LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD 112 PPS

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD 112 PPS":

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period 112 pps

LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD 112 PPS

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period 112 : Preparation date : 27 /3/2011 Unit14 : Lesson : Space Conquest ( Reading) I. Aims : - By the end of the lesson, the students are able to skim for general ideas. - By the end of the lesson, the students are able to scan for specific details. II. Lexical items : -conduct -envisage -frontier -sponsor -ferry -explore III. Structures : -Moon buses may transport guests on low gravity excursion IV. Teaching aids: - textbook - picture / drawings - chalk - handouts V. Techniques : - Skill – based ( reading, speaking) VI. Procedures : State/time Teacher’s and students’ activities Blackboard Materials 1. Warm-up & lead-in (7’) Game: Cut – up Pictures -Divide the class into three groups ,A,B , C
Xem thêm

9 Đọc thêm

Giáo án Anh văn lớp 11 - Unit 14 - Period 112 pdf

GIÁO ÁN ANH VĂN LỚP 11 - UNIT 14 - PERIOD 112 PDF

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period 112 : Preparation date : 27 /3/2008 Unit14 : Lesson : Space Conquest ( Reading) I. Aims : - By the end of the lesson, the students are able to skim for general ideas. - By the end of the lesson, the students are able to scan for specific details. II. Lexical items : -conduct -envisage -frontier -sponsor -ferry -explore III. Structures : -Moon buses may transport guests on low gravity excursion IV. Teaching aids: - textbook - picture / drawings - chalk - handouts V. Techniques : - Skill – based ( reading, speaking) VI. Procedures : State/time Teacher’s and students’ activities Blackboard Materials 1. Warm-up & lead-in (7’) Game: Cut – up Pictures -Divide the class into three groups ,A,B , C -Give each group the pieces of 3 pictures cut up and shuffled. (Yuri Gagarin, Neil Armstrong, and an astronaut). (appendix) -tell the groups to put the pieces together to have complete pictures and then write
Xem thêm

6 Đọc thêm

GA 11-TIET 112-113

GA 11-TIET 112-113

Tuần 29- Tiết 112-113Ngày 14-4-2010MỘT SỐ THỂ LOẠI VĂN HỌC : KỊCH ,VĂN NGHỊ LUẬN A/-MỤC TIÊU BÀI DẠY :Giúp HS :-Hiểu khái quát đặc điếm một số thể loại văn học: Kòch, văn nghò luận-Vận dung những hiểu biết đó vào đọc vănB/-TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY :I- n đònh lớp:II- Kiểm tra bài cũCác phương tiện diễn đạt của PCNN chính luậnĐặc trưng của PCNN chính luậnIII- Bài mới:Các em đã học các VB kòch chèo Quan m Thò Kính (trích đoạn Nỗi oan hại chồng ) ,Ông Giuốc đanh mặc lễ phục (hài kòch của Mô li e) ,Bắc Sơn (kòch nói Nguyễn Huy Tưởng ) Tôi và chúng ta (Kòch nói Lưu Quang Vũ ,Rô mê ô& Giu li et(Bi kòch của Sêch pia)HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG CẦN ĐẠTHãy kể tên một số vở kòch mà em biết. ?*Rô mê ô và Ru li et, Vũ Như Tô,Hồn Trương Ba da hàng thòt - Kịch là gì ? Vì sao nói:kòch là một loại hình nghệ thuật tổng hợp? *Vì có sự tham gia của nhiều người thuộc các lónh vực khác nhau:tác giả kòch bản, đạo diễn, diễn viên, họa só thiết kế mó thuật, nhạc công, người phụ trách âm thanh, ánh sáng Nêu những đặc trưng cơ bản của thể loại kịch?Đối tượng của kòch là gì?- Đối tượng phản ánh của kịch là những mâu thuẫn xung đột trong đời sống xã hội và con người – xung
Xem thêm

4 Đọc thêm

Hạch tóan vốn bằng phần mềm MS Access - 2 ppsx

HẠCH TÓAN VỐN BẰNG PHẦN MỀM MS ACCESS - 2 PPSX

144,244 641,642,627 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Ký cứợc, ký quỹ do người Chi phí bằng chuyển nhận ký quỹ chuyển trả khoản 3. Kế toán hạch toán tiền đang chuyển a. Khái niệm tiền đang chuyển: Tiền bao gồm tiền Việt Nam và ngoại tệ của doanh nghiệp đã nộp vào ngân hàng, kho bạc nhưng chưa nhận được giấy báo của ngân hàng, hoặc đã làm thủ tục chuyển tiền qua bưu điện để thanh toán nhưng chưa nhận được giấy báo của đơn vị đựơc thụ hưởng. b. Tài khoản sử dụng: + Hạch toán tiền đang chuyển kế toán sử dụng TK 113” tiền đang chuyển” tài khoản này dùng để phản ánh tình hình tăng giảm của các khoản tiền đang chuyển. + Chứng từ sử dụng làm căn cứ hạch toán tiền đang chuyển gồm phiếu chi, thu, giấy nộp tiền, biên lai thu tiền, phiếu chuyển tiền. * Kết cấu của TK 113 như sau: Bên Nợ 113 Bên Có +Phản ánh các tài khoản tiền Việt Nam + Kết chuyển vào tài khoản 112, +Ngoại tệ, séc đã nộp vào ngân hàng tiền gửi ngân hàng hoặc tài khoản kho bạc hoặc đang chuyển vào bưu có liên quan. điện nhưng chưa nhận giấy báo của ngân hàng hoặc đơn vị thụ hưởng. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com +Số dư nợ:Phản ánh số tiền còn đang chuyển. + TK 113 có hai TK cấp hai: + TK 1131 Tiền Việt Nam – phản ánh số tiền Việt Nam đang chuyển
Xem thêm

10 Đọc thêm

TÀI KHOẢN 112

TÀI KHOẢN 112

3. Nhận được tiền ứng trước hoặc khi khách hàng trả nợ bằng chuyển khoản, căn cứ giấy báo Có của Ngân hàng, ghi:Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàngCó TK 131 - Phải thu của khách hàng.4. Thu hồi các khoản tiền ký quỹ, ký cược bằng tiền gửi Ngân hàng, ghi:Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàngCó TK 144 - Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạnCó TK 244 - Ký quỹ, ký cược dài hạn.5. Nhận vốn góp liên doanh, vốn góp cổ phần do các thành viên góp vốn chuyển đến bằng chuyển khoản, ghi:Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàngCó TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh.6. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn, dài hạn bằng tiền gửi Ngân hàng, ghi:Nợ TK 112 -Tiền gửi Ngân hàngCó TK 344 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạnCó TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388).7. Thu hồi các khoản đầu tư ngắn hạn bằng chuyển khoản, ghi:Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàngCó TK 121 - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn (Giá vốn)Có TK 128 - Đầu tư khácCó TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (lãi)Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (3331)8. Thu tiền bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ hoặc thu từ hoạt động tài chính, hoạt động khác bằng chuyển khoản.8.1. Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, khi bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ và thu từ các hoạt động khác thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ bằng tiền gửi Ngân hàng, ghi:Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng (Tổng giá thanh toán)Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Giá bán chưa có thuế GTGT)Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Giá bán chưa có thuế GTGT)
Xem thêm

18 Đọc thêm

ôn tập 112

ÔN TẬP 112

(m/s) D. 4,81.105(m/s)8.Xác định công thoát của electron ra khỏi kim loại với λ = 0,330(µm), U hãm có giá trị 1,38(V):A. 4.10–19(J) B. 3,015.10–19(J) C. 3,8.10–19(J) D. 2,10.10–19(J)9.Khi chiếu bức xạ có bước sóng λ1 = 0,2(µm) vào một tấm kim loại cô lập, thì thấy quang electron có vận tốc banđầu cực đại là 0,7.106(m/s). Nếu chiếu bức xạ có bước sóng λ2 thì điện thế cực đại của tấm kim loại là 3(V). Bướcsóng λ2 là:A. 0,19(µm) B. 2,05(µm) C. 0,16(µm) D. 2,53(µm)11.: Để tìm giá trị hằng số Plăng , người ta dùng thí nghiệm hiện tượng quang điện với tế bào quang điện, trong đó có bộ nguồn điện không đổi mắc nối tiếp với tế bào quang điện. Khi chiếu lần lượt hai bức xạ f1, f2
Xem thêm

8 Đọc thêm

112 câu trắc nghiệm sinh hoc 11 nc - ôn tạp học ki 2

112 CÂU TRẮC NGHIỆM SINH HOC 11 NC ÔN TẠP HỌC KI 2

C. Tập tính bẩm sinh.D. Các điều kiện hình thành phản xạ.Câu 7: Khi tế bào thần kinh bị kích thích, điện thế nghỉ biến đổi thành điện thế hoạt động gồm các giai đọc tuần tự ?A. Mất phân cực - đảo cực - tái phân cực.B. Đảo cực - tái phân cực - Mất phân cực.C. Tái phân cực - đảo cực - mất phân cực.D. Mất phân cực - tái phân cực - đảo cực.Câu 8: Thụ tinh là quá trình ?A. Hợp nhất hai giao tử đơn bội đực và cái.B. Hợp nhất con đực và con cái.C. Hình thành giao tử đực và cái.D. Giao hợp con đực và con cái.Câu 9: Ở động vật hoocmôn sinh trưởng được tiết ra từ ?A. Tuyến yên.B. Tuyến giáp.C. Tinh hoàn.D. Buống trứng.Câu 10: Một con chim sẻ non mới nở được nuôi cách li với chim bố mẹ vàtrong giai đoạn nhảy cảm (từ ngày thứ 10 đến ngày thứ 50 sau khi nở) được nghe tiếng chim hót của 1 loài chim sẻ khác. Con chim này khi trưởng thành sẽ ?A. Không hề biết tiếng hót.B. Vẫn hót giọng hót của loài mình.C. Hót tiếng hót chẳng giống loài nào.D. Hót tiếng hót của loài chim mà nó nghe được trong giai đoạn nhạy cảm.Câu 11: Hưng phấn là khi tế ào bị kích thích ?A. Nó sẽ tiếp nhận.B. Tiếp nhận và trả lời kích thích.C. Nó trả lời kích thích.D. Sẽ biến đổi, lí, hóa, sinh ở bên trong.
Xem thêm

15 Đọc thêm

Tài liệu BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT pptx

TÀI LIỆU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT PPTX

9. Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 131.577.625.714 117.444.448.774 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn- 4.127.690.538 II. Nợ dài hạn 320 776.246.082.361 440.265.204.826 1. Phải trả dài hạn người bán 321 - - 2. Phải trả dài hạn nội bộ322 - - 3. Phải trả dài hạn khác 323 24.596.637.672 31.753.440.302 4. Vay và nợ dài hạn 324 736.340.155.596 400.814.193.762 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 325 9.713.707.452 7.198.920.468 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 1.467.891.103 498.650.294 7. Dự phòng phải trả dài hạn 337 4.127.690.538 - B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 2.002.044.706.747 2.283.740.202.100 I. Vốn chủ sở hữu 410 1.996.197.355.796 2.270.888.375.106 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu411 475.000.000.000 475.000.000.000 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 1.366.907.462.400 1.366.907.462.400 3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 71.797.775.902 71.797.775.902 4. Cổ phiếu quỹ 413 - - 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 414 - - 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 415 175.126.112 907.009.938 7. Quỹ đầu tư phát triển 416 - - 8. Quỹ dự phòng tài chính 417 13.410.665.221 7.218.667.273 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu418 13.320.100.315 6.971.403.599 10. Lợi nhuận chưa phân phối 419 55.586.225.846 342.086.055.994 11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 421 - - II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 420 5.847.350.951 12.851.826.994 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 421 5.847.350.951 12.851.826.994 2. Nguồn kinh phí 422 - - 3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 423 - -
Xem thêm

4 Đọc thêm

112 CHÍNH QUYỀN TRUNG ƯƠNG

112 CHÍNH QUYỀN TRUNG ƯƠNG

112. CHÍNH QUYỀN TRUNG ƯƠNGNgay một hệ thống nhà nước phân cấp và giao quyền cao độ vẫn cần một bộ máy chính phủ ở cấp trung ương để thực hiện các mục tiêu xã hội như cung cấp hàng hóa công, kiểm soát ngoại ứng, giải quyết tình trạng thông tin bất đối xứng, đảm bảo bình đẳng và ổn định. Quá trình chuyển đổi chức năng từ một bộ máy chỉ đạo sang bộ máy hoạch định pháp luật, từ vị thế là khối sử dụng hầu hết lao động sang vị thế phải cạnh tranh với khu vực tư nhân về tuyển dụng nhân lực, đã đặt ra những thách thức mới đầy khó khăn cho bộ máy nhà nước trung ương. Mức lương của người lao động trong khu vực nhà nước dường như không quá chênh lệch với mức lương của người lao động trong khu vực tư nhân song để thúc đẩy hệ thống công vụ, cần tăng tính minh bạch và cạnh tranh trong cách thức quản lý nhân sự. Công tác quản lý và giám sát các nguồn lực tài chính thông qua hệ thống quản lý tài chính công đã được cải thiện đáng kể song những chậm trễ kéo dài trong việc công bố một số thông tin, sự bất tương xứng giữa ngân sách đầu tư cơ bản và ngân sách thường xuyên, cũng như năng lực hạn chế trong công tác kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập vẫn là những thách thức tồn tại lâu nay để nâng cao sự minh bạch và hiệu quả của hệ thống quản lý tài chính công. Những tiến bộ trong quản lý tài chính công bắt nguồn từ sự đồng thuận giữa các bên liên quan với giá trị của cải cách. Ngược lại, sự đối lập giữa một bên là trách nhiệm của công chức và một bên là sự ổn định trong phát triển sự nghiệp của công chức đặt ra thách thức cho những cải cách trong hệ thống công vụ. Do các chủ thể có liên quan chưa đặt ra sức ép đòi hỏi phải có sự thay đổi trong hệ thống công vụ nên những cải cách trên phương diện này đặc biệt khó thực hiện và phụ thuộc vào sự hậu thuẫn, quyết tâm của lãnh đạo cấp cao. Quá trình phân cấp và trao quyền của nhà nước đã làm thay đổi rất nhiều phương diện đời sống kinh tế của Việt Nam nhưng điều này không đồng nghĩa với việc nhà nước nên phân cấp mọi quyền quyết định. Mặc dù có thể phân cấp và trao quyền nhiều nội dung của đời sống kinh tế cho các chủ thể khác – như doanh nghiệp, người nông dân, người tiêu dùng – nhà nước vẫn phải
Xem thêm

18 Đọc thêm

ĐỀ SỐ 112

ĐỀ SỐ 112

Để đèn sáng bình thường người ta dùng một biến trở có giá trị tổng cộng là 80Ω được mắc theo một trong hai sơ đồ như hình vẽ H1 sau:Tính RMC và hiệu suất của mỗi sơ đồ.. Tìm số chỉ vôn k[r]

1 Đọc thêm

KẾT CẤU TÀI KHOẢN 112

KẾT CẤU TÀI KHOẢN 112

Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, khi bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ và thu từ các hoạt động khác thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp k[r]

8 Đọc thêm

Kế tóan vốn bằng tiền tại Xí nghiệp phú điền Quãng Ngãi - 2 ppsx

KẾ TÓAN VỐN BẰNG TIỀN TẠI XÍ NGHIỆP PHÚ ĐIỀN QUÃNG NGÃI - 2 PPSX

Kế toán căn cứ vào uỷ nhiệm thu chi và giấy báo nợ, báo cáo của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng, kèm theo các chứng từ gốc có liên quan để lật sổ quỹ tiền gởi Ngân hàng theo dõi số thu chi của tiền gởi Ngân hàng, căn cứ vào số dư của mỗi tháng trước của TK 112 để ghi vào số dư đầu tháng này, cuối tháng khoá sổ và cộng số phát sinh bên nợ, bên có của TK112 Rồi tiến hành lên bảng kê của TK112, từ tháng kê kế toán tiến hành lên chứng từ ghi sổ, chứng từ ghi sổ được lập vào cuối tháng. Sau đó kế toán tiếp tục căn cứ vào các chứng từ ghi sổ, các sổ hoặc thẻ chi tiết Cuối tháng, kế toán phải khoá sổ cộng số phát sinh bên nợ và bên có, tính ra số dư của từng tài khoản để làm căn cứ lập bảng cân đối số phát sinh và báo cáo tài chính. c/ Kế toán tổng hợp “Tiền gởi Ngân hàng ” * Tài khoản sử dụng : TK 112 Nội dung kinh tế : TK 112 “tiền gởi Ngân hàng ” dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động các khoản tiền gởi Ngân hàng của doanh nghiệp tại Ngân hàng, tại kho bạc Nhà nước hoặc Công ty tài chính (nếu có) * Nội dung kết cấu Bên nợ: phản ánh các khoản tiền gởi Ngân hàng hoặc kho bạc Bên có: phản ánh các khoản tiền rút từ Ngân hàng để chi tiêu Số dư nợ: phản ánh số tiền hiện có ở Ngân hàng * TK 112 có 3 tài khoản cấp 2 TK 1121 “tiền Việt Nam ” phản ánh các khoản tìen Việt Nam gởi tại Ngân hàng TK 1122 “tiền ngoại tệ ” : Phản ánh giá trị của ngoại tệ đang gởi tại Ngân hàng đã qui đổi ra tiền Việt Nam Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comTK 1123 “vàng bạc, đá quý, kim khí quý ”: phản ánh giá trị vàng bạc, đá quý, kim khí quý đang gởi tại Ngân hàng Trinh tự kế toán “tiền gởi Ngân hàng ” Sơ đồ hạch toán tiền gởi Ngân hàng 3/ Tài khoản “tiền đang chuyển” 113 Tiền đang chuyển là khoản tiền đang chuyển của doanh nghiệp đã nộp vào Ngân hàng,
Xem thêm

7 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TIN HỌC HOÁ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001-2005

BÁO CÁO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TIN HỌC HOÁ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2001-2005

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH SÓC TRĂNG Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––– –––––––––––––––––––––––– Số: 04 /BC-UBND Sóc Trăng, ngày 18 tháng 01 năm 2007BÁO CÁO Thực hiện Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nướcgiai đoạn 2001-2005––––––––––––––––––Thực hiện Công văn số 1388/UBKHCNMT11, ngày 06/11/2006 của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về việc báo cáo thực hiện Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2005 ban hành theo Quyết định số 112/2001/QĐ-TTg; Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng báo cáo kết quả 5 năm thực hiện như sau: II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI:1. Công tác đào tạo:Thông qua các chương trình và dự án đào tạo về CNTT, tỉnh đã phổ cập kiến thức tin học rộng rãi cho cán bộ công chức và đạt được kết quả như sau:- Nhóm cán bộ lãnh đạo Sở ngành và UBND huyện, thị (Nhóm 1): Khoảng 65% biết sử dụng tin học văn phòng, khai thác các ứng dụng trên mạng diện rộng của UBND tỉnh và tìm kiếm thông tin trên mạng internet; trong đó 40% có chứng chỉ A tin học.- Nhóm cán bộ CNTT thuộc Đề án 112 (Nhóm 2): Đây là lực lượng nồng cốt để triển khai các hệ thống thông tin của tỉnh, Ban điều hành Đề án 112 tỉnh đã cử 100 lượt người tham dự các khoá đào tạo Công nghệ mạng thuộc Đề án 112 Chính phủ cho 15 kỹ sư tin học (chủ yếu là chuyên viên của Trung tâm dữ liệu tin học và một số chuyên viên của Sở ngành) để tiếp nhận các chuyển giao công nghệ, quản trị, vận hành và bảo trì các hệ thống.- Nhóm cán bộ kiêm nhiệm CNTT (Nhóm 3): Hầu hết các Sở, Ban ngành và UBND huyện, thị chưa có kỹ sư tin học. Đã có 180 lượt các cán bộ kiêm nhiệm (ngoài nhiệm vụ chuyên môn còn phụ trách CNTT tại đơn vị) tham dự các lớp chuyên đề về mạng và Internet, bảo trì thiết bị, cài đặt hệ điều hành… do Trung
Xem thêm

9 Đọc thêm

LUẬN ÁN NGHIÊN CỨU TẠO CHẾ PHẨM VI SINH VẬT XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN

LUẬN ÁN NGHIÊN CỨU TẠO CHẾ PHẨM VI SINH VẬT XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN

SBR xử lý nƣớc thải chế biến tinh bột sắn với sự hiện diện của B.tequilensis MSU112 là cách tiếp cận đầy hứa hẹn cho việc sản xuất PHA giúp ích trong việc tái tạonhựa sinh học ứng dụng trong cuộc sống.Ở Việt Nam, xử lý nƣớc thải chế biến tinh bột sắn bằng ao, hồ sinh học vàcánh đồng trồng cây thủy sinh là phƣơng pháp đơn giản nhất đã và đang đƣợc ứngdụng. Đã có một số công trình nghiên cứu trong nƣớc nghiên cứu giải quyết vấn đềô nhiễm trong quá trình chế biến tinh bột sắn và xử lý nƣớc thải chế biến tinh bộtsắn. Kết quả nghiên cứu của Lê Thị Kim Cúc (2006) về mô hình tái sử dụng nƣớcthải vùng chế biến tinh bột tại Tân Hóa, Quốc Oai, Hà Nội để phục vụ sản xuấtnông nghiệp, kết quả rất phù hợp với điều kiện sản xuất chế biến, điều kiện kinh tếvà trình độ quản lý của địa phƣơng. Trong thí nghiệm theo dõi các chỉ tiêu sinhtrƣởng của cây lúa nhƣ: Chiều cao cây, số nhánh và số bông trên 1 khóm, cho thấynăng suất ở các ô ruộng tƣới bằng nƣớc thải đã qua xử lý đều có xu hƣớng cao hơnso với đối chứng (tƣới bằng nƣớc thƣờng), năng suất cao nhất ở các ô tƣới 100%nƣớc thải đã xử lý, đạt 9,2 tấn/ha.Với đặc trung nƣớc thải chế biến tinh bột sắn chứa hàm lƣợng hữu cơ caođến rất cao, nên hƣớng xử lý là áp dụng các phƣơng pháp xử lý sinh học.1.2.1. Phƣơng pháp xử lý sinh học trong điều kiện tự nhiên.Phƣơng pháp sinh học xử lý nƣớc thải trong điều kiện tự nhiên có từ rất sớm,và đã đƣợc sử dụng rộng rãi trên thế giới ở các nƣớc nhƣ Đức, Pháp, Bỉ, Hà Lan…với kết quả đã đƣợc ghi nhận. Hiện nay phƣơng pháp này vẫn đƣợc áp dụng và rấtphù hợp cho các nƣớc đang phát triển, vì không yêu cầu kỹ thuật cao, vốn đầu tƣ ít,chi phí vận hành thấp, có thể triển khai trên phạm vi rộng lớn, phân tán. Theo MilošRozkošný và cs (2014) phƣơng pháp này sử dụng các ao hồ sinh học (kỵ khí, tùy nghi,hiếu khí), quy trình chảy tràn, thẩm thấu qua đất (các cánh đồng tƣới, bãi lọc trồng cây).Hồ kỵ khí (độ sâu trên 2 m), các chất hữu cơ đƣợc phân hủy chủ yếu nhờ vikhuẩn kỵ khí và sinh metan. Loại hồ này có thể dùng để xử lý nƣớc thải có nồng độcác chất hữu cơ cao. Hồ hiếu khí (độ sâu 1-1,5 m), oxy từ không khí khuếch tán tựnhiên vào nƣớc qua bề mặt hoặc kết hợp với làm thoáng, sục khí nhân tạo, ánh sáng
Xem thêm

142 Đọc thêm

Liên hệ Toán học với thực tế

LIÊN HỆ TOÁN HỌC VỚI THỰC TẾ

b/Ở bài tập 11 trang 112 SGK Toán 9 tập II ( đo thể tích một tượng đá , bằng cách bỏ tượng đá vào một lọ thủy tinh hình trụ , rồi tính chiều cao cột nước dâng lên ) .Khi giải được bài tập này HS sẽ nhớ rất lâu cách tính thể tích của hình trụ đồng thời , với cách đó , có thể đo thể tích một vật thể có hình dáng bất kỳ VI.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU :Đây là một đề tài không thể tổng kết được bằng định lượng – Không so sánh được chất lượng trước và sau khi thực hiện đề tài – nhưng qua quá trình dạy tôi cảm nhận được một số vấn để sau :- HS hứng thú hơn khi học những nội dung có tính thực tế - HS rất hào hứng khi tham gia các trò chơi và đặc biệt rất thích thú khi nắm bắt qui luật để chơi thắng cuộc - HS rất nhiệt tình tham gia tiết thực hành ngoài trời Và tôi nghĩ rằng : sự hứng thú trong học tập chắc chắn sẽ đem lại những kết quả lâu dài trên con đường học vấn của các em .Đó chính là điều mà mỗi người Thầy đều rất mong muốnVII.KẾT LUẬN : Qua nhiều năm thực hiện đề tài này , tôi thấy HS rất hứng thú học tập . Tuy vậy , do tài liệu về đề tài còn hạn chế nên khó áp dụng một cách thường xuyên . Hơn nữa ,nhìn chung HS còn yếu nên việc truyền thụ kiến thức cơ bản ở SGK được coi trọng hơn , do đó , nhiều khi đề tài này chưa được phát huy đúng mức Khi viết đề tài này , tôi chuẩn bị khá nhiều tư liệu và tham khảo cũng nhiều sách báo , tuy vậy ,không thể tránh những sai sót . Rất mong sự đóng góp chân tình của quí Thầy cô , các anh chị đi trước và những đồng nghiệp của tôi !VIII. ĐỀ NGHỊ : Đối với nhà trường cần tăng cường một số tài liệu ở thư viện để GV có nhiều tư liệu nghiên cứu và áp dụng Đối với GV trong tổ cần thường xuyên hơn cho các em thấy sự gắn kết giữa Toán học với thực tế . Đối với bộ phận chuyên môn cấp trên cần có phân phối chương trình hợp lý để
Xem thêm

11 Đọc thêm

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THANH NAM TNT

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THANH NAM TNT

Sơ đồ hạch toán kết quả sản xuất kinh doanh 632 911 155 611 155 Giá vốn hàng bán 111, 112, 331 111, 112, 338,334 TRANG 17 PHẦN IV TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA [r]

18 Đọc thêm

112 CÂU TN SINH 11 RẤT HAY CÓ ĐÁP ÁN

112 CÂU TN SINH 11 RẤT HAY CÓ ĐÁP ÁN

Cõu 11: Hng phấn là khi tế bào bị kích thíchA nó sẽ tiếp nhận.B tiếp nhận và trả lời kích thích.C nó trả lời kích thích.D sẽ biến đổi, lí, hoá, sinh ở bên trong.Cõu 12: Sinh sản vô tính là hình thức sinh sảnA bằng giao tử cái.B chỉ cần một cá thể bố hoặc mẹ.C có sự hợp nhất giữa giao tử đực và cái.D không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và cái.Cõu 13: Trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động ở giai đoạn mất phân cựcA chênh lệch điện thế đạt cực đại.B cả trong và ngoài màng tích điện dơng.C chênh lệch điện thế giảm nhanh tới 0.D cả trong và ngoài màng tích điện âm.Cõu 14: Trong sản xuất nông nghiệp, khi sử dụng các chất điều hòa sinh trởng cần chú ý nguyên tắc quan trọng nhất làA nồng độ sử dụng tối thích của chất điều hoà sinh vật.B thỏa mãn nhu cầu về nớc, phân bón và khí hậu.C tính đối kháng hỗ trợ giữa các phitôcrôm.D các điều kiện sinh thái liên quan đến cây trồng.Cõu 15: Thực vật một lá mầm sống lâu năm và ra hoa nhiều lần làA tre.B lúa. C dừa.D cỏ.
Xem thêm

8 Đọc thêm

112 câu trắc nghiệm sinh học 11 pdf

112 CÂU TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 11 PDF

CÂU 80: _SÙ PHẸN BÈ ION Ẻ HAI BẾN MỘNG TẠ BỘO KHI ỆIỶN _ _THẠ HOỰT ỆÉNG Ẻ GIAI ỆOỰN ỆỜO CÙC LỘ _ A TRONG VỘ NGOỘI MỘNG CỈNG TÝCH ỆIỶN D−ỂNG.. B BẾN TRONG MỘNG TÝCH ỆIỶN D−ỂNG, BẾN NGOỘI [r]

8 Đọc thêm

Misoprostol trong xử trí thai lưu potx

MISOPROSTOL TRONG XỬ TRÍ THAI LƯU POTX

Misoprostol trong xử trí thai lưu TÓM TẮT Ước tính có khoảng 15% - 20% số thai kỳ phải kết thúc sớm ngoài ý muốn với thai lưu hay sẩy thai tự nhiên. Nếu một biện pháp nội khoa có hiệu quả sẽ giảm thiểu đáng kể những tai biến và bệnh suất do thủ thuật trong buồng tử cung. Mục tiêu Tìm hiểu hiệu quả, tác dụng phụ và sự chấp nhận của bệnh nhân khi sử dụng misoprostol trong điều trị sẩy thai lưu. Phương pháp Nghiên cứu mô tả loạt ca, thực hiện từ 1/2009 – 9/2009, với 112 phụ nữ đến khoa sản bệnh viện Bình Thuận được chẩn đoán thai lưu đã xác định, được mời vào nghiên cứu. Kết quả Hiệu quả đạt 89,47% sẩy thai hoàn toàn, 10,53% thất bại phải chuyển sang phương pháp ngoại khoa là hút nạo. Thời gian ra thai trung bình là 14,56 giờ. Thời gian nằm viện trung bình là 03 ngày. Kết luận Kết quả nghiên cứu cho thấy việc điều trị nội khoa trong sẩy thai lưu với Misoprostol đạt hiệu quả cao và được sự chấp nhận cao của phụ nữ. Việc sử dụng thường qui phương pháp này sẽ giảm bớt những tai biến do thủ thuật. ĐẶT VẤN ĐỀ Hàng năm tại Khoa sản Bệnh viện Bình Thuận tiếp nhận hàng trăm trường hợp thai lưu trong đó bao gồm cả thai trứng trống, thai chết lưu, có thai đã đến ngày dự sanh. Việc xử trí thai ngừng tiến triển trước đây thường gặp nhiều khó khăn nhất là những thai kỳ có tuổi thai đã lớn, thông thường phải dùng đến biện pháp tăng co bằng truyền Oxytocin để chấm dứt thai kỳ, thậm chí phải chờ đợi nhiều ngày và tỷ lệ thất bại thường cao hoặc phải can thiệp bằng phương pháp ngoại khoa là nạo hút thai, phẫu thuật. Những vấn đề của nong và nạo thai không tiến triển là kỹ thuật triệt để nhất để làm
Xem thêm

13 Đọc thêm

Ngữ Văn 8

NGỮ VĂN

xúc phải chân thựcxúc phải chân thựcLàm thế nào để phát huy hết tác dụng của yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận?Yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận có tác dụng gì? Tiết 112Tiết 112: : tìm hiểu yếu tố biểu tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong bài văn nghị luậncảm trong bài văn nghị luậni.yi.yếuếu tố biểu cảm trong bài văn nghị luận: tố biểu cảm trong bài văn nghị luận:1.Tìm hiểu ví dụ:1.Tìm hiểu ví dụ:2.Ghi nhớ:2.Ghi nhớ:*Để bài văn nghị luận có sức biểu cảm cao,ng ờilàm văn phải *Để bài văn nghị luận có sức biểu cảm cao,ng ờilàm văn phải
Xem thêm

8 Đọc thêm