GIÁO ÁN TỔNG HỢP CÁC MÔN KHỐI 1 - TUẦN 29

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Giáo án tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 29":

giáo án toán lớp 5 tuần 29

giáo án toán lớp 5 tuần 29

giáo án toán lớp 5 tuần 29giáo án toán lớp 5 tuần 29giáo án toán lớp 5 tuần 29giáo án toán lớp 5 tuần 29giáo án toán lớp 5 tuần 29giáo án toán lớp 5 tuần 29giáo án toán lớp 5 tuần 29giáo án toán lớp 5 tuần 29giáo án toán lớp 5 tuần 29

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 1

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 1

Hướng dẫn viết vào vở - Viết mẫu từng chữ trên hàng ô li trên bảng , vừa viết vừa hướng dẫn quy trình ក កក.. - Quan sát và đọc lại.[r]

Đọc thêm

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 23 đến tuần 26 lớp 2

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 23 đến tuần 26 lớp 2

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 23 đến tuần 26 trong chương trình học lớp 2. Giáo án tổng hợp các giáo án của môn học: luyện Toán, luyện tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Thể dục...

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Trường Tiểu học Tùng Lâm - Tuần 29

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Trường Tiểu học Tùng Lâm - Tuần 29

Trường Tiểu học Tùng Lâm -HS luyện đọc nối tiếp theo câu theo đoạn cả bài- Lớp đồng thanh.. -HS nêu tiếng phân tích tiếng - GV ghi bảng- HS đọc -Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn oc, ooc c¸c tæ[r]

Đọc thêm

Giáo án các môn khối 1 - Tuần 29, 30

Giáo án các môn khối 1 - Tuần 29, 30

Những hoạt động lên lớp: Hoạt động 1: Khởi động  Trò chơi: “Dài ngắn” Hoạt động 2: Kiểm tra  GV gọi 4 HS lên bảng làm bài tập trong vở bài tập tiếng việt.. Hoạt động 3: Hướng dẫn HS tậ[r]

Đọc thêm

Giáo án dạy các môn khối 1 - Tuần 29

Giáo án dạy các môn khối 1 - Tuần 29

II.Đồ dùng dạy học: -Baûng phuï, III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.KTBC : Goïi 2 hoïc sinh leân baûng laøm laïi baøi taäp 2 vaø 3 tuần trước đã làm.. 2[r]

Đọc thêm

Giáo án dạy các môn khối 1 - Tuần 29

Giáo án dạy các môn khối 1 - Tuần 29

LUYEÄN TAÄP I/ MUÏC TIEÂU : Biết làm tính cộng không nhớ trong phạm vi 100 Biết tính nhẩm , vận dụng để cộng các số đo độ dài II/ CHUAÅN BÒ : GV:Phieáu –giaùo aùn HS:SGK- baûng con III/ [r]

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 1

Giáo án Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 1

* Hoạt động 3: Tìm hiểu nội quy trường lớp - GV đưa ra nội quy của trường lớp và đọc cho c¸c em nghe mét sè néi quy liªn quan đến các em học sinh lớp một.. - C« nh¾c nhë c¸c em thùc hiÖn[r]

Đọc thêm

Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11

Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11

Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11 Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11 Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11 Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11 Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11 Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11 Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11 Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11 Giáo án lớp 1 tiểu học tuần 11

Đọc thêm

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 1 đến tuần 4 lớp 2

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 1 đến tuần 4 lớp 2

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần một đến tuần bốn trong chương trình học kỳ 1 lớp 2. Giáo án tổng hợp các giáo án của môn học: luyện Toán, luyện tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Thể dục... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung.

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp các môn khối 3 (buổi chiều) - Tuần 29

Giáo án Tổng hợp các môn khối 3 (buổi chiều) - Tuần 29

Kể tên các bài tập đọc đã học tuần 28,29 GVnhËn xÐt nªu l¹i GV giíi thiÖu bµi Cho hs khá đọc bài GV cïng c¶ líp nhËn xÐt Cho hs luyện đọc theo nhóm Mêi mét sè nhãm thi kÓ GVcùng cả lớp đ[r]

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp các môn khối 2 - Tuần 29 năm 2011

Giáo án Tổng hợp các môn khối 2 - Tuần 29 năm 2011

như ai đang cười/ đang nói.// - Gọi 1 học sinh đọc câu văn cuối đoạn, - Nêu cách ngăt và luyện ngắt giọng yêu cầu học sinh nêu cách ngắt giọng câu câu: Xa xa,/ giữa cánh đồng,/ đàn trâu [r]

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp các môn khối 2 - Tuần 29 năm 2011

Giáo án Tổng hợp các môn khối 2 - Tuần 29 năm 2011

- Nhaän xeùt bình choïn nhoùm chieán thaéng sau 2 voøng thi Hoạt động3 : Người đi câu giỏi nhất -Treo tranh các con vật sống dưới nước lên bảng - Mời mỗi đội cử 1 bạn lên thi câu cá - Hô[r]

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp các môn khối 2 - Tuần 29 năm 2010

Giáo án Tổng hợp các môn khối 2 - Tuần 29 năm 2010

1 / Hoạt động : Khởi động - HS thực hành đối đáp và đáp lại lời chia vui trong một tình huống tự nghĩ ra - Đọc lại bài văn tả về một loại quả - Nhaän xeùt 2 / Hoạt động: Hướng dẫn làm bà[r]

Đọc thêm

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 19 đến tuần 22 lớp 2

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 19 đến tuần 22 lớp 2

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 23 đến tuần 26 trong chương trình học lớp 2. Giáo án tổng hợp các giáo án của môn học: luyện Toán, luyện tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Thể dục... Để nắm chi tiết nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo giáo án.

Đọc thêm

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 19 đến tuần 22 lớp 2

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 19 đến tuần 22 lớp 2

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 23 đến tuần 26 trong chương trình học lớp 2. Giáo án tổng hợp các giáo án của môn học: luyện Toán, luyện tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Thể dục... Để nắm chi tiết nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo giáo án.

Đọc thêm

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 29 (TUẦN 12)
Xem thêm

Đọc thêm

Bài soạn Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 29

Bài soạn Tổng hợp các môn khối 1 - Tuần 29

* Học sinh yếu bước đầu nhận ra và đọc được : các vần đã học... Các hoạt động dạy - học : Hoạt động dạy Hoạt động học Häc sinh yÕu ND - TG I.[r]

Đọc thêm

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 1 đến tuần 4 lớp 2

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần 1 đến tuần 4 lớp 2

Tổng hợp giáo án các môn học từ tuần một đến tuần bốn trong chương trình học kỳ 1 lớp 2. Giáo án tổng hợp các giáo án của môn học: luyện Toán, luyện tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Thể dục... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung.

Đọc thêm

Giáo án Tổng hợp khối 1 - Tuần 29 năm 2010

Giáo án Tổng hợp khối 1 - Tuần 29 năm 2010

Bài 29: trò chơi vận động I/Môc tiªu: -Bước đầu bước cách chuyển cầu theo nhóm 2 ngườibằng bảng cá nhân hoặc vît gç.. Bước đầu biết cách chơi trò chơichưa có vần ®iÖu.[r]

Đọc thêm