QUYẾT ĐỊNH SỐ 2098/2019/QĐ-UBND TP CẦN THƠ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Quyết định số 2098/2019/QĐ-UBND TP Cần Thơ - Trường Đại Học Y Khoa Vinh":

Một số giải pháp đổi mới công tác quản lý học sinh ở trường trung cấp y tế bình phước

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ BÌNH PHƯỚC


lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước.
Trường Trung cấp Y tế Bình Phước là trường trung cấp chuyên nghiệp công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân, được thành lập ngày 02/7/1998 theo Quyết định số 1492/-UB của UBND tỉnh Bình Phước, thuộc nhóm ngành sức khỏe, từ khi thành lập đến nay nhà trường luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của UBND tỉnh Bình Phước và các sở, ban, ngành. Trong Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Bình Phước giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020 của UBND tỉnh Bình Phước nêu rõ: “Tiếp tục đầu tư các nguồn lực nâng cấp trường Trung cấp Y tế Bình Phước thành trường Cao đẳng Y, Dược có khả năng đào tạo 1000 - 1500 học sinh/năm trong đó số học sinh trung học và cao đẳng gia tăng và số sơ học giảm dần nhằm tạo nguồn nhân lực trung học, kỹ thuật viên, cao đẳng y, dược các loại, có chất lượng cho cả hệ khám chữa bệnh và hệ Y tế dự phòng của tỉnh” [27]
Xem thêm

103 Đọc thêm

Quyết định số 968/2019/QĐ-UBND TP Cần Thơ

Quyết định số 968/2019/QĐ-UBND TP Cần Thơ

Quyết định số 968/2019/QĐ-UBND phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Thanh tra thành phố, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Đọc thêm

Quyết định số 907/2019/QĐ-UBND TP Cần Thơ

Quyết định số 907/2019/QĐ-UBND TP Cần Thơ

Quyết định số 907/2019/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Đọc thêm

Quyết định số 157/2019/QĐ-UBND tỉnh Tuyên Quang

Quyết định số 157/2019/QĐ-UBND tỉnh Tuyên Quang

Quyết định số 157/2019/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Đọc thêm

Quyết định số 5604/QĐ-UBND

Quyết định số 5604/QĐ-UBND

Quyết định số 5604/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án nâng cao hiệu quả công tác thu gom rác thải (sinh hoạt) trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đọc thêm

Quyết định số 731/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước

Quyết định số 731/2019/QĐ-UBND tỉnh Bình Phước

Quyết định số 731/2019/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2019-2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Đọc thêm

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND tỉnh Cà Mau

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND tỉnh Cà Mau

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá các loại đất năm 2015 ban hành kèm theo quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 và quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Đọc thêm

Quyết định số 769/2019/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 769/2019/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 769/2019/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Quyết định số: 930/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đọc thêm

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND tỉnh Phú Thọ

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND tỉnh Phú Thọ

Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Đọc thêm

Quyết định số 146/2019/QĐ-UBND TP Cần Thơ

Quyết định số 146/2019/QĐ-UBND TP Cần Thơ

Quyết định số 146/2019/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Đọc thêm

Quyết định số 1910/2019/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương

Quyết định số 1910/2019/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương

Quyết định số 1910/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản, điểm trong Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập các thôn mới, khu dân cư mới trên địa bàn các xã, phường trực thuộc thành phố Hải Dương.

Đọc thêm

Quyết định số 693/2019/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 693/2019/QĐ-UBND tỉnh Hưng Yên

Quyết định số 693/2019/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Đọc thêm

Quyết định số 169/2019/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu

Quyết định số 169/2019/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu

Quyết định số 169/2019/QĐ-UBND việc đính chính thời gian có hiệu lực của Quyết định số 06/2019/QĐ- UBND ngày 09/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Đọc thêm

Quyết định số 864/2019/QĐ-UBND TP Cần Thơ

Quyết định số 864/2019/QĐ-UBND TP Cần Thơ

Quyết định số 864/2019/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Đọc thêm

Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND về việc bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh ban hành kèm theo quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An.

Đọc thêm

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU NĂM HỌC 2019 - 2020

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU NĂM HỌC 2019 - 2020

TRANG 2 PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2018-2019 _Kèm theo Quyết định số Số: /QĐ-THCS HQV ngày tháng năm 2019_ _của Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hoàng Quốc Việ[r]

3 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CHẮN BÓNG CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KHOA GDTC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CHẮN BÓNG CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KHOA GDTC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH


ĐẶT VẤN ĐỀ
Trường Đại học Vinh là cái nôi đào tạo cán bộ thể dục thể thao và giáo viên thể thao cho toàn đất nước cho nên việc trang bị đầy đủ các tri thức về các môn thể thao là rất quan trọng.

25 Đọc thêm

Tải Học phí Đại học Công nghiệp Vinh - Học phí trường ĐH Công nghiệp Vinh 2020

TẢI HỌC PHÍ ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VINH - HỌC PHÍ TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP VINH 2020


Học phí Đại học Công nghiệp Vinh 2019 - 2020 1. Học phí Đại học Công nghiệp Vinh 2019 - 2020
So với các trường đại học khác trong cả nước, học phí của trường Đại học Công nghiệp Vinh tương đối thấp, phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều đối tượng sinh viên. Cụ thể:

1 Đọc thêm

Tự chủ tài chính ở trường Đại học Y Khoa Vinh

TỰ CHỦ TÀI CHÍNH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH

Khái niệm, đặc điểm đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập_ - Khái niệm: Đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập Thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2006 của Chính phủ quy định[r]

103 Đọc thêm

Quyết định số 5609/2019/QĐ-BYT

Quyết định số 5609/2019/QĐ-BYT

Quyết định số 5609/2019/QĐ-BYT về việc bãi bỏ quyết định số 4413/QĐ-BYT ngày 26/09/2019 của bộ trưởng bộ y tế về việc ban hành “tiêu chí phòng xét nghiệm vi sinh tham chiếu quốc gia về kháng sinh”. Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Đọc thêm