CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP “ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THÔNG QUAN HÀNG HẠT NHỰA NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẨM ĐÀ NẴNG” DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP “ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THÔNG QUAN HÀNG HẠT NHỰA NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẨM ĐÀ NẴNG” DOC":

Hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký sáng chế

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Tài liệu này chỉ đề c ập đế n các v ấn đề liên quan đế n sáng ch ế và cách th ức nộp đơ n và đă ng ký sáng chế. M ục đích c ủa Tài li ệ u là giúp người đọ c hi ể u đượ c m ột cách t ổng thể v ề các kỹ n ăng c ần thi ế t để viếtso ạn th ảochuẩn bị đơ n đă ng ký sáng ch ế , vi ệc nộp đơ n và giao dịch v ới c ơ quan có th ẩm quyề n để đượ c bảo hộ độ c quyền sáng ch ế. Do pháp luật c ũng như thực tiễ n gi ữa các quốc gia và khu v ực là khác nhau đáng kể nên người đọ c cũng c ần xem xét và hiểu rõ nh ững yêu cầu cụ thể c ủa các h ệ thống pháp luật liên quan đế n khách hàng c ủa mình. C ần lưu ý r ằng trong Tài li ệu này, thuật ng ữ “ đạ i di ện sáng ch ế ” (patent agent) sẽ đượ c sử dụng thường xuyên. Thu ật ng ữ này không dùng theo khía c ạnh ngh ĩa kỹ thu ật để chỉ ngh ề nghiệ p đượ c cơ quan có th ẩm quyề n cho phép nh ằm đạ i di ệ n cho tác gi ả sáng ch ế trong nh ững trường h ợp cụ thể, mà dùng nh ư một thu ật ng ữ chung để chỉ nh ững người so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế (kể c ả tác gi ả sáng ch ế, ng ười so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế nghiệp dư, đạ i di ện sáng ch ế và lu ật s ư sáng ch ế)
Xem thêm

142 Đọc thêm

Một số lưu ý khi làm đơn đăng ký sáng chế

MỘT SỐ LƯU Ý KHI LÀM ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Tài liệu này chỉ đề c ập đế n các v ấn đề liên quan đế n sáng ch ế và cách th ức nộp đơ n và đă ng ký sáng chế. M ục đích c ủa Tài li ệ u là giúp người đọ c hi ể u đượ c m ột cách t ổng thể v ề các kỹ n ăng c ần thi ế t để viếtso ạn th ảochuẩn bị đơ n đă ng ký sáng ch ế , vi ệc nộp đơ n và giao dịch v ới c ơ quan có th ẩm quyề n để đượ c bảo hộ độ c quyền sáng ch ế. Do pháp luật c ũng như thực tiễ n gi ữa các quốc gia và khu v ực là khác nhau đáng kể nên người đọ c cũng c ần xem xét và hiểu rõ nh ững yêu cầu cụ thể c ủa các h ệ thống pháp luật liên quan đế n khách hàng c ủa mình. C ần lưu ý r ằng trong Tài li ệu này, thuật ng ữ “ đạ i di ện sáng ch ế ” (patent agent) sẽ đượ c sử dụng thường xuyên. Thu ật ng ữ này không dùng theo khía c ạnh ngh ĩa kỹ thu ật để chỉ ngh ề nghiệ p đượ c cơ quan có th ẩm quyề n cho phép nh ằm đạ i di ệ n cho tác gi ả sáng ch ế trong nh ững trường h ợp cụ thể, mà dùng nh ư một thu ật ng ữ chung để chỉ nh ững người so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế (kể c ả tác gi ả sáng ch ế, ng ười so ạn th ảo đơ n đă ng ký sáng ch ế nghiệp dư, đạ i di ện sáng ch ế và lu ật s ư sáng ch ế)
Xem thêm

6 Đọc thêm

CÔ DIỄM

CÔ DIỄM

Tập làm vănTiếng ViệtNgữ vănN G ỮVĂ N 7 Giáo viên: Dương Ngọc Diễm 1. Thế nào là từ đồng nghĩa?A. Là những từ có các tiếng quan hệ với nhau về nghĩaB. Là những từ có nghĩa trái ng ợc nhauC. Là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhauD. Là những từ giống nhau về mặt âm thanh nh ng nghĩa khác xa nhau, không liên quan gì với nhau.Kiểm tra bài cũC. Là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhauNgày 29 tháng 10 năm 2011 2. Dựa vào kiến thức đã học, hãy xếp các từ: bé, nhỏ bé, béo tốt, nhỏ nhặt, to lớn, xa, gần, xa tắp
Xem thêm

22 Đọc thêm

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác với huyện đặt trụ sở chính nhưng trong địa bàn tỉnh, Mã số hồ sơ 147970 ppt

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TRỰC THUỘC HỢP TÁC XÃ (HỢP TÁC XÃ LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HUYỆN KHÁC VỚI HUYỆN ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH NHƯNG TRONG ĐỊA BÀN TỈNH, MÃ SỐ HỒ SƠ 147970 PPT

TRANG 1 ĐĂ NG KÝ THÀNH L ẬP CHI NHÁNH, V Ă N PHÒNG ĐẠI DI ỆN TR ỰC THU ỘC H ỢP TÁC XÃ H ỢP TÁC XÃ L ẬP CHI NHÁNH, V Ă N PHÒNG ĐẠI DI ỆN T ẠI HUY ỆN KHÁC V ỚI HUY ỆN ĐẶT TR Ụ S Ở CHÍNH NH[r]

6 Đọc thêm

Đề tài: Những giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của doanh nghiệp bánh cao cấp Bảo Ngọc doc

ĐỀ TÀI: NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP BÁNH CAO CẤP BẢO NGỌC DOC

TRANG 1 ĐỀ TÀI NH ỮNG GIẢI PHÁP HO ÀN THI ỆN H Ệ THỐNG K ÊNH PHÂN PH ỐI SẢN PH ẨM CỦA DOANH NGHIỆP BÁNH CAO C ẤP BẢO NGỌC TRANG 2 ĐỀ TÀI NH ỮNG GIẢI PHÁP HO ÀN THI ỆN H Ệ THỐNG K ÊNH PHÂ[r]

2 Đọc thêm

Phương pháp hạch tóan Chi phí sản xuất tại Cty dược Đà Nẵng - 1 pot

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TÓAN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CTY DƯỢC ĐÀ NẴNG - 1 POT

Trang 1 Lời nói đầu Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, cùng với sự phát triển và hội nhập với nền kinh tế thế giới và khu vực của nước ta. Đứng trước thách thức đó các Doanh Nghiệp ngày nay phải tạo cho mình một chỗ đứng trong lòng khách hàng, giá thành là một vấn đề quan trọng trong một Doanh Nghiệp sản xuất, nó ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của Doanh Nghiệp. Muốn vậy các Doanh Nghiệp phải đặt vấn đề hiệu quả chi phí lên hàng đầu, phải tăng cường quản lý chi phí để làm thế nào với chi phí bỏ ra thấp nhất mà thu về lợi nhuận cao nhất. Kế toán là một bộ phận quan trọng góp phần cung cấp thông tin cho lãnh đạo nhằm đưa ra các phương hướng chiến lược phù hợp. Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các Doanh Nghiệp sản xuất. Trong thời gian thực tập tại công ty Dược Đà Nẵng, em rất quan tâm nghiên cứu và chon đề tài: 'hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty dược đà nẵng" đề tài gồm 3 phần Phần I: cơ sở lý luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. Phần II: tình hình thực tế về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty dược đà nẵng Phần III: một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty dược đà nẵng Chuyên đề hoàn thành vớ sự cố gắng của bản thân song do kiến thức và trình độ còn hạn chế và thời gian có hạn nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót nhất Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comHVTH: Tèng ThÞ Phíc Linh Líp K2T4 Trang 2 định. Rất mong được sự giúp đỡ và chỉ đạo của quý thầy , các chú trong phòng kế
Xem thêm

7 Đọc thêm

Thành lập trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao trên địa bàn huyện ppt

THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO, TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THỂ THAO, CƠ SỞ DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PPT

TRANG 1 THÀNH L ẬP TRUNG TÂM Đ ÀO T ẠO, HUẤN LUYỆN VẬN ĐỘNG VI ÊN TH Ể THAO, TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THỂ THAO, CƠ SỞ DỊCH VỤ HO ẠT ĐỘNG THỂ THAO TRÊN ĐỊA B ÀN HUY ỆN THÔNG TIN Lĩnh vực thống[r]

3 Đọc thêm

cô xoa

CÔ XOA

thích nghi trong công việc, nhanh chóng chấp nhận cái mới. Họ dễ bị ảnh huởng bởi nguời khác và những gì xem trên ti vi. Họ có vẻ bình tĩnh và đáng tin, nhưng lại là dạng nguời hay mắc lỗi linh tinh. Nhóm máu O thường là những nhà lãnh đạo quyền thế, luôn hướng về mục tiêu, nhiệt tình, lạc quan, và có khả năng kinh doanh tốt. Những người thuộc nhóm máu O một khi đã hạ quyết tâm thì cảm thấy rất khó thay đổi. Do những người thuộc nhóm máu O là những người quá ngoan cố, họ có thể làm bản thân mình đi hết từ sai lầm này đến sai lầm khác do tính ngang ngạnh cố chấp quá mức của bản thân. Ngoài việc thiếu tính dung hòa ra, khi bị người khác phê bình, người thuộc nhóm máu O có thể có những phản ứng kịch liệt và họ khó bình tĩnh lại để tránh các tác hại. Người nhóm máu O cũng thích gây ấn tượng phô trương thanh thế đối với người khác. Họ có thể tỏ ra hết sức nỗ lực, chăm chỉ trước mặt những người khác để che đậy sự tự ti và lòng tham của bản thân.Đối với những người thuộc nhóm máu O không có cách nào xử lí một cách thoả đáng khi phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp với người khác, khi có những nỗi mệt mỏi, vất vả trong công việc, những vướng mắc về mặt tinh thần, thường thu mình lại và họ thà bí mật cất giấu những điều đó vào tận cùng trái tim, có thể đôi khi họ cũng để cho tình cảm bộc phát mà cam chịu thụt lùi, nếu như không may bị mất đi lòng tự tin, rất có thể họ sẽ bị mắc các chứng suy nhược thần kinh mà ngay cả các bác sĩ cũng không muốn vướng vào.Những người thuộc nhóm máu O không dễ dàng dựa vào cảm giác, họ có thể nhìn thấu bản chất của các sự vật, vì vậy, khi không may gặp phải những vấn đề chồng chéo, phức tạp, hoặc các vấn đề đòi hỏi phải vắt kiệt trí tuệ, họ thậm chí có thể phản ứng kịch liệt để “giữ được cái đầu”. Họ rấtít khi bị ảnh hưởng bởi môi trường, hoàn cảnh, bao gồm cả những người thân xung quanh và nhữngngười kết giao đã lâu năm. Lại càng ít bị chi phối, thao túng ý chí của bản thân chỉ bởi những lời nói và hành vi của người khác. Lời nói, hành động biểu hiện ở những người nhóm máu O đôi khi trông có vẻ như quá bạo dạn không biết sợ, thậm chí lỗ mãng, cục cằn. Trên thực tế, tất cả những điều này trong thâm tâm của họ đã có những suy nghĩ, tính toán từ đầu, hoàn toàn hợp tình, hợp
Xem thêm

10 Đọc thêm

Nhà trẻ

NHÀ TRẺ

theo tín hiệu của côThái độ : hứng thú tham gia tạp luyện , làm thao yêu cầu của - 2 đường ngoằn ngoèo - bài hát * hoạt động 1 Khởi động : và trẻ làm “ chim mẹ , chim con “ lúc đầu nhanh dần , chạy , chậm dần , bình thường – đứng thành vòng tròn * hoạt động 2 Btptc : chim sẻ - đt 1 : thổi lông chi đt 3 : chim mổ thóc- đt 2 : chim vẫy cánh đt 4 : chim bay lênCô tập cùng trẻ các động tác ( cho trẻ tập 2-3 lần ) Vđcb: đi theo đường ngoằn ngoèo giới thiệu tên bài dạy làm mẫu lần 1 làm mẫu lần 2 : giải thích Cho 1 trẻ lên làm mẫu : chú ý sửa sai cho trẻ Cho cả lớp thực hiện 2-3 lần ( trẻ thực hiện quan sát ) cho 2 tổ thi đua Cho 1 vài trẻ nổi trội lên thực hiện * hoạt động 3
Xem thêm

18 Đọc thêm

Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 - Cô Mai Phương.

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 - CÔ MAI PHƯƠNG.

Dưới đây là đề thi thử trung học phổ thông quốc gia 2016 của cô Mai Phương. Một trong những người luyện thi tiếng anh tốt nhất Thủ đô. Dưới đề cô cũng đã cung cấp luôn đáp án để các bạn tiện theo dõi.

12 Đọc thêm

Giáo án chương trình đổi mới Đề tài : Bé chơi với mảnh vải có dạng hình vuông. ppt

GIÁO ÁN CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI ĐỀ TÀI : BÉ CHƠI VỚI MẢNH VẢI CÓ DẠNG HÌNH VUÔNG. PPT

Trẻ làm theo . Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai trẻ đặt theo thành 1 chiếc thảm lớn đủ màu sắc. Cho trẻ bước lên thảm 1 cách nhẹ nhàng nếu không thảm sẽ biến mất. Cho trẻ đứng lên thảm múa hát bài : « Thiên đàng búp bê » Trẻ bước nhẹ nhàng lên thảm và hát múa. Hoạt động 2 : Cùng xếp khăn với Cho trẻ trải rộng vải xuống Hỏi trẻ mảnh vải của trẻ có dạng hình gì ? Gọi tên, chỉ góc cạnh. Yêu cầu trẻ xếp mảnh vải sao có dạng hình tam giác (tự làm thử và sửa sai) gợi ý xếp hai góc chéo chập lại với nhau quan sát và chọn 1 trẻ xếp được lên làm cho các bạn xem và nói cách thực hiện. (nếu không trẻ nào xếp được thì sẽ hướng dẫn cả lớp xếp)
Xem thêm

6 Đọc thêm

Bài giảng Thơ đàn gà con

BÀI GIẢNG THƠ ĐÀN GÀ CON

* Giảng giải - trích dẫn :Bài thơ được chia làm 2 đoạn : - Đoạn 1: 10 câu thơ đầu " Mười quả trứng tròn. …………………… Mắt đen sáng ngời ." + Đoạn thơ này thể hiện từ mười quả trứng được gà mẹ ấp ủ nở thành mười chú gà con thật dể thương và xinh xắn . - Đoạn 2 : 2 câu thơ cuối " Ơi chú gà ơi Ta yêu chú lắm+ Hai câu thơ này thể hiện tình cảm của bé dành cho các chú gà con thật gần gũi và triều mến .* Đàm thoại thông qua trò chơi : " Ô số bí mật "- Cách chơi : chuẩn bị các ô số, trong mổi ô số có chứa các câu hỏi quanh nội dung bài thơ, mời trẻ lên kích vào ô số mình thích và trả lời câu hỏi bí mật trong ô số .Muốn biết bạn nào được quyền chon ô số trước thì bạn đó phải trả lời được câu hởi của .+ Bài thơ có tên là gì ? Của tác giả nào ?Câu hỏi trong ô số :+ Trong bài thơ gà mẹ đang làm gì ?+ Từ mười quả trứng được gà mẹ ấp ủ qua một thời gian thì điều gì xảy ra ?+ Tác giả tả các chú gà con như thế nào ?+ Tình cảm của cô bé dành cho các chú gà con được thể hiện qua những câu thơ nào ?- mời 5- 6 trẻ lên chơi .* Cùng bé đọc thơ :- Mời cả lớp đọc thơ 2 lần .- Cho cả lớp chơi " Trời nắng, trời mưa" chia thành 2 nhóm ( nhóm bạn trai, nhóm bạn gái ) . Mổi nhóm đọc thơ 1 lần .- mời 2 nhóm thi đua đọ thơ nối tiếp nhau 2 lần.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Bài giảng Thơ đàn gà con

BÀI GIẢNG THƠ ĐÀN GÀ CON

* Giảng giải - trích dẫn :Bài thơ được chia làm 2 đoạn : - Đoạn 1: 10 câu thơ đầu " Mười quả trứng tròn. …………………… Mắt đen sáng ngời ." + Đoạn thơ này thể hiện từ mười quả trứng được gà mẹ ấp ủ nở thành mười chú gà con thật dể thương và xinh xắn . - Đoạn 2 : 2 câu thơ cuối " Ơi chú gà ơi Ta yêu chú lắm+ Hai câu thơ này thể hiện tình cảm của bé dành cho các chú gà con thật gần gũi và triều mến .* Đàm thoại thông qua trò chơi : " Ô số bí mật "- Cách chơi : chuẩn bị các ô số, trong mổi ô số có chứa các câu hỏiquanh nội dung bài thơ, mời trẻ lên kích vào ô số mình thích và trả lời câu hỏi bí mật trong ô số .Muốn biết bạn nào được quyền chon ô số trước thìbạn đó phải trả lời được câu hởi của .+ Bài thơ có tên là gì ? Của tác giả nào ?Câu hỏi trong ô số :+ Trong bài thơ gà mẹ đang làm gì ?+ Từ mười quả trứng được gà mẹ ấp ủ qua một thời gian thì điều gì xảy ra ?+ Tác giả tả các chú gà con như thế nào ?+ Tình cảm của cô bé dành cho các chú gà con được thể hiện qua những câu thơ nào ?- mời 5- 6 trẻ lên chơi .* Cùng bé đọc thơ :- Mời cả lớp đọc thơ 2 lần .- Cho cả lớp chơi " Trời nắng, trời mưa" chia thành 2 nhóm ( nhóm bạn trai, nhóm bạn gái ) . Mổi nhóm đọc thơ 1 lần .- mời 2 nhóm thi đua đọ thơ nối tiếp nhau 2 lần.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Tài liệu CHỦ ĐIỂM : GIA ĐÌNH VÀ BẢN LÀNG - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 8 - Thứ 5 pdf

TÀI LIỆU CHỦ ĐIỂM : GIA ĐÌNH VÀ BẢN LÀNG - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 8 - THỨ 5 PDF

 Trò chơi 2: Trốn tìm  Cách chơi : Trẻ chơi khoảng 5 – 8 trẻ, các trẻ “ oẳn tù tì” ai thua thì làm người đi tìm và nhắm mắt lại đếm từ 1 đến 20. Trong khi đó thì các bạn khác tìm chổ trốn. Người đi tìm đếm xong từ 1 đến10 thì mở mắt ra đi tìm các bạn đi trốn. Nếu người đi tìm nhìn thấy người đi trốn thì chỉ tay vào bạn đó nới bên bạn đo. Ví dụ : Nhìn thấy bạn Lan chỉ tay về phía bạn và nói “ Lan chết” các bạn khác tìm cách chạy chỗ khác trốn. Nếu chạy kịp về chỗ và nói “ mô tê” mà khồn bị bạn đi tìm phát hiện thì bạn đó không bị “chết”, bạn bị chết sẽ thay cho bạn đi tìm.  Trò chơi 3: ném còn - Cách chơi : Trẻ có thể chơi theo từng nhóm, đứng cách cột 200 cm – 250 cm. Rồi lần lượt từng trẻ ném quả còn vào vòng treo ở cột.(mỗi lần 3 quả). Ai ném được nhiều quả còn lọt vào vòng là bạn đó thắng cuộc. - phổ biến trò chơi, cách chơi và hỏi trẻ thích chơi trò chơi nào nhất. Rồi cho trẻ chơi. - Trẻ chơi quan sát, sửa sai. Nhận xét, tuyên dương 000 6)Hoạt động tự chọn : TRẺ LÀM QUEN VỚI ĐẤT NẶN I/Mục đích : - Trẻ làm quen với đất nặn để biết cách làm đất mềm, biết cách lăn tròn, làm bệp,…. - Trẻ khỏi bở ngỡ. II/Yêu cầu : - chuẩn bị số đất đủ cho trẻ. - Mầu nặn của .
Xem thêm

11 Đọc thêm

 CÔ ĐẶC LẠNH

CÔ ĐẶC LẠNH

Đồ án môn học : Cô đặc lạnh GVHD: TS Trần Văn NgũChương I:TỔNG QUANSVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc 2Đồ án môn học : Cô đặc lạnh GVHD: TS Trần Văn NgũI. GIỚI THIỆU NGUYÊN LIỆU:Nho là cây họ nho. Quả thuộc loại mọng nước, hình trứng tròn. Nho có gần hai trăm loại, hình dạng quả khác nhau, cả màu sắc, độ to nhỏ, thời gian chin và mùi vị cũng khác nhau. Quả chin vỏ có nhiều màu: đỏ tím, trắng sửa, tím đen, xanh…Ở nước ta nho được trồng nhiều ở các tỉnh phía nam, tỉnh Ninh Thuận.Nho dùng để điều trị các bệnh liên quan đến rối loạn trao đổi chất, rối loạn gan, thận và phổi cùng các bệnh liên quan đến tim mạch. Nho cải thiện quá trình trao đổi chất, lợi tiểu, chống viêm nhiễm và có tác dụng nhuận tràng. Nho rất tốt với những người bị mệt mỏi hệ thần kinh, những bệnh nhân huyết áp cao, bệnh nhân phế quản.Thành phần hóa học của nho:♦ 65 – 85 % nước♦ 10-12% đường♦ 0.5 – 0.7 % các axit hữu cơ ( axit tactalic, axit malic)♦ 0.1 – 0.3 % pectin♦ 0.1 – 0.5 % Chất khoáng♦ Vitamin C, B1, B2, PP cùng các chất thơm khácII. LÝ THUYẾT CÔ ĐẶC KẾT TINH:Sự cô đặc các thực phẩm lỏng ( như trà, cà phê, nước trái cây, rượu….) và một số hóa chất, dược phẩm là một trong những phương pháp tốt bảo vệ những tính chất vốn có của chúng, bảo quản lâu, giảm chi phí bảo quản và vận chuyển. Sau khi phục hồi lượng nước sản phẩm gần như dạng ban đầuSự cô đặc có thể thực hiện bằng phương pháp bốc hơi có ( hay không có ) thu hồi các chất bay hơi, hay bằng phương pháp kết tinh dung môi và thẩm thấu nghịch.Phương pháp bốc hơi được xem là phương pháp kinh tế và được nghiên cứu kĩ để cô đặc dung dịch. Có thể thu hồi các chất bay hơi bốc ra cùng với hơi nước trong tháp chưng cất. Tuy nhiên không thể tránh khỏi phân hủy nhiệt và tác dụng của một sô men dù chỉ ở nhiệt độ 50-70
Xem thêm

15 Đọc thêm

de hsg môn hóa -yb-2017

de hsg môn hóa -yb-2017

đề thi học sinh giỏi môn hóa lớp 12 của tỉnh yên bái: Đề được các thầy cô trong nhóm ra đề biên soạn rất hay, đây sẽ là tài liệu để các thầy cô trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh tham khảo để ôn học sinh giỏi tốt hơn; cũng là tài liệu để các em học sinh tham khảo.

Đọc thêm

Gián án ĐỘNG VẬT DƯỚI NƯỚC Nhánh 3

GIÁN ÁN ĐỘNG VẬT DƯỚI NƯỚC NHÁNH 3

- cho trẻ xem hình ảnh một số loại cá - Quan sát con cá chép : + Con có nhận xét gì về con cá ? con cá có mấy phần ( Con cá có 3 phần : đầu, mình, đuôi ).→ 2 - 3 trẻ kể . - và trẻ kiểm tra cá có 3 bộ phận : Đầu, mình, đuôi - Tìm hiểu cái đầu : + chỉ vào con mắt con cá và hỏi : Đây là gì của con cá ?( Mắt cá ) + Cá có mấy con mắt ? ( Hai con mắt ) + chỉ vào miệng con cá và hỏi : Đây là gì của con cá ? ( Miệng cá ) + Cá dùng miệng để làm gì ? ( Đớp mồi ) + chỉ vào mang con cá và hỏi : Đây là gì của con cá ? ( Mang cá ) + Cá dùng mang để làm gì ? (Cá dùng mang để thở ) + Trên mình cá được bao phủ bởi 1 lớp gì rất dày ? ( Vẩy cá ) + chỉ vào vây con cá và hỏi : Đây là gì của con cá ? ( Vây cá ) + Cá dùng vây để làm gì ? ( Cá dùng vây để bơi ) * Cho trẻ làm đàn cá bơi. * Cho trẻ xem video clip về các loại cá . - hỏi : Người ta nuôi cá để làm gì ? ( Làm cảnh và làm thức ăn ) - Cho trẻ xem những món ăn được chế biến từ cá ( cá hấp, canh cá, chả cá, lẩu cá…) - Các con nhìn thấy các món ăn này như thế nào ? Rất ngon. - giáo dục trẻ nên ăn nhiều cá vài cá có rất nhiều chất dinh dưỡng, ăn vào rất thông minh,mau lớn và khoẻ mạnh. Ngoài ra người ta nuôi cá để làmcảnh cho đẹp, cá còn bắt bọ gậy cho nước sạch, môi trường trong lành. * Trò chơi : Tôi là ai ? - Cách chơi : chuẩn bị cho mổi trẻ một rổ, trong rổ có rất nhiều các loại cá, khi kích trên màn hình ra 1 hình ảnh đã bị che khuất một phần củacon cá.hoặc lắng nghe một đoạn nhạc. - Yêu cầu trẻ đoán ra con cá gì và tìm con cá đó giơ lên cho kiểm tra . - Luật chơi : Trẻ nào chọn đúng được thưỡng một tràn pháo tay . - Cho trẻ chơi 4- 5 lần .
Xem thêm

13 Đọc thêm

 CÔ TA

CÔ TA

- Nếu tôi gọi một con sao la ra đây thì nghĩ sao?Lisa cười phá lên. Người châu Á quả có lối nói phóng đại đượm màu huyền thoại. Gọi được thú rừng tức là biết nói tiếng thú rừng sao? Mà nghĩ lại cũng đúng, tiếng kêu của thú rừng sao lại không thể xem là một thứ ngôn ngữ.- Đùa thế thôi - Huân nói - Vào ban đêm dù tôn xưng tôi là thần là thánh gì đi nữa tôi cũng không khua động rừng núi ở đây đâu.- Vậy bao giờ tôi mới được nghe?- Sáng sớm mai, lên đỉnh Ngựa Trắng với tôi. Khi mặt trời mọc.Lisa trằn trọc mãi trên chiếc chiếu. Xương hông, xương vai đau nhói. len lén dậy, qua căn phòng lớn. Vách đá xám lạnh gợi nhớ đến một ngôi tháp châu Âu thời trung cổ, nơi thường dùng để giam người. Nhưng khung cửa sổ với mái vòm uốn cong lại mở rộng trước cảnh quan bát ngát của rừng nhiệt đới. Lisa trèo lên bệ cửa, ngồi thõng hai chân ra ngoài. Một đám mây nhỏ đang bay vào cửa sổ, phả vào mặt Lisa một làn hơi mát lạnh. Dưới kia, rừng cây trùng trùng những cụm bạc dưới trăng.Lisa thấy dễ chịu. Đang mùa thu, nhưng từ lúc đặt chân đến xứ này lúc nào cũng thấy nóng. Cái lạnh của chóp núi cao hôm nay thật tuyệt vời. Có những con thú lớn bé đang ngủ yên dưới những lùm cây dưới kia. Một giấc ngủ chung của vạn vật. Lisa mỉm cười: chỉ có mình đang thức, và nghe được hơi thở của muôn loài trong giấc ngủ.Có tiếng sột soạt phía dưới. Trong vùng tối của bóng ngôi nhà đổ xuống, có một người đang động đậy.- Anh không ngủ à?- Tôi biết không ngủ được với cái giường cứng, nên ra đây làm cái này...Lisa cúi nhìn kỹ, Huân đang phủ một tấm vải mềm lên một đống gì đấy trong hiên. - Cỏ tươi ở mé rừng. Vừa cắt cách đây hai hôm. tạm ngả lưng được rồi. May mà mấy hôm nay trời không mưa, không sợ vắt. Tối mai thì khách sạn đã kịp làm vệ sinh phòng, đừng lo.- Tôi chẳng lo gì cả - Lisa bảo - Bỗng nhiên thấy lạ. Chẳng lo gì cả. Mình vừa nói câu đó, thật hồn nhiên. Như trẻ con. Lâu lắm rồi, lúc nào cũng hối hả, cũng có chuyện để lo. Dễ đến vài năm nay đã cố tình quên cả kỳ nghỉ hè.Bây giờ không có deadline nào trước mặt. Lisa quăng mình vào giữa đống cỏ. Êm ơi là êm. Trên kia, một vòm trăng sáng lóa. Trăng làm mi mắt nhíu lại, rồi nhắm luôn êm ái. Huân trèo
Xem thêm

8 Đọc thêm

Bài soạn ĐỘNG VẬT DƯỚI NƯỚC Nhánh 3

BÀI SOẠN ĐỘNG VẬT DƯỚI NƯỚC NHÁNH 3

- Cho 3 đội thi đua với nhau đội nào bật đúng, đẹp và lấy nhặt cá nhanh và nhiều hơn thì đội đó thắng.* Trò chơi vận động : Mèo và chim sẻ.* Cách chơi : mời 1 trẻ làm mèo giả nằm ngủ, các trẻ còn lại làm những chú chim sẻ bay đi kiếm ăn, khi mèo tỉnh giấc mèo sẻ đuổi bắt chim sẻ, chim sẻ nào bị mèo bắt thì ra làm mèo.- cho trẻ chơi 3 - 4 lần.3. Hoạt động 3. Hồi tỉnhCho trẻ đi vận động nhẹ nhàng theo nhịp bài hát "Chim bay", chuyển hoạt động.* Nhận xét :HOẠT ĐỘNG HỌCThứ 3 ngày 28 tháng 12 năm 2010Chủ đề nhánh : ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC. Tên hoạt động : TẠO HÌNH Đề tài : DÁN HÌNH CON CÁ. I. Mục đích yêu cầu : 1. Kiến thức: - Trẻ dán được hình con cá và vẽ thêm chi tiết: mắt, mang, vây, vẩy, đuôi. - Biết ích lợi của cá đối với đời sống con người. 2. Kỹ năng : - Biết phết hồ và dán, biết cầm bút vẽ những chi tiết phụ ( mắt, mang, vây, vẩy). 3. Thái độ : - Tích cực tạo sản phẩm . - Biết cảm nhận vẽ đẹp của cá . II. Chuẩn bị : 1. Cho : - Mẫu dán sẵn 2-3 kiểu cả khác nhau.
Xem thêm

13 Đọc thêm

Tiểu luận: NGHIÊN CỨU NHU CẦU SỬ DỤNG LY, HỘP THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG pptx

TIỂU LUẬN: NGHIÊN CỨU NHU CẦU SỬ DỤNG LY, HỘP THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG PPTX

BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Họ tên người trả lời Số điện thoại Nơi cư ngụ Ngày phỏng vấn Giới thiệu Xin chào Anh/ chị. Chúng tôi là nhóm khảo sát của công ty Nghiên cứu thị trường Phương Nam.Hiện chúng tôi đang thực hiện một cuộc khảo sát về nhu cầu sử dụng sản phẩm ly hộp chứa thức ăn bằng chất liệu giấy.Vì vậy chúng tôi xin phép được biết ý kiến của các anh/ chị về các vấn đề sau: Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các anh/chị! 1.Vui lòng cho biết giới tính của Anh/chị? Vui lòng đánh dấu (x) vào ô tương ứng. Nam 1 Nữ 0 2.Vui lòng cho biết độ tuổi của Anh/chị? Vui lòng đánh dấu (x) vào ô tương ứng. Từ 18 - 25 1 Từ 26 - 45 2 3.Vui lòng cho biết nghề nghiệp của anh chị. Đánh dấu (x) vào ô tương ứng. Sinh viên Nhân viên văn phòng Công nhân Nghề khác 1 2 3 4 4.Anh/chị đã từng sử dụng qua sản phẩm ly hộp làm bằng giấy lần nào chưa?Vui lòng đánh dấu (x) vào ô tương ứng câu trả lời bên dưới. Có sử dụng 1 Chưa sử dụng 2
Xem thêm

9 Đọc thêm

Cùng chủ đề