BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA 2011 CHƯƠNG 87 XE CỘ TRỪ THIẾT BỊ CHẠY TRÊN ĐƯỜNG XE LỬA HOẶC XE ĐIỆN VÀ CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ TÙNG CỦA CHÚNG DOCX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA 2011 CHƯƠNG 87 XE CỘ TRỪ THIẾT BỊ CHẠY TRÊN ĐƯỜNG XE LỬA HOẶC XE ĐIỆN VÀ CÁC BỘ PHẬN VÀ PHỤ TÙNG CỦA CHÚNG DOCX":

BÁO CÁO ĐỒ ÁN NHÚNG

BÁO CÁO ĐỒ ÁN NHÚNG

- StarShip(Player):oStarShip là các Sprite được thiết kế bằng photoshop để thể hiện Animationtrong game.o Phương thức chính: StarShip di chuyển sang trái, phải, lên, xuống để né và ăn cácmón quà do UFO sau khi chết để lại và đặc biệt, có thể bắn đạn để tiêu diệt UFO.- UFOs: o UFO là một hình Sprite được thiết kế bằng photoshop để thể hiện Animationtrong game. o Các phương thức chính: Di chuyển có hướng xác định trước và sau một khoảng thời gian thì bắn đạn tiêu diệt StarShip.2.2 Các Class trong Game.o Class GameScreenManager: là m t thành ph n dùng đ qu n lí m t ộ ầ ể ả ộhay nhi u thành ph n GameScreen. Nó duy trì màn hình, update và ề ầc p nh t Input c a màn hình đ c hi n th .ậ ậ ủ ươ ể ịo Class InputState: là m t class quan tr ng trong game. Có tác d ng độ ọ ểthi t l p input trong game.ế ậo Class GameScreen: là m t Abstract class g m các ph ng th c đ cácộ ồ ươ ứ ểclass khác th c thi các ph ng th c c a nó.ự ươ ứ ủo Class BackgroundScreen: m c đích làm n n cho các màn ch i. ề ơo Class MainMenuScreen, GamePlayScreen….: là các màn hình trong m t game bình th ng.ộ ườo Class StarShip: là m t class quan tr ng trong game, là m t đ i t ng ộ ọ ộ ố ượtrong Game, là m t th hi n c a ng i ch i trong Game. ộ ể ệ ủ ườ ơo Class UFOsManager: là class đ quan lí các Ufo trong Game.ểo Class ExtrasManager: qu n lí các món quà mà các UFO sau khi ch t ả ếđ l i.ể ạo Class BulletsManager: qu n lí các lo i đ n c a player.ả ạ ạ ủo Class SoundManager, MusicManager: là các class đ qu n lí âm thanhể ảtrong game.
Xem thêm

15 Đọc thêm

Kỹ thuật thi công II - Chương 6 doc

KỸ THUẬT THI CÔNG II - CHƯƠNG 6 DOC

HHẫẫẫPPP 6-1. C IM V NHNG VN LIấN QUAN Vt liu thộp nh, cú cng cao, cú kh nng chu kộo, chu nộn hay chu un rt tt, do ú cú kh nng chu ti trng ln, cú tin cy cao. Vt liu thộp thng c s dng ch to cỏc kt cu chu lc vt nhp ln, chu ti trng ln. Kt cu thộp c ch to vi chớnh xỏc cao, ũi hi cỏc loi mỏy múc thit b thi cụng hin i, i ng cỏn b cụng nhõn lnh ngh, ũi hi chớnh xỏc cao trong quỏ trỡnh bc xp, vn chuyn v lp t. Kt cu thộp cú tit din nh, chiu di tớnh toỏn ln do ú rt d mt n nh trong quỏ trỡnh bc xp, vn chuyn v cu lp. õy l c im cn ht sc lu ý tin hnh gia cng nhm m bo n nh v an ton cho kt cu thộp. 6-2. CHUN B MểNG CHO CT THẫP Ct thộp liờn kt bu lụng vi múng bờ tụng ct thộp (múng lp ghộp hoc bờ tụng ton khi), cỏc bu lụng cng cao c chụn sn trong cỏc múng ny. chớnh xỏc ca múng cú vai trũ quan trng trong vic m bo chớnh xỏc v n nh ca cỏc kt cu phớa trờn nh ct, dm cu chy, dn chớnh xỏc ca múng c quy nh bi hai yu t: v trớ, cao trỡnh v thng ng ca ct trờn mt múng. V trớ ca ct c quyt nh bi khong cỏch v v trớ ca cỏc bu lụng neo chụn trong múng. Cao trỡnh v thng ng ca ct c quyt nh bi cao trỡnh v bng phng ca mt múng.
Xem thêm

9 Đọc thêm

Định nghĩa các chỉ báo phát triển docx

ĐỊNH NGHĨA CÁC CHỈ BÁO PHÁT TRIỂN DOCX

TRONG T ƯƠ NG LAI, CHÚNG TÔI SE T Ổ CH Ứ C D Ị CH TOÀN B Ộ ĐỊ NH NGH Ĩ A C Ủ A 575 CH Ỉ BÁO PHÁT TRI Ể N C Ủ A NGÂN HÀNG TH Ế GI Ớ I SANG TI Ế NG VI Ệ T ĐỂ PH Ụ C V Ụ CÁC B Ạ N CH Ư A S [r]

10 Đọc thêm

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS -9 doc

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS -9 DOC

PH ƯƠ NG PHÁP TÍNH TOÁN C Ụ THỂ D ỰA V ÀO QU Ỹ ĐƯỜNG TRUY ỀN THAM KHẢO CHO DỊCH VỤ SỐ LIỆU THỜI GIAN THỰC 144 KBPS B ẢNG 4.2 TA TÍNH ĐƯỢC CỤ THỂ TỶ SỐ TÍN HIỆU TR ÊN NHI ỄU SIR NHƯ NG CÁ[r]

8 Đọc thêm

Giáo trình Toefl - Cách sử dụng to know và to know how

GIÁO TRÌNH TOEFL - CÁCH SỬ DỤNG TO KNOW VÀ TO KNOW HOW

CÁCH S Ử D Ụ NG PHÂN T Ừ M Ở ĐẦ U CHO M Ệ NH ĐỀ PH Ụ Trong một câu tiếng Anh có 2 thành phần chung một chủ ngữ người ta có thể sử dụng: phân từ 1 Verbing mởđầu cho mệnh đề phụđể cho 2 hà[r]

12 Đọc thêm

Tổng quan về thẻ thanh toán

TỔNG QUAN VỀ THẺ THANH TOÁN

Ch ươ ng 1: T ổ ng quan v ề th ẻ thanh toán ......................................................................................3 Ch ươ ng 2: Phân lo ạ i th ẻ thanh toán .............................................................................................6 1. Theo công ngh ệ s ả n xu ấ t th ẻ ................................................................................................6 2. Theo ph ạ m vi lãnh th ổ s ử d ụ ng th ẻ ......................................................................................6 3. Theo ngu ồn tài chính đả m b ả o cho vi ệ c s ử d ụ ng th ẻ ............................................................6 4. Theo ch ủ th ể phát hành ........................................................................................................7 5. Theo hình th ứ c liên k ế t phát hành ........................................................................................7 6. S ử d ụ ng k ế t h ợ p trong tên g ọ i s ả n ph ẩ m th ẻ .........................................................................8 Ch ươ ng 3: Tìm hi ể u v ề mã BIN t ạ i Vi ệ t Nam .............................................................................9 Ch ươ ng 4: Các t ổ ch ứ c th ẻ qu ố c t ế ............................................................................................ 11 Ch ươ ng 5: Các t ổ ch ứ c chuy ể n m ạ ch th ẻ c ủ a Vi ệ t Nam ............................................................ 18 Ch ươ ng 6: M ộ t s ố giao d ị ch c ơ b ả n trên ATMPOS .................................................................. 23 Ch ươ ng 7: Nh ậ n d ạ ng r ủ i ro v ề s ử d ụ ng th ẻ ngân hàng .............................................................. 25 Ch ươ ng 8: M ộ t s ố v ị trí làm vi ệ c trong l ĩnh vự c th ẻ ................................................................... 27 A. M ả ng kinh doanh th ẻ ........................................................................................................ 27 B. M ả ng nghi ệ p v ụ phát hành, thanh toán, tra soát. ................................................................ 31 C. M ả ng nghi ệ p v ụ qu ả n lý r ủ i ro và x ử lý tranh ch ấ p............................................................ 33 D. M ả ng nghi ệ p v ụ v ậ n hành h ệ th ố ng .................................................................................. 34 E. M ả ng công vi ệc liên quan đế n th ẻ tín d ụ ng qu ố c t ế ........................................................... 37 Ch ươ ng 9: M ột số kiến thức nâng cao về thẻ ............................................................................. 39 1. Chu ẩn bảo mật PCI DSS .................................................................................................... 39 2. Ch ươ ng trình 3D Secure .................................................................................................... 40 3. Nguyên t ắc bảo vệ thẻ thanh toán ...................................................................................... 41 4. M ười sáu mẹo hạn chế gian lận thẻ tín dụng ...................................................................... 42
Xem thêm

44 Đọc thêm

Dao động điện từ

DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

xảy ra trong khoảng từ t = T/4 đến t = T/2. Trong quá trình biến đổi này cuộn L đóng vai trò của nguồn nạp điện cho tụ C nhưng theo chiều ngược lại, điện tích của tụ lại tăng dần từ giá trị không đến giá trị cực đại Q0. Về mặt năng lượng thì năng lượng điện trường tăng dần, còn năng lượng từ trường giảm dần. Như vậy có sự chuyển hoá từ năng lượng từ trường thành năng lượng điện trường, giai đoạn này kết thúc tại thời điểm t = T/2, lúc này cuộn cảm đã giải phóng hết năng lượng và điện tích trên hai bản tụ lại đạt giá trị cực đại Q0 nhưng đổi dấu ở hai bản, năng lượng điện trường lại đạt giá trị cực đại . Tới đây, kết thúc quá trình dao động trong một nửa chu kỳ đầu. ()C2/QE20maxe=Tụ C phóng điện vào cuộn cảm theo chiều ngược với nửa chu kỳ đầu, cuộn cảm lại 6Chương 1: Dao động điện từ được tích năng lượng rồi lại giải phóng năng lượng, tụ C lại được tích điện và đến cuối chu kỳ (t = T) tụ C được tích điện với dấu điện tích trên các bản như tại thời điểm ban đầu, mạch dao động điện từ trở lại trạng thái dao động ban đầu. Một dao động điện từ toàn phần đã được hoàn thành. Dưới đây ta thiết lập phương trình mô tả dao động điện từ trên. 2. Phương trình dao động điện từ điều hoà ng mạch, nên năng lượng điện từ của mạch khôngVì không có sự mất mát năng lượng tro
Xem thêm

19 Đọc thêm

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MẠNG CDMA 450 MHZ TẠI VIỆT NAM

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MẠNG CDMA 450 MHZ TẠI VIỆT NAM

-21-Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và giải pháp nâng cao chất lượng mạng CDMA 450MHz tại Việt Namtuyến tại 1 cell thuộc 1 BTS, sẽ mang tính chất điển hình cho các yếu tố ảnh huởngđến dung lượng của toàn bộ hệ thống.II.2.1. Hiện tượng pha đinhII.2.1.1. Tác hại của Pha đinhCác MS thường hoạt động trong môi trường có nhiều vật chắn (đồi núi, toànhà…) giữa các trạm này và BTS. Đây là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng che tốilàm giảm cường độ điện trường thu. Khi MS chuyển động, cường độ điện trườnglúc giảm lúc tăng do lúc có lúc không có vật chắn giữa anten phát và anten thu vôtuyến. Ảnh hưởng của pha đinh này làm thay đổi cường độ tín hiệu. Vùng giảm tínhiệu được gọi là chỗ trũng pha đinh. Pha đinh gây ra do các hiện tượng che tối gọilà pha đinh chuẩn log, vì nếu lấy logarit của cường độ tín hiệu , ta được phân bốchuẩn xung quanh giá trị trung bình. Thời gian giữa 2 trũng pha đinh thường vàigiây, nếu MS được đặt trên xe và di động.Ở môi trường thành phố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng truyền dẫnlà pha đinh nhiều tia hay còn gọi là pha đinh Rayleigh. Trong trường hợp này, antenthu máy di động nhận được tín hiệu từ nhiều đường truyền phản xạ từ các toà nhàkhác nhau. Điều này khiến cho tín hiệu thu được sẽ là tổng vector của cùng một tínhiệu phát nhưng khác pha. Nếu các tín hiệu này đồng pha với nhau thì ta đượccường độ tín hiệu rất lớn. Ngược lại, nếu chúng ngược pha thì tín hiệu tổng rất nhỏvà chúng có thể bị triệt tiêu, xảy ra hiện tượng trũng pha đinh sâu. Thời gian giữa 2trũng pha đinh phụ thuộc vào tốc độ chuyển động của MS và tần số phát.Ta có thể coi (gần đúng) rằng khoảng cách giữa 2 điểm trũng bằng ½ bướcsóng. Đối với tần số 900Mhz, khoảng cách này là ≈ 17cm (với tần số 450MHz
Xem thêm

Đọc thêm

Giáo án giảng dạy khối lớp Lá: Chủ đề: Ngày cuối tuần của gia đình tôi ppsx

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY KHỐI LỚP LÁ: CHỦ ĐỀ: NGÀY CUỐI TUẦN CỦA GIA ĐÌNH TÔI PPSX

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT PHÂN BI ỆT CÁC LOẠI THỰC PHẨM THÔNG THƯỜNG V À CÁCH CH Ế BIẾN ĐƠ N GI ẢN HI ỂU ĐƯỢC LỢI ÍCH CỦA THỰC PHẨM, TÁC DỤNG CỦA VIỆC ĂN UỐNG ĐỐI VỚI SỨC KHỎE HI ỂU ĐƯỢC LỢI Í[r]

3 Đọc thêm

ENGLISH COMPOUND NOUN ANALYSIS

ENGLISH COMPOUND NOUN ANALYSIS

Việc sử dụng từ ghép trong tiếng AnhCó nhiều bạn học viên hỏi Enci về việc kết hợp hai từ thành một từ ghép trong tiếng Anh như“classroom” hay “blackboard” có tuân thủ theo nguyên tắc nào không? Lúc nào thì giữa hai từthành phần có dấu gạch ngang?Enci xin gửi tới các bạn một bài viết nho nhỏ về hiện tượng danh từ ghép như sau:Hai từ được hỏi ở trên là những danh từ ghép (compound noun). Trong tiếng Anh, việc kết hợpcác từ đơn lẻ thành danh từ ghép tuân theo những quy tắc cơ bản sau:1. Những danh từ ghép được viết thành một từ như “blackbird” (con sáo), “whiteboard”(bảng trắng), “bathroom” (phòng tắm) .v.v… thường là những từ có hai âm tiết. Những từ đơnlẻ thành phần của chúng thường là những từ một âm tiết.Ví dụ:eye-witness (nhân chứng) = eye + witnessmother-in-law (mẹ chồng/ vợ) = mother + in + lawliving room (phòng khách) = living + roomdrawing board (bảng vẽ) = drawing + boardpetrol station (trạm xăng) = petrol + station2. Trọng âm của những danh từ ghép thường rơi vào âm tiết đầu tiên. Đây là điểm khác biệtgiữa danh từ ghép và hiện tượng các từ đơn lẻ được kết hợp để bổ nghĩa cho nhau.Ví dụ:a BLACKbird/ a black BIRD(con chim sáo)/ (con chim đen)3. Tuy nhiên vẫn có những ngoại lệ như “bus stop” (điểm dừng xe buýt) không hề đuợc viếtliền, “drop-out/ dropout” (kẻ bỏ học, học sinh bỏ học) được viết theo cả hai cách hay“stepmother” (mẹ kế) lại được viết liền thành một từ. Vì vậy, không gì có thể thay thế một cuốntừ điển tốt trong trường hợp này vì không phải danh từ ghép nào trong tiếng Anh cũng tuân thủnhững nguyên tắc này.Chúc các bạn sớm xây dựng cho mình thật nhiều danh từ ghép nhé!Nguồn: InternetTrung tâm Tiếng Anh Enci76, Giải Phóng, Đống Đa, NộiĐiện thoại: (04) 3576 1063
Xem thêm

1 Đọc thêm

Đề thi HSG lớp 12 vòng 1 tỉnh Long An năm 2013 môn Hóa pdf

ĐỀ THI HSG LỚP 12 VÒNG 1 TỈNH LONG AN NĂM 2013 MÔN HÓA PDF

chưa xảy ra phản ứng). Tính hằng số cân bằng của phản ứng. Câu 2 (3,0 điểm). Cho từ từ dung dịch (X) chứa a mol HCl vào dung dịch (Y) chứa b mol K2CO3. Sau khi cho hết dung dịch (X) vào dung dịch (Y) ta được dung dịch (T). a/ Dung dịch (T) chứa những chất nào? Tính số mol mỗi chất theo a, b? b/ Trước và sau khi đun nhẹ đuổi hết khí trong dung dịch T có pH như thế nào? (nếu a = 2b) Câu 3 (5,0 điểm). 3.1/ Viết các phương trình hóa học các phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau: a/ H2O2 bị oxi hóa bởi dung dịch KMnO4 (trong môi trường H2SO4). b/ Dẫn khí clo qua dung dịch I2. c/ Đun nóng Ca3(PO
Xem thêm

6 Đọc thêm

Thiết kế kiến trúc nhà ở gia đình bác Biểu Đống Đa Hà Nội ppt

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NHÀ Ở GIA ĐÌNH BÁC BIỂU ĐỐNG ĐA HÀ NỘI PPT

TRANG 1 THI ẾT KẾ KIẾN TRÚC NH À Ở GIA Đ ÌNH BÁC BI ỂU ĐỐNG ĐA HÀ N ỘI TRANG 2 Thiết kế kiến trúc nhà ở gia đình bác Biểu quấn Đống Đa - TP Hà Nội.[r]

6 Đọc thêm

Tài liệu Đề thi HSG lớp 12 vòng 1 tỉnh Long An năm 2013 môn Hóa bảng B pptx

TÀI LIỆU ĐỀ THI HSG LỚP 12 VÒNG 1 TỈNH LONG AN NĂM 2013 MÔN HÓA BẢNG B PPTX

chưa xảy ra phản ứng). Tính hằng số cân bằng của phản ứng. Câu 2 (3,0 điểm). Cho từ từ dung dịch (X) chứa a mol HCl vào dung dịch (Y) chứa b mol K2CO3. Sau khi cho hết dung dịch (X) vào dung dịch (Y) ta được dung dịch (T). a/ Dung dịch (T) chứa những chất nào? Tính số mol mỗi chất theo a, b? b/ Trước và sau khi đun nhẹ đuổi hết khí trong dung dịch T có pH như thế nào? (nếu a = 2b) Câu 3 (5,0 điểm). 3.1/ Viết các phương trình hóa học các phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau: a/ H2O2 bị oxi hóa bởi dung dịch KMnO4 (trong môi trường H2SO4). b/ Dẫn khí clo qua dung dịch I2. c/ Đun nóng Ca3(PO
Xem thêm

6 Đọc thêm

NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ (Nguyễn Tuân) docx

NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ (NGUYỄN TUÂN) DOCX

nghệ thuật để làm nên hàng loạt so sánh liên tưởng, tưởng tượng kì lạ, bất ngờ. + Hình dung một cảnh tượng rất đỗi hoang sơ bằng cách liên tưởng đến hình ảnh của chốn thị thành, có hè phố, có khung cửa sổ trên “cái tầng nhà thứ mấy nào vừa tắt phụt đèn điện”. + Tả cái hút nước quãng Tà Mường Vát: “nước thở và kêu như cửa cống cái bị sặc…ặc ặc lên như vừa rót dầu sôi vào.” + Lấy hình ảnh “ô tô sang số nhấn ga” trên “quãng đường mượn cạp ra ngoài bờ vực” để ví von với cách chèo thuyền vượt qua chỗ nguy hiểm + Tưởng tượng về cú lia ngược của chiếc máy quay từ đáy cái hút nướcà cảm thấy có một cái thành giếng xây toàn bằng nước sông xanh ve một áng thủy tinh khối đúc dày. + Dùng lửa để tả nước. ->Biểu tượng về sức mạnh dữ dội và vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên đất nước. ->Bậc kì tài trong lĩnh vực sử dụng ngôn từ (sự phá cách mà ngoại trừ các tay bút thực sự tài hoa, không ai làm nổi) b. Một con sông Đà trữ tình: - Viết những câu văn mang dáng dấp mềm mại, yên ả, trải dài như chính dòng nước: con sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình, - Dụng công tạo ra một không khí mơ màng, khiến người đọc có cảm giác như được lạc vào một thế giới kì ảo. + Con sông giống như một cố nhân lâu ngày gặp lại. + Nắng cũng “giòn tan” và cứ hoe hoe vàng mãi cái sắc Đường thi “yên hoa tam nguyệt” + Mũi thuyền lặng lẽ trôi trên dòng nước lững lờ như thương như nhớ. + Con hươu thơ ngộ trên áng cỏ sương như biết cất lên câu hỏi không lời. + Bờ sông hoang dại và hồn nhiên như một bờ tiền sử, phảng phất nỗi niềm cổ tích. Ø Sự tài hoa đã đem lại cho áng văn.
Xem thêm

6 Đọc thêm

Phương pháp hạch tóan Chi phí sản xuất tại Cty dược Đà Nẵng - 1 pot

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TÓAN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CTY DƯỢC ĐÀ NẴNG - 1 POT

toán-tài vụ của công ty để chuyên đề hoàn thiện hơn. Phần I Cơ sở lý luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thánh sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất I. khái niệm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 1. Chi phí sản xuất: 1.1 Khái niệm: Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí mà doanh nghiệp phải tiêu dùng trong một kỳ để thực hiện quá trình sản xuất sản phẩm. Thực chất đó là sự dịch chuyển giá trị của các yếu tố sản xuất vào các yếu tố sản xuất vào các đối tượng tính giá thành(sản phẩm, lao vụ dịch vụ) 1.2 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh: a. Phân loại chi phí theo yếu tố chi phí: Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố cung cấp thông tin chi tiết về hao phí của từng yếu tố chi phí sử dụng trong doanh nghiệp. Đây là cơ sở để lập kế hoạch về vốn, kế hoạch cung cấp vật tư, kế hoạch quỹ lương và phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất. Theo cách phân loại này thì chi phí sản xuất chia làm các yếu tố sau: - Chi phí nguyên liệu, vật liệu: Gồm toàn bộ giá trị các loại nguyên liệu, nhiên liệu thiết bị thay thế mà doanh nghiệp thực sự sử dụng cho sản xuất. - Chi phí nhân công: Là toàn bộ giá trị số tiền lương, tiền công phải trả, các khoản trích theo lương, phụ cấp trong kỳ. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comHVTH: Tèng ThÞ Phíc Linh Líp K2T4 Trang 3 - Chi phí khấu hao TSCĐ: Là toàn bộ giá trị khấu hao phải trích của TSCĐ sử dụng trong doanh nghiệp. - Chi phí dịch vụ mua ngoài: Là toàn bộ số tiền mà doanh nghiệp phải trả về dịch vụ mua ngoài để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh như, tiền điện, tiền nước,
Xem thêm

7 Đọc thêm

Những chiếc ghế sofa độc đáo lấy cảm hứng từ thiên nhiên ppt

NHỮNG CHIẾC GHẾ SOFA ĐỘC ĐÁO LẤY CẢM HỨNG TỪ THIÊN NHIÊN

TRANG 1 NH ỮNG CHIẾC GHẾ SOFA ĐỘC ĐÁO LẤY C ẢM HỨNG TỪ THI ÊN NHIÊN NH ỮNG CHIẾC SOFA NÀY ĐƯỢC LẤY CẢM HỨNG TỪ THI ÊN NHIÊN V ỚI KI ỂU DÁNG LẠ MẮT VÀ ĐỘC ĐÁO ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI Ý TƯỞNG SÁ[r]

4 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SỤP ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SỤP ĐIỆN ÁP TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN

với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế, các áplực về môi trường, sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, sự tăng nhanh nhu cầu phụtải cũng như sự thay đổi theo hướng thị trường hóa ngành điện lực làm cho HTĐngày càng trở lên rộng lớn về quy mô, phức tạp trong tính toán thiết kế, vận hành.Vì vậy, HTĐ được vận hành rất gần với giới hạn về ổn định dẫn đến khả năng HTĐcó thể bị sụp đổ do sự mất ổn định điện áp trong hệ thống ngày càng cao.Trong luận văn “Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sụp đổđiện áp trong hệ thống điện”, chúng tôi sử dụng thiết bị bù SVC và phần mềm tínhtoán bù trên đường dây truyền tải điện trong việc nâng cao ổn định hệ thống điện đểtránh trường hợp sụp đổ điện áp xảy ra.-1-CHƯƠNG 1TỔNG QUAN1.1 TỔNG QUAN VỀ HƯỚNG NGHIÊN CỨUỞ các nước, vấn đề ổn định điện áp rất được quan tâm nghiên cứu từ nhiềunăm nay. Có thể kế đến các tác giả như C.W. Taylor, P. Kundur, …Ở Việt Nam, có rất nhiều nghiên cứu về ổn định điện áp như các nghiên cứucủa tác giả Đinh Thành Việt, Ngô Văn Dưỡng, Lê Hữu Hùng về “Khảo sát quan hệcông suất tác dụng và điện áp tại nút phụ tải để đánh giá giới hạn ổn định điện áp”đăng trên tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng năm 2007; của tác giảNguyễn Xuân Dúng về “Đánh giá ổn định điện áp lưới điện 220 kV khu vực miềnTrung”, …Các nghiên cứu này góp phần quan trọng vào lĩnh vực nghiên cứu về ổn địnhhệ thống điện. Tuy nhiên, chưa có các bài báo, công trình nào phân tích rõ cũng nhưvận dụng ứng dụng thiết bị bù SVC trong nâng cao tính ổn định hệ thống điện bằngcách sử dụng phần mềm phân tích đặc tính P-V, Q-V và phần mềm tính toàn bù trên
Xem thêm

129 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ 12 - Mã đề thi l27 pdf

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ 12 MÃ ĐỀ THI L27 PDF

dòng điện nhưng giữ nguyên các giá trị khác thì kết luận nào sau đây là không đúng : A. Hiệu điện thế trên tụ tăng B. Hệ số công suất của mạch giảm C. Cường độ hiệu dụng của dòng điện tăng D. Hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn cảm giảm 29. Chọn câu sai: A. Bộ ghóp của máy phát điện một chiều gồm hai vành khuyên và hai chổi quét. B. Động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay của nam châm. C. Máy phát điện xoay chiều ba pha và một pha có nguyên tắc hoạt động giống nhau. D. Phần cảm của máy phát điện xoay chiều tạo từ trường và phần ứng tạo ra dòng điện. 30. Một mạch dao động gồm một cuộn dây thuần cảm L và một tụ C thực hiện dao động điện từ tự do.Để bước sóng dao động của mạch giảm hai lần thì ta phải thay tụ C bằng tụ C' có giá trị: A. C' = 4C B. C'= 2C C. C' = C/4 D. C' = C/2 Hết
Xem thêm

6 Đọc thêm

Tài liệu Qủan trị ngân hàng p6 docx

TÀI LIỆU QỦAN TRỊ NGÂN HÀNG P6 DOCX

kiện cạnh tranh hiện nay giữa các định chế tài chính. I. SẢN PHẨM ĐƯA RA THỊ TRƯỜNG TOP Ban quản trị của các ngân hàng ngày nay gia tăng rất nhiều các loại sản phẩm, dịch vụ đưa ra thị trường. Các NH quốc tế có thể đáp ứng một phạm vi dịch vụ bao hàm hầu hết các lãnh vực hoạt động của NH và các dịch vụ tài chính có liên quan. Tuy nhiên, các NH không cùng kỹ năng, cách thức khi đưa ra các sản phẩm và dịch vụ cụ thể trên thị trường. Sau đây là những nhận xét của các nhà phân tích kinh tế ngân hàng về chiến lược phát triển sản phẩm của các ngân hàng thương mại. Các ngân hàng không có cùng kỷ năng khi đưa ra những dịch vụ hay sản phẩm cụ thể, mỗi ngân hàng đều có cách thức riêng của họ, thể hiện năng lực của mỗi ngân hàng trong môi trường hoạt động. Các ngân hàng không tổ chức đưa ra những dịch vụ giống nhau bằng những cách thức như nhau. Các ngân hàng chuyên môn hóa đối với những dịch vụ cụ thể, trong đó họ sẽ có một sự cạnh tranh rõ rệt liên quan đến các đối thủ. - Nhiều sản phẩm của ngân hàng đưa ra rất phức tạp và được thực hiện không giống như hướng dẫn và tiếp thị. - Nhiều nhân viên trong nghề ngân hàng lại có điểm yếu trong kiến thức sản phẩm, đặc biệt trong dịch vụ tín dụng. Những dịch vụ cơ bản nhất được cung cấp bởi ngân hàng là huy động vốn và cho vay các khoản vốn đã huy động được để lấy lãi. Đa số lợi nhuận của ngân hàng là sự chênh lệch lãi suất giữa huy động vốn và cho vay vốn. Tuy nhiên, có nhiều hình thức khác nhau hoặc các sản phẩm lựa chọn được tổng hợp trong các dịch vụ cơ bản này. Đây là con đường tốt nhất để những ngân hàng có thể phát triển những hoạt động cho vay và các hình thức huy động phân biệt với đối thủ cạnh tranh của mình, và chiếm được thị phần trong phân khúc thị trường cụ thể. Theo sự nghiên cứu của các nhà phân tích, thì hầu hết các ngân hàng cung cấp dịch vụ cho thị trường thiếu năng lực tổ chức của riêng họ, kết quả
Xem thêm

12 Đọc thêm

Đề thi thử đại học môn toán năm 2012_Đề số 17 doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN NĂM 2012 ĐỀ SỐ 17 DOC

HÃY TÍNH XÁC SU ẤT ĐỂ LẬP ĐƯỢC SỐ TỰ NHI ÊN CHIA H ẾT CHO 5.[r]

4 Đọc thêm

Cùng chủ đề