LOẠN NHỊP TIM PPSX

Tìm thấy 164 tài liệu liên quan tới tiêu đề "LOẠN NHỊP TIM PPSX":

BÉO PHÌNGUY ỄN TH Ị NH ẠN

BÉO PHÌNGUY ỄN TH Ị NH ẠN

 Các hormones steroides 4 nhóm chín h c ủa các thu ốc đt tâm th ần: Kháng tr ầm c ảm (3 vòn g, 4 vòn g, ức ch ế IMAO). Benzodiazepine. Lithium. Thu ốc ch ống lo ạn th ần.7. Kháng LeptinSINH LÝ BỆNH1. S ự phân b ố và ti ến tri ển c ủa kh ối m ỡ ở 2 gi ới:gái m ỡ nhi ều g ấp 1,5 l ần nam gi ới.Tu ổi d ậy thì: m ỡ ở ph ụ n ữ 2 l ần nhi ều h ơn nam gi ới. Khôn g bi ến đổ i phân b ố m ỡ chođến 50 tu ổi.Sau 50 t, m ỡ có xu h ướ ng ở cao h ơn và sâu h ơn trong c ơ th ể.SINH LÝ BỆNH (tt)
Xem thêm

100 Đọc thêm

Tính toán các chỉ tiêu khai thác của tuyến

TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KHAI THÁC CỦA TUYẾN

58225,58 71853,23 I8 Khäúi lỉåüng âáút âo m337514,69 23256,61 II9 Váûn täúc xe chảy trung bçnh Km/h 72,1 73,6 II10 Thåìi gian xe chảy trung bçnh Phụt 3,41 3,10 II11Lỉåüng tiãu hao nhiãn liãûu trung bçnhLêt/xe1,682 1,594 II⇒ Nháûn xẹt: Tỉì bng so sạnh trãn ta âỉa ra nháûn xẹt sau:- Säú âỉåìng cong nàòm ca phỉång ạn II êt hån phỉång ạn I- Säú âỉåìng cong âỉïng ca phỉång ạn II êt hån phỉång ạn I.- Âäü däúc däüc låïn nháút ca phỉång ạn II nh hån phỉång ạn I.- Váûn täúc trung bçnh ca phỉång ạn II låïn hån phỉång ạn I- Khäúi lỉåüng âáút âo ca phỉång ạn II nh hån phỉång ạn I- Chiãưu di tuún ca phỉång ạn II ngàõn hån phỉång ạn I- Thåìi gian xe chảy trung bçnh ca phỉång ạn II nh hån phỉång ạn I- Lỉåüng tiãu hao nhiãn liãûu ca phỉång ạn II êt hån phỉång ạn I- Säú lỉåüng cäng trçnh thoạt nỉåïc ca phỉång ạn II êt hån phỉång ạn I - Khäúi lỉåüng âáút âàõp ca phỉång ạn I nh hån phỉång ạn II⇒ Tỉì cạc nháûn xẹt trãn ta tháúy phỉång ạn II täút hån phỉång ạn I háưu hãút åí táút c cạc phỉång diãûn (phỉång diãûn k thût cng nhỉ phỉång diãûn khai thạc). Do âọ, kiãún nghë chn phỉång ạn II âãø thiãút kãú k thût.II. Kãút lûn v kiãún nghë Tuún âỉåìng näúi hai âiãøm A-B âỉåüc âáưu tỉ xáy dỉûng nhàòm tỉìng bỉåïc hon thiãûn mảng lỉåïi giao thäng ca tènh Qung Nam, thục âáøy nãưn kinh tãú ca SVTH : Tráưn Âỉïc Long _ Låïp 02X
Xem thêm

2 Đọc thêm

SO ẠN BÀI ÔNG ĐỒ

SO ẠN BÀI ÔNG ĐỒ

So ạn bài ông Đồ – V ũĐì nh LiêmĐọc – hiểu văn bảnCâu 1. Bốn khổ thơ đầu khắc họa hình ảnh ông đồ trong cùng mốc thời gian đó là mùa xuân, gắnliền với “giấy đỏ”, “mực tàu” nhưng đã ở hai cảnh ngộ khác nhau.“Mỗi năm hoa đào nở” – đó là dấu hiệu của mùa xuân về. Với “mực tàu giấy đỏ”, những câu đối Tết…ông đồ là hình ảnh quen thuộc, không thể thiếu trong bức tranh toàn cảnh mùa xuân, khi Nho học cònthịnh hành: “Mỗi năm … lại thấy”. Không gian xung quanh gợi vẻ ấm cúng thiên liêng, đó là không giancủa hoa đào nở tươi mới, của mực tàu sóng sánh, của giấy hồng điều giản dị… Vài ba nét phác họa đơnsơ, chân dung ông đồ già hiện lên với tất cả vẻ đẹp thanh tao cao khiết…Ông đồ như hòa vào, góp vào sắc màu rực rỡ, không khí rộng ràng của phố phường đón Tết. Mực tàu,giấy đỏ của ông như hòa vào màu thắm của hoa đào nở, sự có mặt của ông đã thu hút bao nhiêu người.Đành rằng, với một kẻ sĩ, bán chữ – thứ chử chỉ để răn dạy, ngâm vịnh và cho nhau, là cực chẳng đã.Song chữ ông còn được trọng, tài ông còn được khen, ông như một phần thiêng liên của cuộc sống, mộtphần tôn vinh của mọi người. Bao nhiêu người tìm đến ông thuê viết chữ, hơn thế, để thưởng thức sự tàihoa, để ái mộ tâm lực của ông. Vậy cũng đủ an ủi ông rồi. Bởi đó là cái tình của người đời. Vả lại “Bàymực tàu giấy đỏ” là ông đã chấp nhận thành kẻ bán và chữ là hàng hóa. Đã là hàng hóa thì cần có ngườimua đông.Nếu 2 khổ đầu khắc họa hình ảnh ông đồ trong thời kỳ đắc ý, thời kỳ mà Tết đến, mọi người đều muacâu đối đỏ hay vài chữ nho trên giấy hồng điều để dán lên vách, cột nhà trang hoàng nhà cửa ngày Tếtvà mong lời chúc Tết lành, thì hai khổ tiếp là hình ảnh ông đồ đã ở kì mạt vận.Vẫn là ông đồ ngày xưa, vẫn là giẩy đỏ, là nghiên, là mực nhưng sao không gian đó buồn thảm và trốngvắng vậy. Còn đâu giấy thắm mực đượm mà chỉ là:Giấy đỏ buồn không thắmMực đọng trong nghiên sầuGiẫy mực bẽ bang trong tàn phai tủi sầu. Một loạt từ ngữ cùng trường nghĩa gợi vẻ đẹp tàn lụi buồn bả:buồn, không thắm, đọng, sầu.Nếu trươc là “Bao nhiêu người thuê viết” thì nay “Người thuê viết nay đâu”. Ông đồ bị đẩy ra ngoài lề xãhội, rơi vào quên lãng. Bởi một thị hiếu thẩm mĩ đã chết một phong tục văn hóa vị bỏ quên, bởi một thời
Xem thêm

3 Đọc thêm

TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7

TÀI LIỆU DẠY ÔN TẬP CHO HỌC SINH LỚP 6 LÊN LỚP 7

Hêy giới thiệu đến người khâc l bă ạn bỉ thầy cô v câc bă ạn như tôi đê giới thiệu v hêy quan tđm ă đến những người m bă ạn đê giới thiệu v chă ăm sóc họ khi l th nh viín thă ă ầy cô v c[r]

72 Đọc thêm

LUẬN VĂN THS. DƯỢC -NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ SUY TIM MẠN TÍNH BẰNG CÁC THUỐC AMIN GIAO CẢM LIỀU THẤP DÀI NGÀY TẠI VIỆN TIM MẠCH VIỆT NAM TỪ NĂM 2002-2007

LUẬN VĂN THS. DƯỢC -NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ SUY TIM MẠN TÍNH BẰNG CÁC THUỐC AMIN GIAO CẢM LIỀU THẤP DÀI NGÀY TẠI VIỆN TIM MẠCH VIỆT NAM TỪ NĂM 2002-2007

CÁC GIAI ĐOẠN SUY TIM VÀ BIỆN PHÁP ĐIỀU TRỊ [7; 10] Giai đ o ạn A Nguy cơ cao suy tim không bệnh tim thực thể hoặc triệu chứng cơ năng suy tim G i a i đ o ạn B Có bệnh tim thực thể nhưng[r]

73 Đọc thêm

Tài liệu Tranh tường cá tính cho phòng khách ppt

TÀI LIỆU TRANH TƯỜNG CÁ TÍNH CHO PHÒNG KHÁCH PPT

TRANG 1 TRANH TƯỜNG CÁ TÍNH CHO PH ÒNG KHÁCH KHÔNG GIAN PHÒNG KHÁCH TRONG NHÀ B ẠN SẼ ẤN TƯỢNG V À MANG D ẤU ẤN CỦA RI ÊNG B ẠN VỚI NHỮNG BỨC TRANH TREO TƯỜNG.. CÙNG NG ẮM NH ÌN NH ỮNG M[r]

8 Đọc thêm

SO ẠN BÀI NÓI GI ẢM NÓI TRÁNH

SO ẠN BÀI NÓI GI ẢM NÓI TRÁNH

So ạn bài nói gi ảm nói tránhI. Nói giảm nói tránh và tác dụng của nói giảm nói tránh.1.Các phần in đậm trong ba câu trích đều nói đến cái chết.-Tôi sẽ “đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê Nin và các vị cách mạng đàn anh khác”. (Hồ Chí Minh – Di chúc)-Bác đã đi rồi sao Bác ơi. (Tố Hữu – Bác ơi)-Rõ tội nghiệp, về đến nhà thì bố mẹ chẳng còn. (Hồ Phương – Thư nhà).Cách nói trên đây là để giảm nhẹ, để tránh đi phần nào sự đau buồn.Như vậy, nói giảm là phương tiện tu từ làm nhẹ đi, yếu đi một đặc trưng nào đó được nói đến.2.Tác giả dùng từ ngữ “bầu sữa” trong câu văn để tránh nói những từ thô tục.3.So sánh hai cách nói, cách nói thứ hai tế nhị hơn, có tính chất nhẹ nhàng, người nghe dễ tiếp nhận.-Lười lắm -> không được chăm chỉ lắm!II. Luyện tập1.Điền các từ ngữ nói giảm nói tránh vào chỗ thích hợp: đi nghỉ, khiếm thị, chia tay nhau, có tuổi, đi bướcnữa.a.Khuya lắm rồi mời bà đi nghỉ.b.Cha mẹ em chia tay nhau từ ngày em còn rất bé.c.Đây là phần học của trẻ em khiếm thị.Các em điền tiếp vào câu d, e.2.Trong các cặp câu trong SGK có các câu sử dụng cách nói giảm nói tránh.A2) Anh nên hòa nhã với bạn bè.B2) Anh không nên ở đây nữa.C1) Xin đừng hút thuốc là trong phòng.D1) Nó nói như thế là thiếu thiện chí.E2) Hôm qua em có lỗi với anh, em xin anh thứ lỗi.3.Hãy vận dụng cách nói giảm nói tránh để đặt năm câu đánh giá trong những trường hợp khác nhau.a.Cậu hôm nay mặc áo quần lòe loẹt quá.Hôm nay cậu mặc quần áo hơi màu mè đấy.b.Cái xe của cậu như đồ nhôm nhựa.Cái xe của cậu nước sơn hơi bị mờ.c.Bài tập làm văn của cậu viết dở lắm.
Xem thêm

2 Đọc thêm

MS Excel: Giải quyết vấn đề về tính năng trợ giúp Excel? pptx

MS EXCEL: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỀ TÍNH NĂNG TRỢ GIÚP EXCEL? PPTX

Đó cũng là một trong những tính năng quan trọng, bởi vậy bạn có thể tìm ra những tính năng đặc biệt từ cơ bản đến phức tạp Hãy thực hiện các bước hướng dẫn sau đây: _Chú ý: B_ạn có thể k[r]

6 Đọc thêm

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ SỞ

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ SỞ

_é"nháHS nb :hnyHìên.ônạ̀ạánMôêniá̀ạnhá: n&.Snạ̀ạñvạnáuóạányWhánạáHThnMf_ _LạniHhánxu:hánịkuhdnêNịnxu:hánhdáHVư'nịkphnịáTndHvHănCáhdn.vHnyHS niHVhnáuôhn_ _ạGhániHhánxu:hánạẽ:nạ̀ạnxu:hán[r]

11 Đọc thêm

Tài liệu Để không chọn nhầm nghề ppt

TÀI LIỆU ĐỂ KHÔNG CHỌN NHẦM NGHỀ PPT

_LIÊN LẠC VỚI MỌI NGƯỜI TRONG MẠNG LƯỚI: KHI B_ạn đã quyết định lựa chọn một công việc trong một ngành nghề phù hợp với bản thân, bây giờ là lúc bạn liên lạc với những người trong ngành [r]

3 Đọc thêm

Nói không với lời từ chối pdf

NÓI KHÔNG VỚI LỜI TỪ CHỐI

Hãy tự nhủ rằng: “Trong cả triệu người, sẽ có một số người từ chối, và cũng sẽ có TRANG 3 Để tạo can đảm và động lực cho _bản thân, b_ạn hãy cùng Dakota học hỏi hành trình của những ngườ[r]

4 Đọc thêm

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁCH SẠN

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁCH SẠN

PHÂN LOẠI KHÁCH SẠN THEO THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU _ - Khách sạn công vụ TRANG 8 - Trung tâm hội nghị * Khách s_ẠN CÔNG VỤ_ - Vị trí: Thường nằm ở trung tâm thành phố và các khu thương mại - Đ[r]

14 Đọc thêm

MBA trong tầm tay - Quản lí dự án (Phần 3)

MBA TRONG TẦM TAY QUẢN LÍ DỰ ÁN PHẦN 3

· Tôi có những mục tiêu nghề nghiệp nhằm nâng cao đáng kể các _trách nhiệm của mình: Cho dù b_ạn làm trong một tổ chức dựa trên nền tảng các dự án hay không, năng lực để quản lý một phát[r]

14 Đọc thêm

Bí mật của làn da ban đêm doc

BÍ MẬT CỦA LÀN DA BAN ĐÊM DOC

Điều này cũng được nhấn mạnh trong cuốn sách _Good Skin _của Ingried Wood: “theo nh_ịp đồng hồ sinh học trong _ _cơ thể của mỗi người, các tế bào khác nhau của cơ thể sẽ hoạt động _ _nhi[r]

6 Đọc thêm

Sáu bước để chọn ngành nghề phù hợp docx

SÁU BƯỚC ĐỂ CHỌN NGÀNH NGHỀ PHÙ HỢP DOCX

Bạn cũng có thể làm việc thường xuyên với dụng cụ kỹ thuật, thiết kế hay lập kế hoạch và sử dụng máy tính nhằm hỗ trợ cho việc TRANG 3 _Các nghề liên quan đến công việc thủ công: B_ạn là[r]

3 Đọc thêm

Những sai lầm tiếp thị doanh nghiệp địa phương dễ mắc phải pot

NHỮNG SAI LẦM TIẾP THỊ DOANH NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG DỄ MẮC PHẢI

ĐÓ LÀ VÌ BẠN MẮC MỘT SỐ LỖI TIẾP THỊ SAU: B ẠN KHÔNG CÓ WEBSITE BẠN ĐÃ XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP ĐƯỢC VÀI NĂM VÀ BẠN LUÔN CÓ ĐƯỢC KHÁCH HÀNG NHỜ QUẢNG CÁO TRÊN BÁO ĐỊA PHƯƠNG, CÁC CUỘC KHẢO [r]

3 Đọc thêm

Chương trình Wininit.exe là gì và tại sao nó luôn hoạt động pot

CHƯƠNG TRÌNH WININIT.EXE LÀ GÌ VÀ TẠI SAO NÓ LUÔN HOẠT ĐỘNG POT

Nếu tắt tiến trình này, bạn sẽ thấy thông báo lỗi hệ thống nghiêm trọng _critical system error, và b_ạn không TRANG 2 đây chỉ ra wininit.exe luôn xuất hiện trên hầu hết các dịch vụ của W[r]

3 Đọc thêm

quản trị khách sạn nhà hàng - chương ii tổ chức hoạt động kinh doanh khách sạn

QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG - CHƯƠNG II TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁCH SẠN

PHÂN LOẠI KHÁCH SẠN THEO THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU _ - Khách sạn công vụ TRANG 8 - Trung tâm hội nghị * Khách s_ẠN CÔNG VỤ_ - Vị trí: Thường nằm ở trung tâm thành phố và các khu thương mại - Đ[r]

14 Đọc thêm

Đọc, hiểu và sử dụng tiếng Anh thành thạo (Phần 2) doc

ĐỌC HIỂU VÀ SỬ DỤNG TIẾNG ANH THÀNH THẠO PHẦN 2

Đọc những câu bạn vừa chọn, chú trọng vào trọng âm của những từ bao hàm nội dung, trong khi đó đọc lướt nhanh qua những từ TRANG 3 _Bước thứ tư, khi b_ạn cảm thấy đọc từng đoạn đơn lẻ đã[r]

5 Đọc thêm