BỘ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2011 - ĐỀ TRẮC NGHIỆM 3 PPT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BỘ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2011 - ĐỀ TRẮC NGHIỆM 3 PPT":

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D NĂM 2011 MÔN: ANH VĂN ĐỀ SỐ 3 potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D NĂM 2011 MÔN: ANH VĂN ĐỀ SỐ 3 POTX

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI D NĂM 2011 MÔN: ANH VĂN ĐỀ SỐ 3 Choose the word which has the underlined part pronounced differently 1. a. war b. work c. world d. whom 2. a. use b. umbrella c. under d. utter 3. a. winter b. answer c. award d. towards 4. a. lawn b. allow c. drawing d. swimmer 5. a. student b. educationc. united d. truck Choose the word which is stressed differently from the rest 1. a. celebration b. entertaiment c. traditional d.preparation 2. a. special b. polite c. happy d. really 3. a. postman b. envelope c. occasion d. everyone 4. a. lucky b. banner c.begin d. lunar 5. a. sometime b. between c.apple d.color 6. More and more young men are interested _____ collecting stamps. a. in b. at c. ove d. upon 7. My friends and i meet for lunch once _____ a while. a. for b. with c. at d. in 8. We would be glad _____ the chance to meet her. a. for b. over c. of d. in 9. Can you play any musical instrument? – I can play _____ guitar. a. a b. an c. the d.  10. There is a large _____ of fish in his living room. a. jug b. bottle c. tank d. pot 11. _____ stamps from discarded envelopes is my hobby. a. Gathering b. Accompanying c. Collecting d.Accomplish 12. I would not call myself an avid stamp collector a. interesting b. exciting c. amateur d. enthusiastic
Xem thêm

3 Đọc thêm

Phương pháp giải nhanh đề trắc nghiệm môn hóa học part 3 ôn thi đại học 2015

PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH ĐỀ TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC PART 3 ÔN THI ĐẠI HỌC 2015

) Mã đề 423 ĐÁP ÁN Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 B C A B D D B D A C 1 A B C D A C C B D B 2 D D A B D A A D B C 3 A B D B C C C C D A 4 B C A A D B B C A A 5 D D C A C C D B B A CH3CClCHCH2CHCH3OHCH ClCH3CH2BrTài liệu ôn thi Tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học – Cao đẳng môn Hóa học Copyright © 2009 volcmttl@yahoo.com.vn 52 BỘ ĐỀ LUYỆN THI HÓA HỌC 12 ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG ĐỀ THI THỬ SỐ 3 Môn thi: HÓA HỌC (Đề thi này gồm có 7 trang) Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Mã đề: 189 Họ tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1 ; N = 14 ; O = 16 ; Mg = 24 ; Al = 27 ; S = 32 ; Cl = 35,5 ; K = 39 ; Ca = 40 ; Cr = 52 ; Fe = 56 ; Ni = 59 ; Cu = 64 ; Zn = 65 ; Sr = 88 ; Ag = 108 ; Ba = 137 ; Hg = 201 ; Pb = 207 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Cho 30,6g hỗn hợp gồm Mg, Zn, Ag tác dụng với 900 ml dung dịch HCl 1M vừa đủ. Cho từ từ NaOH vào A để lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Lọc lấy kết tủa và nung ở nhiệt độ cao cho đến khối lượng không đổi, thu được a gam chất rắn. Giá trị của a là: A. 38,7 gam. B. 37,8 gam. C. 40,2 gam. D. 39,8 gam. Câu 2: X thuộc chu kỳ 4, Y thuộc chu kỳ 2 của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Ii là năng lượng ion hoá thứ i của một nguyên tử. Thực nghiệm cho biết tỉ số Ik+1/ Ik của X và Y như sau: k+1kII 21II 32II 43II 54II 65II X 1,94 4,31 1,31 1,26 1,30 Y 2,17 1,96 1,35 6,08 1,25 Hợp chất ion Z được tạo thành từ X và Y, vậy Z là: A. CaF2. B. K2O. C. CaC2. D. K3N. Câu 3: Giá trị pKa của 3 axit hữu cơ: (1) CH3–COOH, (2) Cl–CH2–COOH, (3) I–CH2–COOH giảm dần theo thứ tự sau: A. (1) > (2) > (3). B. (2) > (3) > (1). C. (1) > (3) > (2). D. (3) > (2) > (1) Câu 4: Đem nung m gam hỗn hợp A chứa hai muối cacbonat của hai kim loại đều thuộc phân nhóm chính nhóm II trong bảng hệ thống tuần hoàn, thu được x gam hỗn hợp B gồm các chất rắn và có 5,152 lít CO2 (đktc) thoát
Xem thêm

24 Đọc thêm

Tổng hợp bộ đề thi đánh giá năng lực trường đại học Quốc Gia Hà Nội đầy đủ nhất 2015 (kèm đáp án)

TỔNG HỢP BỘ ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẦY ĐỦ NHẤT 2015 (KÈM ĐÁP ÁN)

Bộ đề là tổng hợp đề thi thử của tất cả các môn toán, văn, anh, lý, hóa, sinh, địa, sử phục vụ cho đợt thi đánh giá năng lực vào các trường Đại học quốc gia Hà Nội năm 2015 2016 Bộ đề được sưu tầm chính thống từ trường Đại học Quốc Gia Hà Nội nên rất chuẩn và sát đề thi thật 2015 2016 Một số đề kèm đáp án giúp học sinh đánh giá được năng lực chính xác của mình sau khi làm đề. Nguồn: Thư viện đề Đại học Quốc Gia Hà Nội

163 Đọc thêm

Bộ đề ôn tập môn Toán THPT Quốc gia 2016

BỘ ĐỀ ÔN TẬP MÔN TOÁN THPT QUỐC GIA 2016

Bộ đề ôn tập môn Toán được sưu tầm từ đề thi thử đại học các trường thpt các tỉnh thành. Đề sát hướng ôn tập của Bộ GD và ĐT. Hy vọng sẽ tài liệu này sẽ có ích cho các bạn học sinh đang ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2016 sắp tới.

18 Đọc thêm

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 Môn thi : Tiếng Anh pptx

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 MÔN THI : TIẾNG ANH PPTX

1 Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 Môn thi : Tiếng Anh (chương trình chuẩn) Đề Tham khảo Thời gian làm bài 60 phút; 50 câu trắc nghiệm (đề thi có 04 trang) A/ PRONUNCIATION Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the rest in each group. 1. A. athlete B. capacity C. demand D. flame 2. A. schedule B. school C. mechanic D. chocolate 3. A. originated B. needed C. encouraged D. eliminated Circle the word whose stress is on a syllable different from that of the other 3 4. A. employ B. offer C. tutor D. focus 5. A. stadium B. committee C. official D. equipment B/ VOCABULARY AND STRUCTURES Choose the right words/ phrase to complete the sentences. 6. _______natural resources is of great importance. a. Preserve b. Preserving c. To have preserved d. Preserved 7. Even parents no longer live together, they have to be for their children. A. responsible B. responsibility C. irresponsible D. responding 8. Dad’s busy at the moment. He the sitting room. A. is redecorating B. redecorate C. has redecorated D. will redecorate 9. A phone is a telephone that does not have wires and works by radio, that you can carry with you and use anywhere. A. motive B. mobile C. movable D. motivated 10. The cyclone has resulted destruction and flood.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Thuật toán tin học cơ cở 1

THUẬT TOÁN TIN HỌC CƠ CỞ 1

tin học cơ cở 1, đại cương ôn tập trắc nghiệm cuối kỳ phần lý thuyết, bộ đề gồm hơn 200 câu hỏi và có đáp án cụ thể, mỗi lần thi sẽ rút 60 câu trong bộ đề này, đại học công nghệ đại học quốc gia hà nội

5 Đọc thêm

De trac nghiem Excel

T ẬP TR ẮC NGHI ỆM EXCEL

B ÀI T ẬP TR ẮC NGHI ỆM EXCELCâu 1: Giá trị trả về của hàm = if(10>2, “Sai”, 2007) trong Excel là:A. Đúng B. Sai C. 2007 D. 0Câu 2: Để tính tổng các giá trị của các giá trị tại ô: A4, A5, A6. Trong Excel ta nhập hàm:A. = Sum(A4; A6) B. = Average(A4 + A5 + A6)C: = Sum(A4: A6) D. = Max(A4+A5+A6)Câu 3: Để tính trung bình cộng các giá trị của: A4, A5, A6. Trong Excel ta nhập hàm:A. = Average(A4 : A6) B. Sum(A4 + A5 + A6)/3C. = (A4 + A5 + A6)/3 D. Các đáp án trên đều đúng.Câu 4. Trong Excel, hàm ABS(số) dùng để:A. Tính căn bậc 2 của một số. B. Lấy phần dư của một số.C. Lấy giá trị tuyệt đối của một số D. Lấy phần nguyên của một số.Câu 5. Trong Excel, kết quả trả về của hàm Round(123.16895; -2) là:A. 100 B. 123.17 C. 123.16 D. Tất cả đều sai.Câu 6. Trong Excel, kết quả trả về của hàm Round(123.16895; -3) là:A. 100 B. 123.169 C. 123.16 D. 0Câu 7. Trong Excel, kết quả trả về của hàm Round(123.16895; 2) là:A. 123 B. 123.17 D. 123.16 D. 100Câu 8. Trong Excel, kết quả trả về của hàm Mod(11; 4) là:A. 0 B. 2 C. 3 D. 1Câu 9. Trong Excel, kết quả trả về của hàm = MID(“NGUYEN NAM” ; 3 ; 2) là:A. UY B. AM C. YE D.GUYCâu 10. Muốn chèn thêm một cột trong Excel, bấm chuột phải vào tên cột cần chèn và bấm:A: Insert B. Insert Row C. Insert Column D. Insert CelCâu 11. Trong Excel, muốn lấy ngày giờ hiện tại của hệ thống ta dùng hàm:A. Today() B. Now() C. Time() D. Year()Câu 12. Trong Excel, muốn lấy ngày hiện tại (ngày tháng năm) của hệ thống ta dùng hàm:A. Today() B. Now() C. Time() D. Year()Câu 13. Trong Excel, kết quả trả về của hàm Not(9+1=10) là:A.True B. False C. Hàm sai cú pháp D. 10Câu 14. Trong Excel, địa chỉ tuyệt đối là địa chỉ:
Xem thêm

3 Đọc thêm

BÀI TẬP LƯU TRỮ TRƯỜNG ĐH NỘI VỤ HÀ NỘI

BÀI TẬP LƯU TRỮ TRƯỜNG ĐH NỘI VỤ HÀ NỘI

trương đó đã được triển khai bằng Quyết định số 1121/QĐ-BNV ngày04/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Quy hoạch Trường Caođẳng Nội vụ Hà Nội từ năm 2010 đến năm 2020”, trong đó có việc nâng cấpTrường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội thành Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.Chính vì vậy, Bộ Nội vụ đã chỉ đạo Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội xâydựng Dự án thành lập Trường Đại học Nội vụ góp phần xây dựng một đội ngũcán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh có đầy đủ phẩm chất, năng lực để đápứng yêu cầu, đòi hỏi củathời kỳ phát triển mới của đất nước là thực sự cần thiết.Thực hiện chủ trương của Ban cán sự Đảng bộ Bộ Nội vụ, Trường Caođẳng Nội vụ Hà Nội khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết như cơ sở vậtchất, tài chính, năng lực và trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên để nâng cấptrường lên đại học. Ngày06/4/2011 Trường đã có Tờ trình số 237/CĐNV-HCTCđề nghị Bộ Nội vụ chỉ đạo vàcho phép Trường tiến hành các thủ tục thành lậpTrường Đại học.Ngày 22/4/2011Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký văn bản số 1396/BNV-TCCBgửi Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường làm các thủ tục để thành lậpTrường Đại học Nội vụ Hà Nội. Trên cơsở hồ sơ dự án tiền khả thi thành lậpTrường Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành lấy ý kiến các đơn vị có5liên quan và ngày 31/5/2011 Bộ Giáo dục và Đào tạo có Tờ trình số 277/TTrBGDĐT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương thành lập Trường Đạihọc Nội vụ Hà Nội.Ngày 13 tháng 7 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số1160/TTg-KGVX về đồng ý chủtrương thành lập Trường Đại học Nội vụ HàNội trên cơ sở nâng cấp Trường Caođẳng Nội vụ Hà Nội.Ngày 23 tháng 7 năm 2011 Hội đồng thẩm định Liên Bộ do Bộ Giáo dụcvà Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đã tiến hành thẩmđịnh thực tế các điều kiện và đồng ý đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủtướng Chính phủ thành lậpTrường Đại học Nội vụ Hà Nội trên cơ sở nâng cấp
Xem thêm

67 Đọc thêm

Đề ôn thi đại học môn hóa học

ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC

Sở GD-ĐT Bắc Ninh THI THỬ ĐẠI HỌC Trường THPT Môn HÓA HỌC Thời gian 90 phút 1/ Nếu crackinh n-Butan thì có thể thu mấy ankan?a 4 b 3 c 2 d 1 2/ Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lit hỗn hợp 2 ankan dạng khí (đktc) thu được 40g ktủa khi cho sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư. Hai ankan là:a C3H8 và C4H10b Đều C4H10c Không xác định d C2H6 và C4H10 3/ Cho biết các mức oxi hóa của Clo có thể có trong các chất sau: HCl, NaClO, KClO3, HClO2, CaOCl2a -1, +1, +3, +5 b -1, 0, +1, +3, +5 c -1, 0, +3, +5 d -1, +1, +7, +5 4/ Có bao nhiêu nguyên tố hóa học có lớp electron ngoài cùng là lớp N?a 8 b 26 c 32 d 18 5/ Những khí nào có thể bị hấp thụ hoàn toàn bởi dd NaOH dư :NO2,NO,SO2,H2S, Cl2O.a NH3,CO2 ,SO2,H2S b NO2,CO2 ,SO2,H2S c NO2,CO2 ,SO2,H2S,Cl2Od NO2,CO2 ,SO2,NH3 6/ X và Y là 2 đồng phân, X td với Na, Y thì không. Đốt 13,8g X thu được 26,4g CO2 và 16,2g nước. Tên của X, Y lần lượt là:a Rượu Etylic, đimetyl ete b Rượu Propylic, etyl metyl ete c không xác định đượcd Rượu Etylic, đietyl ete 7/ Thành phần hoá học chính của supephotphat đơn là?a Ca(H2PO4)2 và CaSO4b Ca3(PO4)2c CaHPO4d Ca(H2PO4)2 8/ Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lit hỗn hợp 2 anken dạng khí (đktc) thu được 40g ktủa khi cho sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư. Hỗn hợp này hợp nước tạo tối đa mấy rượu:a 5 b 4 c 2 d 3 9/ Khi cho H2SO4 hấp thụ SO3 người ta thu được một Oleum chứa 71% SO3 về khối lượng. Công thức Oleum cần tìm là:a H2SO4 . SO3b H2SO4 . 3SO3c H2SO4 . 4SO3d H2SO4 . 2SO3 10/ Glixerin đun nóng với 2 axit cacboxylic đơn chức có xúc tác thu tối đa mấy trieste?a không được b 6 c 9 d 12 11/ Xà phòng hóa 17,4g một este no đơn chức cần dùng 300ml dung dịch NaOH 0,5M. Công thức phân tử của este là:a C6H12O2b C5H10O2c C4H8O2d C3H6O2 12/ Cho phản ứng: H2SO4 + HI > H2S + I2 + H2O. Hệ số cân bằng của các chất lần lượt là:a 1, 8, 2, 2, 3 b 1, 2, 1, 1, 3 c 1, 8, 1, 4, 4 d 2, 8, 2, 4, 4 13/ Có thể hòa tan tối đa mấy gam Fe trong 200ml dung dịch HNO3 0,2M (chỉ tạo khí NO)?a 1,12g b 0,56g c 0,28g d 0,84g 14/ Cho 200g
Xem thêm

4 Đọc thêm

luyện giải đề trước đề kỳ thi đại học tuyển chọn và giới thiệu đề thi môn toán

LUYỆN GIẢI ĐỀ TRƯỚC ĐỀ KỲ THI ĐẠI HỌC TUYỂN CHỌN VÀ GIỚI THIỆU ĐỀ THI MÔN TOÁN

luyện giải đề trước đề kỳ thi đại học tuyển chọn và giới thiệu đề thi môn toán luyện giải đề trước đề kỳ thi đại học tuyển chọn và giới thiệu đề thi môn toán luyện giải đề trước đề kỳ thi đại học tuyển chọn và giới thiệu đề thi môn toán luyện giải đề trước đề kỳ thi đại học tuyển chọn và giới thiệu đề thi môn toánluyện giải đề trước đề kỳ thi đại học tuyển chọn và giới thiệu đề thi môn toán luyện giải đề trước đề kỳ thi đại học tuyển chọn và giới thiệu đề thi môn toán luyện giải đề trước đề kỳ thi đại học tuyển chọn và giới thiệu đề thi môn toán luyện giải đề trước đề kỳ thi đại học tuyển chọn và giới thiệu đề thi môn toánluyện giải đề trước đề kỳ thi đại học tuyển chọn và giới thiệu đề thi môn toánluyện giải đề trước đề kỳ thi đại học tuyển chọn và giới thiệu đề thi môn toán luyện giải đề trước đề kỳ thi đại học tuyển chọn và giới thiệu đề thi môn toánluyện giải đề trước đề kỳ thi đại học tuyển chọn và giới thiệu đề thi môn toánluyện giải đề trước đề kỳ thi đại học tuyển chọn và giới thiệu đề thi môn toánluyện giải đề trước đề kỳ thi đại học tuyển chọn và giới thiệu đề thi môn toán luyện giải đề trước đề kỳ thi đại học tuyển chọn và giới thiệu đề thi môn toán
Xem thêm

45 Đọc thêm

ĐỀ SỐ 24 THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA.

ĐỀ SỐ 24 THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA.

ĐỀ SỐ 24 THI THỬ ĐẠI HỌC MÔĐĐĐĐĐỀ SỐ 24 THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA.ĐỀ SỐ 24 THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA.ĐỀ SỐ 24 THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA.ĐỀ SỐ 24 THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA.ĐỀ SỐ 24 THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA.ĐỀ SỐ 24 THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA.ĐỀ SỐ 24 THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA.ĐỀ SỐ 24 THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA.ĐỀ SỐ 24 THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA.ĐỀ SỐ 24 THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA.ĐỀ SỐ 24 THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA.ĐỀ SỐ 24 THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA.ĐỀ SỐ 24 THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA.ĐỀ SỐ 24 THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA.ĐỀ SỐ 24 THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA.ĐỀ SỐ 24 THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA.ĐỀ SỐ 24 THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA.ĐỀ SỐ 24 THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA.ĐỀ SỐ 24 THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA.ĐỀ SỐ 24 THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA.ĐỀ SỐ 24 THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA.ĐỀ SỐ 24 THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA.ĐỀ SỐ 24 THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA.ĐỀ SỐ 24 THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA.ĐỀ SỐ 24 THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA.ĐỀ SỐ 24 THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA.N HÓA.
Xem thêm

13 Đọc thêm

ĐỀ số 25 THI THỬ đại học môn hóa

ĐỀ SỐ 25 THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA

ĐỀ số 25 THI THỬ đại học môn hóa ĐỀ số 25 THI THỬ đại học môn hóa ĐỀ số 25 THI THỬ đại học môn hóa ĐỀ số 25 THI THỬ đại học môn hóa ĐỀ số 25 THI THỬ đại học môn hóa ĐỀ số 25 THI THỬ đại học môn hóa ĐỀ số 25 THI THỬ đại học môn hóa ĐỀ số 25 THI THỬ đại học môn hóa ĐỀ số 25 THI THỬ đại học môn hóa ĐỀ số 25 THI THỬ đại học môn hóa ĐỀ số 25 THI THỬ đại học môn hóa ĐỀ số 25 THI THỬ đại học môn hóa ĐỀ số 25 THI THỬ đại học môn hóa ĐỀ số 25 THI THỬ đại học môn hóa ĐỀ số 25 THI THỬ đại học môn hóa
Xem thêm

12 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VÀO ĐẠI HỌC GIẢI TÍCH ĐẠI SỐ TỔ HỢP

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VÀO ĐẠI HỌC GIẢI TÍCH ĐẠI SỐ TỔ HỢP

Chuyên đề luyện thi vào đại học giải tích đại số tổ hợp Chuyên đề luyện thi vào đại học giải tích đại số tổ hợpChuyên đề luyện thi vào đại học giải tích đại số tổ hợpChuyên đề luyện thi vào đại học giải tích đại số tổ hợpChuyên đề luyện thi vào đại học giải tích đại số tổ hợpChuyên đề luyện thi vào đại học giải tích đại số tổ hợpChuyên đề luyện thi vào đại học giải tích đại số tổ hợpChuyên đề luyện thi vào đại học giải tích đại số tổ hợpChuyên đề luyện thi vào đại học giải tích đại số tổ hợpChuyên đề luyện thi vào đại học giải tích đại số tổ hợpChuyên đề luyện thi vào đại học giải tích đại số tổ hợpChuyên đề luyện thi vào đại học giải tích đại số tổ hợpChuyên đề luyện thi vào đại học giải tích đại số tổ hợpChuyên đề luyện thi vào đại học giải tích đại số tổ hợpChuyên đề luyện thi vào đại học giải tích đại số tổ hợpChuyên đề luyện thi vào đại học giải tích đại số tổ hợpChuyên đề luyện thi vào đại học giải tích đại số tổ hợpChuyên đề luyện thi vào đại học giải tích đại số tổ hợpChuyên đề luyện thi vào đại học giải tích đại số tổ hợp
Xem thêm

287 Đọc thêm

Đề số 16 thi thử đại học môn hóa

ĐỀ SỐ 16 THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA

Đề số 17 thi thử đại học môn hóa6Đề số 17 thi thử đại học môn hóa6Đề số 17 thi thử đại học môn hóa6Đề số 17 thi thử đại học môn hóa6Đề số 17 thi thử đại học môn hóa6Đề số 17 thi thử đại học môn hóa6Đề số 17 thi thử đại học môn hóa6Đề số 17 thi thử đại học môn hóa6Đề số 17 thi thử đại học môn hóa6Đề số 17 thi thử đại học môn hóa6Đề số 17 thi thử đại học môn hóa6Đề số 17 thi thử đại học môn hóa6Đề số 17 thi thử đại học môn hóa6Đề số 17 thi thử đại học môn hóa6Đề số 17 thi thử đại học môn hóa6Đề số 17 thi thử đại học môn hóa6Đề số 17 thi thử đại học môn hóa6Đề số 17 thi thử đại học môn hóa6Đề số 17 thi thử đại học môn hóa6Đề số 17 thi thử đại học môn hóa6
Xem thêm

12 Đọc thêm

De minh hoa mon hoa hoc 2016

DE MINH HOA MON HOA HOC 2016

năm nay bộ giáo dục không ra đề minh họa nên hiện nay xuất hiện khá nhiều đề hóa của các thầy cô nhưng có thể nó vẫn chưa sát so với đề thi đại học và hôm nay tôi sẽ đăng đề minh họa khá sát với cấu trúc thi đại học để các bạn có thể làm thử

9 Đọc thêm

Đề thi mẫu Đại học năm 2011 Môn: Anh Văn – ĐỀ 3 ppt

ĐỀ THI MẪU ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN: ANH VĂN – ĐỀ 3 PPT

Đề thi mẫu Đại học năm 2011 Môn: Anh Văn – ĐỀ 3 Choose the word that has the stress differently from that of the other words. 1. A. computer B. imprudent C. powerful D. tradition 2. A. allocation B. locality C. respectfully D. successfully 3. A. beloved B. decision C. motorbike D. proficient 4. A. athletics B. hopelessness C. resident D. tolerance 5. A. impudent B. notation C. reconcile D. wanderings 6. A. ability B. already C. retirement D. uniform 7. A. excellent B. gymnastics C. stadium D. restaurant 8. A. champion B. common C. foremost D. respect 9. A. eventual B. qualify C. president D. volleyball 10. A. penalty B. personal C. position D. powerful 11. A. argument B. enormous C. several D. volleyball 12. A. circumstance B. document C. investment D. mountainous 13. A. major B. minor C. passage D. reflect 14. A. accept B. collect C. open D. reveal 15. A. never B. concern C. sooner D. wonder 16. A. atmosphere B. enormous C. historic D. recover 17. A. grateful B. moment C. public D. reveal 18. A. amazing B. gallery C. investment D. regretful 19. A. collection B. disaster C. musical D. production 20. A. argument B. comedy C. magical D. successful Answer Key 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C A C A B D B D A C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Xem thêm

1 Đọc thêm

ĐỀ số 21 THI THỬ đại học môn hóa

ĐỀ SỐ 21 THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HÓA

ĐỀ số 21 THI THỬ đại học môn hóa ĐỀ số 21 THI THỬ đại học môn hóa ĐỀ số 21 THI THỬ đại học môn hóa ĐỀ số 21 THI THỬ đại học môn hóa ĐỀ số 21 THI THỬ đại học môn hóa ĐỀ số 21 THI THỬ đại học môn hóa ĐỀ số 21 THI THỬ đại học môn hóa ĐỀ số 21 THI THỬ đại học môn hóa ĐỀ số 21 THI THỬ đại học môn hóa ĐỀ số 21 THI THỬ đại học môn hóa ĐỀ số 21 THI THỬ đại học môn hóa ĐỀ số 21 THI THỬ đại học môn hóa

13 Đọc thêm

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 Môn thi : Tiếng Anh doc

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 MÔN THI : TIẾNG ANH DOC

1 Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 Môn thi : Tiếng Anh (chương trình chuẩn) Đề Tham khảo Thời gian làm bài 60 phút; 50 câu trắc nghiệm (đề thi có 04 trang) A/ PRONUNCIATION Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the rest in each group. 1. A. athlete B. capacity C. demand D. flame 2. A. schedule B. school C. mechanic D. chocolate 3. A. originated B. needed C. encouraged D. eliminated Circle the word whose stress is on a syllable different from that of the other 3 4. A. employ B. offer C. tutor D. focus 5. A. stadium B. committee C. official D. equipment B/ VOCABULARY AND STRUCTURES Choose the right words/ phrase to complete the sentences. 6. _______natural resources is of great importance. a. Preserve b. Preserving c. To have preserved d. Preserved 7. Even parents no longer live together, they have to be for their children. A. responsible B. responsibility C. irresponsible D. responding 8. Dad’s busy at the moment. He the sitting room. A. is redecorating B. redecorate C. has redecorated D. will redecorate 9. A phone is a telephone that does not have wires and works by radio, that you can carry with you and use anywhere. A. motive B. mobile C. movable D. motivated 10. The cyclone has resulted destruction and flood.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Bộ đề khảo sát luyện thi đại học khối D, D1

BỘ ĐỀ KHẢO SÁT LUYỆN THI ĐẠI HỌC KHỐI D, D1

Bộ đề khảo sát luyện thi đại học khối D, D1 Bộ đề khảo sát luyện thi đại học khối D, D1Bộ đề khảo sát luyện thi đại học khối D, D1 Bộ đề khảo sát luyện thi đại học khối D, D1 Bộ đề khảo sát luyện thi đại học khối D, D1v Bộ đề khảo sát luyện thi đại học khối D, D1 Bộ đề khảo sát luyện thi đại học khối D, D1 Bộ đề khảo sát luyện thi đại học khối D, D1 Bộ đề khảo sát luyện thi đại học khối D, D1

39 Đọc thêm

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN: LỊCH SỬ; KHỐI: C

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN: LỊCH SỬ; KHỐI: C

TRANG 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 MÔN: LỊCH SỬ; KHỐI: C _Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề_ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ [r]

1 Đọc thêm

Cùng chủ đề