BÁO CÁO “ PHÂN TÍCH CÁC TRƯỜNG HỢP LÀM GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÍ CỦA GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU PPSX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO “ PHÂN TÍCH CÁC TRƯỜNG HỢP LÀM GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÍ CỦA GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU PPSX":

GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU VÀ GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU

GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU VÀ GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU

3->quyết định cua Tòa án, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác; sự kiến pháp lýdo pháp luật quy định (sinh. tư. kết hôn...); gây thiệt hại do hành vi trái phápluật .... Trong các can cứ này thì giao dịch dân sự là loại căn cứ diễn ra phổ biếnnhất. Giao dịch dân sự có thê là hành vi pháp lý đơn phương thế hiện sự tuyên bỏý chí của một chú thể đối với các chủ thê khác như từ bỏ quyẽn đòi nợ, di chúc,từ chối quyển thừa kê ... Giao dịch dán sự cũng có thể là hành vi (sự thoa thuận)giữa hai hay nhiều bên về việc xác lập, thav dổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụdán sự. Có 4 điều kiện cần và đủ đảm bảo cho một giao dịch dân sự có hiệu lực.Khi giao dịch dân sự không có 1 trong 4 điêu kiện nói trên là giao dịch dân sự vôhiệu. Căn cứ vào mức độ tác hại, ánh hưởng cua giao dịch dân sự vỏ hiệu đối vớilợi ích của Nhà nước, lợi ích của các bên mà hậu quả pháp lý cua giao dịch dânsự vô hiệu là khác nhau. Qua thời gian gần 10 năm thực tiễn thi hành BLDS1995, quy định về giao dịch dân sự đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, một sốquuy định không đầy đủ, rõ ràng hoặc không phù hợp với thực tế. Đặc biệt là vớisự phát triển nhanh chóng về kinh tế, xã hội, các quan hệ mang yếu tố dân sựngày càng da dạng, phức tạp, nhu cầu sửa dổi bổ sung các quy định của BLDS1995 nói chung và quy định về giao dịch dân sự nói riêng trở lên cần thiết. Quántriệt những quan diêm chi dạo trong quá trình soạn thảo, BLDS 2005 dã đượcnghiên cứu đê dược sửa dổi một cách toàn diện và cơ bản, nhằm dáp ứng nhu cầucủa thực tiễn, phù hợp với hệ thống pháp luật chung của quốc gia. Giao dịch dânsự được quy định tại Ch ương VI Phần thứ nhất của Bộ luật Dân sự 2005 bao gồm18 Điều (từ Điều 121 den Điều 138). về cơ bản, Bộ luật dân sự 2005 vẫn giữnguyên cấu trúc của quy định về Giao dịch dân sự của Bộ luật dàn sự 1995, chỉthay đổi về nội dung một sỏ quy dinh. Bao gồm các thay đổi vé nội dung có điềukiện cua Giao dịch dân sự, thay đổi vổ giao dịch dân sự vô hiệu ...Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập tổ chức Thương Mạithế giới, đê bắt kịp với trình độ phát triển của kinh tế thế giới, Bộ luật dân sự nói
Xem thêm

115 Đọc thêm

Đề Thi Thử Đại Học Khối B Sinh 2013 - Phần5 - Đề 7 docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI B SINH 2013 PHẦN5 ĐỀ 7 DOCX

Nếu quần thể bớm này tiếp tục giao phối ngẫu nhiên, tần số các cá thể bớm có kiểu hình cánh đen, cánh xám và cánh trắng ở thế hệ sau sẽ là: Cánh đen Cánh xám Cánh trắng A) 0.75 0.24 0.01 B) 0.75 0.15 0.1 C) 0.24 0.75 0.01 D) 0.25 0.16 0.01 Cõu 39 : Vai trũ ch yu ca chn lc t nhiờn trong tin húa nh l . A. m bo s sng sút ca nhng cỏ th thớch nghi nht trong qun th B. lm phõn hoỏ kh nng sinh sn ca nhng kiu gen khỏc nhau trong qun th C. Quy nh chiu hng nhp bin i thnh phn kiu gen ca qun th D. tớch lu cỏc bin d cú li, o thi cỏc bin d cú hi Cõu 40 : Khỏi nim bin d cỏ th ca acuyn tng ng vi nhng loi bin d no trong quan nim hin i? A. Bin d t hp, t bin gen, t bin NST B. Bin i, t bin gen, t bin NST C. Bin d thng bin, t bin gen, t bin NST D. Bin d t hp, t bin gen, t bin NST, thng bin Cõu 41 : Thuyết tiến hóa của Kimura c xut da trờn c s ca nhng phỏt hin khoa hc no? A. Mó di truyn cú tớnh ph bin cỏc loi nờn a s t bin gen l trung tớnh. B. Qun th cú tớnh a hỡnh, mi gen gm nhiu alen vi tn s cõn bng. C. Phần lớn các đột biến ở cấp độ phân tử là đột biến trung tính, không có lợi và cũng không có hại D. Cỏc t bin cú hi ó b o thi, trong qun th ch cũn t bin khụng cú hi. Cõu 42 : Độ dị hp, nghĩa là tần số các cá thể dị hợp ở một lôcut nhất định, thờng đợc dùng để đo sự biến động di truyền trong một quần thể. Giả sử rằng có một quần thể thực vật sống một năm gồm khoảng 50 cá thể. Năm nay, tần số alen ở một lôcut tơng ứng là p(A) = 0,90 và q(a) = 0,10. Động lực tiến hoá nào sau đây có thể làm tăng độ dị hợp trong thế hệ tiếp theo?
Xem thêm

7 Đọc thêm

 GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÍ CỦA GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU

GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÍ CỦA GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU

Nhóm 8 – LHP 1118TLAW01111LỜI MỞ ĐẦUGiao dịch dân sự là một trong những phương thức hữu hiệu cho cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác xác lập và thực hiện các quyền nghĩa vụ dân sự nhằm thỏa mãn các nhu cầu trong sinh hoạt, tiêu dùng, và trong sản xuất kinh doanh. Giao dịch dân sự càng có ý nghĩa qua trọng trong điều kiện của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Thực tế cho thấy việc tuyên bố giao dịch dân sự hiều và giải quyết hậu quả pháp lí khi giao dịch dân sự vô hiệu vẫn là vấn đề phức tạp, gây ra nhiều vướng mắc. Việc nắm vững và hiểu rõ về giao dịch dân sự vô hiệu có ý nghĩa rất quan trọng với mỗi người trong xã hội hiện nay. Vì vậy nhóm 8 xin trình bày đề tài thảo luận:“ Phân tích các trường hợp làm giao dịch dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lí của giao dịch dân sự vô hiệu.Hãy xây dựng 4 tình huống cụ thể làm giao dịch dân sự vô hiệu. Nêu rõ qua điểm của anh chị về lí do làm giao dịch đó bị vô hiệu và đường lối xử lí đối với từng trường hợp cụ thể.”1Nhóm 8 – LHP 1118TLAW01112CHƯƠNG IGIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU. CÁC TRƯỜNG HỢP LÀM GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU.I. Khái niệm giao dịch dân sự vô hiệu1. Khái niệm giao dịch dân sựTheo điều 121 BLDS giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lí đơn phương là phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.Một giao dịch dân sự chỉ được xác lập, thay đổi hay chấm dứt khi có ít nhất là một trong các bên tham gia giao dịch dân sự thể hiện ý chí của mình dưới 1 hình thức nhất định nhằm mục đích ghi nhận, thay đổi, hủy bỏ các quyền và nghĩa vụ dân sự.2. Khái niệm giao dịch dân sự vô hiệu
Xem thêm

15 Đọc thêm

 GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA VIỆC TUYÊN BỐ GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU

GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA VIỆC TUYÊN BỐ GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU

- Tiền đề chủ quan: tham gia giao dịch dân sự của chủ thể nhằm thỏa mãn lợi ích vật chất hoặc tinh thần của mình, do đó việc tham gia bất cứ một giao dịch dân sự nào là hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của chủ thể tham gia giao dịch dân sự đó. Nếu tham gia giao dịch không có sự tự nguyện của chủ thể thì giao dịch dân sự đó có thể bị vô hiệu. Tuy nhiên ý chí của chủ thể tham gia giao dịch không được trái với ý chí của Nhà nước.Trước khi có BLDS 1995, chúng ta chưa có quy định riêng về giao dịch dân sự và giao dịch dân sự được đề cập dưới góc độ là hợp đồng dân sự ( Pháp lệnh Hợp đồng dân sự năm 1991 ) hoặc ý chí đơn phương của chủ thể trong việc lập di chúc ( Pháp lệnh Thừa kế ngày 30/8/1990 ). Phải đến khi BLDS 1995 ra đời, giao dịch dân sự mới được tách thành các quy định riêng, chính thức về khái niệm, điều kiện có hiệu lực... Và BLDS 2005, đã kế thừa và phát huy trên nền tảng cơ sở đó đồng thời bổ sung, sửa đổi, ngày càng hoàn thiện hơn về các vấn đề có liên quan đến giao dịch dân sự. Qua đó, theo điều 121, BLDS 2005 quy định: “ Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.”Từ khái niệm được quy định tại Điều 121 BLDS 2005, giao dịch dân sự được hiểu là một dạng của quan hệ pháp luật dân sự được phát sinh trên cơ sở một sự kiện pháp lí, một hành vi có chủ định của các chủ thể quan hệ pháp luật dân sự như cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác... nhằm làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt các quyền và nghĩa vụ dân sự. Bên cạnh đó, giao dịch dân sự là hành vi có ý thức của chủ thể nhằm đạt được mục đích nhất định vì thế giao dịch dân sự là hành vi pháp lí mang tính ý chí của chủ thể tham gia giao dịch. Đó là sự thống nhất giữa ý chí và bày tỏ ý chí.Với ý nghĩa là quy định chung cho hợp đồng và hành vi pháp lý đơn phương nên các quy định về giao dịch dân sự sẽ được áp dụng cho các quy định về hợp đồng và quy định cho các hành vi pháp lý đơn phương cụ thể. Xét dưới góc độ là căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt nghĩa vụ dân sự thì giao dịch dân sự được coi là căn cứ phổ biến nhất làm phát sinh nghĩa vụ dân sự. Tuy nhiên, việc xác lập giao dịch dân sự được thực hiện bởi các chủ thể với những
Xem thêm

19 Đọc thêm

 GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA VIỆC TUYÊN BỐ GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU

GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA VIỆC TUYÊN BỐ GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU

với qui định của pháp luật, có như vậy thì quyền và nghĩa vụ của chủ thể phát sinh từ giao dịch mới có thể được bảo đảm thực hiện bằng biện pháp cưỡng chế của Nhà nước.II. KHÁI NIỆM GIAO DỊCH DÂN SỰ.Thông thường giao dịch dân sự hợp pháp sẽ làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các chủ thể. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, xuất phát từ các nguyên nhân khác nhau mà giao dịch có thể có sự vi phạm vào một trong các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự.Điều 122, BLDS 2005 qui định về các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự. Như vậy, một giao dịch dân sự muốn phát sinh hiệu lục pháp lý phái thoả mãn tất cả các điều kiện này, nếu vi phạm vào một trong các điều kiện đó thì giao dịch dân sự có thể bị vô hiệu.Điều 127, BLDS 2005 qui định: “ Giao dịch dân sự không có một trong các điều kiện được qui định tại Điều 122 của Bộ luật này thì vô hiệu.”Điều 122, BLDS qui định: “ Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:a) Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự;3b) Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;c) Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện.2. Hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch trong truờng hợp pháp luật có qui định.Điều đó có nghĩa là những giao dịch dân sự nếu vi phạm một trong bốn điều kiện về hình thức và nội dung sau sẽ có thể bị coi là vô hiệu:- Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự.- Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội.- Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện.
Xem thêm

22 Đọc thêm

GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU

GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU

NỘI DUNGA. GIAO DỊCH DÂN SỰ HIỆUI/. Khái niệm GDDS vô hiệu.1. Khái niệm GDDS. “GDDS là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự” (Điều 121 BLDS năm 2005).Như vậy, căn cứ vào khái niệm trên có thể xác định GDDS chính là một sự kiện pháp lý (hành vi pháp lý đơn phương hoặc đa phương) làm phát sinh hậu quả pháp lý, tùy từng giao dịch cụ thể mà làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quan hệ dân sự.Một giao dịch muốn được pháp luật dân sự công nhận và bảo vệ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy đinh tại Điều 122, BLDS năm 2005, đó là:- Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự;- Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;- Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện;- Hình thức giao dịch phù hợp với quy định của pháp luật.Thứ nhất, người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự.Người tham gia giao dịch ở đây bao gồm: cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác.- Đối với cá nhân, những đối tượng sau đây được coi là có năng lực hành vi dân sự được quyền tham gia giao dịch:+ Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi, hạn chế năng lực hành vi).+ Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có năng lực hành vi dân sự chưa đầy đủ khi xác lập, thực hiện giao dịch phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật trừ những giao dịch phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.+ Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được xác lập, thực hiện các giao dịch trong phạm vi tài sản của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác ( ví dụ: Trường hợp lập di chúc phải có sự đồng ý của bố mẹ hoặc người giám hộ,..).- Đối với pháp nhân, hộ gia đình và tổ hợp tác thì tham gia giao dịch thông qua
Xem thêm

21 Đọc thêm

Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều kiện về hình thức, thực tiễn áp dụng và kiến nghị

GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU DO VI PHẠM ĐIỀU KIỆN VỀ HÌNH THỨC, THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ KIẾN NGHỊ

MỤC LỤCLời mở đầuChương 1: Khái quát mở đầuChương 1: Khái quát chung về giao dịch dân sự1.Khái niệm giao dịch dân sự2.Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự3.Giao dịch dân sự vô hiệu3.1.Khái niệm giao dịch dân sự vô hiệu3.2.Phân loại giao dịch dân sự vô hiệu3.3.Các trường hợp làm giao dịch dân sự vô hiệu3.4.Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu3.5.Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệuChương 2: Giao dịch dân sự vô hiệu về hình thức1.Giao dịch dân sự vô hiệu về hình thức2.Thực tiễn áp dụng pháp luật3.Một số kiến nghị để hoàn thiệnKết luậnDanh mục tài liệu tham khảoLỜI MỞ ĐẦUGiao dịch dân sự là một trong những phương thức hữu hiệu cho cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự nhằm thỏa mãn các nhu cầu trong sinh hoạt, tiêu dung, và trong sản xuất kinh doanh. Giao dịch dân sự càng có ý nghĩa quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta ttrong giai đoạn hiện nay. Thực tế cho thấy việc tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều kiện về hình thức và giải quyết hậu quả pháp lý khi giao dịch dân sự vô hiệu vẫn còn là một vấn đề phức tạp gây nhiều vướng mắc. Việc nắm vững và hiểu rõ giao dịch dân sự vô hiệu và đặc biệt là giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều kiện về hình thức có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giao kết hợp đồng và hoàn thiện pháp luật hợp đồng hiện nay. Vì vậy nhóm 2 xin trình bày đề tài thảo luận “ giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều kiện về hình thức, thực tiễn áp dụng và kiến nghị”.
Xem thêm

26 Đọc thêm

GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA VIỆC TUYÊN BỐ GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU

GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA VIỆC TUYÊN BỐ GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU

Theo khoản 2 Điều 138, BLDS 2005 qui định: “ Trong trường hợp tài sản giao dịch là bất động sản hoặc là động sản phải đăng kí quyền sở hữu đã được chuyển giao bằng một giao dịch khác cho[r]

22 Đọc thêm

HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÔ HIỆU -THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÔ HIỆU -THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

• Chế định Hợp đồng dân sự được qui định tại Chương I, II ; Phần thứ ba về Nghĩa vụ dân sự và Hợp đồng dân sự ;• Các vấn đề khác có liên quan đến HĐDS còn được điều chỉnh bởi các qui định tại các phần khác nhau ở Chương 5+ Phần thứ nhất : Những qui định chung ;+ Phần thứ hai : HĐDS về chuyển nhượng quyền sử dụng đất ;+ Phần thứ sáu : về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ ;+ Phần thứ bảy : về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài .Để đưa vào áp dụng thực tiễn các qui phạm pháp luật điều chỉnh về HĐ DS, thời gian vừa qua, các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành một số văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật dân sự :+ Nghị định số 63/CP ngày 24 - 10 - 1996 của Chính phủ, qui định chi tiết về sở hữu công nghiệp, tiếp đó là thông tư số 3055/TT - SHCN ngày 31 - 12 - 1996 hướng dẫn thủ tục về việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp và một số thủ tục khác trong nghị định 63 ;+ Nghị định số 76/CP, ngày 29 - 11 - 1996 của Chính phủ, hướng dẫn thi hành một số qui định về quyền tác giả trong Bộ luật dân sự. Gần đây, Bộ văn hoá thông tin dã ban hành thông tư hướng dẫn về hợp đồng sử dụng tác phẩm theo qui định tại Bộ luật dân sự và Nghị định 76/CP ;SVTH : Bùi Lê Duy Trang . 4Tiểu luận tốt nghiệp HĐDS vô hiệu - Thực trạng và giải pháp . + Nghị định số 45/1998/NĐ-CP, ngày 01 - 07 - 1998 của chính phủ , qui định chi tiết về chuyển giao công nghệ ;+ Nghị định 165/199/NĐ-CP, ngày 19 - 11 - 1999 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm+ Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10, ngày 20 -08 - 1998 về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 - 07 -1991 ;Thời gian gần đây tại kỳ hợp Quốc Hội vào tháng 10, 11 năm 2004 cũng đã
Xem thêm

23 Đọc thêm

HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÔ HIỆU -THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÔ HIỆU -THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Bên cạnh những kết quả đạt được, các qui định pháp luật về HĐDS vẫn còn bộc lộ những vấn đề mang tính bất cập, các qui định có sự chồng chéo, trái ngược nhau, điều đó đã gây khó khăn cho việc nhận thức cũng như áp dụng các qui định pháp luật về HĐDS. Kết quả dẫn đến tồn tại rất nhiều HĐDS vô hiệu trên thực tế, không đem lại mục đích các bên chủ thể mong muốn, dẫn đến nhiều tranh chấp, khi giải quyết lại thiếu cơ sở pháp lý, gây khó khăn cho các cơ quan có thẩm quyền.Vì những nguyên nhân trên đây bài viết này đi sâu nghiên cứu thực trạng HĐDS vô hiệu, thống kê vụ việc, cập nhật nội dung để tìm ra những nguyên nhân cơ bản, từ đó có những kiến nghị nhất định, đưa ra giải pháp nhằm khắc phục tình SVTH : Bùi Lê Duy Trang . 1Tiểu luận tốt nghiệp HĐDS vô hiệu - Thực trạng và giải pháp . trạng, giải quyết được hậu quả pháp lý của HĐDS vô hiệu, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các bên chủ thể, hoàn thiện hơn nữa các qui định pháp luật, kịp thời điều chỉnh các quan hệ dân sự, các quan hệ về HĐDS.2. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu Người nghiên cứu thực hiện chuyên đề về " Hợp đồng dân sự vô hiệu -Thực trạng và giải pháp ", phạm vi báo cáo : trọng tâm đi vào thực trạng HĐDS vô hiệu, các dạng tồn tại, nguyên nhân của thực trạng, đề ra giải pháp cụ thể.Vì các lẽ trên nên đối tượng cơ bản của nghiên cứu này là:"Hợp đồng dân sự vô hiệu " ( HĐDS vô hiệu)Hợp đồng dân sự : là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập , thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự ( theo qui định tại điều 394 - Bộ luật dân sự ); Hợp đồng dân sự được xác định là có hiệu lực khi hợp đồng được giao kết tuân theo điều kiện :Theo qui định tại điều 131 _ Bộ luật dân sự• Người tham gia giao dịch phải có năng lực hành vi dân sự ;• Mục đích và nội dung của giao dịch không trái pháp luật và đạo đức xã hội; • Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện ;• Hình thức của giao dịch hoàn toàn phù hợp với pháp luật .
Xem thêm

23 Đọc thêm

ĐỀ THI HỌC KÌ I

ĐỀ THI HỌC KÌ I

ĐỀ THI HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2009-2010Mơn Sinh12 -Thời gian : 60 phút ----oOo----( Khoanh tròn phương án trả lời đúng nhất )I. Mức độ nhận biết :1. Nhiều gen cấu trúc phân bố theo cụm , được chỉ huy bởi gen vận hành và gen điều hòa gọi là gì ?a Operon b Gen phân mảnh c Nhóm gen liên quan d Gen nhảy2. Cấu trúc chung của một gen có các vùng nào ?a Vùng nhân đơi , vùng phiên mã , vùng dịch mã b Vùng phân mảnh , vùng khơng phân mảnhc Vùng hoạt động , vùng khơng hoạt động d Vùng khởi đầu , vùng mã hóa , vùng kết thúc3. Gen khơng phân mảnh thường gặp ở dạng sinh vật nào ? a Động vật đa bào b Sinh vật nhân chuẩn c Sinh vật nhân sơ d Thực vật đa bào bậc cao4. Lamac cho rằng các đặc điểm hợp lí trên cơ thể sinh vật là do a. Chọn lọc tự nhiên đào thải các biến dị có hại, tích lũy các biến dị có lợi. b. Sự củng cố ngẫu nhiên các đột biến trung tính. c. Ngoại cảnh thay đổi chậm chạp nên sinh vật có khả năng thích nghi kịp thời và trong lịch sử khơng có lồi nào bị đào thải. d. Sự tác động của q tr.nh đột biến, q tr.nh giao phối, q tr.nh chọn lọc tự nhiên.5. Nội dung nào sau đây, khơng là điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacđi - Vanbec ?a Số lượng cá thể lớn, giao phối tự do b Có sự di nhập genc Khơng chịu áp lực của chọn lọc d Các loại hợp tử, giao tử dều có sức sống như nhau6. Đột biến lệch bội là :a Những biến đổi về số lượng tồn bộ NST trong tế bào 2nb Trường hợp số lượng NST trong tế bào lưỡng bội tăng theo bội số của n như 3n , 4n , 5n ...c Những biến đổi về số lượng NST xảy ra ở một hay một số cặp NSTd Những sai lệch về cấu trúc NST xuất hiện trong phân bào7. Những giống cây ăn quả khơng hạt như dưa hấu , táo , nho , qt ...thường là kết quả của a Tự đa bội lẻ b Lệch bội c Tự đa bội chẵn d Dị đa bội8. Protein đặc trưng là thành phần cấu trúc bắt buộc của NST sinh vật bậc cao là :a Albumin b Hemoglobin c Histon d Globulin
Xem thêm

4 Đọc thêm

QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ HÌNH THỨC CỦA HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ HÌNH THỨC CỦA HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

bố vô hiệu, không thực hiện theo thời hạn mà Tòa án đưa ra, chấp nhận bồi thườngđể hưởng được lợi ích lớn hơn rất nhiều so với số tiền mà họ bỏ ra. Những vụ việcnhư trên xảy ra rất nhiều, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, mua bán nhà ở,... Vìnhững quy định của pháp luật còn chưa chặt chẽ, hợp lý nên đã gián tiếp tiếp taycho những con người như vậy trục lợi.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀHÌNH THỨC CỦA HỢP ĐỒNG DÂN SỰ:Thứ nhất, Điều 134 BLDS quy định: “Trong trường hợp pháp luật quy định hìnhthức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch mà các bên không tuântheo thì theo yêu cầu của một hoặc các bên, Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩmquyền khác quyết định buộc các bên thực hiện quy định về hình thức của giao dịchtrong một thời hạn; quá thời hạn đó mà không thực hiện thì giao dịch vô hiệu” .Trong điều luật này các nhà làm luật có thể quy định thời hạn để các bên thực hiệnquy định về hình thức của hợp đồng trong thời hạn nhất định nào đó(ví dụ như 6tháng) giúp các bên trong hợp đồng biết được một khoảng thời gian hợp lý để nhanhchóng, chủ động tiến hành hoàn thiện hình thức của hợp đồng cho phù hợp với quyđịnh của pháp luật.Thứ hai, đề nghị các nhà làm luật nên làm rõ nghĩa hơn ở đoạn 2 khoản 2 Điều 401của trong BLDS 2005 để tránh gây hiểu lầm tạo sự chính xác hơn cho BLDS.Thứ ba, việc quy định: “Hợp đồng dân sự không bị vô hiệu trong mọi trườnghợp”( Khoản 2 Điều 401) thì một thực tế đáng lưu tâm là hiện nay các nước trên thếgiới hoàn toàn không coi trọng vấn đề về hình thức của hợp đồng, không quy địnhhình thức hợp đồng là một điều kiện để hợp đồng có hiệu lực như ở Việt Nam. Điềunày được thể hiện rất rõ trong Bộ nguyên tắc UNIDROIT về hợp đồng thương mạiquốc tế 2004 và Bộ nguyên tắc về hợp đồng Châu Âu: “...không bắt buộc hợp đồng,tuyên bố hay bất kì hành vi nào khác phải được giao kết hoặc chứng minh đặc biệt.Chúng có thể được chứng minh bằng bất kì cách nào, kể cả bằng nhân chứng...”.Đây là một nguyên tắc được nhiều nước trên thế giới tiếp nhận. Nó có thể ngăn
Xem thêm

17 Đọc thêm

CHẾ ĐỊNH HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÔ HIỆU TRƯỚC YÊU CẦU SỬA ĐỔI BỔ SUNG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005

CHẾ ĐỊNH HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÔ HIỆU TRƯỚC YÊU CẦU SỬA ĐỔI BỔ SUNG BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005

trên sẽ được bảo vệ như thế nào nếu sau khi giao kết hợp đồng do tình hình thay đổi mà phía bên kia thấy bất lợi đã nại ra giao dịch dân sự đó vô hiệu do không đủ năng lực hành vi dân sự. Để giải quyết vấn đề này theo chúng tôi nên bổ sung thêm vào Điều 19 BLDS qui định: “Phụ nữ bước vào tuổi 18 sau khi kết hôn cũng được xem là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ”. Như vậy Điều 19 BLDS được qui định như sau: “Người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp quy định tại Điều 22 và Điều 23 của Bộ luật này. Phụ nữ bước vào tuổi 18 sau khi kết hôn cũng được xem là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ”. 3.2. Mục đích và nội dung của hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội Theo Điều 128 BLDS, điều cấm của pháp luật là “những quy định của pháp luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định”. Như vậy, so với “trái pháp luật” được ghi nhận tại Điều 131 BLDS 1995 “vi phạm điều cấm của pháp luật” trong BLDS 2005 có phạm vi hẹp hơn và chính xác hơn. Tuy nhiên, qui phạm mệnh lệnh gồm hai loại: qui phạm cấm đoán (phải kiềm chế không được thực hiện những hành vi nhất định - không hành động) và qui phạm buộc phải thực hiện những hành vi nhất định (hành động) vì vậy qui định tại Điều 122 khỏan 2 BLDS mới chỉ đề cập đến những hành vi mà chủ thể của hợp đồng không được thực hiện chứ chưa đề cập đến các trường hợp chủ thể xác lập hợp đồng dân sự không thực hiện những hành vi đáng lẽ phải thực hiện. Qui định hiện nay có thể dẫn đến trường hợp các bên tham gia xác lập, thực hiện hợp đồng mặc dù không tuân theo quy định của pháp luật nhưng không vi phạm điều cấm của pháp luật (những việc mà pháp luật cấm thực hiện). Với logic này đương nhiên hợp đồng nói trên vẫn có hiệu lực (hợp đồng đó không vô hiệu). Tuy nhiên, điều này lại đi ngược lại mục đích của việc ban hành pháp luật. Ngoài ra, mặc dù Điều 122 khỏan 1b được hiểu là qui định điều kiện chung để giao dịch dân sự có hiệu lực qui định “Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;” nhưng tại các Điều 389 khỏan 1 BLDS lại qui định “Tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội;” và Điều 652 khỏan 1 BLDS qui định “Nội dung di chúc không trái pháp luật,…”. Nói cách khác việc sử dụng các thuật ngữ của BLDS liên quan đến hiệu lực của giao dịch dân sự còn thiếu thống nhất. Để khắc phục điều này, theo chúng tôi nên sử dụng thống nhất thuật ngữ “không vi phạm qui định bắt buộc” trong các điều khỏan
Xem thêm

9 Đọc thêm

 HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÔ HIỆU

HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÔ HIỆU

chủ thể tham gia hợp đồng dân sự là sự thống nhất giữa năng lực pháp luật và năng lực hành vi. Năng lực pháp luật là điều kiện cần, năng lực hành vi là điều kiện đủ để tạo ra tư cách của một chủ thể khi tham gia hợp đồng. - Mục đích và nội dung của các hợp đồng không đáp ứng đủ yêu cầu của pháp luật hoặc trái đạo đức xã hội. Trong chế định hợp đồng dân sự, các chủ thể có quyền tự do thể hiện ý chí của mình, tự do trong việc quyết định nội dung, hình thức của giao dịch, thể hiện khi xác lập hợp đồng các chủ thể có quyền tự do lựa chọn đối tác, tự do thoả thuận nội dung của hợp đồng, hình thức giao kết. Nhưng sự tự do không mang tính tuyệt đối mà bị ràng buộc bởi khuôn khổ pháp luật. Sự ràng buộc này hạn chế sự tự do của các chủ thể khi tham gia xác lập hợp đồng. Chủ thể không tuân theo sự hạn chế của pháp luật dẫn tới hợp đồng vô hiệu. + Mọi thoả thuận không trái với pháp luật. + Mọi thoả thuận không được trái với đạo đức xã hội.6Không trái với pháp luật thì rõ nhưng không trái với đạo đức xã hội là một vấn đề phức tạp vì khái niệm đạo đức là một khái niệm trừu tượng. Nhà nước đưa ra khái niệm đạo đức xã hội trong luật : “ Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử giữa người với người trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận”( đoạn 3 Điều 128 BLDS 2005), nhưng không quy định cụ thể trường hợp nào là vi phạm. Chính vì vậy mà khi xác định nội dung của khái niệm đạo đức thường được xem trong mối quan hệ với án lệ, nhưng về lý thuyết thì Nhà nước ta chưa thừa nhận án lệ. Chính vì thế trong thực tiễn hiện nay quy định này đã gây ra không ít khó khăn trong việc áp dụng. - Chủ thể tham gia xác lập hợp đồng không tự nguyện.Sự tự nguyện khi giao kết hợp đồng là một yếu tố cơ bản và không thể thiếu được trong hợp đồng dân sự. VÌ vậy các chủ thể khi tham gia giao kết hợp đồng phải thể hiện ý chí đích thực của mình. Mọi thoả thuận không phản ánh đúng ý chí cuả các bên đều có thể dẫn đến hợp đồng vô hiệu. Ý chí của chủ thể là thể hiện mong muốn của mình ra bên ngoài trong khuôn khổ pháp luật cho phép mà không bị sự ép buộc nào. - Hình thức hợp đồng không đúng quy định của pháp luật. Để đảm bảo cho trật tự xã hội, lợi ích của Nhà nước và cá nhân khi tham gia giao kết
Xem thêm

26 Đọc thêm

BÀN VỀ HÌNH THỨC CỦA GIAO DỊCH THEO QUY ĐỊNH

BÀN VỀ HÌNH THỨC CỦA GIAO DỊCH THEO QUY ĐỊNH

về hình thức là điều kiện đủ để cho một giao dịch dân sự có hiệu lực pháp luật. Do đó, không có lý do gì khi hợp đồng đã vi phạm điều kiện này mà Toà án phải chờ một bên hoặc các bên có yêu cầu mới tuyên bố hợp đồng hiêu, còn đương sự không có yêu cầu thì không xem xét là không hợp lý, không phù hợp với tinh thần, lời văn của điều luật. Quan điểm thứ 2 cho rằng các quy định tại Điều 122, khoản 2 Điều 124, Điều 127 Bộ luật Dân sự là những quy định chung, mang tính nguyên tắc, không nhất thiết hợp đồng vi phạm điều kiện về hình thức là vô hiệu. Theo định nghĩa về giao dịch dân sự được quy định tại Điều 121 Bộ luật Dân sự thì: “Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương, làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền nghĩa vụ dân sự”. Như vậy, hợp đồng cũng là một loại giao dịch mà theo quy định tại Điều 401 Bộ luật Dân sự thì khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định thì hai bên có thể thoả thuận chọn hình thức thể hiện của hợp đồng. Hợp đồng có thể được thể hiện dưới hình thức lời nói, hoặc hình thức bằng văn bản hay bằng hành vi cụ thể.Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo quy định đó. Nhưng cũng chính tại đoạn hai khoản 2 Điều 401 Bộ luật Dân sự cũng đã quy định: “hợp đồng không bị vô hiệu trong trường hợp có vi phạm về hình thức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.Vậy hiểu quy định này như thế nào? nếu theo quan điểm một thì khi pháp luật đã quy định một loại giao dịch nào đó phải tuân theo một hình thức nhất định mà vi phạm điều kiện về hình thức đều vô hiệu thì quy định tại đoạn 2 khoản 2 Điều 401 Bộ luật Dân sự sẽ trở thành vô nghĩa.Quy định tại Điều 401 Bộ luật Dân sự là sự cụ thể những quy định chung về điều kiện hình thức của hợp đồng. Các tranh chấp về một hợp đồng cụ thể có liên quan đến hình thức của hợp đồng là phải áp dụng Điều 401 mà đoạn 2 khoản 2 Điều 401 Bộ luật Dân sự đã ghi rõ là “hợp đồng không bị vô hiệu trong trường hợp có vi phạm về hình thức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Như vậy, khi một hợp đồng có vi phạm về hình thức thì Toà án tuyên bố tranh chấp hợp đồng có vi phạm về hình thức là vô hiệu và việc tuyên bố hợp đồng vô hiệu không bị hạn chế về thời gian.Chúng tôi không tán thành hai quan điểm trên, mặc dù cũng cảm thấy quy định tại đoạn hai
Xem thêm

4 Đọc thêm

CÁC TRƯỜNG HỢP HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÔ HIỆU

CÁC TRƯỜNG HỢP HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÔ HIỆU

đất. Thế nhưng hợp đồng thì chỉ nói mua bán đất còn căn nhà thì hai bên chỉ thỏa thuận bằng miệng. Sau đó bà C không giao nhà và đất. Bà K đã kiện bà C vì bà C đã lừa bà K. Nên trường hợp này hợp đồng được coi là hiệuc. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sựu, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập thực hiện( Điều 130 BLDS)Đối với người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì pháp luật qui định người đại diện theo pháp luật xác lập thực hiện hoặc phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật( trừ trường hợp pháp luật có qui định tham gia giao dịch dân sự có giá trị nhỏ). Nếu trong những trường hợp trên mà tham gia giao dịch dân sự liên quan đến tài sản không có người đại diện theo pháp luật thì có thể vô hiệu.Ví dụ: Con trai tôi nghiện ma túy, nên tòa án ra quyết định tuyên bố là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, đồng thời chỉ định tôi là người đại diện theo pháp luật của cháu. Vừa qua, cháu mang xe máy (giấy đăng ký xe máy do cháu đứng tên) đi bán. Xin hỏi việc con tôi bán chiếc xe máy có được pháp luật công nhận hay không?TRẢ LỜI:Việc con trai ông Phạm Mạnh Hùng, người đã bị tòa án tuyên bố là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, tham gia giao dịch mua bán xe máy (mặc dù giấy đăng ký xe máy do cháu đứng tên), không có sự đồng ý của ông, là trái quy định của pháp luật ( theo Điều 130 BLDS ). Vì vậy, ông có thể yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu. Hậu quả pháp lý của giao dịch vô hiệu được giải quyết theo quy định tại Điều 137 Bộ luật Dân sự như sau: "Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường".d. Không tuân thủ về hình thức( Điều 134 BLDS)
Xem thêm

8 Đọc thêm

Câu hỏi trắc nghiệm Chương I - Sinh học 12 ppsx

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I - SINH HỌC 12 PPSX

A. Làm đứt phân tử ADN B. Làm rối loạn quá trình sao mãC. Làm rối loạn quá trình tự nhân đôi ADN D. Nối đoạn ADN tạo gen mớiCâu 79 : Điều nào sau đây là đúng với đột biến giao tử?A. Tác nhân hóa tác động lên tế bào sinh dưỡng, gây ra đột biến genB. Đột biến được phát sinh trong giảm phân, nếu đột biến trội sẽ biểu hiện ngay thành kiểu hình cơ thểC. Đột biến phát sinh trong nguyên phân ở tế bào sinh dưỡng, có thể di truyền bằng sinh sản sinh dưỡngD. Đột biến tiền phôi di truyền cho thế hệ sau bằng sinh sản hữu tínhCâu 80 : Đột biến có thể làm thay đổi 1 axit amin trong chuỗi pôlipeptit là A. Đột biến mất một hay nhiều cặp nuclêôtit B. đột biến thêm một hay nhiều cặp nuclêôtitC. thay thế một cặp nu hoặc đảo 2 cặp thuộc 1 bộ ba D. thay thế một cặp nu hoặc đảo 2 cặp nu thuộc 2 bộ baCâu 81 : Điền thuật ngữ phù hợp vào câu sau đây :“Đột biến gen làm thay đổi ….(1)…. trên mạch ….(2)…. của gen, làm thay đổi cấu trúc của …(3)… nên khi tổng hợp …(4)… làm cho …(5)… cũng biến đổi”a. mARN b. khuôn mẫu c. cấu trúc prôtêind. trật tự nuclêôtit e. protêinĐáp án đúng là :A. 1b – 2a – 3e – 4c – 5d B. 1c – 2b – 3e – 4a – 5d C. 1d – 2b – 3a – 4e – 5c D. 1a – 2b – 3d – 4c – 5e Câu 82 : Phát biểu nào sau đây SAI?A. Kiểu gen quyết định sự biểu lộ kiểu hình theo các quy luật di truyềnB. Kiểu hình là kết quả tương tác giữa kiểu gen và mội trườngC. Một tính trạng được di truyền từ đời bố đến đời con là sự di truyền của tính trạng đó D. Kiểu gen quy định khả năng phản ứng của cơ thể trước những biến đổi của môi trườngCâu 83 : Loại đột biến gen nào sau đây không được xem là đột biến điểm chính thống?A. Mất một cặp nuclêôtit B. Thay thế một cặp nuclêôtitC. Thêm một cặp nuclêôtit D. Đảo vị trí một cặp nuclêôtitCâu 84 : Dạng đột biến gen làm cho chuỗi pôlipeptit do gen đột biến tổng hợp ngắn lại làA mất một cặp nuclêôtit B. thêm một cặp nuclêôtitC. thay thế một cặp nuclêôtit D. cả A, B và C đúngCâu 85 : Đột biến ở vị trí nào trong gen làm cho quá trình dịch mã không thực hiện được?
Xem thêm

10 Đọc thêm

BÀI TẬP CÁ NHÂN MÔN LUẬT

BÀI TẬP CÁ NHÂN MÔN LUẬT

Đề 1:Nhằm phục vụ hoạt động của đoàn khách cấp cao quốc gia Fuma sang thăm chính thức quốc gia Beta. Ông Fusi, tham tán văn hóa của Fuma tại Beta, đã kí hợp đồng thuê cô Monsa (công dân Beta) làm phiên dịch cho đoàn khách. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nhận thấy có sự vi phạm về mức thù lao thực tế và thời gian làm việc so với hợp đồng, cô Monsa đã tuyên bố chấm dứt hợp đồng và kiện ông Fusi ra Tòa án của Beta yêu cầu bồi thường thiệt hại. Ông Fusi thông báo cho Tòa các thông tin cần thiết và từ chối không tham gia phiên Tòa vì cho rằng mình được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao. Tuy nhiên Tòa án Beta đã bác bỏ yêu cầu của ông Fusi và đưa ra phán quyết vắng mặt buộc ông Fusi phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đối với cô Monsa. Hãy cho biết:- Việc xét xử và đưa ra phán quyết của Tòa án quốc gia Beta có phù hợp với pháp luật quốc tế hay không? Giải thích tại sao?- Quốc gia Fuma có thể áp dụng những biện pháp nào để bảo vệ quyền lợi cho ông Fusi? Giải thích tại sao?1BÀI LÀM1. Việc xét xử và đưa ra phán quyết của Tòa án quốc gia Beta có phù hợp với pháp luật quốc tế hay không? Giải thích tại sao?Việc xét xử và đưa ra phán quyết của Tòa án quốc gia Beta không phù hợp với pháp luật quốc tế.Giải thích:Ông Fusi là tham tán văn hóa của Fuma tại Beta, đây chức vụ ngoại giao được bổ nhiệm cho thành viên có cương vị ngoại giao công tác tại cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài. Và thành viên cơ quan ngoại giao sẽ được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ.Quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao và lãnh sự là những thuận lợi và ưu tiên mà nước tiếp nhận dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và thành viên của những cơ quan đó, cũng như thành viên gia đình họ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan và thành viên của các cơ quan nói trên thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ chính thức với tư cách đại diện tại nước tiếp nhận.Thành viên cơ quan ngoại giao được hưởng quyền miễn trừ xét xử và thi hành án
Xem thêm

4 Đọc thêm

ĐỀ ĐẠI HỌC THAM KHẢO 19

ĐỀ ĐẠI HỌC THAM KHẢO 19

Lª Kh¾c Thôc – THPT T©n Kú 3B. cơ thể dị hợp của các alen tốt hơn thể đồng hợp, do hiệu quả bổ sung giữa hai alen khác nhau về chức phận trong cùng một lôcut trên hai NST của cặp tương đồng.C. ở cơ thể dị hợp, alen trội có lợi át chế sự biểu hiện các alen lặn có hại, không cho các alen này biểu hiệnD. các gen không alen tác động bổ trợ với nhauCâu 42. Quá trình giải mã kết thúc khiA. Ribôxom dịch chuyển đến mã bộ ba AUGB. Ribôxom tiếp xúc một trong các mã bộ ba UAA, UAG, UGAC. Ribôxom tiếp xúc một trong các mã bộ ba UAU, UAX, UXAD. Ribôxom rời mARN và trở lại dạng tự do với hai tiểu phần lơn và béCâu 43. Đột biến NST dễ nhận biết ở kì nào trong giảm phân ?A. Kì giữa I B. Kì đầu II C. Kì đầu I D. Kì giữa IICâu 44. Đặc điểm nào dưới đây không có ở thể tự đa bội ?A. Phát triển khoẻ chống chịu tốt B. Quá trình tổng hợp các chất hữu cơ diễn ra mạnh mẻC. Tăng khả năng sinh sản D. Kích thước tế bào lứon hơn tế bào bình thườngCâu 45. Đặc điểm nào dưới đây không phải của quần xã ?A. Các sinh vật trong quần xã thích nghi với môi trường sốngB. Quần xã là tập hợp các quần thể cúng loài, cùng sống trong một khoảng không gian xác định.C. Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ với nhau như một thể thống nhất.D. Quần xã sinh vật là tập hợp các quần thể thuộc các loài khác nhauCâu 46. Quan hệ giữa hai loài sống chung với nhau, cả hai hai loài cùng có lợi, hki sống tác riêng chúng vẫn tồn tại được là mối quan hệ nào ?A. Quan hệ hãm sinh B. Quan hệ cộng sinh C. Quan hệ hợp tác D. Quan hệ hội sinhCâu 47. Tác động đặc trưng của CLTN so với các nhân tố tiến hoá khác là A. tạo nên các cá thê thích nghi với môi trường sốngB. làm thay đổi nhanh tần số các alen theo hướng xác địnhC. định hướng quá trình tiến hoá nhỏD. tác động phổ biến trong quần thể có số lượng nhỏCâu 48. Kết quả nào dưới đây không phải do giao phối gần ?A. Hiện tượng thoái hoá B. Tỉ lệ đồng hợp tăng, thể dị hợp giảm
Xem thêm

4 Đọc thêm

phan li doc lap

PHAN LI DOC LAP

- Các yếu tố ngẫu nhiên (biến động di truyền hay phiêu bạt gen): cháy rừng, vật cản địa lý, sự phát tán hay di chuyển của một nhóm cá thể.- Hậu quả: * Biến đổi về tần số alen với đặc điểm:+ Thay đổi tần số alen không theo một chiều hướng nhất định+ Làm cho 1 alen nào đó bị loại bỏ hoặc trở nên phổ biến trong quần thể. * Nghèo vốn gen của quần thể, giảm sự đa dạng di truyền. II. CÁC NHÂN TỐ TIẾN HOÁI. QUAN NIỆM TIẾN HOÁ VÀ NGUỒN NGUYÊN LIỆU TIẾN HOÁ4. Các yếu tố ngẫu nhiên1. Đột biến2. Di - nhập gen3. Chọn lọc tự nhiên5. Giao phối không ngẫu nhiên- Gồm: giao phối cận huyết, tự thụ phấn hoặc giao phối có chọn lọc. - Giao phối không ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng tăng đồng hợp và giảm dị hợpLàm nghèo vốn gen của quần thể, giảm sự đa dạng di truyền (là nhân tố chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen của quần thể).Kể các hình thức giao phối không ngẫu nhiên? II. CÁC NHÂN TỐ TIẾN HOÁI. QUAN NIỆM TIẾN HOÁ VÀ NGUỒN NGUYÊN LIỆU TIẾN HOÁ
Xem thêm

13 Đọc thêm

Cùng chủ đề