CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP “HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP 2A THUỘC CÔNG TY CP VINATEX ĐÀ NẴNG” DOCX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP “HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP 2A THUỘC CÔNG TY CP VINATEX ĐÀ NẴNG” DOCX":

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHI ỆP

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHI ỆP

S n ph m Công ty ch y u đ c tiêu th t i th tr ng Vi t Nam vàả ẩ ủ ế ượ ụ ạ ị ườ ệ cũng xu t kh u sang các th tr ng n c ngoài nh Úc, Campuchia, Ir c,ấ ẩ ị ườ ướ ư ắ Philipines và M .ỹ1.2 L ch s hình thành và phát tri nị ử ểCác s ki n quan tr ng trong quá trình hình thành và phát tri n c aự ệ ọ ể ủ Công ty nh sau:ư1976 : Ti n thân là Công ty S a, Café Mi n Nam, tr c thu c T ngề ữ ề ự ộ ổ Công ty L ng Th c, v i 6 đ n v tr c thu c là Nhà máy s a Th ng Nh t,ươ ự ớ ơ ị ự ộ ữ ố ấ Nhà máy s a Tr ng Th , Nhà máy s a Dielac, Nhà máy Café Biên Hòa, Nhàữ ườ ọ ữ máy B t Bích Chi và Lubico.ộ1978 : Công ty đ c chuy n cho B Công Nghi p th c ph m qu n lýượ ể ộ ệ ự ẩ ả và Công ty đ c đ i tên thành Nghi p Liên h p S a Café và Bánh K o I.ượ ổ ệ ợ ữ ẹ1988 : L n đ u tiên gi i thi u s n ph m s a b t và b t dinh d ng trầ ầ ớ ệ ả ẩ ữ ộ ộ ưỡ ẻ em t i Vi t Nam.ạ ệ1991 : L n đ u tiên gi i thi u s n ph m s a UHT và s a chua ăn t iầ ầ ớ ệ ả ẩ ữ ữ ạ th tr ng Vi t Nam.ị ườ ệ1992 : Nghi p Liên h p S a Café và Bánh K o I đ c chính th cệ ợ ữ ẹ ượ ứ đ i tên thành Công ty S a Vi t Nam và thu c s qu n lý tr c ti p c a Bổ ữ ệ ộ ự ả ự ế ủ ộ Công Nhi p Nh . Công ty b t đ u t p trung vào s n xu t và gia công các s nệ ẹ ắ ầ ậ ả ấ ả ph m s a.ẩ ữ1994 : Nhà máy s a Hà N i đ c xây d ng t i Hà N i. Vi c xây d ngữ ộ ượ ự ạ ộ ệ ự nhà máy là n m trong chi n l c m r ng, phát tri n và đáp ng nhu c u thằ ế ượ ở ộ ể ứ ầ ị tr ng Mi n B c Vi t Nam.ườ ề ắ ệ1996 : Liên doanh v i Công ty C ph n Đông l nh Quy Nh n đ thànhớ ổ ầ ạ ơ ể l p Nghi p Liên Doanh S a Bình Đ nh. Liên doanh này t o đi u ki n choậ ệ ữ ị ạ ề ệ Công ty thâm nh p thành công vào th tr ng Mi n Trung Vi t Nam.ậ ị ườ ề ệ2000 : Nhà máy s a C n Th đ c xây d ng t i Khu Công Nghi p Tràữ ầ ơ ượ ự ạ ệ Nóc, Thành ph C n Th , nh m m c đích đáp ng nhu c u t t h n c aố ầ ơ ằ ụ ứ ầ ố ơ ủ ng i tiêu dùng t i đ ng b ng sông C u Long. Cũng trong th i gian này,ườ ạ ồ ằ ử ờ Công ty cũng xây d ng Nghi p Kho V n có đ a ch t a l c t i : 32 Đ ngự ệ ậ ị ỉ ọ ạ ạ ặ
Xem thêm

18 Đọc thêm

Đề tài: Một số giải pháp tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÁI CƠ CẤU VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK)

độ rủi ro, nguy cơ mất an toàn cao sẽ được áp dụng các biện pháp xử lý đặc biệt theo quy định của pháp luật. ♣Đề t ài “Một số giải pháp t ái cơ cấu và nâng cao hi ệu quả hoạt động của Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát triển Nông t hôn Việt Nam - Agribank” ngân hàn g có cổ phần chi phối của nhà nước (sau đây gọi chung là ngân hàng thương m ại nhà nư ớc) thực sự là lự c lư ợng chủ lực, chủ đạo của hệ thống các tổ chức t ín dụng, đồng thời có đủ năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế. h với các ngân hàng quốc tế. 1.4. Những khuynh hướng tác động đến tái cơ cấu của các NHTM Cơ cấu NHTM có thể t hay đổi do nhiều nhân tố gây ra. Nhữ ng t hay đổi ảnh hưởng đến cơ cấu ngân hàng như : Quá trình toàn cầu hoá về k inh tế và toàn cầu hóa ngân hàng. Quá trình tự do hoá, toàn cầu hoá nền kinh t ế thế giới đang p hát triển ngày càng mạnh m ẽ cả về quy mô và tốc độ. To àn cầu hoá k inh t ế cùng với sự p hát triển m ạnh m ẽ của công nghệ thông t in đã tạo ra sự liên kết thị trư ờng hàng hóa, d ịch vụ và t ài chính xuy ên biên giới. Song song đó sự bành trư ớng địa lý và hợp nhất các ngân hàng cũng đã vư ợt ra k hỏi ranh giới lãnh t hổ của một quốc gia và lan rộng ra với quy mô t oàn cầu. Các ngân hàng mạnh nhất trên th ế giới cạnh tranh với nhau trên t ất cả các lục địa. Mặt khác xu hướng hiện nay là h ội nhập, do vậy việc cho phép những ngân hàng ở nư ớc này sở hữu và quản lý chi nhánh ngân hàng ở nư ớc kia là h oàn toàn có t hể. Điều này đòi hỏi t ất yếu tất cả các ngân hàng đều phải sẵn sàng có sự chuẩn bị để “toàn cầu hoá ”. T hậm chí cần phải thay đổi toàn bộ cơ cấu thự c t ại nếu cần t hiết. Như vậy cơ cấu ngân hàn g chịu ảnh hư ởng cũng như y êu cầu của nền kinh t ế hội nhập rất lớn. Tác động của các quy định đối với hoạt động ngân hàng. N gân hàng thư ơng mại kinh doanh tiền tệ, một trong những lĩnh vực nhạy cảm và có tác động hầu hết đến các lĩnh vực trong nền kinh tế. Do vậy hoạt động của NHTM cũng bị luật pháp kiểm soát một cách chặt chẽ bởi những quy định riêng trong hoạt động của mình. Về tổng th ể, những quy định ràng buộc này tạo thuận lợi cho các NH TM trong việc hạn chế và p hòng chống nhữ ng rủi ro xẩy ra. Tuy nhiên, vì mục đích kinh doanh của NHTM là lợi nhuận, do vậy trong một số trường hợp thì nhữ ng quy định này lại chính là những rào cản trong việc tạo ra lợi nhuận đối với NH . Theo lý thuyết quản lý của nhà k inh tế học G eorge Stigler thì -13-20. Đề t ài “Một số giải pháp t ái cơ cấu và nâng cao hi ệu quả hoạt động của Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát triển Nông t hôn Việt Nam - Agribank” các công ty trong nhữ ng ngành chịu sự quản lý chặt chẽ thường tìm cách thoát khỏi hàng rào quy định, tạo ra lợi nhuận mang tính độc quyền bởi vì thự c tế là các q uy định thường ngăn cản sự gia n hập của các công ty khác vào những ngành đư ợc kiểm s oát. Như vậy việc thay đổi các quy định của luật pháp đối với ngành kinh doanh
Xem thêm

12 Đọc thêm

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨ

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨ

kiểm tra các lỗ lực Marketing. Đây là một khối lượng công việc lớn và phức tạp nhưng hiện nay bộ phận Marketing của công ty không tách biệt mà chỉ là bộ phận thị trường có nhiệm vụ đơn giản chỉ là chào hàng, thu thập các thông tin về khách hàng và dự báo mức tiêu thụ, nó thuộc phòng tiêu thụ quản lý và tập trung vào một người duy nhất do vậy rất hạn chế, không thể tiến hành toàn bộ các công việc trên nên trước mắt công ty cần thành lập một bộ phận Marketing riêng biệt để tiến hành các hoạt động Marketing. Để tổ chức có hiệu quả các hoạt động Marketing, công ty cần sắp xếp bộ phận Marketing vào các phân hệ khác nhau và tổ chức phối hợp các hoạt động này một cách tối ưu. Biểu 18: Ý kiến về tổ chức phân công nhiệm vụ của bộ phận markettingBộ phận MarketingNghiên cứu chung MarketingNghiên cứu nhu cầu sản phẩm của công tyNghiên cứu sản phẩm, thị trườngHoạch định chiến lược, chương trình MarketingĐể đảm bảo thúc đẩy họat động phát triển thị trường thì các hoạt động của bộ phận Marketing của công ty cần phải đảm bảo các yêu cầu sau:* Các hoạt động n y phà ải dựa trên các căn cứ chính xác đó l các thông tinà về thị trường sản phẩm, thông tin về các đối thủ cạnh tranh, nắm bắt chính xác nhu cầu của khách h ng tà ừ đó hoạch định các chiến lược, chương trình Marketing đảm bảo tạo ra sự thoả mãn cho khách h ng bà ằng chất lượng, dịch vụ v giá trà ị sản phẩm một cách tốt nhất.* Các hoạt động Marketing của công ty cần được thực hiện với chi phí hợp lý, tránh gây lãng phí m không à đem lại hiệu quả.* Các hoạt động Marketing của công ty cần được phối hợp chặt chẽ với các hoạt động của các bộ phận khác để tạo lên sức mạnh tổng hợp, phát huy tối đa các nguồn lực của công ty, tránh gây mâu thuẫn với các hoạt động khác.Bộ phận Marketing này được gọi là nhóm Marketing, nó vẫn nằm trong phòng vật tư tiêu thụ của công ty vì hiện tại công ty chưa có đủ điều kiện để thành lập một phòng Marketing riêng biệt, như vậy phòng vật tư tiêu thụ của công ty sẽ có
Xem thêm

19 Đọc thêm

Giáo trình hướng dẫn phân tích hệ số quy đổi cường độ nén của bêtông theo điều kiện nhiệt độ không khí p1 potx

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH HỆ SỐ QUY ĐỔI CƯỜNG ĐỘ NÉN CỦA BÊTÔNG THEO ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ P1 POTX

- õọỹ rọựng cuớa õaù, % kd - hóỷ sọỳ dổ vổợa hồỹp lyù , - khọỳi lổồỹng thóứ tờch vaỡ khọỳi lổồỹng rióng cuớa õaù, kg/ lito a ọỳi vồùi caùc họựn hồỹp bótọng cỏửn S = 2 ữ 12cm (trổỡ bótọng coù yóu cỏửu cổồỡng õọỹ Thóứ tờch họử ximng õổồỹc xaùc õởnh bũng cọng thổùc : uọỳn hoỷc cổồỡng õọỹ chọỳng thỏỳm nổồùc), hóỷ sọỳ dổ vổợa hồỹp lyù kd õổồỹc xaùc õởnh theo baớng 5-15trón cồ sồớ thóứ tờch họử ximng vaỡ mọõun õọỹ lồùn cuớa caùt. NXVaXh+= ; lờt Giaùo aùn Vỏỷt lióỷu xỏy dổỷng Trang 161 trong õoù : Vh - thóứ tờch họử xi m ng, lờt
Xem thêm

5 Đọc thêm

Giáo trinh : KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ part 9 ppt

GIÁO TRINH : KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ PART 9 PPT

hép đo các đại lượng không điện bằng phương pháp điện được thực hiện thông qua các bộ chuyển đổi hoặc các cảm biến đo lường. Các bộ chuyển đổi đóng vai trò “nhà hiên dòch” để biến đổi các tín hiệu không điện thành tín hiệu điện, sau đó sử dụng các mạch đo điện để tiến hành xử lý phép đo tiếp theo. Sơ đồ nguyên tắc của phép đo các đại lượng không điện bằng phương pháp điện chỉ ra trên hình 5-1. ấn đề cấu hình của hệ thống đo không điện. Bài toán này hết sức đa dạng, hú là chỗ dù ở bất kỳ dạng nào cũng có thể giải được, nghóa là với bất ïng nào như cơ, quang, nhiệt, hóa, v.v… đều có thể dễ dàng biến đổi g điện. Nói chính xác hơn, có thể dễ dàng biến đổi các đại iệu điện để đưa vào các cơ cấu đo điện để đo đạc và xử lý. iải quyết bài toán trên chính là nhiệm vụ của các bộ chuyển đổi đo lường. Có rất hiều nguyên tắc để thực hiện các bộ chuyển đổi, và tương ứng với nó là sự đa dạng ủa các loại chuyển đổi, như chuyển đổi điện trở, chuyển đổi điện cảm, chuyển đổi iện dung, chuyển đổi áp điện, chuyển đổi điện, chuyển đổi quang điện, v.v…. uy nhnhóm – Các chuyển đ– Các chuyển đổi nhiệt điện; Các chuyển đổi hóa điện; Các chuyển đổi quang điện và phát xạ điện tử. ặc tính quan trọng nhất của các bộ chuyển đổi chính là hàm truyền đạt của nó. Hàm truyền đạt thể hiện cấu trúc của thiết bò biến đổi và thông thường có đặc qc ng thựpPp
Xem thêm

16 Đọc thêm

LUAN VAN HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO HIỂM VÀ PHÚC LỢI NÔNG DÂN TẠI HÀ NỘI

LUAN VAN HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO HIỂM VÀ PHÚC LỢI NÔNG DÂN TẠI HÀ NỘI

Ninh hay Quỹ Bảo hiểm và Phúc lợi ở xã Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội…Đây là mộttrong những loại hình quỹ cộng đồng tự phát, hoạt động trên cơ sở quản lý của cộngdồng để chi trả lương hưu cho người nông dân khi hết tuổi lao động. Nhiều mô hìnhbộc lộ tính thiếu bền vững và đã chuyển đổi, tuy nhiên có những mô hình hoạt động rấthiệu quả, thu hút sự tham gia và đồng tình của người dân. Quỹ Bảo hiểm và Phúc lợixã Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội là một ví dụ điển hình.Việc đa dạng hóa các loại hình bảo hiểm, thu hút nông dân và lao động ở khu vựcphi chính thức cũng là một chủ trương lớn của Chính phủ nhằm đảm bảo an sinh xã hộitốt hơn cho người dân. Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyếtsố 15-NQ/TW ngày 1/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một sốvấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020 cũng khẳng định chủ trương này:2“Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật bảo hiểm xã hội theo hướng đa dạng hóa các hìnhthức bảo hiểm xã hội, mở rộng đối tượng tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội,khuyến khích nông dân và người lao động trong khu vực phi chính thức tham gia bảohiểm xã hội”[5, tr.3]. Do đó, việc tồn tại và phát triển của các loại hình quỹ cộng đồngnói riêng và việc xã hội hóa công tác đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong giaiđoạn hiện nay là vô cùng cần thiết.Nghiên cứu này sẽ tập trung đi sâu vào nghiên cứu đặc điểm của loại hình quỹnày trên cơ sở lý thuyết của An sinh xã hội và Công tác xã hội, tìm hiểu các cơ chế vềtổ chức, tài chính và chính sách, các tác động của quỹ đến đời sống người dân, từ đóxác định các ưu và nhược điểm, đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt động của loạihình quỹ nói riêng và hoạt động bảo hiểm xã hội hướng đến nông dân nói chung.Nghiên cứu cũng hướng đến việc tìm ra những nhân tố cần thiết để có thể xây dựng,phát triển và hoàn thiện hệ thống các loại hình quỹ cộng đồng nhằm đảm bảo an sinhxã hội cho người lao động ở khu vực phi chính thức nói chung và nông dân nói riêng.2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu2.1. Nghiên cứu nước ngoài
Xem thêm

101 Đọc thêm

Giáo án mạng vật liệu xây dựng 15 pdf

GIÁO ÁN MẠNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG 15 PDF

trong õoù : VaX, VaN, VaC, Va - thóứ tờch hoaỡn toaỡn õỷc cuớa ximng, nổồùc, caùt, õtrong 1m3bótọng, lit X, N - ọỳi lổ , nổồ caùt, õ3bótọ kg aX, a - ọỳi lổ g rión uớa xi ng, c aỡ õaù, / lit nióỷm ũng xi ng kh ổồng c vồùi ồùc taỷo aỡnh seợ lỏỳ ỏửy lọ giổ ùc haỷt cọỳt lióỷu hoớ (c vaỡ b boỹc taỷo ỡnh vổ ximn (coi ổ vổợa toaỡn ỷc). V xim laỷi l õỏửy l ọựng g ợa caùc ỷt cọỳt ỷu lồùn aù) va qua huùng ỡnh m lồùp c chióửu ỡy nhỏ hồỹp tọng õ õổồỹcdeớo c hióỳt. N ổ vỏỷy óứ tờch ổợa xim ng taỷo aỡnh ới lồùn n tọứn hóứ tờc aùc lọ cuớa õa ỡ : ặ VaX + V
Xem thêm

7 Đọc thêm

BAI TAP LICH SU 6 - KỲ 2

BAI TAP LICH SU 6 - KỲ 2

trong cuộc khởi nghóa và được Lý Bí rất tin cậy sau thất bại ở hồ Điển Triệt , ông được Lý Nam Đế trao quyền chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Lương .ng là ai ?( Triệu Quang Phục ) 1.Bài tập : nhận biết các nhân vật lòch sử . Hoạt động 2: Bài tập trắc nghiệm. Câu 1: Vùng đất mà Triệu Quang Phục chọn làm căn cứ kháng chiến và phát triển lực lượng là :a.Động Khuất Lão ( Tam Nông –Phú Thọ)b.Đầm Dạ Trạch ( Hưng Yên)c.Gia Ninh ( Việt Trì –Phú Thọ)d.Hồ Điển Triệt( Lập Thạch –Vónh Phúc) Đáp án : bCâu 2 : Nối thời gian với sự kiện sao cho đúng 1.Năm 542 a. Quân Tùy tấn công vạn xuân2.Năm 603 b. Lý Bí phất cờ khởi nghóa 3.Năm 679 c. Khởi nghóa Mai Thúc Loan 4.Năm 618 d .Nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ 5.Năm 722 e. Nhà Đường thành lập ở Trung Quốc 6.Năm 192- 193 e. 1…b………..2a…………….3…d………………………4……e………….5…
Xem thêm

4 Đọc thêm

DÙNG KIẾN THỨC VỀ TÂM LÍ ĐỂ GIẢI THÍCH CÁC HIỆN TƯỢNG MÀ CÁC HÃNG KINH DOANH DU LỊCH TRÊN THẾ GIỚI ĐÃ DUNG

DÙNG KIẾN THỨC VỀ TÂM LÍ ĐỂ GIẢI THÍCH CÁC HIỆN TƯỢNG MÀ CÁC HÃNG KINH DOANH DU LỊCH TRÊN THẾ GIỚI ĐÃ DUNG

Ví dụ: so sánh Dương Chí Dũng – CEO của Tổng công ty hàng hải ViệtNam, và Đặng Lê Nguyên Vũ – CEO của tập đoàn cà phê Trung NguyênViệt Nam.- Cả hai đều làm việc vì thu nhập, vì một cuộc sống sung túc hơn. Tuynhiên cách thức để tạo ra thu nhập của hai người khác nhau, bởi vìnhững động cơ bên trong của họ cũng khác nhau:+ Đối với ông Dương Chí Dũng đó là mục tiêu kinh tế đặt nặng hơn.Ông đã thực hiện rất nhiều thủ đoạn để có thể bòn rút của cải để thu lợicho bản thân. Động lực lương tâm, trách nhiệm hoàn toàn bị biến chất,chỉ còn lại mục tiêu kinh tế+ Đối với ông Đặng Lê Nguyên Vũ thì ngược lại, rất tâm huyết với côngviệc mình đang làm, ông chỉ coi động cơ thu nhập đứng sau động cơlương tâm, động cơ cạnh tranh cực kì cao, ngang tầm thế giới. Đặng LêNguyên Vũ thậm chí còn công bố 3 mục tiêu của cuộc đời đó là: 1.Toàncầu hóa Trung Nguyên 2.Đóng góp vào chiến lược quốc gia cho mộtViệt Nam hùng mạnh 3.Theo đuổi học thuyết Cà phê trên phạm vi toàncầu.- Đều lao động trí óc: cả hai đều là CEO của những tập đoàn lớn, trị giáhàng trăm ngàn tỉ đồng tại Việt Nam.- Đều tập trung tích lũy kinh nghiệm, trau dồi trong quá trình làm việc:không thể nói bên nào tập trung tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn, tốt hơnvì mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Tuy nhiên ta có thể nói họ đã làmtốt phần này, vì cũng đã làm tới chức CEO, không hề đơn giản. Nhưnghai con người này lại sử dụng kinh nghiệm của bản thân vào các mụcđích khác nhau. Một người sử dụng để tư lợi cho bản thân, bỏ mặc lợiích của công ty, đất nước, ngược lại một người dành trọn đời để đưacông ty sánh ngang tầm quốc tế, làm giàu cho đất nước.
Xem thêm

10 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT HUẾ GIAI ĐOẠN 2011 2013

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT HUẾ GIAI ĐOẠN 2011 2013

Khóa luận tốt nghiệp đại họcGVHD: TS. Hoàng Triệu Huylà các dự án trọng điểm quốc gia. Do đó công tác tuyển dụng, đào tạo, sử dụng và ưuđãi cần phải có kế hoạch trước sao cho đáp ứng được nhu cầu về nhân lực theo từngtiến độ của đầu tư, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng tiêu cực dovấn đề “hậu dự án” gây ra như việc bố trí lao động, giải quyết lao động dư… Thời kì đầu tư kéo dài: Thời kì đầu tư tính từ khi khởi công thực hiện dự ánđến khi dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động. Nhiều công trình có thời gian đầu tưkéo dài hàng năm. Do vốn nằm khê dọng trong suốt quá trình thực hiện đầu tư nên đểẾnâng cao hiệu quả vốn đầu tư cần tiếng hành phân kì đầu tư, bố trí vốn và các nguồnUlực tập trung hoàn thành chấm dứt từng hạng mục công trình, quản lí chặt chẽ chế độ́Htiến độ kế hoạch đầu tư, khắc phục tình trạng thiếu vốn, nợ đọng vốn đầu tư xây dựngTÊcơ bản. Vòng quay của vốn rất dài, chi phí sử dụng vốn lớn là cái giá phải trả cho hoạtđộng đầu tư phát triển vì vậy nên khi quyết định đầu tư phát triển phải xem xét kỹlưỡng vì nếu quyết định sai sẽ làm lãng phí khối lượng vốn lớn và không phát huy hiệu
Xem thêm

74 Đọc thêm

CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH NÔNG NGHI ỆP VIỆT NAM

CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH NÔNG NGHI ỆP VIỆT NAM

Việt Nam sắp gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). WTO là một tổ chức có mục đích khuyến khích sự mua bán giữa các nước hội viên thông qua việc giảm thiểu hoặc loại bỏ những rào cản thương mại. Như vậy đây là một cơ hội tốt để Việt Nam hội nhập vào thị trường nông sản to lớn của thế giới. Để có được một vị trí nhất định trong thị trường lớn này , đòi hỏi nền nông nghiệp Việt nam cần được ứng dụng những công nghệ khoa học tiên tiến.Việc phát triển công nghệ trong nông nghiệp là một nhu cầu tất yếu và đáng được chúng ta quan tâm, tìm hiểu.B/ NỘI DUNG I/ Thành tựu công nghệ trong ngành nông nghiệp Việt Nam thời gian quaCông nghệ là khái niệm được sử dụng rất phổ biến hiện nay nhưng lại có rất nhiều cách hiểu khác nhau. Theo Luật Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2003, Chương I, Điều 1 thì :” Công nghệ là tập hợp các phương pháp, quy trình, kỹ năng , bí quyết, công cụ, phương tiện dùng để biến đổi các nguồn lực thành sản phẩm”.Phát triển Khoa học và công nghệ trong ngành Nông nghiệp rất được Nhà nước và các cơ quan chức năng chú trọng trong thời gian qua.Ở nước ta, các cơ quan nghiên cứu đã hoàn thiện nhiều quy trình, tiến bộ kỹ thuật, công nhận hàng chục giống rau, hoa mới, thích hợp cho vụ sớm và trái vụ. Các nghiên cứu về giá thể sản xuất rau, hoa giống theo quy mô công nghiệp không dùng đất, sử dụng bạt che phủ đất và tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa cũng đã được thử nghiệm bước đầu cho kết quả tốt. Ngoài ra còn nhiều nghiên cứu khác thuộc lĩnh vực giống, bảo vệ thực vật, phân bón, thuỷ lợi, chăn nuôi bước đầu đã có những kết quả ứng dụng trong sản xuất. Nhiều công nghệ cao (công nghệ sinh học, vật liệu mới…) đã được các doanh nghiệp ứng dụng trong sản xuất. Một số khu Nông nghiệp công nghệ cao của Nhà nước, của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã hình thành và phát triển. Đặc biệt công nghệ sinh học là ngành công nghệ phục vụ đắc lực cho sản xuất nông nghiệp thì Việt Nam cũng đã có những bước phát triển đáng kể như việc
Xem thêm

16 Đọc thêm

MỘT SỐ SUY NGHĨ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG

MỘT SỐ SUY NGHĨ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG

bổ là tổng lương tính vào giá thành bán thành phẩm. Từ đó kế toán tính được giá thành của từng loại bán thành phẩm một cách chính xác.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ được tính giá thành của sản phẩm một cách chính xác hơn với giá thành của bán thành phẩm mới tính lại.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm nguyên vật liệu chính và vật liệu phụ. Khi xuất kho nguyên vật liệu sử dụng cho sản xuất, giá thực tế xuất kho nguyên vật liệu cũng như các vật tư khác ở Công ty là được tính theo phương pháp bình quân gia quyền cuối tháng. Nhưng với điều kiện sử dụng máy vi tính như hiện nay, thì tốt nhất bộ phận kế toán vật tư nên tính giá thực tế xuất kho nguyên vật liệu theo phương pháp bình quan gia quyền di động. Bởi lẽ, theo hệ thống kê khai thường xuyên mà Công ty đang sử dụng, tất cả các hoạt động gắn liền với quá trình vận hành của Công ty đều được ghi rõ hàng ngày và thường xuyên. Sổ sách kế toán trong hệ thống này phải thường xuyên cập nhật hóa để luôn biết được chi phí của qua trình sản xuất cũng như hàng tồn kho của mình. Hơn nữa quy mô của Công ty tương đối lớn nên cần các báo cáo thường xuyên nhằm cung cấp kịp thời cho qủan lý. Mặt khác, ở Công ty số lần nhập nguyên vật liệu trong tháng không nhiều, do đó tính giá xuất nguyên vật liệu bằng phương pháp bình quân gia quyền di động là thuận lợi. Giá bình quân di động sẽ phản ánh chính xác lượng chi phí chi ra cho sản xuất nhất là trong điều kiện giá cả thị trường biến động, nhờ đó chỉ tiêu giá thành được phản ánh môt cách chính xác nhất.Biến động nhập kho, xuất kho và tồn kho nguyên vật liệu được theo dõi chi tiết trên sổ chi tiết vật tư và được cập nhật dữ kiệu vào máy vi tính, phần cập nhật dữ liệu theo từng loại vật tư với ưu tiên phiếu nhập kho nguyêm vật liệu được nhập vào máy trước. Trên phiếu xuất kho phải xác định rõ mục đích sủ dụng để hạch toán đúng vào đối tượng cần tập hợp chi phí . Máy vi tính sẽ tính ra giá thực tế NVL mỗi lần xuất kho đồng thời xác định được giá trị NVL xuất kho để làm căn cứ hạch toán.Cuối kỳ, để xác định đúng chi phí NVL trực tiếp sử dụng trong kỳ, cần phải
Xem thêm

13 Đọc thêm

ĐỀ TÀI " VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP " potx

ĐỀ TÀI " VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP " POTX

I.1. Hiện trạng phát thải vải vụn ở công ty cổ phần dệt may 29/3 Đà Nẵng Công ty Cổ phần Dệt may 29-3 tọa lạc tại số 60 Mẹ Nhu - Tp. Đà Nẵng, công ty được thành lập theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số: 3203001358, đăng ký 2thay đổi lần thứ 1 ngày 19/7/2007 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp. Với diện tích là 50.280 m2 , lao động là 3500 người, Công ty chuyên sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm may mặc như: - Khăn bông, khăn ăn, khăn mặt, khăm tắm, áo choàng tắm với các kiểu dệt dobby, Jacka, in hoa, thêu, cắt vòng … phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. - May mặc: chủ yếu là hàng sản xuất gia công xuất khẩu như : quần âu, áo Jacket, quần áo thể thao, quần rằn ri, sơ mi, quần áo bảo hộ lao động … - Wash: công suất 5.000.000 quần âu với công nghệ Wash: one-wash, bio-wash, ball-wash, stone-wash … Với dây chuyền công nghệ hiện đại, nguyên liệu sản xuất chủ yếu là các loại vải, sợi và hóa chất được mua tại thị trường Việt Nam và nhập khẩu. Hàng năm, sản lượng sản xuất của Công ty đạt 14 triệu tấn/năm với 1000 tấn khăn, 3.500.000 sản phẩm quần Âu quy chuẩn. Thị trường của Công ty được tiêu thụ tại nước ngoài và Việt Nam. Trong những năm qua, công ty đã khẳng định được vị thế và uy tính của mình trên các thị trường lớn quốc tế như: Mỹ, Nhật Bản, E.U… Để khảo sát lượng vải vụn được thải ra, nhóm nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp như: phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp khảo sát thực địa, xử lý thông tin …Qua đó, đã xác định được trong quá trình sản xuất thì chất thải rắn là dòng thải lớn nhất (theo thể tích) chỉ sau nước thải với lượng CTRCN là 1.300 tấn/năm, bao gồm các xơ sợi thải (có thể ở dạng tái sử dụng được hoặc không thể tái sử dụng), vật liệu đóng gói thải (giấy, plastic), mép vải cắt thừa, vải vụn, các loại trổng bằng kim
Xem thêm

12 Đọc thêm

Tài liệu Có nên ''''khai'''' thật mức lương khi phỏng vấn? pdf

TÀI LIỆU CÓ NÊN ''''KHAI'''' THẬT MỨC LƯƠNG KHI PHỎNG VẤN? PDF

Có nên 'khai' thật mức lương khi phỏng vấn? Nhiều người vẫn băn khoăn liệu có nên nâng mức lương của mình lên cao so với thực tế khi trả lời nhà tuyển dụng hay không. Sue Fuller – vị giám đốc của công ty tư vấn EDL đã đúc kết một số kinh nghiệm về vấn đề này. Ở Mỹ, nhiều người không thích bàn đến vấn đề lương lậu, thu nhập hay nói chung là liên quan đến tiền nong trong các cuộc trao đổi, phỏng vấn. Bạn thích nhưng phép lịch sự và tế nhị khiến bạn không muốn nói đến điều này khi phỏng vấn. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là trong các cuộc phỏng vấn xin việc, bạn không gặp phải những câu hỏi về mức lương, ngược lại bạn thường xuyên gặp phải những câu hỏi liên quan đến vấn đề thu nhập của bạn kể từ lúc bắt đầu bước vào môi trường công việc. Không ít người nghĩ rằng, ở công ty mới, sẽ không ai biết về mức lương cũ của bạn thậm chí có người cho rằng, đó là thông tin chỉ có bạn và tài khoản ATM của bạn biết mà thôi bởi đa số các công ty hiện nay, mức lương của mỗi người đa phần đều trong vòng bí mật. Theo Fuller, trong các bản tin tuyển dụng, một số nhà tuyển dụng sẽ ghi mức lương và yêu cầu công việc cũng như trình độ các ứng viên. Bạn có thể chấp nhập apply với mức lương đó hoặc phản hồi lại với nhà tuyển dụng rằng “nên thỏa thuận một mức lương phù hợp với kinh nghiệm và trách nhiệm công việc mà bạn đảm nhiệm”. Điều đó không có nghĩa là bạn sẽ nhận được mức lương cao hơn mức nhà tuyển dụng đề ra nhưng đó cũng là cách tạo ấn tượng tốt để nhà tuyển dụng không bỏ qua mình ngay từ những vòng đầu. Nên nhớ, khi nhà tuyển dụng gửi cho bạn bản mô tả công việc trong đó có đề cập đến mức lương thì mục đích của họ là để tìm hiểu ứng viên để có sự sắp xếp phù hợp. Trong trường hợp này, điều quan trọng là bạn phải chỉ ra được mức lương mình được hưởng ở các công ty từng làm, nếu lúng túng, rất có thể bạn sẽ bị loại. Đặc biệt, lúc này bạn không nên do dự về việc công bố con số chính xác về thu nhập của mình chỉ vì sợ mất đi cơ hội được nhận mức lương cao hơn với công việc tốt hơn. Bởi nếu công việc hiện tại của
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tài liệu Đề tài " MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM NHÀ NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" doc

TÀI LIỆU ĐỀ TÀI " MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM NHÀ NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA" DOC

phá hoại, cản trở bước tiến của quần chúng đông đảo nước ta. Trước hết, nói về trách nhiệm cá nhân. Ý thức đạo đức, trách nhiệm đạo đức là cái thúc đẩy cá nhân cố gắng làm tròn nghĩa vụ người công dân của nước Việt Nam hiện đại, trở thành lực lượng nòng cốt cho sự phát triển kinh tế, văn hoá theo đúng định hướng mà Đảng và Nhà nước đã đề ra và được hưởng thụ các phúc lợi vật chất, tinh thần do họ làm ra và đúng theo quy định của Nhà nước. Họ luôn cố gắng nâng cao trình độ văn hoá, kỹ thuật, trở thành những người có trình độ hiểu biết theo kịp yêu cầu của thời đại mới, biết ứng dụng những công nghệ tiên tiến vào sản xuất, việc làm của mình, tạo ra năng suất cao, thu nhập tốt và ổn định, cải thiện được mức sống của gia đình và bản thân, đẩy mạnh bước tiến của đất nước. Đồng thời, họ lại là lực lượng nòng cốt thúc đẩy việc xây dựng bộ máy chính quyền nhà nước tiên tiến, có hiệu lực, có khả năng đáp ứng nhu cầu đời sống của nhân dân, phục vụ cho sự phát triển tốt đẹp và lâu dài của nước Việt Nam hiện đại, đổi mới. Đồng thời, hoạt động có hiệu quả của người dân lại chịu ảnh hưởng trực tiếp của bộ máy nhà nước trong việc tạo cơ hội, tạo điều kiện thuận lợi cho họ trong lao động, sinh sống. Họ được khuyến khích phát minh, sáng kiến, mở rộng kinh doanh, sản xuất, phát triển các ngành nghề kinh tế, văn hoá và không bị cản trở bởi những ràng buộc pháp luật cứng nhắc, lỗi thời, hay bởi bộ máy các nhân viên nhà nước tham nhũng, ăn tiền hay lạc hậu, bảo thủ, thiếu sự hiểu biết theo kịp yêu cầu phát triển của thời đại, của đất nước. Trong quá trình phát triển, người dân không tránh khỏi có những lệch lạc, vi phạm pháp luật, còn về phía nhà nước, cũng còn tồn tại tình trạng không làm đúng trách nhiệm của mình. - Có những người dân chạy theo lợi nhuận trong sản xuất, kinh doanh và xâm phạm đến lợi ích của người khác, của cộng đồng, bỏ qua những điều quy định tối thiểu và cần thiết của Nhà nước, ví dụ: buôn lậu, trốn thuế, làm hàng giả, hàng nhái, lừa lọc, buôn bán ma tuý, héroine, v.v.. - Lại có người do thiếu sự hiểu biết về pháp luật mà có những hành động vi phạm pháp luật nhà nước, vi phạm lợi ích công cộng; ví dụ như bán thuốc dược phẩm không có hoá đơn thầy thuốc, tự ý tăng giá thuốc, không chờ sự điều chỉnh giá của Bộ Y tế, v.v.. - Có những người gặp khó khăn trong làm ăn, sinh sống, không được các cơ quan chính
Xem thêm

9 Đọc thêm

Cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

CẤU TRÚC VỐN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả hoạt động, và lĩnh vực này không tốt cho mục đích đầu tư. Các lĩnh vực khác như nông ngiệp và liên minh nông nghiệp (biến giả IND 1), Vật liệu xây dựng (biến giả IND 6), và Dệt may (biến giả IND 15) cũng cho thấy một mối quan hệ nghịch biến giữa các chỉ số hiệu quả hoạt động với các lĩnh vực của đó, nhưng không có ý nghĩa. Dựa trên dòng thảo luận ở trên, giả thuyết 7 dự đoán rằng y ếu tố ngành của một công ty ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của nó là được chấp nhận. Bảng 3b ở trên (Mô hình 2) cung cấp kết quả mạnh mẽ hơn Bảng 3a (Model 1). Điều này có thể được nhìn t hấy từ các kết quả của hệ số xác định R2 điều chỉnh và hệ số Durbin-Watson đã gia tăng đáng kể trong Mô hình 2. 5. Kết luận Bài viết này xem xét ảnh hưởng của cấu trúc vốn đối với hiệu quả hoạt động về mặt tài chính của doanh nghiệp sử dụng 30 công ty phi tài chính được niêm yết ở thị trường chứng khoán Nigeria trong giai đoạn từ năm 2001 và 2007. Bài viết này tìm cách lấp đầy khoảng trống trong nghiên cứu trước đây đã nghiên cứu về lĩnh vực này cũng sử dụng dữ liệu của Nigeria. Một nỗ lực đã được thực hiện bởi Akintoye (2008) nhưng các nghiên cứu chỉ sử dụng 10 doanh nghiệp của Nigeria, đó là một kích thước mẫu chưa đủ đại diện. Nó cũng thiếu phần phân tích thực nghiệm - một yêu cầu phải có trong nghiên cứu này. Những kết luận của nó dựa trên các chỉ số tài chính như các chỉ số về cấu trúc vốn và không tiến hành lập mô hình hồi quy hay không có bất kỳ hình thức thống kê kinh tế nào đã được thực hiện. Do đó, bài viết này cố gắng lấp đầy khoảng trống vốn có trong nghiên cứu trước đó. Nghiên cứu này cho thấy rằng các kỳ vọng cho β1 được xác định bởi mối quan hệ thực tế thu được theo nghiên cứu hai chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động tài chính là ROA và ROE trong hai mô hình. Như vậy,cấu trúc vốn của công ty là m ột yếu tố quan trọng quy ết định đến hiệu quả hoạt động tài chính của công ty và có mối quan hệ tác động theo hướng tiêu cực. Kết quả này cung cấp bằng chứng củng cố cho giả thuyết chi phí vấn đề người đại diện.
Xem thêm

14 Đọc thêm

Tài liệu Khi mức lương bị tiết lộ... docx

TÀI LIỆU KHI MỨC LƯƠNG BỊ TIẾT LỘ... DOCX

đãi khác. Mấy tháng đầu công việc có vẻ “ngon lành” nhưng được một gian sau, Trang bắt đầu cảm thấy mình được trả lương không tương xứng, khi vô tình biết được mức lương của bạn đồng nghiệp cùng tính chất công việc nhưng lại cao hơn rất nhiều. Cảm giác “bị bóc lột” khiến Trang chán chường với công việc. Mỗi ngày lên công ty, với Trang, chẳng khác nào là sự ép buộc. Hơn nữa, quan hệ thân thiết với bạn đồng nghiệp trở nên không còn như xưa, xen vào đó là cảm giác ghen tỵ, bực bội… Cứ thế, cho đến khi không thể chịu đựng được nữa và nộp đơn xin nghỉ việc. Như vậy, có thể thấy khi bí mật lương bổng được giữ kín lâu ngày bị bật mí ngay sau đó sẽ có vô vàn những điều… bùng nổ. Đầu tiên là không khí trong phòng làm việc trở nên có vẻ căng thẳng hơn, mọi người dường như e dè nhau hơn với thái độ làm việc lạnh lùng, không hợp tác. Nếu đó là quan hệ giữa nhân viên cũ và mới thì chắc chắn sẽ khó có sự hòa hợp. Nhân viên mới dễ trở nên chán nản và mệt mỏi vì bị đồng nghiệp chèn ép và cô lập, nhân viên cũ thì cảm thấy mình đang bị đối xử bất công… “Giấy không gói được lửa”!? Ở khía cạnh ngược lại – đó là khi công ty công khai lương bổng của nhân viên. Chị Tuyết làm việc ở một công ty xây dựng cho biết: “Công ty nơi tôi làm việc là công ty nhà nước nên hầu như ai cũng biết mức lương của nhau cả, vì đều theo hệ số lương đã quy định. Và những người có mức lương cao, một phần là đã làm lâu năm, phần khác là những người thực sự giỏi, làm xuất sắc công việc của mình nên đã được tăng lương trước thời hạn hay đột xuất… Đó là những tấm gương để chúng tôi phấn đấu thăng tiến”. “Tôi là nhân viên kế toán mới đi làm được khoảng 5 năm. Tôi nghĩ tại sao công ty
Xem thêm

3 Đọc thêm

Thuốc chống giun sán (Kỳ 2) pptx

THUỐC CHỐNG GIUN SÁN (KỲ 2) PPTX

do ức chế sự sản sinh ra adenosin triphosphat (ATP) ở ty lạp thể. Niclosamid cũng ức chế sự thu nhập glucose của sán. Sán không bám được vào ruột, bị tống ra ngoài theo phân thành các đoạn nhỏ. 3.1.2. Dược động học Thuốc hầu như không hấp thu qua ống tiêu hóa. Thấm vào thân sán qua tổn thương mà niclosamid tạo ở vỏ sán, sán bị diệt ngay tại ruột của vật chủ. 3.1.3. Tác dụng không mong muốn Thuốc dung nạp tốt, ít gây tác dụng không mong muốn. Có thể gặp các rối loạn nhẹ ở đường tiêu hóa như buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy. Các triệu chứng: đau đầu, hoa mắt, ban đỏ và ngứa hiếm gặp hơn và có thể do giải phóng các kháng nguyên từ ký sinh trùng bị phân huỷ.
Xem thêm

5 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP ĐTXD TM PHƯỚC AN

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP ĐTXD TM PHƯỚC AN31

Do vậy cần tăng cường trách nhiệm của kế toán với cán bộ kỹ thuật ở các đội trong việc nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành làm căn cứ tính lương khoán cho công nhân để việc tính lươ[r]

13 Đọc thêm

CRM có cần thiết với doanh nghiệp nhỏ hay không? pptx

CRM CÓ CẦN THIẾT VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ HAY KHÔNG? PPTX

CRM có cần thiết với doanh nghiệp nhỏ hay không? Càng hiểu biết về khách hàng, bạn càng tiếp thị được tốt hơn các sản phẩm và dịch vụ của mình, vì bạn biết chính xác những khách hàng mục tiêu của bạn cần gì và muốn gì. CRM là sự kết hợp của những chiến lược, phương pháp và thực tiễn nhằm thu thập thông tin khách hàng, rồi hệ thống những thông tin đó lại, sao cho bạn và nhân viên của bạn đều có thể dễ dàng truy nhập được. Như vậy bất kì doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều được hưởng lợi khi áp dụng CRM, nhưng các doanh nghiệp nhỏ không nhất thiết phải mua những phần mềm CRM chuyên dụng, đắt tiền mới có thể áp dụng CRM vào hoạt động kinh doanh của mình. Trước đây, khi công nghệ thông tin chưa pháttriển, việc thu thập và hệ thống thông tin khách hàng rất khó thực hiện. Bạn phải viết và lưu tất cả ra giấy, bao gồm thông tin liên lạc khách hàng, đơn đặt hàng, hoá đơn, chứng từ v.v… Bạn có thể hình dung được mỗi khi cần, việc truy xuất thông tin khách hàng là rất phức tạp và mất nhiều thời gian. Giả sử bạn cần lập một danh sách những khách hàng tiềm năng có độ tuổi 30-35, đã có gia đình, có lẽ bạn sẽ chìm trong đống hồ sơ về khách hàng suốt một tuần cũng không xong. Còn với những tập đoàn lớn, công việc này hoàn toàn bất khả thi. Ngày nay, mọi việc đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, nhờ có sự phát triển của công nghệ thông tin và những phần mềm chuyên dụng. Với một vài cú nhấp chuột, bạn có thể phân loại và thiết lập bất kì danh sách khách hàng nào bạn muốn, theo nhiều tiêu thức đa dạng như tuổi tác, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân v.v Những phần mềm như vậy được gọi là phần mềm CRM. Trở lại câu hỏi “CRM có cần thiết với doanh nghiệp nhỏ hay không?” Câu trả lời rất rõ ràng: “Có”. Hơn bao giờ hết, ngày nay các doanh nghiệp nhỏ phải chấp nhận cạnh tranh
Xem thêm

4 Đọc thêm

Cùng chủ đề