NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH HỌC CỦA HỘI CHỨNG HẸP ỐNG SỐNG THẮT LƯNG CÙNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH HỌC CỦA HỘI CHỨNG HẸP ỐNG SỐNG THẮT LƯNG CÙNG":

Các nguồn tài trợ vốn của doanh nghiệp xây dưng nói chung và đặc điểm của các nguồn tài trợ

CÁC NGUỒN TÀI TRỢ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DƯNG NÓI CHUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NGUỒN TÀI TRỢ

Gtr m t ch ng quy n = (tr giá cp sau phhành – Giá bán u đãi 1 cp)/S cp cũ c nị ộ ề ị ư ầ thi t đ mua c phi u m iế ể ổ ế ớ C) C phi u u đãiổ ế ư Đ c tr ng:ặ ư là ch ng ch xác nh n quy n s h u trong công ty c ph n, có nh ng đ cứ ỉ ậ ề ở ữ ổ ầ ữ ặ đi m gi ng nh c ph n th ng ngoài ra nó còn đ c h ng m t s quỳên l i sau:ể ư ổ ầ ườ ượ ưở ộ ợ - u ti n v c t c và thanh toán khi thanh lý công tyƯ ế ề ổ - Tích lu c t cỹ ổ - L đ c chuy n sang năm ti p theoỗ ượ ể ế - Trong tr ng h p doanh nghi p g p khó khăn không tr đ c c t c thì các c đôngườ ợ ệ ặ ượ ổ ổ c a c phi u u tiên có th đ c quy n b phi u.ủ ổ ế ư ể ượ ề ỏ ế C phi u u đãi là lo i ch ng khoán trung tính, v a có đ c tính gi ng cp th ng vàố ế ư ạ ừ ặ ườ trái phi u:ế Gi ng c phi u th ng: ổ ế ườ Cùng th hi n quy n s h u đ i v i ctyể ệ ề ở ữ ớ Không có th i gian đáo h nờ ạ L i t c c ph n u đãi không đ c gi m tr tính thu thu nh pợ ổ ầ ư ượ ừ ế ậ L i t c c phi u đ c tr hàng năm trong nhi u nămợ ổ ế ượ
Xem thêm

11 Đọc thêm

đề TÀI xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN lý SINH VIÊN BẰNG NGÔN NGỮ lập TRÌNH c++

ĐỀ TÀI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ SINH VIÊN BẰNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++

1. Lí do ch n đ tài ọ ề Trong s phát tri n c a khoa h c cu i th k 20 đ u th k 21, công ngh thông tin ự ể ủ ọ ố ế ỷ ầ ế ỷ ệ hi n nay là ngành có t c đ phát tri n nhanh nh t. ệ ố ộ ể ấ Công ngh thông tin ệ ở n c ta còn ướ m i, ớ song t c đ phát tri n c a nó r t nhanh và m nh, chi m m t v trí quan tr ng ố ộ ể ủ ấ ạ ế ộ ị ọ trong các ngành khoa h c công ngh . ọ ệ M t trong nh ng lĩnh v c đang đ c ng d ng ộ ữ ự ượ ứ ụ tin h c hóa r t ph bi n n c ta là lĩnh v c qu n lý. Tin h c hóa trong qu n lý đã ọ ấ ổ ế ở ướ ự ả ọ ả giúp cho các nhà qu n lý đi u hành công vi c m t cách khoa h c, chính xác ả ề ệ ộ ọ và hi u ệ quả. Vi c ng d ng công ngh thông tin vào công tác qu n lý sinh viên là c n thi t. vì ệ ứ ụ ệ ả ầ ế v y tôi ch n đ tài “ ậ ọ ề xây d ng ch ng trình qu n lý đi m c a sinh viên b ng ngôn ự ươ ả ể ủ ằ ng l p trình C++” ữ ậ làm đ tài nghiên c u c a tôi. ề ứ ủ 2. M c tiêu c a đ tài ụ ủ ề Xây d ng ch ng trình ự ươ qu n lí sinh viên b ng ngôn ng l p trình C++. ả ằ ữ ậ 3.Ph m vi nghiên c u ạ ứ Phân tích thi t k h th ng qu n lí sinh viên b n ế ế ệ ố ả ằ g ngôn ng l p trình C++. ữ ậ 4. Ph ng pháp nghiên c u ươ ứ Đ c tham kh o m t s tài li u v ph ng pháp l p trình ọ ả ộ ố ệ ề ươ ậ C++, trên c s đó ơ ở ti n hành phân tích thi t k h th ng qu n lí sinh viên. ế ế ế ệ ố ả Tham kh o, quan sát các ph n m m qu n lí sinh viên trong th c t . ả ầ ề ả ự ế
Xem thêm

7 Đọc thêm

REN LUYEN KI NANG SONG

REN LUYEN KI NANG SONG

CHUYÊN ĐỀ 1 GI O D C K N NG S NG TR NG Á Ụ Ĩ Ă Ở ƯỜTRUNG H C C SỌ Ơ Ở1. Quan ni m v k năng s ngệ ề ỹ - K năng s ng v a mang tính cá nhân v a mang tính ỹ ừ ừxã h i, nó c n thi t đ i v i thanh thi u niên đ h ộ ầ ế ớ ế ể ọcó th ng phó m t cách t tin, t ch và hoàn thi n ể ộ ự ự ủ ệhành vi c a b n thân trong giao ti p, gi i quy t các ủ ế ếv n đ c a cu c s ng v i m i ng i xung quanh mang ấ ề ủ ộ ớ ọ ườl i cho m i cá nhân cu c s ng tho i mái, lành m nh ạ ỗ ộ ạv th ch t, tinh th n và các m i quan h xã h i. ề ể ấ ầ ệ ộ CÓ THỂ QUAN NIỆM VỀ KĨ NĂNG SỐNG NHƯ SAU-Là năng l c ng x tích c c c a m i ng i đ i v i ự ử ự ủ ỗ ườ ớt nhiên xã h i và chính mình.ự ộ- là kh năng tâm lí xã h i c a m i cá nhân trong ộ ủ ỗhành vi tích c c đ x lí hi u qu nh ng đòi h i th ự ể ử ệ ữ ỏ ửthách c a cu c s ng.ủ ộ **Có r t nhi u quan ni m v kĩ năng s ngấ ề ệ ề - Quan ni m c a T ch c Y t th gi i (WHO)ệ ủ ổ ế ế ớ- Quan ni m c a UNICEPệ ủ => VÀ M T S QUAN NI M KHÁCỘ Ệ 2. M I QUAN H GI A KĨ NĂNG Ệ ỮS NG VÀ B N NĂNG S NG C A ỦCON NG IƯỜ- TỬ KHI LỌT LÒNG MẸ CON TRẺ ĐÃ CÓ NHỮNG MẦM MÓNG , NHỮNG TIỀN ĐỀ CỦA KĨ NĂNG : NHẬN THỨC BẢN THÂN , LỰA CHỌN , PHÁN ĐOÁN
Xem thêm

14 Đọc thêm

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁ THỂ, NGUỒN GIỐNG, CƠ SỞ NUÔI BÒ CÁI VÀ LỨA ĐẺ ĐẾN TỶ LỆ PHỐI GIỐNG LẦN MỘT CÓ CHỬA CỦA BÒ ĐỰC GIỐNG HOLSTEIN FRIESIAN NUÔI TẠI MONCADA

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁ THỂ, NGUỒN GIỐNG, CƠ SỞ NUÔI BÒ CÁI VÀ LỨA ĐẺ ĐẾN TỶ LỆ PHỐI GIỐNG LẦN MỘT CÓ CHỬA CỦA BÒ ĐỰC GIỐNG HOLSTEIN FRIESIAN NUÔI TẠI MONCADA

TRANG 1 Ả NH H ƯỞ NG C Ủ A CÁ TH Ể , NGU Ồ N GI Ố NG, C Ơ S Ở NUÔI BÒ CÁI VÀ L Ứ A ĐẺ ĐẾ N T Ỷ L Ệ PH Ố I GI Ố NG L Ầ N M Ộ T CÓ CH Ử A C Ủ A BÒ ĐỰ C GI Ố NG HOLSTEIN FRIESIAN NUÔI T Ạ I[r]

8 Đọc thêm

Hướng dẫn về Router

HƯỚNG DẪN VỀ ROUTER

i. GI I THI U CHUNG V ROUTERỚ Ệ Ề1.1. NHI M VỆ Ụ1.2. PHÂN LO IẠii. C U T O ROUTER VÀ CÁC K T N IẤ Ạ Ế Ố1.1. CÁC THÀNH PH N BÊN TRONG ROUTERẦ1.2. CÁC LO I K T N I BÊN NGOÀI C A ROUTERẠ Ế Ủiii. THU T TOÁN TÌM Đ NG ĐI C A GÓI TIN Ậ ƯỜ Ủ1.1. Đ NH TUY N TĨNHỊ Ế1.2. Đ NH TUY N Đ NGỊ Ế Ộ1.2.1. Giao th c đ nh tuy n vecto kho ng cách (s d ng thu t toánứ ị ế ư ụ ậ bellman)1.2.2. Giao th c tr ng thái liên k t (s d ng thu t toán Dijkstra) ạ ế ử ụ ậiv. SO SÁNH1.1. Đ NH TRUY N Đ NG VÀ Đ NH TRUY N TĨNHỊ Ế Ộ Ị Ế1.2. VECTOR KHO NG CÁCH VÀ TR NG THÁI Đ NG LIÊN K TẢ Ạ ƯỜ ẾPH N 1: GI I THI U CHUNG V ROUTERẦ Ớ Ệ ỀI. NHI M VỆ ỤRouter là thi t b m ng ho t đ ng t ng th 3 c a mô hình OSI-t ng network.ế ị ạ ạ ộ ở ầ ủ ầ Router đ c ch t o v i hai m c đích chính:ượ ế ạ ớ ụ- Phân cách các m ng máy tính thành các múi (ạ segment) riêng bi t đ gi m hi nệ ể ệ t ng đ ng đ hay th c hi n ch c năng b o m t.ượ ụ ộ ự ệ ậ- K t n i các m ng máy tính hay k t n i các user v i m ng máy tính các kho ngế ạ ế ớ ạ ở cách xa v i nhau thông qua các đ ng truy n thông.ớ ườ ềCùng v i s phát tri n c a switch, ch c năng đ u tiên c a router ngày nay đã đ cớ ự ể ủ ầ ủ ượswitch đ m nh n m t cách hi u qu . Router ch còn ph i đ m nh n vi c th c hi n cácả ậ ộ ệ ậ ệ ự ệ k t n i truy c p t xa (ế ậ ừ remote access) hay các k t n i WAN cho h th ng m ng LAN.ế ạDo ho t đ ng t ng th 3 c a mô hình OSI, router s hi u đ c các giao th cạ ộ ở ầ ủ ẽ ể ượ (protocol) và quy t đ nh ph ng th c truy n d li u. Các đ a ch mà router hi u là cácế ị ươ ề ữ ệ ị ỉ ể đ a ch “gi ” đ c quy đ nh b i các giao th c ị ỉ ượ ị ở (protocol). Ví d nh đ a ch IP đ i v iụ ư ị ỉ ớ protocol TCP/IP, đ a ch IPX đ i v i protocol IPX… ị ỉ ớDo đó tùy theo c u hình, router quy t đ nh ph ng th c và đích đ n c a vi cấ ế ị ươ ế ủ ệ
Xem thêm

16 Đọc thêm

Quản lý tuyển sinh Đồ án Công Nghệ Phần Mềm

QUẢN LÝ TUYỂN SINH ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Trình bày về vấn đề quản lý tuyển sinh đại học cao đẳng Bạn nào cần thì có cái này, rất hay H thông qu n lý tuy n sinh đ i h c đ c mô t nh sau: sau khi k t ệ ả ể ạ ọ ượ ả ư ế thúc m t kì tuy n sinh các thông tin s đ c nh p và l u đ y đ vào CSDL ộ ể ẽ ượ ậ ư ầ ủ nh m m c đích qu n lý k t qu làm bài c a thí sinh và thông báo th ng kê ằ ụ ả ế ả ủ ố các thông tin c a kì thi: S l ng thí sinh tham gia thi, s l ng thí sinh v ng ủ ố ượ ố ượ ắ thi các môn, đi m thi. Đ i v i ng i phòng đào t o: Nh p thông tin v t ng ể ố ớ ườ ạ ậ ề ừ thí sinh, đi m, t ng h p và th ng kê và l u vào CSDL đ qu n lý, G i các ể ổ ợ ố ư ể ả ử báo cáo th ng kê lên cho giám hi u nhà tr ng và b giáo d c và đào t o đ ố ệ ườ ộ ụ ạ ể ki m tra. Đ i v i ng i s d ng: Khi thí sinh ti n hành tra c u đi m c a ể ố ớ ườ ử ụ ế ứ ể ủ mình qua m ng internet, h th ng s tr các thông tin v t ng thí sinh và k t ạ ệ ố ẽ ả ề ừ ế qu thi bao g m: S báo danh, tên thí sinh, Ngày tháng năm sinh, kh i thi, ả ồ ố ố đi m các môn, đi m t ng thông qua modun tra c u đi m thi c a h th ng.
Xem thêm

32 Đọc thêm

BÀI TOÁN KHAI THÁC TẬP PHỔ BIẾN

BÀI TOÁN KHAI THÁC TẬP PHỔ BIẾN

Cho độ ph ổ bi ế n t i thi ể u (minsupp) và độ tin c ậ y t i thi ể u (minconf) do ng ườ i dùng xác đị nh. Cho tập các hạng mục I={i 1 ,i 2 ,…,i m } và CSDL giao dịch D={t 1 ,t 2 , …, t n }, với t i ={i i1 ,i i2 , …, i ik } và i ij ∈ I.

19 Đọc thêm

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY MÁY BƠM

HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY MÁY BƠM

Mã số thuế: 0105179788Địa chỉ ĐKKD: Số 40/40 Phố Tạ Quang Bửu, Phờng Bách Khoa,Quận Hai B Trng, Thnh phố H Nội.Vốn điều lệ: 1.000.000.000 VNĐVốn lu động: 4.000.000.000 VNĐNgnh nghề kinh doanhPhõn phi chớnh thc mỏy bm Ebara Corprorationi lý phõn phi mỏy bm LOWARA Italyi lý phõn phi cho hóng Franklin Electrici lý phõn phi bm nh lng Doseuro Italyi lý phõn phi bm mng Marathon USA i lý phõnihõ phihi bmbbỏbỏnhh rng TUTHILL USAi lý phõn phi bm ly tõm dn ng t GEMME COTTI Italyi lý phõn phi bm trc vớt Nova Rotors ItalyPhõn phi chớnh thc ti Vit Nam bỡnh tớch ỏp Aquafill - ItalyGIẤY CHỨNG NHẬN
Xem thêm

24 Đọc thêm

Tài liệu Lịch sử lớp 7 bài 9 (tt) pptx

TÀI LIỆU LỊCH SỬ LỚP 7 BÀI 9 (TT) PPTX

+ Xã hội:+ Văn hoá:- Giáo dục chưa phát triển- Đạo phật được trọngdụngQuan vănVuaQuan võ Một số nh ưNôngdânThợ Tcông Ng lam nghề b bán1 số nh ư- Nhóm bạn nhận xét- Các nhóm bổ sung - GV: Quan sát nhận xét và chuẩn kiến thứcGV: Sơ kết nội dung của bàiGV: Nhìn trên sơ đồ hãy chôbiết cuộc sống của nô tì?GV: Tại sao các nhà sư thời này lại được trọng dụng?HS : Suy nghĩ trả lờiGV: Thời Đinh –Tiền Lê có

5 Đọc thêm

Tổng quan về thẻ thanh toán

TỔNG QUAN VỀ THẺ THANH TOÁN

Ch ươ ng 1: T ổ ng quan v ề th ẻ thanh toán ......................................................................................3 Ch ươ ng 2: Phân lo ạ i th ẻ thanh toán .............................................................................................6 1. Theo công ngh ệ s ả n xu ấ t th ẻ ................................................................................................6 2. Theo ph ạ m vi lãnh th ổ s ử d ụ ng th ẻ ......................................................................................6 3. Theo ngu ồn tài chính đả m b ả o cho vi ệ c s ử d ụ ng th ẻ ............................................................6 4. Theo ch ủ th ể phát hành ........................................................................................................7 5. Theo hình th ứ c liên k ế t phát hành ........................................................................................7 6. S ử d ụ ng k ế t h ợ p trong tên g ọ i s ả n ph ẩ m th ẻ .........................................................................8 Ch ươ ng 3: Tìm hi ể u v ề mã BIN t ạ i Vi ệ t Nam .............................................................................9 Ch ươ ng 4: Các t ổ ch ứ c th ẻ qu ố c t ế ............................................................................................ 11 Ch ươ ng 5: Các t ổ ch ứ c chuy ể n m ạ ch th ẻ c ủ a Vi ệ t Nam ............................................................ 18 Ch ươ ng 6: M ộ t s ố giao d ị ch c ơ b ả n trên ATMPOS .................................................................. 23 Ch ươ ng 7: Nh ậ n d ạ ng r ủ i ro v ề s ử d ụ ng th ẻ ngân hàng .............................................................. 25 Ch ươ ng 8: M ộ t s ố v ị trí làm vi ệ c trong l ĩnh vự c th ẻ ................................................................... 27 A. M ả ng kinh doanh th ẻ ........................................................................................................ 27 B. M ả ng nghi ệ p v ụ phát hành, thanh toán, tra soát. ................................................................ 31 C. M ả ng nghi ệ p v ụ qu ả n lý r ủ i ro và x ử lý tranh ch ấ p............................................................ 33 D. M ả ng nghi ệ p v ụ v ậ n hành h ệ th ố ng .................................................................................. 34 E. M ả ng công vi ệc liên quan đế n th ẻ tín d ụ ng qu ố c t ế ........................................................... 37 Ch ươ ng 9: M ột số kiến thức nâng cao về thẻ ............................................................................. 39 1. Chu ẩn bảo mật PCI DSS .................................................................................................... 39 2. Ch ươ ng trình 3D Secure .................................................................................................... 40 3. Nguyên t ắc bảo vệ thẻ thanh toán ...................................................................................... 41 4. M ười sáu mẹo hạn chế gian lận thẻ tín dụng ...................................................................... 42
Xem thêm

44 Đọc thêm

POWERPOINT TƯƠNG TÁC BÀI 2

POWERPOINT TƯƠNG TÁC BÀI 2

Sử dụng được 2 hàm nhập xuất cơ Sử dụng được 2 hàm nhập xuất cơ bản: bản: InputBoxInputBox và và MsgBoxMsgBox..Vận dụng làm các dạng câu điền khuyết, Vận dụng làm các dạng câu điền khuyết, đúng sai, nhiều lựa chọn, mô phỏng các đúng sai, nhiều lựa chọn, mô phỏng các cổng logic, trò chơi ghép hình.cổng logic, trò chơi ghép hình. CÁC Đ I T NG C  B NỐ ƯỢ Ơ ẢCÁC Đ I T NG C  B NỐ ƯỢ Ơ Để vận dụng tốt VBA chỉ cần nhớ duy nhất một Để vận dụng tốt VBA chỉ cần nhớ duy nhất một điều: “mỗi đối tượng có những điều: “mỗi đối tượng có những thuộc
Xem thêm

10 Đọc thêm

đề cương môn khoa học gỗ

ĐỀ CƯƠNG MÔN KHOA HỌC GỖ

đề cương môn khoa học gỗ của trường đại học lâm nghiệpcâu 2: các đặc điểm của gỗ? biện pháp khắc phục các nhược điểm? Câu 3: cấu trúc vách TB? Y nghĩa của việc ng cứu vách TB? .......

22 Đọc thêm

GIẢI NHANH BÀI TOÁN HÓA HỌC

GIẢI NHANH BÀI TOÁN HÓA HỌC

PHƯƠNG PHÁP B PHƯƠNG PHÁP B PHƯƠNG PHÁP B PHƯƠNG PHÁP BẢẢẢẢO TOÀN KH O TOÀN KH O TOÀN KHỐ O TOÀN KH ỐI LƯ Ố Ố I LƯ I LƯỢ I LƯ Ợ Ợ ỢNG NG NG NG Áp dụng ựịnh luật bảo toàn khối lượng đLBTK[r]

14 Đọc thêm

BAI25_8_TIEU HOA O KHOANG MIENG

BAI25_8_TIEU HOA O KHOANG MIENG

- CÒN NHỮNG LOẠI THỨC ĂN NÀO CHƯA ĐƯỢC - CÒN NHỮNG LOẠI THỨC ĂN NÀO CHƯA ĐƯỢC TRANG 12 TRANG 13 - PH N X NU T L PH N X KH PH N X NU T L PH N X KH Ả Ả Ạ Ạ Ố À Ố À Ả Ả Ạ Ạ Ụ Ụ NG I U NG I [r]

14 Đọc thêm

Giáo án điện tử môn môn sinh học: sự di chuyển của động vật pdf

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN MÔN SINH HỌC: SỰ DI CHUYỂN CỦA ĐỘNG VẬT PDF

7. Cá trích có chi chuyên hóa thành vây b i.ơ8. Chi 5 ngón chuyên hóa thích nghi v i các hình th c di chuy n trên c n, trên cây và trong n c ớ ể ạ ướchẾH i âuảD iơCá s uấ Đặc điểm cơ quan di chuyển Tên động vậtChưa có cơ quan di chuyển, có đời sống bám,sống cố định Chưa có cơ quan di chuyển, di chuyển chậm, kiểu sâu đoCơ quan di chuyển còn rất đơn giản(mấu lồi cơ và tơ bơi) Cơ quan di chuyển đã phân hoá thành chi phân đốt Cơ quan di chuyển được phân hoá thành các chi có cấu tạo và chức năng khác nhau5 đôi chân bò và 5 đôi chân bơi 2 đôi chân bò, 1 đôi chân nhảy Vây bơi với các tia vây Chi năm ngón có màng bơi Cánh được cấu tạobằng lông vũ Cánh được cấu tạo bằng màng dabàn tay, bàn chân cầm nắmHải quỳ, san hôThuỷ tứcGiun nhiều tơRết
Xem thêm

9 Đọc thêm

Ẩn màn hình khởi động của Word, Excel và Power Point 2010 docx

ẨN MÀN HÌNH KHỞI ĐỘNG CỦA WORD, EXCEL VÀ POWER POINT 2010 DOCX

Một số ể có thể tắt nh làm the ORD ải chuột và opy và past C:PROGRAM hởi động ứ ố thủ thuật t đi màn hì o các bước ào màn hìn te dường d M FILES X8 ứng dụng O nhỏ dưới đ ình khởi đ c như[r]

8 Đọc thêm

Ẩn màn hình khởi động của Word, Excel và Power Point 2010 pdf

ẨN MÀN HÌNH KHỞI ĐỘNG CỦA WORD EXCEL VÀ POWER POINT 2010

Một số ể có thể tắt nh làm the ORD ải chuột và opy và past C:PROGRAM hởi động ứ ố thủ thuật t đi màn hì o các bước ào màn hìn te dường d M FILES X8 ứng dụng O nhỏ dưới đ ình khởi đ c như[r]

8 Đọc thêm

TÓM TẮT VÀ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU THỐNG KÊ pdf

TÓM TẮT VÀ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU THỐNG KÊ PDF

 BẢNG THỐNG KÊ ĐỒ THỊ THỐNG KÊ40BẢNG THỐNG KÊVỀ NỘI DUNG: BẢNG THỐNG KÊ GỒMCÓ 2 PHẦN: CHỦ ĐỀ VÀ GIẢI THÍCH.PHẦN CHỦ ĐỀ: NÊU LÊN CÁC BỘ PHẬNCỦA TỔNG THỂ ĐƯỢC TRÌNH BÀYTRONG BẢNG (ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG,LOẠI HÌNH, THỜI GIAN NGHIÊN CỨU).PHẦN GIẢI THÍCH: GỒM CÁC CHỈ TIÊUGIẢI THÍCH VỀ CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỐI

13 Đọc thêm

30 DẠNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT HOÁ VÔ CƠ DẠNG 26 30

30 DẠNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT HOÁ VÔ CƠ DẠNG 26 30

Thí dụ: Luyện kim đen và luyện kim màu sản xuất ra các kim loại: vàng, nhôm, sắt, thép, đồng, titan và hợp12kim như đuyra,...Công nghiệp silicat sản xuất ra ngạch, ngói, xi măng, thủy tinh, gốm, sứ,...Công nghiệp hóa chất sản xuất ra các hóa chất cơ bản như HCl,H2SO4,HNO3,NH3,NaOH,... làm nguyên liệuđể sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu.* Vật liệu hữu cơ: Nhiều loại vật liệu hữu cơ được sản xuất bằng con đường hóa học. Thí dụ: Sơn tổng hợp,nhựa, chất dẻo, PVC, cao su tổng hợp, tơ, sợi tổng hợp.* Vật liệu mới: Ngày nay, hóa học cùng với ngành khoa học vật liệu nghiên cứu tạo nên một số loại vật liệumới có tính năng đặc biệt: Trọng lượng siêu nhẹ, siêu dẫn điện, siêu bền, siêu nhỏ,... giúp phát triển cácngành công nghiệp điện tử, năng lượng hạt nhân, y tế,... Thí dụ:- Vật liệu nano (còn gọi là vật liệu nanomet) là loại vật liệu được tạo nên từ những hạt có kích thước cỡnanomet. Vật liệu nano có độ rắn siêu cao, siêu dẻo và nhiều tính năng đặc biệt mà vật liệu thường không cóđược.- Vật liệu quang điện tử có độ siêu dẫn ở nhiệt độ cao được dùng trong sinh học, y học, điện tử,...- Vật liệu compozit có tính năng bền, chắc không bị axit hoặc kiềm và một số hóa chất phá hủy.II. HÓA HỌC VÀ XÃ HỘI1 - HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨMa.Vai trò của lương thực, thực phẩm đối với đời sống của con người- Lương thực, thực phẩm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, cung cấp năng lượng cho con người sống và hoạtđộng.- Để đảm bảo duy trì sự sống thì lương thực, thực phẩm trong khẩu phần ăn hằng ngày cần đảm bảo đầy đủtheo một tỉ lệ thích hợp các chất bột (cacbohiđrat), chất đạm (protein), chất béo (lipit), vitamin, chất khoángvà các chất vi lượng.- Ăn không đủ năng lượng hoặc thiếu chất dinh dưỡng sẽ làm cho cơ thể hoạt động không hiệu quả, sứckhỏe yếu, chậm phát triển trí tuệ,... đặc biệt là đối với các phụ nữ đang mang thai và trẻ em. Thí dụ: Nếuthiếu iot sẽ gây kém trí nhớ , thiếu vitamin A sẽ gây bệnh khô mắt dẫn đến mù lòa, thiếu sắt dẫn đến bệnhthiếu máu
Xem thêm

21 Đọc thêm

BÀI DỊCH TẠI SAO NHỮNG NỖ LỰC THAY ĐỔI THẤT BẠI

BÀI DỊCH TẠI SAO NHỮNG NỖ LỰC THAY ĐỔI THẤT BẠI

cho bước đầu tiên. Mặt tích cực là, việc mất tiền gây chú ý cho mọi người. Nhưng nó cũng đem đến sự giảm thiểu các khoảng trống cho sự vận động. Với kết quả kinh doanh tốt, sự việc ngược lại: yêu cầu của sự thay đổi thì khó khăn hơn, nhưng chúng ta lại có nhiều nguồn lực hơn để giúp cho việc thực hiện thay đổi. Nhưng cho dù là điểm khởi đầu thực hiện tốt hay xấu, trong nhiều trường hợp thành công tôi đã chứng kiến, một cá nhân hoặc một nhóm luôn tạo điều kiện một cuộc thảo luận thẳng thắn về những khả năng sự thực khó chịu về các vấn đề đối thủ cạnh tranh mới, như sự thu hẹp khả năng hoạt động, giảm thị phần, các khoản thu nhập không tăng trưởng, chậm tăng trưởng thu nhập, hoặc các chỉ số khác có liên quan đến sự suy giảm của vị thế cạnh tranh. Bởi vì có vẻ như xu hướng chung của con người là không thích các tin tức xấu, đặc biệt là nếu người đứng đầu tổ chức không phải là một nhà thay đổi chuyên nghiệp, nhân viên các công ty này thường dựa vào người bên ngoài để đưa thông tin không mong muốn. Các nhà phân tích của phố Wall, khách hàng và các nhà tư vấn có thể đều hữu dụng trong mặt này. Mục đích của toàn bộ hoạt động này, theo lời của một [Type text] 6 cựu giám đốc điều hành của một công ty lớn của châu Âu, là “Tạo ra tình trạng có vẻ nguy hiểm hơn là lao vào vấn đề chưa hề biết”. Trong một số trường hợp ít ỏi thành công, một nhóm tạo ra cuộc khủng hoảng. Một giám đốc điều hành đã tạo ra một sự mất mát lớn nhất về tài chính trong lịch sử công ty, tạo ra một áp lực cực lớn từ phố Wall trong quá trình đó. Một chủ tịch bộ phận được ủy thác về công tác nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng, hoàn toàn biết rằng kết quả sẽ rất khủng khiếp. Sau đó ông ta công bố những kết quả nghiên cứu này. Mặt ngoài của vấn đề, hành động đó có thể thấy không rủi ro. Nhưng cũng có rủi ro trong khi thi hành việc này một cách quá cẩn trọng: khi mức độ khẩn cấp không được đẩy lên cao đủ, thì quy trình thay đổi không thể thành công, và tương lai dài hạn của tổ chức sẽ bị dồn vào vị thế hiểm nghèo. Khi nào mức độ khẩn cấp là đủ? Từ những gì tôi thấy, thì câu trả lòi là khi khoảng
Xem thêm

18 Đọc thêm

Cùng chủ đề