ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 - TRƯỜNG THPTBC PHẠM QUANG THẨM PPT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 - TRƯỜNG THPTBC PHẠM QUANG THẨM PPT":

Bài soạn Đề thi HSG Ngữ văn 6 lần 1 năm học 2010 - 2011

BÀI SOẠN ĐỀ THI HSG NGỮ VĂN 6 LẦN 1 NĂM HỌC 2010 - 2011

Môn: Lớp Cõu 1 : - Ni dung : kh th ó s dng hỡnh nh so sỏnh, nhõn húa c ỏo+ Hỡnh nh nhõn húa : ng hiờn ngang , rt du dng phm cht anh dng , hiờn ngang ng thi rt thy chung, du dng ca cõy da trờn mnh t Nam B trong chin tranh, bom n+ ng t : cm sõu , bỏm cht ý chớ kiờn cng bỏm tr, gn bú vi mnh t quờ hng+ Hỡnh nh so sỏnh : dõn lng cõy da ca ngi phm cht kiờn cng thy chung, p ca ngi dõn trong khỏng chin chng M cu nc- Yờu cu : Vit di dng on vn, cú m -kt on, ngụn t chn lcCõu 2 : - Gii thiu s qua v nguyờn nhõn bui quyờn gúp- Tin trỡnh bui quyờn gúp :+ Cụ hiu trng c din vn+ Thy Hiu, thy Tuõn trỡnh chiu hỡnh nh l lt min Trung (hỡnh nh no, cm xỳc ca em trc hỡnh nh ú)+ Cỏc thy cụ giỏo, hc sinh ln lt mang tin, lờn quyờn gúp (tõm trng nh th no)- Kt qu thu c, cm xỳc ca em ra sao khi tham ra bui ng h------------ Hết --------------
Xem thêm

2 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học 2010 – 2011 Môn thi : Tiếng Anh Lớp 12 CT pptx

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN THI : TIẾNG ANH LỚP 12 CT PPTX

th Asian Games? a. 463 sports and events b. 346 sports and events c. 436 sports and events d. 634 sports and events BẢN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM Học sinh khoanh tròn A, B, C, hay D vào bản trả lời bên dưới cho các câu từ 1 đến 40 01. a b c d 02. a b c d 03. a b c d 04. a b c d 05. a b c d 06. a b c d 07. a b c d 08. a b c d 09. a b c d 10. a b c d 11. a b c d 12. a b c d 13. a b c d 14. a b c d 15. a b c d 16. a b c d 17. a b c d

5 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Năm học 2010 – 2011 Môn: TIẾNG ANH – Lớp 12 pdf

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 12 PDF

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Năm học 20102011 Môn: TIẾNG ANH – Lớp 12 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions Question 1: A. shifts B. works C. groups D. hands Question 2: A. head B. clean C. beat D. teach Question 3: A. thumb B. think C. themselves D. thorough Question 4: A. confided B. obliged C. determined D. agreed Question 5: A. signal B. slightly C. polite D. excited Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Question 6: Yesterday she …………… to go to the cinema with me. A. promised B. promise C. promises D. promising Question 7: Tell her friends ………… her at lunch time. A. not phone B. not to phone C. don’t phone D. to not phone Question 8: My uncle is a famous photographer. He ………….thousands of pictures since 1990. A. takes B. taken C. took D. has taken Question 9: Unless the noise from my neighbours stops, I will ………… the exams. A. felt B. fell C. fail D. feel Question 10: Her parents gave her …………………because she was the top student in her class. A. a prize B. a price C. a present D. a gift Question 11: The American are much more …………. than the Indians and the Chinese with physical attractiveness when choosing a wife or a husband. A. satisfied B. responsible C. concerned D. delighted Question 12: A majority of the Indian students agree that a woman has to …………… more in the marriage than a man. A. sacrifice B. attend C. contribute D. control Question 13: In many parts of the world, it is customary for people to shake hands upon meeting as a
Xem thêm

4 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học 2010 – 2011 Môn thi : Tiếng Anh Lớp 12 pdf

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN THI : TIẾNG ANH LỚP 12 PDF

1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học 20102011 Môn thi : Tiếng Anh Lớp 12 CT Chuẩn &Nâng cao Thời gian : 60 phút (không kể phát đề) Ngày thi : 18/4/2009 (Đề gồm Phần Tự luận & Trắc nghiệm, 4 trang) Chữ ký Giám khảo Điểm Số phách Số thứ tự Học sinh làm bài thi ngay vào phần chừa trống của đề thi TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN: (2ms) Writing Skill: Finish the second sentence so that it has the same meaning as the first one. (2ms) 1. The weather is warm and I feel good. The warmer ______________________________________________________ 2. Mary said: “I work for a big company.” Mary said that _____________________________________________________ 3. You can buy toothpaste at the drugstore. Toothpaste ________________________________________________________
Xem thêm

5 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học 2010 – 2011 Môn thi : Tiếng Anh ppsx

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN THI : TIẾNG ANH PPSX

1 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học 20102011 Môn thi : Tiếng Anh Lớp 12 CT Chuẩn &Nâng cao Thời gian : 60 phút (không kể phát đề) (Đề gồm Phần Tự luận & Trắc nghiệm, 4 trang) Chữ ký Giám khảo Điểm Số phách Số thứ tự Học sinh làm bài thi ngay vào phần chừa trống của đề thi TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN: (2ms) Writing Skill: Finish the second sentence so that it has the same meaning as the first one. (2ms) 1. The weather is warm and I feel good. The warmer ______________________________________________________ 2. Mary said: “I work for a big company.” Mary said that _____________________________________________________ 3. You can buy toothpaste at the drugstore. Toothpaste ________________________________________________________ 4. You should keep the flowers in a warm sunny place. The flowers _______________________________________________________
Xem thêm

5 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học 2010 – 2011 Môn thi : Tiếng Anh pot

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN THI : TIẾNG ANH POT

1 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học 20102011 Môn thi : Tiếng Anh Lớp 12 CT Chuẩn &Nâng cao Thời gian : 60 phút (không kể phát đề) (Đề gồm Phần Tự luận & Trắc nghiệm, 4 trang) Chữ ký Giám khảo Điểm Số phách Số thứ tự Học sinh làm bài thi ngay vào phần chừa trống của đề thi TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN: (2ms) Writing Skill: Finish the second sentence so that it has the same meaning as the first one. (2ms) 1. The weather is warm and I feel good. The warmer ______________________________________________________ 2. Mary said: “I work for a big company.” Mary said that _____________________________________________________ 3. You can buy toothpaste at the drugstore. Toothpaste ________________________________________________________ 4. You should keep the flowers in a warm sunny place. The flowers _______________________________________________________
Xem thêm

5 Đọc thêm

Bài soạn Đề và HDC học sinh giỏi lớp 9 năm học 2010-2011

BÀI SOẠN ĐỀ VÀ HDC HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2010-2011

Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần làm rõ các ý chính sau: - Giới thiệu khái quát về tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa và nêu cảm nhận chung về những nhân vật trong tác phẩm.1,00- Trình bày những cảm nhận về vẻ đẹp của những nhân vật trong truyện (những con người lao động bình thường), chủ yếu là nhân vật chính - anh thanh niên.+ Nhân vật anh thanh niên: yêu cuộc sống (yêu cái đẹp, sống ngăn nắp, trồng hoa…); tấm lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm cao với công việc; anh hiểu được ý nghĩa của công việc mình làm; khiêm tốn; luôn quan tâm đến người khác một cách tự nhiên và chân thành.+ Các nhân vật phụ xuất hiện gián tiếp qua lời giới thiệu của anh thanh niên (anh cán bộ nghiên cứu sét, bác kĩ sư nông nghiệp): tự nguyện hy sinh hạnh phúc riêng của mình vì lợi ích chung của cộng đồng; niềm say mê công việc…- Khái quát vẻ đẹp và ý nghĩa hình tượng của những nhân vật: vẻ đẹp tâm hồn của những con người lao động bình dị.* HS có thể đề cập đến những nhân vật phụ xuất hiện trực tiếp nhưng đây không phải là yêu cầu bắt buộc.4,00- Nêu cảm xúc, suy nghĩ về nhân vật. 1,00Lưu ý: Giám khảo chỉ cho điểm tối đa khi học sinh đạt được cả hai yêu cầu về kĩ năng và kiến thức.UBND HUYỆN QUẾ SƠN KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆNPHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Năm học 2010-2011Môn: Ngữ văn - lớp 9Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)HƯỚNG DẪN CHẤM THI - VÒNG III. Hướng dẫn chung
Xem thêm

6 Đọc thêm

Bài giảng Đề và HDC học sinh giỏi lớp 9 năm học 2010-2011

BÀI GIẢNG ĐỀ VÀ HDC HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2010-2011

Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần làm rõcác ý chính sau: - Giới thiệu khái quát về tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa và nêu cảm nhận chungvề những nhân vật trong tác phẩm.1,00- Trình bày những cảm nhận về vẻ đẹp của những nhân vật trong truyện(những con người lao động bình thường), chủ yếu là nhân vật chính - anhthanh niên.+ Nhân vật anh thanh niên: yêu cuộc sống (yêu cái đẹp, sống ngăn nắp,trồng hoa…); tấm lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm cao với công việc;anh hiểu được ý nghĩa của công việc mình làm; khiêm tốn; luôn quan tâmđến người khác một cách tự nhiên và chân thành.+ Các nhân vật phụ xuất hiện gián tiếp qua lời giới thiệu của anh thanhniên (anh cán bộ nghiên cứu sét, bác kĩ sư nông nghiệp): tự nguyện hysinh hạnh phúc riêng của mình vì lợi ích chung của cộng đồng; niềm saymê công việc…- Khái quát vẻ đẹp và ý nghĩa hình tượng của những nhân vật: vẻ đẹp tâmhồn của những con người lao động bình dị.* HS có thể đề cập đến những nhân vật phụ xuất hiện trực tiếp nhưngđây không phải là yêu cầu bắt buộc.4,00- Nêu cảm xúc, suy nghĩ về nhân vật. 1,00Lưu ý: Giám khảo chỉ cho điểm tối đa khi học sinh đạt được cả haiyêu cầu về kĩ năng và kiến thức.UBND HUYỆN QUẾ SƠN KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆNPHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Năm học 2010-2011Môn: Ngữ văn - lớp 9Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)HƯỚNG DẪN CHẤM THI - VÒNG III. Hướng dẫn chung
Xem thêm

6 Đọc thêm

De thi HSG van 9 Năm 2010

DE THI HSG VAN 9 NĂM 2010

UBND THỊ XÃ BỈM SƠN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 PHÒNG GD&ĐT NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: NGỮ VĂN THỜI GIAN 150 PHÚT KHÔNG KỂ THỜI GIAN GIAO ĐỀĐỀ BÀI:Câu 1: Vận dụng về kiến thức đã học về trường từ vựng để phân tích cái hay trong cách dùng từ ở bài thơ sau ( 4điểm)Áo đỏ em đi giữa phố đôngCây xanh như cũng ánh theo hồngEm đi lửa cháy trong bao mắtAnh đứng thành tro em biết không? ( Vũ Quần Phương- Áo đỏ)Câu 2: (8 điểm) Hãy viết một bài phát biểu trong buổi sinh hoạt lớp để thuyết phục các bạn tin rằng: Trong học tập, ngoài việc học tập trên lớp do thầy cô truyền thụ, việc tự học của bản thân là cách học hiệu quả nhất.Câu 3: ( 8 điểm) Phân tích hình ảnh Bếp lửa trong tác phẩm cùng tên của nhà thơ Bằng Việt.ĐÁP ÁNCâu 1: - Các từ: áo(đỏ), cây ( xanh), ánh (hồng), lửa cháy, tro tạo thành hai trường từ vựng: trường từ vựng chỉ màu sắc và chỉ lửa và những sự vật hiện tượng có liên quan đến lửa.- Các từ thuộc 2 trường từ vựng có quan hệ chặt chẽ với nhau. Màu áo đỏ thắp lên trong ánh mắt chàng trai ngọn lửa. Ngọn lửa đó lan tỏa trong con người anh làm anh say đắm, ngất ngây, đến mức biến thành tro và lan cả không gian, làm không gian cũng như biến sắc (Cây xanh như cũng ánh theo hồng).- Sử dụng hiệu quả tu từ từ vựng bài thơ gây ấn tượng người đọc, và thể hiện một tình yêu mãnh liệt.Câu 2: - Yêu cầu về hình thức + dẫn dắt vào đề tự nhiện hấp dẫn, bố cục 3 phần + Lập luận chặt chẽ, có sức thuyết phục.
Xem thêm

1 Đọc thêm

ĐỀ THI HSG LỚP 9 2010-2011

ĐỀ THI HSG LỚP 9 2010-2011

UBND THỊ XÃ BỈM SƠN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 PHÒNG GD&ĐT NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: NGỮ VĂN THỜI GIAN 150 PHÚT KHÔNG KỂ THỜI GIAN GIAO ĐỀĐỀ BÀI:Câu 1: Vận dụng về kiến thức đã học về trường từ vựng để phân tích cái hay trong cáchdùng từ ở bài thơ sau ( 4điểm)Áo đỏ em đi giữa phố đôngCây xanh như cũng ánh theo hồngEm đi lửa cháy trong bao mắtAnh đứng thành tro em biết không? ( Vũ Quần Phương- Áo đỏ)Câu 2: (8 điểm) Hãy viết một bài phát biểu trong buổi sinh hoạt lớp để thuyết phục cácbạn tin rằng: Trong học tập, ngoài việc học tập trên lớp do thầy cô truyền thụ, việc tựhọc của bản thân là cách học hiệu quả nhất.Câu 3: ( 8 điểm) Phân tích hình ảnh Bếp lửa trong tác phẩm cùng tên của nhà thơ BằngViệt.ĐÁP ÁNCâu 1: - Các từ: áo(đỏ), cây ( xanh), ánh (hồng), lửa cháy, tro tạo thành hai trường từvựng: trường từ vựng chỉ màu sắc và chỉ lửa và những sự vật hiện tượng có liên quan đếnlửa.- Các từ thuộc 2 trường từ vựng có quan hệ chặt chẽ với nhau. Màu áo đỏ thắp lên trongánh mắt chàng trai ngọn lửa. Ngọn lửa đó lan tỏa trong con người anh làm anh say đắm,ngất ngây, đến mức biến thành tro và lan cả không gian, làm không gian cũng như biếnsắc (Cây xanh như cũng ánh theo hồng).- Sử dụng hiệu quả tu từ từ vựng bài thơ gây ấn tượng người đọc, và thể hiện một tìnhyêu mãnh liệt.Câu 2: - Yêu cầu về hình thức + dẫn dắt vào đề tự nhiện hấp dẫn, bố cục 3 phần + Lập luận chặt chẽ, có sức thuyết phục.
Xem thêm

1 Đọc thêm

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BỘ MÔN SINH HỌC 10-11

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BỘ MÔN SINH HỌC 10-11

THCS Gio An, Phòng GD&ĐT Gio LinhCụm Tháng 02/2011Một số vấn đề hay và khótrong Sinh học lớp 94THCS Thành Cổ TX Quảng Trị, Phòng GD&ĐT Quảng TrịTỉnh Tháng 3/2011Đổi mới kiểm tra đánh giá kếtquả học tập môn Sinh học củaHS ở trường THCSCác chuyên đề ngoài thực hiện một tiết dạy còn thực hiện thêm chuyên đề bổ sung, gửi thôngbáo chuyên đề kèm theo giáo án bài dạy về chuyên viên phụ trách 15 ngày trước khi thực hiện chuyênđề, gửi giáo án đã góp ý sau khi thực hiện chuyên đề 05 ngày. 2. Phụ trách địa bàn và chuyên đề:* Đông Hà - Cam lộ : Cô Trần Ngọc Anh , Cô Lê Thị Xuân.* Gio Linh - Vĩnh Linh: Thầy Trần Cảnh Dũng và Thầy Nguyễn Định* Hướng Hoá - Đakrông: Cô Ngô Thị Xuân Sương và Thầy Nguyễn Văn Tiềm.2* Triệu Phong - Hải Lăng - Quảng Trị: Thầy Nguyễn Thuận, Cô Phan Thị Thảo, Thầy NguyễnDuy Phương.* Lưu ý: Tất cả các đề thi soạn trên file Word, cở chữ 13, font Times New Roman, đặt tênfile “ tên trường- tên đề- (học kỳ)- năm”(VD THPTĐha-KT-HKI-10 ) gửi về chuyên viên phụtrách bộ môn qua đường email (nếu chuyển bằng cách khác thì phải có đĩa CD chứa file soạnthảo).Trên đây là KHBM môn Sinh học, đề nghị các thành viên trong HĐBM và các giáo viên dạymôn Sinh học thực hiện nghiêm túc; nếu có gì cần trao đổi xin liên hệ với chuyên viên phụ trách bộ môn (DĐ:0915011486- 0532200486, email: betrangqt@gmail.com hoặc ĐT phòng GDTrH: 053 853 016).
Xem thêm

3 Đọc thêm

Gián án Đề thi HSG Tỉnh QNinh 2010 (V2)

GIÁN ÁN ĐỀ THI HSG TỈNH QNINH 2010 (V2)

cùng, là một giọt sương phản chiếu cả bầu trời, là giọt nước mắt mang chứa cả cõi lòngcon người.”(“Vợ nhặt” - Chất thơ vút lên từ cái đói và cái chết -- Tư liệu Ngữ văn 12 - Tr.184 - NXB Giáo dục, 2008)Họ và tên, chữ kýcủa giám thị số 1:…………………………………………Anh (chị) hiểu và suy nghĩ như thế nào về quan niệm trên ? Hãy làm sáng tỏ quaviệc phân tích một vài tác phẩm trong chương trình Ngữ văn THPT.----------------------Hết----------------------Họ và tên thí sinh:…………………………………..Số báo danh:…………….…
Xem thêm

2 Đọc thêm

Đề thi hocóinh gioi mon van ( tham khao)

ĐỀ THI HOCÓINH GIOI MON VAN ( THAM KHAO)

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2010-2011MÔN NGỮ VĂN – LỚP 12Thời gian : 120 phútĐề : Nhận xét về thơ Hồ Chí Minh sáng tác ở Việt Bắc từ năm 1941 đến năm 1945 và trong thời kì kháng chiến chống Pháp, sách giáo khoa Ngữ văn 12 (chương trình cơ bản) viết : “Nổi bật trong thơ Người là hình ảnh nhân vật trữ tình mang nặng “nỗi nước nhà” mà phong thái vẫn ung dung, tâm hồn luôn hòa hợp với thiên nhiên, thể hiện bản lónh của một nhà cách mạng vó đại luôn luôn làm chủ tình thế, tin vào tương lai tất thắng của cách mạng, tuy trước mắt còn biết bao gian nan thử thách”. Anh (chò) hãy làm rõ ý kiến trên qua những hiểu biết về thơ của Chủ tòch Hồ Chí Minh.----- ***** -----HƯỚNG DẪN CHẤM HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MÔN NGỮ VĂN – LỚP 12Năm học 2010-2011I. Yêu cầu về kó năng : học sinh cần có kó năng viết một bài văn nghò luận văn học, kó năng viết câu, dựng đoạn, diễn đạt rõ ràng, ít mắc các lỗi dùng từ, đặt câu…II. Yêu cầu về kiến thức :1. Học sinh cần có kiến thức về thơ Hồ Chí Minh sáng tác ở Việt Bắc từ năm 1941 đến năm 1945 và trong thời kì kháng chiến chống Pháp, ít nhất là những bài đã học ở bậc THCS :- Giai đoạn 1941 – 1945 : Tức cảnh Pác Bó- Giai đoạn 1946 – 1954 : Cảnh khuya, Rằm tháng giêng, Tin thắng trận.2. Những bài thơ này đều thể hiện một cách tự nhiên vẻ đẹp con người thi nhân – chiến só Hồ Chí Minh “mang nặng “nỗi nước nhà” mà phong thái vẫn ung dung, tâm hồn luôn hòa hợp với thiên nhiên, thể hiện bản lónh của một nhà cách mạng vó đại luôn luôn làm chủ tình thế, tin vào tương lai tất thắng của cách mạng, tuy trước mắt còn biết bao gian nan thử thách”.- Bài Tức cảnh Pác Bó: hoàn cảnh hoạt động bí mật gian khổ (ở hang đá, ăn cháo bẹ,
Xem thêm

2 Đọc thêm

DA MTCT Sinh 12-Tỉnh GL

DA MTCT SINH 12-TỈNH GL

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNHGIALAI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2010-2011 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN SINH HỌC LỚP 12 THPT (Đáp án gồm 9 trang) Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂMQui định: Học sinh trình bày vắn tắt cách giải, công thức áp dụng, kết quả tính toán vàoô trống liền kề bài toán. Các kết quả tính gần đúng, nếu không có chỉ định cụ thể, đượcngầm định chính xác tới 4 chữ số phần thập phân sau dấu phẩy. Bài 1 (5 điểm).Ở một chủng vi khuẩn Lactic nếu được nuôi cấy trong điều kiện pH = 3 thì thờigian một thế hệ là 30 phút còn nếu nuôi cấy ở điều kiện pH = 4 thì thời gian một thế hệlà 20 phút. Đem nuôi cấy 100000 tế bào vi khuẩn trên trong 3 giờ, một phần ba thờigian đầu nuôi cấy trong môi trường có độ pH = 3, sau đó chuyển sang môi trường có độpH = 4. Sau 3 giờ thì số lượng cá thể của quần thể vi khuẩn Lactic là bao nhiêu, nếu chorằng không có vi khuẩn nào bị chết và quần thể vi khuẩn luôn giữ ở pha luỹ thừa.Cách giải Kết quả Điểm- Thời gian nuôi cấy trong môi trường có PH=3 là1giờ.- Số lần phân chia trong thời gian này là: 60/30 = 2 lần.- Số cá thể vi khuẩn Lactic tạo ra sau 1 giờ là:Nt = N0 . 2
Xem thêm

9 Đọc thêm

Đề thi toán HKI 9-có đáp án

ĐỀ THI TOÁN HKI 9-CÓ ĐÁP ÁN

⊥BC. b/ Vẽ đường kính COD, đường thẳng qua O và vuông góc CD cắt DB ở E . Chứng minh tứ giác OAEB là hình thang cân. ------------- HẾT ------------- * Chú ý: Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh : ……………………………; Số báo danh:………………….. Họ tên giám thị 1:……………………………………Chữ kí ……………………. Họ tên giám thị 2: …………………………………...Chữ kí …………………….. ĐỀ CHÍNH THỨC(Đề gồm 01 trang) SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 9 HỌC KỲ I NĂM HỌC 20102011A/ PHẦN TỰ CHỌN 2 điểmCâu 1:a/ Muốn khai phương một tích các thừa số không âm ta có thể khai phương từng thừa số rồi nhân các kết quả với nhau. b/ Áp dụng: Tính 4.100 4 100 2.10 20= = = Câu 2: Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì:- Điểm đó cách đều hai tiếp điểm.- Tia kẻ từ điểm đó đi qua tâm là tia phân
Xem thêm

4 Đọc thêm

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA TỔ NĂM 2010-2011

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA TỔ NĂM 2010-2011

- Tiến hành kiểm tra toàn diện 15% giáo viên.- Sinh hoạt chuyên môn theo qui định ( Ký giáo án, họp tổ, dự giờ, thao giảng, báo giảng....) - Thực hiện công việc cơ quan. 5. Tháng 12/2010 :* Chủ điểm: Chào mừng ngày thành lập QĐNDVN 22/12.* Nội dung hoạt động chính :- Thi đua “Dạy tốt - Học tốt” và xây dựng kỷ luật học đường.- Chuẩn bị các điều kiện cho kết thúc học kỳ I.- Kiểm tra việc thực hiện chương trình ở các môn học.- Kiểm tra hồ sơ sổ sách chuyên môn của giáo viên.- Tham gia một số hoạt động TDTT chào mừng ngày thành lập QĐND VN 22/12.-Tiếp tục thực hiện các khoản thu theo qui định.- Sinh hoạt chuyên môn theo qui định ( Ký giáo án, họp tổ, dự giờ, thao giảng, báo giảng....) - Thực hiện công việc cơ quan. 6. Tháng 01/2011:* Chủ điểm: Chào mừng ngày học sinh, sinh viên 09/01 và kết thúc học kỳ I.* Nội dung hoạt động chính :- Tổ chức kiểm tra học kỳ I và đánh giá xếp loại học sinh .- Sơ kết học kỳ I và báo cáo kết quả cho nhà trường để báo cáo sơ kết học kỳ I.- Tham gia lễ sơ kết học kỳ I và thực hiện nhiệm vụ học kỳ II (2010-2011).2- Kiểm tra việc thực hiện quy chế kiểm tra cho điểm của giáo viên.- Thực hiện thí điểm đánh giá chuẩn nghề nghiệp của giáo viên.- Tiếp tục thực hiện các khoản thu theo qui định.- Sinh hoạt chuyên môn theo qui định ( Ký giáo án, họp tổ, dự giờ, thao giảng, báo giảng....) - Thực hiện công việc cơ quan. 7. Tháng 02/2011:* Chủ điểm: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2.* Nội dung hoạt động chính :- Triển khai kế hoạch nghỉ tết Nguyên đán (Năm 2011).
Xem thêm

4 Đọc thêm

de cuong on thi hoa 12 hk 1

DE CUONG ON THI HOA 12 HK 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮKTRƯỜNG THPT DTNT N’TRANG LƠNG NĂM HỌC 2010-2011ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I – MÔN HÓA LỚP 121/ Chương 1: ESTE-LIPIT- Nắm được khái niệm este, este đơn chức, este no đơn chức; tên gọi và công thức một số este, VD: este có mùi dứa chín, este có mùi thơm của chuối chín; t/chh và điều chế este- Nắm được khái niệm &t/chh của lipit, chất béo; khái niệm và PP điều chế xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp- Biết vận dụng để làm bài tập dạng lý thuyết và tính toán.- BT SGK: 1,2,3,4,5,6 (tr.7); 1,2,3,4,5 (Tr.11, 12); 2,3,5 (tr.15,16); 1,2,3,4,5,6,7,8 (tr.18)- BT SBT: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, 1.11,(tr.3,4); 1.18, 1.19, 1.23 (tr. 6,7) (tr.3,4); 1.30 (tr.9).2/ Chương 2: Cacbohiđrat- Khái niệm, công thức cacbohiđrat: Cn(H2O)m ; khái niệm, công thức, tên gọi, cấu tạo, t/cvl, t/chh của glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ.- Lưu ý các dạng bài tập ở phần này:+ Dạng bài nhận biết: SGK: 1,2,5 (tr.25) & 1,3 (tr.36, 37), 2(tr.37)+ Dạng bài về khái niệm: SGK: 1, 2, 5 (tr33, 34) + Tính toán liên quan đến hiệu suất p/ư: SGK: 4,5 (tr37); 2.34 (SBT tr15)+ Lập CTPT: SGK: 6(tr.37)+ Sơ đồ chuyển hóa: SBT: 2.23 (tr.13)+Bài trong SBT: 2.1,2.2,2.3,2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10 (tr. 10, 11); 2,16->2,25 (tr.12,13); 2.30->2.35 (tr. 14, 15).3/ Chương 3: Amin, amino axit và protein
Xem thêm

2 Đọc thêm

Chuyên Nguyễn Du 2010-2011

CHUYÊN NGUYỄN DU 2010-2011

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT ĐĂK LĂK NĂM HỌC 2010-2011 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: HÓA HỌC- CHUYÊN Thời gian:120 phút(không kể thời gian giao đề)Câu 1(1,5 điểm)Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra(nếu có)khi tiến hành các thí nghiệm sau:a/ cho mẫu kim loại Na vào dung dịch CuCl2.b/ cho mẫu đá vôi vào dung dịch KHSO4c/ cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3d/ cho canxicacbua vào nướce/ đun nóng tinh bột trong dung dịch axit H2SO4 loãng, thu được dung dịch X. Cho X vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng nhẹ.g/ cho lòng trắng trứng vào rượu etylic.Câu 2 (2.5 điểm) 1/ từ quặng pirit sắt, natri clorua, oxi, nước, hãy viết các phương trình hóa học điều chế các chất: FeSO4, FeCl2, FeCl3, sắt III hiđroxit, Na2SO3, NaHSO4. 2/ hòa tan 0.8 gam hỗn hợp gồm một kim loại hóa trị II và một kim loại hóa trị III cần dùng 34 ml dung dịch HCl 2M.a/ cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan.b/ nếu kim loại hóa trị III là Al và có số mol bằng 5 lần số mol của kim loại hóa trị II thì kim loại hóa trị II là kim loại nào?Câu 3 (1.5 điểm)nhiệt phân hoàn toàn một lượng MgCO3 sau một thời gian thu được chất rắn A và khí B. Hấp thụ hết khí B bằng dung dịch NaOH thu được dung dịch C. Dung dịch C vừa tác dụng được với BaCl2, vừa tác dụng được với KOH. Hòa tan chất rắn A bằng dung dịch axit sunfuric loãng, dư thu được khí B và dung dịch D. Xác định thành phần của A, B, C, D và viết các phương trình hóa họcCâu 4 (2,0 điểm)Nung 93.9 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Al trong môi trường chân không. Sau khi phẩn ứn xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y. chia Y làm 2 phần:Phần 1 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 1.344 lít H2
Xem thêm

3 Đọc thêm

Đề và đáp án anh 8 hk1 2010-2011

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN ANH 8 HK1 2010-2011

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐTTHỊ XÃ NINH HÒAĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011MÔN: TIẾNG ANH LỚP 8Thời gian làm bài: 45 phút(Không tính thời gian phát đề)(Học sinh làm bài trên tờ giấy kiểm tra riêng, không được làm trên tờ đề này)QUESTION 1: (1m)Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others 1. A. pancake B. relative C. tragedy D. jam2. A. enroll B. both C. lost D. program3. A. reach B. dream C. speak D. deaf 4. A. curly B. library C. lucky D. tryQUESTION 2: (5ms) Choose the correct words/phrases to complete the sentences 1)What . . . she look like? She’s tall and thin.A. do B. does C. doing D. is2)I am good at English and I enjoy . . . to foreigners.A. talk B. to talk C. talking D. talked3)Sorry! She’s out. Would you like . . . a message?A. to leave B. leaving C. leave D. left4)
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 5

ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 5

PHÒNG GIÁO DỤC Kì thi chọn học sinh giỏi toàn tỉnh VĨNH PHÚC Năm học 2010-2011ĐỀ CHÍNH THỨC Môn toán lớp 5 ( Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề) Câu 1: Tổng độ dài các cạnh hình chữ nhật gấp 5 hiệu hai cạnh đó. Tính chu vi hình chữ nhật biết diện tích của nó là 600m2Câu 2 :Một phép chia có thương là 5 số dư là 2. Tổng của số bị chia , số chia và số dư là 106. Tìm phép tính đó.Câu 3: Tìm một số tự nhiên có 2 chữ số, biết rằnh nếu thêm chữ số 1 vào xen giữa hai chữ số của số đó thì ta dược số mới lớn hơn 7 lần số cần tìm 4 đơn vị.Câu 4 : Trong cuộc thi đố vui để học về an toàn giao thong,nếu trả lời đúng 1 câu tính 10 điểm, sai trừ 15 điểm.Kết quả bạn Huy trả lời 20 câu được 50 điểm. Hỏi bạn Huy trả lời bao nhiêu câu đúng, bao nhiêu câu sai?Câu 5: Cho hình thang vuông ABCD có góc A và óc D vuông . Đường AC cắt BH taih điển I. Hãy so sánh diện tích tam giác DHI và IBC.
Xem thêm

1 Đọc thêm

Cùng chủ đề