PHÂN TÍCH PHƯƠNG CHÂM KHÁNG CHIẾN “TOÀN DÂN TOÀN DIỆN” CỦA ĐẢNG TRONG ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG GIAI ĐOẠN 1946 – 1950

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "PHÂN TÍCH PHƯƠNG CHÂM KHÁNG CHIẾN “TOÀN DÂN TOÀN DIỆN” CỦA ĐẢNG TRONG ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG GIAI ĐOẠN 1946 – 1950 ":

bài học cuộc đời

BÀI HỌC CUỘC ĐỜI

Tìm ra chính xác m c ích cu c i và i úng m c ích òi h i m t s th c t nh khá sâu s c. Th ng ụ đ ộ đờ đ đ ụ đ đ ỏ ộ ự ứ ỉ ắ ườthì các bài h c cu c i, m c n ng hay nh s xu t hi n tr c, r i m c ích s i ti p sau.ọ ộ đờ ở ứ độ ặ ẹ ẽ ấ ệ ướ ồ ụ đ ẽ đ ếTuy nhiên khi nh y c m h n, b n s c m nh n c các t nhóm t khóa trong c m t mô t v m c ạ ả ơ ạ ẽ ả ậ đượ ừ ừ ụ ừ ả ề ụích cu c i c a b n b ng cách này ho c cách khác. Nh ng t khóa ó luôn g n v i các tri u ch ng đ ộ đờ ủ ạ ằ ặ ữ ừ đ ắ ớ ệ ứth c t nh, các tr i nghi m sau th c t nh, các b n bè m i c a b n, thày h ng d n tinh th n c a b n ứ ỉ ả ệ ứ ỉ ạ ớ ủ ạ ướ ẫ ầ ủ ạT khóa nào cho b n, t khóa nào cho tôi ?ừ ạ ừCó m t s t khóa n v i b n t nhiên t th i th bé, có nh ng t khóa t ng t xu t hi n và có nh ngộ ừ đế ớ ạ ự ừ ờ ơ ữ ừ đợ ộ ấ ệ ữ t khóa b chính b n ph nh n do tâm trí b n có nh ng ch ng trình t duy phán xét và bóp méo nó. T ừ ị ạ ủ ậ ạ ữ ươ ư ừkhóa v hành ng có th n tr c linh v c và k thu t, ho c ng c l iề độ ể đế ướ ự ỹ ậ ặ ượ ạVí d m c ích cu c i c a tôi là “D y s th t c n b n v con ng i và v tr a chi u thông qua khám ụ ụ đ ộ đờ ủ ạ ự ậ ă ả ề ườ ũ ụ đ ềphá và h p nh t tr i nghi m linh h n”.ợ ấ ả ệ ồ• T khóaừ d yạ ã n v i tôi t th a bé. Tôi lúc nào c ng ang d y m t cái gì ó, cho ai ó, m t đ đế ớ ừ ủ ũ đ ạ ộ đ đ ộmình ho c trong m t t ch c nào ó. Tôi cho r ng có ai ó nh mình, có ai ó thuê mình, mình ặ ộ ổ ứ đ ằ đ ờ đcó kh n ng d y, mình yêu thích d y…thì mình d y. Sau khi ra tr ng, tôi ã có c h i thành ả ă ạ ạ ạ ườ đ ơ ộgiáo viên nh ng tôi t b ngh d y h c. ó là quy t nh r t úng n, vì trên i có r t nhi u ư ừ ỏ ề ạ ọ Đ ế đị ấ đ đắ đờ ấ ềng i làm ngh d y h c ch ki m ti n. Bài h c cu c i c a h không ph i là d y h c và l p ườ ề ạ ọ ỉ để ế ề ọ ộ đờ ủ ọ ả ạ ọ ớh c cu c i c a h c ng không ph i n i h làm giáo viên. D y h c, sau ó v i tôi ch là ngh ọ ộ đờ ủ ọ ũ ả ơ ọ ạ ọ đ ớ ỉ ềtay trái và là s thích cá nhân mà thôi.ở• Ngày h c c p m t, tôi say mê k l cu n sách Tottochan cô bé ng i bên c a s v i mô hình giáo ọ ấ ộ ỳ ạ ồ ử ổ ớd c
Xem thêm

13 Đọc thêm

Ý KI ẾN TH ỨHAI

Ý KI ẾN TH ỨHAI

Ý Ki ến th ứhaiSau một tai nạn giao thông, chiếc xe “câu cơm” bị hư hại khá nhiều, cần “đại tubổ”. Thường thường thì ai cũng nhờ hai ba thợ máy ước lượng tổn thất và chi phítrước khi đồng ý cho sửaTương tự như vậy, trước một căn bệnh hiểm nghèo, chắc là bệnh nhân c ũng mu ốntìm hiểu thêm trước khi quyết định việc điều trị. Sự tìm hiểu thêm này có th ể là từsách báo, internet nhưng thường thì với các bác sĩ chuyên môn khác.Việc lấy ý kiến thêm (Second Opinion), là chuyện được nói tới khá nhi ều ở m ọi quốcgia. Ấy vậy mà kết quả thăm dò cho biết hàng năm ch ỉ có 20% bệnh nhân làm côngviệc có tính cách hỗ trợ, quyết định về bệnh tình của mình.Lấy ý kiến thứ hai (hoặc thứ ba…) có thể do bệnh nhân hoặc thân nhân yêu c ầu, đôikhi cũng từ bác sĩ, khi vị này có khó khăn trong chữa trị, ch ẩn đoán.Nhiều bệnh nhân ngần ngại không muốn đi hòi thêm ý ki ến, e r ằng n ếu làm nh ư v ậysẽ chạm tự ái, làm buồn lòng vị bác sĩ đang chữa trị cho mình. C ũng có người d ễtính, hoàn toàn tin tưởng ở “ông bà thầy” đã nhiều ch ục n ăm giao h ảo.Nhưng thực ra các bác sĩ cũng không nề hà gì về việc này. Trong thời gian hu ấnluyện, họ đã quen với truyền thống “học thầy không t ầy h ọc b ạn”. Khi hành nghề,các bác sĩ hỏi ý kiến của nhau là chuyện thường tình. Lý do là y khoa ngày nay quáphong phú về kiến thức bệnh lý cũng như phương thức chẩn đoán, điều trị màkhông một bác sĩ nào có thể nắm vững hết được. Ngoài ra, mặc dù có cùng huấnluyện nhưng họ có quan niệm, suy nghĩ khác nhau về cách áp d ụng ki ến th ức c ủamình trong khi chẩn đoán cũng như điều trị. Có bác sĩ cho làm nhiều thử nghi ệmnhưng cũng có bác sĩ chỉ làm vừa đủ rồi dùng kinh nghiệm nghề nghiệp để suy lu ậnchẩn đoán bệnh. Trong điều trị, một số bác sĩ “bảo thủ” chữa vừa đủ cho hết bệnh,tránh tác dụng phụ của dược phẩm, một số bác sĩ khác lại mu ốn chữa mau chữamạnh. Đó là tại vì mỗi bác sĩ có một kế hoạch trị liệu khác và không ph ải bác s ĩ nàocũng nghĩ, hành động như nhau trong mọi hoàn c ảnh.Người mà bác sĩ gia đình giới thiệu có thể là đồng nghiệp cùng chuyên môn, ng ườiđược coi như có đủ khả năng để cho ý kiến hoặc tại trung tâm y tế, trường đại học ykhoa. Và mặc dù bệnh nhân không có quyền đòi hỏi g ặp người mình l ựa, nh ưngmình cũng không nên được gửi tới người mà mình không tin c ậy. Hi ện nay, có nhi ều
Xem thêm

3 Đọc thêm

BÀI TẬP MÔN HỌC LÂM SẢN NGOÀI GỖ

BÀI TẬP MÔN HỌC LÂM SẢN NGOÀI GỖ

BÀI TẬP MÔN HỌC LÂM SẢN NGOÀI GỖĐặng Đình DuyLớp: DH08CBMSSV: 08115006I-NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC HỆ TH ỐNG PHÂN LOẠI LÂM SẢN NGOÀI GỖ:1-Phân loại theo hệ thống sinh vật: đòi hỏi người phân loại phải có hiểu biết nhất định về phân loại động thực vật. 2- Phân loại theo gi á tr ị sử d ụng: ch ủ y ếu nh ấn m ạnh t ới gi á tr ị s ử d ụng m à ít đ ề c ập t ới đ ặc đi ểm sinh v ật h ọc (h ình th ái, sinh th ái, ph ân b ) c ủa c ác lo ài; m ột s lo ài c ó nhi ều c ông d ụng d ễ b ị tr ùng v ào c ác nh óm kh ác nhau. 3-Ph ân lo ại theo t ầng th ứ: kh ông thể áp dụng cho các đối tương rừng, trong các điều kiện sinh thái khác nhau, ngay tong cùng một đối tượng rừng các lâm sản ngoài gỗ cũng cố sự khác nhau.4-Ph ân lo ại theo h ình d ạng th ân c ây: ph ư ơng ph áp n ày ch ỉ d ùng ph ân lo ại c ác lo ài th ực v ật kh ông d ùng đ ư ợc v ới c ác lo ài đ ộng v ật v à c ác s ản ph ẩm c ó ngu ồn g ốc t ừ đ ộng v ật v à th ực v ật kh ác. II-PHÂN LOẠI LÂM SẢN NGOÀI GỖ (TRÊN TRANG WEB WWW.HCMUAF.EDU.VN/? UR=NGQUOCBINH) THEO GI Á TR Ị SỬ DỤNG: 1-Các sản phẩm làm nguyên liệu công nghiệp:Lâm sản ngoài gỗ Giá trị sử dụngTre n ứa Nh ựa c ánh ki ến đ ỏ S ản ph ẩm t ừ c ây th ông Quế Lồ ô D ùng l àm nguy ên li ệu trong c ông nghi ệp gi ấy s ợi. Nh ựa c ánh ki ến đ ỏ d ùng l àm thu ốc nhu ộm, ch ất g ắn k ết; hi ện nay s ử d ụng tr ong nhi ều ng ành c ông nghi ệp
Xem thêm

3 Đọc thêm

CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG31

CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG31

CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG3.1. NHỮNG BIỆN PH P CÁ Ơ BẢN NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG:Mở rộng v phát trià ển thị trường chính l vià ệc l m cà ủa công ty nhằm phát huy những điểm mạnh v khà ắc phục những điểm yếu còn tồn tại từ đó có thể quản lý tốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Dưới đây l mà ột số biện pháp cơ bản để công ty có thể áp dụng nhằm mở rộng thị trường v tà ăng thị phần của mình lên.3.1.1. Đẩy mạnh công tác điều tra nghiên cứu thị trường:Trong chiến lược sản phẩm của bất kỳ một doanh nghiệp n o thì côngà tác thị trường cũng được chú trọng h ng à đầu theo nguyên tắc “Bán cái khách h ng cà ần chứ không bán cái m ta có”. Công tác nghiên cà ứu thị trường l mà ột công việc hết sức khó khăn v phà ức tạp. Nó đòi hỏi người nghiên cứu phải tìm hiểu tình hình thật sâu sắc, nhìn nhận đúng sự biến động của thị trường. Vấn đề nghiên cứu thị trường l công vià ệc hết sức cấp bách m bà ất kỳ một công ty n o muà ốn tồn taị v phát trià ển trên thị trường cũng cần thực hiện.Nội dung của công tác nghiên cứu thị trường chính l xác à định qui mô và cơ cấu thị trường. Xác định qui mô v cà ơ cấu thị trường tức l nà ắm bắt được số lượng khách h ng có nhu cà ầu thụ sản phẩm của công ty, khả năng thanh toán của họ ra sao. Để l m à được điều n y công ty phà ải có nguồn tin về dân số, mức sống, trình độ văn hoá, phong tục tập quán, thói quen tiêu dùng, chế độ chính trị,.. Công ty cần xây dựng một hệ thống thông tin v xà ử lý thông tin để có thể thu thập thông tin từ phía khách h ng v các à à đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra các chiến lược kinh doanh hợp lý. Tuy nhiên số liệu, thông tin thu thập được phải có sức thuyết phục v phà ản ánh đúng thực trạng thị trường. Nếu chỉ dựa v o các sà liệu về mức sống, trình độ văn hoá, phong tục tập quán, thói quen tiêu dùng, , chất lượng sản phẩm, mẫu mã thì chưa đủ. Vì điều n y chà ỉ cho ta thấy một bức tranh chưa đầy đủ về thị trường, ngo ià những yếu tố trên còn có nhiều yếu tố khác như chiến lược của các đối thủ
Xem thêm

12 Đọc thêm

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP “ THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU GIAO THÔNG CHO NGÃ TƯ LẬP TRÌNH BẰNG VI ĐIỀU KHIỂN”

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP “ THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU GIAO THÔNG CHO NGÃ TƯ LẬP TRÌNH BẰNG VI ĐIỀU KHIỂN”

Tr-êng §HSPKT H-ng Yªn§å An chuyªn ngµnh 2Khoa §iÖn - §iÖn Töcùng 1 Port, trong ví dụ, 8 led 7 đoạn có các chân nhận tín hiệu cùng được được nốivới P0. Dùng các ngõ ra còn lại của Vi điều khiển điều khiển on/off cho led 7 đoạn,mỗi ngõ ra điều khiển ON/OFF cho 1 led 7 đoạn,(ON: led 7 đoạn được cấp nguồnđể hiển thị, OFF: led 7 đoạn bị ngắt nguồn nên không hiển thị được).Tại mỗi thời điểm, chỉ nên cho Vi điều khiển điều khiển cho 1 led 7 đoạnhoạt động, do đó tại mỗi thời điểm chỉ nên có 1 ngõ ra duy nhất nối với transitor ởmức 0. Tại mỗi thời điểm chỉ có một led 7 đoạn được ON nên sẽ không xảy ra tìnhtrạng quá tải cho tải và quá tải cho vi điều khiển khi điều khiển nhiều led 7 đoạn.VI.K ỐI IẢI MÃ1. I giải mã 7447Mạch giải mã là mạch có n đầu vào và 2n đầu ra . Bộ giải mã cũng là các bộ biếnđổi mã , chúng biến đổi từ các mã nhị phân BCD sang mã nhị phân hay mã 7 đoạn.Để xác định bộ giả mã chúng có thể áp dụng phương pháp thiết kế logic cơ bản.Hiện nay người ta không dùng phương pháp trên mà thường dùng các vi mạch giảimã có sẵn trên thị trường.Giải mã BCD sang mã 7 đoạn: Mã nhị phân BCD được chuyển sang thập phân và hiển thị các số thậpphân bằng 7 đoạn tương ứng với mỗi tổ hợp xác định .Các thanh sáng hiểnthị cho ta một chữ số ở hệ 10. Các đoạn a , b , c , d , e , f , g có thể là :Đèn LED mắc anôt chung hoặckatôt chung được nối qua các điện trở giới hạn dòng tới đầu ra phù hợpcủa bộ giải mã.
Xem thêm

55 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1 MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 TRƯỜNG THPT VĂN CHẤN YÊN BÁI

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1 MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 TRƯỜNG THPT VĂN CHẤN YÊN BÁI

A. HànR RínR.B. Dân ự.C. HìnR ự.D. Kỉ luật.Câu 28: Công ân ìnR ẳng tr ớ pR p luật là:A. Công ân ó quy n và ngRĩa vụ nR nRau nếu ùng giới tínR, ân tộ , tôn gi o.B. Công ân nào vi pRạm pR p luật ũng ị xử lý tReo quy ịnR ủa ơn vị, tổ Rứ , oàn tRểmà Rọ tRam gia.C. Công ân kRông ị pRân iệt ối xử trong việ R ởng quy n, tRự Riện ngRĩa vụ và RịuTrang 4/5 – Mã 111VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phítr R nRiệm pR p lý tReo quy ịnR ủa pR p luật.D. Công ân ó quy n và ngRĩa vụ giống nRau tùy tReo ịa àn inR ống.Câu 29: Ctổ RứnRân kRông làm nR ng việịm là:
Xem thêm

5 Đọc thêm

TÌNH HÌNH NHIỄM SÁN LÁ GAN FASCIOLA SPP. Ở TRÂU, BÒ TẠI TỈNH TUYÊN QUANG, NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRỨNG, ẤU TRÙNG SÁN LÁ GAN Ở NGOẠI CẢNH VÀ TRONG KÝ CHỦ TRUNG GIAN

TÌNH HÌNH NHIỄM SÁN LÁ GAN FASCIOLA SPP. Ở TRÂU, BÒ TẠI TỈNH TUYÊN QUANG, NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRỨNG, ẤU TRÙNG SÁN LÁ GAN Ở NGOẠI CẢNH VÀ TRONG KÝ CHỦ TRUNG GIAN

mạng lưới rối như tơ vò. Buồng trứng phân nhánh nằm ở sau tử cung.Trứng của loài F. hepatica có hình thái, màu sắc tương tự trứng củaloài F. gigantica, kích thước 0,13 - 0,145 x 0,07 - 0,09 mm.6Bệnh sán lá gan ở trâu, bò, dê do hai loài sán lá nói trên ký sinh ở ống dẫnmật và gan gây ra. Ngoài trâu, bò, dê, hai loài sán này còn gây bệnh cho các độngvật nhai lại khác, đôi khi thấy cả ở người.F. hepatica và F. giantica là hai loài sán lá phổ biến ở các vùng thuộcchâu Á và châu Phi. Theo Urquhart (1996) [53], tác hại của sán lá gan đối vớigia súc nhai lại rất lớn, biểu hiện rõ nhất là gây thiếu máu, viêm và xơ gan khigia súc bị nhiễm sán lá gan ở mức độ nặng.1.1.3. Vòng đời của sán lá FasciolaTrong vòng đời phát triển, sán lá gan cần trải qua 5 giai đoạn. Fasciolatrưởng thành ký sinh trong ống dẫn mật của trâu, bò, dê. Sau khi thụ tinh, mỗi sánđẻ hàng chục vạn trứng. Những trứng này cùng dịch mật vào ruột, sau đó theophân ra ngoài. Nếu gặp điều kiện thuận lợi: được nước mưa cuốn trôi xuống cácvũng nước, hồ, ao, suối, ruộng nước... , nhiệt độ 15 - 300C, pH = 5 - 7,7, có ánhsáng thích hợp... sau 10 - 25 ngày trứng nở thành Miracidium bơi tự do trongnước. Nếu thiếu ánh sáng, Miracidium không có khả năng thoát vỏ nhưng vẫn tồntại đến 8 tháng trong vỏ, Miracidium có hình tam giác, xung quanh thân có lôngvà di chuyển được trong nước. Khi gặp vật chủ trung gian thích hợp (ốcLymnaea), Miracidium xâm nhập cơ thể ốc và phát triển thành bào ấu (Sporocyst).Những Miracidium không gặp vật chủ trung gian thì rụng lông, rữa dần và chết.Bào ấu (Sporocyst) hình túi, màu sáng, được bao bọc bởi lớp màngmỏng, các tế bào ngọn lửa hoạt động hình thành hầu, ống ruột và các đámphôi. Trong 1 ốc có thể có 1 - 2 ấu trùng. Khoảng 3 - 7 ngày, bào ấu sinh sảnvô tính cho ra nhiều Redia (lôi ấu). Một bào ấu sinh ra 5 - 15 lôi ấu.
Xem thêm

95 Đọc thêm

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012-2013 MÔN LỊCH SỬ CẤP THPT

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012-2013 MÔN LỊCH SỬ CẤP THPT

CÂU 2: 3,0điểm "….Chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của to àn Đảng, toàn dân trong giai đoạn hiện tại….", đây là nhiệm vụ được đề ra trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng [r]

1 Đọc thêm

PHÂN TÍCH HOÀN CẢNH LỊCH SỬ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, NỘI DUNG CỦA ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC 1954-1964 pptx

PHÂN TÍCH HOÀN CẢNH LỊCH SỬ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, NỘI DUNG CỦA ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC 1954-1964 PPTX

trong điều kiện có CT, tiến hành cuộc CT nhân dân chống CT phá hoại của ĐQ Mỹ để bảo vệ vững chắc MB XHCN, động viên sức người, sức của ở mức cao nhất để chi viện cho cuộc CT giải phóng MN, đồng thời tích cực chuẩn bị đề phòng để đánh bại địch trong trường hợp chúng liều lĩnh mở rộng CT cục bộ ra cả nước3. Nội dung (tt)•Nhiệm vụ và mối quan hệ giữa cuộc chiến đấu ở 2 miền: MN là tiền tuyến lớn, MB là hậu phương lớn. Bảo vệ MB XHCN là nhiệm vụ của cả nước, phải đánh bại CT phá hoại của ĐQ Mỹ ở MB, ra sức tăng cường lực lượng MB về mọi mặt đảm bảo chi viện cho MN càng đánh càng mạnh. 2 nhiệm vụ không tách rời nhau, mà gắn bó mật thiết với nhau. Khẩu hiệu chung của cả nước: “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”•Ý nghĩa của đường lối:–Thể hiện quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ; tinh thần CM tiến công, độc lập tự chủ; sự kiên trì mục tiêu GP MN, thống nhất Tổ quốc; phản ánh đúng đắn ý chí, nguyện vọng chung của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.–Thể hiện tư tưởng nắm vững, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH; tiếp tục tiến hành đồng thời, kết hợp chặt chẽ 2 chiến lược CM trong hoàn cảnh cả nước có CT
Xem thêm

19 Đọc thêm

Giáo trình môn tổ chức và quy hoạch mạng viễn thông 6 pps

GIÁO TRÌNH MÔN TỔ CHỨC VÀ QUY HOẠCH MẠNG VIỄN THÔNG 6 PPS

BƯỚC 7: ĐÁNH GIÁ / XÁC ĐỊNH DỰ BÁO XEM XÉT CÁC ĐẶC TÍNH CỦA CÁC NHÂN TỐ DAO ĐỘNG SỬ DỤNG TRONG DỰ BÁO, DỰ BÁO SO SÁNH XU HƯỚNG LƯU LƯỢNG TO ÀN C ẦU V À S Ố LIỆU LƯU LƯỢNG CỦA TỪNG NƯỚC..[r]

5 Đọc thêm

NHỮNG BÀI THƠ XUÂN CỦA BÁC HỒ

NHỮNG BÀI THƠ XUÂN CỦA BÁC HỒ

Những bài thơ xuân của Bác Hồ Thơ Xuân là một phần “đặc biệt” trong thơ của Bác Hồ. Hơn thế, đó không chỉ vì Thơ, vì Tết, vì Xuân, mà là truyền thống của dân tộc, là tình cảm, là tấm lòng, là món quà đầu năm mới Bác Hồ gửi tặng đồng bào và chiến sĩ cả nước, là những định hướng chiến lược, những lời đúc kết, đánh giá những thắng lợi trong năm qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ của năm tới, là những lời động viên, cổ vũ toàn dân tộc cùng nhau đoàn kết một lòng, vững bước tiến lên trong đấu tranh cách mạng, trong lao động và sáng tạo để xây dựng quê hương, đất nước... Tháng 12-1967, Hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá III họp dưới sự chủ tọa của Bác, trên cơ sở phân tích tình hình trong nước và thế giới, đã quyết định mở đợt Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968). Tinh thần và quyết tâm của Bộ Chính trị chuyển cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân ta ở miền Nam sang một thời kỳ mới, thời kỳ tiến công và nổi dậy giành thắng lợi quyết định được Chủ tịch Hồ Chí Minh truyền tới đồng bào và chiến sĩ cả nước qua thư Chúc mừng năm mới, ngày 1 tháng 1 năm 1968. Cuối thư, Người chúc đồng bào và chiến sĩ cả nước bằng những vần thơ xuân quen thuộc: “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, Thắng trận tin vui khắp nước nhà. Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” Bác đã theo dõi sát và động viên kịp thời từng chiến công của quân và dân ta trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy giữa mùa xuân ấy. Đặc biệt ở Huế, ngay từ đêm 31-1-1968, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu, đồng loạt tiến công vào 40 mục tiêu địch trong nội và ngoại thành phố Huế, thành lập chính quyền cách mạng ở nhiều nơi... Ngay trong những ngày sôi động ấy, Người đã gửi thư khen thành tích chiến đấu của quân và dân Huế đánh giỏi, công tác giỏi, thu được nhiều thắng lợi. Khi được tin tiểu đội nữ du kích thôn Vân Thê, xã Thanh Thuỷ, huyện Hương Thuỷ - trong Tổng tiến công Xuân Mậu Thân được giao nhiệm vụ bảo vệ Sở chỉ huy cánh Nam, tham gia chuyển thương binh và tiếp đạn - khi địch chuyển sang phản kích giải vây Huế, đã xin
Xem thêm

2 Đọc thêm

Đề tài: Những giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của doanh nghiệp bánh cao cấp Bảo Ngọc doc

ĐỀ TÀI: NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP BÁNH CAO CẤP BẢO NGỌC DOC

TRANG 1 ĐỀ TÀI NH ỮNG GIẢI PHÁP HO ÀN THI ỆN H Ệ THỐNG K ÊNH PHÂN PH ỐI SẢN PH ẨM CỦA DOANH NGHIỆP BÁNH CAO C ẤP BẢO NGỌC TRANG 2 ĐỀ TÀI NH ỮNG GIẢI PHÁP HO ÀN THI ỆN H Ệ THỐNG K ÊNH PHÂ[r]

2 Đọc thêm

Tài liệu Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi lợn đực giống trên địa bàn của tỉnh, thành phố trừ các cơ sở do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý doc

TÀI LIỆU CẤP CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG GIỐNG CHO CƠ SỞ CHĂN NUÔI LỢN ĐỰC GIỐNG TRÊN ĐỊA BÀN CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ TRỪ CÁC CƠ SỞ DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢN LÝ DOC

TRANG 1 C ẤP CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG GIỐNG CHO CƠ SỞ CHĂN NUÔI LỢN ĐỰC GIỐNG TRÊN ĐỊA B ÀN C ỦA TỈNH, TH ÀNH PH Ố TRỪ CÁC CƠ SỞ DO B Ộ NÔNG NGHIỆP V À PTNT QU ẢN LÝ THÔNG TIN Lĩnh vực thống[r]

2 Đọc thêm

BỆNH DUHRING- BROCQ doc

BỆNH DUHRING BROCQ DH LÀ

Bi àn khí màng ph N I.ĐẠI CƯƠNG VÀ ĐỊNH NGHĨA Tràn khí màng ph àn khí màng ph 1888 thì Galliard mô t õ ràng h ph TRANG 2 Tràn khí màng ph à tình tr ào gi àng ph àm x tràn khí màng ph àn [r]

7 Đọc thêm

Tài liệu Đề Thi Thử Đại Học Khối C Địa 2013 - Phần 1 - Đề 7 ppt

TÀI LIỆU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI C ĐỊA 2013 - PHẦN 1 - ĐỀ 7 PPT

0,25 Nêu các đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta. Những nguyên nhân làm cho dân số nước ta có những đặc điểm đó. 1,00 I 2  Đặc điểm: - Dân đông, nhiều thành phần dân tộc.Dân số tăng nhanh, cơ cấu dân số trẻ - Phân bố dân cư chưa hợp lí  Nguyên nhân: - Do số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẽ đông, còn chịu ảnh hưởng của tâm lí xã hội cũ - Trình độ phát triển kinh tế- xã hội và mức sống còn thấp.Lịch sử khai thác và định cư 0,25 0,25 0,25 0,25 Điều kiện phát triển ngành du lịch nước ta. Các trung tâm du lịch lớn nhất. Vì sao du lịch phát triển mạnh ở các trung tâm đó. 1,50 II 1 a) Điều kiện phát triển du lịch: - Tài nguyên du lịch nước ta phong phú, đa dạng
Xem thêm

4 Đọc thêm

Đề Thi Thử Đại Học Khối C Địa Lý 2013 - Phần 1 - Đề 6 ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI C ĐỊA LÝ 2013 - PHẦN 1 - ĐỀ 6 PPT

0,25 Nêu các đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta. Những nguyên nhân làm cho dân số nước ta có những đặc điểm đó. 1,00 I 2  Đặc điểm: - Dân đông, nhiều thành phần dân tộc.Dân số tăng nhanh, cơ cấu dân số trẻ - Phân bố dân cư chưa hợp lí  Nguyên nhân: - Do số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẽ đông, còn chịu ảnh hưởng của tâm lí xã hội cũ - Trình độ phát triển kinh tế- xã hội và mức sống còn thấp.Lịch sử khai thác và định cư 0,25 0,25 0,25 0,25 Điều kiện phát triển ngành du lịch nước ta. Các trung tâm du lịch lớn nhất. Vì sao du lịch phát triển mạnh ở các trung tâm đó. 1,50 II 1 a) Điều kiện phát triển du lịch: - Tài nguyên du lịch nước ta phong phú, đa dạng
Xem thêm

4 Đọc thêm

giới thiệu mô hình xử lý mạng tập trung phân phối công tác trong domain p7 ppt

GIỚI THIỆU MÔ HÌNH XỬ LÝ MẠNG TẬP TRUNG PHÂN PHỐI CÔNG TÁC TRONG DOMAIN P7 PPT

TRANG 1 LEN IN HOA CHO MÙA NOEL PHÁI N Ữ CÓ THỂ KHÁM PHÁ V À HOÀN THI ỆN VẺ ĐẸP TRẺ TRUNG, THANH LỊCH, NỮ TÍNH V À QUY ẾN RŨ C ỦA M ÌNH B ẰNG NHỮNG TRANG PHỤC ẤM ÁP, HIỆN ĐẠI TRONG BỘ SƯ[r]

11 Đọc thêm

TẬP THỂ LỰC Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 potx

TẬP THỂ LỰC Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 POTX

o Xương khớp: loét chân, tổn thương gân, xương và khớp Các dạng tập thể lực: Tập tăng sức bền: Có tác dụng tăng cường hoạt động tim mạch và hô hấp, cải thiện chức năng tim phổi và huyêt áp. giảm đường huyết, mỡ máu và giảm trầm cảm. Là loại vận động được nhiều người chọn nhất vì dễ tập, an toàn, không cần dụng cụ, có thể tập mọi lúc mọi nơi. Gồm hai nhóm: o Nhóm chịu lực như đi bộ, chạy bộ, khiêu vũ… o Nhóm không chịu lực như bơi lội, đạp xe, tập tay…Kiểu tập này phù hợp cho những bệnh nhân bị biến chứng thần kinh ngoại biên, bệnh lý xương khớp Nên tập mỗi ngày ít nhất 30 phút, trên 5 ngày mỗi tuần. Nếu không có thời gian, có thể chia nhỏ tập nhiều buổi cũng hiệu quả, nhưng tối thiểu 10 phút mỗi buổi Cường độ: o Trung bình: bơi lội, đạp xe, đi bộ nhanh, khiêu vũ, tenis đôi, bóng chuyền… o Nặng: leo dốc, thang bộ, đạp xe nhanh lên dốc,tenis đơn… Tập tăng sức cơ: Làm tăng số lượng và khối lượng tế bào cơ, tăng sức mạnh cho cơ ,tăng can-xi cho xương. Giúp ổn định đường huyết, giảm mỡ máu, tăng dự trữ glycogen trong cơ. Có thể dùng tạ, nâng vật nặng có sẵn, kéo băng thun, tập máy …Tạ quá nhẹ không có tác dụng, tạ quá nặng làm tăng biến chứng đáy mắt và tim mạch. Nên tăng dần khối lượng tạ tập, nâng 8-10 lần, nghỉ, lập lại 3 lần. Nên tập 3 lần mỗi tuần. Khi cơ thể đạt nhiều cơ và ít mỡ, cơ thể sẽ sử dụng nhiều năng lượng hơn (do cơ dùng năng lượng nhiều hơn mỡ), thậm chí hiệu quả cả ở những ngày không tập
Xem thêm

8 Đọc thêm

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn; mã số hồ sơ 019458 doc

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT SƠ CHẾ RAU QUẢ AN TOÀN MÃ SỐ HỒ SƠ 019458

TRANG 1 C ẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN S ẢN XUẤT, SƠ CHẾ RAU, QUẢ AN TO ÀN; MÃ S Ố HỒ SƠ 019458 A TRÌNH TỰ THỰC HIỆN: + Nhà sản xuất gửi hồ sơ đăng ký đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ đ[r]

8 Đọc thêm

Chiêu trò thu hút đàn ông

CHIÊU TRÒ THU HÚT ÀN ÔNG

Chiêu trò thu hút àn ôngđBạn muốn làm cho anh chàng mới quen phải phát cuồng lên vì mình? Hãy nhớ những điều sau, đảm bảo không chỉ anh ta, mà tất cả đàn ông đều không thể rời mắt khỏi bạn. - Trước buổi hẹn hò, hãy chắc chắn rằng bạn cảm thấy hoàn toàn tự tin với chính bản thân. Khi bạn tự tin và thoải mái, đàn ông sẽ ngay lập tức cảm nhận được điều đó, và họ tôn trọng, ngưỡng mộ bạn hơn.- Gợi chủ đề trò chuyện mà anh ấy có thể nói về sở thích của mình. Khi được nói về sở thích của mình, chàng sẽ rất hào hứng. Đến lúc không có bạn ở bên, trong tiềm thức, chàng sẽ liên tưởng đến việc mình đã vui thế nào khi được ngồi cùng bạn. - Hãy xức chút nước hoa lên tóc trước buổi hèn họ, và đừng quên hất tóc một cách thật tự nhiên khi chàng ở bên cạnh. Khứu giác là giác quan có mối liên hệ gần nhất với trí nhớ, do đó trong tiềm thức, nghĩ đến mùi hương nước hoa của bạn sẽ khiến chàng nghĩ ngay đến bạn. - Hãy hé mở thế giới sở thích và đam mê của bạn với chàng. Các nghiên cứu cho thấy khi được nói về những việc mình yêu thích, khuôn mặt bạn sẽ toát ra vẻ rạng rỡ và cuốn hút những người xung quanh hơn. - Chơi trò “mèo vờn chuột” với chàng một chút, nhất là khi mới quen, làm sao để chàng thấy bạn dễ gần, nhưng khi chàng tưởng như đã “bắt thóp” được bạn thì bạn lại chủ động tạo ra một khoảng cánh nhất định. Đừng nên để chàng luôn tự tin là đã có được bạn. Bạn nên phát tín hiệu bạn thấy chàng khá thú vị, nhưng không vì thế mà chàng được phép thả lỏng bản thân, phải bỏ công sức ra mà chinh phục bạn. - Khi đi bên cạnh chàng, hãy nhớ giữ thẳng lưng, để hai tay thả lỏng nhưng khép vào phía hông và bước đi những bước dài. Dáng đi này làm người bạn trông dài ra và khiến
Xem thêm

4 Đọc thêm