PHƯƠNG PHÁP PHÒNG CHỐNG KÝ SINH TRÙNG PART 10 PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "PHƯƠNG PHÁP PHÒNG CHỐNG KÝ SINH TRÙNG PART 10 PDF":

EBOOK THỰC HÀNH BÁN THUỐC (QUYỂN SỐ 1)

EBOOK THỰC HÀNH BÁN THUỐC (QUYỂN SỐ 1)

M C L CỤ ỤPh n 1: Các nhóm thu cầ ốBài 1: Kháng sinh1.Nhóm Betalactam2.Nhóm Macrolid3.Nhóm Lincomycin4.Nhóm Tetracyclin5.Nhóm Phenicol6.Nhóm Quinolon7.Nhóm Sulfamid kháng khu n(Nhóm kháng sinh k khí)ẩ ỵBài 2:Thu c ch ng viêmố ố1.Thu c ch ng viêm th ngố ố ườ2.Thu c ch ng viêm n ng Corticoidố ố ặBài 3: Kháng HistaminBài 4: Thu c ho, long đm, tiêu đm, siro ho th o d cố ờ ờ ả ượ1.Long đm, tiêu đmờ ờ2.Gi m ho, long đmả ờ3.Siro ho th o d cả ượ4.Thu c gi n ph qu nố ả ế ả5.Thu c ch ng d ng d ng siroố ố ị ứ ạ6.Siro ch a c m cúm cho tr emữ ả ẻBài 5: Nhóm Phisteroid thu c nhóm gi m đau h s t, ch ng viêm x ng kh pộ ả ạ ố ố ươ ớ Bài 6: Nhóm c m, cúm, c m cúmả ảBài 7: Các thu c thu c nhóm gi m đau, h s t, ch ng viêmố ộ ả ạ ố ốBài 8: Thu c b ­ vitaminố ổBài 9: Tìm hi u 1 s đn thu c và cách kê 1 đn thu cể ố ơ ố ơ ốPh n 2: Các b nh th ng g pầ ệ ườ ặBài 1: Các b nh đng hô h pệ ườ ấ1.B nh viêm h ng nhệ ọ ẹ2.B nh viêm h ng n ngệ ọ ặ3.B nh hen ph qu nệ ế ả4.B nh viêm thanh qu nệ ả5.B nh viêm h ng h tệ ọ ạ6.B nh viêm V.A tr em d i 7 tu iệ ở ẻ ướ ổ7.B nh viêm ph i c p tínhệ ổ ấ8.B nh viêm tuy n n c b t (quai b )ệ ế ướ ọ ị9.B nh viêm răng l iệ ợ10.Viêm mũi d ngị ứ11.B nh viêm xoang mũiệ12.S t VIRUSốBài 2: Các b nh v m t, taiệ ề ắ1.B nh viêm đau m t đỆ ắ ỏ2.Đau m t h tắ ộ3.Viêm b miờ4.Lên l o m tẹ ở ắ5.B nh viêm tai thông th ngệ ườ Bài 3:Các b nh v tu n hoàn nãoệ ề ầ1.B nh r i lo n ti n đìnhệ ố ạ ề2.B nh đau n a đuệ ữ ầ3.B nh r i lo n v n m ch não (đau dây th n kinh)ệ ố ạ ậ ạ ầ4.B nh đau đu do thay đi th i ti tệ ầ ổ ờ ế5.B nh gi m trí nh do căng th ng ho c m t ng , suy nghĩ nhi uệ ả ớ ẳ ặ ấ ủ ềBài 4: Các b nh v x ng kh pệ ề ươ ớ1.B nh viêm đa kh p d ng th pệ ớ ạ ấ2.Viêm kh p (x y ra v i m i đi t ng)ớ ả ớ ọ ố ượ3.B nh thoái hóa kh p d n đn thoát v đĩa đm đt s ng c C4­5, ệ ớ ẫ ế ị ệ ố ố ổL ng L4­5ư4.B nh thoái hóa x ng ng i già do lão hóaệ ươ ở ườ5.Ch n th ng do va đp gây b m tím, phù nấ ươ ậ ầ ề6.S c u các v t th ng ch y máu, m n nh tơ ứ ế ươ ả ụ ọBài 5: B nh goutệBài 6: Các b nh v tiêu hóa:ệ ề1.Viêm loét d dày, tá tràngạ2.Viêm đi tràng mãn tínhạ3.Viêm đi trang co th tạ ắ4.Tiêu ch y do m i nguyên nhânả ọ5.Tiêu ch y do ng đc th c ănả ộ ộ ứBài 7: Các b nh v ti t ni u, sinh d cệ ề ế ệ ụ1.Viêm đng ti t ni u, viêm bàng quangườ ế ệ2.Viêm l h u mônỗ ậ 3.Trĩ n i, trĩ ngo iộ ạ4.N m ph n ph n gi iấ ầ ụ ữ ớ5.N m c a nam gi iấ ủ ớ6.Viêm c t cung, viêm l tuy n, viêm nhi m ph n ph ổ ử ộ ế ễ ầ ụ7.R i lo n kinh nguy tố ạ ệ8.Ph n rong kinhụ ữ9.B nh l u, giang maiệ ậBài 8: B nh viêm c u th n c pỆ ầ ậ ấBài 9: B nh viêm gan, suy gi m ch c năng gan do nguyên nhân bia r uệ ả ứ ượBài 10: D ng do m i nguyên nhânị ứ ọBài 11: Các b nh ngoài daệ1.B nh th y đuệ ủ ậ2.B nh zona th n kinhệ ầ3.Ki n c n, ong đtế ắ ố4.B nh n m, h c làoệ ấ ắ5.Các thu c k t h p đi u tr tr ng cá, m n b cố ế ợ ề ị ứ ụ ọ6.Đi u tr b ngề ị ỏ7.Đi u tr n m da đuề ị ấ ầ8.Chàm, d ng tr s sinh, hăm, nị ứ ở ẻ ơ ẻPh n 3: Các thu c dành cho tr emầ ố ẻ1.Ph n thu c c b nầ ố ơ ả1.Thu c c m tiêu ch yố ầ ả2.Các thu c long đmố ờ3.Các thu c đy h i, ch ng b ngố ầ ơ ướ ụ 2.Ph n kêđn các tri u ch ngầ ơ ệ ứ1.S t, ho, đm , mũi tr emố ờ ở ẻ2.S mũi tr emổ ở ẻ3.B nh tiêu ch y tr emệ ả ở ẻ4.B nh zona th n kinh tr emệ ầ ở ẻ5.B nh th y đu tr emệ ủ ậ ở ẻ6.B nh s t virus tr emệ ố ở ẻ7.Đn thu c tăng cân hi u quơ ố ệ ảPh n 4: Danh m c các thu c kêđnầ ụ ố ơPh n 5: Các thu c c b n khácầ ố ơ ảTái b n và s a ch a ả ử ữTp, HCM ngày 25 tháng 10 năm 2015Tài li u nh m m c đích tham kh o m t s đn trong đi u tr b nh ệằụảộốơềịệth ng g p m i ý ki n đóng góp và ph n h i xin g i v mail ườặọếảồửềgoodforyou8668gmail.comnh m b sung m t cách tr n v n nh t. C m ằổộọẹấản quýđc gi d c s , y sĩ, bác s ......ơộảượỹỹ
Xem thêm

121 Đọc thêm

đề TÀI xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN lý SINH VIÊN BẰNG NGÔN NGỮ lập TRÌNH c++

ĐỀ TÀI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ SINH VIÊN BẰNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++

1. Lí do ch n đ tài ọ ề Trong s phát tri n c a khoa h c cu i th k 20 đ u th k 21, công ngh thông tin ự ể ủ ọ ố ế ỷ ầ ế ỷ ệ hi n nay là ngành có t c đ phát tri n nhanh nh t. ệ ố ộ ể ấ Công ngh thông tin ệ ở n c ta còn ướ m i, ớ song t c đ phát tri n c a nó r t nhanh và m nh, chi m m t v trí quan tr ng ố ộ ể ủ ấ ạ ế ộ ị ọ trong các ngành khoa h c công ngh . ọ ệ M t trong nh ng lĩnh v c đang đ c ng d ng ộ ữ ự ượ ứ ụ tin h c hóa r t ph bi n n c ta là lĩnh v c qu n lý. Tin h c hóa trong qu n lý đã ọ ấ ổ ế ở ướ ự ả ọ ả giúp cho các nhà qu n lý đi u hành công vi c m t cách khoa h c, chính xác ả ề ệ ộ ọ và hi u ệ quả. Vi c ng d ng công ngh thông tin vào công tác qu n lý sinh viên là c n thi t. vì ệ ứ ụ ệ ả ầ ế v y tôi ch n đ tài “ ậ ọ ề xây d ng ch ng trình qu n lý đi m c a sinh viên b ng ngôn ự ươ ả ể ủ ằ ng l p trình C++” ữ ậ làm đ tài nghiên c u c a tôi. ề ứ ủ 2. M c tiêu c a đ tài ụ ủ ề Xây d ng ch ng trình ự ươ qu n lí sinh viên b ng ngôn ng l p trình C++. ả ằ ữ ậ 3.Ph m vi nghiên c u ạ ứ Phân tích thi t k h th ng qu n lí sinh viên b n ế ế ệ ố ả ằ g ngôn ng l p trình C++. ữ ậ 4. Ph ng pháp nghiên c u ươ ứ Đ c tham kh o m t s tài li u v ph ng pháp l p trình ọ ả ộ ố ệ ề ươ ậ C++, trên c s đó ơ ở ti n hành phân tích thi t k h th ng qu n lí sinh viên. ế ế ế ệ ố ả Tham kh o, quan sát các ph n m m qu n lí sinh viên trong th c t . ả ầ ề ả ự ế
Xem thêm

7 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN CHÈ ĐEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP MAHPD

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN CHÈ ĐEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP MAHPD

1. Đặt vấn đề MỞ ĐẦU Chè không chỉ s d ng với m đ ò ý ĩ ă ườ b o ệ ỏe o ười, do có tác d ng quan trọ ư ò ố ư bệnh về huy t áp, tim mạch, đường ruộ ă ệng, làm ch o o ă ổi thọ và được s d ng hiệu qu , an toàn trong công nghiệp th c phẩm. Vì v y, è đ ở thành cây công nghiệp ch l c c a Việt Nam và một số quốc gia [9, 126]. S n phẩm chè c a Việt Nam đượ đ ạng hóa, từ chỗ chỉ có hai loại chè è đe o x ất khẩu và chè xanh cho thị ườ o ước, đ n đ loại chè khác ph c v nhu c u tiêu th đ ạng trên th giới C è đe được s x ấ eo ươ ươ ền thống OTD (Orthordox) và CTC (Crushing - Tearing - Curling: ép - cắt - ò xoă ). S ượ è đe m 70-75% thị ph n chè th giới, ở Việ N è đe hi m 60-70% tổng s ượng chè s n xuất khẩu ă [5, 14, 24, 115, 127]. Tuy v y, chè xuất khẩu c a Việt Nam luôn có giá trị thấp so với th giớ ý o ơ b n là chúng ta ư i pháp công nghệ phù hợp và qu n lý chấ ượng trong chuỗi tr ng, thu hái, v n chuyển, ch bi n, b o qu n, phối trộn đ b o và xây d ươ ệu. Một số ước không có nhiều tiề ă ề vùng nguyên liệu thì t p trung nh p khẩu chè thành phẩm và đ ư ệ, thi t bị với nhữ đoạn chính ư ơ , b o qu n, phối trộ ươ đ Bằ ươ đ ạo ra s n phẩm có ươ ệu và giá trị ă o [133]. Th c trạng ngành chè xuất khẩu V ệ N o ấy các doanh nghiệp c n t n trữ, ư o è phẩm, với lý do: Thứ nhất, do chè ch y được ch bi n, thu mua theo thời v từ ơ ở khác nhau với số ượng hạn ch , trong khi c ũ đ s ượng theo đơ đặt hàng (đặc biệt là các doanh nghiệp lớn) hoặc chờ thờ đ ểm phù hợp để xuất khẩu với giá trị cao. Thứ hai, thị ường luôn có s đổi, bi động về s ượng nh p khẩu, ph i t n trữ đ đơ đặt hàng. Thứ ba, yêu c u c a mỗi khách hàng là khác nhau về tỷ lệ các loại chè, c ư o để đ m b o đ các mặt hàng chè cho quá trình phối trộn. Th c t cho thấ ư kho, t n trữ chè rời với khố ượng lớn, các doanh nghiệp ch y “đóng bao tạm” trong túi PE, bên ngoài bao PP tại nhà kho ở đ ều kiệ ường. Với khí h u đặc thù nóng ẩm c a Việt Nam, chè dễ bị hút ẩm do có cấu trúc xốp làm thúc đẩy các ph n ng hóa học, bi đổi hóa sinh và phát triển vi sinh v t, nhiễm vi khuẩn, nấm mốc, vị lạ từ ường d đ n chè bị suy gi m chấ ượ đ ể Đ ng thời, chè còn dễ g y v n do quá trình x p ch ng, chấ đố [14]. Ngoài ra, trong quá trình thu mua, v n chuyển chè s n phẩm từ đơ ị s n xuất khác nhau về nhà máy, chấ ượ è ũ s bi n đổ N ư y, sẽ phát sinh nhữ đoạ đặc thù “sấy lại”, “bảo ản tạm”, “ hối trộn” để đ m b o s đ đều về ngoại hình và nội chất c a s n phẩm. Mặc dù, một số doanh nghiệ đ n hành gi i pháp khắc ph c bằng ươ x p các bao chè trong các bao bì lớ đ ú đ ề ơ [8]. Tuy nhiên gi i ượ đ ểm là ph thuộc rất nhiều vào v t liệ b o b ă ề ẩ ễ o ừ b o è ớ ốn kém chi phí máy móc hút chân không, tạo khí, v n chuyể xưởn ă ặn việc rò rỉ khí trong quá trình b o qu n. Để đ m b o s đ ng nhất về độ ẩm c a các loạ è ước khi xuất khẩu, các doanh nghiệp ch y u s d ng máy sấy (t ng sôi bă …) ới không khí nóng có nhiệ độ 7090 o C, các gi i pháp này có ượ đ ểm là khó kiểm soát các ch độ công nghệ, tố ă ượng cho quạt và các thi t bị thu h i, trở l c lớp sôi lớn, tiêu hao nhiề đ ệ ă để thổi khí tạo lớp sôi, điều kiện vệ sinh công nghiệp khó th c hiện tốt nên không những gây mất màu, mùi vị còn gây nhiễm tạp chất và nhiễm khuẩn từ ường, mặt khác chè dễ bị g y v o đ ơ ọc làm tỷ lệ v n b ă [20]. Trên th giới có nhiều hãng chè lớn tạ Đ c, Ấ Độ A H L … đ h những trung tâm t n trữ và phối trộn chè quy mô công nghiệ o đ ệ b o qu n được ng d ng phổ bi n là ươ b o qu n kín bằng tổ hợ o đ ều ti t nhiệt ẩm và thành ph n khí, tuy nhiên các ch độ công nghệ ư được công bố hoặ được giữ bí m t [23]. N ư n ph i ti n hành nghiên c đ đ và có hệ thố ơ ở khoa học và th c tiễn về các y u tố ưở đ n chấ ượng c a chè trong quá trình b o qu n và sấy lại từ đ đư các gi i pháp tổng thể về công nghệ và thi t bị để khắc ph c s suy gi m chấ ượng chè. Xuất phát từ những phân tích trên, chúng tôi ti n hành th c hiệ đề tài “Nghiên cứu công nghệ bảo quản chè đen bằng phương pháp MAHPD" bao g m ng d ươ pháp sấy bơ ệt (HPD: Heat Pump Drying) để sấ ạ b o qu n chè trong môi ườ đ ều bi n khí (MA: Modified Atmosphere).
Xem thêm

176 Đọc thêm

Giáo án đại số 10 cơ bản đẹp về hình thức. nội dung chất lượng download về chỉ cẩn chỉnh sửa ngày tháng và in

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 CƠ BẢN ĐẸP VỀ HÌNH THỨC. NỘI DUNG CHẤT LƯỢNG DOWNLOAD VỀ CHỈ CẨN CHỈNH SỬA NGÀY THÁNG VÀ IN

Ch­¬ng I: mÖnh ®Ò tËp hîp §1: mÖnh ®Ò Ngµy so¹n: 1882015. PPCT: TiÕt 1. I. Môc tiªu. 1 VÒ kiÕn thøc. HiÓu ®­îc kn mÖnh ®Ò, mÖnh ®Ò chøa biÕn, mÖnh ®Ò phñ ®Þnh. N¾m ®­îc kÝ hiÖu phæ biÕn ( ), kÝ hiÖu tån t¹i ( ). N¾m ®­îc mÖnh ®Ò kÐo theo, mÖnh ®Ì t­ơng ®­¬ng. Ph©n biÖt ®­îc kiÖn cÇn vµ ®iÒu kiÖn ®ñ, gi¶ thiÕt vµ kÕt luËn. 2 VÒ kü n¨ng. BiÕt lÊy VD vÒ mÖnh ®Ò, mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña mét mÖnh ®Ò, X§ ®­îc tÝnh ®óng, sai cña mét mÖnh ®Ò trong nh÷ng tr­êng hîp ®¬n gi¶n. Nªu ®­îc VD vÒ mÖnh ®Ò kÐo theo, mÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng. BiÕt lËp mÖnh ®Ò ®¶o cña mét mÖnh ®Ò cho tr­íc. 3 VÒ t­ duy th¸i ®é. RÌn luyÖn t­ duy l«gÝc, t­ duy lËp luËn CÈn thËn, chÝnh x¸c trong tÝnh to¸n vµ trong lËp luËn II. ChuÈn bÞ. 1 Gi¸o viªn: Th­íc kÎ + compa + b¶ng phô + phiÕu häc tËp. 2 Häc sinh: Th­íc kÎ + compa III. Ph­¬ng ph¸p. Chñ yÕu sö dông ph­¬ng ph¸p d¹y häc nªu vÊn ®Ò, ph¸p vÊn, gîi më. IV. TiÕn tr×nh bµi häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò: Nªu mét sè lo¹i c©u ®• häc. 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu Kn mÖnh ®Ò, mÖnh ®Ò chøa biÕn. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ghi b¶ng Cho HS ®äc vµ so s¸nh c¸c c©u trong hai bøc tranh. C¸c c©u ë bøc tranh bªn tr¸i lµ nh÷ng c©u kh¼ng ®Þnh (cã thÓ ®óng hoÆc sai) ®­îc gäi lµ c¸c mÖnh ®Ò. C¸c c©u cña bøc tranh bªn ph¶i kh«ng ph¶i lµ c¸c mÖnh ®Ò. LÊy thªm VD ®Ó HS hiÓu râ h¬n ? Yc HS nªu Kn mÖnh ®Ò. HS lÊy VD vÒ mÖnh ®Ò. §äc vµ so s¸nh Nghe vµ hiÓu c¸ch cho mét mÖnh ®Ò. T×m c¸ch ph¸t biÓu Kn mÖnh ®Ò. LÊy VD vÒ mÖnh ®Ò. MÖnh ®Ò . (SGK) VÝ dô: +) MÖnh ®Ò. a) Hµ néi lµ thñ ®« cña ViÖt Nam. (MÖnh ®Ò ®óng) b) 2 3 = 5. (MÖnh ®Ò sai) +) Kh«ng ph¶i mÖnh ®Ò a) Trêi h«m nay n¾ng qu¸ b) Chñ nhËt nµy cËu cã r¶nh kh«ng? Trong to¸n häc ta th­êng gÆp c¸c ph¸t biÓu nh­: +) “n chia hÕt cho 3” +) “ 2 + x = 5” Tuy ch­a kh¼ng ®Þnh ®­îc tÝnh ®óng, sai cña c¸c kh¼ng ®Þnh trªn. Nh­ng nÕu ta g¸n cho n (hoÆc x) mét gi¸ trÞ cô thÓ th× sÏ nhËn ®­îc mét mÖnh ®Ò. Yc HS chän cho n (hoÆc x) nh÷ng gi¸ trÞ cô thÓ ®Ó xÐt tÝnh ®óng, sai cña mÖnh ®Ò Yc HS so s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a mÖnh ®Ò vµ mÖnh ®Ò chøa biÕn. Yc HS lÊy VD vÒ mÖnh ®Ò chøa biÕn. Cho HS lµm BT trong H§ 3 ®Ó cñng cè lý thuyÕt Nghe vµ hiÓu c¸ch cho mÖnh ®Ò chøa biÕn LÊy VD kh¼ng ®Þnh tÝnh ®óng, sai cña mÖnh ®Ò. So s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a mÖnh ®Ò vµ mÖnh ®Ò chøa biÕn. LÊy VD vÒ mÖnh ®Ò chøa biÕn. Lµm BT trong H§ 3 ®Ó cñng cè lý thuyÕt MÖnh ®Ò chøa biÕn. VÝ dô. a) n chia hÕt cho 3 b) 2 + x = 5 Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu Kn mÖnh ®Ò phñ ®Þnh. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ghi b¶ng Cho HS t×m hiÓu VD1 SGK. ? Dùa vµo VD1 h•y lËp mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña c¸c mÖnh ®Ò sau. a) A “Pari lµ thñ ®« cña ViÖt Nam” b) B: “3 lµ sè nguyªn tè”. c) C: “15 lµ mét sè ch½n”. ? Tõ ®ã t×m mèi quan hÖ gi÷a mÖnh ®Ò phñ ®Þnh vµ mÖnh ®Ò ®• cho. §äc vµ hiÓu c¸ch lËp mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña mét mÖnh ®Ò. Suy nghÜ lËp mÖnh ®Ò cña mét mÖnh ®Ò theo yc cña GV T×m mèi quan hÖ gi÷a mÖnh ®Ò phñ ®Þnh vµ mÖnh ®Ò ®• cho. Th«ng b¸o kq t×m ®­îc Phñ ®Þnh cña mét mÖnh ®Ò. KÝ hiÖu mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña mÖnh ®Ò P lµ . Ta cã: +) ®óng th× P sai. +) sai th× P ®óng. Yc HS tù lÊy VD. Yc HS lµm BT trong H§4 SGK Lµm BT cñng lý thuyÕt Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu c¸ch lËp mÖnh ®Ò kÐo theo. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ghi b¶ng Nªu vÊn ®Ò: Cho hai mÖnh ®Ò P: “ Tr¸i ®Êt kh«ng cã n­íc” Q: “Tr¸i ®Êt kh«ng cã sù sèng” ? H•y nèi hai mÖnh ®Ò trªn b»ng côm tõ “NÕu… th×…”. Tõ ®ã nªu nhËn xÐt vÒ mÖnh ®Ò võa lËp. Ta nãi mÖnh ®Ò d¹ng: “NÕu P th× Q” gäi lµ mÖnh ®Ò kÐo theo. LÊy VD thÓ hiÖn tÝnh ®óng, sai cña mÖnh ®Ò P => Q. ? MÖnh ®Ò P => Q chØ ®óng khi nµo. Yc HS lÊy VD vÒ mÖnh ®Ò kÐo theo. Nèi hai mÖnh ®Ò ®• cho thµnh mét mÖnh ®Ò vµ nhËn xÐt. Ghi nhí c¸ch lËp mÖnh ®Ò kÐo theo: nèi hai mÖnh ®Ò trªn b»ng côm tõ “NÕu … th×…” NhËn xÐt tÝnh ®óng, sai cña m®. Suy nghÜ t×m VD. MÖnh ®Ò kÐo theo. +) MÖnh ®Ò “NÕu P th× Q” gäi lµ mÖnh ®Ò kÐo theo KÝ hiÖu: P => Q. +) MÖnh ®Ò P => Q chØ sai khi P sai vµ Q ®óng vµ ®óng trong c¸c tr­êng hîp cßn l¹i Nªu vÊn ®Ò: Ta cã ®Þnh lÝ sau: NÕu cã hai c¹nh bªn b»ng nhau th× c©n. ? H•y t×m gi¶ thiÕt, kÕt luËn cña ®Þnh lÝ trªn. Ta thÊy r»ng ®Þnh lÝ trªn ®­îc ph¸t biÓu d­íi d¹ng m® P => Q ®óng, khi ®ã ta nãi: P lµ gt, Q lµ kl cña ®Þnh lÝ, hay P lµ ®k ®ñ ®Ó cã Q, hay Q lµ ®k cÇn ®Ó cã P Suy nghÜ t×m gi¶ thiÕt, kÕt luËn cña bµi to¸n. NhËn diÖn c¸c ®Þnh lÝ th­êng ®­îc ph¸t biÓu d­íi d¹ng m® ®óng P => Q. Ghi nhí c¸ch gäi tªn cña P vµ Q trong ®Þnh lÝ d¹ng P => Q Trong to¸n häc ta th­êng gÆp c¸c ®Þnh lÝ cã d¹ng P => Q. Khi ®ã ta nãi: P lµ gt, Q lµ kl cña ®Þnh lÝ, hay P lµ ®k ®ñ ®Ó cã Q, hay Q lµ ®k cÇn ®Ó cã P Cho HS lµm BT trong H§6 SGK Lµm BT cñng cè lý thuyÕt Ho¹t ®éng 4: T×m hiÓu c¸ch lËp mÖnh ®Ò ®¶o, hai mÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ghi b¶ng Cho HS lµm BT trong H§7 SGK C¸c m® Q => P gäi lµ mÖnh ®Ò ®¶o cña m® P => Q Yc HS lÊy VD Suy nghÜ lµm BT . Th«ng b¸o kq t×m ®­îc. Ghi nhí c¸ch cho mét m® ®¶o. Suy nghÜ t×m VD. MÖnh ®Ò ®¶o. MÖnh ®Ò Q => P gäi lµ mÖnh ®Ò ®¶o cña mÖnh ®Ò P => Q Chó ý: P => Q ®óng kh«ng nhÊt thiÕt Q => P ph¶i ®óng ë trong H§7b ta thÊy r»ng c¶ hai m® P => Q vµ Q => P ®Òu ®óng. Khi ®ã ta nãi m® P => Q t­¬ng ®­¬ng víi m® Q => P L­u ý HS c¸c tr­êng hîp kh¸c kh¸c kh«ng gäi lµ mÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng. LÊy VD vÒ hai mÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng. Yc HS tù lÊy VD vÒ hai m® Ghi nhí c¸ch cho mét m® t­¬ng ®­¬ng . Suy nghÜ t×m VD MÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng NÕu c¶ hai m® P => Q vµ Q => P ®Òu ®óng ta nãi r»ng P vµ Q lµ hai mÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng. KÝ hiÖu: vµ ®äc lµ: P t­¬ng ®­¬ng Q, hoÆc P lµ ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó cã Q, hoÆc P khi vµ chØ khi Q
Xem thêm

148 Đọc thêm

SANG KIEN KINH NGHIEM MENH DE QUAN HE

SANG KIEN KINH NGHIEM MENH DE QUAN HE

PhÇn néi dung PhÇn 1: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ mÖnh ®Ò quan hÖ vµ ®¹i tõ quan hÖ Tiếng Anh cã 2 lo¹i c©u : C©u ®ơn gi¶n: là c©u cã mét thµnh phÇn vµ chØ cÇn nh­ vËy c©u còng cã ®ñ nghÜa . C©u phøc hîp : lµ lo¹i c©u cã hai thµnh phÇn ( hai mÖnh ®Ò) chÝnh phô nèi víi nhau b»ng mét tõ gäi lµ ®¹i tõ quan hÖ . MÖnh ®Ò quan hÖ trong tiÕng anh gåm cã ba lo¹i sau: + MÖnh ®Ò quan hÖ x¸c ®Þnh ( defining). + MÖnh ®Ò quan hÖ kh«ng x¸c ®Þnh ( nondefining). + MÖnh ®Ò quan hÖ liªn hîp ( connective). Trong ch­¬ng tr×nh tiÕng anh líp 10 ban c¬ b¶n th× c¸c em häc sinh ®­îc häc c¶ ba lo¹i mÖnh ®Ò quan hÖ lµ mÖnh ®Ò quan hÖ x¸c ®Þnh , mÖnh ®Ò quan hÖ kh«ng x¸c ®Þnh vµ mÖnh ®Ò quan hÖ liªn hîp hay nèi tiÕp. Trong s¸ng kiÕn kinh nghiÖm nµy, t«i muèn cung cÊp cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ mÖnh ®Ò quan hÖ ®Ó häc sinh cã thÓ lµm tèt d¹ng bµi tËp liªn quan ®Õn mÖnh ®Ò quan hÖ. Do ®ã häc sinh cÇn ph¶i n¾m ®­îc mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n sau ®©y: A. MÖnh ®Ò quan hÖ x¸c ®Þnh h¹n ®inh. I. §Þnh nghÜa. MÖnh ®Ò quan hÖ x¸c ®Þnh ®øng sau danh tõ ch­a ®­îc x¸c ®Þnh, nã thªm mét th«ng tin cÇn thiÕt cho danh tõ ®øng tr­íc vµ kh«ng thÓ bá ®i ®­îc. Truíc vµ sau mÖnh ®Ò quan hÖ th× kh«ng cã dÊu phÈy. Ex: The man who told me this refused to give me his name. Trong c©u nµy “who told me this” lµ mÖnh ®Ò quan hÖ. II. C¸ch dïng. MÖnh ®Ò quan hÖ x¸c ®Þnh th­êng ®­îc dïng theo sau: + The + Noun. + AAN + Noun. + Danh tõ sè nhiÒu kh«ng cã the. + §¹i tõ ( all, none, anybody, those….) Ex: The book is about a girl who falls in love . III. C¸c lo¹i ®¹i tõ quan hÖ trong mÖnh ®Ò quan hÖ x¸c ®Þnh vµ c¸c h×nh thøc cña chóng. Chñ ng÷ T©n ng÷ Së h÷u. Cho ng­êi: Who That Who Whom That. Whose. Cho vËt: Which That. Which That Whose Of Which.
Xem thêm

15 Đọc thêm

Luận văn: Vận dụng phối hợp các phương pháp nhận thức vật lý với dạy học giải quyết vấn đề chương VII “ Chât rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể ” vật lý 10 nâng cao

LUẬN VĂN: VẬN DỤNG PHỐI HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP NHẬN THỨC VẬT LÝ VỚI DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHƯƠNG VII “ CHÂT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ ” VẬT LÝ 10 NÂNG CAO

NỘI DUNG Chƣơng 1: Cơ sở lí luận của việc phối hợp các phƣơng pháp nhận thức Vật lí với dạy học giải quyết vấn đề 1.1 Phƣơng pháp nhận thức Vật lí ....................................................................5 1.1.1 Phƣơng pháp nhận thức khoa học ...............................................................5 1.1.2. Phƣơng pháp nhận thức Vật lí và phƣơng pháp dạy học Vật lí..................8 1.1.3. Các phƣơng pháp nhận thức thƣờng gặp trong nghiên cứu Vật lí ..............9 1.1.3.1. Phƣơng pháp tƣơng tự..................................................................................9 1.1.3.2. Phƣơng pháp giả thuyết................................................................................9 1.1.3.3. Phƣơng pháp mô hình hóa .........................................................................10 1.1.3.4. Phƣơng pháp thí nghiệm tƣởng tƣợng .......................................................10 1.1.3.5. Phƣơng pháp thực nghiệm .........................................................................11 1.2. Dạy học giải quyết vấn đề trong môn Vật lí ..............................................11 1.2.1. Kh¸i niÖm d¹y häc giải quyết vấn đề........................................................11 1.2.2. VÊn ®Ò vµ t×nh huèng cã vÊn ®Ò trong d¹y häc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò..............12 1.2.3. CÊu tróc cña d¹y häc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò.................................................... 15 1.2.4. C¸c ®iÒu kiÖn ®Ó triÓn khai d¹y häc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò...............................17 1.2.5. C¸c møc ®é cña d¹y häc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ................................................17 1.2.6. C¸c ph-¬ng ph¸p h-íng dÉn häc sinh gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ...........................20 1.2.6.1. Ph-¬ng ph¸p h-íng dÉn t×m tßi quy vÒ kiÕn thøc, ph-¬ng ph¸p ®· biÕt ...20 1.2.6.2 Ph-¬ng ph¸p h-íng dÉn t×m tßi s¸ng t¹o tõng phÇn ..................................22 1.2.6.3 Ph-¬ng ph¸p h-íng dÉn t×m tßi s¸ng t¹o kh¸i qu¸t ...................................22 2 1.2.7. VËn dông d¹y häc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trong c¸c lo¹i bµi häc vËt lý…….23 1.2.7.1. Bà i häc x©y dùng tri thøc míi……………………………………….23 1.2.7.2. Bµi häc thùc hµnh thÝ nghiÖm vËt lý ……………………….... 24 1.2.7.3. Bµi häc bµi tËp vËt lý ………………………………………………….25 1.3. Phối hợp các phƣơng pháp nhận thức Vật Lý với định hƣớng dạy học giải quyết vấn đề……………………………………………………….26 1.3.1. Khả năng vận dụng các phƣơng pháp nhận thức Vật lí vào dạy học Vật lí.........................................................................................26 1.3.1.1. Phƣơng pháp đo đạc ………………………………………………….26 1.3.1.2. Phƣơng pháp quan sát ………………………………………………..27 1.3.1.3. Phƣơng pháp thực nghiệm…………………………………………….27 1.3.1.4. Phƣơng pháp mô hình hóa……………………………………………28
Xem thêm

87 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG

THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 Môn Vật lí – Đề số 03 Th ầy Đặ ng Vi ệt Hùng – Hocmai.vn Cho bi ết: h ằng s ố Pl ăng h = 6,625.10 –34 J.s; độ l ớn điện tích nguyên t ố e = 1,6.10 –19 C; t ốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8 ms; s ố Avôga đrô NA = 6,02.10 23 mol –1. Câu 1. M ột con l ắc lò xo nếu treo vào đầu d ưới c ủa m ột l ực k ế lò xo r ồi kích thích cho con l ắc dao độ ng v ới biên độ A thì l ực đàn h ồi c ực ti ểu và c ực đạ i quan sát được trên l ực k ế l ần l ượt là 0 và F max . N ếu đem con l ắc lò xo đó treo tr ực ti ếp vào m ột điểm c ố đị nh trên giá không còn l ực k ế rồi kích thích dao động điều hòa v ới biên độ A thì l ực đàn h ồi tác d ụng lên giá treo sẽ A. v ẫn gi ữ nguyên nh ư c ũ. B. có giá tr ị c ực đại t ăng và giá tr ị c ực ti ểu không đổ i C. có giá tr ị c ực đạ i gi ảm và giá tr ị c ực ti ểu không đổi D. có giá tr ị c ực đạ i và c ực ti ểu đề u tăng Câu 2. Con l ắc đơn treo vào tr ần c ủa m ột thang máy c ủa m ột tòa nhà cao t ầng. Khi thang máy đi lên nhanh dần đề u, chu k ỳ dao độ ng nh ỏ c ủa con l ắc là T 1. Khi thang máy đi xu ống ch ậm d ần đề u, chu k ỳ dao độ ng nh ỏ c ủa con l ắc là T 2. Khi thang máy chuy ển độ ng th ẳng đề u, chu k ỳ dao độ ng nh ỏ c ủa con l ắc là T 3. So sánh nào sau đây là đúng? A. T 1 = T 2 < T 3. B. T 1 = T 2 > T 3. C. T 1 > T 3 > T 2. D. T 1 < T 3 < T 2. Câu 3. Một m ạch dao độ ng LC lí t ưởng c ủa m ột máy thu có độ t ự c ảm không đổ i đang b ắt được sóng vô tuy ến. N ếu t ăng điện dung c ủa t ụ điện lên 9 l ần thì t ần s ố c ủa sóng vô tuy ến thu được s ẽ A. t ăng lên 3 l ần B. gi ảm đi 3 l ần C. t ăng lên 9 l ần D. giảm đi 9 l ần Câu 4. Trên m ặt thoáng ch ất l ỏng có hai ngu ồn sóng k ết h ợp dao động cùng pha, cách nhau 18 cm. Sóng trên m ặt ch ất l ỏng có b ước sóng là λ = 4 cm. T ại m ột th ời điểm t, trên đoạn n ối hai ngu ồn, ph ần t ử t ại trung điểm nhô lên cao nh ất. Lúc đó, s ố ph ần t ử nhô lên cao nh ất trên đoạn n ối hai ngu ồn là A. 4 B. 5 C. 8 D. 9 Câu 5. Ch ọn câu phát bi ểu đúng khi nói v ề các lo ại quang ph ổ. A. Ch ỉ có nguyên t ử hi đro phát ra được quang ph ổ v ạch phát x ạ có các v ạch màu thu ộc vùng ánh sáng nhìn th ấy. B. Các v ạch t ối trong quang ph ổ vạch h ấp th ụ c ủa m ột ch ất khí không cùng vị trí so v ới các v ạch màu trong quang ph ổ v ạch phát x ạ c ủa ch ất khí đó. C. Quang ph ổ liên t ục c ủa các ch ất nóng sáng đề u không thay đổi theo nhi ệt độ và không ph ụ thu ộc thành ph ần c ấu t ạo c ủa ngu ồn sáng. D. Các v ạch trong quang ph ổ v ạch h ấp th ụ là các v ạch t ối trên nền c ủa m ột quang ph ổ liên t ục Câu 6. Cho hai ch ất điểm dao độ ng điều hòa cùng ph ươ ng, cùng t ần s ố, có ph ươ ng trình dao động t ươ ng ứng lệch pha nhau m ột góc π. Có th ể k ết lu ận r ằng A. Hai ch ất điểm luôn chuy ển độ ng không cùng chi ều. B. Trung điểm c ủa đoạn n ối hai ch ất điểm hoàn toàn không dao động C. Hai ch ất điểm không cùng lúc đi qua v ị trí cân b ằng. D. Hai dao động không th ể cùng g ốc th ời gian. Câu 7. Sóng vô tuy ến và sóng âm cùng có đặc điểm chung là A. cùng bản ch ất sóng điện t ừ vì sóng vô tuy ến có th ể truy ền âm thanh đi xa. B. tốc độ truy ền c ủa chúng đề u ph ụ thu ộc môi tr ường truy ền. C. không th ể truy ền trong chân không. D. tốc độ truy ền c ủa chúng l ớn nh ất khi ở trong ch ất chân không. Câu 8. Một v ật th ực hi ện đồ ng th ời hai dao độ ng điều hòa cùng ph ươ ng, cùng t ần s ố có ph ươ ng trình: x1 = A1cos(20t + π6) (cm; s) và x 2 = 6cos(20t + 2 π3) (cm; s). Bi ết t ốc độ c ực đạ i c ủa v ật là 200 cms. Biên độ A1 có giá tr ị là A. 14 cm. B. 10 cm. C. 6 cm. D. 8 cm.
Xem thêm

9 Đọc thêm

KHÁCH HÀNG CŨ KHÁCH HÀNG MỚI AI QUAN TRỌNG HƠN

KHÁCH HÀNG CŨ KHÁCH HÀNG MỚI AI QUAN TRỌNG HƠN

Khách hàng cũ và m i - ai quan tr ng h n?ớ ọ ơKhách hàng cũ và m i – ai quan tr ng h n? Câu tr l i ph thu c vào các m c tiêu kinhớ ọ ơ ả ờ ụ ộ ụ doanh c a m i công ty. N u mu n đ t m c tăng tr ng l i nhu n nhanh chóng trongủ ỗ ế ố ạ ứ ưở ợ ậ m t th i gian ng n, b n nên chú tr ng vào vi c ti p c n khách hàng m i. Trong tr ngộ ờ ắ ạ ọ ệ ế ậ ớ ườ h p m c tiêu c a công ty là duy trì m c tăng tr ng l i nhu n hàng năm n đ nh trongợ ụ ủ ứ ưở ợ ậ ổ ị kho ng t 10 đ n 20%, vi c c ng c các m i quan h cũ s d dàng h n. ả ừ ế ệ ủ ố ố ệ ẽ ễ ơ H u h t các ch doanh nghi p đ u cho r ng khách hàng trung thành và các giao d chầ ế ủ ệ ề ằ ị l p đi l p l i chính là c s v ng ch c nh t t o nên s thành công n đ nh và b nặ ặ ạ ơ ở ữ ắ ấ ạ ự ổ ị ề v ng c a công ty h . Lý do r t rõ ràng: chi phí đ t o ra giao d ch v i khách hàng cũữ ủ ọ ấ ể ạ ị ớ th p h n nhi u so v i tìm ki m nh ng khách hàng m i. Đi u này mang đ n cho côngấ ơ ề ớ ế ữ ớ ề ế ty s thu n l i trong vi c m rông quy mô kinh doanh, đ u t vào các ho t đ ng khácự ậ ợ ệ ở ầ ư ạ ộ nh m thu l i nhi u h n. ằ ợ ề ơLi u nguyên lý này có còn gi nguyên giá tr đúng đ n? Câu tr l i là có, trongệ ữ ị ắ ả ờ tr ng h p tăng tr ng l i nhu n m i năm đ c duy trì m c 20%. B n ch c n nườ ợ ưở ợ ậ ỗ ượ ở ứ ạ ỉ ầ ỗ l c t p trung vào vi c làm tăng doanh s bán ra cho các khách hàng “top” c a công ty,ự ậ ệ ố ủ m c l i nhu n này hoàn toàn có th đ m b o t năm này qua năm khác. ứ ợ ậ ể ả ả ừNh ng t i sao l i ph i d ng l i con s 20% ? Có th đ t đ c m c tăng tr ngư ạ ạ ả ừ ạ ở ố ể ạ ượ ứ ưở nhanh h n và nhi u h n hay không? S tăng tr ng t, đ t phá ch ng h n? 50%,ơ ề ơ ự ưở ồ ạ ộ ẳ ạ 100% ho c h n, t i sao không? Đ t o ra s tăng tr ng đó, công ty không th ch d aặ ơ ạ ể ạ ự ưở ể ỉ ự vào m t s l ng khách hàng trung thành nh t đ nh mà s ph i c n thêm nhi u và th tộ ố ượ ấ ị ẽ ả ầ ề ậ nhi u nh ng khách hàng m i n a.ề ữ ớ ữTheo k t qu nghiên c u g n đây c a chuyên gia phát tri n s n ph m Doug Hallế ả ứ ầ ủ ể ả ẩ (c u giám đ c th ng hi u P&amp;G – tác gi cu n “Meaningful Marketing”), đ i v i sự ố ươ ệ ả ố ố ớ ự tăng tr ng l i nhu n nhanh chóng c a công ty, t m quan tr ng c a m t khách hàngưở ợ ậ ủ ầ ọ ủ ộ m i g p 2,8 l n so v i khách hàng cũ. Đ hi u rõ h n, b n có th t tr l i câu h iớ ấ ầ ớ ể ể ơ ạ ể ự ả ờ ỏ sau : M i khách hàng chi bao nhiêu ti n đ s d ng s n ph m hay d ch v c a công tyỗ ề ể ử ụ ả ẩ ị ụ ủ b n? Li u h có th chi g p đôi s ti n đó hay không? N u câu tr l i là có, b n cóạ ệ ọ ể ấ ố ề ế ả ờ ạ th đ t đ cể ạ ượ m c l i nhu n là 100%ứ ợ ậ t nh ng khách hàng cũ này. Tuy nhiên, khừ ữ ả năng này li u có kh thi? C cho là kh thi, có l cũng ch đ c duy trì trong m t nămệ ả ứ ả ẽ ỉ ượ ộ là t i đa.
Xem thêm

8 Đọc thêm

SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY ĐỘI TUYỂN MÔN TIN HỌC

SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY ĐỘI TUYỂN MÔN TIN HỌC

Môc lôcTiªu ®Ò TrangA.§Æt vÊn ®Ò 2I.Lêi nãi ®Çu 2II. Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò 2B. Ph­¬ng ph¸p gi¶i quyÕt 3I. C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn 31. §èi t­îng häc sinh tham gia ®éi tuyÓn 32. Giai ®o¹n luyÖn tËp 33. Thµnh phÇn gi¸o viªn tham gia gi¶ng d¹y 44. Ph­¬ng ph¸p s­ ph¹m 5II. Thùc hiÖn s­ ph¹m 61. Bµi häc kinh nghiÖm 62. BiÖn ph¸p ®æi míi cô thÓ 7C. KÕt luËn 10

9 Đọc thêm

DAP AN THCS CA NHAN 2014

DAP AN THCS CA NHAN 2014

Hä vµ tªn : ................................................................................................................... Sè b¸o danh : ............................................................................................................ §Ò bµi: BiÕt r»ng T = 1,9565656... (viÕt liªn tôc hai ch÷ sè 56). a) TÝnh 1000T − 10T. b) Tõ ®ã biÓu diÔn T d−íi d¹ng mét ph©n sè a (a,b ) b ∈ . §¸p sè: a) ……………….... b) ………………… olympic to¸n tuæi th¬ toμn quèc 2014 thcs ®Ò thi tiÕp søc ®ång ®éi Tæng thêi gian lµm c¶ 6 bµi (mçi bµi 2 c©u) lµ 30 phót. bµi 2 Hä vµ tªn : ................................................................................................................... Sè b¸o danh : ............................................................................................................ §¸p sè: a) ……………….... b) ………………… Gi¸m kh¶o (KÝ vµ ghi râ hä tªn) §iÓm sè: a) ………………… b) ………………... §Ò bµi: Cho ABCD lµ h×nh vu«ng c¹nh b»ng 1. BiÕt EFC lµ tam gi¸c ®Òu vµ chiÒu dµi c¹nh AE lµ a
Xem thêm

1 Đọc thêm

de thi THCS dong doi 2014

DE THI THCS DONG DOI 2014

Hä vµ tªn : ................................................................................................................... Sè b¸o danh : ............................................................................................................ §Ò bµi: BiÕt r»ng T = 1,9565656... (viÕt liªn tôc hai ch÷ sè 56). a) TÝnh 1000T − 10T. b) Tõ ®ã biÓu diÔn T d−íi d¹ng mét ph©n sè a (a,b ) b ∈ . §¸p sè: a) ……………….... b) ………………… olympic to¸n tuæi th¬ toμn quèc 2014 thcs ®Ò thi tiÕp søc ®ång ®éi Tæng thêi gian lµm c¶ 6 bµi (mçi bµi 2 c©u) lµ 30 phót. bµi 2 Hä vµ tªn : ................................................................................................................... Sè b¸o danh : ............................................................................................................ §¸p sè: a) ……………….... b) ………………… Gi¸m kh¶o (KÝ vµ ghi râ hä tªn) §iÓm sè: a) ………………… b) ………………... §Ò bµi: Cho ABCD lµ h×nh vu«ng c¹nh b»ng 1. BiÕt EFC lµ tam gi¸c ®Òu vµ chiÒu dµi c¹nh AE lµ a
Xem thêm

3 Đọc thêm

GIÁO ÁN TỰ CHỌN ĐẠI SỐ 10

GIÁO ÁN TỰ CHỌN ĐẠI SỐ 10

giáo án tự chọn đại số 10 chuẩn. năm học 2016 2017 TiÕt 1 : Ký kiÓm tra: Ngµy so¹n:1982016 LUYỆN TẬP MÖnh ®Ò I. Môctiªu: 1.VÒ kiÕn thøc: Kh¸i niÖm mÖnh ®Ò. Ph©n biÖt ®­îc c©u nãi th«ng th­êng vµ mÖnh ®Ò. MÖnh ®Ò phñ ®Þnh lµ g× ? LÊy vÝ dô. MÖnh ®Ò kÐo theo lµ gi ? LÊy vÝ dô MÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng lµ g× ? Mèi quan hÖ gi÷a mÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng vµ mÖnh ®Ò kÐo theo. 2.VÒ kü n¨ng:
Xem thêm

68 Đọc thêm

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI B TỪ 2010 ĐẾN 2016

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI B TỪ 2010 ĐẾN 2016

(x, y ∈ R).√√4x2 − y 2 + x + 4 = 2x + y + x + 4y√x 2 − x2 dx.I=0Ca‚u 5 (1,0 ÒieÂm). Cho hÏnh cho˘p S.ABCD co˘ Òa˘y la¯ hÏnh vuo‚ng caÔnh a, maÎt be‚n SAB la¯ tam gia˘cÒe‡u va¯ naËm trong maÎt pha˙ng vuo‚ng go˘c vÙ˘i maÎt pha˙ng Òa˘y. TÌnh theo a the tÌch cu˚a kho·i cho˘pS.ABCD va¯ khoa˚ng ca˘ch tˆ¯ ÒieÂm A Òe·n maÎt pha˙ng (SCD).Ca‚u 6 (1,0 ÒieÂm). Cho a, b, c la¯ ca˘c so· thˆÔc dˆÙng. TÏm gia˘ trÚ lÙ˘n nha·t cu˚a bieÂu thˆ˘c49P =√−.222a +b +c +4(a + b) (a + 2c)(b + 2c)II. PHA¿N RIE¬NG (3,0 ÒieÂm): ThÌ sinh chÊ ÒˆÙÔc la¯m mo‰t trong hai pha‡n (pha‡n A hoaÎc pha‡n B)A. Theo chˆÙng trÏnh ChuaÂnCa‚u 7.a (1,0 ÒieÂm). Trong maÎt pha˙ng vÙ˘i he‰ toÔa Òo‰ Oxy, cho hÏnh thang ca‚n ABCD co˘ hai ÒˆÙ¯ngche˘o vuo‚ng go˘c vÙ˘i nhau va¯ AD = 3BC. —ˆÙ¯ng tha˙ng BD co˘ phˆÙng trÏnh x + 2y − 6 = 0 va¯ tamgia˘c ABD co˘ trˆÔc ta‚m la¯ H(−3; 2). TÏm toÔa Òo‰ ca˘c ÒÊnh C va¯ D.Ca‚u 8.a (1,0 ÒieÂm). Trong kho‚ng gian vÙ˘i he‰ toÔa Òo‰ Oxyz, cho ÒieÂm A(3; 5; 0) va¯ maÎt pha˙ng
Xem thêm

33 Đọc thêm

ĐỔI MỚI SINH THÁI TRONG CHUỖI CUNG ỨNG ECO-INNOVATION IN THE SUPPLY CHAIN

ĐỔI MỚI SINH THÁI TRONG CHUỖI CUNG ỨNG ECO-INNOVATION IN THE SUPPLY CHAIN

CÁC D Ự ÁN LIÊN QUAN Đ Ế N V Ậ N T Ả I CHI Ế M 10% V Ố N Đ Ầ U T Ư NH Ư NG CH Ỉ Đ EM L Ạ I L Ợ I Ứ NG T ƯƠ NG Đ ƯƠ NG V Ớ I VI Ệ C GI Ả M 2% TRANG 12 TRANG 13 SO SÁNH VỀ VIỆC PHÂN BỔ VỐN[r]

35 Đọc thêm

BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC MÁC

BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC MÁC

BÀY TỎ TÌNH CẢM TIẾC TH ƯƠ ƯƠ NG VÔ HẠN CỦA NG VÔ HẠN CỦA NHỮNG NHỮNG NG NG Ư Ư ỜI CỘNG SẢN TR ỜI CỘNG SẢN TR Ư Ư ỚC SỰ RA ỚC SỰ RA Đ Đ I CỦA I CỦA CÁC MÁC CÁC MÁC B.. CA NGỢI CÔNG LAO T[r]

19 Đọc thêm

báo cáo thực tập công ty cổ phần dầu thực vật Tân Bình

BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TÂN BÌNH

Pho¯ng ta¯i chÌnh ke· toa˘n: qua˚n ly˘ ta¯i chÌnh thˆÔc hie‰n ca˘c nghie‰p vuÔ ke· toa˘n ta¯i chÌnh, thu chi Òu˘ng nguye‚n taÈc, thˆÔc hie‰n ba˘o ca˘o tÏnh hÏnh ta¯i chÌnh cho ban gia˘m Òo·c va¯ ca·p tre‚n theo quy ÒÚnh. Pho¯ng tie‚u thuÔ: Giu˘p ban gia˘m Òo·c hoaÔch ÒÚnh ca˘c ke· hoaÔch, ÒÚnh chie·n lˆÙÔc marketing, qua˚n ly˘ va¯ chÊ huy to chˆ˘c tie·p thÚ Òa‚y la¯ kha‚u huye·t maÔch cu˚a co‚ng ty, to chˆ˘c thu tha‰p tho‚ng tin tÏnh hÏnh bie·n Òo‰ng cu˚a thÚ trˆÙ¯ng Òo‡ng thÙ¯i la¯m ca˘c co‚ng ta˘c dˆÔ ba˘o nhu ca‡u thÚ trˆÙ¯ng, ke·t hÙÔp vÙ˘i ca˘c pho¯ng ke· hoaÔch ba˘o ca˘o cho ban gia˘m Òo·c tÏm hˆÙ˘ng gia˚i quye·t.
Xem thêm

59 Đọc thêm

ĐỀ TÀI CÔNG NGHỆ LÊN MEN TRUYỀN THỐNG TƯƠNG MISO

ĐỀ TÀI CÔNG NGHỆ LÊN MEN TRUYỀN THỐNG TƯƠNG MISO

thủy phân nguyên liệu thô.+ Thông số công nghệ: Nhiệ độ : 30 -350C ộươ đối: 95%Nếu lệch khỏi khoảng nhiệt này, sẽ cản trở koji nấm mốc phát triển và kết quảtạo ra koji chấ lượng kém bởi s xâm nhập của vi sinh vật không mong muốn.Nấm mốc koji Miso nên sản xuất nhi u amylase dạng thủy phân thay thế choamylase dạ l q p, đặc biệt cho miso trắng hoặso koj ă s ất cao khác.Amylase dạng liquip hoạ động mạnh trong mốc koji làm miso m m, s n sệt. Nếuthiếu amylase thủy phân sẽ dẫ đến cấu trúc thô, vị ngọ ké .lase được sinhoora bởi koji ở nhiệ độ cao 40ao ơ ở nhiệ độ thấp 30 C. Vì vậy, mốc koji nênủ ở nhiệ độ 35-38o để có hoạ động amylase cao.ă ứ vào pH tố ư , ó 3 loại protease trong mẻ cấy koji: acid (pH= 3),trung tính (pH= 6-7), và ki m (pH= 8-10). Hoạ độ pro ease ă lk pgiảm xuống. Protease acid và trung tính ảưở đến s thủy phân protein tronghầu hết các loại miso. Protease trung tính, một loại vai trọng nhất hoạ động ởbước phối trộn quanh pH=6. Nhiệ độ tốt nhất cho việ đ u chế koji với hoạ độngprotease mạnh là 30oC thay vì 40oC.ậđã được hấp í đò hỏi kỹ thuật nhào trộn thành khối ở 60oC.Vớlượ
Xem thêm

27 Đọc thêm

THUE MAY PHOTOCOPY GIA SIEU RE

THUE MAY PHOTOCOPY GIA SIEU RE

Có cổng kết nối chuẩn: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0. Chọn thêm: 1000BASE-TCó thể nâng cấp thêm FaxThuê máy photocopy giá siêu rẻGiá siêu rẻ nhưng đảm bảo các chức năng của chúng, dướ i đây sẽ là một vài máy photocopy kèm theo giá thuêhàng thángDòng máy Ricoh Aficio MP 4002:0Máy mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, chính hãng Ricoh. Có chứng nhận chất lượng (CQ), chứng nhận xuấtxứ (CO) rõ ràng.55kw. Quý khách chỉ việc bỏ ra 1.500.000đ cho mỗi tháng là đã có đượ c 5000 bản copy/inhoặc ưu đãi hơn 3,5 triệu mỗi tháng quý khách có ngay 20.000 bản inDòng máy photocopy A0: Ricoh Aficio W240:Chỉ 6 triệu mỗi tháng bạn có ngay 1,500 métHoặc 8 triệu là bạn có 2,500 mét mỗi thángPhương thức đặt thuê và hình thức thanh toánLiên hệ theo hotline 0962.334.949 hoặc để lại thông tin của quý khách tại website:mayphotobongsen.vn (chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay), trao đổi nhu cầu và mục đích sử dụng máy photoChúng tôi sẽ tư vấn và đưa ra phương án tối ưu nhất cho khách hàngQuý khách cung cấp thông tin và ký kết hợ p đồngNhân viên kỹ thuật giao máy, cài đặt và hướ ng dẫn sử dụngCam kết của Bông Sen về dịch vụ cho thuê máy photocopy giá siêu rẻMáy photo hoạt động tốt nhất, êm, không gây tiếng ồn, đáp ứng nhu cầu công việc của quý kháchVận chuyển, giao hàng, cài đặt hoàn toàn miễn phí trong địa bàn Hà Nội.
Xem thêm

Đọc thêm

Giáo trình HPLC (sắc ký lỏng ao áp)

GIÁO TRÌNH HPLC (SẮC KÝ LỎNG AO ÁP)

Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) ra đời năm 19671968 trên cơ sở phát triển và cải tiến từ phương pháp sắc ký cột cổ điển. HPLC là một phương pháp chia tách trong đó pha động là chất lỏng và pha tĩnh chứa trong cột là chất rắn đã được phân chia dưới dạng tiểu phân hoặc một chất lỏng phủ lên một chất mang rắn, hay một chất mang đã được biến bằng liên kết hóa học với các nhóm chức hữu cơ. Phương pháp này ngày càng được sử dụng rộng rãi và phổ biến vì nhiều lý do: có độ nhạy cao, khả năng định lượng tốt, thích hợp tách các hợp chất khó bay hơi hoặc dễ phân hủy nhiệt. Phạm vi ứng dụng của phương pháp HPLC rất rộng, như phân tích các hợp chất thuốc trừ sâu, thuốc kháng sinh, các chất phụ gia thực phẩm trong lĩnh vực thực phẩm, dược phẩm, môi trường…
Xem thêm

166 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thờigian hữu dụng ước tính.Tài sản cố định vô hình và khấu haoTài sản cố định vô hình của Công ty bao gồm quyền sử dụng đất có thời hạn và phầnmềm máy vi tính.Tài sản cố định vô hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gianhữu dụng ước tínhNgoại tệCác nghiệp vụ phát sinh bằng các loại ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phátsinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được hạch toán vào Báocáo Kết quả hoạt động kinh doanh.Số dư các tài sản bằng tiền và công nợ phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúcniên độ kế toán được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày này. Chênh lệch tỷ giá phát sinh dođánh giá lại các tài khoản này được hạch toán theo hướng dẫn tại thông tư số201/2009/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2009 và thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày10/02/2011của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanhnghiệp. Theo đó, đối với chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do việc đánh giá lại số dưcuối năm là: tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập báo cáotài chính thì không hạch toán vào chi phí hoặc thu nhập mà để số dư trên báo cáo tàichính, đầu năm sau ghi bút toán ngược lại để xoá số dư. Hướng dẫn tại thông tư nói trêncủa Bộ Tài chính có sự khác biệt căn bản với những quy định hiện hành của Chuẩn mựcKế toán Việt Nam số 10 “Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái”.Ghi nhận doanh thu và chi phíDoanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy vàCông ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này. Doanh thu bán hàngđược ghi nhận khi giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua đồng thời xác địnhđược chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.Giá vốn bán hàng được ghi nhận và tập hợp theo giá trị và số lượng thành phẩm, hànghóa, vật tư xuất bán cho khách hàng, phù hợp với doanh thu ghi nhận trong kỳ.Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh phát sinh có liên quan đến việc hình thành doanh
Xem thêm

12 Đọc thêm

Cùng chủ đề