VAI TRÒ GÂY BỆNH VIÊM MÀNG NÃO MỦ CHO TRẺ DƯỚI 5 TUỔI CỦA HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYP B VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN PHÒNG XÉT NGHIỆM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "VAI TRÒ GÂY BỆNH VIÊM MÀNG NÃO MỦ CHO TRẺ DƯỚI 5 TUỔI CỦA HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYP B VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN PHÒNG XÉT NGHIỆM":

Giáo án đại số 10 cơ bản đẹp về hình thức. nội dung chất lượng download về chỉ cẩn chỉnh sửa ngày tháng và in

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 10 CƠ BẢN ĐẸP VỀ HÌNH THỨC. NỘI DUNG CHẤT LƯỢNG DOWNLOAD VỀ CHỈ CẨN CHỈNH SỬA NGÀY THÁNG VÀ IN

Ch­¬ng I: mÖnh ®Ò tËp hîp §1: mÖnh ®Ò Ngµy so¹n: 1882015. PPCT: TiÕt 1. I. Môc tiªu. 1 VÒ kiÕn thøc. HiÓu ®­îc kn mÖnh ®Ò, mÖnh ®Ò chøa biÕn, mÖnh ®Ò phñ ®Þnh. N¾m ®­îc kÝ hiÖu phæ biÕn ( ), kÝ hiÖu tån t¹i ( ). N¾m ®­îc mÖnh ®Ò kÐo theo, mÖnh ®Ì t­ơng ®­¬ng. Ph©n biÖt ®­îc kiÖn cÇn vµ ®iÒu kiÖn ®ñ, gi¶ thiÕt vµ kÕt luËn. 2 VÒ kü n¨ng. BiÕt lÊy VD vÒ mÖnh ®Ò, mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña mét mÖnh ®Ò, X§ ®­îc tÝnh ®óng, sai cña mét mÖnh ®Ò trong nh÷ng tr­êng hîp ®¬n gi¶n. Nªu ®­îc VD vÒ mÖnh ®Ò kÐo theo, mÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng. BiÕt lËp mÖnh ®Ò ®¶o cña mét mÖnh ®Ò cho tr­íc. 3 VÒ t­ duy th¸i ®é. RÌn luyÖn t­ duy l«gÝc, t­ duy lËp luËn CÈn thËn, chÝnh x¸c trong tÝnh to¸n vµ trong lËp luËn II. ChuÈn bÞ. 1 Gi¸o viªn: Th­íc kÎ + compa + b¶ng phô + phiÕu häc tËp. 2 Häc sinh: Th­íc kÎ + compa III. Ph­¬ng ph¸p. Chñ yÕu sö dông ph­¬ng ph¸p d¹y häc nªu vÊn ®Ò, ph¸p vÊn, gîi më. IV. TiÕn tr×nh bµi häc. 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò: Nªu mét sè lo¹i c©u ®• häc. 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu Kn mÖnh ®Ò, mÖnh ®Ò chøa biÕn. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ghi b¶ng Cho HS ®äc vµ so s¸nh c¸c c©u trong hai bøc tranh. C¸c c©u ë bøc tranh bªn tr¸i lµ nh÷ng c©u kh¼ng ®Þnh (cã thÓ ®óng hoÆc sai) ®­îc gäi lµ c¸c mÖnh ®Ò. C¸c c©u cña bøc tranh bªn ph¶i kh«ng ph¶i lµ c¸c mÖnh ®Ò. LÊy thªm VD ®Ó HS hiÓu râ h¬n ? Yc HS nªu Kn mÖnh ®Ò. HS lÊy VD vÒ mÖnh ®Ò. §äc vµ so s¸nh Nghe vµ hiÓu c¸ch cho mét mÖnh ®Ò. T×m c¸ch ph¸t biÓu Kn mÖnh ®Ò. LÊy VD vÒ mÖnh ®Ò. MÖnh ®Ò . (SGK) VÝ dô: +) MÖnh ®Ò. a) Hµ néi lµ thñ ®« cña ViÖt Nam. (MÖnh ®Ò ®óng) b) 2 3 = 5. (MÖnh ®Ò sai) +) Kh«ng ph¶i mÖnh ®Ò a) Trêi h«m nay n¾ng qu¸ b) Chñ nhËt nµy cËu cã r¶nh kh«ng? Trong to¸n häc ta th­êng gÆp c¸c ph¸t biÓu nh­: +) “n chia hÕt cho 3” +) “ 2 + x = 5” Tuy ch­a kh¼ng ®Þnh ®­îc tÝnh ®óng, sai cña c¸c kh¼ng ®Þnh trªn. Nh­ng nÕu ta g¸n cho n (hoÆc x) mét gi¸ trÞ cô thÓ th× sÏ nhËn ®­îc mét mÖnh ®Ò. Yc HS chän cho n (hoÆc x) nh÷ng gi¸ trÞ cô thÓ ®Ó xÐt tÝnh ®óng, sai cña mÖnh ®Ò Yc HS so s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a mÖnh ®Ò vµ mÖnh ®Ò chøa biÕn. Yc HS lÊy VD vÒ mÖnh ®Ò chøa biÕn. Cho HS lµm BT trong H§ 3 ®Ó cñng cè lý thuyÕt Nghe vµ hiÓu c¸ch cho mÖnh ®Ò chøa biÕn LÊy VD kh¼ng ®Þnh tÝnh ®óng, sai cña mÖnh ®Ò. So s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a mÖnh ®Ò vµ mÖnh ®Ò chøa biÕn. LÊy VD vÒ mÖnh ®Ò chøa biÕn. Lµm BT trong H§ 3 ®Ó cñng cè lý thuyÕt MÖnh ®Ò chøa biÕn. VÝ dô. a) n chia hÕt cho 3 b) 2 + x = 5 Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu Kn mÖnh ®Ò phñ ®Þnh. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ghi b¶ng Cho HS t×m hiÓu VD1 SGK. ? Dùa vµo VD1 h•y lËp mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña c¸c mÖnh ®Ò sau. a) A “Pari lµ thñ ®« cña ViÖt Nam” b) B: “3 lµ sè nguyªn tè”. c) C: “15 lµ mét sè ch½n”. ? Tõ ®ã t×m mèi quan hÖ gi÷a mÖnh ®Ò phñ ®Þnh vµ mÖnh ®Ò ®• cho. §äc vµ hiÓu c¸ch lËp mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña mét mÖnh ®Ò. Suy nghÜ lËp mÖnh ®Ò cña mét mÖnh ®Ò theo yc cña GV T×m mèi quan hÖ gi÷a mÖnh ®Ò phñ ®Þnh vµ mÖnh ®Ò ®• cho. Th«ng b¸o kq t×m ®­îc Phñ ®Þnh cña mét mÖnh ®Ò. KÝ hiÖu mÖnh ®Ò phñ ®Þnh cña mÖnh ®Ò P lµ . Ta cã: +) ®óng th× P sai. +) sai th× P ®óng. Yc HS tù lÊy VD. Yc HS lµm BT trong H§4 SGK Lµm BT cñng lý thuyÕt Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu c¸ch lËp mÖnh ®Ò kÐo theo. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ghi b¶ng Nªu vÊn ®Ò: Cho hai mÖnh ®Ò P: “ Tr¸i ®Êt kh«ng cã n­íc” Q: “Tr¸i ®Êt kh«ng cã sù sèng” ? H•y nèi hai mÖnh ®Ò trªn b»ng côm tõ “NÕu… th×…”. Tõ ®ã nªu nhËn xÐt vÒ mÖnh ®Ò võa lËp. Ta nãi mÖnh ®Ò d¹ng: “NÕu P th× Q” gäi lµ mÖnh ®Ò kÐo theo. LÊy VD thÓ hiÖn tÝnh ®óng, sai cña mÖnh ®Ò P => Q. ? MÖnh ®Ò P => Q chØ ®óng khi nµo. Yc HS lÊy VD vÒ mÖnh ®Ò kÐo theo. Nèi hai mÖnh ®Ò ®• cho thµnh mét mÖnh ®Ò vµ nhËn xÐt. Ghi nhí c¸ch lËp mÖnh ®Ò kÐo theo: nèi hai mÖnh ®Ò trªn b»ng côm tõ “NÕu … th×…” NhËn xÐt tÝnh ®óng, sai cña m®. Suy nghÜ t×m VD. MÖnh ®Ò kÐo theo. +) MÖnh ®Ò “NÕu P th× Q” gäi lµ mÖnh ®Ò kÐo theo KÝ hiÖu: P => Q. +) MÖnh ®Ò P => Q chØ sai khi P sai vµ Q ®óng vµ ®óng trong c¸c tr­êng hîp cßn l¹i Nªu vÊn ®Ò: Ta cã ®Þnh lÝ sau: NÕu cã hai c¹nh bªn b»ng nhau th× c©n. ? H•y t×m gi¶ thiÕt, kÕt luËn cña ®Þnh lÝ trªn. Ta thÊy r»ng ®Þnh lÝ trªn ®­îc ph¸t biÓu d­íi d¹ng m® P => Q ®óng, khi ®ã ta nãi: P lµ gt, Q lµ kl cña ®Þnh lÝ, hay P lµ ®k ®ñ ®Ó cã Q, hay Q lµ ®k cÇn ®Ó cã P Suy nghÜ t×m gi¶ thiÕt, kÕt luËn cña bµi to¸n. NhËn diÖn c¸c ®Þnh lÝ th­êng ®­îc ph¸t biÓu d­íi d¹ng m® ®óng P => Q. Ghi nhí c¸ch gäi tªn cña P vµ Q trong ®Þnh lÝ d¹ng P => Q Trong to¸n häc ta th­êng gÆp c¸c ®Þnh lÝ cã d¹ng P => Q. Khi ®ã ta nãi: P lµ gt, Q lµ kl cña ®Þnh lÝ, hay P lµ ®k ®ñ ®Ó cã Q, hay Q lµ ®k cÇn ®Ó cã P Cho HS lµm BT trong H§6 SGK Lµm BT cñng cè lý thuyÕt Ho¹t ®éng 4: T×m hiÓu c¸ch lËp mÖnh ®Ò ®¶o, hai mÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ghi b¶ng Cho HS lµm BT trong H§7 SGK C¸c m® Q => P gäi lµ mÖnh ®Ò ®¶o cña m® P => Q Yc HS lÊy VD Suy nghÜ lµm BT . Th«ng b¸o kq t×m ®­îc. Ghi nhí c¸ch cho mét m® ®¶o. Suy nghÜ t×m VD. MÖnh ®Ò ®¶o. MÖnh ®Ò Q => P gäi lµ mÖnh ®Ò ®¶o cña mÖnh ®Ò P => Q Chó ý: P => Q ®óng kh«ng nhÊt thiÕt Q => P ph¶i ®óng ë trong H§7b ta thÊy r»ng c¶ hai m® P => Q vµ Q => P ®Òu ®óng. Khi ®ã ta nãi m® P => Q t­¬ng ®­¬ng víi m® Q => P L­u ý HS c¸c tr­êng hîp kh¸c kh¸c kh«ng gäi lµ mÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng. LÊy VD vÒ hai mÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng. Yc HS tù lÊy VD vÒ hai m® Ghi nhí c¸ch cho mét m® t­¬ng ®­¬ng . Suy nghÜ t×m VD MÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng NÕu c¶ hai m® P => Q vµ Q => P ®Òu ®óng ta nãi r»ng P vµ Q lµ hai mÖnh ®Ò t­¬ng ®­¬ng. KÝ hiÖu: vµ ®äc lµ: P t­¬ng ®­¬ng Q, hoÆc P lµ ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó cã Q, hoÆc P khi vµ chØ khi Q
Xem thêm

148 Đọc thêm

Copy ò DE CUONG ANH 6

COPY Ò DE CUONG ANH 6

ẹe cửụng oõn thi HK2/2009-2010 English 6I. Tr li cõu hi v bn thõn em :1. What weather do you like?2. How often do you like camping?3. What color are your eyes?4. Which sports do you play?5. Is your nose big or small?6. Whats your favorite food?7. Are your lips full?8. How do you feel?9. What do you do in your free time?10. Do you like orange juice?11. How of ten are you late for school?12. What would you like?13. What are you doing now?14. Whats the weather like in the fall?15. What do you do when its hot?II. i sang th ph nh, nghi vn :1. She is going to buy some food.2. We usually go to school by bike?3. My sister can ride a bike.4. Mr. Nam often watches TV.5. The children are reading books now.6. Lan sometimes has a picnic.7. He would like some chicken.8. They usually play badminton.9. They are going to have fish and eggs for lunch.10. Miss White wants some meat.III. Vit cõu theo cỏch khỏc nhng khụng thay i ngha :1. Lets listen to music. (What about)2. That house is big. (It is)
Xem thêm

2 Đọc thêm

biaGA tuyetdep

BIAGA TUYETDEP

TRANG 1 PH ÒÒÒÒÒÒÒÒÒNGGD&ÒƯT.ÒRGẺƯỞÒPHTÒCS& TÒPÒDÒGÒG GƯÒGƯÒHHÒGT.ÒPÒÒGGÒẺG GÒGÒƯỞGG!"HÒ#GÒG$ƯỞÒẺGÒGT.Ò%&T 'ÒPÒGGÒPÒ*+GÒ,-Ò%TÒD.. ÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒÒ/ PH NG&.!ƯÒPHTÒƯƯỞÒ&ÒCGH0ƯÒGÒ 1&[r]

2 Đọc thêm

Tổng quan về thẻ thanh toán

TỔNG QUAN VỀ THẺ THANH TOÁN

Ch ươ ng 1: T ổ ng quan v ề th ẻ thanh toán ......................................................................................3 Ch ươ ng 2: Phân lo ạ i th ẻ thanh toán .............................................................................................6 1. Theo công ngh ệ s ả n xu ấ t th ẻ ................................................................................................6 2. Theo ph ạ m vi lãnh th ổ s ử d ụ ng th ẻ ......................................................................................6 3. Theo ngu ồn tài chính đả m b ả o cho vi ệ c s ử d ụ ng th ẻ ............................................................6 4. Theo ch ủ th ể phát hành ........................................................................................................7 5. Theo hình th ứ c liên k ế t phát hành ........................................................................................7 6. S ử d ụ ng k ế t h ợ p trong tên g ọ i s ả n ph ẩ m th ẻ .........................................................................8 Ch ươ ng 3: Tìm hi ể u v ề mã BIN t ạ i Vi ệ t Nam .............................................................................9 Ch ươ ng 4: Các t ổ ch ứ c th ẻ qu ố c t ế ............................................................................................ 11 Ch ươ ng 5: Các t ổ ch ứ c chuy ể n m ạ ch th ẻ c ủ a Vi ệ t Nam ............................................................ 18 Ch ươ ng 6: M ộ t s ố giao d ị ch c ơ b ả n trên ATMPOS .................................................................. 23 Ch ươ ng 7: Nh ậ n d ạ ng r ủ i ro v ề s ử d ụ ng th ẻ ngân hàng .............................................................. 25 Ch ươ ng 8: M ộ t s ố v ị trí làm vi ệ c trong l ĩnh vự c th ẻ ................................................................... 27 A. M ả ng kinh doanh th ẻ ........................................................................................................ 27 B. M ả ng nghi ệ p v ụ phát hành, thanh toán, tra soát. ................................................................ 31 C. M ả ng nghi ệ p v ụ qu ả n lý r ủ i ro và x ử lý tranh ch ấ p............................................................ 33 D. M ả ng nghi ệ p v ụ v ậ n hành h ệ th ố ng .................................................................................. 34 E. M ả ng công vi ệc liên quan đế n th ẻ tín d ụ ng qu ố c t ế ........................................................... 37 Ch ươ ng 9: M ột số kiến thức nâng cao về thẻ ............................................................................. 39 1. Chu ẩn bảo mật PCI DSS .................................................................................................... 39 2. Ch ươ ng trình 3D Secure .................................................................................................... 40 3. Nguyên t ắc bảo vệ thẻ thanh toán ...................................................................................... 41 4. M ười sáu mẹo hạn chế gian lận thẻ tín dụng ...................................................................... 42
Xem thêm

44 Đọc thêm

Giáo án Sinh học 9 - GÂY ĐỘT BIẾN NHÂN TẠO TRONG CHỌN GIỐNG ppt

GIÁO ÁN SINH HỌC 9 - GÂY ĐỘT BIẾN NHÂN TẠO TRONG CHỌN GIỐNG PPT

giống. * Trong chọn giống vi sinh vật: ( phổ biến là gây ĐB và chọn lọc) + Chọn giống cây trồng + Chọn giống vật nuôi. - GV y/c hs ng/cứu thông tin sgk và kết hợp tư liệu sưu tầm. - GV y/c hs trả lời câu hỏi mục  sgk ( T 98) - GV Chốt lại kiến thức. - GV y/c hs đưa tong ví dụ trong tong trường hợp trên. - Chọn các cá thể ĐB tạo ra chất có hoạt tính cao. - Chọn thể ĐB sinh trưởng mạnh, để tăng sinh khối ở nấm men và vi khuẩn. * Trong chọn giống cây trồng: - Chọn ĐB có lợi, nhân thành giống mới hoặc dùng làm bố mẹ để lai tạo giống. - Chú ý các đột biến: Kháng bệnh, khả năng chống chịu, rút ngắn thời gian sinh trưởng. * Đối với vật nuôi: - Chỉ sử dụng các nhóm ĐV bậc thấp. - Các ĐV bậc cao: Cơ quan sinh sản nằm sâu
Xem thêm

5 Đọc thêm

Phát hiện và điều trị sớm giãn phế quản ppsx

PHÁT HIỆN VÀ ĐIỀU TRỊ SỚM GIÃN PHẾ QUẢN PPSX

chuẩn. Chẩn đoán xác định dựa vào chụp cắt lớp vi tính độ phân giải cao hoặc chụp phế quản cản quang. Bệnh cần chẩn đoán phân biệt với viêm phế quản mạn, lao phổi có hang nhỏ ở thùy dưới, áp-xe phổi. Điều trị Điều trị nội khoa gồm dùng kháng sinh; lý liệu pháp lồng ngực hàng ngày với dẫn lưu tư thế, vỗ rung lồng ngực, hít thở các thuốc giãn phế quản. Sử dụng kháng sinh dựa trên kháng sinh đồ hoặc dùng gentamyxin phối hợp với nhóm cephalosporin, điều trị cho đến khi hết đờm mủ, thường phải dùng từ 2-4 tuần. Soi phế quản cần để lượng định ho ra máu, hút các xuất tiết ứ đọng, loại trừ các tổn thương đường thở tắc nghẽn. Chọn tư thế thích hợp để dẫn lưu đờm kết hợp với vỗ rung cho bệnh nhân ho khạc đờm mủ ra ngoài. Nếu bệnh nhân khó khạc đờm thì cho các thuốc long đờm như: natribenzoat 5%, mucomyst, mucitux, phun mù nước muối ấm, cho uống nhiều nước, cho alpha chymotripsin. Trái lại nếu đờm nhiều loãng, đờm trong không có mủ thì cho giảm tiết bằng atropin hoặc phun atrovent. Có thể dùng các vị thuốc nam như ăn hành, tỏi sống, uống nhiều nước. Điều trị cầm máu nếu ho ra máu. Có khó thở thì cho theophylin, salbutamol, thở ôxy ngắt quãng. Điều trị ngoại khoa là biện pháp hữu hiệu nhất nếu điều trị nội khoa không hiệu quả. Thường chỉ định trong các trường hợp giãn phế quản khu trú; ho ra máu nặng đe doạ tính mạng, hoặc dai dẳng, chức năng phổi đảm bảo, điều trị bảo tồn thất bại. Phẫu thuật cắt thuỳ hoặc phân thuỳ phổi.
Xem thêm

6 Đọc thêm

Đề thi HSG lớp 3 năm 2013 tỉnh Phú Yên môn Toán pot

ĐỀ THI HSG LỚP 3 NĂM 2013 TỈNH PHÚ YÊN MÔN TOÁN POT

Bài 4 ( 4 điểm): Lan có 56 que tính, Lan chia cho Hồng 41 số que tính đó, chia cho Huệ 31số que tính còn lại. Hỏi sau khi chia cho 2 bạn Lan còn lại bao nhiêu que tính? Bài giải Bài 5 ( 3 điểm): Một đám ruộng hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chiều dài và chiều rộng đám ruộng đó biết chu vi đám ruộng đó là 48 m.

8 Đọc thêm

Áp-xe não ở trẻ em ppsx

ÁP-XE NÃO Ở TRẺ EM PPSX

Áp-xe não ở trẻ em Vốn là bệnh có thể gây tử vong và dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, áp-xe não thật sự là kẻ thù giấu mặt khi những biểu hiện của nó không đến từ não mà bắt nguồn từ một chứng bệnh khác. Bé P.T.T bắt đầu lười ăn, khó ngủ, hay khóc và sốt nhẹ từ khoảng hai tuần trước khi nhập viện. Sau vài ngày uống thuốc hạ sốt thấy tình trạng của cháu không bớt, người nhà đưa bé đi khám bệnh nhưng để không tái khám sau hai ngày theo đúng hẹn để bác sĩ theo dõi mà tiếp tục mua thuốc theo toa cũ. Bé bắt đầu sốt nhiều hơn, quấy khóc, tay chân yếu dần. Thấy tình trạng xấu đi, người nhà liền đưa bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 2. TP. SG. Các bác sĩ chuyển bệnh nhi sang khoa Ngoại tổng hợp để điều trị! Bác sĩ Đặng Xuân Vinh, Trưởng nhóm Ngoại thần kinh, khoa Ngoại tổng hợp, cho biết: “Sau khi xem phim chụp MRI (hình ảnh trở kháng từ), các bác sĩ phát hiện có ổ áp -xe lớn chèn ép não. Bệnh nhi còn quá nhỏ, khối áp-xe lại lớn nên việc phẫu thuật cho bé phải tiến hành nhanh và trong điều kiện tốt nhất có thể. Trước khi mổ, bé được cho sử dụng thuốc chống phù não, kháng viêm liều cao, để đảm bảo khối áp-xe không có thêm biến chứng hoặc gây tụt não, dẫn đến tử vong”. Người lớn cần tinh ý để sớm nhận biết dấu hiệu áp xe não Đối với trẻ em, biểu hiện bất thường đầu tiên là bắt đầu bỏ ăn, quấy khóc và đau đầu như trường hợp của bé T. Ban đầu, người nhà không mấy quan tâm khi bé sốt nhẹ và bỏ ăn vì cho rằng cháu đang mọc răng. Nhưng sau đó bé vẫn sốt cao hơn, uống thuốc không giảm. Bé bắt đầu đờ đẫn, nôn ói, đi lại không được, tay chân bên phải phản xạ rất yếu khi có tác động. Theo bác sĩ Đặng Xuân Vinh, những biểu hiện trên là do thần kinh của bé đã bị ảnh hưởng. Phim chụp MRL cho thấy bé đã ở vào bệnh cảnh cần mổ cấp cứu. Rất may là ca phẫu thuật thành công và bệnh nhi bình phục nhanh. Nhiều phụ huynh chưa nhận thức đúng mức độ nguy hiểm của những cơn sốt không rõ nguyên nhân. Họ thường chỉ đưa
Xem thêm

3 Đọc thêm

Tài liệu Các nguyên nhân gây sốt pptx

TÀI LIỆU CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY SỐT PPTX

lại sốt cơn tiếp theo. Toàn thân mệt nhọc, bơ phờ. Gan, lách to, đau. Xét nghiệm máu tìm thấy xoắn khuẩn hồi qui. Các trường hợp sốt dao động: Nung mủ sâu: Ở các cơ quan như áp-xe gan, mủ bể thận, áp xe não, nhiễm khuẩn huyết và sốt kéo dài ở người nhiễm HIV… Các nhiễm khuẩn ngoại khoa: Gồm các bệnh viêm nhiễm trước và sau mổ ở các vết thương; viêm da, cơ, hậu bối, bỏng nhiễm khuẩn, viêm ruột thừa, viêm phúc mạc, nhiễm khuẩn đường mật, viêm xương… Ngoài ra, sốt có thể không do nhiễm khuẩn mà do cơ thể phản ứng lại các tác nhân gây bệnh: say nóng, say nắng, sau tiêm chủng văcxin, sau truyền máu. Sốt có thể do tiêu hủy tổ chức (sau chảy máu, sau gãy xương), do rối loạn nội tiết (cơn cường giáp) hay do tăng sinh tổ chức (trong ung thư và bệnh về máu). Trong thực tế, không phải bệnh nào cũng đầy đủ các triệu chứng của nó, mà có thể bị che lấp bởi dấu hiệu của các bệnh khác kèm theo. Cho nên khi bị sốt, cần đến bác sĩ để được khai thác các triệu chứng và khám xét một cách toàn diện, được theo dõi và kịp thời xử trí đúng đắn. Ngày nay, với các trang thiết bị hiện đại, việc tìm nguyên nhân sốt có nhiều thuận lợi, nhiều người bệnh được cứu chữa khỏi. Tuy nhiên, đôi khi vẫn gặp
Xem thêm

6 Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM : Một số biện pháp tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo3 4 tuổi lớp bé C Trường MN Hoa Mai – TP Lào Cai

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM : MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TRÒ CHƠI DÂN GIAN CHO TRẺ MẪU GIÁO3 4 TUỔI LỚP BÉ C TRƯỜNG MN HOA MAI – TP LÀO CAI

Như chúng ta đều biết hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ mầm non từ tuổi hài nhi trẻ đã có nhu cầu giao lưu với mẹ và người thân qua cử chỉ nét mặt. Đến tuổi âu nhi trẻ chủ yếu hoạt động với đồ vật, tuổi mẫu giáo thì hoạt động vui chơi là hoạt động chỉ đạo bởi vui chơi đã gây ra những biến đổi về chất, có ảnh hưởng quyết định đến sự hình thành nhân cách trẻ và là tiền đề cho hoạt động học tập ở lứa tuổi tiếp theo. Phương châm “ Học mà chơi, chơi mà học ” luôn được quán triệt trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ mẫu giáo ở trường mầm non. Trong hoạt động vui chơi có rất nhiều tṛò chơi học tập và một bộ phận không thể không nhắc đến đó là các tṛò chơi dân gian đây là một loại tṛò chơi được trẻ em mẫu giáo yêu thích.
Xem thêm

18 Đọc thêm

Những nguyên nhân gây sốt doc

NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY SỐT DOC

Sốt rét: Thường gặp ở vùng núi cao, đôi khi ở vùng đồng bằng. Biểu hiện ban đầu là cơn rét run, sau đó sốt nóng 40-41 độ C, kết thúc cơn sốt là vã mồ hôi. Hết sốt, người bệnh trở lại bình thường… Hôm sau lại lên cơn sốt và thường xảy ra đúng vào giờ hôm trước. Sốt hồi quy: Sốt cao liên tục trong vòng 1 tuần sau đó hết sốt vài ngày, rồi lại sốt cơn tiếp theo. Toàn thân mệt nhọc, bơ phờ. Gan, lách to, đau. Xét nghiệm máu tìm thấy xoắn khuẩn hồi qui. 3. Các trường hợp sốt dao động: Nung mủ sâu: Ở các cơ quan như áp-xe gan, mủ bể thận, áp xe não, nhiễm khuẩn huyết và sốt kéo dài ở người nhiễm HIV… Các nhiễm khuẩn ngoại khoa: Gồm các bệnh viêm nhiễm trước và sau mổ ở các vết thương; viêm da, cơ, hậu bối, bỏng nhiễm khuẩn, viêm ruột thừa, viêm phúc mạc, nhiễm khuẩn đường mật, viêm xương… Ngoài ra, sốt có thể không do nhiễm khuẩn mà do cơ thể phản ứng lại các tác nhân gây bệnh: say nóng, say nắng, sau tiêm chủng văcxin, sau truyền máu. Sốt có thể do tiêu hủy tổ chức (sau chảy máu, sau gãy xương), do rối loạn nội tiết (cơn cường giáp) hay do tăng sinh tổ chức (trong ung thư và bệnh về máu). Trong thực tế, không phải bệnh nào cũng đầy đủ các triệu chứng của nó, mà có thể bị che lấp bởi dấu hiệu của các bệnh khác kèm theo. Cho nên khi bị sốt, cần đến bác sĩ để được khai thác các triệu chứng và khám xét một cách toàn diện, được theo dõi và kịp thời xử trí đúng đắn. Ngày nay, với các trang thiết bị hiện đại, việc tìm nguyên nhân sốt có nhiều thuận lợi, nhiều người bệnh được cứu chữa khỏi. Tuy nhiên, đôi khi vẫn gặp những trường hợp sốt không rõ nguyên nhân, việc chẩn trị cần phải có các thày thuốc giàu kinh nghiệm lâm sàng thì người bệnh mới có thể qua khỏi được
Xem thêm

4 Đọc thêm

Các hệ thống số và mã

CÁC HỆ THỐNG SỐ VÀ MÃ

Nguyễn Trung Lập__________________________ KĨ THUẬT SỐ ________________________________________Chương I : Các Hệ Thống Số I-1 Thí dụ số 1998 trong hệ thập phân có giá trị xác định bởi triển khai theo đa thức của 10: 199810 = 1x103 + 9x102 +9x101 + 9x100 = 1000 + 900 + 90 + 8 Trong triển khai, số mũ của đa thức chỉ vị trí của một ký hiệu trong một số với qui ước vị trí của hàng đơn vị là 0, các vị trí liên tiếp về phía trái là 1, 2, 3, ... . Nếu có phần lẻ, vị trí đầu tiên sau dấu phẩy là -1, các vị trí liên tiếp về phía phải là -2, -3, ... . Ta thấy, số 9 đầu tiên (sau số 1) có trọng số là 900 trong khi số 9 thứ hai chỉ là 90. Có thể nhận xét là với 2 ký hiệu giống nhau trong hệ 10, ký hiệu đứng trước có trọng số gấp 10 lần ký hiệu đứng ngay sau nó. Điều này hoàn toàn đúng cho các hệ khác, thí dụ, đối với hệ nhị phân ( cơ số 2) thì tỉ lệ này là 2. Tổng quát, một hệ thống số được gọi là hệ b sẽ gồm b ký hiệu trong một tập hợp: Sb
Xem thêm

11 Đọc thêm

KỸ THUẬT SỐ CHƯƠNG 1

KỸ THUẬT SỐ CHƯƠNG 1

3 + 0x162 + 14x161 + 10x160 + 8x16-1 = 4330,510 1.3 Biến đổi qua lại giữa các hệ thống số Khi đã có nhiều hệ thông số, việc xác định giá trị tương đương của một số trong hệ này so với hệ kia là cần thiết. Phần sau đây cho phép ta biến đổi qua lại giữa các số trong bất cứ hệ nào sang bất cứ hệ khác trong các hệ đã được giới thiệu. 1.3.1 Đổi một số từ hệ b sang hệ 10 Để đổi một số từ hệ b sang hệ 10 ta triển khai trực tiếp đa thức của b Một số N trong hệ b: N = (anan-1an-2. . .ai . . .a
Xem thêm

11 Đọc thêm

Bài giảng về viêm màng não mủ

BÀI GIẢNG VỀ VIÊM MÀNG NÃO MỦ

1. Liệt kê được tên và tần suất mắc các tác nhân gây viêm màng não mủ thường gặp. 2. Phân tích được các điều kiện làm dễ và các yếu tố nguy cơ gây viêm màng não mủ 3. Chẩn đoán xác định lâm sàng bệnh viêm màng não mủ 4. Phân biệt được các biến đổi dịch não tủy một số bệnh viêm màng não thường gặp 5. Sủ dụng kháng sinh đúng trong điều trị viêm màng não mủ 6. Hướng dẫn cách dự phòng một số bệnh viêm màng não mủ thông thường

31 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT SỐ CHƯƠNG 1

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT SỐ CHƯƠNG 1

3 + 0x162 + 14x161 + 10x160 + 8x16-1 = 4330,510 1.3 Biến đổi qua lại giữa các hệ thống số Khi đã có nhiều hệ thông số, việc xác định giá trị tương đương của một số trong hệ này so với hệ kia là cần thiết. Phần sau đây cho phép ta biến đổi qua lại giữa các số trong bất cứ hệ nào sang bất cứ hệ khác trong các hệ đã được giới thiệu. 1.3.1 Đổi một số từ hệ b sang hệ 10 Để đổi một số từ hệ b sang hệ 10 ta triển khai trực tiếp đa thức của b Một số N trong hệ b: N = (anan-1an-2. . .ai . . .a
Xem thêm

11 Đọc thêm

Gián án nguyên hàm cơ bản

GIÁN ÁN NGUYÊN HÀM CƠ BẢN

sinu u uu u uuu u uuuu u uu== −= = += − = − +- 1 -§. NGUYÊN HÀM1. CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN VỀ NGUYÊN HÀM1.1 Nguyên hàm của hàm tổng bằng tổng các nguyên hàm:( )( ) ( ) ( ) ( )f x g x dx f x dx g x dx+ = +ò ò ò1.2 Nguyên hàm của hàm hiệu bằng hiệu các nguyên hàm:( )( ) ( ) ( ) ( )f x g x dx f x dx g x dx- = -ò ò ò• Chú ý: Có thể mở rộng cho nhiều hàm với tổng và hiệu kết hợp tùy ý.1.3 Nguyên hàm của hàm bội bằng bội của nguyên hàm:. ( ) . ( )k f x dx k f x dx=ò ò (với k là hằng số)1.4 Nguyên hàm không phụ thuộc kí hiệu biến số, tức là:
Xem thêm

3 Đọc thêm

BÀI ÔN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KÌ II LỚP 5 ppt

BÀI ÔN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KÌ II LỚP 5

BÀI ÔN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KÌ II LỚP 5 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng: Câu 1: 25 % của 36 là : a. 4 b. 9 c. 18 Câu 2: Một hình lập phương có chu vi đáy là 16cm thì thể tích là: a. 80cm3 b. 64cm2 c. 64cm3 Câu 3: 2 giờ = phút a. 165 b. 170 c. 180 Câu 4: Số cần điền vào chỗ chấm của 6m3 17 dm3 = m3 là : a. 6,17 b. 6,017 c. 6,170 Câu 5: Một hình thang có diện tích 150cm2 , đáy lớn 8cm, đáy bé 7cm thì chiều cao là : a. 5m b. 10m c. 20m
Xem thêm

7 Đọc thêm

CHƯƠNG 1: CÁC HỆ THỐNG SỐ VÀ MÃ

CHƯƠNG 1: CÁC HỆ THỐNG SỐ VÀ MÃ

Nguyễn Trung Lập__________________________ KĨ THUẬT SỐ ________________________________________Chương I : Các Hệ Thống Số I-1 Thí dụ số 1998 trong hệ thập phân có giá trị xác định bởi triển khai theo đa thức của 10: 199810 = 1x103 + 9x102 +9x101 + 9x100 = 1000 + 900 + 90 + 8 Trong triển khai, số mũ của đa thức chỉ vị trí của một ký hiệu trong một số với qui ước vị trí của hàng đơn vị là 0, các vị trí liên tiếp về phía trái là 1, 2, 3, ... . Nếu có phần lẻ, vị trí đầu tiên sau dấu phẩy là -1, các vị trí liên tiếp về phía phải là -2, -3, ... . Ta thấy, số 9 đầu tiên (sau số 1) có trọng số là 900 trong khi số 9 thứ hai chỉ là 90. Có thể nhận xét là với 2 ký hiệu giống nhau trong hệ 10, ký hiệu đứng trước có trọng số gấp 10 lần ký hiệu đứng ngay sau nó. Điều này hoàn toàn đúng cho các hệ khác, thí dụ, đối với hệ nhị phân ( cơ số 2) thì tỉ lệ này là 2. Tổng quát, một hệ thống số được gọi là hệ b sẽ gồm b ký hiệu trong một tập hợp: Sb
Xem thêm

11 Đọc thêm

Bài giảng điện- Chương 1: Các hệ thống Số và Mã pdf

BÀI GIẢNG ĐIỆN- CHƯƠNG 1: CÁC HỆ THỐNG SỐ VÀ MÃ PDF

) = a-1+ PF’(N). Vậy lần nhân thứ nhất này ta được phần nguyên của phép nhân, chính là số mã có trọng số lớn nhất của phần lẻ (a-1) (số a-1 này có thể vẫn là số 0). PF’(N) là phần lẻ xuất hiện trong phép nhân. Tiếp tục nhân PF’(N) với b, ta tìm được a-2 và phần lẻ PF”(N). Lặp lại bài toán nhân phần lẻ với b cho đến khi kết quả có phần lẻ bằng không, ta sẽ tìm được dãy số (a-1a-2 . . .a-m). Chú ý: Phần lẻ của số N khi đổi sang hệ b có thể gồm vô số số hạng (do kết quả của phép nhân luôn khác 0), điều này có nghĩa là ta không tìm được một số trong hệ b có giá trị đúng bằng phần lẻ của số thập phân, vậy tùy theo yêu cầu về độ chính xác khi chuyển đổi mà người ta lấy một số số hạng nhất định. Thí dụ: * Đổi 25,310
Xem thêm

11 Đọc thêm

Tài liệu CHƯƠNG 1: CÁC HỆ THỐNG SỐ & MÃ docx

TÀI LIỆU CHƯƠNG 1: CÁC HỆ THỐNG SỐ & MÃ DOCX

luôn luôn nhỏ hơn B=b3 như vậy nó chính là một phần tử của tập hợp số tạo nên hệ B=b3Ta có kết quả biến đổi tương tự cho các hệ số k khác. Tóm lại, để đổi một số từ hệ b sang hệ bk, từ dấu phẩy đi về hai phía, ta nhóm từng k số hạng, giá trị của mỗi k số hạng này (tính theo hệ b) chính là số trong hệ bk . Thí dụ: * Đổi số N = 10111110101 , 011012 sang hệ 8 = 23 Từ dấu phẩy, nhóm từng 3 số hạng về hai phía (nếu cần, thêm số 0 vào ở nhóm đầu và cuối để đủ 3 số hạng mà không làm thay đổi giá trị của số N): N = 010 111 110 101 , 011 0102Ghi giá trị tương ứng của các số 3 bit, ta được số N trong hệ 8 N = 2 7 6 5 , 3 2 8 * Đổi số N trên sang hệ 16 = 24______________________________________________________________
Xem thêm

11 Đọc thêm

Cùng chủ đề