ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN ANH VĂN DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN ANH VĂN DOC":

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6
Xem thêm

Đọc thêm

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán đại lớp 7
Xem thêm

Đọc thêm

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA VÀO LỚP 6: MÔN VĂN TIẾNG VIỆT(Đề thi vào trường Amsterdam ) doc

ĐỀ KIỂM TRA VÀO LỚP 6: MÔN VĂN TIẾNG VIỆT(ĐỀ THI VÀO TRƯỜNG AMSTERDAM ) DOC

ĐỀ KIỂM TRA VÀO LỚP 6: MÔN VĂN TIẾNG VIỆT (Đề thi vào trường Amsterdam – Thời gian: 30 phút) Câu 1: Tìm từ đồng nghĩa với những từ có gạch chân trong câu ca dao sau: Đường vô xứ Nghệ quanh quanh Non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Câu 2: Cho hai từ đơn: “chuyền”, “truyền”. Với mỗi từ hãy đặt một câu trọn nghĩa. Câu 3: Rừng mơ ôm lấy núi Mây trắng đọng thành hoa Gió chiều đông gờn gợn Hương bay gần bay xa (Rừng mơ – Trần Lê Văn) Đoạn thơ trên có chứa phép nhân hóa. Gạch chân từ chứa phép nhân hóa? Câu 4: Hãy chỉ rõ bộ phận chủ ngữ và bộ phận vị ngữ trong câu sau: Trong làng, đường thôn và ngõ xóm phủ kín rơm rạ. Câu 5: Cho câu văn: Mặt hồ xanh thẳm, thấp thoáng ngoài xa mấy cánh buồm trắng. Hỏi từ: “thấp thoáng” giữ chức năng ngữ pháp gì? Câu 6: Tìm nghĩa của từ “trông” trong bài ca dao Đi cấy. Câu 7: Hãy viết lại những bộ phận song song trong câu sau và cho biết chúng giữ chức vụ ngữ pháp gì? Bé lại leo lên cây dừa. Đứng trên đó bé trông thấy con đò, xóm chợ, rặng trâm bầu”. Câu 8: Chép lại một thành ngữ hoặc một câu tục ngữ có sử dụng cặp từ trái nghĩa. Gạch chân dưới những từ đó. Câu 9: Trường Sơn: chí lớn ông cha Cửu Long: lòng mẹ bao la sóng trào. (Việt Nam – Lê Anh Xuân) Trong câu thơ trên có biện pháp nghệ thuật gì? Dấu hai chấm dùng để thay thế cho những từ nào? Câu 10: Trong câu thơ sau có dùng phép tu từ nghệ thuật gì?
Xem thêm

2 Đọc thêm

Mẹo làm bài thi tốt nghiệp đạt điểm cao ppsx

MẸO LÀM BÀI THI TỐT NGHIỆP ĐẠT ĐIỂM CAO PPSX

chọn từ chắc chắn đúng để điền ngay. Phần đọc - hiểu trong đề thi tiếng Anh thường tương đối dễ kiếm điểm nhưng mất khá nhiều thời gian nên làm vào khoảng giữa thời gian. Sau khi kết thúc bài đọc – hiểu, quay lại làm những câu chưa kịp làm. Cuối cùng cần kiểm tra, làm hết không bỏ sót câu nào trong phần đề chung và phần đề tự chọn. Nếu còn thời gian nên đọc lại bài để điều chỉnh phương án trả lời khi cần thiết. Theo vnmedia.vn

8 Đọc thêm

ĐỀ THAM KHẢO THI TNTHPT NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: ANH VĂN - TRƯỜNG TH PTTT PHẠM VĂN ĐỒNG docx

ĐỀ THAM KHẢO THI TNTHPT NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: ANH VĂN - TRƯỜNG TH PTTT PHẠM VĂN ĐỒNG DOCX

muscle injuries. 46. your weight will be the same A. by doing aerobic exercise. B. by lifting weights C. when the number of calories you take is every day in burnt. D. when you measure the amount of energy in foods every day. 47. You put on weight A. when you take in less calories than you burn. B unless you do exercise regularly C. by doing regularly exercise to burn calories. D when you take in more calories than you burn 48. Strength training like lifting weights may help with weight control because A. it burns calories by making more muscles. B. it makes fat burn calories C. weight are always havey to lift D. you are too tired to take in calories 49. Yoga, which makes your bodies more flexlible, are A. warm-up stretches B. only for people who need weight control C. included in weight lifting D. slow exercises and stretches 50.Warm-up and cool-down stretches A. are needed before you do aerobic exercise B. help you finish exercising feeling better C. should be done if you want to avoid muscle injuries D. prevent muscles from burning calories. SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO THI TNTHPT NĂM HỌC 2008-2009 TRƯỜNG TH PTTT MÔN: ANH VĂN PHẠM VĂN ĐỒNG THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT(không kể thời gian giao đề KEY: 1. B 2.B 3.C 4.B 5.C 6.A 7.B 8.C 9.D 10.C 11.C 12.D 13.C 14.B 15.A 16.B 17.B 18.B 19.C 20.C
Xem thêm

5 Đọc thêm

Đề và đáp án kiểm tra KH I. Địa 12-na­m 2010-2011

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA KH I. ĐỊA 12-NA­M 2010-2011

1Trình bày đặc điểm địa hình ĐBSH:-Được phù sa hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp.-Diện tích rộng khoảng 15 000 km2.-Địa hình cao ở rìa phía Tây và Tây Bắc, thấp dần ra biển.-Bề mặt đồng bằng bị chia cắt thành nhiều ô.-Do có đê ngăn lũ nên vùng trong đê không được phù sa bồi tụ hàng năm.-Vùng ngoài đê được phù sa bồi tụ hàng năm0,25/ý 2Ảnh hưởng của biển Đông đến khí hậu, địa hình và hệ sinh thái vùng ven biển nước ta:*Khí hậu: -Các khối khí qua biển Đông mang lại cho nước ta lượng mưa và độ ẩm lớn.-Biển Đông giúp điều hoà khí hậu nước ta.+Làm cho mùa hạ bớt nóng, mùa đông bớt khô lạnh.*Các dạng địa hình ven biển nước ta rất đa dạng:-Đó là các vịnh cửa sông, các bờ biển mài mòn, bãi cát, cồn cát, đầm phá, vũng vịnh nước sâu, các đảo ven bờ...* Các hệ sinh thái vùng ven biển rất đa dạng và giàu có.-Hệ sinh thái rừng ngập mặn ( nhiều nhất là ở Nam Bộ)-Hệ sinh thái trên đất phèn và hệ sinh thái rừng trên các đảo.0,250.250.25
Xem thêm

5 Đọc thêm

Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh học lớp 6,8,9

Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh học lớp 6,8,9

Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh học lớp 6,8,9 Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh học lớp 6,8,9 Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh học lớp 6,8,9 Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh học lớp 6,8,9 Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh học lớp 6,8,9 Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh học lớp 6,8,9 Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh học lớp 6,8,9 Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh học lớp 6,8,9 Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh học lớp 6,8,9 Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh học lớp 6,8,9 Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh học lớp 6,8,9 Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh học lớp 6,8,9 Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh học lớp 6,8,9 Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh học lớp 6,8,9 Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh học lớp 6,8,9 Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh học lớp 6,8,9 Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh học lớp 6,8,9 Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh học lớp 6,8,9 Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh học lớp 6,8,9 Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh học lớp 6,8,9 Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh học lớp 6,8,9 Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh học lớp 6,8,9 Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh học lớp 6,8,9 Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh học lớp 6,8,9 Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh học lớp 6,8,9 Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh học lớp 6,8,9 Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh học lớp 6,8,9 Đề kiểm tra học kì 1 môn sinh học lớp 6,8,9
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)

Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)

Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)Đề thi thử THPTQG môn Tiếng Anh (đề số 1)
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN LỚP 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN LỚP 1

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 1 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 1 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 1 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 1 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 1 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 1 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 1 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 1 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 1 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 1 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 1 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 1 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 1 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 1 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 1 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 1 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 1 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 1 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 1 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 1 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 1 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 1 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 1 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 1 Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 1
Xem thêm

10 Đọc thêm

Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)

Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)

Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)Đề ôn thi HSG môn Tiếng Anh lớp 6 (đề số 1)
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)

Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)

Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)Đề thi thử môn Tiếng Anh có lời giải chi tiết (Đề số 1)
Xem thêm

Đọc thêm

Tài liệu Đề Thi Văn Khối C 2006 ppt

TÀI LIỆU ĐỀ THI VĂN KHỐI C 2006 PPT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn: VĂN, khối C ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I (2 điểm) Anh (chị) hãy nêu ý nghĩa hình ảnh "con tàu" và địa danh "Tây Bắc" trong bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên. Câu II (5 điểm) Trong bài Cảm nghĩ về truyện "Vợ chồng A Phủ", Tô Hoài viết: "Nhưng điều kỳ diệu là dẫu trong cùng cực đến thế mọi thế lực của tội ác cũng không giết được sức sống con người. Lay lắt đói khổ, nhục nhã, Mị vẫn sống, âm thầm, tiềm tàng, mãnh liệt." (Tác phẩm văn học 1930 - 1975, Tập hai, NXB Khoa học Xã hội, 1990, tr.71) Phân tích nhân vật Mị trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ (đoạn trích được học) của Tô Hoài để làm sáng tỏ nhận xét trên. PHẦN TỰ CHỌN: Thí sinh chọn câu III.a hoặc câu III.b Câu III.a. Theo chương trình THPT không phân ban (3 điểm) Bình giảng khổ thơ sau trong bài Đây mùa thu tới của Xuân Diệu: Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang, Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng: Đây mùa thu tới - mùa thu tới, Với áo mơ phai dệt lá vàng. (Văn học 11, Tập một, NXB Giáo dục, tái bản 2004, tr. 131)
Xem thêm

1 Đọc thêm

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VĂN KHỐI C NĂM 2006 pps

ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VĂN KHỐI C NĂM 2006 PPS

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn: VĂN, khối C ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I (2 điểm) Anh (chị) hãy nêu ý nghĩa hình ảnh "con tàu" và địa danh "Tây Bắc" trong bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên. Câu II (5 điểm) Trong bài Cảm nghĩ về truyện "Vợ chồng A Phủ", Tô Hoài viết: "Nhưng điều kỳ diệu là dẫu trong cùng cực đến thế mọi thế lực của tội ác cũng không giết được sức sống con người. Lay lắt đói khổ, nhục nhã, Mị vẫn sống, âm thầm, tiềm tàng, mãnh liệt." (Tác phẩm văn học 1930 - 1975, Tập hai, NXB Khoa học Xã hội, 1990, tr.71) Phân tích nhân vật Mị trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ (đoạn trích được học) của Tô Hoài để làm sáng tỏ nhận xét trên. PHẦN TỰ CHỌN: Thí sinh chọn câu III.a hoặc câu III.b Câu III.a. Theo chương trình THPT không phân ban (3 điểm) Bình giảng khổ thơ sau trong bài Đây mùa thu tới của Xuân Diệu: Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang, Tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng: Đây mùa thu tới - mùa thu tới, Với áo mơ phai dệt lá vàng. (Văn học 11, Tập một, NXB Giáo dục, tái bản 2004, tr. 131) Câu III.b. Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (3 điểm) Trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa, Nguyễn Minh Châu đã xây dựng được một
Xem thêm

1 Đọc thêm

HAI DE KIEM TRA ĐS 10 CHƯƠNG 1 ĐÂY

HAI DE KIEM TRA ĐS 10 CHƯƠNG 1 ĐÂY

Đề kiểm tra chơng I: tập hợpThời gian làm bài: 45 phút (kể cả thời gian giao đề)đề 1Họ và tên học sinh:...................................................................... Lớp 10a7I. Phần trắc nghiệm khách quan ( 2 điểm): Câu 1: Xác định tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau :a) [- 3 ; 0] (0 ; 5) = { 0 } b) (- ; 2) ( 2; + ) = (- ; + )c) ( - 1 ; 3) ( 2; 5) = (2 ; 3) d) (1 ; 2) (2 ; 5) = (1 ; 5) Câu 2: H óy chn kt lun sai trong nhng kt lun sau(a)Ph nh ca mnh ỳng l mnh sai(b)Ph nh ca mnh sail mnh ỳng.(c)Ph nh ca mnh P l mnh P.(d)C ba cõu trờn u saiII. Phần tự luận (8 điểm)Câu 1: xác định các tập hợp AB biết :a) { }{ }A x / x la uoc cua 12B x / x la uoc cua 21= = ƠƠb) { }{ }
Xem thêm

2 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN 1 MÔN LỊCH SỬ LỚP 9

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN 1 MÔN LỊCH SỬ LỚP 9

Đề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Lịch sử lớp 9Đề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Lịch sử lớp 9Đề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Lịch sử lớp 9vĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Lịch sử lớp 9Đề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Lịch sử lớp 9vĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Lịch sử lớp 9Đề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Lịch sử lớp 9Đề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Lịch sử lớp 9Đề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Lịch sử lớp 9Đề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Lịch sử lớp 9Đề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Lịch sử lớp 9
Xem thêm

1 Đọc thêm

ĐỀ THAM KHẢO THI TNTHPT NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: ANH VĂN - TRƯỜNG TH PTTT PHẠM VĂN ĐỒNG doc

ĐỀ THAM KHẢO THI TNTHPT NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: ANH VĂN - TRƯỜNG TH PTTT PHẠM VĂN ĐỒNG DOC

SỞ GD-ĐT QUẢNG NAM ĐỀ THAM KHẢO THI TNTHPT NĂM HỌC 2010-2011 TRƯỜNG TH PTTT MÔN: ANH VĂN PHẠM VĂN ĐỒNG THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT(không kể thời gian giao đề) Chọn phương án A( hoặc B, C, D ) ứng với từ ,cụm từ có gạch dưới cần phải sửa để hoàn thành mỗi câu sau: 1.When I want to have my hair cuts I often go to the hairdresser’s. A. have B. cuts C. When D.hairdresser’s 2. They asked me what did happen last night, but I was unable to tell them. A. to tell B. what did happen C. asked D. but 3. Different conversation efforts have been made in order to saving endangered species. A different B. endangered species C. saving D. have been made 4. John keeps working in spite of he feeling unwell A. keeps B. he C. working D. unwell 5. Nonla, that is one of the typical symbols of the Vietnamese culture, has a conical form A. a B. of C. that D. typical C họn từ ứng với A( hoặc B,C, D.) có phần gạch dưới được phát âm khác với các từ còn lại 6. A. smiled B. worked C. picked D. jumped 7. A. dates B. bags C. photographs D. speaks 8. A. should B. could C. ought D. would Chọn từ ứng với A, (hoặc B, C, D) có phần trọng âm rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại. 9. A. habitat B. sociable C. wildlife D. commitment 10A.eliminate B. accompany C. sacrifice D. determine Chọn từ ứng với A (hoặc B, C,D) để hoàn thành đoạn văn. Nearly all the discoveries that have been made through the ages can be found in books. The invention of the book is one of humankind’s greatest achievement, the 11 of which cannot be overestimated. Books are very adaptable providing us with both entertainmentand 12 The production of books began in Ancient Egypt, though not in a form that is
Xem thêm

5 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 LẦN 1 (ĐỀ CỦA 3 MÔN TOÁN, VĂN, ANH có đáp án)

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 LẦN 1 (ĐỀ CỦA 3 MÔN TOÁN, VĂN, ANH có đáp án)

Đề thi thử vào lớp 10 lần 1 gồm đề của 3 môn (Toán, Văn, Anh) có đáp án, thời gian làm bài môn Toán là 120 phút, môn Văn 120 phút, môn Tiếng Anh 60 phút, Đề do đội ngũ các thầy cô giáo có kinh nghiệm luyện thi vào lớp 10 THPT ra;

Đọc thêm

Đề kiểm tra ky 2 Môn Văn 7

Đề kiểm tra ky 2 Môn Văn 7

Đề kiểm tra ky 2 Môn Văn 7 Đề kiểm tra ky 2 Môn Văn 7Đề kiểm tra ky 2 Môn Văn 7Đề kiểm tra ky 2 Môn Văn 7Đề kiểm tra ky 2 Môn Văn 7Đề kiểm tra ky 2 Môn Văn 7Đề kiểm tra ky 2 Môn Văn 7Đề kiểm tra ky 2 Môn Văn 7Đề kiểm tra ky 2 Môn Văn 7Đề kiểm tra ky 2 Môn Văn 7Đề kiểm tra ky 2 Môn Văn 7Đề kiểm tra ky 2 Môn Văn 7Đề kiểm tra ky 2 Môn Văn 7Đề kiểm tra ky 2 Môn Văn 7Đề kiểm tra ky 2 Môn Văn 7Đề kiểm tra ky 2 Môn Văn 7Đề kiểm tra ky 2 Môn Văn 7Đề kiểm tra ky 2 Môn Văn 7Đề kiểm tra ky 2 Môn Văn 7Đề kiểm tra ky 2 Môn Văn 7Đề kiểm tra ky 2 Môn Văn 7Đề kiểm tra ky 2 Môn Văn 7Đề kiểm tra ky 2 Môn Văn 7Đề kiểm tra ky 2 Môn Văn 7Đề kiểm tra ky 2 Môn Văn 7Đề kiểm tra ky 2 Môn Văn 7Đề kiểm tra ky 2 Môn Văn 7Đề kiểm tra ky 2 Môn Văn 7Đề kiểm tra ky 2 Môn Văn 7Đề kiểm tra ky 2 Môn Văn 7
Xem thêm

Đọc thêm

d8t21 docx

D8T21 DOCX

KIỂM TRA MỘT TIẾTI.Mục tiêu:-Kiểm tra các kiến thức học sinh đã học về đa thức, hằng đẳng thức, nhân chia đa thức, phân tích đa thức thành nhân tử .-Kiểm tra kỉ năng áp dụng các kiến thức đã học để giải toán về đa thức.II. Chuẩn bị:1. Phương tiện: Đề kiểm tra, đáp án, biểu điểm.2. Ôn tập: Các kiến thức đã học trong chương một.III. Các bước lên lớp:1. Ổn định lớp:2. Phát đề kiểm tra3. Thu bài4. Chuẩn bị học chương hai5. Ôn phân sốTuaàn :11Tieát:21Ngày soạn :24 /11/08Ngày dạy :26/11/08TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN KIỂM TRA MỘT TIẾTHọ và tên: ………………………………………. Môn: Đại số 8Lớp:………… Đề AĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊNA. Trắc nghiệm: (3đ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúngCâu 1. (a + b)2 = ?A. a2 + 2ab + b2B.a
Xem thêm

5 Đọc thêm