ầ ồ ả ỉ ả à" !  &2 C7 ) &ả ố ạ ự ề à•! "!$  ?7  D2 ề ũ ụ ọ ượ ự"! E)  F?7  ề ặ ờ ọ ự"! G  $% F73   E%ở ỹ đạ đấ ướ ơ ề<&đ•>7HI ? HJC)$$  $&@  ả à đạ ườ;"$  ) )  3   ) C)$ổ đạ ố ặ ờ ấ ệ ở ỗ  HJ%K ?< C)$ợ ớ ọ ắ HI& LKiÓm ch ng m« ứh×nhh×nh M0)*+Ph¬ngph¸ptrùctiÕp
Xem thêm

12 Đọc thêm

Giải phương trình vi phân bằng biến đổi laplace

GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN BẰNG BIẾN ĐỔI LAPLACE

tuyến tính hệsốhằng ta thay các hàm phải tìm, các đạo hàm của chúng và các hàm ởvếphải (nếu là hệkhông thuần nhất) bằng ảnh của chúng (bằng cách áp dụng đạo hàm gốc).Khi đó ta sẽthu được một hệphương trình đại sốtuyến tính đối với ảnh của các hàm phảitìm. Giải hệđó và dùng phép biến đổi ngược đểtìm gốc, ta được nghiệm riêng của hệthoảmãn điều kiện đã cho.B. CÁC VÍ DỤ:Ví dụ 1:Tìm nghiệm hệ phương trình vi phân:1)0(,1)0(0'03'yxyxyyxxGiảiSửdụng tính chất đạo hàm gốc biến đổi ta được:
Xem thêm

20 Đọc thêm

Giáo trình - Kiểm nghiệm trứng- chương 9 doc

GIÁO TRÌNH - KIỂM NGHIỆM TRỨNG- CHƯƠNG 9 DOC

TRANG 1 CH ƯƠ NG 9 TRANG 2 TR Ứ NG Trứng của mọi loại gcầm, chim chóc đều có thể sử dụng làm thực phẩm.. Loại thực phẩm gtrị ddưỡng cao, Sử dụng rất phổ biến làm TĂ cho người, Làm ngliệu[r]

53 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU-THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM VÀ TIÊU CHUẨN, QUI CHUẨN KỸ THUẬT potx

PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU-THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM VÀ TIÊU CHUẨN, QUI CHUẨN KỸ THUẬT POTX

TRANG 5 NHÃN HI Ệ U, NHÃN CH Ứ NG NH Ậ N – TH ƯƠ NG HI Ệ U THƯƠNG HIỆU:VI ỆC NHẬN BIẾT UY TÍN, PHONG CÁCH, HÌNH ẢNH, DẤU HIỆU CHỦ THỂ SỞ HỮU ĐỐI VỚI SẢN PHẨM TRANG 6 KHÍA C Ạ NH TH ƯƠ NG[r]

28 Đọc thêm

nghiên cứu marketing phần 2 ppt

NGHIÊN CỨU MARKETING PHẦN 2 PPT

TRANG 8 CHƯƠNG BA 3 CÁC PH ƯƠ NG PHÁP THU TH Ậ P D Ữ LI Ệ U TRONG NGHIÊN C Ứ U MARKETING NỘI DUNG CHÍNH _Nội dung chính của chương này đề cập đến: _ - Các yêu cầu khi xác định dữ liệu - [r]

20 Đọc thêm

Bài giảng cách dùng VBA cho PowerPoint - 1 doc

BÀI GIẢNG CÁCH DÙNG VBA CHO POWERPOINT - 1 DOC

TRANG 7 ĐỐ I T ƯỢ NG PRESENTATION • CÁC PH ƯƠ NG TH Ứ C .ApplyTemplate Tên tệp: Áp đặt một thiết kế mẫu .Close: Đóng trình diễn .NewWindow: Mở cửa sổ mới cho trình diễn .Save: Lưu trình [r]

11 Đọc thêm

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng phần mềm hỗ trợ học tiếng Anh CNTT pptx

TÀI LIỆU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ HỌC TIẾNG ANH CNTT PPTX

Giống với các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng khác, một kiểu trong C# cũng định nghĩa bằng từ khoá CLASS LỚP còn thể hiện của lớp được gọi là ĐỐI TƯỢNG OBJECT.. PH ƯƠ NG TH Ứ C Các hà[r]

50 Đọc thêm

Tài liệu ĐÁ BIẾN CHẤT (METAMORPHIC ROCK) pdf

TÀI LIỆU ĐÁ BIẾN CHẤT (METAMORPHIC ROCK) PDF

Áp lực độngĐiều kiện nhiệt đ ộĐiều kiện nhiệt đ ộCác chất lỏng có hoạt tính hóa họcCác chất lỏng có hoạt tính hóa họcÁp lựcÁp lựcCompany nameII. Các ph ng th c bi n ch t:ươ ế ấTác dụng tái kết tinhTác dụng tái kết tinhTác dụng tái kết hợpTác dụng tái kết hợpTác dụng trao đổi biến chất Tác dụng trao đổi biến chất Tác dụng cơ họcTác dụng cơ họcCompany nameTác dụng tái kết hợpTác dụng tái kết hợpSự chuyển đổi đồng chất nhiều phaSự chuyển đổi đồng chất nhiều pha
Xem thêm

32 Đọc thêm

Tài liệu Bài 4: Triển khai chức năng chất lượng (Quality Function Deployment) doc

TÀI LIỆU BÀI 4: TRIỂN KHAI CHỨC NĂNG CHẤT LƯỢNG (QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT) DOC

TRỌNG SỐ CỦA CÁC ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT ∑MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI ĐẶC TÍNH KHÁCH HÀNG X TRỌNG SỐ QUAN HỆ TƯƠNG ỨNG TRONG BẢNG E = 4–27 PH ƯƠ NG PHÁP QFD • CÁCH TH Ứ C XÂY D Ự [r]

6 Đọc thêm

Tổng hợp vật liệu tổ hợp trên cơ sở tio2 carbon nano để khử lưu huỳnh sâu phân đoạn do

TỔNG HỢP VẬT LIỆU TỔ HỢP TRÊN CƠ SỞ TIO2 CARBON NANO ĐỂ KHỬ LƯU HUỲNH SÂU PHÂN ĐOẠN DO

PH ƯƠ NG PHÁP NGHIÊN C Ứ U - KÍNH HIỂN VI ÑIỆN TỬ QUÉT SEM, KÍNH HIỂN VI ÑIỆN TỬ TRUYỀN QUA TEM ÑỂ ÑÁNH GIÁ NGUYÊN LIỆU TIO 2 , CARBON NANO TUBE – CNT, VÀ TỔ HỢP XÚC TÁC THU ÑƯỢC; - NHIỄ[r]

26 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ:NGHIÊN CỨU ƯƠNG GIỐNG TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC

CHUYÊN ĐỀ:NGHIÊN CỨU ƯƠNG GIỐNG TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) THEO CÔNG NGHỆ BIOFLOC

PH ƯƠ NG PHÁP NGHIÊN C Ứ U CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG NƯỚC + Nhiệt độ, pH theo dõi mỗi ngày 2 lần, + Nitrite và Amôn và độmặn theo dõi hàng tuần CÁC CHỈTIÊU THEO DÕI BIOFLOC THEO DÕI 2 TUẦN[r]

18 Đọc thêm

slide quản trị chất lượng

SLIDE QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

CÁC PH ƯƠ NG TH Ứ C QTCL KIỂM SỐT CHẤT LƯỢNG TỒN DIỆN TQC LÀ MỘT HỆTHỐNG CĨ HIỆU QUẢ ĐỂNHẤT THỂHỐ CÁC NỖLỰC THIẾT LẬP, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG TRONG MỘT TỔCHỨC SAO CHO CÁC HOẠT độ[r]

11 Đọc thêm

bai on tap hoa 9 hk1

BAI ON TAP HOA 9 HK1

•2) Sự chuyển đổi các loại hợp chất vơ cơ thành kim loại •1) Bài tập 2 trang 72 / SGK Cho 4 chất sau: Al, AlCl3, Al(OH)3, Al2O3. Hãy sắp xếp 4 chất này thành hai dãy biến hóa (mỗi dãy đều gồm 4 chất) và viết các PTHH t ng ng để ươ ứthực hiện dãy biến hóa đó.- Al  AlCl3  Al(OH)3 Al2

25 Đọc thêm

CHƯƠNG 4: THÔNG TIN KHÔNG ĐỐI XỨNG ppt

CHƯƠNG 4: THÔNG TIN KHÔNG ĐỐI XỨNG PPT

INTRODUCTION THÔNG TIN B Ấ T T ƯƠ NG X Ứ NG TRANG 2  Người chủcủa chiếc xeđã qua sửdụng sẽ biết rõ vềtình trạng của xe hơn so với người mua tiềm năng ASYMMETRIC INFORMATION IN MARKETS [r]

12 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG CHƯƠNG 2 TỔ CHỨC CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG

GIÁO TRÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG CHƯƠNG 2 TỔ CHỨC CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG

TRANG 1 CH CH ƯƠ ƯƠ NG II: NG II: T T Ổ Ổ CH CH Ứ Ứ C CÔNG TÁC AN TOÀN LAO C CÔNG TÁC AN TOÀN LAO CH CH ƯƠ ƯƠ NG II: NG II: T TRANG 2 • QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG •[r]

14 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH DOANH & CÁCH VIẾT LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP PHẦN 2 doc

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH DOANH & CÁCH VIẾT LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP PHẦN 2 DOC

– Có sự năng động TRANG 5 CH ƯƠ NG 9: Đ O L ƯỜ NG TRONG NGHIÊN C Ứ U KINH DOANH • PHÂN TÍCH THỐNG KÊ CHO TỪNG LOẠI THƯỚC ĐO LOẠI THƯỚC ĐO PHÉP TÍNH SỐ HỌC THỐNG KÊ MÔ TẢ Định danh Phép đ[r]

43 Đọc thêm

Hệ thống thông tin vệ tinh Phân tích tuyến liên lạc trong thông tin vệ tinh

HỆ THỐNG THÔNG TIN VỆ TINH PHÂN TÍCH TUYẾN LIÊN LẠC TRONG THÔNG TIN VỆ TINH

CÔNG SU T B C X NG H NG T NG _ _Ấ Ứ ẠĐẲ_ _ƯỚ_ _ƯƠ ĐƯƠ_ _NG EIRP._ Công suất được bức xạ trên một đơn vị góc đặc bởi một anten đẳng hướng được cung cấp từ một nguồn công suất tần số vô tu[r]

36 Đọc thêm

Tài liệu Nghiên cứu khoa học kinh doanh_ Chương 3 pptx

TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KINH DOANH_ CHƯƠNG 3 PPTX

CÁC LO Ạ I ĐỀ C ƯƠ NG CHO K Ế HO Ạ CH NGHIÊN C Ứ U PHÂN LOẠI THEO MỨC ĐỘPHỨC TẠP: • Nghiên cứu thăm dò điều tra _exploratory_ được sửdụng cho hầu hết các đề cương đơn giản • Nghiên cứu q[r]

8 Đọc thêm

Cùng chủ đề