HIỆU ỨNG CHỬ PHOTOSHOP :CHỮ TUYẾT DOCX

Tìm thấy 3,166 tài liệu liên quan tới tiêu đề "HIỆU ỨNG CHỬ PHOTOSHOP :CHỮ TUYẾT DOCX":

bảo trì phần cứng máy tính

BẢO TRÌ PHẦN CỨNG MÁY TÍNH

IDE đ t ph n l n b óc c a nó trong chính đĩa c ng. B ph i h p này(th m ch đi uặ ầ ớ ộ ủ ộ ố ợ ẻ ạ ề ch nh) ch chuy n các tín hi u t đĩa qua Bus. B ph i h p này không gi ng nh các bỉ ỉ ể ệ ừ ổ ộ ố ợ ố ư ộ đi u khi n đĩa c ng ST506, ESDI, không có mã hoá d li u và cũng không có gi i mã, đi uề ể ệ ả ề đó đ c th c hi n trong board đi n t trên đĩa, H th ng đi n t c a còn có trách nhi mượ ự ệ ệ ổ ệ ố ệ ủ ổ ệ đi u khi n các tín hi u cho các đ u t đ c/ vi t trên đĩa y.ề ể ệ ầ ừ ọ ế ấ Bô môn M ng & KT Máy tính Khoa CNTT Trang ạ 6Đ c ng Th c hành B o trìề ươ ự ả h th ngệ ốIDE s d ng các thanh ghi đ c bi t cho các l nh t PC, chính các đĩa có đ a ch đ cử ụ ặ ệ ệ ừ ổ ị ỉ ượ gi i mã Logic đ c s d ng đ so kh p v i các tín hi u c a Bus vào đĩa. B ng cách này cóả ượ ụ ể ớ ớ ệ ủ ổ ằ th đ nh v m t h th ng ph c a IDE b t c c ng nào ho c đ a ch b nh nào có liênể ị ị ộ ệ ố ụ ủ ở ấ ổ ặ ị ỉ ộ ớ quan d dàng. Vì t c đ tăng nhanh trong m t s lo i c ng IDE và đ duy trì kh năngễ ố ộ ộ ố ạ ổ ể ả t ng thích v i các đĩa cũ và các chip ROM BIOS, nhi u máy h m i s không có lo i ươ ớ ổ ề ệ ớ ẽ ạ ổ đĩa đ c c u hình tr c trong BIOS so kh p v i IDE. N u mu n s d ng t t c khôngượ ấ ướ ớ ớ ổ ế ố ụ ấ ả gian l u tr có s n trên IDE thì ph i ch y ch ng trình SETUP c a CMOS.ư ẵ ổ ả ạ ươ ủCáp c ngổ thông th ng là lo i cáp băng 40 chân cho IDE và 50 chân cho SCSI.ườ ạ ổ ổ Các cáp đ u có m t c nh đ c in m u đ / xanh, đó là đ u c m vào chân 1 c a đĩa và chânề ộ ạ ượ ầ ỏ ầ ắ ủ ổ 1 c a b đi u khi n ủ ộ ề ể9- Các đĩa CD- ROM ổCD-ROM là b ph i h p c a máy tính và CDộ ố ợ ủ đ c s n xu t cho các h th ng âmượ ả ấ ệ ố thanh. CD-ROM tiêu chu n có dung l ng thông tin 660 MB trên đĩa. Đĩa CD đ c trángỔ ẩ ượ ượ nhôm đ ph n x ánh sáng và đ c ghi v i m t m u các h c và các g n i vi mô đ c t oể ả ạ ượ ớ ộ ẫ ố ờ ố ượ ạ thành trên b m t đĩa. Đ đ c đĩa, CD-ROM s d ng m t tia Laze h i t r t nh trên m tề ặ ể ọ ụ ộ ộ ụ ấ ỏ ộ ph n c a đĩa đang quay. Ánh sáng ph n x t các m t ph ng nh ng không ph n x t cácầ ủ ả ạ ừ ặ ẳ ư ả ạ ừ h c. Bên trong CD-ROM, m t b tách quang (Light-detecting Photodiode) chuy n các tia sángố ộ ộ ể t t / m này thành các tín hi u đi n t đ c đ a vào b vi x lý qua Bus.ắ ở ệ ệ ượ ư ộ ửH u nh các CD ch đ c, nh ng cũng có lo i m i v thi t b ghi đĩa. Nh ng thi t b nàyầ ư ỉ ọ ư ạ ớ ề ế ị ế ị có các chùm laze m t đ cao đ đ t các h c trong các dãy CD làm cho CD có th đ c cùngậ ộ ể ố ố ể ọ m t máy ho c trên m t CD- ROM tiêu chu n. Tuy nhiên, khi các đĩa đã đ c ghi không thộ ặ ộ ổ ẩ ượ ể s a đ i. Vì v y, nh ng máy này đ c phân lo i là thi t b WORM (Write-Once, Read-Many). ổ ậ ượ ạ ế ị Công ngh m i v CD có th ghi l i đ c Panasonic cho ra đ i vào năm 1995 là PoweDrive,ệ ớ ề ể ạ ượ ờ
Xem thêm

141 Đọc thêm

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾTOÁN

hình v t lý ngoài và mô hình v t lý trong.ậ ậMô hình lô gíc mô t h th ng làm gì: d li u mà nó thuả ệ ố ệth p, x lý mà nó ph i th c hi n, các kho đ ch a các k t quậ ả ự ệ ể ế ảho c d li u đ l y ra cho các x lý và nh ng thông tin mà hặ ệ ể ấ ệth ng s n sinh ra. Mô hình này tr l i câu h i “Cái gì?” và “ làmố ả ả ờ ỏ Đểgì?”. Nó không quan tâm t i ph ng ti n đ c s d ng c ng nhớ ươ ệ ượ ụ ũ ưđ a đi m ho c th i đi m mà d li u đ c x lý.ị ể ặ ờ ể ệ ượ ửMô hình v t lý ngoàiậ chú ý t i nh ng khía c nh nhìn th yớ ạ ấđ c c a h th ng nh là các v t mang d li u và v t mang k tượ ủ ệ ố ư ậ ệ ậ ếqu c ng nh hình th c c a đ u vào và c a đ u ra, ph ng ti nả ũ ư ủ ầ ủ ầ ươ ệđ thao tác v i h th ng, nh ng d ch v , b phân, con ng i và vể ớ ệ ố ị ụ ộ ườ ịtrí công tác trong ho t đ ng x lý, các th t c th công c ng nhạ ộ ủ ụ ủ ũ ưnh ng y u t v đ a đi m th c hi n x lý d li u, lo i màn hìnhữ ế ố ề ị ể ự ệ ệ ạho c bàn phím s d ng. Mô hình này c ng chú ý t i m t th i gianặ ụ ũ ớ ặ ờc a h th ng, ngh a là v nh ng th i đi m mà các ho t đ ng x lýủ ệ ố ĩ ề ờ ể ạ ộ ửd li u khác nhau x y ra. Nó tr l i câu h i: Cái gì? Ai? đâu? Vàữ ệ ẩ ả ờ ỏ ỞKhi nào?.Mô hình v t lý trongậ liên quan t i nh ng khía c nh v t lýớ ạ ậc a h th ng tuy nhiên không ph i là cái nhìn c a ng i s d ngủ ệ ố ả ủ ườ ụmà là c a nhân viên k thu t. ó có th là nh ng thông tin liênủ ỹ ậ Đ ể ữquan t i lo i trang thi t b đ c dùng đ th c hi n h th ng, dungớ ạ ế ị ượ ể ự ệ ệ ốl ng kho l u tr và t c đ x lý c a thi t b , t ch c v t lý c a dượ ư ố ộ ủ ế ị ổ ậ ủ ữli u trong kho ch a, c u trúc c a các ch ng trình và ngôn ngệ ấ ủ ươ ữth hi n. Mô hình gi i đáp câu h i: Nh th nào?ể ệ ả ỏ ư ếM i mô hình là k t qu c a m t góc nhìn khác nhau, mô hìnhỗ ế ả ủ ộlô gíc là k t qu c a góc nhìn qu n lý, mô hình v t lý ngoài là k tế ả ủ ả ậ ếqu c a góc nhìn s d ng, và mô hình v t lý trong là c a góc nhìnả ủ ụ ậ ủk thu tỹ ậNguyên t c 2: Chuy n t cái chung sang cái riêng.ắ ể ừ hi u t t m t h th ng thì tr c h t ph i hi u các m tĐể ể ố ộ ệ ố ướ ế ả ể ặ
Xem thêm

28 Đọc thêm

thuật toán mã hóa và ứng dụng phần 8 pdf

THUẬT TOÁN MÃ HÓA VÀ ỨNG DỤNG PHẦN 8 PDF

_Đồ thị so sánh chi phí cơng phá khĩa bí mật _ _và khĩa cơng cộng_ TRANG 2 TRANG 3 CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ CH ƯƠ NG 7 CH Ữ KÝ Đ I Ệ N T Ử " _Nội dung của chương 7 sẽ giới thiệu khái niệm về chữ k[r]

31 Đọc thêm

chuyên đề polime và vật liệu polime

CHUYÊN ĐỀ POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

trungngoc879@gmail.comA. vinyl axetat. B. metyl acrylat. C. metyl metacrylat. D. etyl metacrylat.Câu 24: Dãy gồm t tấ c các cả h tấ đ u là ch t ề ấ d o làẻA. Polietilen; t tơ ằm, nhựa rezol.B. Polietilen; cao su thiên nhiên, PVA.C. Polietilen; đ t sétấ ướt; PVC.D. Polietilen; polistiren; bakelit (nhựa đui đèn)Câu 25: Polime sau đây thực t không s ế dụng làm ch t ấ d o làẻA. Poli(metylmetacrylat) B. Poliacrilonitrin C. Poliphenol fomanđehit. D. Poli(vinyl clorua)Câu 26: Th ngườ dùng poli(vinyl axetat) đ ể làm v t li uậ ệA. Ch tấ d oẻ B. Tơ C. Cao su D. Keo dán.Câu 27: Poli(vinylancol) được t o ra ạ từA. ph n ngả trùng hợp CH2=CH(OH)B. ph n ng thả ủy phân poli(vinyl axetat) trong môi trường kiềm.C. ph n ng cả ộng nư c vào axetilenớD. ph n ng gả iữa axit axetic với axetilen.Câu 28: Nhựa rezol được tổng hợp b ng ph ngằ ươ pháp đun nóng phenol với:A. HCHO trong môi tr ngườ bazơ. B. CH3CHO trong môi trường axit.C. HCHO trong môi tr ng ườ axit. D. HCOOH trong môi trường axit.Câu 29: Nhựa novolac được tổng hợp b ngằ ph ng phápươ đun nóng phenol với:A. HCHO trong môi tr ngườ bazơ. B. CH3CHO trong môi trường bazơ.C. HCHO trong môi tr ng ườ axit. D. HCOOH trong môi trường axit.Câu 30: Nhựa rezit được điều ch ế b ng cáchằA. Đun nóng nhựa rezol 15ở 0
Xem thêm

11 Đọc thêm

 GI ỚI THI ỆU V ỀCHI ẾC BÁNH CH ƯNG NGÀYT ẾT

GI ỚI THI ỆU V ỀCHI ẾC BÁNH CH ƯNG NGÀYT ẾT

Đề bài: Gi ới thi ệu v ềchi ếc bánh ch ưng ngàyT ết.Bài làm tham khảo 1:Mỗi độ tết đến xuân về, khắp đường phố luôn tràn ngập sắc đỏ của hoa đào và ánh vàng của nhữngcành mai. Trong nhà, mọi thứ đều được trang hoàng lộng lẫy để đón xuân về, và một trong những thứkhông thể thiếu trên ban thờ cúng gia tiên cũng như mâm cơm ngày tết chính là chiếc bánh chưng xanh.Sự tích kể rằng, xưa kia, Hùng Vương thứ 16 muốn tìm người kế vị nên đã đặt ra yêu cầu rằng nếu ailàm ngài vừa ý, ngài sẽ truyền ngôi cho. Lang Liêu là con của ngài, vì nhà rất nghèo nên thay vì dâng chovua cha những của ngon vật lạ, chàng đã đưa cho ngài thưởng thức chiếc bánh hình vuông được làm từgạo, thịt, đỗ. Vưa cha ưng ý vội truyề ngôi cho Lang Liêu, từ đó, chiếc bánh với lớp vỏ ngoài màu xanhcó tên gọi là bánh chưng ra đời.Nguyên liệu để làm ra chiếc bánh chưng được lấy từ gạo nếp, thịt và đỗ còn vỏ ngoài được lấy từ ládong. Người ta thường chọn gạo nếp cái hoa vàng để làm vỏ ngoài của bánh, đây là loại gạo có hạt bóngmẩy và đều nhau, khi chín thì vừa thơm vừa dẻo. Còn đối với thịt lợn, để làm nhân bánh thì việc chọnđược những miếng thịt ba chỉ sẽ khiến cho chiếc bánh ngon hơn bội phần so với các loại thít khác. Thịtsau khi cắt miếng to bản sẽ được ướp với một chút hạt tiêu để chiếc bánh có chút vị cay đặc chưng vốncó. Riêng với đỗ, người cẩn thận thì đem luộc xong giã và nắm chặt thành từng nắm nhỏ, với những aibận rộn thì thường lấy luôn đỗ sống để làm nhân. Lá dong trước khi gói bánh phải được rửa sạch sẽ vàquấn quanh chiếc cột để phơi lên, sau khi lá đã ráo nước thì tháo xuống và dùng dao tước bớt phầnsống lá ở phía sau sau cho lưng của lá không còn nhô cao.Sau khi trải qua công đoạn chuẩn bị nguyên liệu thì người gói bánh sẽ rải những tấm lót sạch, rộngxuống nền nhà và tiến hành gói bánh. Có hai cách để gói, một là dùng khuôn, hai là dùng tay. Ưu điểmcủa dùng khuôn chính là giúp cho chiếc bánh trở nên vuông vắn hơn còn dùng tay sẽ làm bánh được góichắc chắn hơn. Tuy nhiên, dù dùng cách nào thì công đoạn đầu tiên của gói bánh cũng là trải lá ra mộtkhoảng rộng, đổ gạo vào sau đó cho một nắm đỗ chín hoặc nửa bát đỗ sống lên, gắp một đến hai miếngthịt đặt lên giữa đỗ, tiếp tục cho số lượng đỗ giống như bàn đầu đè lên miếng thịt, cuối cùng là đổ gạonếp lên và gói lá vào. Việc gói bánh rất quan trọng, nếu sơ ý có thể khiến chiếc bánh bị phèo gạo ra khiluộc. Để hạn chế việc này, người gói cần phải thật chắc tay trong lúc uốn lá để tạo thành hình vuông.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Bài giảng Automata và ngôn ngữ hình thức - Chương 4: Văn phạm chính quy pdf

BÀI GIẢNG AUTOMATA VÀ NGÔN NGỮ HÌNH THỨC - CHƯƠNG 4: VĂN PHẠM CHÍNH QUY PDF

Gi s L là t p chính quy ả ậ t n t i DFA ch p nh n L. → ồ ạ ấ ậG i n là s tr ng thái c a DFA.ọ ố ạ ủXét chu i z = ỗ . Theo b đ b m: z=uvw v i 1≤ lvl ≤ n ổ ề ơ ớvà uviw ∈ LXét i = 2, ta ph i có uv2w ả ∈ LM t khác: n2 = lzl = luvwl < luvvwl ≤ n2 + n < (n+1)2ặDo n2 và (n+1)2 là 2 s chính ph ng liên ti p nên luv2wl ố ươ ếkhông th là m t s chính ph ng, hay uv2w không ể ộ ố ươthu c L (trái gi thi t).ộ ả ếAutomata và ngôn ng hình th c - ©copyright by PhD. C.T.Ha, Le Quy Don Technical ứUniversity20i20nBài 4. Văn ph m chính quyạ6/27/14224.1. Văn ph m chính quyạ4.2. S t ng đ ng gi a RG và FAự ươ ươ ữ4.2.1. Gi i thu t bi n đ i t RG sang FAả ậ ế ổ ừ4.2.2. Gi i thu t bi n đ i t FA sang RGả ậ ế ổ ừ4.3. B đ b m (pumching lemma) cho RSổ ề ơ
Xem thêm

24 Đọc thêm

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

Chương 1- Đ ẶT V ẤN Đ Ề, N ỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU.......1-4 1.1. Đ ặt v ấn đ ề................................................................................................................. 1 1.2. Mục tiêu c ủa đ ề tài.................................................................................................... 2 1.3. Ph ạm vi nghiên c ứu .................................................................................................. 2 1.4. N ội dung nghiên c ứu................................................................................................. 2 1.5. Phương pháp nghiên c ứu........................................................................................... 3 Chương 2 – T ỔNG QUAN V ẤN Đ Ề NGHIÊN C ỨU Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC Chương 3 - K ẾT QU Ả NGHIÊN C ỨU VÀ TH ẢO LU ẬN...................................11-82 3.1. HI ỆN TRẠNG S Ử D ỤNG PHÂN BÓN CHO M ỘT S Ố LO ẠI CÂY TR ỒNG Ở Đ ỒNG NAI .........................................................................................................11-26 3.1.1. N ội dung đi ều tra ................................................................................................. 12 3.1.2. Phương pháp đi ều tra ........................................................................................... 12 3.1.3. Kết qu ả ................................................................................................................ 12 3.1.3.1. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây hàng năm ....................................... 12 3.1.3.2. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây ăn trái ............................................ 18 3.1.3.3. Nhóm cây công nghi ệp ...................................................................................... 22 3.1.4. Nh ận xét chung................................................................................................... 25 3.2. CƠ S Ở D Ữ LI ỆU VÀ CÔNG TH ỨC TÍNH...................................................27-45 3.2.1. Phương pháp lu ận c ủa vi ệc xây d ựng công thức tính toán .................................... 27 3.2.1.1. Nhu c ầu dinh dưỡng của cây trồng.................................................................... 27 3.2.1.2. Đất trồng trọt và các ngu ồn cân b ằng dinh dưỡng trong đất ............................. 29 3.2.1.3. Hi ệu su ất s ử dụng phân bón.............................................................................. 40 3.2.2. Xây d ựng công th ức............................................................................................. 42 3.2.2.1. Gi ới h ạn đi ều ki ện biên ..................................................................................... 43 3.2.2.2. Xây dựng công th ức .......................................................................................... 44 3.3. CÁC BƯỚC TÍNH TOÁN LƯỢNG DINH DƯỠNG C ẦN THI ẾT CHO CÂY TRỒNG ...............................................................................................................46 -59 3.3.1. Cơ c ấu chương trình............................................................................................. 46 3.3.2. Các bước tính lư ợng dinh dưỡng c ần thi ết cho m ột s ố lo ại cây trồng.................... 46 3.3.2.1. Hi ện trạng s ử dụng dinh dưỡng trên khu vực xã................................................ 48 3.3.2.2. Tính toán cho nông h ộ....................................................................................... 51 3.3.2.3. Tính ước lượng phân bón c ần thi ết.................................................................... 56 3.4. K ẾT QU Ả XÂY D ỰNG VÀ TÍNH TOÁN .....................................................60-78 3.4.1. Xây d ựng b ản đ ồ nhu c ầu dinh dư ỡng.................................................................. 60 3.4.1.1. Xây dựng các b ản đồ thành ph ần ...................................................................... 60 3.4.1.2. Ph ần m ềm ứng dụng trong xây dựng và biên tập b ản đồ ................................... 60 3.4.1.3. Phương pháp xây dựng ..................................................................................... 60 3.4.1.4. Kết qu ả xây dựng .............................................................................................. 62 3.4.2. Gi ới thi ệu chương trình và k ết qu ả tính ................................................................ 65 3.4.2.1. Gi ới thi ệu chương trình..................................................................................... 65 3.4.2.2. Một s ố kết qu ả tính toán.................................................................................... 73 3.4.3. Thực hi ện một s ố thí nghi ệm ki ểm ch ứng kết qu ả tính toán t ừ mô hình................ 78 3.4.3.1 . Thí nghi ệm trên cây đậu nành ........................................................................... 78 3.4.3.2. Thí nghi ệm trên cây b ắp.................................................................................... 79 3.4.3.3. Thí nghi ệm trên cây rau c ải............................................................................... 80 Chương 4 – KẾT LU ẬN VÀ Đ Ề NGH Ị...................................................................... 83 4.1. Kết lu ận .................................................................................................................. 83 4.2. Đ ề ngh ị ................................................................................................................... 83 TÀI LI ỆU THAM KH ẢO
Xem thêm

93 Đọc thêm

BÀI TIỂU LUẬN FORMOL

BÀI TIỂU LUẬN FORMOL

N I DUNG Ộ  GI I THI U Ớ Ệ  TÍNH CH T Ấ  TÁC D NG Ụ  C CH TÁC D NG Ơ Ế Ụ  NG D NG FORMOL TRONG NTTS Ứ Ụ  NH NG ĐI U C N CHÚ Ý KHI S Ữ Ề Ầ Ử D NG FORMOL ỤGI I THI U Ớ Ệ  Là m t ộ h p ch t h u c ợ ấ ữ ơ v i ớ công th c ứ phân t : CH ử 2 O  Công th c c u t o: ứ ấ ạ TÍNH CH T Ấ  Th khí: không màu, mùi x c đ c bi t, tan ể ố ặ ệ trong n c. ướ  Th l ng: không màu trong su t, d bay h i, ể ỏ ố ễ ơ tính kh m nh, đông c ng protein, cay mũi , ử ạ ứ có th hòa vào n c, r u.
Xem thêm

10 Đọc thêm

Đề thi thử đại học môn toán năm 2012_Đề số 18 pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN NĂM 2012_ĐỀ SỐ 18 POT

VI ẾT PHƯƠNG TR ÌNH CHÍNH T ẮC CỦA ELIP E CĨ TIÊU ĐIỂM TR ÙNG V ỚI TIÊU ĐIỂM CỦA H VÀ NGO ẠI TI ẾP H ÌNH CH Ữ NHẬT CƠ SỞ CỦA H.. Gọi M là trung điểm của SA.[r]

4 Đọc thêm

Sử dụng CoffeeScript ở phía máy khách doc

SỬ DỤNG COFFEESCRIPT Ở PHÍA MÁY KHÁCH

TRANG 1 S Ử DỤNG COFFEESCRIPT Ở PHÍA MÁY KHÁCH ỨNG DỤNG TÌM KIẾM ĐƯỢC VIẾT BẰNG COFFEESCRIPT CÁC CH Ữ VIẾT TẮT THƯỜNG D ÙNG  JSON: JAVASCRIPT OBJECT NOTATION KÝ PHÁP ĐỐI TƯỢNG JAVASCRIP[r]

8 Đọc thêm

Tổ chức bữa trưa và giờ giải lao giữa buổi cho sự kiện ppt

TỔ CHỨC BỮA TRƯA VÀ GIỜ GIẢI LAO GIỮA BUỔI CHO SỰ KIỆN PPT

TRANG 1 TỔ CHỨC BỮA TRƯA VÀ GIỜ GIẢI LAO GIỮA BUỔI CHO SỰ KIỆN T Ổ CH Ứ C GI Ữ A TR Ư A VÀ GI Ờ GI Ả I LAO GI Ữ A TR Ư A Bữa trưa: Đối với bữa tiệc tại khách sạn hay khu nghỉ sang trọng [r]

2 Đọc thêm

Báo cáo tốt nghiệp: Các giải pháp truyền tải IP trên mạng quang ppt

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: CÁC GIẢI PHÁP TRUYỀN TẢI IP TRÊN MẠNG QUANG PPT

73 _ TRANG 5 CH Ữ V I ẾT TẮT AAL ATM Adaptation Layer Lớp thớch ứng ATM ADM Add-Drop Multiplexer Bộ xen rẽ APS Automatic Protection Switching Chuyển mạch bảo vệ tự động ARP Address Resol[r]

85 Đọc thêm

AN TOÀN DỮ LIỆU TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

AN TOÀN DỮ LIỆU TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

zChữ ký điện tử là một chuỗi các bit nhị phân có thểđược sao chép, hiểu bởi máy tính và có thể TRANG 2 ĐỊ NH NGH Ĩ A CH Ữ KÝ Đ I Ệ N T Ử z“Chữ ký điện tửđược tạo lập dưới dạng từ, chữ, s[r]

29 Đọc thêm

tom tắt chương trình sinh thái học (Hay)

TOM TẮT CHƯƠNG TRÌNH SINH THÁI HỌC (HAY)

- TH : NG DỤNG SINH THÁI HỌC TRONG VIỆC QUẢN LÍ VÀ S D NG B N V NG TÀI NGUYÊN Ứ Ử Ụ Ề Ữ TRANG 5 BÀI 35 MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI _CHƯƠNG I _ TRANG 6 I - MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ[r]

85 Đọc thêm

Diện toán đám mây

ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Sự p át tr ển củ đ ện toán đám mây là một trong n ững yếu tố c ín t úc đẩy sự tăng trưởng củ lưu lượng truyền dữ l ệu vớ ơn tỷ ngườ đ ng sử dụng các t ết bị d động.. TRANG 2 Hội đàm của [r]

4 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp pptx

TÀI LIỆU MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP PPTX

TỜ KHAI _Dành cho cán bộ nhận đơn_ ĐĂ NG KÝ H Ợ P ĐỒ NG CHUY Ể N NH ƯỢ NG QUY Ề N S Ở H Ữ U CÔNG NGHI Ệ P KÍNH G Ử I: C Ụ C S Ở H Ữ U TRÍ TU Ệ 386 NGUY Ễ N TRÃI, HÀ N Ộ I Chủ đơn D ƯỚ I [r]

2 Đọc thêm

THIẾT KẾ WEB - CSS –Cascading Style Sheet docx

THIẾT KẾ WEB - CSS –CASCADING STYLE SHEET DOCX

PHÂN LOẠI CSS TRANG 4 THI ẾT KẾ VÀ LẬP T R ÌN H W EB GI ỚI THIỆU CSS  CSS = CASCADING STYLE SHEET  DÙNG ĐỊNH DẠNG CÁC THÀNH PHẦN TRONG TRANG WEB  S Ử DỤNG TƯƠNG TỰ NHƯ ĐỊNH DẠNG TEMPL[r]

30 Đọc thêm

Thiết lập cơ cấu quan hệ hiệu quả giữa thương hiệu mẹ và thương hiệu nhánh pptx

THIẾT LẬP CƠ CẤU QUAN HỆ HIỆU QUẢ GIỮA THƯƠNG HIỆU MẸ VÀ THƯƠNG HIỆU NHÁNH PPTX

TRANG 1 THI ẾT LẬP CƠ CẤU QUAN HỆ HI ỆU QUẢ GIỮA THƯƠNG HI ỆU TRANG 2 Trong suốt quá trình chúng tôi phát triển cơ cấu quan hệ thương hiệu cho một khách hàng trong lĩnh vực bất động sản,[r]

5 Đọc thêm

Tài liệu Di tích văn hóa tỉnh Bình Thuận docx

TÀI LIỆU DI TÍCH VĂN HÓA TỈNH BÌNH THUẬN DOCX

các đội trinh sát, các đơn vị vũ trang và cán bộ cách mạng suốt những năm tháng kháng chiến chống Mỹ đã bám trụ gầy dựng cơ sở, tổ chức trừ gian, diệt tề. ây, Chính nơi đây đã tạo nên những trận đánh Bẫy đá Pinăng TắcNằm cách thị xã Phan Rang- Tháp Chàm khoảng 70km về hướng tây bắc, thuộc xã Phước huyền thoại xuất quỉ nhập thần của lực lượng kháng chiến. Chứng tích ấy, sau hơn một phần tư thế kỷ vẫncòn lưu lại trong ký ức của nhân dân Ninh Thuận. Chính ý nghĩa lịch sử cách mạng trong suốt hai cuộc kháng chiến giành độc lập và giải phóng dân tộc, ngày 16/04/1999 là ngày kỷ niệm giải phóng Ninh Thuận, UBND tỉnh có quyết định công nhận núi Cà Đú là di tích lịch sử cách mạng của tỉnh. Bình, huyện Bác Ái (cách UBND huyện Ninh Sơn khoảng 40km), di tích lịch sử bẫy đá Pinăng Tắc được dựng trên đỉnh đèo Gia Trúc. Địa thế ở đây vô cùng hiểm trở, một bên là núi cao chót vót, xanh thẳm rừng đại ngàn; một bên là vực sâu hun hút. Lợi dụng địa thế tự nhiên, Pinăng Tắc chỉ huy dân công chặt cây rồi lấy dây rừng bện thành những tấm sàn gỗ rộng lớn chất đầy đá núi neo cứng. Khi chặt dứt dây treo bẫy thì đá núi đổ lăn xuống vực tạo thành thế trận thiên la địa võng. Bẫy đá được xây dựng vào cuối năm 1và đầu năm 1960, đây là nơi ghi lại trận địa phục kích địch bằng bẫy đá trưa ngày 8/4/1961 của du kích Rắglay, dưới sự chỉ huy của Pinăng Tắc (được phong danh hihùng lực lượng vũ trang vào năm 1965)- con chim đầu đàn của dân tộc Rắglay- để bảo vệ núi rừng, buôn rẫy. Ngày nay, bẫy đá trở thành biểu tượng gắn liền với quê hương, núi rừng dân tộc Rắglay. 959 ệu anh Di tích lịch sử CK 19Nằm dưới chân núi Chúa thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải là nơi in đậm dấu tích lịch
Xem thêm

5 Đọc thêm

Thể tài dã sử trong sáng tác của nguyễn huy tưởng

THỂ TÀI DÃ SỬ TRONG SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN HUY TƯỞNG

Trong bài: Đề_ tài l_ị_ch s_ử_ trong sáng tác c_ủ_a _ _Nguy_ễ_n Huy T_ưở_ng ông vi_ết: "Qua những tác phẩm của mình, Nguyễn Huy Tưởng không chỉ diễn ñạt tri thức của ông về lịch sử cho n[r]

13 Đọc thêm