BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: " KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG, PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN " DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: " KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG, PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN " DOC":

Công trình làm sạch nước thải dưới đất

CÔNG TRÌNH LÀM SẠCH NƯỚC THẢI DƯỚI ĐẤT

Giáo trình CÔNG TRÌNH XỬ LÝ N ƯỚC THẢI Lê Anh Tuấ n Chương 4: CÔNG TRÌNH LÀM SẠ CH N ƯỚC D ƯỚI ĐẤT 48Chương Û CÔNG TRÌNH LÀM SẠ CH NƯỚC THẢI DƯỚI ĐẤT oOo 4.1 CÔNG TRÌNH NHÀ VỆ SINH 4.1.1 Khái quát Con người và gia súc luôn luôn tạ o ra chấ t th ả i t ừ chính mình, ch ủ y ếu là phân và n ước tiể u. Các chấ t th ải ng ười và gia súc là ngu ồ n mang nhiề u vi trùng mang m ầ m b ệnh (germs) nh ư tiêu ch ả y (diarrhoea), dị ch t ả (cholera), thương hàn (typhoid) ho ặ c viêm gan siêu vi loạ i A (hepatitis A), ..., ngoài v ấ n đề gây mùi hôi khó chị u và mấ t th ẩm mỹ. Hình 4.1 cho thấ y các đườ ng đi của b ệ nh t ậ t do ô nhiễ m vi khuẩ n từ ch ấ t th ả i ng ười. Hình 4.1 : Đường đ i c ủa sự lây nhiễm bệ nh t ậ t t ừ ch ấ t th ả i con ng ười và gia súc Vì v ậ y, các chấ t th ả i này cầ n phả i có công trình ti ếp nhậ n và x ử lý t ại ch ỗ tr ước khi cho vào h ệ thố ng chung. Các hố xí gia đ ình hay t ậ p th ể tr ở thành m ộ t nhu cầ u không th ể thi ếu trong mộ t xã h ộ i hi ện đại và v ă n minh. Bả ng 4.1 cho thành phầ n chấ t th ả i ng ười. Giáo trình CÔNG TRÌNH XỬ LÝ N ƯỚC THẢI Lê Anh Tuấ n Chương 4: CÔNG TRÌNH LÀM SẠ CH N ƯỚC D ƯỚI ĐẤT 49 B ả ng 4.1: So sánh thành phầ n hóa họ c củ a phân, nước tiể u củ a ng ười và gia súc Hàm lượng theo % trọ ng l ượng Loạ i ch ấ t th ả i P2 O5 K2O N Phân heo N ước tiểu heo Rác th ả i sinh ho ạ t Phân chuồ ng heo Phân ng ười N ước tiểu ng ười Phân l ẫ n nước tiể u ng ười 0,45 0,6 0,07 0,15 0,60 0,25 0,50 0,13 0,20 0,4 0,32 0,50 0,2 0,7 0,60 0,49 0,37 0,19 0,2 0,3 0,5 0,6 0,3 0,5 0,60 0,48 1,00 0,50 0,5 0,8 (Nguồ n: Nguyễ n Đăng Đức, Đặng Đức Hữu (1968), Bùi Thanh Tâm (1984) trích b ởi Tr ầ n Hi ếu Nhu ệ , 2001) 4.1.2 Bố trí Nhà v ệ sinh Ở các vùng nông thôn, nơi có di ệ n tích rộ ng rãi, kinh phí và v ậ t liệu xây dựng khó khă n, nhà v ệ sinh th ường bố trí bên ngoài nhà ở, mang tính cộ ng đồng (cho 1 hoặ c vài nông h ộ s ử d ụ ng chung), c ấu trúc đơn gi ả n nh ư ng để đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi tr ường, mộ t số kho ả ng cách tố i thi ể u ở hình 4.2 c ầ n đượ c tham khả o. Hình 4.2 : Khoả ng cách tố i thi ểu tham kh ả o khi bố trí hố xí công c ộng ở vùng nông thôn Nhà vệ sinh nên bố trí nơi th ấ p nh ấ t, c ần cách xa giếng và các nguồn nước khác ít nh ấ t 30 m, h ướng chả y củ a nước ng ầ m phải ch ả y theo h ướng t ừ giế ng đế h ố xí để tránh n ước th ải ng ười ch ả y vào gi ế ng. Đ áy hố xí ph ả i cao h ơn m ự c n ước ngầm tầ ng trên. Lượng phân th ả i tính trung bình cho m ỗ i ng ười là 0,06 m3n ă m. H ố xí dành cho m ộ t gia đ ình trung bình t ừ 4 6 người trong 5 n ă m, c ần có khố i tích kho ảng 1,5 m3 1,8 m3 ( đ ào sâu 1,5 1,8 m + 0,5 m, đ áy r ộ ng 1 x 1 m2). N ếu có đ iề u ki ện nên xây thành xi m ă ng g ạ ch ng ă n m ộ t ph ần nước phân ti ểu th ấ m Giáo trình CÔNG TRÌNH XỬ LÝ N ƯỚC THẢI Lê Anh Tuấ n Chương 4: CÔNG TRÌNH LÀM SẠ CH N ƯỚC D ƯỚI ĐẤT 50vào đất. M ộ t số h ộ nông dân có thể s ử d ụ ng chấ t th ải ng ười đã hoai để làm phân bón cho cây tr ồ ng (tuy nhiên cách này không đượ c khuyến khích vì có thể gây nhiễ m bẩ n đất và lây lan giun sán, vi khu ẩ n), hố ch ứa chấ t th ải có th ể d ẫ n đến m ộ t hầm ủ biogas thì t ố t hơn (v ừ a có chấ t đốt, v ừ a có thể t ận dụng phân bón, nuôi cá, ...). Nhà vệ sinh có th ể xây d ự ng theo nh ư mộ t kiểu nh ư hình 4.3. Hình 4.3 : M ộ t kiể u nhà vệ sinh đơn gi ả n vùng nông thôn Thông th ường ở các đ ô th ị , nhà vệ sinh (bao gồm trung chỗ t ắ m rử a, chỗ ti ểu, chỗ xí, ...) ph ả i gầ n nơi ở và làm vi ệ c và đượ c bố trí ở v ị trí thu ậ n lợ i, m ộ t ph ầ n nh ằ m ti ế t ki ệ m diện tích đất đ ai, mộ t ph ầ n để ti ện vi ệ c đi l ại. Các chấ t th ả i củ a người phải đượ c dòng nước có áp lự c m ạnh t ống xuố ng các b ể t ự ho ạ i ho ặ c bể phân h ủ y. Giáo trình CÔNG TRÌNH XỬ LÝ N ƯỚC THẢI Lê Anh Tuấ n Chương 4: CÔNG TRÌNH LÀM SẠ CH N ƯỚC D ƯỚI ĐẤT 514.1.3 Phân lo ạ i nhà vệ sinh
Xem thêm

33 Đọc thêm

NGƯỜI THĂNG LONG TRẤN GIỮ QUAN ẢI BẠCH ĐẰNG GIANG

NGƯỜI THĂNG LONG TRẤN GIỮ QUAN ẢI BẠCH ĐẰNG GIANG

.Sụng Bch ng do sụng Giỏ v sụng ỏ Bc hp li m thnh. Ni hp dũng thnh sụng Bch ng khu vc bn ũ An Hng (thuc xó An Hng, huyn Yờn Hng xa) sang xó oan L, huyn Thu Nguyờn, thnh ph Hi Phũng. Ngi xa gi ngó ba sụng Giỏ, sụng ỏ Bch v sụng Bch ng l hng sụng. Sụng Bch ng ra bin bng hai ca; dũng chớnh di khong 20km, ra bin ca ** Huyn Yờn Hng, tnh Qung Ninh.HộI THảO KHOA HọC QUốC Tế Kỷ NIệM 1000 NĂM THĂNG LONG NộIPHáT TRIểN BềN VữNG THủ ĐÔ Hà NộI VĂN HIếN, ANH HùNG, Vì HOà BìNHNam Triệu, xưa gọi là cửa Bạch Đằng. Hai chi lưu là sông Tranh dài khoảng 18km, đổ ra biển bằng ở cửa Lạch Huyện và chi lưu sông Rút (còn gọi là sông Nam) dài khoảng 16km, hợp với dòng chính đổ ra biển bằng cửa Nam Triệu. Sông Bạch Đằng còn có tên gọi là sông Vân Cừ và sông Rừng. Tên gọi của dòng sông có lẽ xuất phát từ đặc điểm sông Bạch Đằng là con sông lớn, đoạn họng sông xưa kia từ Đoan Lễ huyện Thuỷ Nguyên đến Làng Rừng huyện Yên Hưng rộng tới 4km. Trừ họng sông xưa kia rộng khoảng 4km, còn lại cả dòng chính và hai chi lưu sông Tranh và sông Rút của sông Bạch Đằng mênh mông nước, nước triều lên cao, dòng sông rộng tới hàng chục km, có đoạn rộng tới 15km. Khi nước triều lên có gió bắc thổi, hoặc nước triều xuống có gió nam thổi, dòng sông cuộn lên những con sóng lớn bạc đầu (Bạch Đằng) tung bọt trắng xoá như "dòng sông mây trắng" (Vân Cừ), “Con ơi, nhớ lấy lời cha/ Gió nồm, nước rặc chớ qua sông Rừng”. Hai bên dòng sông là những cánh rừng gỗ lim, gỗ táu đại ngàn, với những địa danh như Làng Rừng, Đò Rừng, Chợ Rừng, nên sông Bạch Đằng còn gọi là sông Rừng là thế.Sông Bạch Đằng là cửa ngõ từ đường biển vào các tỉnh đồng bằng sông Hồng và Kinh thành Thăng Long. Từ đường biển vào nước ta bằng đường sông Bạch Đằng có thể theo hai đường: qua vịnh Hạ Long vào sông Chanh, sông Bạch Đằng hoặc từ biển qua cửa Nam Triệu hay còn gọi là cửa Bạch Đằng vào sông Bạch Đằng, rồi theo hệ thống sông Kinh Thầy, sông Hồng và sông Lục Nam đi khắp nơi.Trên dòng sông Bạch Đằng đã ba lần quân và dân ta chiến thắng oanh liệt những đoàn quân xâm lược phương Bắc. Năm 938, Ngô Vương Quyền đánh tan quân Nam Hán mở ra kỷ nguyên mới độc lập của đất nước. Năm 981, Thập đạo tướng quân Lê Hoàn đánh tan quân Tống, giữ yên bờ cõi, và được nhớ tới nhiều nhất là chiến công thứ ba, chiến thắng Bạch Đằng năm 1288, tiêu diệt và bắt sống toàn bộ hơn 600 chiến thuyền và hơn 4 vạn quân Nguyên Mông xâm lược. Bạch Đằng giang, nơi “đất hiểm”, nơi “khống chế
Xem thêm

9 Đọc thêm

Gia hạn năng định cho người lái tàu bay pptx

GIA HẠN NĂNG ĐỊNH CHO NGƯỜI LÁI TÀU BAY PPTX

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN: A N ỘP HỒ SƠ TTHC: - NG ƯỜI ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NĂNG ĐỊNH - THÀNH VIÊN T Ổ LÁI PHẢI GỬI HỒ SƠ ĐẾN CỤC HÀNG KHÔNG VI ỆT NAM CỤC HKVN V À PH ẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC THÔN[r]

5 Đọc thêm

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CẦN THƠ

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CẦN THƠ

HÀNH CHÁNHPHÒNG KẾTOÁNKHO NHIÊN LIỆUTPTCỬA HÀNG 56 – 58KHO 84 MẬU THÂNwww.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.netLuận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Th ị Ngọc KhuyênSVTH: Ngô Thị Cẩm Giang - Trang 16 -Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng h ình thức biểu quyết tại cuộc họphay lấy ý kiến bằng văn bản. Mỗi th ành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểuquyết.Hội đồng quản trị bầu v à bãi miễn với đa số phiếu bằng thể thức trực tiếp bỏphiếu kín; hoặc biểu quyết (nếu cần) cử Chủ tịch Hội đồng quản trị . Tổng giám đốc: Là người đứng đầu công ty điều h ành các hoạt động sảnxuất kinh doanh của công ty, chủ động, linh hoạt có hiệu quả các nguồn vốn v àkhông ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Phó Tổng Giám đốc: có nhiệm vụ giúp đỡ Tổng giám đốc những vấn đềthuộc lĩnh vực của m ình. Đồng thời chỉ đạo ph òng ban thuộc mình quản lý, giảiquyết những công việc do Tổng giám đốc ủy quyền khi đi vắng. Phòng kinh doanh: Nhiệm vụ của phòng kinh doanh là giúp cho t ổnggiám đốc theo dõi quá trình kinh doanh c ủa công ty, tính xuất nhập hàng hóa điềuchỉnh và cân đối kế hoạch kinh doanh. Phân bổ các chỉ ti êu kế hoạch và phát hiệnkịp thời. Phòng tổ chức hành chánh: quản lý công văn, tài liệu đi và đến. Cónhiệm vụ nhận và chuyển báo cho các ph òng ban, các vấn đề nhân sự, tình hìnhtrình độ, lực lượng lao động, tiền l ương cho cán bộ - công nhân viên. Phòng kế toán: quản lý chung việc hạch toán, theo d õi các khoản thu chi,các sổ sách, chứng từ, quan hệ với các tổ chức tín dụng, báo cáo kết quả kinh
Xem thêm

7 Đọc thêm

daong trai

DAONG TRAI

doanh trại Cứ thế, sau vài hiệp, Trung lại chạy dài, Hạo và Thượng lại rượt theo. Thấy thế. Trương Hấp chạy theo, la lớn :- Chớ khinh địch ! Huỳnh Trung mà chạy dài như thế, ắt có mưu kế chi đây. Ðừng đuổi theo nữa !Hạ Hầu Thượng quát lớn : - Ngươi làm tướng mà nhát gan như thế thua cũng phải . Hôm sau, hai tướng lại đánh nữa. Vừa giáp trận, Huỳnh Trung đã chạy dài. đến rớt mão không hay. Hai tướng rượt theo sát. Huỳnh Trung chạy vào thành cố thủ.Hai tướng truyền quân đóng trại trước thành ngày đêm khiêu khích Huỳnh Trung. Ðược tin trên. Huyền Ðức thất kinh cho mời Khổng Minh đến hỏi.Khổng Minh nói :- Ấy là kế của lão tướng đó .Huyền Ðức nghi ngờ, sai Lưu Phong đến tiếp ứng. Khi đến nơi , Huỳnh Trung hỏi Phong : - Tướng quân đến giúp hay có mục đích gì ?Lưu Phong trả lời : - Cha tôi thay lão tướng bại luôn , sai tôi đến tiếp ứng . Huỳnh Trung cười : - Ấy là kế của tôi mà ! Ðánh trận này chẳng những thu lại hết doanh trại mà còn chiếm được nhiều binh lương của giặc nữa . Nói đoạn, kêu Mạnh Ðạt lại dặn : - Ðêm nay Hoát Tuấn ở lại giữ trại, Tướng quân đem binh đi chở lương thảo của địch về.Ðêm ấy, Hàng Hạo và Hạ Hầu Thượng thừa thắng; sinh kiêu không đề phòng nên bị Huỳnh Trung đánh phá. Hàng Hạo và Hầu Thượng thua chạy chí tử. Huỳnh Trung đánh đến sáng, lấy lại được 3 dãy trại đầy ắp lương thực. Huỳnh Trung sai Mạnh Ðạt chở về ải, nói :- Tôi đổi 3 cái trại không lấy 3 trại đầy ắp lương thảo có hơn không ? Nói rồi, sai quân đuổi theo nữa.
Xem thêm

1 Đọc thêm

QUY CHẾ QUẢN lý của NIKE inc

QUY CHẾ QUẢN LÝ CỦA NIKE INC

QUY CH Ế QU Ả N LÝ NÀY PH ẢI ĐƯỢ C TRI Ể N KHAI VÀ THI HÀNH TRI ỆT ĐỂ Như là một điều kiện hợp tác với Nike, nhà máy phải triển khai, thi hành và kết hợp các tiêu chuẩn của Quy Chế này c[r]

2 Đọc thêm

ĐỀ TÀI " VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP " potx

ĐỀ TÀI " VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP " POTX

Qua bàn tay khéo léo của những thợ nhà cặm cụi đạp máy may ghép thành những bộ đồ bé gái, quần áo bé trai. Cũng từ các cơ sở kinh tế gia đình này, vải đầu thừa đuôi thẹo to hay vừa mảnh được may ghép thành áo gối, khẩu trang, mạng che mặt, nón kết, khăn lau nhà bếp, vỏ chăn Sản phẩm được đem đi tiêu thụ dưới dạng ""hàng chợ"" rất rẻ tiền, phù hợp mức sống giới bình dân. Loại vải quá vụn cũng được tận dụng đan kết thành những tấm thảm lót sàn để chà chân, những tấm rễ lót nồi to nhỏ… II. ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ VẢI VỤN CHO CÁC NGÀNH DỆT MAY Ở ĐÀ NẴNG VÀ VIỆT NAM Do năng lực công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường của ngành dệt may Việt Nam còn rất nhiều hạn chế, ngoài nguyên nhân do chi phí đầu tư các hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường quá lớn, thì chi phí để vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị cũng còn quá tốn kém so với tiềm lực tài chính của các doanh nghiệp dệt may, nhất là đối với phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân. Chính vì vậy, trước mắt cần ưu tiên sử dụng các giải pháp như quản lý nội vi, kiểm soát quá trình, thay đổi nguyên liệu, cải tiến thiết bị và áp dụng công nghệ sản xuất mới, đặc biệt là càng sớm càng tốt lựa chọn, sử dụng các thuốc nhuộm, hóa chất, chất trợ dung vừa tốt vừa thân thiện với môi trường. Vải vụn do có giá trị thấp, đòi hỏi một khối lượng lớn và quy trình tái chế phức tạp nên ít được vận dụng, chỉ một phần được sử dụng lại cho mục đích khác như làm giẻ lau nhà, xơ sợi phế phẩm được dùng để nhồi vào thú bông… Khả năng tái sử dụng ở ngành này nhìn chung là thấp do đa số các thành phần chất thải này bị đổ chung với rác thải sinh hoạt. Mặt khác, trên thực tế các ngành này không có xu hướng tái chế tại chỗ mà thường đổ bỏ hoặc bán với giá rẻ cả một số lượng lớn. Do chất thải loại này trên thị trường sử dụng không nhiều và giá thành sản phẩm tương đối rẻ nên có ít cơ sở tái sử dụng và chủ yếu chỉ làm bằng thủ công. Đứng trước tình hình trên, nhóm nghiên cứu xin đề xuất một số biện pháp để giảm thiểu lượng vải vụn này như sau: II.1. Hướng quản lý, xử lý vải vụn cho công ty cổ phần dệt may 29/3 Tp. Đà Nẵng - Thu gom vải vụn sau mỗi ca sản xuất, khi thu gom kết hợp phân loại vải vụn (vải coton, sợi tổng hợp, polymer. . .) thành những bao riêng để dễ xử lý.
Xem thêm

12 Đọc thêm

Những cách hữu hiệu để "vượt ải" mẹ chồng doc

NHỮNG CÁCH HỮU HIỆU ĐỂ "VƯỢT ẢI" MẸ CHỒNG DOC

Những cách hữu hiệu để "vượt ải" mẹ chồng Bạn đã có lúc cảm thấy thất vọng vì mẹ anh ấy không đối xử với bạn một cách thân thiết và gần gũi như với con gái của bà? Bạn đã nỗ lực rất nhiều nhưng dường như vẫn không cải thiện được điều này? Một gia đình hạnh phúc không chỉ cần có sự hòa hợp, vui vẻ giữa hai vợ chồng là đủ, những mối quan hệ với những người thân hai bên cũng là một trong những yếu tố hết sức quan trọng để duy trì tình cảm gia đình gắn bó. Thực ra, việc gắn kết tình cảm giữa mẹ chồng và nàng dâu không quá khó khăn và bế tắc như bạn nghĩ. Sau đây là những lời khuyên hữu ích dành cho bạn nhằm khiến mẹ anh ấy yêu mến và thân thiết với bạn hơn. ễ để "qua ải" mẹ chồng, nhưng điều ấy cũng không phải là "nhiệm vụ bất khả thi" nếu bạn có thDù bạn là người tuyệt vời đến như thế nào thì dường như điều đó cũng không mấy ảnh hưởng đến thái độ dửng dưng của mẹ anh ấy đối với bạn. Theo Tiến sĩ Terri Apter, tác giả của cuốn sách “What Do You Want From Me? Learning to Get Along with In-Law” thì có đến 60% phụ nữ thừa nhận rằng họ có mối quan hệ không tốt với mẹ chồng (trong khi đó chỉ có 15% đàn ông nói rằng họ có mối quan hệ không tốt với mẹ vợ). Tiến sĩ Terri Apter đã giải thích cho điều này như sau: “Các bà mẹ chồng thường lo lắng rằng bạn chính là người sẽ chiếm đoạt vai trò của bà, từ lúc có bạn, bà sẽ phải chấp nhận rằng bà không phải là người quan trọng và có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống của con trai
Xem thêm

10 Đọc thêm

MÔ HÌNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NÔNG THÔN XÃ KIỄNG PHƯỚC HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG TỈNH TIỀN GIANG

MÔ HÌNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NÔNG THÔN XÃ KIỄNG PHƯỚC HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG TỈNH TIỀN GIANG

ỉ. Ị. Xây dựng mô hình áp dụng tiến bộ kỹ ỉhuậỉ nhằm*1.1.1. Mở rộng và hình ihành vùng Lhârrí canh câv lương Ihực, giông lúa cóỊ năng suấl cao, phẩm châl lốt, có khả năng thích ứng vỏi các điều kiện bấl lợ ĩ tại|\địa phương. Đặc biệt chú trọng giống lúa ihcím đặc sản (giống mới, giông phụcỊ iráng của địa phương). Phấn đấu đưa năng suất lúa bình quân đạt 4,2tyn/ha; từngI bước giảm 8% lỷ ]ệ hộ nghèo.:1.1.2 . Áp dụng mỏ hình nuôi tôm sú bán công nghiệp, cá (.hả ao, nhằmtăng lợi nhuận > 2 0 % cho dân su vđi độc canh cây lúa.1.1.3. Nâng cao Ihu nhập, tăng bỉộu quả kinh t ế ien 5 - 10% cho dân từnguồn chăn Iluôi ihỏng qua việc cửi tạo giông và các biện pháp chăn nuỏi tiênỊiến: đưa giông heo tỷ lệ nạc cao, phát triển nuôi gà thả vườn.1.1.4. Phát Iriển kinh lô vườn. Tạo ra sản phẩm mđi (trái thanh long); vàphát huy liềm nâng cây sơri thông qua việc hình thành qui, Irình canh tác phù• hỢp và qui Irình chế biến qui mô hộ, licn hộ nhằm tăng thu nhập cho người dân1.1.5.ứ n g dụng mô hình VAC; xử lý đưỢc elìâl ihải chăn nuôi, cung cấpkhí đoi, bảô vộ mỏi trường.Kỉ.2.iX ã \ dưnư ăưưc mang lưới kỹ ỉhuâl viên (lổ khuyến nông, tổ dịch vụ)'ílIvà ht) nông dân nòng CÔL cú khá năng liếp thu, triển khai và mỏ rộng các úến bộkỹ thuật được chuyến giao. Phái huv các kết quả đã được khẳng định vào cácvùng cỏ điều kiện tương u/.
Xem thêm

108 Đọc thêm

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ pdf

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ PDF

Thứ nhất, nâng cao nhận thức của xã hội về sự cần thiết phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đối với nước ta nói chung, tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng mặc dù có lợi thế về dân số, lực lượng lao động dồi dào nhưng lại thiếu đội ngũ lao động có chuyên môn kỹ thuật cao, thiếu những người thợ có tay nghề giỏi để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời đại ngày nay, khi khoa học - công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp thì việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần phải được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi cấp, mọi ngành và người dân đều nhận thức rõ vấn đề này. Vì vậy, tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho toàn xã hội mà trước hết là các cấp quản lý; đổi mới tư duy về phát triển nguồn nhân lực theo hướng cởi mở và khách quan. 90 Thứ hai, phải làm tốt công tác quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, cần có kế hoạch đột phá vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: xây dựng, bồi dưỡng và sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý có năng lực và có phẩm chất đạo đức tốt; nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ như: tạo ra môi trường thuận lợi cho họ sáng tạo; đầu tư ngân sách cho công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo lại đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ; nâng cao đời sống cả về vật chất và tinh thần cho đội ngũ này để họ yên tâm công tác; lựa chọn đội ngũ cán bộ, công chức đã có chức vụ hoặc chưa có chức vụ ở độ tuổi dưới 40 giỏi ngoại ngữ, phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt; Sinh viên là con em Thừa Thiên Huế (học lực khá giỏi, ngoại ngữ tốt) ở các trường đại học kinh tế, kỹ thuật trên toàn quốc chuẩn bị tốt nghiệp đại học; học sinh các trường trung học phổ thông của tỉnh, sau khi thi đỗ đại học gửi đi đào tạo một số chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài. Thứ ba, xây dựng chiến lược nhân tài, và thực hiện các chính sách trọng dụng và đãi ngộ nhân tài. Đến thời điểm này, tỉnh chưa có chính sách để thu hút người tài từ nhiều địa phương khác đến công tác, nhưng ngay cả việc giữ chân người tài vẫn chưa có
Xem thêm

8 Đọc thêm

Tiểu luận: Nhìn lại vấn đề cạnh tranh

TIỂU LUẬN: NHÌN LẠI VẤN ĐỀ CẠNH TRANH

*Cạm bẫy trong suy nghĩ chiến lược - Tìm cách áp dụng 1 chiến lược vạn năng. - Phải chiến thị phần lớn nhất, (vì có trường hợp thị phần nhỏ nhưng lợi nhuận có thể lớn). - Rút ngắn chu kỳ của mình và tăng tốc độ đưa ra thị trường. * Nguyên tắc cơ bản, chiến lược tốt 1) Một chiến lược tốt là gắn liền với sự tiến hóa về cơ cấu của toàn ngành, cũng như vị trí đặc thù của bản thân công ty trong ngành Vd: ngành yếu kém, thời điểm bất lợi, dù công ty có cải thiện đến đâu cũng không có ý nghĩa. Cố gắng tái cấu trúc ngành, không chỉ đáp ứng đối phó, phải tác động lại ngành mới thành người thực sự dẫn đầu. 2) Một chiến lược tốt sẽ làm biến đổi công ty, làm cho công ty có vị trí độc đáo. Cung cấp một giá trị hỗn hợp đặc biệt cho 1 số loại khách hàng nhất định. Chiến lược đòi hỏi sự lựa chọn. Công ty không thể làm mọi thứ cho mọi người mà làm rất tốt được. 3) Chỉ làm khác thôi chưa đủ. Cách làm khác biệt của bạn buộc phải hàm chứa cả các tính chất lợi và bất lợi trong so sánh với các cách làm khác. Có nghĩa là sẽ có sự trả giá giữa cách các đối thủ cạnh tranh của bạn làm và cách mà công ty bạn làm. *Thích nghi với sự thay đổi Cần phân biệt giữa việc cải thiện hiệu quả hoạt động và việc thay đổi vị thế cạnh tranh. Cạnh tranh không phải là cuộc đua để xem ai cung cấp dịch vụ tốt nhất, công ty phải quyết định loại dịch vụ nào mong muốn đem tới cho khách hàng. Tư duy lại tương lai Nhìn lại vấn đề cạnh tranh 4 Tính liên tục của chiến lược và sự thay đổi nhanh chóng không mâu thuẫn nhau. Xác định vị thế: là một chiến lược nhằm tạo sự khác biệt và có sự trả giá. Hiệu quả hoạt động: các công ty đang hoạt động có hiệu quả cao ít khi thay đổi chiến lược. Thay vào đó là sự ổn định, sự liên tục. Có thể có sự thay đổi trong chi tiết như sản phẩm, dịch vụ…nhưng chiến lược thì nhất quán. Phải có sự hoàn thiện liên tục trong cách vận dụng chiến lược. *Khi nào cần thay đổi chiến lược cạnh tranh - Khi nhu cầu cơ bản của 1 nhóm khách hàng thay đổi.
Xem thêm

10 Đọc thêm

Câu hỏi sát hạch nhân viên mới tuyển 2005 Chi Nhánh Vũng Tàu

CÂU HỎI SÁT HẠCH NHÂN VIÊN MỚI TUYỂN 2005 CHI NHÁNH VŨNG TÀU

khoản lãi vay phát sinh trong kỳ là 3.500 USD. Khoản đầu t này vẫn đang trong giai đoạn đầu t XDCB.9/ Ngày 30/12 tiến hành nhập kho 1.000 thành phẩm A với giá thành công xởng là 0,5. ( thành phẩm A không có d đầu kỳ)10/ Ngày 31/12 làm thủ tục nhập kho 2 máy tính do CTy MNB tặng với giá trị tạm tính là 30 và ch -a bàn giao cho bộ phận sử dụng.11/ Ngày 31/12 xuất bán 600 thành phẩm A giá bán là 0,8 cha bao gồm VAT 10%. Ngời mua trả ngay bằng Uỷ nhiệm chi. 12/ Ngày 31/12, nhận đợc Giấy báo Có của Ngân hàng về khoản cổ tức đợc chia từ Cty Cổ phần ABC số tiền 50.Yêu cầu:1/ Lập định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh.2/ Tính số thuế TNDN mà cty ải nộp theo các nghiệp vụ nêu trên.Biết rằng: - tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngày 25/12/04 là 15.754 đồng/USD- Cty nộp thuế TNDN theo mức thuế suất thông thờng.
Xem thêm

2 Đọc thêm

CÂY SU HÀO pptx

CÂY SU HÀO PPTX

CÂY SU HÀO I. NGUỒN GỐC VÀ YÊU CẦU SINH THÁI Cây su hào xuất hiện đầu tiên ở thời kỳ trung cổ, vùng Trung và Nam Âu, nay được trồng phổ biến ở Trung Quốc và Việt Nam. Quá trình sinh trưởng và phát triển của su hào yêu cầu nhiệt độ thấp, đặc biệt ở thời kỳ phân hoá hoa. Đặc điểm này làm cho su hào không ra hoa và kết hạt tại vùng nhiệt đới và á nhiệt đới, ở Việt nam một số vùng núi cao có mùa đông lạnh kéo dài (Hà Giang, Sa Pa ). Tuy nhiên, để sản xuất rau thương phẩm, su hào có thể cho năng suất cao ở vùng đồng bằng khu vực á nhiệt đới, trên nhiều loại đất khác nhau từ đất nhẹ đến đất nặng trung bình và độ PH trong khoảng 6,0 - 7,5. II. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 1. Thời vụ - Vụ sớm gieo từ tháng 6 - 7 trồng tháng 8 - 9 ; - Chính vụ gieo từ tháng 9 - 10 trồng tháng 10 - 11. - Vụ muộn gieo hạt tháng 11 trồng tháng 12. 2. Vườn ươm Chọn nơi đất cao, dễ thoát nước, đất thịt nhẹ hoặc cát pha để gieo hạt. Làm đất thật nhỏ tơi xốp, lên luống cao 0,3m, rãnh rộng 0,3m, mặt luống rộng 0,9 - 1m. Bón lót bằng phân chuồng mục từ 1,5 - 2kg/m2. Nếu không có phân chuồng hoại mục thì có thể thay bằng phân hữu cơ vi sinh với lượng 0,5kg/1m2. Gieo hạt đều trên mặt luống với lượng hạt gieo là 1,5 - 2g/m
Xem thêm

7 Đọc thêm

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNHTÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP11

Những thông tin của báo cáo tài chính là những căn cứ quan trọng trongviệc phân tích nghiên cứu phát hiện những khả năng tiềm tàng ,là những că cứ đểra những quết định về quản ly ,điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đàutư vào doanh nghiệp của chủ sở hữu ,các nhà đầu tư ,các chủ nợ hiện tại và tươnglai của doanh nghiệp Bâo cáo tài chính còn là că cứ quan trọng để xây dựng các kế hoạch kinhtế kỹ thuật tài chính của doanh nghiệp ,là những căn cứ khoa học để đề ra hệ thốngcác biện pháp xác thực nhăm nâng cao hiêu quả sủ dụng vốn ,nâng cao hiệu quảsản xuất kinh doanh ,tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp Xuất phát từ vai trò vị trí của báo cáo tài chính nhà nước xác định chủdoanh nghiệp và kế toán trưởng là người chịu trách nhiệm về tính đúng đắn trungthực của báo tài chính .Do vậy viêc tuân thủ chế độ báo cáo tài chính là yêu cầu cơbản trong công tác chỉ đạo tổ chức hạch toán kế toán ở doanh nghiệp .Việc lập vànộp báo cáođầy đủ đúng thời hạn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc cungcấp thông tin phục vụ cho việc ra các quết định tài chính .Hơn nữa,hệ thống báocáo tài chínhchỉ có ý nghĩa trong kinh doanh khi nó đảm bảo đầy đủ ba yêu cầu :Trung thực ,Đầy đủ và Kịp thời Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp hay cụ thể hoá là quá trình phântích báo cáo tài chính doanh nghiệp là quá trình kiểm tra đối chiếu, so sánh các sốliệu, tài liệu và tình hình tài chính hiện hành và trong quá khứ nhằm mục đích đánhgiá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng như rủi ro trong tương lai. Báo cáo tàichính là những báo cáo tổng hợp nhất là về tình hình tài sản, vốn và công nợ cũng
Xem thêm

13 Đọc thêm

Giống lúa Nhị ưu 63 ppsx

GIỐNG LÚA NHỊ ƯU 63 PPSX

, hàng cách hàng 20 cm, khóm cách khms 10-12 cm, cấy 1 dảnh, tuổi mạ 18-20 ngày/vụ mùa và 25-30 ngày/vụ xuân, cấy nông tay. Lượng phân bón: 10-13 tấn phân chuồng + 240-300 kg ure + 300 kg lân supe + 100-120 kg kaly clorua hoặc kaly sunfat. Phân chuồng và phân lân bón lót toàn bộ. Phân đạm bón lót 40%, thúc đợt 1 khi lúa bén rễ hồi xanh và bắt đầu đẻ nhánh 40%, bón nuôi đòng 20%. Phân kaly bón thúc đợt 1 50%, bón nuôi đòng 50%. Vụ mùa bón giảm 10-20% lượng phân đạm. Chú ý: cần thâm canh mạ, bón nặng đầu, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch kịp thời./. Giống lúa Bồi tạp 49 (Bồi tạp 77) 1. Nguồn gốc: Là giống lúa lai hai dòng nhập nội từ Trung Quốc có nguồn gốc từ tổ hợp lai Bồi ải 64S/Số 49 (số 49 được tạo ra từ một giống lúa thường chất lượng tốt), do Trung tâm lúa lai Hồ Nam-Trung Quốc chọn tạo, được thử nghiệm tại Việt Nam từ vụ Đông Xuân 98-99 và hiện đang được mở rộng ở nhiều tỉnh phía Bắc. 2. Những đặc tính chủ yếu: Ngắn ngày, cảm ôn. Thời gian sinh trưởng vụ xuân 120-125 ngày, vụ mùa 100-105 ngày. Chiều cao cây trung bình 90-100 cm, đẻ nhánh trung bình, khóm gọn, lá xanh đậm, giai đoạn cuối chuyển màu vàng lá gừng.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Tài liệu Bảy bí quyết vượt qua ''''ải'''' phỏng vấn xin việc pdf

TÀI LIỆU BẢY BÍ QUYẾT VƯỢT QUA ''''ẢI'''' PHỎNG VẤN XIN VIỆC PDF

dụng. 5. Luôn bình tĩnh và giữ vững lập trường, quan điểm của bạn trong suốt buổi phỏng vấn Trước khi vào phỏng vấn, bạn phải biết chính xác lý do và cái giá phải trả để có được cơ hội làm việc tại đây, ví dụ như: Cơ hội việc làm này có giá trị như thế nào với bạn? Bạn sẽ phải từ bỏ những gì để có nó? Bạn phải đánh đổi những gì để đảm bảo sẽ thành công với công việc mới? Liệu có những yêu cầu bắt buộc nào không? Trong quá trình phỏng vấn, hãy tỏ ra luôn bình tĩnh và giữ vững lập trường khi trả lời các câu hỏi cũng như khẳng định các giá trị của bản thân. Tuy nhiên, bạn cũng nên mềm dẻo các nhu cầu của bản thân với khả năng đáp ứng của nhà tuyển dụng. Hãy nghĩ đến thời gian làm việc & mức lương, thưởng, cơ hội học hỏi & khả năng thạm dự các cuộc họp bàn quan trọng, mà bạn sẽ có nếu được tuyển dụng. 6. Nhớ rằng đây là cơ hội hai bên cùng có lợi đối với cả bạn và nhà tuyển dụng Bạn cần thể hiện cho nhà tuyển dụng biết bạn muốn có công việc này và tự tin khẳng định việc nhà tuyển dụng đồng ý nhận bạn sẽ là một quyết định sáng suốt. Bạn hoàn toàn có thể giúp ích cho họ rất nhiều. Hãy khoan nói đến vấn đề tiền lương, thưởng và coi đó không phải là vấn đề quan trọng nhất đối với bạn. Vấn đề quan trọng nhất là bạn có cơ hội để khẳng định mình tốt hơn, có thể giúp đỡ nhà tuyển dụng trong việc tìm kiếm các giải pháp tăng trưởng kinh doanh, nâng cao hiệu quả các hoạt động bán hàng, tiếp thị… và mang lại kết quả kinh doanh cao hơn. Việc tập trung quá nhiều vào các đòi hỏi lương bổng và đề cập ngay lập tức về mức lương có thể khiến bạn mất điểm trong sự nhìn nhận, đánh giá từ phía nhà tuyển dụng. Các chủ đề về lương bổng chắc chắc sẽ được bàn tới, theo dẫn dắt của người phỏng vấn. Nhà tuyển dụng có thể để chủ đề này được bàn bạc vào cuối buổi phỏng vấn. 7. Quan tâm nhiều tới “sếp” tương lai của bạn hơn là những nhà quản lý nhân sự Sẽ thật tuyệt vời nếu người “sếp” tương lai của bạn biết rõ các nhu cầu và sẽ tự
Xem thêm

5 Đọc thêm

TÀI LIỆU BẢY BÍ QUYẾT VƯỢT QUA ''''ẢI'''' PHỎNG VẤN XIN VIỆC PPTX

TÀI LIỆU BẢY BÍ QUYẾT VƯỢT QUA ''''ẢI'''' PHỎNG VẤN XIN VIỆC PPTX

kiếm một môi trường làm việc tốt, sự công bằng và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp tại công ty này. Đồng thời, trên cơ sở những nghiên cứu ban đầu của bạn về nhà tuyển dụng, hãy hỏi về trách nhiệm của bạn nếu được tuyển dụng liên quan tới các mục tiêu và kế hoạch phát triển trong tương lai của công ty. Các nhà tuyển dụng thường có ấn tượng đặc biệt với những ứng viên thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về công ty và có những chuẩn bị kỹ lưỡng trước buổi phỏng vấn. 3. Cho thấy việc tuyển dụng bạn không phải là mất đi một khoản chi phí, mà là một khoản đầu tưHãy chứng minh rằng bạn hoàn toàn có khả năng và kinh nghiệm giúp công ty tìm ra các giải pháp tăng trưởng doanh số bán hàng, giảm thiểu chi phí, đẩy mạnh hiệu suất công việc... Bạn nên đưa ra các bảng biểu hay sơ đồ minh họa cho những ý tưởng của mình. Hãy sử dụng những dữ liệu thực nếu có thể. Việc tìm hiểu kỹ lưỡng vị trí công việc mà bạn nộp đơn xin tuyển dụng rất quan trọng, vì nó sẽ giúp bạn chứng minh mình có đủ kinh nghiệm, khả năng và các điểm mạnh cần thiết đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng. Nhiều nhà tuyển dụng muốn biết rõ ràng rằng tại sao họ nên tuyển dụng bạn. Hãy chứng minh bạn là sự lựa chọn tốt nhất của họ. 4. Đừng bao giờ hé lộ các con số thực về lương và thưởng mong muốn của bạn hay mức lương hiện tại của bạnSau khi đã chứng minh được năng lực và giá trị của bạn với nhà tuyển dụng, cách tốt nhất nói về mức lương là bạn cần phải biết rõ công việc yêu cầu những gì. Sau đó, bạn có thể đưa ra một phạm vi nhất định để thoả thuận về lương, thưởng, phụ cấp và các quyền lợi khác… Nhưng nếu như người phỏng vấn nhất định yêu cầu bạn đưa ra một con số cụ thể thì bạn nên làm một cuộc điều tra trước khi đi phỏng vấn. Hãy hỏi những người làm ở vị trí tương đương để bạn có thể đưa ra con số gần đúng, chứng tỏ bạn biết giá trị sức lao động của mình và sự công bằng mà bạn muốn có của nhà tuyển dụng. 5. Luôn bình tĩnh và giữ vững lập trường, quan điểm của bạn trong suốt buổi phỏng vấn
Xem thêm

5 Đọc thêm

Phân tích “Hồi trống Cổ Thành” pptx

PHÂN TÍCH “HỒI TRỐNG CỔ THÀNH” PPTX

- Qua ải Đông lĩnh chém Khổng Tú - Đến ải Lạc Dương chém Hán Phúc và Mạnh Thầu - Qua Nghi Thuỷ giết Biện Hỷ TRANG 2 - Đến bờ Hoàng Hà, giết Tần Kỳ - Đến Cổ Thành, Quan Vũ ngỡ là gặp được[r]

4 Đọc thêm

Tài liệu Bảy bí quyết vượt qua " ải " phỏng vấn - xin việc pptx

TÀI LIỆU BẢY BÍ QUYẾT VƯỢT QUA " ẢI " PHỎNG VẤN - XIN VIỆC PPTX

kiếm một môi trường làm việc tốt, sự công bằng và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp tại công ty này. Đồng thời, trên cơ sở những nghiên cứu ban đầu của bạn về nhà tuyển dụng, hãy hỏi về trách nhiệm của bạn nếu được tuyển dụng liên quan tới các mục tiêu và kế hoạch phát triển trong tương lai của công ty. Các nhà tuyển dụng thường có ấn tượng đặc biệt với những ứng viên thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về công ty và có những chuẩn bị kỹ lưỡng trước buổi phỏng vấn. 3. Cho thấy việc tuyển dụng bạn không phải là mất đi một khoản chi phí, mà là một khoản đầu tư Hãy chứng minh rằng bạn hoàn toàn có khả năng và kinh nghiệm giúp công ty tìm ra các giải pháp tăng trưởng doanh số bán hàng, giảm thiểu chi phí, đẩy mạnh hiệu suất công việc... Bạn nên đưa ra các bảng biểu hay sơ đồ minh họa cho những ý tưởng của mình. Hãy sử dụng những dữ liệu thực nếu có thể. Việc tìm hiểu kỹ lưỡng vị trí công việc mà bạn nộp đơn xin tuyển dụng rất quan trọng, vì nó sẽ giúp bạn chứng minh mình có đủ kinh nghiệm, khả năng và các điểm mạnh cần thiết đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng. Nhiều nhà tuyển dụng muốn biết rõ ràng rằng tại sao họ nên tuyển dụng bạn. Hãy chứng minh bạn là sự lựa chọn tốt nhất của họ. 4. Đừng bao giờ hé lộ các con số thực về lương và thưởng mong muốn của bạn hay mức lương hiện tại của bạn Sau khi đã chứng minh được năng lực và giá trị của bạn với nhà tuyển dụng, cách tốt nhất nói về mức lương là bạn cần phải biết rõ công việc yêu cầu những gì. Sau đó, bạn có thể đưa ra một phạm vi nhất định để thoả thuận về lương, thưởng, phụ cấp và các quyền lợi khác… Nhưng nếu như người phỏng vấn nhất định yêu cầu bạn đưa ra một con số cụ thể thì bạn nên làm một cuộc điều tra trước khi đi phỏng vấn. Hãy hỏi những người làm ở vị trí tương đương để bạn có thể đưa ra con số gần đúng, chứng tỏ bạn biết giá trị sức lao động của mình và sự công bằng mà bạn muốn có của nhà tuyển dụng. 5. Luôn bình tĩnh và giữ vững lập trường, quan điểm của bạn trong suốt buổi phỏng vấn
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tài liệu Chiến dịch giải phóng Nghệ An pptx

TÀI LIỆU CHIẾN DỊCH GIẢI PHÓNG NGHỆ AN PPTX

tuyển mộ thêm 5000 tân binh.[8][9] Thế lực của quân Việt lớn mạnh thêm. Thành Trà Lân trở thành một căn cứ của quân Việt, khống chế cả vùng miền núi Nghệ An, uy hiếp thành Nghệ An.[6]Trận ải Khả Lưu - Bồ ẢiBị vua Minh phê bình, Trần Trí đành tiến quân tái chiếm Trà Lân.[8] Từ thành Nghệ An tới thành Trà Lân phải đi qua ải Khả Lưu, cách thành Trà Lân khoảng 40 km.[10]Lê Lợi dẫn quân tới ải Khả Lưu, cho làm các hoạt động nghi binh tại ải này, và bố trí trận địa mai phục ở sau ải. Mặt khác, ông phái một cánh quân tinh nhuệ đến phục ở Bãi Sở (Long Sơn, Anh Sơn), sát trại Phá Lũ của quân Minh.Quân Minh đánh ải Khả Lưu, quân Việt giả vờ thua chạy nhử địch vào trận địa mai phục rồi ập lại đánh. Trong khi đó, cánh quân Việt ở bãi Sở đánh úp, chiếm được doanh trại Phá Lũy. Hai trận này, quân Minh bị thiệt hại rất nặng.[11] Tuy nhiên số quân Minh còn lại tiếp tục lập trại trêncác núi để ngăn chặn quân Việt. Lê Lợi bèn cho đốt phá trại ở Khả Lưu rồi rút quân về ải Bồ (Đức Sơn, Anh Sơn) và bố trí một trận mai phục ở đây. Quân Minh thấy quân Việt rút liền truy kích nhưng lại rơi vào ổ maiphục, bị thiệt hại nặng; đô ti Chu Kiệt bị quân Việt bắt, và tiên phong Hoàng Thành bị tử trận. Trần Trí phải rút tàn quân về thành Nghệ An cố thủ.[10][8]
Xem thêm

5 Đọc thêm

Cùng chủ đề