UNG THƯ RUỘT THẲNGTRỰC TRÀNG 1

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "UNG THƯ RUỘT THẲNGTRỰC TRÀNG 1 ":

Luận văn: Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT Hà Nội ppt

LUẬN VĂN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNO&PTNT HÀ NỘI PPT

khác cũng khá lớn trong tổng dư nợ ngắn hạn và đều tăng so với năm 2003 với con số là 91.847 triệu đồng. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.Ln v¨n tèt nghiƯp §µo Hång H¹nh Về cơ cấu dư nợ trung-dài hạn, tỷ trọng của doanh nghiệp quốc doanh, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hộ sản xuất và dư nợ khác đều tăng lên đáng kể. Có sự tăng lên như vậy là vì NHNo & PTNT Hà Nội đã mở rộng đầu tư tín dụng cho các thành phần kinh tế, chú trọng mở rộng trung và dài hạn để hỗ trợ cho các doanh nghiệp đổi mới thiết bò, mở rộng quy mô sản xuất. 3.3. C¸c ho¹t ®éng kh¸c. *C«ng t¸c kÕ to¸n Ng©n hµng ®· øng dơng mét sè phÇn mỊm vµo c«ng t¸c kÕ to¸n.Qu¶n lý chỈt chÏ vµ ®¶m b¶o cËp nhËt th«ng tin nªn mäi nghiƯp vơ kÕ to¸n ph¸t sinh ®ỵc h¹ch to¸n kÞp thêi vµ chÝnh x¸c.Doanh sè dÞch vơ chun tiỊn ®iƯn tư n¨m sau lín h¬n n¨m tríc c¶ vỊ sè mãn vµ sè tiỊn t¹o thªm cho Ng©n hµng cã mét ngn thu nhËp t¬ng ®èi ch¾c ch¾n vµ ỉn ®Þnh. *C«ng t¸c thanh to¸n kh«ng dïng tiỊn mỈt. NghiƯp vơ thanh to¸n kh«ng dïng tiỊn mỈt lµ mét trong nh÷ng nghiƯp vơ c¬ b¶n cđa Ng©n hµng, cho ®Õn nay nghiƯp vơ thanh to¸n kh«ng dïng tiỊn mỈt ®· chøng tá ®ỵc nhiỊu u ®iĨm.Do ®ã thĨ thøc thanh to¸n nµy cµng ®ỵc më réng vµ chiÕm mét vÞ trÝ quan träng kh«ng thĨ thiÕu trong nghiƯp vơ ng©n hµng. II. Thùc tr¹ng rđi ro tÝn dơng t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi 1.NhËn d¹ng rđi ro tÝn dơng t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi Rđi ro tÝn dơng lu«n lµ mét vÊn ®Ị ®ỵc quan t©m ®Ỉc biƯt ®èi víi mäi ng©n hµng.Trªn thùc tÕ, hÇu hÕt c¸c ng©n hµng ®Ịu ®· ¸p dơng c¸c biƯn ph¸p phßng ngõa vµ h¹n chÕ rđi ro nhng do rÊt nhiỊu nguyªn nh©n,cã nguyªn nh©n chđ quan vµ kh¸ch quan, rđi ro tÝn dơng vÉn ph¸t sinh g©y ra nh÷ng thiƯt h¹i ®èi
Xem thêm

58 Đọc thêm

Đề tài " tính toán hệ thống chưng luyện liên tục để tách hỗn hợp hai cấu tử : acetone – nước " pptx

ĐỀ TÀI " TÍNH TOÁN HỆ THỐNG CHƯNG LUYỆN LIÊN TỤC ĐỂ TÁCH HỖN HỢP HAI CẤU TỬ : ACETONE – NƯỚC " PPTX

CHƯƠNG1 : GIỚI THIỆU CHUNG i hc Quc gia Tp. H Chí Minh Trng i hc Bách Khoa Khoa Công ngh Hoá hc & Du khí B MÔN MÁY & THIT B  ÁN MÔN HC Quá Trình & Thit B THIT K THÁP CHNG CT HN HP ACETONE – NC LOI THÁP M NNG SUT : 1500 (Kg/h) GVHD : Võ Th Ngc Ti SVTH : Võ Ngc Tip MSSV : 69902203 Lp : HC99HL, Ngành : Công Ngh Hoá Lý

37 Đọc thêm

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN XI MĂNG

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN XI MĂNG

ty phải theo sự chỉ đạo v phà ải được phép của Tổng công ty xi măng Việt Nam.Ngo i chà ức năng kinh doanh, công ty còn phải l m cà ả nhiệm vụ chính trị làbình ổn định giá cả trên thị trường v cung à ứng hay dự trữ , thu mua xi măngkhi có biến động bất thường xảy ra. Điều n y à ảnh hưởng đến hoạt động kinhdoanh của công ty. Đó l chà ịu lỗ m và ẫn cứ phải bán xi măng trên một số địab n vùng sâu, vùng xa nhà ư : H giang, Cao Bà ằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn. H ngànăm, công ty lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch t i chính, kà ế hoạch sửa chữa10 10Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368xây dựng cơ bản …nộp cho Tổng công ty xi măng duyệt sau đó mới được phépthực hiện.4.2. Đặ c đ i ể m th ị tr ườ ng. Tổng công ty xi măng Việt Nam giao cho công ty tổ chức lưu thông cungứng, xi măng trên địa b n thuà ộc các tỉnh phía Bắc l H Nà à ội, H Tây, H Bà à ắc,Lai Châu, Vĩnh Phúc, Cao Bằng Bắc Cạn, Yên Bái, H Giang, L o Cai, Phúà àThọ… trong đó địa b n hoà ạt động chính l H Nà à ội. H Nà ội l mà ột trung tâmchính trị – văn hoá xã hội của cả nước với số dân trên 4.000.000 người, diệntích 102,5 Km2 thu nhập bình quân đầu người l 400.000à đ/ tháng /1người vàmức tiêu thụ xi măng được đánh giá cao trong cả nước l 1,2 trià ệu tấn – 1,6triệu tấn/ 1 năm. Với đ phát trià ển kinh tế H Nà ội l mà ột trong những nơi thuhút vốn đầu tư trong v ngo i nà à ước nhiều nhất. Với đặc điểm như vậy, H Nà ộil mà ột thị trường tiêu thụ xi măng lớn trong cả nước v à đây l mà ột lợi thế chohoạt động kinh doanh của Công ty (Với phạm vi nhỏ hẹp của đề t i v thà à ời giantôi chỉ xin phân tích kinh tế thực trạng hoạt động bán h ng cà ủa Công ty trên địab n th nh phà à ố H Nà ội )4.3 Đặ c đ i ể m v ề t i sà ả n v nguà ồ n v ố n Nguồn vốn kinh doanh của Công ty được bắt nguồn từ hai nguồn l và ốndo ngân sách Nh nà ước cung cấp v và ốn tự bổ xung. Vốn kinh doanh do Nhà
Xem thêm

50 Đọc thêm

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐIỀU CHỈNH BẰNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐIỀU CHỈNH BẰNG PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG V SÀ Ự CẦN THIẾT PHẢI ĐIỀU CHỈNH BẰNG PH PÁ LUẬT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM.I. hoạt động kinh doanh Bảo hiểm trong nền kinh tế thị trường.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM.1.1. Trên thế giới.Bảo hiểm có nguồn gốc từ rất xa xưa trong lịch sử nền văn minh nhân loại m thà ậm chí cho đến bây giờ người ta vẫn chưa xác định được bảo hiểm xuất hiện từ khi n o. Chúng ta có thà ể dễ d ng tìm à được phế tích của những ngôi nh tác phà ẩm nghệ thuật hoặc những dấu tích còn sót lại của những nền văn minh xưa kia. Tuy nhiên việc tái lập một cách chính xác cách thức m cácà thị dân đầu tiên đã sử dụng để tổ chức các hoạt động dịch vụ trong nền kinh tế lại l mà ột điều khó khăn hơn nhiều. Trong một số những dấu tích vật chất gây ấn tượng của văn minh thời Tiền sử, thời Cổ đại, thời Trung cổ v thà ời Cận đại có các kho lúa nơi mọi người dự trữ lương thực để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Câu chuyện trong kinh thánh Joeph giải thích giấc mơ của vua Ai Cập l mà ột ví dụ minh hoạ nguyên tắc m ngà ười ta đã áp dụng để tổ chức dịch vụ nói trên. Kinh nghiệm cho thấy rằng đôi khi cũng xảy ra mất mùa hoặc quân xâm lược ngăn cản người dân của một th nh phà ố thu hoạch ở vùng nông thôn xung quanh. Mặc dù mỗi hộ gia đình có thể tự dự phòng cho những trường hợp xấu nói trên nhưng các thị dân đã sớm nhận ra rằng việc dự trữ chung hoặc theo từng cộng đồng có hiệu quả hơn. Mỗi người có khả năng sẽ phải đóng góp v o mà ột khoản thuế nhỏ trong những năm được mùa, khi giá lương thực xuống thấp. Người ta thực hiện việc mua lương thực có thể dự trữ được chủ yếu l lúa mà ỳ. Nông dân thấy h i lòng do hà ọ có thể bán được nhiều hơn( với giá cao hơn) so với khi cơ quan thuế không thực hiện việc mua lương thực trên thị trường. Gặp khi mất mùa hoặc khi th nh phà ố bị vây hãm, cơ quan thuế sẽ xuất ra lương thực dự trữ để nuôi sống cư dân th nh phà ố. Vì vậy, ý tưởng về việc lập một quỹ chung (trong trường hợp n yà l quà ỹ lương thực) đã xuất hiện trong tiềm thức con người. Ý tưởng n y tà ỏ ra
Xem thêm

18 Đọc thêm

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CẦN THƠ

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CẦN THƠ

Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s Phan Th ị Ngọc KhuyênSVTH: Ngô Thị Cẩm Giang - Trang 14 -CHƯƠNG 3GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CẦN THƠ3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI ỂN.- Tiền thân của Công Ty Cổ Phần Th ương Mại Cần Thơ là Công Ty NôngSản Thực Phẩm Xuất Khẩu Hậu Giang đ ược UBND tỉnh Hậu Gi ang thành lậpnăm 1976 là một công ty cấp tỉnh.- Năm 1980 theo yêu c ầu của Công Ty Nông Sản Thực Phẩm Xuất KhẩuHậu Giang tách ra làm hai công ty đó là Công Ty Nông S ản Hậu Giang và CôngTy Thực Phẩm Hậu Giang theo quyết định số 24/QĐUBT86 ng ày 21/06/1980của UBND tỉnh Hậu Giang.- Năm 1986 theo quy ết định số 92/ QĐUBT86 ng ày 27/10/1980 của UBNDtỉnh cho phép công ty Kinh Doanh T ổng Hợp sát nhập v ào công ty Nông S ảnXuất Khẩu Hậu Giang.- Năm 1988 Công Ty V ật Liệu Chất Đốt đ ược sát nhập vào công ty NôngSản Thực Phẩm Xuất Khẩu Hậu Giang theo quyết định số 507/ QĐUBT88 ngày01/12/1988 của UBND tỉnh.- Năm 1990 công ty Nông S ản Xuất Khẩu Hậu Giang đ ược đổi tên thànhCông ty Thương Nghi ệp Tổng Hợp Hậu Giang theo quyết định số230/QĐUBT90ngày 30/07/1990 của UBND tỉnh.- Tháng 02 năm 1991 m ột bộ phận của Công ty Công Nghệ Thực Phẩm sátnhập vào Công ty Thương Nghiệp Tổng Hợp Hậu Giang.- Ngày 20/04/1992 theo quy ết định số 24/QĐUBT92 đ ược UBND tỉnh CầnThơ quyết định chuyển các c ơ sở sản xuất kinh doanh v ề Sở Thương Mại và DuLịch cần Thơ quản lý.- Ngày 20/12/1992 theo quy ết định số 1386/QĐUBT92 của UBND tỉnh CầnThơ quyết định đổi tên Công ty Thương Nghi ệp Tổng Hợp Hậu Giang th ànhCông Ty Thương M ại Cần Thơ.- Công Ty Cổ Phần Thương Mại Cần Thơ được thành lập theo giấy chứngnhận ĐKKD số 5703000386 do Sở Kế hoạch v à Đầu tư Thành phố Cần Thơ cấp
Xem thêm

7 Đọc thêm

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG VÀ MỞ RỘNG

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG VÀ MỞ RỘNG

vực xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế. Giải quyết các thủ tục trong việc ký kết hợp đồng kinh tế đối ngoại, ký kết các hợp đồng liên doanh liên kết với nước ngo i, nghiên cà ứu thị trường nước ngo i.à+ Phòng kiểm tra chất lượng (KCS): Kiểm tra chất lượng sản phẩm của Công ty, sản phẩm đạt tiêu chuẩn thì đóng gói nhập kho th nh phà ẩm. Chịu trách nhiệm trước giám đốc Công ty về mặt chất lượng sản phẩm, vật tư, h ng hoá à đồng thời chịu trách nhiệm về con dấu chất lượng của Công ty. + Phòng kỹ thuật cơ năng: Tham mưu về mặt cơ khí, điện năng lượng, quản lý v ban h nh các quy trình và à ận h nh máy, nà ội dung an to n, hà ướng dẫn ban h nh v kià à ểm tra định mức kỹ thuật về cơ điện v nà ăng lượng.+ Phòng kỹ thuật cao su: Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật công nghệ sản xuất cao su, tổ chức nghiên cứu, áp dụng công nghệ sản xuất mới để chế tạo sản phẩm mới.+ Phòng xây dựng cơ bản: Tham mưu công tác xây dựng cơ bản và thiết kế công trình, lập kế hoạch tổ chức các phương án thi công v kià ểm tra, nghiệm thu công trình xây dựng, lắp đặt thiết bị trong Công ty.+ Phòng quân sự bảo vệ: Xây dựng nội quy về trật tự an ninh trong Công ty, bảo vệ vật tư h ng hoá, t i sà à ản của Công ty, phòng chống cháy nổ.+ Phòng điều độ: Điều h nh sà ản xuất kinh doanh, tổ chức kiểm tra kiểm soát sản phẩm ra v o, kà ịp thời báo cáo số liệu về sản xuất.+ Phòng đời sống: Chăm lo sức khoẻ, đời sống vật chất của to n bà ộ cán bộ công nhân viên. Đảm bảo v ho n thià à ện môi trường l m vià ệc môi trường an sinh trong Công ty.Công ty còn có các xí nghiệp trực thuộc. Các xí nghiệp n y hoà ạt động trên nguyên tắc hạch toán độc lập. Trong phạm vi của mình, các xí nghiệp có thể tự mua nguyên vật liệu, tự sản xuất theo công nghệ kỹ thuật riêng, tự th nh là ập hệ thống tiêu thụ. Tuy vậy, h ng nà ăm căn cứ v o kà ế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, các xí nghiệp được giao một phần nhiệm vụ sản xuất. Điều n y cho thà ấy hai nhiệm vụ cơ bản của các xí nghiệp th nh viên: mà ột mặt ho n th nh kà à ế hoạch sản xuất do Công ty giao, một mặt đáp ứng nhu cầu
Xem thêm

35 Đọc thêm

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM

Thị trường không chỉ l nà ơi diễn ra các hoạt động mua bán m nó còn là ànơi thể hiện mối quan hệ giữa h ng hoá v tià à ền tệ. Do đó, thị trường còn đượccoi l môi trà ường kinh doanh m các doanh nghià ệp không có khả năng l m thayàđổi thị trường. Ngược lại, họ phải hướng các hoạt động của doanh nghiệp mìnhcho phù hợp với thị trường.Thị trường trong quản lý kinh doanh l nà ơi Nh nà ước có thể tác động v oàđể điều chỉnh các quan hệ kinh tế giữa các chủ thể tham gia thị trường, đồngthời l nà ơi kiểm nghiệm các chính sách vĩ mô của Nh nà ước để xem nhữngchính sách đó có phù hợp với thực tế không?* Chức năng của thị trường Thị trường gắn liền với hoạt động trao đổi h ng hoá, các hoà ạt động củacác chủ thể kinh tế trên thị trường. Các hoạt động đó chính l thà ực hiện cácchức năng khác nhau của thị trường: Chức năng thừa nhận v thà ực hiện.H ng hoá cà ủa các doanh nghiệp sản xuất ra nhằm mục đích trao đổi hoặcbán trên thị trường. Việc mua bán đó được thực hiện thông qua chức năng thừanhận tổng cung, tổng cầu, thừa nhận giá trị v giá trà ị sử dụng của h ng hoá,àthừa nhận cơ cấu của cung, cầu, thừa nhận sự chuyển dịch giá trị cá biệt th nhàgiá trị xã hội. Tuy nhiên, thị trường không chỉ thừa nhận một cách thụ độngnhững h ng hoá do các doanh nghià ệp sản xuất ra. Điều đó có nghĩa l h ng hoáà àđược chuyển đến tay người tiêu dùng v trong quá trình trao à đổi nếu h ng hoáàđó phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng, phù hợp với khả năng thanh toáncủa họ thì họ sẽ mua. Đồng thời quá trình sản xuất của doanh nghiệp cũngđược thừa nhận l có ích cho xã hà ội. Khi đó chi phí để sản xuất v tiêu thà ụh ng hoá à được xã hội thừa nhận v bù à đắp, nhờ vậy m quá trình tái sà ản xuấtmới liên tục diễn ra.+ Chức năng điều tiết v kích thích.àThông qua nhu cầu của thị trường, người sử dụng được quyền chủ độngtrong việc di chuyển nguồn lực của mình từ ng nh n y sang ng nh khác, tà à à ừvùng n y sang vùng khác à để có thể thu được nhiều lợi nhuận hơn. Điều đó chothấy, thị trường có thể khuyến khích hay hạn chế sự phát triển của một ng nhà
Xem thêm

27 Đọc thêm

Phap lenh do luong 1999 pptx

PHAP LENH DO LUONG 1999 PPTX

Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra hoặc Thanh tra viên có quyền:1- Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu và trả lời những vấn đề cần thiết cho việc thanh tra; tiến hành các biện pháp kiểm tra kỹ thuật tại hiện trường;2- Đình chỉ việc sử dụng hoặc buôn bán phương tiện đo không hợp pháp và hàng đóng gói sẵn theo định lượng không đạt yêu cầu về đo lường; tạm thời đình chỉ việc sản xuất, kiểm định phương tiện đo trái với quy định của pháp luật về đo lường và kiến nghị biện pháp xử lý với cơ quan quản lý nhà nước về đo lường;3- Lập biên bản, xử phạt theo thẩm quyền hoặc niêm phong phương tiện đo không hợp pháp cùng với các tang vật khác và kiến nghị biện pháp xử lý với cơ quan quản lý nhà nước về đo lường; trường hợp phát hiện có dấu hiệu cấu thành tội phạm thì chuyển hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.Đoàn thanh tra, Thanh tra viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những kết luận và các biện pháp xử lý trong quá trình thanh tra. Điều 33Tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra có trách nhiệm tạo điều kiện cho Đoàn thanh tra và Thanh tra viên thi hành nhiệm vụ và phải chấp hành các quyết định của Đoàn thanh tra hoặc Thanh tra viên. Điều 34Tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện về quyết định hoặc các biện pháp xử lý của Đoàn thanh tra hoặc Thanh tra viên theo quy định của pháp luật. Trong quá trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra vẫn phải chấp hành quyết định của Đoàn thanh tra hoặc Thanh tra viên, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. CHƯ ƠN G IXKHE N TH ƯỞ NG V À XỬ L Ý VI PH ẠM Điều 35
Xem thêm

9 Đọc thêm

ỔN ĐỊNH VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG LÀ NHÂN TỐ CƠ BẢN TẠO ĐIỀU KIỆN CHO DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN

ỔN ĐỊNH VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG LÀ NHÂN TỐ CƠ BẢN TẠO ĐIỀU KIỆN CHO DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN

Thị trường được coi l bià ểu hiện thu gọn của quá trình m thông quaàđó các quyết định của các gia đình về tiêu dùng mặt h ng n o, các quyà à ết địnhcủa các công ty về sản xuất cái gì, sản xuất cho ai, sản xuất như thế n o, cácàquyết định của người công nhân về l m vià ệc bao lâu, cho ai đều được dungho bà ằng sự điều chỉnh giá cả, quan niệm n y cho thà ấy mọi quan hệ trong kinhtế đã được tiền tệ hoá. Giá cả với tư cách l yà ếu tố thông tin cho các lựclượng tham gia thị trường trở th nh trung tâm cà ủa sự chú ý, sự điều chỉnh vềgiá cả trong quan hệ mua bán l yà ếu tố quan trọng nhất để các quan hệ đóđược tiến h nh. Mà ọi nhu cầu về h ng hóa dà ịch vụ, sức lao động đều đượcthoả mãn trên thị trường hay nói cách khác thị trường đã bao h m các là ĩnh vựccuả quá trình tái sản xuất. Quan hệ trên thị trường giữa các lực lượng thamgia thị trường l các hoà ạt động thiết yếu để cho nền kinh tế vận h nh, cáchàhiểu n y à đưa tới cách nhìn tổng quát, to n dià ện về thị trường trong nền kinhtế cũng như bản thân thị trường.1.4.ở mức độ khái quát hơn nữa Thị trường còn được quan niệm l sà ự kết hợp giữa cung v cà ầu trongđó người mua, người bán bình đẳng cạnh tranh, số lượng người bán nhiềuhay ít phụ thuộc v o quy mô cà ủa thị trường lớn hay nhỏ. Sự cạnh tranh có thểxảy ra giữa những người mua. Việc xác định nên mua hay nên bán h ng hoáàvới khối lượng v giá cà ả l bao nhiêu do quan hà ệ cung cầu quyết định. Do đó,có thể thấy rằng thị trường còn l nà ơi thực hiện sự kết hợp chặt chẽ giữa haikhâu sản xuất v tiêu thà ụ h ng hoá.à1.5.Thị trường gắn với nền sản xuất h ng hoáàThị trường được khẳng định l mà ột phạm trù riêng của sản xuất h ngàhoá. Trên thị trường tồn tại ba nhân tố cơ bản có mối quan hệ mật thiết vớinhau.-Nhu cầu về h ng hoá, dà ịch vụ.-Cung ứng h ng hoá, dà ịch vụ; -Giá cả h ng hoá, dà ịch vụ;Qua thị trường có thể xác định được mối tương quan giữa cung cầu vè
Xem thêm

28 Đọc thêm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA

( Nguồn phòng KHKD)Trong những năm tới thị trường trọng điểm của công ty vẫn l thà ịtrường miền Bắc với hướng ưu tiên v o mà ột số mặt h ng nhà ư săm lốp ô tô,săm lốp xe máy. Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới do vậy nhu cầu vềsản phẩm săm lốp ô tô, xe máy trong thời gian tới sẽ tăng trên cơ sở đó côngty đề ra các mục tiêu cần đạt tớiSản phẩm săm lốp ô tô: năm 2001 mức thị phần cần đạt tới 25% thịphần săm lốp ôtô với số lượng tiêu thụ đạt trên 200.000 bộ /năm. Mục tiêu tới2003 đưa thị phần lên 43% với số lượng gần 500.000 bộ/năm.Sản phẩm săm lốp xe máy: mục tiêu năm 2002 tiêu thụ 1000.000chiếc/năm. Ho n th nh dà à ự án nghiên cứu lốp xe máy không săm trong thờigian tới.Đầu tư mở rộng thị trường tiêu thụ ra các vùng nông thôn, vùng xa đápứng nhu cầu người tiêu dùng trong thời kỳ mới về các sản phẩm đặc biệt làsăm lốp xe đạp xe máy, xe thồ.Trang bị thêm thiết bị sản xuất săm lốp xe đạp15-20 triệu bộ/năm, đưa sản lượng pin lên 75 triệu viên/năm.Công ty phấn đấu ho n th nh à à đúng kế hoạch đưa dây chuyền sản xuấtsăm lốp xe máy lên 300.000 bộ/năm tại Xuân Ho , v dà à ự án nâng cao côngsuất sản xuất sản phẩm lên 7.000.000 bộ săm lốp xe đạp / năm tại Thái Bình.Công ty cố gắng giữ tốc độ tăng trưởng từ 15%/năm, thu nhập bìnhquân tăng từ 10-12%, xuất khẩu đạt doanh thu từ 1,5-2 triệu USD/năm.II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP DUY TRÌ VÁ ĐẨY MẠNH THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢNPHẨM CỦA CÔNG TY CAO SU SAO VÁNG TRONG THỜI KỲ TỚI.Để thực hiện tốt những phương hướng v mà ục tiêu đề ra cho nhữngnăm tới, đòi hỏi công ty phải ho n thià ện chính bản thân mình. Muốn l à đượcđiều đó công ty phải phối hợp thực hiện nhiều hoạt động khác nhau trong đóhoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm đóng một vai trò quan trọng.Sau đây l mà ột số biện pháp nhằm duy trì v mà ở rộng thị trường tiêu thụ sảnphẩm ở Công ty:1. Tăng cường hoạt động nghiên cứu v dà ự báo thị trường
Xem thêm

19 Đọc thêm

Tài liệu Những xu hướng phòng khách "hot" nhất mùa hè docx

TÀI LIỆU NHỮNG XU HƯỚNG PHÒNG KHÁCH "HOT" NHẤT MÙA HÈ DOCX

TRANG 1 NHỮNG XU HƯỚNG PHÒNG KHÁCH "HOT" NHẤT MÙA HÈ NH ỮNG XU HƯỚNG THỜI THƯỢNG, ĐẸP MẮT V À PHONG CÁCH CHO M ỘT PH ÒNG KHÁCH TH ẬT ẤN TƯỢNG SẼ ĐƯỢC GIỚI THIỆU ĐẾN CÁC B ẠN TRONG B ÀI V[r]

8 Đọc thêm

Bài trí không gian bếp bằng nĩa ăn docx

BÀI TRÍ KHÔNG GIAN BẾP BẰNG NĨA ĂN DOCX

TRANG 1 BÀI TRÍ KHÔNG GIAN BẾP BẰNG NĨA ĂN N ĨA ĂN KHÔNG CHỈ L À M ỘT VẬT DỤNG QUEN THUỘC TRONG NH À B ẾP MÀ NÓ CÒN CÓ TH Ể TRỞ THÀNH ĐỒ TRANG TRÍ ĐỘC ĐÁO BẰNG NHỮNG Ý T ƯỞNG SÁNG TẠO CỦ[r]

6 Đọc thêm

PT ĐƯỜNG TRÒN CHUẨN

PT ĐƯỜNG TRÒN CHUẨN

I(2; 3), b¸n kÝnh R=5. §iÓm nµo sau ®©y thuéc (C):A(-4;-5); B(-2;0);D(3;2)2 2 2( 2) ( 3) 5⇔ − + − =x y Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) tâm I(a;b) bán kính RabORM(x,y)xyThật vậy ta có:( , ) ( )M x y C∈(1)Phương trình (1) được gọi là phương trình đường tròn tâm I(a;b) bán kính R2 2 2( ; ) ( ) ( ) ( )M x y C x a y b R∈ ⇔ − + − =IM R⇔ =2 2 2( ) ( )x a y b R⇔ − + − =2 2IM R⇔ =II. Phương trình đường tròn có tâm và bán kính cho trước.Bµi 2 : Ph ¬ng tr×nh ® êng trßn 1)Phương trình đường tròn tâm I(-4;1), bán kính R=1 là:
Xem thêm

15 Đọc thêm

Tài liệu Không gian bếp sang trọng với nội thất Salvarani docx

TÀI LIỆU KHÔNG GIAN BẾP SANG TRỌNG VỚI NỘI THẤT SALVARANI DOCX

TRANG 1 KHÔNG GIAN B ẾP SANG TRỌNG VỚI NỘI TH ẤT SALVARANI V ỚI CÁC MẪU NỘI THẤT HIỆN ĐẠI CŨNG NHƯ Ý T ƯỞNG THIẾT KẾ ĐỘC ĐÁO, SÁNG TẠO, SALVARANI L À M ỘT TRONG NHỮNG CÔNG TY THIẾT KẾ N [r]

9 Đọc thêm

THIẾT KẾ GIÁO ÁN HDNGLL

THIẾT KẾ GIÁO ÁN HDNGLL

Hoạt động NGO I GI Lên L P TR NG TRUNG H C C S hè 2009I.ỏnh giỏ kt qu Hot nggiỏo dc ngoi gi lờn lp1.Một số hình thức đánh giá có thể áp dụng cho họat ng giỏo dc ngoi gi lờn lpNội dung thảo luận: Tên hình thứcưu điểmNhược điểm Hình thức hiệu quả nhất Một số hình thức đánh giá có thể áp dụng cho họat ng giỏo dc ngoi gi lờn lp*Tự đánh giá của học sinh+ Trực tiếp/tại chỗ sau hoạt động (ý kiến, cảm tưởng)+ Trả lời phỏng vấn+ Trả lời phiếu hỏi (đóng/mở/kết hợp)+ Bản thu hoạch cá nhân/nhóm* Đánh giá của giáo viên, ban tổ chức, chuyên gia+ Trực tiếp: quan sát, phỏng vấn, ghi chép tại hiện trường, thảo luận nhóm+ Gián tiếp: qua phiếu hỏi(phiếu khảo sát), qua sản phẩm của học sinh*Kết hợp đánh giá của học sinh, giáo viên, chuyên gia Một số kiểu phân loại đánh giá1. Đánh giá một quá trình (trọn một buổi sinh hoạt; một đợt hoạt động dài hạn…)
Xem thêm

21 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Một số dẫn liệu bước đầu về họ Na (Annonaceae), Họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) và họ Đậu (Fabaceae) ở Bắc Quỳnh Lưu, Nghệ A" ppt

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: "MỘT SỐ DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ HỌ NA (ANNONACEAE), HỌ THẦU DẦU (EUPHORBIACEAE) VÀ HỌ ĐẬU (FABACEAE) Ở BẮC QUỲNH LƯU, NGHỆ A" PPT

Bảng 3: Dạng thân của các loài thuộc họ Na, họ Thầu dầu và họ Đậu ở Quỳnh Lu STT Dạng thân Số loài Tỷ lệ (%) 1 G 41 35,04 2 Bu 30 25.64 3 Th 17 14,53 4 L 29 24,79 Tổng 117 100 n. đài, v. Giang, t. Cờng, h. ban một số dẫn liệu bớc đầu , TR13-19 18 Bảng 3 cho thấy, dạng thân của họ Na, họ Thầu dầu, họ Đậu ở Bắc Quỳnh Lu rất đa dạng tuy nhiên cây thân gỗ và thân bụi chiếm u thế. Trong đó cây thân gỗ có 41 loài chiếm 34,04% chủ yếu thuộc các chi Aporosa, Polyalthia, Dalbergia, Antidesma, Drypetes, Ormosia, cây thân bụi có 30 loài chiếm 25,64% tập trung vào các chi Croton, Mallotus, Phyllodium; cây thân leo có 29 loài chiếm 24,79% chủ yếu thuộc các chi Artabotrys, Desmos, Uvaria; cây thân thảo có 17 loài chiếm 14,53% tập trung vào các chi Desmodium, Dunbaria. 3.3. Đa dạng về giá trị sử dụng Giá trị sử dụng dựa theo các tài liệu [3], [5], [4]. Qua số liệu thống kê ở bảng 1, chúng tôi phân thành 5 nhóm công dụng, kết quả đợc thể hiện ở bảng 4. Bảng 4: Giá trị sử dụng của các loài ở Bắc Quỳnh Lu Stt Giá trị sử dụng Số loài Tỷ lệ (%)
Xem thêm

8 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: TOÁN - Khối: 11 TRƯỜNG THPT TAM GIANG doc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: TOÁN - KHỐI: 11 TRƯỜNG THPT TAM GIANG DOC

3 3n nA P nC  . 2/. Trên một giá sách tham khảo môn toán khối 11 của thư viện trường A đựng 15 quyển sách tham khảo môn toán đại số lớp 11 và 10 quyển sách tham khảo môn toán hình học lớp 11. Một học sinh lớp 11 của trường muốn chọn ngẫu nhiên đồng thời ba quyển sách từ giá sách trên. Tính xác suất để bạn học sinh đó chọn được hai quyển sách đại số và một quyển sách hình học. Câu 3 (2,5 điểm): Cho hình tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là các điểm trên các cạnh BC, CD sao cho BM=MC và CN=14CD. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. 1/. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng: (ABD) và (AMN). 2/. Tìm giao điểm của đường thẳng NG với mặt phẳng (ABD). PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B) A. Theo chương trình Chuẩn Câu 1 (1 điểm): Giải phương trình: sinx + cosx = 1 + cosxsinx. Câu 2 (1 điểm): Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Tính xác suất sao cho tổng số chấm trong hai lần gieo là số chẵn. Câu 3 (1 điểm): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d có phương trình tổng quát: 4x + 3y - 5 = 0. Hãy viết phương trình tổng quát của đường thẳng d’ là ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo vectơ (2; 1)v r
Xem thêm

1 Đọc thêm

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ỏ CÔNG TY THƯƠNG MẠI KHÁCH SẠN ĐỐNG ĐA NÓI CHUNG VÀ NHÀ HÀNG NÓI RIÊNG

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ỏ CÔNG TY THƯƠNG MẠIKHÁCH SẠN ĐỐNG ĐA NÓI CHUNG VÀ NHÀ HÀNG NÓI RIÊNG

1. Nhà hàng ăn uống Ngọc Thạch2. Nhà hàng ăn uống Thủy SơnMặt hàng kinh doanh: sản xuất, kinh doanh hàng ăn uống dịch vụ karaoke.3. Nhà hàng Nhật HồngMặt hàng kinh doanh: sản xuất kinh doanh hàng ăn uống4. Nhà hàng Tây Sơn:Mặt hàng kinh doanh: sản xuất, kinh doanh hàng ăn uống, dịch vụ karaoke.5. Khách sạn Thanh Long:Mặt hàng kinh doanh: kinh doanh nhà trọ, hàng ăn uống, dịch vụ karaoke.6. Nhà hàng Nguyễn Trãi:Mặt hàng kinh doanh: hàng ăn uống, bán lẻ vải, vải sợi, may mặc7. Nhà hàng Thanh XuânMặt hàng kinh tế: kinh doanh nhà trọ, dịch vụ du lịch, hàng ăn uống.9. Cửa hàng công nghệ phẩm (trung tâm dịch vụ Ngã Tư Sở)Mặt hàng kinh tế: hàng công nghệ phẩm10. Cửa hàng 254 Hàng Bột:Mặt hàng kinh doanh: điện máy, đồ gỗ11. Văn phòng công ty:Mặt hàng kinh tế: đại lý, bán buôn, bán lẻ thuốc lá.Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy công tyCửa h ng Ngã Tà ư Sởcông nghệ phẩmNh h ng Tây Sà à ơnKhách sạn Hương SenNh h ng Thanh Xuânà àNh h ng Nguyà à ễnTrãiCửa h ng 254 à Điệnmáy - Đồ gỗNh h ng Nhà à ật Hồng
Xem thêm

21 Đọc thêm

đáp án và đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 3 - kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính - mã đề thi sclrmt - lt (30)

ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI LÍ THUYẾT TỐT NGHIỆP KHÓA 3 - KỸ THUẬT SỬA CHỮA LẮP RÁP MÁY TÍNH - MÃ ĐỀ THI SCLRMT - LT (30)

 !!"# !$ %& '()*+,-./012314&.5(26(2714189:;<&DA *.01=.>!AB?/?(CD9<EF%GH$& 9<EF%Trình bày quá trình POST trong máy tính. Và các lỗi thường xảy ra trong quátrình POST?Quá trình POST máy tính:- Máy tính được "nuôi" bởi bộ nguồn gọi là nguồn cấp trước - Khi bật công tắc thì nguồn sẽ mở, lúc đó nguồn sẽ chờ đợimainboard gởi về 1 tín hiệu gọi là tín hiệu PowerGood để xác nhận làbộ nguồn hoạt động tốt.Sau khi được cấp nguồn, công việc đầu tiên CPU đi thực thi là nó sẽtiến hành đi đọc ROM Bios. Trong Rom Bios sẽ mang một đoạnchương trình và yêu cầu CPU phải tiến hành thực thi đoạn chươngtrình này để kiểm tra phần cứng máy tính ở mỗi lần khởi động.- Tiếp theo CPU sẽ kiểm tra các thông số của mainboard tại BIOS.Sau đó kiểm tra các bit địa chỉ trên Ram và cuối cùng là card mànhình. Khi Card màn hình đã kiểm tra hoàn tất thì mà hình sẽ hiện lêncác dòng thông số về card màn hình, CPU, Ram, và tới các thi t bế ịl u tr ngo i. ư ữ à1 đCác lỗi có thể xảy ra trong quá trình POST:CPU thực hiện theo đoạn chương trình kiểm tra phần cứng máy tínhtrong ROM BIOS, kiểm tra các thiết bị sau:- Khi kiểm tra RAM trong giai đoạn này thì thông thường ta sẽ gặpmột số lỗi và tình hình máy như sau: Nếu ta gắn RAM sai Bank thìmáy sẽ không lên hình ảnh và không báo lỗi gì cả, nhưng nếu ta gắnRAM lỏng chân hay RAM hư thì máy sẽ dùng tín hiệu âm thanh báo
Xem thêm

4 Đọc thêm

tiểu luận các mô hình khoa học phức hợp của sự thay đổi và đổi mới tổ chức

TIỂU LUẬN CÁC MÔ HÌNH KHOA HỌC PHỨC HỢP CỦA SỰ THAY ĐỔI VÀ ĐỔI MỚI TỔ CHỨC

nhau”. Khi điều này đảm bảo đạt được ngưỡng của tự tổ chức, nó có chi phí rất cao. Không chỉ là vấn đề chi phí của việc kết nối đại trà mà còn là việc quá tải thông tin và chi phí phối hợp rất cao. Tệ hơn nữa, nó đem lại ít lợi ích; kết nối quan trọng thực sự có thể đạt được với (điển hình là) chỉ với một vài kết nối giữa các chủ thể trong hệ thống ( Kauffman, 1995). Có hay không mong muốn có được ngưỡng trạng thái tự tổ chức là vấn đề tình huống. Trong trường hợp có sự phổ biến của thông tin hoặc đổi mới, sự kết nối là điều được mong muốn. Nó đảm bảo rằng nếu một ý tưởng là tốt, nó có khả năn g lan truyền khắp hệ thống. Trong trường hợp sự tuyên tr uyền có sai sót, sự kết nối có thể gây tai hại. Nó có n ghĩa là bất kỳ lỗi nhỏ trong một phần của hệ thống có khả năng lây lan và tạo ra các lỗi trên toàn hệ thống. Một ví dụ điển hình của việc này là sự lây lan của virus máy tính tấn côn g vào danh sách gửi thư của m ột người có trong một ứng dụng e-mail. Ngưỡng của tự tổ chức đề cập đến khả n ăng thay đổi quy mô lớn trong k ết quả của một hệ thống không có thay đổi tương ứng với các cơ chế phát sinh đằng sau những kết quả đó. Ví dụ, kích thước của thiên thạch đâm vào trái đất theo sau một khuôn mẫu có ngưỡng của tự tổ chức lớn, thảm họa thiên thạch được tạo từ cùng một cơ chế nh ư các loại đá nhỏ xuất hiện như mưa sao băng trên bầu trời của chúng ta. Thay đổi quy mô lớn cũng có thể xuất phát từ việc cơ bản tổ chức lại các nhân tố của hệ thống, và điều này được thảo luận trong phần tiếp theo liên quan đến các mô hình đồ thị hình sin thoai thoải (rugged landscape models). Chương 12: Các mô hình khoa học phức hợp của sự thay đổi và đổi mới tổ chức Nhóm 12 17 Các mô hình CA chưa được các nhà nghiên cứu về tổ chức sử dụng rộng rãi (một ngoại lệ là trong lĩnh vực công nghệ truyền tin được mô tả trong Leydesdorff và Van Den Besselaar, 1994), vì những người ủng hộ cho quan niệm sử dụng mô phỏng sẽ thiên về mô hình CAS hơn, từ khi họ đưa ra m ô hình rõ ràng về biểu đồ chủ thể, trong khi các mô hình CA không phải là mô hình chủ thể phức tạp. Nhưng một trong những phát hiện cơ bản của các mô hình CA - các quy tắc cục bộ và đơn giản của tương tác có thể dẫn đến các mẫu cư xử phức tạp của hành vi - đã sinh ra nhiều sự quan tâm và thảo luận xung quanh chủ đề của “quy tắc đơn giản” (Sull và Ei-senhardt, 2001) .Ví dụ, báo cáo của Viện Y học năm 2001 về tình trạng chất lượng chăm sóc sức khỏe tại Hoa Kỳ cho rằng hiện trạng của hệ thống là do các “quy tắc đơn giản” chi phối việc thực hiện chăm sóc sức khỏe, và việc thay đổi các quy tắc này (chủ yếu
Xem thêm

32 Đọc thêm