BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP “NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM NHỰA ĐƯỜNG CỦA CÔNG THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG” PPSX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP “NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM NHỰA ĐƯỜNG CỦA CÔNG THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG” PPSX":

Đề cương môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.

ĐỀ CƯƠNG MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN.

I. Hàng hóa. 1. Hai thu c tính c a hàng hóa. ộ ủ Câu 2: Có ý ki n cho r ng: “hàng hóa có giá tr vì nó có giá tr s d ng, giá tr s ế ằ ị ị ử ụ ị ửd ng càng l n thì giá tr càng cao”. Đó là ý ki n hoàn toàn sai. Đ cm cho nh n ụ ớ ị ế ể ậđ nh r ng ý ki n trên sai ta đi phân tích 2 pham trù giá tr s d ng và giá tr c a ị ằ ế ị ử ụ ị ủhàng hóa Hàng hóa là sp c a lao đ ng, th a mãn đ c nhu c u nào đó c a con ng i thông ủ ộ ỏ ượ ầ ủ ườqua trao đ i ho c mua bán ổ ặ Giá tr s d ng c a hàng hóa: ị ử ụ ủGiá tr c a hàng hóa là công d ng c a hàng hóa th a mãn nhu c u nào đó c a con ị ủ ụ ủ ỏ ầ ủng i. vd g o dung đ ăn v i dung đ m c.. ườ ạ ể ả ể ặĐ c tr ng giá tr s d ng c a hàng hóa ặ ư ị ử ụ ủ giá tr s d ng – thu c tính TN c a v t quy đ nh giá ị ử ụ ộ ủ ậ ị giá tr s d ng thu c ph m trù vĩnh vi n ị ử ụ ộ ạ ễ giá tr s d ng ch th hi n khi tiêu dùng( tiêu dùng cho sx và tiêu dùng cho cá ị ử ụ ỉ ể ệnhân)Hàng hóa có th có 1 hay nhi u công d ng ể ề ụ hàng hóa ngày càng đa d ng phong phú, hi n đ i và thu n ti n, là do nhu c u đò ạ ệ ạ ậ ệ ầh i và KH công ngh cho phép ỏ ệ giá tr s d ng c a hàng hóa t o thành n i dung c a c a c i v t ch t và là c s ị ử ụ ủ ạ ộ ủ ủ ả ậ ấ ơ ởđ cân đ i v m t hi n v t ể ố ề ặ ệ ậ giá tr s d ng c a hàng hóa là giá tr sd xã h i vì giá tr s d ng c a hàng hóa ko ị ử ụ ủ ị ộ ị ử ụ ủph i là giá tr s d ng cho ng i s n xu t tr c ti p mà là cho ng i khác, cho xh, thông ả ị ử ụ ườ ả ấ ự ế ườqua trao đ i mua bán. Đi u đó đòi h i ng i s n xu t ph i luôn luôn quan tâm đ n nhu ổ ề ỏ ườ ả ấ ả ếc u c a xh, làm cho sp c a mình đáp ng đ c nhu c u c a xh ầ ủ ủ ứ ượ ầ ủ giá tr c a hàng hóa ị ủGiá tr s d ng c a hàng hóa là v t mang giá tr trao đ i ị ử ụ ủ ậ ị ổGiá tr trao đ i là quan h t l v l ng mà nh ng GTSD khác nhau trao đ i v i ị ổ ệ ỉ ệ ề ượ ữ ổ ớnhauVD: 1 cái rìu = 20kg thócTrong ph ng trình trao đ i trên có 2 câu h i đ t ra ươ ổ ỏ ặ+ 1 là t i sao rìu và thóc là 2 hàng hóa có giá tr s d ng khac nhau l i trao đ i ạ ị ử ụ ạ ổđ c v i nhau? ượ ớ+ 2 là t i sao chúng l i trao đ i v i nhau theo 1 t l nh t đ nh ạ ạ ổ ớ ỉ ệ ấ ịTr l i cho câu h i th nh t: 2 hàng hóa rìu và búa có th trao đ i đ c v i nhau ả ờ ỏ ứ ấ ể ổ ượ ớvì gi a chúng có c s chung. C s chung đó ko th là giá tr s d ng c a hàng hóa vì ữ ơ ở ơ ở ể ị ử ụ ủcông d ng c a chúng khác nhau. C s chung đó là các hàng hóa đ u là sp c a lao đ ng. ụ ủ ơ ở ề ủ ộsp c a lao đ ng do lđ xh hoa phí đ sx ra nh ng hàng hóa đó ủ ọ ể ữTr l i cho câu h i th 2: th c ch t các ch th trao đ i hàng hóa v i nhau là trao ả ờ ỏ ứ ự ấ ủ ể ổ ớđ i lđ ch a đ ng trong nh ng hàng hóa đó ổ ứ ự ữEmail: wizard_tryyahoo.com.vn 1Bùi Th Ng c, TN4A, Đ i h c Công đoàn Tel: 01656241050 ị ọ ạ ọTrong vd trên ng i th rèn làm ra cái rìu m t 5 h lao đ ng, ng i nông đân làm ra ườ ợ ấ ộ ườ20kg thóc cũng m t 5h lao đ ng. trao đ i 1 cái rìu l y 20kg thóc th c ch t là trao đ i 5h ấ ộ ổ ấ ự ấ ổsx ra 1 cái rìu l y 5h s n xu t ra 20kg thóc. Lao đ ng hao phí đ sx ra hàng hóa là c s ấ ả ấ ộ ể ơ ởchung c a trao đ i g i là giá tr hàng hóa. T phân tích trên ta th y: ủ ổ ọ ị ừ ấGiá tr hàng hóa là lao đ ng xh c a ng i sx hàng hóa k t tinh trong hàng hóa ị ộ ủ ườ ếĐ c tr ng c a giá tr hàng hóa là: ặ ư ủ ị Giá tr hàng hóa là 1 ph m trù l ch s , nghĩa là nó ch t n t i nh ng ph ng ị ạ ị ử ỉ ồ ạ ở ữ ươth c sx có sx và trao đ i hàng hóa ứ ổ Giá tr hàng hóa là bi u hi n quan h sx, t c là nh ng quan h kinh t gi a ị ể ệ ệ ứ ữ ệ ế ữnh ng ng i s n xu t hàng hóa. Trong n n kt h² d a trên nh ng ch đ t h u v t ữ ườ ả ấ ề ự ữ ế ộ ư ữ ề ưli u sx, quan h kinh t gi a ng i v i ng i bi u hi n thành quan h gi a v t v i ệ ệ ế ữ ườ ớ ườ ể ệ ệ ư ậ ớv t. hi n t ng v t th ng tr ng i đ c g i là s sung bái hàng hóa, khi ti n t xu t ậ ệ ượ ậ ố ị ườ ượ ọ ự ề ệ ấhi n thì đ nh cao c a s sung bái này là sung bái ti n t ệ ỉ ủ ự ề ệV m t ph ng pháp lu n, ta đi t gí tr trao đ i, nghĩa là đi t hi n t ng bên ề ặ ươ ậ ừ ị ổ ừ ệ ượngoài, t cái gi n đ n, d th y đ l n mò ra v t tích c a giá tr , nghĩa là cái b n ch t ừ ả ơ ễ ấ ể ầ ế ủ ị ả ấbên trong c a s, hi n t ng. giá tr trao đ i ch là hình th c bi u hi n c a giá tr ; giá tr ủ ệ ượ ị ổ ỉ ứ ể ệ ủ ị ịlà n i dung, là c s c a trao đ i. giá tr thay đ i thì giá tr trao đ i cuang thay đ i theo. ộ ơ ở ủ ổ ị ổ ị ổ ổNghiên c u 2 thu c tính hàng hóa, chúng at rút ra đ c nh ng ph ng pháp lu n ứ ộ ượ ữ ươ ậsau: hàng hóa (thông th ng hay d c bi t) đ u có 2 thu c tính là giá tr và giá tr s ườ ặ ệ ề ộ ị ị ửd ng. thi u 1 trong 2 thu c tính thì không ph i là hàng ụ ế ộ ả 2 thu c tính c a hàng hóa là s th ng nh t trong mâu thu n. ộ ủ ự ố ấ ẫTh ng nh t vì nó cùng 1 lao đ ng s n xu t ra hàng hóa, nh ng lao đ ng sx ra ố ấ ộ ả ấ ư ộhàng hóa l i có tính ch t 2 met. lđ c th t o ra giá tr s d ng; lđ tr u t ng t o ra giá ạ ấ ụ ể ạ ị ử ụ ừ ượ ạtr c a hàng hóa. ị ủHai thu c tính giá tr s d ng và giá tr đ i l p v i nhau, bi u hi n c a s đ i l p ộ ị ử ụ ị ố ậ ớ ể ệ ủ ự ố ậgi a chúng là: ữ Th nh t, ng i sx ra hàng hóa có gtsd nh t đ nh. Nh ng trong kinh t hàng hóa, ứ ấ ườ ấ ị ư ếng i sx t o ra gtsd ko ph i cho mình mà cho ng i khác, cho xh. M c đích sx c a h ườ ạ ả ườ ụ ủ ọko ph i gtsd mà là gt, lf ti n t là l i nhu n. cho dù ng i sx sx ra đ ch i tr em hay ả ề ệ ợ ậ ườ ồ ơ ẻthu c ch a b nh thì đ i v i h đi u đó không quan tr ng, mà đii u quan tr ng là nh ng ố ữ ệ ố ớ ọ ề ọ ề ọ ữhàng hóa đó đem l i cho h bao nhiêu ti n t , bao nhiêu l i nhu n ạ ọ ề ệ ợ ậ Đ i v i ng i tiêu dùng, ng i mua, m c đích c a h là GTSD, nh ng đ có đc ố ớ ườ ườ ụ ủ ọ ư ểGTSD nh m th a mãn nhu c u tiêu dùng c a h thì h ph i tr giá tr , tr ti n t cho ằ ỏ ầ ủ ọ ọ ả ả ị ả ề ệch c a nó. Nh v y ng sx, ng bán c n ti n còn ng mua, ng tiêu dùng c n hàng. Qúa ủ ủ ư ậ ầ ề ầtrình th c hi n giá tr và giá tr s d ng c a hàng hóa là 2 quá trình khác nhau ko di n ra ự ệ ị ị ử ụ ủ ễđ ng th i. Mu n th c hi n giá tr c a hàng hóa ph i tr ti n cho ng i sd… Nh v y, ồ ờ ố ự ệ ị ủ ả ả ề ườ ư ậ>< gi a 2 thu c tính c a hàng hóa và gi i quy t >< đó làm cho các ch th kt và n n kt ữ ộ ủ ả ế ủ ể ềnăng đ ng và linh ho t, suy đ n cùng thúc đ y tăng tr ng và phát tri n kt , nâng cao đs ộ ạ ế ẩ ưở ểnd trình đ văn minh h n. ở ộ ơ Th hai, hàng hóa sx đ n tiêu dùng ko đ ng nh t v i nhau v th i gian và ko ứ ế ồ ấ ớ ề ờgian. Đv i ng sx đó là th i gian v n n m trong hàng hóa, ch a bán đc đ thu ti n v đ ớ ờ ố ằ ư ể ề ề ẻEmail: wizard_tryyahoo.com.vn 2Bùi Th Ng c, TN4A, Đ i h c Công đoàn Tel: 01656241050 ị ọ ạ ọtái sx ti p t c. Lãi ngân hàng ch a tr đc; nguy c hàng hóa b hao mòn vô hình, ch a k ế ụ ư ả ơ ị ư ểđ n ph i b o qu n, ki m kê, ch a đ ng kh năng kh ng ho ng kt … Đv ng i tiêu ế ả ả ả ể ứ ự ả ủ ả ườdùng ch a mua đc hàng hóa đ th a mãn nhu c u, h n n a th i gian c n có hàng hóa ko ư ể ỏ ầ ơ ữ ờ ầdc đáp ng…Nghĩa là qtr th c hi n giá tr và GTSD khác nhau v tg và ko gian. Mu n ứ ự ệ ị ề ốxích l th i gian và ko gain gi a ng sx và ng tiêu dùng, các ch th kt tìm m i cách, m i ạ ờ ữ ủ ể ọ ọbi n pháp, nh h p đ ng kt, lien doanh, lk m r ng m ng l i sx và tiêu th và các ệ ư ợ ồ ở ộ ạ ướ ụph ng pháp bán hàng phù h p. ươ ợ Th ba, trong kt h² đ c sx ra có th bán đ c hay ko bán đ c. N u hàng hóa ứ ượ ể ượ ượ ếbán đ c, >< gi a 2 thu c tính đc gi i quy t và ng c l i. ượ ữ ộ ả ế ượ ạ Ý nghĩa ph ng pháp lu n: ươ ậChúng ta đang trong th i kì phát tri n KTTT, kt h². Hàng hóa sx ra đ bán ch ko ờ ể ể ứph i đ t tiêu dùng. Do đó: ả ể ựĐ i v i ng i sx khi luôn mong mu n thu đc nhi u l i nhu n ph i quan tâm đ n ố ớ ườ ố ề ợ ậ ả ế2 thu c tính c a hàng hóa. T c là ph i làm ra nhi u hàng hóa, phong phú vè ch ng lo i, ộ ủ ứ ả ề ủ ạcông d ng ngày càng nhi u, t đó đ gi m giá giá tr hàng hóa đ thu hút ng mua, tăng ụ ề ừ ể ả ị ểs c c nh tranh. B ng cách c i ti n quy trình KT càng hi n đ ii, nâng cao trình đ cho ứ ạ ằ ả ế ệ ạ ộng lđ, đ i m i t ch c qu n lí sx. ổ ớ ổ ứ ảĐ i v i ng tiêu dùng, khi ch quan tâm đ n giá tr sd thì ph i tr tr cho ng i s ố ớ ỉ ế ị ả ả ị ườ ởh u. T đó ph i có bi n pháp đ tăng thu nh p, tăng kh năng thanh toán. ữ ừ ả ệ ể ậ ả2. Tính 2 m t c a lđsx hàng hóa. ặ ủHàng hóa có 2 thu c tính không ph i do có 2 th lđ khác nhau k t tinh trong nó, ộ ả ứ ếmà là do l đ c a ng i sx h2 có tc 2 m t: v a mang tc c th ( l đ c th ), l i v a ủ ườ ặ ừ ụ ể ụ ể ạ ừmang tc tr u t ng(l đ tr u t ng). C. Mac là ng i đ u tiên phát hi n ra tc 2 m t đó. ừ ượ ừ ượ ườ ầ ệ ặ L đ c th : ụ ểLđ c th là l đ có ích d i d ng 1 hình th c c th c a nh ng ngh nghi p ụ ể ướ ạ ứ ụ ể ủ ữ ề ệchuyên môn nh t đ nh. ấ ịM i l đ c th có th có m đ, ph2 công c l đ , đ i t ng l đ và kq l đ riêng. Chính ỗ ụ ể ể ụ ố ượnh ng cái riêng đó phân bi t các lo i l đ c th khác nhau. Ch ng h n, l đ c a ng i ữ ệ ạ ụ ể ẳ ạ ủ ườth may và l đ c a ng i th m c là 2 lo i l đ c th khác nhau, l đ c a ng i th may ợ ủ ườ ợ ộ ạ ụ ể ủ ườ ợcó m đ là làm ra qu n áo ch o ph i là bàn gh ; còn ph2 là may ch ko ph i bào c a; có ầ ứ ả ế ứ ả ủcông c l đ là kim, ch , máy may ch ko ph i là cái c a, cái bào…; và l đ c a ng i th ụ ỉ ứ ả ư ủ ườ ợmay thì t o ra qu n áo đ m c còn l đ c a ng i th m c thì t o ra gh đ ng i… ạ ầ ể ặ ủ ườ ợ ộ ạ ế ể ồĐi u đó có nghĩa là : l đ c th t o ra g tr sd c a h2
Xem thêm

20 Đọc thêm

BÀI TẬP MÔN HỌC LÂM SẢN NGOÀI GỖ

BÀI TẬP MÔN HỌC LÂM SẢN NGOÀI GỖ

Lâm sản ngoài gỗ Giá trị sử dụngM ật ong Măng treNấm rừngL à lo ại th ực ph ẩm r ất t ốt (ch ứa đ ư ờng d extroza) c ó kh ả n ăng h ấp th nhanh cung c ấp n ăng l ư ợng cho c ơ th ể, duy tr ì ổn đ ịnh đ ư ờng trong m áu. Là một loại thực phẩm quen thuộc của người dân, sử dụng dưới dạng măng tươi, măng muối chua hoặc măng khô.Một số loài nấm ăn được có giá tri dinh dưỡng cao được thu hái hoặc sản xuất thành hàng hóa tiêu thụ trong nước và xuất khẩu (mộc nhĩ. nấm hương, nấm sò trắng…).4- Các sản phẩm dùng làm d ư ợc li ệu v à l àm c ảnh: Lâm sản ngoài gỗ Giá trị sử dụngH à th ủ ô S âm Ng ọc Linh Th ảo qu ả B ạc h à C ây b á b ệnh L àm thu ốc tr suy nh ư ợc th ần kinh, b ổ m áu, l àm đen t óc, h ạ chol est erol, gi ải đ ộc, nhu ận tr àng. L à c ây thu ốc qu ý c ó t ác d ụng c ải thi ện th ể l ực, t ăng s ức đ ề kh áng, c ải thi ện suy nh ư ợc th ần kinh, gi úp ăn ng ủ t ốt,ch ông oxy ho á, ph òng ch ống ung th ư… L à lo ại d ư ợc li ệu ch ữa đau bung, s ốt r ét, bu ồn n ôn, h ôi mi ệng… L à lo ại th ảo m ọc c ó t ác d ụng gi úp ti êu ho á t ốt, ch ữa k ém ăn, ăn kh ông ti êu, đau bung, bu ồn n ôn, đi ngo ài,
Xem thêm

3 Đọc thêm

Tuyển tập các cấu trúc tiếng anh thông dụng_2 pptx

TUYỂN TẬP CÁC CẤU TRÚC TIẾNG ANH THÔNG DỤNG 2 PPTX

Không dùng m o t (article) khi đã dùng s đ m tr c m t danh t .ạ ừ ố ế ướ ộ ừVí d : The cars - Twenty carsụII. S th t (Ordinal Numbers)ố ứ ựS th t (Ordinal Numbers) là s đ ch th t c a m t ng i, m t v t hay m t s vi c trong m t chu iố ứ ự ố ể ỉ ứ ự ủ ộ ườ ộ ậ ộ ự ệ ộ ỗ nh ng ng i, v t hay s vi c. S th t hình thành d a trên căn b n là s đ m v i m t s nguyên t c: ườ ậ ự ệ ố ứ ự ự ả ố ế ớ ộ ố ắfirst (th nh t), second (th hai), third (th ba) t ng ng v i các s đ m 1, 2, 3.ứ ấ ứ ứ ươ ứ ớ ố ếCác s đ m t n cùng b ng TY đ i thành TIETHố ế ậ ằ ổVí d : twenty - twentiethụFIVE đ i thành FIFTH; TWEVE đ i thành TWELFTHổ ổT 21 tr đi ch có s đ n v thay đ i.ừ ở ỉ ố ơ ổVí d : forty-six - forty-sixth; eighty-one - eighty-firstụCác s còn l i thêm TH vào s đ m.ố ạ ố ếVí d : ten - tenth ; nine - ninthụIII. Dozen, hundred, thousand, millionDozen (ch c), ụhundred (trăm), thousand (ngàn), million (tri u) ệkhông có s nhi u dù tr c đó có s đ m s nhi u.ố ề ướ ố ế ở ố ềVí d : Fifty thousand people…, Several dozen flowers… .ụKhi Dozen, hundred, thousand, million s nhi u theo sau ph i có OF và m t danh t . ở ố ề ả ộ ừKhi y nó có nghĩa là h ng ch c, h ng trăm, h ng ngàn, h ng tri u.ấ ằ ằ ằ ằ ệVí d : Hundreds of people; millions and millions of ants.ụBillion có nghĩa là “t ” (m t ngàn tri u) trong ti ng M (American English). Trong ti ng Anh (Britishỉ ộ ệ ế ỹ ế English) billion có nghĩa là “m t tri u tri u”.ộ ệ ệIV. T lo i c a sừ ạ ủ ốS (numbers) gi nhi u ch c năng ng pháp trong câu: ố ề ứ ữM t s (number) có th b nghĩa cho danh t nh m t tính t (adjective) và đ ng tr c danh t nó bộ ố ể ổ ừ ư ộ ừ ứ ướ ừ ổ nghĩa.The zoo contains five elephants and four tigers. (S thú g m có năm con voi và b n con h )ở ồ ố ổI’ve got five elder sisters.(Tôi có năm ng i ch )ườ ịM t s (number) có th là m t đ i t (pronoun).ộ ố ể ộ ạ ừ
Xem thêm

12 Đọc thêm

Bất đẳng thức Cosi luyện thi đại học

BẤT ĐẲNG THỨC COSI LUYỆN THI ĐẠI HỌC

1. NH NG QUY T C CHUNG TRONG CH NG MINH B T Đ NG TH C S Ữ Ắ Ứ Ấ Ẳ Ứ Ử D NG B T Đ NG TH C CÔ SI Ụ Ấ Ẳ Ứ Quy t c song hành ắ : h u h t các BĐT đ u có tính đ i x ng do đó vi c s d ng các ch ng minh m t cách ầ ế ề ố ứ ệ ử ụ ứ ộ song hành, tu n t s giúp ta hình dung ra đ c k t qu nhanh chóng và đ nh h ng cách gi nhanh h n. ầ ự ẽ ượ ế ả ị ướ ả ơ Quy t c d u b ng ắ ấ ằ : d u b ng “ = ” trong BĐT là r t quan tr ng. Nó giúp ta ki m tra tính đúng đ n c a ấ ằ ấ ọ ể ắ ủ ch ng minh. Nó đ nh h ng cho ta ph ng pháp gi i, d a vào đi m r i c a BĐT. Chính vì v y mà khi d y cho ứ ị ướ ươ ả ự ể ơ ủ ậ ạ h c sinh ta rèn luy n cho h c sinh có thói quen tìm đi u ki n x y ra d u b ng m c dù trong các kì thi h c sinh có ọ ệ ọ ề ệ ả ấ ằ ặ ọ th không trình bày ph n này. Ta th y đ c u đi m c a d u b ng đ c bi t trong ph ng pháp đi m r i và ể ầ ấ ượ ư ể ủ ấ ằ ặ ệ ươ ể ơ ph ng pháp tách ngh ch đ o trong k thu t s d ng BĐT Cô Si. ươ ị ả ỹ ậ ử ụ Quy t c v tính đ ng th i c a d u b ng ắ ề ồ ờ ủ ấ ằ : không ch h c sinh mà ngay c m t s giáo viên khi m i ỉ ọ ả ộ ố ớ nghiên c u và ch ng minh BĐT cũng th ng r t hay m c sai l m này. Áp d ng liên ti p ho c song hành các BĐT ứ ứ ươ ấ ắ ầ ụ ế ặ nh ng không chú ý đ n đi m r i c a d u b ng. M t nguyên t c khi áp d ng song hành các BĐT là đi m r i ph i ư ế ể ơ ủ ấ ằ ộ ắ ụ ể ơ ả đ c đ ng th i x y ra, nghĩa là các d u “ = ” ph i đ c cùng đ c th a mãn v i cùng m t đi u ki n c a bi n. ượ ồ ờ ả ấ ả ượ ượ ỏ ớ ộ ề ệ ủ ế Quy t c biên ắ : C s c a quy t c biên này là các bài toán quy ho ch tuy n tính, các bài toán t i u, các bài ơ ủ ắ ạ ế ố ư toán c c tr có đi u ki n ràng bu c, giá tr l n nh t nh nh t c a hàm nhi u bi n trên m t mi n đóng. Ta bi t ự ị ề ệ ộ ị ớ ấ ỏ ấ ủ ề ế ộ ề ế r ng các giá tr l n nh t, nh nh t th ng x y ra các v trí biên và các đ nh n m trên biên. ằ ị ớ ấ ỏ ấ ườ ả ị ỉ ằ Quy t c đ i x ng ắ ố ứ : các BĐT th ng có tính đ i x ng v y thì vai trò c a các bi n trong BĐT là nh nhau ườ ố ứ ậ ủ ế ư do đó d u “ = ” th ng x y ra t i v trí các bi n đó b ng nhau. N u bài toán có g n h đi u ki n đ i x ng thì ta có ấ ườ ả ạ ị ế ằ ế ắ ệ ề ệ ố ứ th ch ra d u “ = ” x y ra khi các bi n b ng nhau và mang m t giá tr c th . ể ỉ ấ ả ế ằ ộ ị ụ ể Chi u c a BĐT : “ ≥ ”, “ ≤ ” cũng s giúp ta đ nh h ng đ c cách ch ng
Xem thêm

26 Đọc thêm

Cơ sở dữ liệu _ Đại học Điện lực

CƠ SỞ DỮ LIỆU _ ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

1. 1. T Tạ ại i sao sao c cầ ần n ph phả ải i c có ó m mộ ột t CSDL? CSDL? H Hệ ệ th thố ống ng c cá ác c t tậ ập p tin tin c cổ ổ đi điể ển n : : • • Đư Đượ ợc c t tổ ổ ch chứ ức c riêng riêng r rẽ ẽ, , ph phụ ục c v vụ ụ m mộ ột t m mụ ục c đ đí ích ch hay hay m mộ ột t b bộ ộ ph phậ ận n n nà ào o đ đó ó c củ ủa a doanh doanh nghi nghiệ ệp p. . • • Như Nhượ ợc c đi điể ểm m: : T Tí ính nh ph phụ ụ thu thuộ ộc c gi giữ ữa a chương chương tr trì ình nh v và à d dữ ữ li liệ ệu u . . Lưu Lưu tr trữ ữ tr trù ùng ng l lặ ặp p d dữ ữ li liệ ệu u Vi Việ ệc c chia chia s sẻ ẻ d dữ ữ li liệ ệu u b bị ị h hạ ạn n ch chế ế T Tố ốn n th thờ ời i gian gian xây xây d dự ựng ng Chi Chi ph phí í cho cho b bả ảo o tr trì ì chương chương tr trì ình nh l lớ ớn n
Xem thêm

75 Đọc thêm

NHỮNG CHIẾN LƯỢC CỦA NGƯỜI THÁCH THỨC THỊ TRƯỜNG

NHỮNG CHIẾN LƯỢC CỦA NGƯỜI THÁCH THỨC THỊ TRƯỜNG

nh ng suy nghĩ là đi u đó s d n đ n kh ề ẽ ẫ ế ảnăng sinh l i. Vi c quy t đ nh m c tiêu, dù là ờ ệ ế ụđánh b i đ i th c nh tranh hay làm gi m th ạ ố ủ ạ ả ịph n c a ng i đó, có tác đ ng qua l i v i v n ầ ủ ườ ộ ạ ớ ấđ ai là đ i th c nh tranh. ề ố ủ ạ M t ng i ti n công có th l a ch n ộ ườ ế ể ự ọt n công m t trong ba lo i sau :ấ ộ ạ+ Có th t n công ng i d n đ u th tr ng.ể ấ ườ ẫ ầ ườ+ Có th t n công nh ng công ty đ a ph ng ể ấ ươhay khu v c nh , không hoàn thành đ c ự ỏ ượph n s và thi u v n.ậ ự ế ố+ Có th t n công nh ng công ty cùng t m c ể ấ ầ ỡv i mình, không hoàn thành đ c ph n s và ớ ượ ậ ựthi u v n.ế ố Nh ng chi n l c c a ng i thách ế ượ ủ ườth c th tr ngứ ườ +T n công tr c di nấ ự ệ +T n công bên s nấ ườ +T n công bao vâyấ +T n công đ ng vòngấ ườ +T n công du kích ấ T n công tr c di nấ ự ệ Là chi n l c t n công vào ch m nh c a đ i ế ượ ấ ỗ ạ ủ ốph ng. Ng i thách th c t n công đ i th b ng s n ươ ườ ứ ấ ố ủ ằ ảph m, qu ng cáo và giá c ... ẩ ả ả VD: Pepsi n y sinh m t ý t ng qu ng bá nhanh ả ộ ưở ảchóng đ c xem nh m t “ượ ư ộ chi n d ch qu ng cáo ế
Xem thêm

17 Đọc thêm

Định nghĩa các chỉ báo phát triển docx

ĐỊNH NGHĨA CÁC CHỈ BÁO PHÁT TRIỂN DOCX

TRONG T ƯƠ NG LAI, CHÚNG TÔI SE T Ổ CH Ứ C D Ị CH TOÀN B Ộ ĐỊ NH NGH Ĩ A C Ủ A 575 CH Ỉ BÁO PHÁT TRI Ể N C Ủ A NGÂN HÀNG TH Ế GI Ớ I SANG TI Ế NG VI Ệ T ĐỂ PH Ụ C V Ụ CÁC B Ạ N CH Ư A S [r]

10 Đọc thêm

BÀI TẬP KINH TẾ VI MÔ (KÈM ĐÁP ÁN)

BÀI TẬP KINH TẾ VI MÔ (KÈM ĐÁP ÁN)

Th tr ng v lúa g o Vi t Nam đ c cho nh sau: ị ườ ề ạ ở ệ ượ ư Trong năm 2002, s n l ng s n xu t đ c là 34 tri u t n lúa, đ c bán v i ả ượ ả ấ ượ ệ ấ ượ ớ giá 2.000 đkg cho c th tr ng trong n c và xu t kh u; m c tiêu th ả ị ườ ướ ấ ẩ ứ ụ trong n c là 31 tri u t n. ướ ệ ấ Trong năm 2003, s n l ng s n xu t đ c là 35 tri u t n lúa, đ c bán v i ả ượ ả ấ ượ ệ ấ ượ ớ giá 2.200 đkg cho c th tr ng trong n c và xu t kh u, m c tiêu th ả ị ườ ướ ấ ẩ ứ ụ trong n c là 29 tri u t n. ướ ệ ấ Giả ử ườ ườ ầ ề ạ ủ ệ ườ ẳ s đ ng cung và đ ng c u v lúa g o c a Vi t Nam là đ ng th ng, đ n v tính trong các ph ng trình đ ng cung và c u đ c cho là Q tính theo ơ ị ươ ườ ầ ượ tri u t n lúa; P đ c tính là 1000 đ ngkg. ệ ấ ượ ồ
Xem thêm

Đọc thêm

YATAI V ĂN HÓA ẨM TH ỰC ĐƯỜ N G PH ỐỞNH ẬT B ẢN

YATAI V ĂN HÓA ẨM TH ỰC ĐƯỜ N G PH ỐỞNH ẬT B ẢN

Yatai v ăn hóa ẩm th ực đườ n g ph ốởNh ật B ảnNh ưb ất c ứm ột qu ốc gia châu Á nào, Nh ật B ản c ũng có v ăn hóa ẩm th ực đườn g ph ốđa d ạngnh ưng v ẫn gi ữđược nh ững nét tinh túy, đặc tr ưng nh ất ch ứkhông d ễdàng b hòa tan nh ưt ại nhi ềuqu ốc gia khác. Nói t ới món ăn Nh ật là c ảm ột s ựtinh túy, t ỉ m ỉ… mà hi ếm qu ốc gia nào có được .Các món ăn Nh ật B ản đều tuân theo quy t ắc "tam ng ũ": ng ũv , ng ũs ắc, ng ũpháp. Ng ũv bao g ồm:ng ọt, chua, cay, đắn g, m ặn. Ng ũs ắc có: tr ắng, vàng, đỏ, xanh, đe n. Ng ũpháp là: s ống, ninh,n ướn g, chiên và h ấp. So v ới nh ững n ước khác, cách n ấu n ướn g c ủa ng ười Nh ật h ầu nh ưkhông s ửd ụng đến gia v . Thay vào đó , ng ười ta t ập trung vào các h ươn g v tinh khi ết c ủa các thành ph ầnmón ăn : cá, rong bi ển, rau, g ạo và đậu nành.Đối với du khách hay người dân Nhật thì những món ăn bày bán trên phố cũng vô cùng tuy ệt v ờibởi chúng luôn tươi ngon và được nấu chín. Do không có chỗ để nên hầu hết nh ững loại đồ ăn nàyđều được xiên trên que tre hay được đựng trong những chiếc nón giấy xinh xắn. Những quầy bánhàng rong phổ biến trên phố của Nhật Bản được gọi là Yatai. Những Yatai này có quy mô tương t ựnhư một nhà hàng nhỏ và thường xuất hiện phổ biến tại các hội chợ, lễ hội và m ột số bày bán cốđịnh trên phố tại những khu vực đông đúc dân cư, khách du lịch, dân công sở… có nhu cầu ăn đêm.Các Yatai sẽ được mở từ khoảng 6 giờ chiều đến 2 giờ sáng, trừ những khi thời tiết rất xấu. Một số
Xem thêm

6 Đọc thêm

CHƯƠNG III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH VÀ BỒI THƯỜNG HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG TẠI PJICO

CHƯƠNG III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH VÀ BỒI THƯỜNG HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG TẠI PJICO

Ch ng III M t s ki n ngh i v i công tác giámươ ộ ố ế đố ớnh v b i th ng h ng hoá xu t nh p kh u v nđị à ồ ườ à ấ ậ ẩ ậchuy n b ng ng t i PJICOể ằ đườ ạI.XU HƯỚNG PH T TRIÁ ỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM H NG HO XUÀ Á ẤTNHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA VIỆT NAM TRONGTHỜI GIAN TỚI:Trong giai đoạn hiện nay khi m xu hà ướng quốc tế hoá, to n cà ầu hoáđang diễn ra ng y c ng mà à ạnh mẽ, các mối quan hệ kinh tế quốc tế phát triểnvới tốc độ nhanh chóng thì sự phát triển của ng nh bà ảo hiểm cũng không nằmngo i xu thà ế đó .Nhất l à đối với một nước như Việt Nam chúng ta,l mà ộtnước đang trong giai đoạn phát triển vì vậy m xu hà ướng phát triển ngoạithương đang rất mạnh mẽ,được thể hiện trong những năm qua chúng ta đã kýhiệp định thương mại Việt Mỹ ,tham gia v o AFTA v à à đây l nhà ững dấu mốclịch sử quan trọng cho sự phát triển kinh tế của nước ta tạo ra một bước ngoặtlớn cho Việt Nam tham gia v o thà trường thế giới.Có thể nói đây l dà ấu hiệuđáng mừng với nền kinh tế nước ta đang trong quá trình hội nhập khu vực vàquốc tế,nhưng mặt khác nó lại mở ra trước mắt các doanh nghiệp Việt Namcác thách thức mới ,đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam không những phải cốgắng m còn phà ải có các chiến lược kinh tế to n dià ện để có thể thích nghiđược với ho n cà ảnh mới.Hiệp định thương mại Việt Mỹ được phê chuẩn đãtạo ra một bước ngoặt lớn trong sự phát triển kinh tế,phá vỡ những chuẩnmực vốn có trước kia.Đây thực sự l bà ước khởi đầu rất quan trọng trong việcphát triển mối quan hệ thương mại ,chính trị giữa các nước với nhau ,giữaViệt Nam v cà ộng đồng thế giới,l bà ước chuẩn bị cho việc Việt Nam tham giav o Tà ổ chức thương mại thế giới WTO trong một tương lai gần.Với những sự kiện trên,có thể thấy trước được sự phát triển mạnh mẽcủa nền kinh tế việt nam cũng như sự phát triển của hoạt động xuất nhập khẩuh ng hoá trong thà ời gian tới .Đây l và ấn đề có ảnh hưởng trực tiếp v quyà ếtđịnh đến sự phát triển của ng nh bà ảo hiểm h ng hoá xuà ất nhập khẩu vậnchuyển bằng đường biển của Việt nam.Theo hiệp định thương mại Việt –Mỹ,các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngo i có quyà ền lập công ty liên doanh về
Xem thêm

12 Đọc thêm

Báo cáo "Đặc trưng cơ bản của quan hệ mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá theo pháp luật việt nam " pdf

BÁO CÁO "ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUAN HỆ MUA BÁN HÀNG HOÁ QUA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HOÁ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM " PDF

hin nay vn cha cú mt s giao dch hng hoỏ no c thnh lp v i vo hot ng. Lut thng mi nm 2005 mi ch mang tớnh gi m, cũn Ngh nh s 158/2006/N-CP cng mi va c ban hnh. Cú th núi, quan h mua bỏn hng hoỏ qua s giao dch hng hoỏ thc t cha din ra trờn th trng Vit Nam. Tuy nhiờn, quan h mua bỏn hng hoỏ tng lai ó tn ti v phỏt trin Vit Nam t rt sm. Hay núi cỏch khỏc, cỏc cỏc nhõn, t chc dự l thng nhõn hay khụng phi thng nhõn vn kớ vi nhau nhng hp ng m thi im giao kt l thi im hin ti nhng giao hng v thanh toỏn li din ra vo thi im no ú trong tng lai. Vớ d: Ngi nụng dõn cú th bỏn rung lỳa non ca mỡnh cú tin trang tri; mt doanh nghip mun chc chn ngun hng cung cp ó t cc mua vi, nhón ca nhng trang tri khi chỳng mi ra hoa; nhng ngụi nh cao tng dự mi xut hin trờn bn v thit k nhng ó c ng kớ mua ht Tt c cỏc quan h ú u c iu chnh bi cỏc quy phm phỏp lut dõn s v cỏc ch th tham gia giao dch s phi chp nhn ri ro nu cú mt bờn vi phm hp ng. Vi nhng quy nh khỏ y v tớch cc ca cỏc vn bn phỏp lut hin hnh;
Xem thêm

5 Đọc thêm

thị trường bất động sản việt nam vietnam real estate market forecast

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM VIETNAM REAL ESTATE MARKET FORECAST

CÓ 30% Ý KI Ế N CHO R Ằ NG TH Ị TR ƯỜ NG S Ẽ H Ồ I PH Ụ C TRONG N Ă M 2009 HO Ặ C SAU 2009 VIETREES TH Ố NG KÊ THÁNG 11/2008 Trước diễn biến thị trường bất động sản hiện nay, VietRees th[r]

2 Đọc thêm

Bài soạn Phuongtrinhduong thang

BÀI SOẠN PHUONGTRINHDUONG THANG

I. Ví dụ mở đầu I. Ví dụ mở đầu Trong Oxy. Cho tam giác ABC: A(1; 4), B(3, -1), C(6; 2).AH là đường cao của tam giác ABC.a. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng qua 2 điểm B và C?b. Viết phương trình tham số của đường thẳng qua 2 điểm A và H?c. Tính tọa độ của điểm H?d. Tính khoảng cách từ A đến BC?xyHCBA Ph ng trình đ ng ươ ườPh ng trình đ ng ươ ườth ngẳth ngẳ Ph ng trỡnh ng Ph ng trỡnh ng th ngth ng

7 Đọc thêm

LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM

LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM

a) Căn cứ v o quan hà ệ mua bán giữa các nước, người ta chia th nh :à* Thị trường trong nước : - Thị trường th nh thà – thị trường nông thôn- Thị trường miền xuôi – thị trường miền ngược* Thị trường quốc tế :b) Căn cứ v o h ng hoá là à ưu thông trên thị trường, người ta chia th nh:à* Thị trường h ng hoá :à- Thị trường tư liệu sản xuất (TLSX)- Thị trường tư liệu tiêu dùng (TLTD)* Thị trường dịch vụ c) Căn cứ v o vai trò nguà ời mua, người bán trên thị trường, người ta chiath nh :à* Thị trường người mua* Thị trường người bánd) Căn cứ v o khà ả năng biến nhu cầu th nh hià ện thực, người ta chia th nh :à* Thị trường thực tế : l thà trường m ngà ười mua thực tế đã mua đượch ng hoá à để thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của mình.* Thị trường tiềm năng : l thà trường thực tế + một bộ phận khách h ngàcó nhu cầu, có khả năng thanh toán nhưng vì một lý do n o à đó m chà ưamua được h ng hoá à để thoả mãn nhu cầu.* Thị trường lý thuyết : l thà trường tiềm năng + một bộ phận kháchh ng có nhu cà ầu nhưng không có khả năng thanh toán.e) Căn cứ v o vai trò cà ủa từng thị trường trong hệ thống thị trườngngười ta chia th nh : à* Thị trường chính (Trung tâm)• Thị trường phụ (nhánh)f) Căn cứ v o sà ố lượng người mua - người bán trên thị trường nguời tachia th nh :à* Thị trường độc quyền : + Độc quyền đơn phương+ Độc quyền đa phương
Xem thêm

15 Đọc thêm

VIÊM DẠ DÀY RUỘT Ở TRẺ EM CÁC YẾU TỐ DẪN ĐẾN TIÊU CHẢY KÉO DÀI VÀ HỘI CHỨNG RUỘT KÍCH THÍCH

VIÊM DẠ DÀY RUỘT Ở TRẺ EM CÁC YẾU TỐ DẪN ĐẾN TIÊU CHẢY KÉO DÀI VÀ HỘI CHỨNG RUỘT KÍCH THÍCH

TRANG 27 JPChouraqui, 2011 T T ƯƠ ƯƠ NG QUAN LIỀU-HIỆU QUẢ GI NG QUAN LIỀU-HIỆU QUẢ GI Ữ Ữ A LIỀU DÙNG LACTOBACILLUS A LIỀU DÙNG LACTOBACILLUS VÀ GIẢM TH VÀ GIẢM TH Ờ Ờ I GIAN TIÊU CHẢY [r]

45 Đọc thêm

ĐỘNG HỌC ĂN MÒN

ĐỘNG HỌC ĂN MÒN

Tốc độ oxi hóa tăng trong khi đó tốc độ khử ic giảm do vậy dòng áp vào: iapp.c = ia - ic TRANG 8 CH ƯƠ NG 4 TH Ụ ĐỘ NG 1.MÀNG THỤĐỘNG Thụđộng được định nghĩa là sự chống lại ăn mòn do hì[r]

12 Đọc thêm

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS -9 doc

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS -9 DOC

PH ƯƠ NG PHÁP TÍNH TOÁN C Ụ THỂ D ỰA V ÀO QU Ỹ ĐƯỜNG TRUY ỀN THAM KHẢO CHO DỊCH VỤ SỐ LIỆU THỜI GIAN THỰC 144 KBPS B ẢNG 4.2 TA TÍNH ĐƯỢC CỤ THỂ TỶ SỐ TÍN HIỆU TR ÊN NHI ỄU SIR NHƯ NG CÁ[r]

8 Đọc thêm

Truyền dẫn thông tin - Chương 5 ppt

TRUYỀN DẪN THÔNG TIN - CHƯƠNG 5 PPT

ĐỂ KH Ắ C PH Ụ C, NG ƯỜ I TA DÙNG THÊM PH ƯƠ NG PHÁP LRC LONGITUDINAL REDUNDANCY CHECH.. TẠO MÃ CRC TRANG 4 BÁO.[r]

11 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ 12 - Mã đề thi 121 ppsx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ 12 MÃ ĐỀ THI 121 PPSX

M ỘT MẠCH DAO ĐỘNG GỒM MỘT CUỘN DÂY THUẦN CẢM L V À M ỘT TỤ C TH ỰC HIỆN DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ TỰ DO.ĐỂ BƯỚC SÓNG DAO ĐỘNG CỦA MẠCH GIẢM HAI LẦN TH Ì TA PH ẢI THAY TỤ C BẰNG TỤ C' CÓ GIÁ TR Ị[r]

5 Đọc thêm

ĐỀ TÀI CÔNG NGHỆ LÊN MEN TRUYỀN THỐNG TƯƠNG MISO

ĐỀ TÀI CÔNG NGHỆ LÊN MEN TRUYỀN THỐNG TƯƠNG MISO

Túi polyethylene được sử dụng lầ đầu cho những gói nhỏ miso. Ngày nay,pư ellop a e v p ủ polyethylene với vinyliden chloride hoặc mpol ellop a được sử dụ . ể giữ chấ lượng, tấm phim với khí thấm quarất ít, nên hạn chế s nâu hóa sản ph m. Hộp nh a ũ được sử dụng.Có công nghệ bao gói thủ công và t độ . rước khi hàn kín bao gói, chúngta cần loạ k í để ă ản s nâu hóa. Sản phđược giữ ở nhiệ độ phòng vẫnchị được s ư ỏng mùi và màu sắc. Nếso được tồn trữ ở nhiệ độ cao, snâu hóa có thể xảy ra và pH miso tiếp tục giảm sẽ l độa ă l , kết quả cós nâu hóa và có mùi lạ. Tồn trữ ở nhiệ độ thấp (thấp ơ 15oC) có thể ă ảns ư ỏng.Hiệ a , so ườ được trữ trong các tuýp hoặc các hộp kín và phải đượctrữ trong tủ lạnh ngay sau khi mở ra. Miso có thể đượ ă sống hay nấu chín,ư sa kấu giá trị ddưỡng sẽ giả đ rất nhi u. Chính vì vậso đượcnấu khá c n thận: thí dụ roó aso ì ười nấu không bao giờ bỏmiso vào nồi ca đa sô .ười thậm chí chỉ bỏ miso vào tô canh sau khinấ để bảo toàn các giá trị ddưỡng.- Thanh trùngKhi bảo quản , có thểa d sorb (dưới 0,1%) hoặc K-sorbate (0,05%) .
Xem thêm

27 Đọc thêm

Cùng chủ đề