SO SÁNH SỰ BIẾN ĐỔI VỀ CƠ HỌC PHỔI KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH CỦA BỆNH NHÂN ALI VÀ ARDS ĐƯỢC THÔNG KHÍ NHÂN TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT ÁP LỰC VÀ KIỂM SOÁT THỂ TÍCH THEO CHIẾN LƯỢC THÔNG KHÍ BẢO VỆ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "SO SÁNH SỰ BIẾN ĐỔI VỀ CƠ HỌC PHỔI KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH CỦA BỆNH NHÂN ALI VÀ ARDS ĐƯỢC THÔNG KHÍ NHÂN TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT ÁP LỰC VÀ KIỂM SOÁT THỂ TÍCH THEO CHIẾN LƯỢC THÔNG KHÍ BẢO VỆ":

THIẾT BỊ NGƯNG TỤ - DÀN NGƯNG GIẢI NHIỆT BẰNG KHÔNG KHÍ potx

THIẾT BỊ NGƯNG TỤ DÀN NGƯNG GIẢI NHIỆT BẰNG KHÔNG KHÍ POTX

 Không s dc nên chi phí vn hành giu này rt phù hp  nhc thành ph   Không s dng h thi nhit, va tn kém li gây t khu v           n xung quanh và có th lt  nhiu v t trên nóc nhà vv . . .  H thng s dt b  s dng.  So vi các thit b  gii nhit bc, dàn hng và ít b  b)   M dòng nhit thp, nên kt cu khá cng knh và ch thích hp cho h thng công sut nh và trung bình.  Hiu qu gii nhit ph thuc nhiu kin khí hu. Nhng ngày nhi cao áp su lên rt cao Ví d, h thng s dng R22,  min Trung, nhng ngày hè nhi không khí ngoài tri có th t 40oC, ng nhi  có th t 480C, áp su ng là 18,5 bar, bng giá tr t ct cao. Nu trong nhng ngày này không có nhng bic bit thì h thng không th hoc i vi nhi nhiên hiu qu còn thp na. II.     1.  N
Xem thêm

16 Đọc thêm

GIÁO ÁN TIN HỌC

GIÁO ÁN TIN HỌC

1Tr­êng tiÓu häc Thèng NhÊt2Kiểm tra bài cũ:Kiểm tra bài cũ:Mµn h×nh chÝnhRïa§o¹n ®­êng do rïa v¹ch ra.S©n ch¬i cña rïa Đây là gì ?Cöa sæ lÖnh Các lệnh đã viết Ng¨n gâ lÖnh33 Thêm một số lệnh của LogoThêm một số lệnh của Logo Thø s¸u ngµy 17 th¸ng 04 n¨m 2009Bµi 2:4Lệnh đầyLệnh đầy đủđủViết Viết tắt

14 Đọc thêm

ON TAP TIENG VIET

ON TAP TIENG VIET

ƠN TẬP TIẾNG VIỆT (TỔNG HỢP)I . Mục đích u cầu : 1-KiÕn thøc: HƯ thèng kiÕn thøc vỊ: CÊu t¹o tõ ( Tõ ghÐp, tõ l¸y).Tõ lo¹i ( §¹i tõ, quan hƯtõ).Tõ ®ång nghÜa, tõ tr¸i nghÜa, tõ ®ång ©m, thµnh ng÷,tõ H¸n ViƯt, c¸c phÐp tu tõ. 2-KÜ n¨ng: Gi¶i nghÜa mét sè u tè H¸n ViƯt ®· häc, t×m thµnh ng÷ theo yªu cÇu. 3- Th¸i ®é: Yªu tiÕng mĐ ®Ỵ.II . Chuẩn bị của thầy trò:- Ph ương pháp: Đàm thoại , diễn giảng- Thày: SGK + SGV + giáo án - Trò: SGK+ Vở ghi.III . Tiến trình lên lớp 1. Ổn định lớp : 1 phút 7 2. Kiểm tra bài cũ :5p ? Thế nào là từ phức? Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới. -Mục tiêu:Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho hs -Phương pháp: thuyết trình -Thời gian: 1p 3. Giới thiệu bài mới.1 phút Hoạt động 2: I- Ơn luyện -Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố lại kiến thức. -Phương pháp: Vấn đáp, giải thích. -Thời gian: 10p I. Ơn luyện 1.Vẽ lại sơ đồ SGK trang 183 vào bài tập và cho ví dụ?1Từ phứcTừ ghép Từ láyChính phụ Đẳng lậpTồn bộ Bộ phậnPhụ âm đầuLáy vần
Xem thêm

5 Đọc thêm

Gi[í thiệu chung về gia công Polymer

GI[Í THIỆU CHUNG VỀ GIA CÔNG POLYMER

(hay âục khäng ạp sút). Âäúi våïi cạc loải celluloid, phỉång phạp gia cäng thỉåìng dng l tảo hçnh nhiãût åí trảng thại mãưm cao. Kêch thỉåït, hçnh dạng v sỉû äøn âënh kêch thỉåït, hçnh dạng sn pháøm trong quạ trçnh sỉí dủng cng l nhỉỵng u cáưu quan trng v chëu nh hỉåíng ca phỉång phạp gia cäng. Màût khạc, tạc dủng ca nhiãût cọ nh hỉåíng ráút låïn âãún tênh cháút ca sn pháøm, cọ loải nhỉûa dỉåïi tạc dủng ca nhiãût tênh cháút khäng âäøi, nhỉng cng cọ loải nhỉûa khäng bãưn nhiãût. Do âọ, viãûc chn phỉång phạp gia cäng cáưn phi âm bo chãú âäü nhiãût thêch håüp âãø tênh cháút sn pháøm thu âỉåüc täút nháút. II. Phán loải cạc phỉång phạp gia cäng Phỉång phạp gia cäng gàõn liãưn våïi thiãút bë dng âãø thỉûc hiãûn quạ trçnh gia cäng v cọ liãn quan âãún sỉû biãún âäøi trảng thại ca váût liãûu trong thiãút bë. Vç váûy cho âãún nay chỉa cọ cạch phán loải no cọ thãø nãu lãn âáưy â cạc úu täú trãn âỉåüc. Trong cäng nghiãûp âãø dãù nàõm bàõt cạc quạ trçnh gia cäng, ngỉåìi ta tảm thåìi xãúp cạc quạ trçnh gia cäng tỉìng nhọm theo nhiãûm vủ ca quạ trçnh hồûc trảng thại váût l ca ngun liãûu trong quạ trçnh gia cäng. Cạc quạ trçnh gia cäng thỉåìng âỉåüc xãúp thnh 3 nhọm nhiãûm vủ chênh l: 1. Nhọm cạc phỉång phạp tảo hçnh: cọ nhiãûm vủ tảo cho váût liãûu cọ hçnh dảng sn pháøm sỉí dủng thüc nhọm ny gäưm cạc phỉỉong phạp gia cäng nhỉ ẹp, ẹp âục, âục dỉåïi ạp sút, ân, tảo hçnh nhiãût, càõt gt... 2. Nhọm cạc phỉång phạp làõp ghẹp: cọ nhiãûm vủ tảo liãn kãút giỉỵa cạc chi tiãút ca sn pháøm våïi nhau. Trong nhọm ny cọ thãø kãø âãún phỉång phạp gia cäng nhỉ: hn v ph bãư màût (bao gäưm dạn hồûc phun). 3. Nhọm cạc phỉång phạp biãún tênh: cọ nhiãûm vủ thay âäøi cáúu trục cáúu trục polymer bàòng phỉång phạp váût l hồûc bàòng phn ỉïng hoạ hc nhỉ cạc phỉång phạp träün, hoảt hoạ ãư màût, biãún tênh polymer... Trong quạ trçnh gia cäng, dỉåïi tạc dủng ca nhiãût âäü v ạp sút, trảng thại váût liãûu bë biãún âäøi. Tu theo, trảngt thại váût liãûu v âiãưu kiãûn gia cäng, cạc quạ trçnh gia cäng polymer
Xem thêm

3 Đọc thêm

VỊ TRÍ CỦA MẬT MÃ TRONG MẠNG MÁY TÍNH

VỊ TRÍ CỦA MẬT MÃ TRONG MẠNG MÁY TÍNH

V V Ị Ị TR TR Í Í C C Ủ Ủ A M A M Ậ Ậ T MÃ TRONG M T MÃ TRONG M Ạ Ạ NG M NG M Á Á Y T Y T Í Í NH NH T Tổổng quanng quan RIÊNG TƯ RIÊNG TƯ/MÃ HO/MÃ HOÁÁ CHỨCHỨNG THỰNG THỰCC KÝ/ TOKÝ/ TOÀ[r]

9 Đọc thêm

Bài giảng Tiet 20 - Bai 12

BÀI GIẢNG TIET 20 - BAI 12

NHÓM QUYỀN BẢO VỆNHÓM QUYỀN PHÁT TRIỂNNHÓM QUYỀN THAM GIA10. Trẻ em không bị đánh đập, phân biệt đối xử Nhãm quyÒn sèng cßn( 1)Nhãm quyÒn b¶o vÖ( 2)Nhãm quyÒn ph¸t triÓn(3)Nhãm quyÒn tham gia(4)ABCC«ng ­íc Liªn hîp quèc vÒ quyÒn trÎ emDCADB Tiết 20. Bài 12. Công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em ( Tiết 2)

16 Đọc thêm

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẤU SỐ 2 BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH , DỰ ÁN NẠO VÉT NÂNG CẤP SÔNG TRỤC BÚT HUYỆN YÊN MÔ

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẤU SỐ 2 BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH , DỰ ÁN NẠO VÉT NÂNG CẤP SÔNG TRỤC BÚT HUYỆN YÊN MÔ

98,37% gi ỏ g úi thu cxduytHp ng theo t l phnxtrmT khi khi cụng cụng trỡnhn khi hon thnh bo hnhxcụng trỡnhVI. NHN XẫT V KIN NGH1. Nhn xột v kt qu u thu:Trên cơ sở các nhận xét về kết quả đấu thầu, phòng Nông nghiệp & pháttriển Nông thôn thống nhất với kết quả đánh giá HSDT và đề nghị của tổ chuyêngia đánh giá HSDT.2. Kin ngh:Trên cở sở đề nghị của tổ chuyên gia đánh giá HSDT về kết quả đấu thầu vàcác phân tích, nhận xét ở trên, phòng Nông nghiệp & phát triển Nông thôn đề nghị5UBND huyện Yên Mô phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu số 2 Bảo hiểm côngtrình thuộc dự án Nạo vét, nâng cấp sông trục Bút, huyện Yên Mô theo các nộidung sau:- Tên nhà thầu đợc đề nghị trúng thầu: Liên danh Chi nhánh Công ty cổphần bảo hiểm Petrolimex Ninh Bình - Chi nhánh Công ty bảo hiểm Ngân hàngđầu t và phát triển Việt Nam tại Hà Nội- Giá đề nghị trúng thầu: 98,37% giá gói thầu đợc duyệt.- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm.
Xem thêm

6 Đọc thêm

LS5 LE KI HIEP DINH PA-RI T27

LS5 LE KI HIEP DINH PA-RI T27

LềCH Sệ TUAN 27BAỉI:LE K HIEP ẹềNH PA-RI Lịch sử Bài 25: LỄ KÍ HIỆP ĐỊNH PA-RIThứ tư ngày 17 tháng 3 năm 210 - Vì sao Mĩ phải kí Hiệp định Pa-ri?- Lễ kí Hiệp định Pa ri diễn ra như thế nào?- Nội dung chính của Hiệp định.-Ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa-ri về Việt Nam.123NhiÖm vô bµi häc4 1. V× sao MÜ buéc ph¶i kÝ HiÖp ®Þnh Pa-ri? Bài 25: LỄ KÍ HIỆP ĐỊNH PA-RI Lịch sửThứ tư ngày 17 tháng 3 năm 210

4 Đọc thêm

NHỮNG BÀI TẬP TỰ LUẬN ANH 9 HAY

NHỮNG BÀI TẬP TỰ LUẬN ANH 9 HAY

1. Ann is very friendly . She lives next door.(Using: who) ………………………………………………………………... 2. The postcard was from Harry. It came this morning. (Using: which) ………………………………………………………………. 3.It was a beautiful day. We decided to go out.(Using: so) ……………………………………………………………… 4. Shall we go to the cinema tonight ? (begin with: What about….) ……………………………………………………………..… 5. I lose the key , so I can not get into the house. (begin with: If…..) ………………………………………………………………VI-Viết lại những câu sau sao cho nghĩa giống như câu đã cho1.I think it would be a good idea to spend the summer vacation in Da Lat I suggest...............................................................................................................................2You can avoid waiting by booking the table in advanceIf............................................................................................................................................3.Because of the bad weather, we didn’t go on a picnicBecause ...............................................................................................................4.Her book is widely read. It is well –written ( relative pronoun) ……………………………………………………………………………………………..5.’’Do you read this information, Lan ?’’. Ba asked Ba asked…………………………………………………………………………………….VII Hoàn thành mẫu câu sau: AND, BUT, SO, BECAUSE. (2đ) 1. I like Mary very much, ................. I don’t like her brother. 2. I can’t go out tonight .................. I haven’t enough money.1 3. She went to the theatre last night,................ she had a wonderful time. 4. I enjoy learning English ,............... I enjoy learning Marth,too.VIII/ a/ Viết lại câu thứ hai sao cho nghĩa không đổi theo từ gợi ý: (1,5đ)1. It’s going to rain, so we can’t go camping.  If................................................................................
Xem thêm

3 Đọc thêm

LS L5 Chiến dich biên giới thu đông 1950

LS L5 CHIẾN DICH BIÊN GIỚI THU ĐÔNG 1950

1NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o vÒ dù chuyªn m«n côm!Gi¸o viªn thùc hiÖn: Ng« ThÞ HiÒn Líp 5C21. Tình hình nước ta từ năm 1948 đến 1950a. Thuận lợi- Nhân dân thế giới phản đối chiến tranh Việt Nam trong đó có nhân dân Pháp.- Từ 1/1950 các nước XHCN công nhận và đặt quan hệ với nước ta- Cuộc kháng chiến của nhân dân Lào và Campuchia phát triển mạnh- Cách mạng Trung Quốc thành công (10/1949)- Về phía TD Pháp thì gặp khó khăn về tài chính, kinh tế trì trệ xã hội bất ổn - Cách mạng nước ta phá thế bị bao vây cô lập được nối liền với hệ thống XHCN3- Pháp được Mỹ giúp sức với kế hoạch Rơve:+ Địch thiết lập hệ thống phòng ngự trên đường số 4+ Thiết lập hành lang Đông – Tây ->cắt đứt liên lạc giữa Việt Bắc và Liên khu III,IV b. Khó khăn4 Chiến dịch Biên Giới thu đông 1950Chủ tịch Hồ Chí Minh họp với thường vụ trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch biên giớiEm hãy cho biết mục đích của ta khi mở chiến dịch biên giới là gì?
Xem thêm

12 Đọc thêm

tuần 17-tiết 26-CN8-DỌC

TUẦN 17-TIẾT 26-CN8-DỌC

*D1/D2Thay số vào cơng thức ta có:Số vòng dây n2 là: n2=n1*D1/D2 =12* 10/5= 24 . ( vòng /phút)ĐS: n2= 24( vòng /phút)ø Hoaït ñoäng 4 Dặn dò Về nhà học bài và làm lại các bài tập đã sữa trongvở bài tập để chuẩn bị thi học kì I HS: Ôn tập thật tốt ở nhà để chuẩn bị thi học kì I N ỘI DUNG GHI BẢNG A.L Ý THUYẾT B.BÀI TẬP4.Nh ận xét-rút kinh nghiệm . ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Xem thêm

6 Đọc thêm

Tuần 17-tiết 26-CN8

TUẦN 17-TIẾT 26-CN8

1/D2Thay số vào cơng thức ta có:Số vòng dây n2 là: n2=n1*D1/D2 =12* 10/5= 24 . ( vòng /phút)ø Hoaït ñoäng 4 Dặn dò Về nhà học bài và làm lại các bài tập đã sữa trong vở bài tập để chuẩn bị thi học kì I ĐS: n2= 24( vòng /phút)HS: Ôn tập thật tốt ở nhà để chuẩn bị thi học kì I N ỘI DUNG GHI BẢNG A.L Ý THUYẾT B.BÀI TẬP4.Nh ận xét-rút kinh nghiệm . ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Xem thêm

3 Đọc thêm

Bài giảng GA 2 TUAN 22 - CKT - KNS- 3 COT

BÀI GIẢNG GA 2 TUAN 22 - CKT - KNS- 3 COT

Nhận xét.-HS thực hiện trò chơi.1Trêng TiĨu häc Mêng TÝp 2 - Gi¸o ¸n líp 2 – Tn 22 – N¨m häc 2010 - 2011Gi¸o viªn : Vy ThÞ Th Nếu là lời đề nghị lịch sự thì HS trong lớp sẽ làm theovà ngược lại.*Kết luận chung: Biết nói lời u cầu, đề nghị phù hợptrong giao tiếp hàng ngày là tự tơng trọng và tơn trọngngười khác.-Về nhà làm theo bài học-Nhận xét. Tập đọcMỘT TRÍ KHƠN HƠN TRĂM TRÍ KHƠNA-Mục tiêu: -Đọc đúng, rõ ràng tồn bài. Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; đọc rõ lời nhân vật trong câuchuyện .-Hiểu bài học rút ra từ câu chuyện: Khó khăn, hoạn nạn thử thách trí thơng minh của mỗingười; chớ kêu căng, xem thường người khác.(trả lời được c/h 1,2,3,5)-HS khá giỏi trả lời được câu hỏi CH4-GDKNS: Tư duy sáng tạo (CH3)B-Chuẩn bị: SGK, tranh SGK.C-Các hoạt động dạy học: Tiết 15’35’2’15’10’I-Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: học thuộc lòngbài thơ “Vè chim”.Nhận xét-Ghi điểm.
Xem thêm

19 Đọc thêm

Gi[í thiệu PowerPoint

GI[Í THIỆU POWERPOINT

ntt Microsoft PowerPoint là một phần mềm trình diễn (presentation) chuyên nghiệp để soạn thảo các loại báo cáo trong nhiều lónh vực: khoa học kỹ thuật, nghiên cứu kinh tế, giáo dục đào tạo… với các hiệu ứng (effects) đđa dạng như phim hoạt hình (animation), audio, video… mạnh mẽ. Các hình minh họa trong tài liệu này được chụp từ màn hình của Microsoft Poweroint 2000, do vậy có một số khác biệt so với các phiên bản sau. 1. Những khả năng của PowerPoint - Tạo trình diễn bằng cách sử dụng trình hướng dẫn (wizard) và các mẫu dựng sẵn. - Tạo các đoạn văn bản (text), bảng biểu (table) vào nội dung bài trình diễn. - Có nhiều chế độ hiển thò rất thuận tiện như: Normal, Outline, Slide, Slide Sorter và Slide show để soạn thảo, tổ chức, hiệu chỉnh và xem trước trình diễn. - Đònh dạng một trình diễn bằng: phối màu (color scheme), màu nền (background) và các biểu mẫu được thiết kế sẵn (Design template). - Sử dụng các máy chiếu (overhead projector, LCD projector) để trình diễn. - Tạo và in các ghi chú (notes), cũng như các tài liệu phát cho người nghe (handout). 2. Khảo sát giao diện PowerPoint
Xem thêm

5 Đọc thêm

Bài soạn Tiet 7- bai 5 Trung Quoc PK

BÀI SOẠN TIET 7- BAI 5 TRUNG QUOC PK

QuanVõCác Chức QuanKhácQuậnQuậnHuyện Huyện Huyện Huyện2. S PHáT TRIểN CHế đẫ PHONG KIếN Dư I THấI ĐưấNGa.Sự thành lập nhà Đường: (618-907)b.Về kinh tế:+ Nông nghiệp: chính sách quân điền, áp dụngkỹ thuật canh tác mới, chọn giống, .dẫn tới năng suất tăng+ Thủ công nghiệp và thương nghiệp phát triển thịnh đạt: có các xưởng thủ công (tác phường) luyện sắt, đóng thuyền.->Kinh tế thời Đường phát triển cao hơn so với các triều đại trước

7 Đọc thêm

Tài liệu Biến khách hàng thành người mua sắm, và người mua sắm thành người mua thương hiệu thực thụ docx

TÀI LIỆU BIẾN KHÁCH HÀNG THÀNH NGƯỜI MUA SẮM, VÀ NGƯỜI MUA SẮM THÀNH NGƯỜI MUA THƯƠNG HIỆU THỰC THỤ DOCX

dẫn người mua sang giai đoạn thứ hai–Giai đoạn tìm kiếm thông tin (Information Search): Những khách hàng đã nhận ra nhu cầu này sẽ có chiều hướng tìm kiếm thông tin. Chúng ta phân biệt được hai mức độ: mức nhận biết thông tin sơ đẳng – khách hàng chỉ đơn giản tiếp nhận thông tin của thương hiệu. Mức độ thứ hai, khách hàng tham gia tích cực hơn vào quá trình tìm kiếm thông tin: lướt web, trao đổi cùng bạn bè, khám phá trong các gian hàng. Những nguồn thông tin khách hàng bao gồm những nguồn cá nhân (gia đình, bạn bè, hàng xóm, nguời quen), những nguồn thương mại (quảng cáo, website, nhân viên bán hàng,…), những nguồn công cộng (truyền thông đại chúng,…). Quá trình tìm kiếm thông tin làm cho khách hàng nhận biết được một số thương hiệu liên quan. Vậy tiếp theo, giai đoạn thứ ba: Đánh giá các lựa chọn (Evaluation of Alternatives), làm sao để khách hàng có thể đánh giá và đưa ra quyết định về những thương hiệu mình tin dùng? Có nhiều cách đánh giá, trong đó cách định hướng quá trình theo nhận thức, ý thức và sự hợp lý được chú ý. Nên nhớ rằng, xu hướng mua thương hiệu của khách hàng là theo mục đích (Goal-oriented), là thỏa mãn nhu cầu (Satisfy needs). Trong quá trình tìm kiếm những lợi ích của thương hiệu, khách hàng nhìn nhận thương hiệu như là một tập hợp của nhiều thuộc tính với những khả năng có thể làm thỏa mãn nhu cầu của họ. Khách hàng có thể cho điểm từng thuộc tính và bắt đầu xem xét từng thương hiệu, quá trình này đòi hỏi tiêu tốn nhiều thời gian và công sức của khách hành mà trong thời đại ngày nay điều này không được họ chú ý nhiều vì tâm trí, thời gian và công sức của họ không còn dư giả cho phép họ tham gia quá nhiều về vấn đề đánh giá từng thương hiệu này. Cũng cần nói thêm rằng, chính quá trình dấn thân vào tìm hiểu (high level of involvement) mà khách hàng có cơ hội nghĩ nhiều về thương hiệu, rồi đến “cảm” về thương hiệu, dẫn đến thái độ thích thú. Đó là giai đoạn tiếp theo: Thái độ thích thú (Preference).
Xem thêm

8 Đọc thêm

Tài liệu Biến khách hàng thành người mua thương hiệu thực thụ doc

TÀI LIỆU BIẾN KHÁCH HÀNG THÀNH NGƯỜI MUA THƯƠNG HIỆU THỰC THỤ DOC

cầu này sẽ có chiều hướng tìm kiếm thông tin. Chúng ta phân biệt được hai mức độ: mức nhận biết thông tin sơ đẳng – khách hàng chỉ đơn giản tiếp nhận thông tin của thương hiệu. Mức độ thứ hai, khách hàng tham gia tích cực hơn vào quá trình tìm kiếm thông tin: lướt web, trao đổi cùng bạn bè, khám phá trong các gian hàng. Những nguồn thông tin khách hàng bao gồm những nguồn cá nhân (gia đình, bạn bè, hàng xóm, nguời quen), những nguồn thương mại (quảng cáo, website, nhân viên bán hàng,…), những nguồn công cộng (truyền thông đại chúng,…). Quá trình tìm kiếm thông tin làm cho khách hàng nhận biết được một số thương hiệu liên quan. Vậy tiếp theo, giai đoạn thứ ba: Đánh giá các lựa chọn (Evaluation of Alternatives), làm sao để khách hàng có thể đánh giá và đưa ra quyết định về những thương hiệu mình tin dùng? Có nhiều cách đánh giá, trong đó cách định hướng quá trình theo nhận thức, ý thức và sự hợp lý được chú ý. Nên nhớ rằng, xu hướng mua thương hiệu của khách hàng là theo mục đích (Goal-oriented), là thỏa mãn nhu cầu (Satisfy needs). Trong quá trình tìm kiếm những lợi ích của thương hiệu, khách hàng nhìn nhận thương hiệu như là một tập hợp của nhiều thuộc tính với những khả năng có thể làm thỏa mãn nhu cầu của họ. Khách hàng có thể cho điểm từng thuộc tính và bắt đầu xem xét từng thương hiệu, quá trình này đòi hỏi tiêu tốn nhiều thời gian và công sức của khách hành mà trong thời đại ngày nay điều này không được họ chú ý nhiều vì tâm trí, thời gian và công sức của họ không còn dư giả cho phép họ tham gia quá nhiều về vấn đề đánh giá từng thương hiệu này. Cũng cần nói thêm rằng, chính quá trình dấn thân vào tìm hiểu (high level of involvement) mà khách hàng có cơ hội nghĩ nhiều về thương hiệu, rồi đến “cảm” về thương hiệu, dẫn đến thái độ thích thú. Đó là giai đoạn tiếp theo: Thái độ thích thú (Preference). Tôi có đặt một dấu “ ? ” ở giai đoạn chuyển tiếp từ việc “Đánh giá lựa chọn-Evaluation” và “Quyết định mua thương hiệu–Purchase Decision” trong mô hình trên vì các bạn sẽ thấy ngay sau đây, ngay cả khi bạn có thái độ thích thú về một thương hiệu, điều ấy
Xem thêm

7 Đọc thêm

HEMOHES 6% - 10% (Kỳ 2) ppsx

HEMOHES 6% - 10% (KỲ 2) PPSX

gan có thể bị ảnh hưởng và việc sử dụng thuốc lại càng làm chúng bị pha loãng hơn. THẬN TRỌNG LÚC DÙNG Cần phải lưu ý đến những phòng ngừa sau đây : Các chất điện giải cần được bù đắp hoặc bổ sung nếu cần. Các kiểm soát cần thiết : Cần phải theo dõi ion đồ huyết thanh và cân bằng nước-điện giải, đặc biệt là trong trường hợp tăng natri máu, tình trạng mất nước và suy thận. Trong trường hợp có rối loạn đông máu và bệnh gan mãn cần phải theo dõi các chỉ số đông máu và albumin huyết thanh. Do khả năng các phản ứng dị ứng (phản vệ/thể phản vệ) có thể xảy ra, việc theo dõi người bệnh là thực sự cần thiết. Sử dụng trong nhi khoa : Hiện chưa có kinh nghiệm gì khi chỉ định cho trẻ em dưới một tuổi. LÚC CÓ THAI và LÚC NUÔI CON BÚ Sau khi dùng nhắc lại liều cao hàng ngày trên động vật, có dấu hiệu chứng tỏ gây độc cho thai và gây quái thai. Có thể điều này có liên quan tới việc dùng liều cao quá mức và kéo dài, mặc dù không loại trừ khả năng là do tác dụng riêng của thuốc gây ra. Hơn nữa, do nguy cơ gây ra các phản ứng dị ứng (phản vệ/thể phản vệ), mà điều này thì cũng không bị loại trừ, chỉ nên sử dụng Hemohes trong lúc có thai nếu đã cân nhắc thiệt hơn giữa lợi ích mong chờ với rủi ro tiềm tàng đem lại cho thai nhi. Cho đến nay việc sử dụng sản phẩm này ở các bà mẹ đang trong thời kỳ cho con bú vẫn chưa thu được kinh nghiệm gì. TƯƠNG TÁC THUỐC Khi sử dụng cho những bệnh nhân chưa xác định được nhóm máu, cần phải lấy mẫu máu để phân loại kiểu máu và xác định các ngưng kết bất thường trước khi truyền một lượng lớn Hydroxyethyl Starch (để tránh kết quả dương tính giả). Có thể thấy nồng độ a-amylase huyết thanh tạm thời tăng cao khoảng gấp 3 lần giới hạn trên của mức bình thường sau khi truyền các dung dịch Hydroxyethyl
Xem thêm

5 Đọc thêm

LTVC - Lớp 4 : Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?

LTVC - LỚP 4 : VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀM GÌ?

Luyện từ và câuVị ngữ trong câu kể Ai làm gì?I. Nhận xét:CâuVị ngữHàng trăm con voi đang tiến về bãi .Người các buôn làng kéo về nườm nượp. Mấy anh thanh niên khua chiêng rộn ràng.đang tiến về bãikéo về nườm nượpkhua chiêng rộn ràngcủa vị ngữHoạt động của con vậtHoạt động của ngườiHoạt động của người3. Nêu ý nghĩa của vị ngữ.Ý nghĩaNgọn mùng tơi nhảy múa.nhảy múa.Hoạt độngcủa cây cối 4.Cho biết vị ngữ trong các câu trên do từ ngữ nào tạo thành. Chọn ý đúng:CBADo danh từ và các từ kèm theo nó( cụm danh từ) tạo thành
Xem thêm

18 Đọc thêm

BAI GIANG XSTK PHAN1 CHUONG2

BAI GIANG XSTK PHAN1 CHUONG2

Trong ví dụ 2.1, đại lượng ngẫu nhiên X nhận giá trị một cách ngẫu nhiên thuộc tập {0, 1, 2, 3, 4, 5}, ta viết X = {0, 1, 2, 3, 4, 5}. Khả năng (xác suất) để X nhận giá trị 3 là 27,7%. Trong ví dụ 2.2, đại lượng ngẫu nhiên K nhận giá trị một cách ngẫu nhiên thuộc tập [0, 50cm]. Căn cứ vào tập giá trị của ĐLNN, ta phân chúng thành hai loại: rời rạc và liên tục. Cụ thể, ta có phân loại dưới đây.  Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc: Đó là ĐLNN mà tập các giá trị có thể có của nó là một tập rời rạc, tức là có thể đánh số thành một dãy (hữu hạn hay vơ hạn).  Đại lượng ngẫu nhiên liên tục: Đó là ĐLNN mà tập các giá trị có thể có của nó là một đoạn hay khoảng (hữu hạn hay vơ hạn). Nhận xét quan trọng • Cần phân biệt ĐLNN với BCNN. ĐLNN thì nhận giá trị này khác một cách ngẫu nhiên nhưng khơng có xác suất, BCNN là một sự kiện có thể xẩy ra sau khi thực hiện phép thử với xác suất xác định nhưng BCNN khơng có giá trị. • Tuy nhiên ĐLNN và BCNN có mối quan hệ khăng khít với nhau. Cụ thể, khi gán cho mỗi ĐLNN một giá trị cụ thể hoặc một ràng buộc nào đó về giá trị, ta sẽ nhận được một BCNN với xác suất xác định. Về mặt hình thức, có thể hình dung ĐLNN như là hàm của BCNN trên khơng gian các biến cố sơ cấp • Trở lại ví dụ 2.1. Ta có (X=3) là một BCNN với P(X=3) = 0,277. Tương tự (X<3), (X>3), (X≤3), (X≥3) cũng là những BCNN mà có thể dễ dàng tính xác suất của chúng theo bảng số liệu đã cho. • Một cách tổng qt, với mỗi ĐLNN X tùy ý và x, y là hai số thực bất kỳ (x<y), (X<x), (X=x), (X>x), (X≤x), (X≥x), (x<X<y), ... đều là các BC mà nói chung là ngẫu nhiên. Qua xác suất của các BC này, ta sẽ biết được những giá trị nào hoặc những khoảng giá trị nào X dễ nhận, những giá trị nào hay những khoảng giá trị nào X ít nhận hay khơng thể nhận. Nói một
Xem thêm

13 Đọc thêm

Cùng chủ đề