TẢI THỦ PHẠM CHÍNH GÂY "BỆNH PHỤ KHOA" CHO CHỊ EM VĂN PHÒNG - NGUYÊN NHÂN GÂY RA "BỆNH PHỤ KHOA" CHO DÂN VĂN PHÒNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "TẢI THỦ PHẠM CHÍNH GÂY "BỆNH PHỤ KHOA" CHO CHỊ EM VĂN PHÒNG - NGUYÊN NHÂN GÂY RA "BỆNH PHỤ KHOA" CHO DÂN VĂN PHÒNG":

TRUY CẬP TÀI NGUYÊN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HCM

TRUY CẬP TÀI NGUYÊN ĐIỆN TỬ THƯ VIỆN ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HCM

o Xem thông tin v ề tài li ệ u đ ã ch ọ n qua “tóm l ượ c” hay “chi ti ế t”
Minh h ọ a:
Ch ọ n Đề m c trong giao di ệ n tìm ki ế m v ớ i t ừ khóa “vi ệ t nam”
Danh sách li ệ t kê nh ữ ng Đề m c có ch ứ a T ừ khóa “Vi ệ t Nam” có trong tiêu đề chính và c ả trong tiêu đề ph . Dò tìm Đề m c thích h ợ p (Ví d : ch ọ n Tiêu đề đề m c “T ả o—Vi ệ t Nam”). h ệ th ố ng s ẽ cho ta m ộ t danh sách nh ữ ng tài li ệ u mang Đề m c này.
Xem thêm

16 Đọc thêm

Phương pháp SPF động và ứng dụng trong lọc thư rác

PHƯƠNG PHÁP SPF ĐỘNG VÀ ỨNG DỤNG TRONG LỌC THƯ RÁC

đủ l ớ n và đả m b ả o tính chính xác c a các m ẫ u. Nh ữ ng thông tin c ầ n ch ắ t l ọ c t ừ các m ẫ u bao g ồ m: Đị a ch ỉ IP c a máy ch g ử i th ư ; tên mi ề n t ươ ng ứ ng ghi trên đị a ch ỉ th ư đ i ệ n t ử
c a ng ườ i g ử i; th ờ i gian g ử i th ư và thông tin phân lo ạ i th ư : th ư rác hay th ư bình th ườ ng. Ba thông tin đầ u có th ể d ễ dàng l ấ y ra t ừ ph ầ n header c a th ư ho ặ c t ừ log file c a máy ch . Nhóm tác gi ả ch ọ n ph ươ ng pháp th ứ hai là thu th ậ p log file c a máy ch mail t ạ i Tr ườ ng Đạ i h ọ c Hà N ộ i để ch ắ t l ọ c ra nh ữ ng thông tin c ầ n thi ế t. Toàn b ộ t ậ p m ẫ u đượ c l ư u tr ữ d ướ i d ạ ng c ơ s ở d ữ li ệ u, cho phép các b ướ c nghiên c ứ u ti ế p theo d ễ dàng s ử d ng. S ố l ượ ng th ư trong t ậ p d ữ li ệ u m ẫ u nh ư sau:
Xem thêm

7 Đọc thêm

CÁC DỊCH VỤ WEB

16 CÁC D Ị CH V Ụ WEB

Ngoài ra, Microsoft c ũ ng đư a ra thêm m ộ t ý t ưở ng m ớ i v ề t ậ p tin Discovery File, có ph ầ n m ở r ộ ng là .disco. T ậ p tin d ạ ng này dùng để cung c ấ p các thông tin cho các trình duy ệ t để các trình duy ệ t này có th ể xác đị nh đượ c các trang trên các máy ch mà có ch ứ a các d ch v Web.

4 Đọc thêm

Dịch vụ Vi thanh toán

D Ị CH V Ụ THANH TOÁN

PayPal d ự tính tung ra d ch v Vi thanh toán vào mùa xuân n ă m nay và s ả n ph ẩ m này đượ c d ự đ óan s ẽ chi ế m v trí hàng đầ u trên th tr ườ ng. Chuyên gia Cundiff nh ậ n đị nh :"PayPal ch ắ c ch ắ n s ẽ giành th ph ầ n l ớ n trên th tr ườ ng download nh ạ c".
Yaga: Là nhà cung c ấ p d ch v dành cho các t ờ báo và t ạ p chí mu ố n bán n ộ i dung qua m ạ ng, m c đ ích c a Yaga là m ộ t gi ả i pháp thanh toán hoàn h ả o: Công ngh ệ
Xem thêm

9 Đọc thêm

SO TAY HOAT DONG CUA NGAN HANG THE GIOI.pdf

SO TAY HOAT DONG CUA NGAN HANG THE GIOI.PDF

ho ạ ch này đư a ra để Ngân hàng th ế gi ớ i xem xét và sàng l ọ c các ch ươ ng trình hay các ti ể u d ự án theo cách phù h ợ p v ớ i quy đị nh c a chính sách này (xem ph l c C để bi ế t thêm chi ti ế t). Bên vay s ẽ đư a các v ấ n đề trong khung k ế ho ạ ch này vào thi ế t k ế d ự án. 14. Chu ẩ n b K ế ho ạ ch dân t ộ c thi ể u s ố cho ch ươ ng trình và ti ể u d ự án. N ế u thông qua vi ệ c sàng l ọ c m ộ t ch ươ ng trình c th ể ho ặ c ti ể u d ự án trong khung k ế ho ạ ch dân t ộ c thi ể u s ố cho th ấ y r ằ ng có ng ườ i dân t ộ c thi ể u s ố sinh s ố ng ho ặ c g ắ n bó v ớ i khu v ự c c a ch ươ ng trình ho ặ c ti ể u d ự án, bên vay ph ả i đả m b ả o r ằ ng đ ánh giá xã h ộ i và k ế ho ạ ch dân t ộ c thi ể u s ố ph ả i đượ c ti ế n hành tr ướ c khi th ự c hi ệ n ch ươ ng trình ho ặ c ti ể u d ự án theo đ úng quy đị nh c a b ả n chính sách này. Bên vay trình k ế ho ạ ch dân t ộ c thi ể u s ố cho Ngân hàng th ế gi ớ i xem xét tr ướ c khi Ngân hàng cân nh ắ c li ệ u ch ươ ng trình ho ặ c ti ể u d ự
Xem thêm

16 Đọc thêm

Tổng quan về hệ thống firewall

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG FIREWALL

Tuy nhiên có nhi ề u bi ệ n pháp k ỹ thu ậ t có th ể đượ c áp d ng cho vi ệ c l ọ c gói tin nh ằ m kh ắ c ph c y ế u đ i ể m này. Ví d nh ư đố i v ớ i các công ngh ệ packet filtering ph ứ c t ạ p thì không ch ỉ có tr ườ ng đị a ch ỉ IP đượ c ki ể m tra b ở i router mà còn có các tr ườ ng khác n ữ a đượ c ki ể m tra v ớ i các lu ậ t đượ c t ạ o ra trên firewall, các thông tin khác này có th ể là th ờ i gian truy nh ậ p, giao th ứ c s ử d ng, port ...
Xem thêm

24 Đọc thêm

NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NHÀ MÁY ĐÓNG MỚI VÀ SỬA CHỮA TÀU THỦY

NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG VỀ NHÀ MÁY ĐÓNG MỚI VÀ SỬA CHỮA TÀU THỦY

Sang th ế k ỉ 20, lo ạ i tri ề n mooctôn ch ỉ đượ c ti ế p t c xây d ự ng ở Anh và các n ướ c thu ộ c đị a c a Anh. Đ ây là lo ạ i tri ề n c ơ gi ớ i hoá đầ u tiên. Ơ M ỹ và Nam M ỹ thì phát tri ể n r ấ t ph ổ bi ế n m ộ t lo ạ i công trình g ọ i là " đườ ng ray". Nó c ũ ng là lo ạ i công trình mái nghiêng, trên đườ ng tr ượ t có b ố trí ray và xe ch ở tàu. So v ớ i "Tri ề n mooctôn" thì " đườ ng ray" có s ự ti ế n b ộ là xe ch ở tàu có cao độ hai đầ u khác nhau để gi ả m độ nghiêng c a tàu khi thao tác nâng, h ạ . " đườ ng ray" đượ c phát tri ể n m ạ nh ở Liên Xô và các n ướ c khác ở châu Âu. ở Liên Xô nó đượ c dùng r ấ t ph ổ bi ế n và ch ỉ ph c v cho nâng, h ạ tàu ch ứ không s ử a ch ữ a trên đ ó.
Xem thêm

10 Đọc thêm

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất dành cho hộ gia đình và cá nhân

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT DÀNH CHO HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN

7. M c đ ích s ử d ng m ớ i: ..........................................................................................
8. Ph ươ ng th ứ c tr ả ti ề n s ử d ng đấ t (n ế u có): ..............................................................
9. Cam k ế t : .................................................................................................................. - S ử d ng đ úng m c đ ích, ch ấ p hành đầ y đủ các quy đị nh c a pháp lu ậ t

2 Đọc thêm

GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

3.3.2.3. Nh ữ ng thay đổ i chung v ề KNS c a h ọ c sinh THPT ở nhóm th ự c nghi ệ m (v ề ph ươ ng di ệ n ki ế n th ứ c, thái độ và k ĩ n ă ng)
Quá trình thực nghiệm đã khẳng định các biện pháp giáo dục KNS cho học sinh THPT thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là khả thi, có tác động làm thay đổi KNS của học sinh THPT về các phương diên: nhận thức, thái độ và hành vi. Thông qua thực nghiệm, học sinh các lớp thuộc nhóm thực nghiệm đã được củng cố các kĩ năng sống cơ bản là: Kĩ năng xác định giá trị; kĩ năng giao tiếp hiệu quả; kĩ năng đương đầu với cảm xúc, căng thẳng; kĩ năng giải quyết mâu thuẫn một cách tích cực.
Xem thêm

26 Đọc thêm

Định nghĩa các chỉ báo phát triển docx

ĐỊNH NGHĨA CÁC CHỈ BÁO PHÁT TRIỂN DOCX

TRONG T ƯƠ NG LAI, CHÚNG TÔI SE T Ổ CH Ứ C D Ị CH TOÀN B Ộ ĐỊ NH NGH Ĩ A C Ủ A 575 CH Ỉ BÁO PHÁT TRI Ể N C Ủ A NGÂN HÀNG TH Ế GI Ớ I SANG TI Ế NG VI Ệ T ĐỂ PH Ụ C V Ụ CÁC B Ạ N CH Ư A S [r]

10 Đọc thêm

SẢN PHỤ KHOA - GÂY MÊ VÀ GÂY TÊ TRONG SẢN PHỤ KHOA potx

SẢN PHỤ KHOA - GÂY MÊ VÀ GÂY TÊ TRONG SẢN PHỤ KHOA POTX

TRANG 1 SẢN PHỤ KHOA - GÂY MÊ VÀ GÂY TÊ TRONG S Ả N PH Ụ KHOA TẤT CẢ CÁC THỦ THUẬT SẢN KHOA ĐỀU GÂY ĐAU VÀ KHÓ CHỊU CHO NGƯỜI PHÔ NỮ, DO ĐÓ CẦN CHÚ Ý GÂY TÊ, GÂY MÊ GIẢM ĐAU KHI TA TIẾN [r]

11 Đọc thêm

Tuyển tập các cấu trúc tiếng anh thông dụng_2 pptx

TUYỂN TẬP CÁC CẤU TRÚC TIẾNG ANH THÔNG DỤNG 2 PPTX

Có nhi u s a trong chaiề ữ ở CHÚNG TA DÙNG SOME TRONG CÂU XÁC Đ NH VÀ ANY TRONG CÂU PH Đ NH VÀ NGHI V N.Ị Ủ Ị Ấ VÍ D :Ụ There are some pens on the table.Có vài cây bút trên bànở There is[r]

12 Đọc thêm

thiết kế cầu qua sông với phương án '''''''' dầm bê tông cốt thép'''''''', chương 20 doc

THIẾT KẾ CẦU QUA SÔNG VỚI PHƯƠNG ÁN '''''''' DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP'''''''' CHƯƠNG 20 DOC

Xác định các tải trọng tác dụng lên trụ: Ta thấy đối với thân trụ thì vị trí nguy hiểm nhất là vị trí tiếp giáp giữa thân trụ và bệ móng cho nên trong tính toán nội lực do tải trọng gây ra chỉ tính tại hai mặt cắt cơ bản cần thiết cho việc kiểm toán đó là mặt cắt đỉnh bệ móng nhằm tính toán cốt thép thân trụ và mặt cắt chân bệ nhằm xác định tải trọng truyền xuống các cọc.1.1.2.1. Tĩnh tải :Tĩnh tải tác dụng lên trụ có thể chia riêng thành các tải trọng nh- sau:1.1.2.1.1. Tĩnh tải phần 1: Tĩnh tải phần 1 bao gồm trọng l-ợng bản thân của toàn bộ kết nhịp dầm (DC1). Lực tác dụng lên trụ là lực nén đúng tâm có giá trị bằng b-ớc nhảy của biểu đồ lực cắt thi công tổng cộng tại tiết diện trên đỉnh trụ P3 (21):PDC1 = QT QP = 37044.4 (KN)1.1.2.1.2.
Xem thêm

7 Đọc thêm

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 12 pdf

BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM PHẦN 2 CÁC GIAI ĐOẠN TRONG CHU TRÌNH SỐNG CỦA PHẦN MỀM CHƯƠNG 12 PDF

.3 3 3 P PH P H H  ÂN N N T TÍ T Í Í C CH C H H D D D Ò Ò Ò N N N G G G D D D Ữ Ữ Ữ L L L I I I Ệ Ệ Ệ U U U DATA FLOW ANALYSIS - DFA ƒ Thiết kế h−ớng sự kiện, tạo ra các mô-đun với tín[r]

14 Đọc thêm

NHU CẦU PHỤ TẢI ĐIỆN CỦA ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN NHẬN ĐIỆN TRỰC TIẾP TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI CHO 02 NĂM ĐẦU TIÊN docx

NHU CẦU PHỤ TẢI ĐIỆN CỦA ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN NHẬN ĐIỆN TRỰC TIẾP TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI CHO 02 NĂM ĐẦU TIÊN DOCX

TRANG 1 NHU C ẦU PH Ụ TẢI ĐIỆN C ỦA ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÁCH HÀNG S Ử DỤNG ĐIỆN NHẬN ĐIỆN TRỰC TIẾP TỪ LƯỚI ĐIỆN TRUY ỀN TẢI CHO 02 NĂM ĐẦU TI ÊN _BAN HÀNH KÈM THEO QUY TRÌNH DỰ BÁO [r]

1 Đọc thêm

Khủng hoảng tâm thần do stress

KHỦNG HOẢNG TÂM THẦN DO STRESS

đầu, t ình tr ạng stress hay căng thẳng xuất hiện với
nh ững biểu hiện không b ình th ường như thường
xuyên khó ng , hay cáu gắt với người chung quanh,
d ễ nặng đầu, buồn nản, luôn luôn mệt mỏi, ngay cả

6 Đọc thêm

MEN CREATINE PHOSPHOKINASE

MEN CREATINE PHOSPHOKINASE

Phương pháp: 161 b ệnh nhân VMN tại khoa Bệnh Nhiệt Đới – b ệnh viện Chợ
R ẫy được đưa vào nghiên cứu v à phân lo ại theo 5 nhóm: vi tr ùng sinh m
(VTSM), lao, n ấm, tăng bạch cầu ái toan( tăng BCAT), virút, đánh giá lâm s àng t ừ
lúc nh ập viện đến khi xuất viện. Các bệnh nhân được lấy DNT, ghi nhận CPK v à các bi ến số tương ứng lần 1 lúc nhập khoa, lần 2 sau điều trị kháng sinh ít nhất 48

14 Đọc thêm

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỘNG VẬT TRONG SẢN XUẤT VACCINE

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỘNG VẬT TRONG SẢN XUẤT VACCINE

• Vaccine DNA: DNA của tác nhân gây bệnh sẽ được biểu hiện bởi tế
bào người được chủng ngừa. Lợi thế của DNA là rẻ, bền, dễ sản xuất ra số lượng lớn nên thích hợp cho những chương trình tiêm chủng rộng rãi. Ngoài ra, vaccine DNA còn giúp định hướng đáp ứng miễn dịch: tác nhân gây bệnh ngoại bào được trình diện qua MHC loại II, dẫn đến đáp ứng CD4 (dịch thể và tế bào). Khi kháng nguyên của tác nhân đó được chính cơ thể người biểu hiện, nó sẽ được trình diện qua MHC loại I, lúc này đáp ứng miễn dịch tế bào qua CD8 được kích thích. Tuy nhiên phương pháp này là con dao hai lưỡi bởi lẽ tế bào mang DNA lạ có nguy cơ bị nhận diện là "không ta", sinh ra bệnh tự miễn.
Xem thêm

22 Đọc thêm

Tài liệu Biến chứng do đái tháo đường, Ngăn ngừa ra sao? pptx

TÀI LIỆU BIẾN CHỨNG DO ĐÁI THÁO ĐƯỜNG, NGĂN NGỪA RA SAO? PPTX

NHỮNG BIẾN CHỨNG NGUY HIỂM GS-TS Tạ Văn Bình, Giám đốc BV Nội tiết Hà Nội cho biết, người mắc bệnh ĐTĐ thường gặp những biến chứng nguy hiểm như: bệnh mạch vành - gây nhồi máu cơ tim; bệ[r]

7 Đọc thêm

Dùng mật ong đánh tưa lưỡi: lợi bất cập hại pot

DÙNG MẬT ONG ĐÁNH TƯA LƯỠI LỢI BẤT CẬP HẠI

Độc tố này nguy hại cho thần kinh, gây liệt cơ… Hơn nữa, nguồn gốc của nhiều loại mật ong trên thị trường rất khó kiểm soát… TRANG 3 Súc miệng và đánh răng sau khi ăn giúp phòng tránh bệ[r]

4 Đọc thêm