CHỨC NĂNG GAN PPTX

Tìm thấy 967 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CHỨC NĂNG GAN PPTX":

CẢNG BIỂN QUỐC TẾ

CẢNG BIỂN QUỐC TẾ

CƠ HỘI CẢI THIỆN HIỆU SUẤT CẢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CẢNG THƯƠNG MẠI Hiểu biết sâu hơn về quản lý dịch vụ cảng M Ô HÌ NH CH ỨC NĂ NG NỀ N TẢ NG LẬP PHÁ P TRANG 4 Y ẾU TỐ C HI ẾN [r]

27 Đọc thêm

CCT 116 VET THUONG NGUC KIN VA VET THUONG NGUC

CCT 116 VET THUONG NGUC KIN VA VET THUONG NGUC

ngang qua vùng tim.- TCă ng tă th ă n ng,ă m tă n nhơnă tímă s mă l i,ă t nhă m chă c ă ph ng,ă d uă m chăngh ch,ăngheăti ngătimăxaăx măăkèmătheoăhuy tăápătu tă(HC.chènăépătimăc p)ầ- Ch pă ↓ă quangă th ngă khóă xácă đ nh,ă cóă khiă th yă bóngă timă hìnhă b uă n c.ă Soiăd iămƠngăhu nhăquangăth yăbóngătimătoăđ păy uăho căkhôngăđ p.- ECGăth ngăkhôngăk pălƠmătrongăc păc uăvìăn nănhơnăd ăch tănhanhătrongătìnhătr ngăchènăépătimăc pă(cardiacătamponade)ădoăch yămáuătrongămƠngăngoƠiătim;ăăho căch yămáuă ă tăraăcácăkhoangălơnăc (gơyăraăHCăs căm tămáuăc p).- ECHOătimălƠmăngayăt iăphòngăc păc uălƠăđi uăki năt tănh tăđ ăch năđoánăchènăépătimăc pă(tamponade),ăho căxácăđ nhăcóămáuătrongămƠngăngoƠiătim,ăh uăcóăch ăđ nhăm ăk păth i,ăc uăs ngăb nhănhơn.- Ch cădòămƠngăngoƠiătimălƠăđ ngătácăh tăs căquanătr ngăđ ăch năđoánătrƠnămáuămƠngătimăvƠăquaăđóăhútămáuăraăđ ăgi iăphóngătamponadeătrongălúcăch ăđ iăm ăng căđ ăkhơuăl iăv tăth ngătim.V TăTHNGăTH NGăHOẨNHă(v tăth ngăng căb ng)•ăN uăv tăăth ngăăt ăăvúăđ năngangăr (chi măt ăl ă80ă%).ă•ăD uăgiánăti p:- N uăv tăth ngăăch tăvùngăng cămƠăl iăcóăHCăxu tăhuy tăn iă ăb ngăho căHCăviêmăphúcăm c.- Ho căv tăth ngă ăvùngăb ngămƠăl iăcóăHCătrƠnămáuăho cătrƠnăkhíămƠngăph i.224BVCP
Xem thêm

6 Đọc thêm

Triệu chứng thực thể bệnh tim mạch – Phần 1 pps

TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ BỆNH TIM MẠCH – PHẦN 1

vào thời kỳ tâm thu. Nghiệm pháp phản hồi gan-tĩnh mạch cổ: đặt bàn tay của thầy thuốc lên vùng hạ sườn phải (chỗ có gan to) ấn nhẹ xuống trong khi bệnh nhân hít thở bình thường. Bình thường, tĩnh mạch cổ có thể nổi lên một chút rồi trở lại như cũ, nhưng khi có suy tim phải thì ta thấy tĩnh mạch cổ nổi to lên trong cả thời gian ta ép tay vào hạ sườn phải. Nếu ở người gan to có suy tim mà phản hồi gan tĩnh mạch cổ âm tính thì khả năng bệnh nhân đã có xơ gan tim. Ở bệnh nhân tràn dịch màng ngoài tim có ép tim hoặc viêm màng ngoài tim co thắt, khi hít vào tĩnh mạch cảnh lại nổi to hơn (bình thường xẹp xuống). Lý do là vì khi thở vào máu dồn về tĩnh mạch chủ nhiều hơn nhưng không đưa nhanh về tim phải do tim không giãn được nên làm tĩnh mạch cảnh nổi to lên. Cần chú ý phân biệt với tĩnh mạch cổ nổi ở người già mà không có suy tim phải. Để phân biệt, ta lấy một ngón tay đè lên tĩnh mạch cảnh: nếu tĩnh mạch cổ nổi ở người không có ứ trệ tuần hoàn sẽ thấy tĩnh mạch nổi to hơn ở phía trên ngón tay (về phía đầu), còn nếu có ứ trệ tuần hoàn do suy tim phải thì tĩnh mạch nổi rõ hơn ở phía dưới ngón tay (về phía tim). - Động mạnh cảnh đập mạnh ở thời kỳ tâm thu, chìm nhanh vào thời kỳ tâm trương làm cảm giác đầu bệnh nhân gật gù (dấu hiệu Musset) gặp ở bệnh nhân hở van động mạch chủ nặng. Sờ có thể thấy động mạch xơ cứng hoặc đập yếu hơn khi vữa xơ hoặc tắc động mạch. Có thể sờ thấy quai động mạch chủ đập mạnh ở hố trên ức khi quai động mạch chủ vồng cao và xơ vữa hoặc ở bệnh nhân hẹp eo động mạch chủ. - Khám tuyến giáp: tuyến giáp to lan toả, thể nhân hoặc thể hỗn hợp, có tiếng thổi tâm thu hoặc thổi liên tục tại tuyến ở người bị cường giáp. Đó là nguyên nhân gây nhịp tim nhanh và suy tim tăng cung lượng. 1.3. Khám lồng ngực: - Nghe phổi có rên nổ, rên ẩm là biểu hiện của suy tim trái. Khi rên ẩm dâng lên nhanh như thuỷ triều lên là một biểu hiện của phù phổi cấp. Nghe phổi có rên phế quản ở cơn hen tim. Tràn dịch màng phổi là triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân suy tim nặng.
Xem thêm

14 Đọc thêm

TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ BỆNH TIM MẠCH – Phần 1 docx

TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ BỆNH TIM MẠCH – PHẦN 1 DOCX

tĩnh mạch cổ vẫn nổi. Khi có hở van 3 lá nhiều thì có thể thấy tĩnh mạch cổ đập vào thời kỳ tâm thu. Nghiệm pháp phản hồi gan-tĩnh mạch cổ: đặt bàn tay của thầy thuốc lên vùng hạ sườn phải (chỗ có gan to) ấn nhẹ xuống trong khi bệnh nhân hít thở bình thường. Bình thường, tĩnh mạch cổ có thể nổi lên một chút rồi trở lại như cũ, nhưng khi có suy tim phải thì ta thấy tĩnh mạch cổ nổi to lên trong cả thời gian ta ép tay vào hạ sườn phải. Nếu ở người gan to có suy tim mà phản hồi gan tĩnh mạch cổ âm tính thì khả năng bệnh nhân đã có xơ gan tim. Ở bệnh nhân tràn dịch màng ngoài tim có ép tim hoặc viêm màng ngoài tim co thắt, khi hít vào tĩnh mạch cảnh lại nổi to hơn (bình thường xẹp xuống). Lý do là vì khi thở vào máu dồn về tĩnh mạch chủ nhiều hơn nhưng không đưa nhanh về tim phải do tim không giãn được nên làm tĩnh mạch cảnh nổi to lên. Cần chú ý phân biệt với tĩnh mạch cổ nổi ở người già mà không có suy tim phải. Để phân biệt, ta lấy một ngón tay đè lên tĩnh mạch cảnh: nếu tĩnh mạch cổ nổi ở người không có ứ trệ tuần hoàn sẽ thấy tĩnh mạch nổi to hơn ở phía trên ngón tay (về phía đầu), còn nếu có ứ trệ tuần hoàn do suy tim phải thì tĩnh mạch nổi rõ hơn ở phía dưới ngón tay (về phía tim). - Động mạnh cảnh đập mạnh ở thời kỳ tâm thu, chìm nhanh vào thời kỳ tâm trương làm cảm giác đầu bệnh nhân gật gù (dấu hiệu Musset) gặp ở bệnh nhân hở van động mạch chủ nặng. Sờ có thể thấy động mạch xơ cứng hoặc đập yếu hơn khi vữa xơ hoặc tắc động mạch. Có thể sờ thấy quai động mạch chủ đập mạnh ở hố trên ức khi quai động mạch chủ vồng cao và xơ vữa hoặc ở bệnh nhân hẹp eo động mạch chủ. - Khám tuyến giáp: tuyến giáp to lan toả, thể nhân hoặc thể hỗn hợp, có tiếng thổi tâm thu hoặc thổi liên tục tại tuyến ở người bị cường giáp. Đó là nguyên nhân gây nhịp tim nhanh và suy tim tăng cung lượng. 1.3. Khám lồng ngực: - Nghe phổi có rên nổ, rên ẩm là biểu hiện của suy tim trái. Khi rên ẩm dâng lên nhanh như thuỷ triều lên là một biểu hiện của phù phổi cấp. Nghe phổi có rên phế quản ở cơn hen tim.
Xem thêm

14 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI KIM

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI KIM

ng = Ti nălng th i gian gi n đ n k t h png v lƠm đ ngƠy công, gi côngầ).ngătheoăTG gi năđ +Ti năthngng theo th i gian lƠ phù h p v i nh ng công vi c thu c các bph n, phòng ban mƠ không tr c ti p tham gia vƠo quá trình s n xu t. Hình th c nƠyđ n gi n, d tính toán, ph n ánh đ c trình đ k thu t vƠ đi u ki n lƠm vi c c a t nglao đ ng, lƠm cho thu nh p c a h có tính n đ nh h n.Hình th c ti n l ng th i gian m c dù đƣ tính đ n th i gian lƠm vi c th c t , nóv n còn h n ch nh t đ nh đó lƠ ch a g n ti n l ng v i ch t l ng vƠ k t qu laođ ng. Vì v y, các doanh nghi p c n k t h p v i các bi n pháp khuy n khích v t ch t,ki m tra ch p hƠnh k lu t lao đ ng nh m t o cho ng i lao đ ng t giác lƠm vi c,lƠm vi c có k lu t vƠ n ng su t cao.3Thang Long University LibraryHìnhăth c tr lngătheoăs n ph m:Theo hình th c nƠy, ti n l
Xem thêm

77 Đọc thêm

ĐỌC ĐIỆN TÂM ĐỒ DỄ HƠN

ĐỌC ĐIỆN TÂM ĐỒ DỄ HƠN

Đ C ĐIDN TÂM ĐHƠNNGUY NKINH THIL I NÓIUi nătơmăđ ălƠăm tăc nălơmăsƠngăkhóănh ngăl iăth ngăđ căs ăd ngătrongălơmăsƠng.ăNóăđóngăvaiătròăl nătrongăch năđoán,ăquy tăđ nhăph ngăphápăđi uătr ăvƠătheoădõiănhi uăb nh,ăkhôngăch ăriêngătimăm ch.ăTrongăkhi,ăt iăcácăn căphátătri n,ăđi nătơmăđ ăđ căđƠoăt oăchoăc ăkh iăđi uăd ngăthìăhi nănayăt iăVi tăNam,ăđi nătơmăđ ăch aăđ căgi ngăd yăchínhăth cătrongăcácăl păđ iăh căyăkhoaămƠăch ăđ căt ăch căh cătheoăchuyênăđ ădƠnhăchoăbácăs .ăQuaăkh oăsátăs ăb ,ăh nă50%ăbácăs ăđaăkhoaăt iăVi tăNamăkhôngăđ căđ căđi nătơmăđ .ăNhuăc uăđ căđi nătơmăđ ălƠăm tăđi uăb căthi tăkhôngăch ăv iăbácăs ămƠăc ăv iăđi uăd ng,ăth măchíăk ăc ăyăs .ăTrênăth ătr ng,ăđƣăcóăm tăs ăsáchăh ngăd năđ căđi nătim.ăPh ăbi nănh tăcóăth ănóiălƠăsáchă c aă GS.TS.ă Tr năă Trinh,ă GS.TS.ă Ph mă Nguy Vinhầă Trênă m ngăinternet,ăcóăr tănhi uătƠiăli uăv ăđ căđi nătơmăđ ,ăc ăti ngăVi tăl năti ngăAnh.LƠă m tăbácă s ăđaă khoa,ătôiămu năchiaă s ănh ngăghiăchépăl iăc aă mìnhăng năg n,ăđ năgi n,ăd ă ngăd ngătrongălơmăsƠng. CáchătrìnhăbƠyănƠyăkhôngăm iănh ngăv iăs ăđ căbi tăchúătr ngăv ăhìnhă nhăminhăh aărõărƠng,ăcóămƠuăs căch căh năs ă
Xem thêm

Đọc thêm

Bệnh tim - phổi mạn tính (Chronic cor-pulmonale) (Kỳ 4) pps

BỆNH TIM - PHỔI MẠN TÍNH (CHRONIC COR-PULMONALE) (KỲ 4) PPS

Bệnh tim - phổi mạn tính (Chronic cor-pulmonale) (Kỳ 4) TS. Nguyễn Đức Công (Bệnh học nội khoa HVQY) 5.2. Giai đoạn có suy tim phải: 5.2.1. Triệu chứng cơ năng: - Khó thở: khó thở khi gắng sức nhiều, sau đó khó thở xuất hiện cả khi làm việc nhẹ và nghỉ ngơi; có thể có cơn phù phổi cấp do tăng tính thấm của mao mạch phổi, do thiếu ôxy, ứ trệ CO2 và do tăng áp lực động mạch phổi. Khó thở còn do bệnh phổi-phế quản mạn tính có sẵn. - Đau tức vùng gan: thường xuất hiện muộn. Bệnh nhân thấy tức nặng vùng gan, tăng lên khi gắng sức và giảm đi khi nghỉ ngơi. - Tím tái tăng dần, thường tím ở môi, mũi và đầu chi. - Choáng váng do thiếu ôxy não, hay quên, bực bội, rối loạn giấc ngủ, hồi hộp trống ngực. 5.2.2. Triệu chứng thực thể: 5.2.2.1. Tim mạch: - Nhịp tim nhanh, đôi khi có loạn nhịp, hay gặp rung nhĩ. - Sờ thấy tim đập ở thượng vị (do thất phải to, gọi là dấu hiệu Hartzer dương tính). - Tiếng T2 đanh, tách đôi ở liên sườn II trái cạnh ức do tăng áp lực động mạch phổi. - Có thể có tiếng ngựa phi thất phải. - Tiếng thổi tâm thu ở mũi ức (tăng lên khi hít sâu và nín thở, nghiệm pháp Rivero-Carvalho dương tính) do hở van 3 lá cơ năng; có tiếng thổi tâm trương ở liên sườn II trái cạnh ức do hở van động mạch phổi cơ năng. - Tĩnh mạch cổ nổi to, đập theo nhịp tim. 5.2.2.2. Triệu chứng khác: - Gan to, mặt nhẵn, đau khi sờ nắn, mật độ mềm, có thể đập theo nhịp tim, phản hồi gan-tĩnh mạch cổ (+). Giai đoạn sau, khi đã có xơ gan-tim thì gan
Xem thêm

6 Đọc thêm

Vịt om kiểu Thái ppt

VỊT OM KIỂU THÁI

Vịt om kiểu Thái Mùa này lạnh rồi, em mời mọi người cùng em vào bếp xì xụp món vịt chua chua, cay cay. Nguyên liệu: Ức vịt ( thực chất em dùng ức ngan bởi thịt ngan dôi, dày thịt, ít mỡ và không bị hôi như thịt vịt) 1 quả dứa Sốt lẩu hải sản chua cay Nước cốt dừa Rau húng chó, quả ớt đỏ để trang trí Thực hiện: Ức vịt để nguyên miếng to, dùng khăn giấy đa năng thấm khô rồi thả vào chảo dầu sôi, chiên vừa lửa để miếng thịt săn lại và chảy bớt mỡ thừa, da ngan vịt thường chứa rất nhiều mỡ ẩn dưới lớp da. Vịt chín vàng thì gắp ra đĩa rồi ướp chút hạt nêm, hạt tiêu. Quả dứa thái mấy lát dùng để trang trí còn lại ép quả dứa lấy nước. Cho phần nước dứa này vào chảo, nêm 2 thìa to sốt lẩu chua cay, 2 thìa nước cốt dừa, ngoấy cho nước sốt quện nhau rồi thả vịt vào om khoảng 10 phút mỗi mặt. Nếu muốn ăn cay hơn bạn có thể cho thêm chút tương ớt, quả ớt khô hoặc sa tế tùy theo khẩu vị. Gắp miếng vịt ra thớt, thái miếng. Bày ra đĩa, trang trí cho bắt mắt rồi dội nước sốt.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Triệu chứng học bệnh tim mạch (Kỳ 1) pdf

TRIỆU CHỨNG HỌC BỆNH TIM MẠCH (KỲ 1) PDF

. Rung miu tâm thu ở liên sườn II cạnh ức trái do hẹp lỗ van động mạch phổi, hoặc còn ống thông động mạch. . Rung miu tâm thu ở liên sườn III, IV cạnh ức trái do thông liên nhĩ, thông liên thất. . Rung miu tâm thu ở mỏm tim do hở van 2 lá. . Rung miu tâm trương ở mỏm tim do hẹp lỗ van 2 lá. - Sờ gan: gan to, mềm; đặc điểm của gan-tim (khi chưa có xơ gan) là phản hồi gan tĩnh mạch cảnh (+). - Sờ mạch (bắt mạch): đập hay không đập (nếu tắc động mạch), giảm đập (hẹp mạch), nảy nhanh xẹp nhanh (hở van động mạch chủ) Sờ mạch thứ tự từ động mạch thái dương, động mạch cảnh, động mạch cánh tay, động mạch chủ bụng, động mạch đùi, khoeo, chày sau, chày trước - Đo huyết áp động mạch theo phương pháp Korottkoff.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Triệu chứng thực thể bệnh tim mạch (Kỳ 2) pot

TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ BỆNH TIM MẠCH KỲ 2 13

ức phải khi hẹp lỗ van động mạch chủ, ở liên sườn 3-4 cạnh ức trái khi thông liên thất, ở liên sườn 2 cạnh ức trái khi hẹp lỗ van động mạnh phổi. Rung mưu tâm trương: sờ thấy ở mỏm tim khi hẹp lỗ van 2 lá. Rung mưu liên tục, mạnh lên ở thì tâm thu: sờ thấy ở dưới xương đòn trái và liên sườn cạnh ức trái khi còn ống động mạch (tồn tại ống Botal). 2.3. Gõ: Gõ tìm diện đục tuyệt đối và tương đối của tim để xác định vị trí và kích thước của tim. Ngày nay, với sự phổ cập của X quang, siêu âm tim, điện tim thì gõ tim ít được sử dụng như trước đây. Thứ tự gõ tìm diện đục của tim: gõ từ khoảng liên sườn 2 phải xuống để xác định bờ trên gan. Gõ từ đường nách trước vào phía xương ức trên các khoang gian sườn để xác định bờ phải và bờ trái của tim. Bình thường, diện đục của tim ở bên phải cách bờ sườn ức 1 - 1,5cm, bờ trái của tim không vượt quá đường qua giữa xương ức trái. Ở bên trái, có một vùng đục ít (ở phía ngoài vùng đục nhiều hơn) do có một phần nhu mô phổi len vào giữa tim và thành ngực, gọi là diện đục tương đối của tim. Vùng đục nhiều hơn ở phía trong (là vùng tim áp trực tiếp lên thành ngực) là diện đục tuyệt đối của tim. Diện đục của tim to lên ở các bệnh lý gây tim to như: bệnh van tim, bệnh cơ tim, tràn dịch màng ngoài tim
Xem thêm

5 Đọc thêm

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á

39 CH NGĂ3:ĂTH CĂTR NGĂHI UĂQU ĂHUYĂ NGĂV NĂT IĂNGỂNĂHĨNGĂ TH NGĂM IĂC ĂPH NĂ ỌNGĂỄ .... 62 TRANG 6 NGỂNĂHĨNGĂTH NGĂM IĂC ĂPH NĂ ỌNGĂỄ ...[r]

118 Đọc thêm

ĐIỀU HÒA MÁU, LÁCH, TUYẾN ỨC potx

ĐIỀU HÒA MÁU, LÁCH, TUYẾN ỨC POTX

phần là do hoạt động của hoocmon trong đó adrenalin giữ vai trò đặc biệt quan trọng. 9. Hệ bạch huyết Là một hệ khác trong số các hệ mạch trong cơ thể vận chuyển chất dịch đi khắp cơ thể, nó chuyên chở chất dịch thừa, các vật lạ, và các chất liệu khác từ các mô và tế bào của cơ thể. Hệ bạch huyết xử lý chất thải và các vật có khả năng gây hại. Hệ bạch huyết liên quan mật thiết với máu, đặc biệt là với các bạch cầu được gọi là lym pho bào, chúng rất cần cho sự bảo vệ của cơ thể. Hệ bạch huyết gồm có các mạch bạch huyết, các cơ quan và mô dạng lympho chuyên hóa gồm : tuyến ức, lách và amidan. Các mạch bạch huyết nhỏ gọi là các mao mạch bạch huyết chạy dọc các động mạch và tĩnh mạch của cơ thể. Chúng tập hợp chất dịch dư thừa từ các mô gọi là bạch huyết. Các thành mao mạch bạch huyết rất mỏng và có độ thẩm thấu rất cao, sao cho các phân tử và hạt lớn và vi trùng không thể không thể đi vào các mao mạch máu. Một số mạch bạch huyết có cơ ngoại ý, cơ này co bóp nhịp nhàng theo một hướng đẩy bạch huyết đi theo một chiều, chúng cũng có các van để ngăn bạch huyết khỏi chảy ngược lại. Trong các hạch bạch huyết, vi trùng và các vật lạ khác có mặt trong bạch huyết đi vào hạch được lọc hết và phá hủy. Khi bạch huyết rời khỏi hạch nó thu nhận lympho bào và các kháng thể để khử hoạt tính các vật lạ. Các mạch bạch huyết nối với nhau tạo thành hai ống lớn là ống ngực và ống bạch huyết phải, hai ống này dẫn lưu vào các tĩnh mạch vô danh gần tim. Các cơ quan và mô bạch huyết 9.1. Lách Là một bộ phận không thể thiếu của hệ bạch huyết, chức năng của nó là lọc máu và sản xuất các kháng thể. Lách nằm ngay bên dưới cơ hoành phía trên bên trái bụng. Bình thường nó dài 13 Cm dọc theo đường xương sườn thứ 10, lách nặng khoảng 200g, khi bị sưng lách có thể nặng 2 kg hoặc hơn. Lách có chức năng lọc máu để loại các vật thể lạ và vi trùng, các tế bào lưới không
Xem thêm

5 Đọc thêm

Siêu âm tim (Kỳ 4) pptx

SIÊU ÂM TIM (KỲ 4) PPTX

Siêu âm tim (Kỳ 4) 3.2.2.2. Chức năng tâm thu thất trái: Đánh giá chức năng tâm thu thất trái dựa vào chức năng co bóp của tim và một số chỉ số chức năng tâm thu thất trái. + Chức năng co bóp của tim: - Trên siêu âm 2D đánh giá được vận động thành thất trái trong chu chuyển tim. Phải đánh giá toàn bộ các vùng của tim trên các mặt cắt khác nhau: Theo trục dài cạnh ức trái: xem vận động của vách liên thất, thành sau thất trái. Theo trục ngắn cạnh ức trái: xem vận động của thành trước, bên, sau, sau dưới và vách. Mặt cắt 4 buồng tim: xem vận động vách liên thất, thành bên, mỏm; mặt cắt 2 buồng tim từ mỏm: xem thành sau dưới, thành trước thất trái. - Trên siêu âm TM cũng cho thấy những chỉ số đánh giá vận động thành tim như độ dày lên của cơ tim trong kỳ tâm thu (bình thường 3,5mm), biên độ di động của thành tim (bình thường với vách liên thất là 7 ± 1,9mm, TSTT là 10 ± 1,7mm). + Các chỉ số chức năng tâm thu thất trái thường dùng: - Chỉ số co ngắn sợi cơ (%D). Dd - Ds %D = ´ 100% Dd Trong đó: Dd là đường kính cuối tâm trương. Ds là đường kính cuối tâm thu. Trị số này bình thường là 34,7 ± 6,3%. Chức năng tâm thu giảm khi %D < 25%. Chức năng tâm thu tăng (tim tăng động) khi %D > 45% (hở van tim, cường
Xem thêm

5 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp pdf

TÀI LIỆU MẪU TỜ KHAI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP PDF

Quá trình đóng, chưa hưởng BHXH một lần và BH thất nghiệp: Phụ cấp Từ tháng/nă m Đến tháng/nă m Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, nơi làm việc tên cơ quan, đơn vị, địa chỉ Tiề[r]

2 Đọc thêm

MÀN TRÌNH DIỄN PHÁO HOA ĐẠI LỄ 1000 NĂ M HÀ NỘI

MÀN TRÌNH DIỄN PHÁO HOA ĐẠI LỄ 1000 NĂ M HÀ NỘI

TRANG 1 MÀN TRÌNH DIỄN ÁNH SÁNG, PHÁO HOA TUYỆT ĐẸP BÊN HỒ GƯƠM - TỐI 1/10, HỒ GƯƠM, HÀ NỘI BỪNG SÁNG VỚI MÀN TRÌNH DIỄN TRÌNH DIỄN ÁNH SÁNG VÀ PHÁO HOA ẤN TƯỢNG NGAY TRÊN MẶT HỒ.[r]

11 Đọc thêm

Hen phế quản nặng pdf

HEN PHẾ QUẢN NẶNG 1

Hen phế quản nặng 1.Tiêu chuẩn chẩn đoán (+) ≥ 4 của 12 triệu chứng sau, thì là Hen PQ nặng - Khó thở không nằm được. - Nói & ho khó khăn. - Kích thích, lo sơ.̣ - Da tím, vã mồ hôi. - Cơ ức đòn chũm co liên tục. - Nhịp thở > 30 lần/ph. - Ran rít (+ + +). - Nhịp tim >120 lần/ph. - Mạch đảo >20 mmHg. - Lưu lượng đỉnh <50%. - SpO2<92%. PaO2<60%. - PaCO2 > 42%. (+ Nếu có thêm 1 triệu chứng trong các dấu hiệu sau, thì đã là cơn hen ác tính - Thở chậm < 10 lần/ph hoặc có cơn ngừng thở. - Phổi mất rì rào p.nang. - Rối loạn ý thức. - Huyết áp tụt. + Xử trí theo phác đồ điều trị Hen ác tính) 2. Điều trị đặc hiệu cơn hen nặng - Oxygen 2 L/ph : Giữ Sat O2 >90%. * Thuốc cụ thể: a, Chủ vận β θ đợt cấp Albuterol (Ventolin) + Cho khí dung, pha 0.5ml 2.5mg/trong 3 mL nước muối, mỗi 2-8 giờ khi cần. + Có thể cho khí dung 3 lần liên tiếp - nếu sau 1 lần chưa có hiệu quả, hoặc loại Ventolin MDI cho 3-8 nhát phun sương đã định liều, rồi thì 2 nhát phun mổi 3-6 h khi cần, hoặc 200mcg thuốc bột/nang hít 4 lần mỗi ngày khi cần.
Xem thêm

8 Đọc thêm

Kế hoạch thực hiện Quy chế công khai nă học 2010 - 2011

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂ HỌC 2010 - 2011

MỤC ĐÍCH: Thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực [r]

4 Đọc thêm

Hạch Toán Tài Chính Doanh Nghiệp part 4 pot

HẠCH TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PART 4 POT

DOANH NGHI ỆP PHẢI LẬP DỰ PH ÒNG CHO T ỪNG LOẠI CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ NGẮN H ẠN KHI CÓ BIẾN ĐỘNG GIẢM GIÁ TẠI THỜI ĐIỂM CUỐI KỲ KẾ TOÁN NĂ M THEO CÔNG TH ỨC: M ỨC DỰ PH ÒNG S Ố LƯỢNG CHỨNG [r]

9 Đọc thêm

T ỪV ỰNG TI ẾNG NH ẬT TRONG NHÀ T ẮM1

T ỪV ỰNG TI ẾNG NH ẬT TRONG NHÀ T ẮM1

タオル掛けたおるかけ: giá treo kh nă 33.[r]

3 Đọc thêm

Ăn thịt thoải mái không lo tăng cân doc

ĂN THỊT THOẢI MÁI KHÔNG LO TĂNG CÂN

Ăn thịt thoải mái không lo tăng cân Bạn đang phải đối phó với vấn đề cân nặng mà lại rất có nhu cầu ăn thịt. Xin mách bạn vài mẹo dưới đây để bạn có thể thoải maqis ăn thịt mà không lo đến vấn đề tăng cân. 1. Ăn nhiều thịt trắng, ít thịt đỏ Thịt được phân ra làm 2 loại là thịt trắng ( thịt gà, thịt cá…) và thịt đỏ (thịt bò, thịt lợn ). Thông thường, thịt trắng có hàm lượng chất béo và calo thấp hơn so với thịt đỏ do vậy các nhà khoa học khuyên chúng ta nên ăn nhiều thịt trắng hơn thịt đỏ, đặc biệt là với những người muốn giảm cân. Chẳng hạn, thịt cá chứa nhiều loại axit béo không bão hòa, có tác dụng tốt trong việc giảm cholesterol. Vì vậy người béo ăn nhiều thịt cá sẽ rất tốt, vừa có thể tránh béo phì, vừa có thể phòng tránh các bệnh tim mạch. Cứ 100 gram thịt gà chứa 23,3 gram protein, lượng chất béo thấp hơn nhiều so với các loại thịt khác. Vì vậy ăn nhiều thịt gà cũng không làm bạn tăng cân. Cũng cần chú ý là phần cánh gà chứa nhiều mỡ và chất béo hơn phần thịt ở ức, do vậy, nếu bạn không muốn tăng cân, hãy chọn phần ức gà để ăn. Và tốt nhất nên bỏ da gà vì da gà chứa nhiều mỡ cũng dễ gây tăng cân. 2. Nên chế biến theo phương pháp hấp, luộc Phương pháp chế biến giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng của thực phẩm. Mặc dù chứa ít hàm lượng calo nhưng nếu chế biến các món thịt bằng phương pháp chiên, xào sẽ là con đường nhanh nhất để đưa chất béo vào cơ thể. Hơn nữa, ở nhiệt độ cao, các vitamin và khoáng chất trong thịt sẽ bị phân hủy, thậm chí còn biến thành các chất độc cho cơ thể. Hấp, luộc là 2 phương pháp tối ưu trong quá trình chế biến các món ăn để vừa đảm bảo không bị mất chất dinh dưỡng, thơm ngon lại giúp loại bỏ bớt chất béo ra khỏi thịt, ăn không bị ngấy. 3. Hạn chế ăn thịt cùng cơm Thông thường chúng ta thường ăn nhiều thịt chung với cơm trong bữa ăn hàng ngày. Tuy
Xem thêm

4 Đọc thêm