CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP " NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG TRÊN THỊ TRƯỜNG MẠNG DI ĐỘNG " DOCX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP " NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG TRÊN THỊ TRƯỜNG MẠNG DI ĐỘNG " DOCX":

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

Bên cạnh những mặt tích cực của thời kỳ hội nhập kinh t ế quốc tế mang lại, mặt trái của nền kinh tế hiện nay ã có những ảnh hưởng tiêu cực ến các vấnề ạo ức, luân lý, ịnh hướng giá trị, thế giới quan, nhân sinh quan, l ối sống vàvăn hóa giao ti ếp... của nhiều tầng lớp trong x ã hội, trong ó có thế hệ trẻ - họcsinh các trường phổ thông. Khi nói ến học sinh trong các nhà trường phổ thông, tức là nói ến thế hệ trẻ ang nắm trong tay tri thức cùng với những hiểu biết tiếnbộ về xã hội nói chung v à sự phát triển của ất nước nói riêng. Họ chính là chủnhân tương lai của ất nước, là lực lượng tham gia vào quá trình phát triển kinh tế xã hội.Trong Ngh quy ết Trung ương II kh óa VIII kh ẳng ịnh: “ Muốn ti ến h ànhcông nghiệp hóa, hiện ại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục và ào tạo,phát huy ngu ồn lực con ng ười, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh, b ền vững”.Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) ngày 04/11/2013 về ổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và ào tạoã nêu: "Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện ạihóa, xã h ội hóa, dân ch ủ hóa, h ội nh ập qu ốc t ế, thích ứng v ới n ền kinh t ế th trường ịnh hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển giáo d ục g ắn v ới phát triển khoa h ọcvà công ngh ệ, t ập trung vào nâng cao ch ất l ượng, ặc bi ệt ch ất l ượng giáo d ụcạo ức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành ể một mặt á p ứng yêu cầu phát tri ển kinh t ế - xã h ội, ẩy m ạnh công nghi ệp hóa, hi ện ại hóa ất nước,ảm bảo an ninh qu ốc phòng; M ặt khác ph ải chú tr ọng th ỏa mãn nhu c ầu phát triển của mỗi người học, những người có năng khiếu ược phát triển tài năng".Vậy có thể nói, trong nền kinh tế toàn cầu như hiện nay và nhất là khi ViệtNam ã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) với nhiều thời cơ và tháchthức, giáo dục và ào tạo nước nhà lại càng cần ổi mới mạnh mẽ cho phù hợp với thời ại. Đại h ội Đảng kho á X ã kh ẳng ịnh: “ Con ng ười l à v ốn qu ý nh ất”;Giáo dục và ào tạo, khoa học và công nghệ ược coi là “Quốc sách hàng ầu”. Mục tiêu giáo dục của nước ta ã ược ghi nhận tại Luật Giáo dục là: “Đào tạo con
Xem thêm

Đọc thêm

Tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp docx

TẦM QUAN TRỌNG CỦA KỸ NĂNG GIAO TIẾP DOCX

Phong c ùa thu mang nh ên nhiên Trung Qu ìn qua tâm tr ph ên hiu h và r B phong c àu s ình kh và âm thanh, t ên s hình cho th tr ình hi Ph.. Tâm tr l ình c Cô chu nh ên tâm.[r]

4 Đọc thêm

công thức tài chính doanh nghiệp cực hay

CÔNG THỨC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CỰC HAY

chặt chẽ đến doanh thu. Tài sản % Nguồn vốn % - Tiền - Phải trả nhà cung cấp - Phải thu - Phải nộp ngân sách - Vật tư hàng hóa - Phải trả CNV - TSLĐ khác A% B% Ỵ Nhu cầu vốn bổ sung kỳ KH: Delta S x(A%-B%)=C Ỵ Nếu DL DT (ROS) không thay đổi (g%) LN TT = DT 1 x g% LNST = LN TT x(1-T%) LNCL sau khi chia lãi CP = D Ỵ Nhu cầu VLĐ kỳ B/c cần tăng = C – D 2- PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO BẰNG CHỈ TIÊU ĐẶC TRƯNG: Doanh thu = A Vòng quay tổng vốn = a = DT/ Vốn SX ỴVốn SX = DT/a Hệ số nợ = b% = NPT/ Tổng vốn ỴNPT = b x tổng vốn (vốn SX) Nợ NH chiếm % của NPT ỈNợ NH = c% x tổng NPT
Xem thêm

7 Đọc thêm

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG MC CDMA 6

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG MC CDMA 6

nghệ truyền dẫn OFDM và đa truy nhập CDMA. Với những ưu điểm nổi trội ,MC-CDMA là một trong những công nghệ đa truy nhập chủ yếu của thông tin di động 4G, nên vấn đề điều khiển công suất rất quan trọng. Trong chương 4 chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về một số kỹ thuật điều khiển công suất được ứng dụng trong hệ thống MC-CDMA. Chương 4 ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG MC-CDMA 4.1 Giới thiệu chương Chương này đề cập đến ba thuật toán điều khiển công suất hướng lên: Điều khiển công suất bước cố định (fixed-step power control), điều khiển công suất đa mức (multi-level power control), điều khiển công suất với giải thuật dự đoán fading. Bên cạnh đó, phương pháp điều chế thích nghi cũng được đề xuất để cải thiện chất lượng BER trong hệ thống MC-CDMA, phương pháp này cũng được xem là một phương pháp điều khiển công suất. 4.2 Mục đích của điều khiển công suất trong hệ thống MC-CDMA Dung lượng của hệ thống MC-CDMA bị giới hạn bởi nhiễu từ các user khác vì tất cả user trong một cell chia sẻ cùng một băng tần. Hiệu ứng gần –xa và fading làm cho công suất thu được ở trạm gốc của mạng thông tin di động sẽ khác nhau và sự khác nhau này sẽ làm giảm dung lượng hệ thống. Để tăng dung lượng hệ thống, vấn đề hiệu ứng gần-xa và fading cần phải xử lý sao cho công suất tín hiệu từ các máy di động đến trạm gốc như nhau. Để chống lại hiệu ứng gần-xa và fading một cách hiệu quả, điều khiển công suất đường lên chặt chẽ và chính xác nghĩa là công suất từ các máy di động được giữ ở mức nhỏ có thể mà vẫn giữ được chất lượng dịch vụ (QoS: Quatity of Service) là rất cần thiết trong hệ thống. Trong hệ thống MC-CDMA, dữ liệu thông tin được truyền đi trên nhiều băng tần một cách song song mà mỗi băng tần trực giao với các băng còn lại. Nhưng các dữ liệu lại chịu ảnh hưởng kênh truyền khác nhau nên mức công suất thu được ở từng sóng mang phụ sẽ khác nhau ở trạm gốc. Hiệu suất của hệ thống phụ thuộc vào tỉ lệ lỗi ở từng sóng mang phụ. Do đó, suy hao kênh truyền lớn sẽ
Xem thêm

11 Đọc thêm

Nghiên cứu và xây dựng quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy ở Đồng Tháp Mười

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH CANH TÁC ĐAY SẢN XUẤT BỘT GIẤY Ở ĐỒNG THÁP MƯỜI

Kết quả nghiên cứu xây dựng Quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy không chỉ có giá trị về mặt khoa học mà còn có ý nghĩa về thực tiễn rất lớn (tác động đến môi trường, giới, xã hội, phát triển vùng nguyên liệu). Từ các kết quả khoa học và thực tiễn, kính đề nghị Hội đồng khoa học Viện KHKTNN miền Nam công nhận kết quả nghiên cứu là công trình khoa học, cho phép cũng như tạo điều kiện để Trung tâm hoàn chỉnh các thủ tục xin công nhận Quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy là tiến bộ kỹ thuật. 14Lời cám ơn Để hoàn thành đề tài nghiên cứu này, chúng tôi đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, sự hợp tác và tham gia trong suốt thời gian triển khai. Chúng tôi xin trân trọng cám ơn: - Ban Giám đốc, Phòng QLKH & HTQT Viện; BGĐ Trung tâm đã chỉ đạo và tạo điều kiện để nhóm thực hiện hoàn thành tốt đề tài. - Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Thạnh Hóa cùng phối hợp chặt chẽ và cử cán bộ nghiên cứu cùng tham gia trong suốt quá trình thực hiện đề tài. - Lãnh đạo địa phương của 2 xã Thạnh Phú và Bình Hòa Đông đã quan tâm trong quá trình đề tài triển khai. - Đặc biệt. các hộ nông dân ở xã Thạnh Phú và Bình Hòa Đông đã nhiệt tình cộng tác, tạo những điều kiện tốt nhất về đất, con người để đề tài có những kết quả tốt đẹp.
Xem thêm

17 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA GIẢNG VIÊN GIÀ VÀ GIẢNG VIÊN TRẺ

ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA GIẢNG VIÊN GIÀ VÀ GIẢNG VIÊN TRẺ

cuối. Tâm lý giáo dục học đại học GVHD: ThS. Lê Tuyết Ánh Nhóm 4 Trang 7 2. MỐI QUAN HỆ GIẢNG VIÊN TRẺ- GIẢNG VIÊN GIÀ 2.1. Tích cực  Kinh nghiệm chuyên môn được rèn luyện trong nhiều năm giảng dạy và sự mẫu mực từ trải nghiệm cuộc sống tạo nên uy tín của người giảng viên già, từ đó họ có được sự kính trọng của đồng nghiệp và sinh viên là tấm gương cho người trẻ noi theo.  Bằng uy tín, và sự đóng góp giảng viên già sẽ là những người lãnh đạo, người đứng đầu tốt điều khiển hoạt động của cơ quan hay tổ chức.  Giảng viên trẻ mang trong mình nhiệt huyết, tinh thần ham học hỏi nghiên cứu cao tạo ra trong công việc sự năng động và trẻ trung.  Thế mạnh của các giảng viên trẻ là tập trung nghiên cứu khoa học để thay đổi chính họ và thay đổi sự phát triển của tổ chức.  Giảng viên trẻ sẽ là nguồn lực hỗ trợ về các công nghệ mới, hay nói cách khác thế mạnh của họ là làm chủ công nghệ hiện đại. Sự tiếp thu nhanh chóng của những người trẻ là thế mạnh trong việc tiếp nhận công nghệ hay những dự án mới từ bên ngoài. 2.2. Tiêu cực 2.1.1 Mâu thuẫn về quan niệm sống Do được sinh ra và trải qua những thời kỳ khác nhau, nên lối sống của hai lớp thế hệ này sẽ có những khác nhau nhất định. Đất nước chúng ta chỉ mới giải phóng được 38 năm, và trải qua thời kỳ đổi mới 27 năm nên đa phần những GV già là những người đã trải qua thời kỳ chiến tranh và bao cấp của đất nước. Họ sống trong thời kỳ gian khổ và khó khăn, nên những quan niệm về giá trị đồng tiền, chi phí cho cuộc sống của họ khác với lớp trẻ là những người được sống trong thời bình, được sống trong thời kỳ đất nước đang đi lên. Những giảng viên già thường chắt chiu, để dành cho con cháu đời sau, ngược lại lớp trẻ thường
Xem thêm

13 Đọc thêm

Sai lầm của sinh viên và cái lắc đầu của nhà tuyển dụng doc

SAI LẦM CỦA SINH VIÊN VÀ CÁI LẮC ĐẦU CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG

nhận vào vị trí Giám sát Bán hàng của một hãng mỹ phẩm. Thế nhưng, cô phải ngậm ngùi từ chức sau một tháng thử việc vì không thể cáng đáng, và bắt đầu lại từ đầu trong khi các bạn cùng khoá đã bước đầu khẳng định mình tại những vị trí khởi nghiệp thích hợp. Muốn ăn nhưng không lăn vào bếp Nhiều sinh viên lại quen (thậm chí là thích) được bày sẵn mọi thứ như lúc còn đi học. Thuý Vy, giảng viên tiếng Anh của một trung tâm ngoại ngữ cho biết, các “học trò cưng” thường hay nằng nặc hỏi xin mẫu CV hoặc đơn xin việc bằng tiếng Anh trong khi những lời khuyên hoặc hướng dẫn trên mạng về vấn đề này thì nhiều vô kể. Với Minh (ĐH Tự Nhiên), lý do hết sức là đơn giản “Các thầy cô có kinh nghiệm đầy mình, CV chắc chắn là “đỉnh” rồi. Cứ cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn, quan hệ tốt với thầy cô thì mai mốt xin CV mẫu thế nào mà không được. Xin việc như thế hiệu quả hơn.” Đối với một số bạn khác thì từ khâu thực tập đến công việc chính thức đều trông chờ vào quan hệ và sự sắp đặt của người nhà. “Đừng nghĩ là vì kết quả học tập mình tệ nhé, loại khá hẳn hoi đó. Nhưng đã có chỗ quen biết, công việc bảo đảm ngon, lương thưởng chắc chắn hấp dẫn. Thế thì tại sao không tận dụng mà phải cực khổ đi xin việc làm chi”, đó là suy nghĩ của Hoa, “tiểu thư” thuộc dạng COCC thường thấy. Nhà tuyển dụng: Không muốn lắc cũng phải lắc Các doanh nghiệp hiện nay đã cởi mở hơn với sinh viên mới ra trường: chấp nhận khiếm khuyết về kinh nghiệm làm việc của họ và có kế hoạch đào tạo lại hoặc huấn luyện nâng cao kỹ năng. Do đó, yếu tố quan trọng đối với nhà tuyển dụng không phải nằm ở bằng cấp, danh hiệu mà nằm ở thái độ và sự nhiệt tình trong công việc, qua đó thấy được tiềm năng và thực lực của từng sinh viên.
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG MC CDMA 2

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG MC CDMA 2

Nó là kết quả của chiều dài đường truyền, chướng ngại vật và hiệu ứng đa đường. Để giải quyết vấn đề này, phía phát thường được đưa lên càng cao càng tốt để tối thiểu số lượng vật cản. Các vùng tạo bóng thường rất rộng, tốc độ thay đổi công suất tín hiệu chậm. Vì thế, nó còn được gọi là fading chậm. Hình 2.4 Đáp ứng tần số của kênh truyền đa đường 2.5.2 Tạp âm trắng Gaussian Tạp âm trắng Gaussian có mật độ phổ công suất là đồng đều trong cả băng thông và tuân theo phân bố Gaussian. Theo phương thức tác động thì nhiễu Gaussian là nhiễu cộng. Nhiễu nhiệt-sinh ra do sự chuyển động nhiệt của các hạt mang điện gây ra-là loại nhiễu tiêu biểu cho nhiễu Gaussian trắng cộng tác động đến kênh truyền dẫn. Đặc biệt, trong hệ thống OFDM, khi số sóng mang phụ là rất lớn thì hầu hết các thành phần nhiễu khác cũng có thể được coi là nhiễu Gaussian trắng cộng tác động trên từng kênh con vì xét trên từng kênh con riêng lẻ thì đặc điểm của các loại nhiễu này thỏa mãn các điều kiện của nhiễu Gaussian trắng cộng. 2.5.3 Fading Rayleigh Fading Rayleigh là loại Fading (Fading phẳng) sinh ra do hiện tượng đa đường (Multipath Signal) và xác suất mức tín hiệu thu được suy giảm so với mức tín hiệu phát đi tuân theo phân bố Rayleigh. Loại fading này còn được gọi là fading nhanh vì sự suy giảm công suất tín hiệu rõ rệt trên khoảng cách ngắn (tại các nửa bước sóng) từ 10-30dB. Trong môi trường đa đường tín hiệu thu được suy giảm theo khoảng cách do sụ thay đổi pha của các thành phần đa đường (thay đổi pha là do các thành phần tín hiệu đến máy thu vào các thời điểm khác nhau đến trễ lan truyền. Trễ lan truyền sẽ gây ra sự xoay pha của tín hiệu). Hình 2.5 Các tín hiệu đa đường Fading Rayleigh gây ra do sự giao thoa (tăng hoặc giảm) bởi sự kết hợp của các sóng thu được. Khi bộ thu di chuyển trong không gian pha giữa các thành phần đa đường khác nhau thay đổi gây ra giao thoa cũng thay đổi, từ đó dẫn đến sự suy hao công suất tín hiệu thu được. Phân bố Rayleigh thường được sử dụng để mô tả trạng thái thay đổi theo
Xem thêm

11 Đọc thêm

TIẾT 16 VẬT LÍ 7

TIẾT 16 VẬT LÍ 7

CHỐNG Ô NHIỄM TIẾNG ỒNGV: NGUYỄN TH DUY ÊN NGUYỄN THỊ DUYÊN KYT - VB - LC110/27/13Kiểm tra bài cũCâu hỏi:-Nêu đặc điểm của vật phản xạ âm tốt,vật phản xạ âm kém?-Vật nào dưới đây phản xạ âm tốt?A.Miếng xốp C.Mặt gương E.Aó lenB.Tấm gỗ D.Đệm cao su F.Tấm kim loạiTrả lời:Những vật phản xạ âm tốt là B.Tấm gỗ C.Mặt gương F.Tấm kim loại2NGUYỄN THỊ DUYÊN KYT - VB - LC10/27/13

2 Đọc thêm

BỆNH TỰ MIỄN – PHẦN 2 pptx

BỆNH TỰ MIỄN – PHẦN 2 PPTX

- Kháng thể đặc hiệu acid nucleic và nucleoprotein. Được thể hiện bởi các kháng kháng thể anti-DNA; antihiston và anti-nucleosome - Kháng thể kháng acid nhân hoà tan. Chúng nhận biết các tự kháng nguyên chiết xuất từ tế bào tuyến ức (extractable nuclear antigens). Ví dụ kháng nguyên Sm, RNP, Ro/SSA và La/SSB.v.v. Các kháng thể kháng nhân cũng kháng các bào quan của nhân như kháng hạt nhân và tâm động 2.2.3.2. Kỹ thuật phát hiện kháng thể kháng nhân thường được sử dụng hiện nay là kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang gián tiếp trên tế bào Hep-2/tổ chức gan chuột. Kết quả: cho nhiều hình ảnh khác nhau như đồng chất (homogenous) trên toàn bộ nhân; dạng đốm xảy ra khi hiện diện nhiều hạt mịn không đếm được như hạt nhân, màng nhân, hạt lớn đa dạng, dạng tâm động chỉ thấy ở tiêu bản và chừng 46 hạt có kích thước như nhau.v.v. II. Bệnh tự miễn đặc hiệu cơ quan 1. Bệnh tự miễn ở đường tiêu hoá, gan mật 1.1.Xơ gan ứ mật tiên phát 1.1.1. Lâm sàng Bệnh xảy ra ở phụ nữ trong tuổi 35 – 60 tuổi. Có thể không có triệu chứng trong nhiều chục năm và chỉ phát hiện ngẫu nhiên tình trạng tăng phosphatase kiềm hay γGT huyết thanh; đôi khi ngứa ở lòng bàn tay hay bàn chân trước khi toàn thân. Xuất hiện mệt mỏi trước khi vàng da cho đến nhiều năm sau thì xơ gan và tăng áp lực tĩnh mạch cửa, đôi khi biến chứng nhuyễn xương, rỗ xương và xuất huyết. Bệnh xơ gan mật tiên phát có thể kết hợp xơ cứng bì týp CREST, hội chứng Sjogren, viêm tuyến giáp Hashimoto, thiếu máu Biermer, thiếu máu tan máu. 1.1.2. Chẩn đoán sinh hoá Chẩn đoán nghi ngờ trước bệnh nhân có tăng mạn tính phosphatase kiềm, γGT và 5’ nucleotidase. Transaminase tăng muộn hơn. Chẩn đoán xác định bởi tự kháng thể và sinh thiết gan 1.1.3.Chẩn đoán miễn dịch 90% bệnh nhân xơ gan mật tiên phát có kháng thể kháng ty lạp thể týp 2 hay anti-M2, đặc hiệu cho xơ gan mật tiên phát. Kháng thể được phát hiện
Xem thêm

17 Đọc thêm

Cách dùng ngải cứu chữa bệnh pptx

CÁCH DÙNG NGẢI CỨU CHỮA BỆNH PPTX

Cách dùng ngải cứu chữa bệnh Cây ngải thường được cuộn thành điếu như điếu thuốc lá, đốt nóng để tác động vào các huyệt, chữa nhiều bệnh khác nhau. Không dùng cách này cho các bệnh nhiệt. Cách làm điếu ngải: Lấy lá ngải cứu khô vò nát, loại bỏ cành cuống, lấy phần còn lại là ngải nhung đem cuốn thành điếu như điếu thuốc lá hay to hơn tùy theo ý định sử dụng. Điếu ngải được đốt mang tính nóng ấm cao (thuần dương), nên khi dùng để làm nóng (cứu) các huyệt gọi sẽ làm khí huyết lưu thông mạnh, gây ấm nóng cơ thể, giảm đau, sưng, mỏi cơ, tiết dịch, giải độc, làm mềm chỗ cứng và tan máu tụ. Các phương pháp cứu nóng Cách cứu bổ: Để điếu ngải hơ lên huyệt đến khi bệnh nhân cảm thấy ấm dễ chịu (cứu ấm), dùng để trị các bệnh hư suy đau yếu. Cách cứu tả: Đưa điếu ngải gần sát da, bệnh nhân cảm thấy nóng thì đưa lên (cứu mổ cò). Thực hiện 3-5 lần, cách cứu này để chữa các bệnh thực (bệnh mới phát). Cách xoay tròn: Đặt điếu ngải lên gần huyệt cho vừa đủ ấm thì di chuyển theo vòng tròn từ hẹp ra rộng cho đến khi thấy nóng nhiều ở vùng định cứu là được (làm 2-3 lần), cách cứu này để trị các bệnh ngoài da, mụn nhọt. Cách rà trên vùng da: Dùng điếu ngải rà trên vùng da, cách 1-2 cm để tìm điểm nóng rát (sinh huyệt), rà với tốc độ vừa phải, khi qua vùng da thấy nóng rát như phải bỏng thì nhấc lên (làm 2-5 lần). Điếu ngải luôn để hơi chếch ngay mặt da, dùng ngón tay út để trên mặt da tạo khoảng cách (như cầm cây bút để viết). Nên bôi một lớp dầu cù là mỏng trước khi cứu, không để tàn rơi xuống da người bệnh. Cứu nóng dùng để trị các chứng bệnh hàn, bệnh lâu ngày gây hư suy. Nên cẩn thận không để bị bỏng khi cứu, không để rơi tàn nóng làm bỏng da hay tàn tro
Xem thêm

1 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐH CĐ LẦN 4 MÃ 485

ĐỀ THI THỬ ĐH CĐ LẦN 4 MÃ 485

ĐỘT BIẾN TRUNG TÍNH KHƠNG LI ÊN QUAN V ỚI TÁC DỤNG CỦA CHỌN LỌC TỰ NHIÊN.. ĐỘT BIẾN KHƠNG CĨ LỢI D ƯỚI TÁC DỤNG CỦA CHỌN LỌC TỰ NHI ÊN.[r]

4 Đọc thêm

Kỹ thuật sửa chữa Điện thoại di động - Nguyên lý của màn hình LCD doc

KỸ THUẬT SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG - NGUYÊN LÝ CỦA MÀN HÌNH LCD DOC

ĐT: (08) 6272.2727 - 3500.3355 - 3500.3399 – 35007799, website: www.cps.vn Transparent electrodes (Điện cực trong suốt) Là các thanh dẫn điện trong suốt cho phép ánh sáng xuyên qua. Alignment layer (Sắp xếp lớp) Là hai bề mặt có rãnh, ở giữa là các phân tử tinh thể lỏng, Các phân tử được sắp xếp theo hình soắn ốc 90o. Liquid crystals (Các tinh thể lỏng). Spacer (Khoảng trống) Duy trì khoảng cách đều giữa các tấm kính. Color filter (Bộ lọc màu) Màu được lọc và thể hiện khi dùng các bộ lọc R, G và B. Backlighting (Ánh sáng phía sau) Ánh sáng được chiếu từ phía sau màn hình xuyên qua các lớp trên, ở màn hình điện thoại, người ta sử dụng ánh sáng chiếu từ xung quanh sau đó dùng lớp phản xạ để hướng ánh sáng chiếu thẳng góc với màn hình từ sau về phía trước. ● Nguyên tắc hoạt động. - Active element (Transistor) - Phần tử tích cực (Transistor). - X Electronic - Điện cực X. - Y Electronic - Điện cực Y. - Light - Ánh sáng. ● Cấu tạo: Các điện cực X và Y sắp xếp thành hàng và dãy, mỗi điểm giao nhau có một Transistor trường, chân S đấu vào điện cực Y, chân G đấu vào điện cực X, khi Transistor dẫn thì chân D sẽ có điện áp bằng điện cực Y tạo ra một điện áp chênh lệch với đế trên của LCD. Mỗi Transistor sẽ điều khiển một điểm mầu, các tín hiệu ngắt mở được đưa đến
Xem thêm

15 Đọc thêm

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG ppsx

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG PPSX

Băng tần hoạt động Độ cao từng anten (tính từ mặt đất đến mép thấp nhất của anten)

2 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 4 MÔN SINH MÃ ĐỀ 136

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 4 MÔN SINH MÃ ĐỀ 136

ĐỘT BIẾN TRUNG TÍNH KHƠNG LI ÊN QUAN V ỚI TÁC DỤNG CỦA CHỌN LỌC TỰ NHI ÊN.. BI ẾN DỊ CĨ LỢI KHƠNG LI ÊN QUAN GÌ T ỚI CHỌN LỌC TỰ NHI ÊN.[r]

5 Đọc thêm

Tìm kiếm sự đơn giản trong Google pptx

TÌM KIẾM SỰ ĐƠN GIẢN TRONG GOOGLE PPTX

Tìm kiếm sự đơn giản trong Google Không rườm rà. Trang chủ Yahoo! (YHOO) và MSN Microsoft (MSFT) lại có cách tiếp cận hoàn toàn trái ngược: tưng bừng các hoạt động và những đường link động (khoảng 140 link). Theo nhận định của các chuyên gia, chính cách tiếp cận không rườm rà của Google đã đóng góp không nhỏ vào việc công cụ tìm kiếm này ngày càng giành được thiện cảm của người sử dụng. Tuy nhiên, mặt trái của vấn đề là Google cũng khó có thể phô trương những sản phẩm, dịch vụ mới của mình thông qua website này. Cách tiếp cận khiêm tốn. Đây là một vấn đề cần sự lưu tâm đặc biệt. Ví dụ Froogle, trang thương mại điện tử của Google, được khai trương từ tháng 12/2002 như chỉ thực sự được biết đến sau khi “ké” được liên kết trên trang chủ từ giữa năm 2004. Trong khi đã thu hút được số lượng truy nhập “hòm hòm”, Froogle vẫn thiếu tính cạnh tranh so với các website thương mại khác.Theo thống kê của comScore Media Metrix, lượng khách truy nhập Froogle chỉ bằng 1/10 so với website mua bán Yahoo Shopping. Vấn đề ngày càng nổi cộm khi Google tung ra hai dịch vụ mới nhất: email và tin nhắn tức thời (instant messeging). Mục tiêu của Google đương nhiên là xoá đi mũi nhọn của các đối thủ cạnh tranh; giành giật thị trường đã tồn tại khoảng 7 năm và hiện có hàng chục triệu người sử dụng. Có đáng để thay đổi? Ngay cả khi các tính năng dịch vụ của Google vượt xa các đối thủ cạnh tranh (ví dụ dung lượng hòm thư lưu trữ miễn phí), vẫn có những dịch vụ mà người sử dụng không dễ dàng từ bỏ để lựa chọn dịch vụ mới của Google.
Xem thêm

3 Đọc thêm

T12-HOC VAN-EN, ÊN

T12-HOC VAN-EN, ÊN

Bµi 38en - ªnc¸i kÌnBµi 38en - ªnngän nÕnBài học của chúng ta đến đây là hếtrồi. Qua bài học các em đã biết vềvần en và vần ên. Về nhà các em cầnluyên tập thêm qua các bài tậpsau: ........ Cô chúc các em ôn bài vàlàm tốt bài tập về nhà để đạt điểmcao trong tiết học sau.Mời các em nghỉ giải lao. Cám ơncác em./.Sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy họcMôn Toán lớp 5

37 Đọc thêm

MẪU GIẤY PHÉP KINH DOANH VŨ TRƯỜNG pps

MẪU GIẤY PHÉP KINH DOANH VŨ TRƯỜNG PPS

7. Khi phát hiện người say rượu, bia, người sử dụng các chất ma tuý và các chất kích thích bị cấm sử dụng phải yêu cầu người đó ra khỏi vũ trường ; 8. Không cho người dưới 18 tuổi làm việc hoặc vào khiêu vũ tại vũ trường ; 9. Nếu sử dụng nhân viên phục vụ phải có hợp đồng lao động và quản lý theo quy định của pháp luật về hợp đồng lao động. 10. Không được hoạt động sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng, trừ khách sạn từ 4 sao trở lên được hoạt động không quá 2 giờ sáng. 11. Nghiêm cấm các hành vi nhảy múa thoát y hoặc các hành vi khác có tính chất khiêu dâm, môi giới và mua bán dâm, mua, bán hoặc sử dụng ma túy tại vũ trường. Năm 20 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY PHÉP KINH DOANH VŨ TRƯỜNG GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH, THÀNH PHỐ CẤP GIẤY PHÉP CHO:
Xem thêm

5 Đọc thêm

Cùng chủ đề