NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG ỐNG COMBITUBE TRONG KIỂM SOÁT ĐƯỜNG THỞ TRÊN BỆNH NHÂN NGỪNG TUẦN HOÀN TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG ỐNG COMBITUBE TRONG KIỂM SOÁT ĐƯỜNG THỞ TRÊN BỆNH NHÂN NGỪNG TUẦN HOÀN TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN BẠCH MAI":

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

Bên cạnh những mặt tích cực của thời kỳ hội nhập kinh t ế quốc tế mang lại, mặt trái của nền kinh tế hiện nay ã có những ảnh hưởng tiêu cực ến các vấnề ạo ức, luân lý, ịnh hướng giá trị, thế giới quan, nhân sinh quan, l ối sống vàvăn hóa giao ti ếp... của nhiều tầng lớp trong x ã hội, trong ó có thế hệ trẻ - họcsinh các trường phổ thông. Khi nói ến học sinh trong các nhà trường phổ thông, tức là nói ến thế hệ trẻ ang nắm trong tay tri thức cùng với những hiểu biết tiếnbộ về xã hội nói chung v à sự phát triển của ất nước nói riêng. Họ chính là chủnhân tương lai của ất nước, là lực lượng tham gia vào quá trình phát triển kinh tế xã hội.Trong Ngh ị quy ết Trung ương II kh óa VIII kh ẳng ịnh: “ Muốn ti ến h ànhcông nghiệp hóa, hiện ại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục và ào tạo,phát huy ngu ồn lực con ng ười, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh, b ền vững”.Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) ngày 04/11/2013 về ổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và ào tạoã nêu: "Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện ạihóa, xã h ội hóa, dân ch ủ hóa, h ội nh ập qu ốc t ế, thích ứng v ới n ền kinh t ế th ị trường ịnh hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển giáo d ục g ắn v ới phát triển khoa h ọcvà công ngh ệ, t ập trung vào nâng cao ch ất l ượng, ặc bi ệt ch ất l ượng giáo d ụcạo ức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành ể một mặt á p ứng yêu cầu phát tri ển kinh t ế - xã h ội, ẩy m ạnh công nghi ệp hóa, hi ện ại hóa ất nước,ảm bảo an ninh qu ốc phòng; M ặt khác ph ải chú tr ọng th ỏa mãn nhu c ầu phát triển của mỗi người học, những người có năng khiếu ược phát triển tài năng".Vậy có thể nói, trong nền kinh tế toàn cầu như hiện nay và nhất là khi ViệtNam ã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) với nhiều thời cơ và tháchthức, giáo dục và ào tạo nước nhà lại càng cần ổi mới mạnh mẽ cho phù hợp với thời ại. Đại h ội Đảng kho á X ã kh ẳng ịnh: “ Con ng ười l à v ốn qu ý nh ất”;Giáo dục và ào tạo, khoa học và công nghệ ược coi là “Quốc sách hàng ầu”. Mục tiêu giáo dục của nước ta ã ược ghi nhận tại Luật Giáo dục là: “Đào tạo con
Xem thêm

Đọc thêm

công thức tài chính doanh nghiệp cực hay

CÔNG THỨC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CỰC HAY

TSCĐ = NG TSCĐ bq 2.2- Tỷ suất lợi nhuận VCĐ: LN TT/ LNST TSLN VCĐ = VCĐ bq 2.3- Hệ số hao mòn TSCĐ: KHLK của TSCĐ HS hao mòn TSCĐ = NGTSCĐ 2.4- Hệ số huy động TSCĐ: GT TSCĐ đang dùng KD HS huy động TSCĐ = GT TSCĐ hiện có 2.5- Các chỉ tiêu về kết cấu TSCĐ: Đánh giá mức độ hợp lý trong cơ cấu TSCĐ được trang bò DN 3- HIỆU SUẤT SỬ DỤNG VKD CỦA DNP:

7 Đọc thêm

Sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, giải thể trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh docx

SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, GIẢI THỂ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO, TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THỂ THAO, CƠ SỞ DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH DOCX

TRANG 1 SÁP NH ẬP, CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, GI ẢI THỂ TRUNG TÂM Đ ÀO T ẠO, HUẤN LUY ỆN VẬN ĐỘNG VI ÊN TH Ể THAO, TRUNG TÂM HO ẠT ĐỘNG THỂ THAO, CƠ S Ở DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRÊN ĐỊA B [r]

3 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " XÂY DỰNG CÁC THIẾT CHẾ VĂN HOÁ MANG YẾU TỐ VĂN MINH MỘT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY" doc

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: " XÂY DỰNG CÁC THIẾT CHẾ VĂN HOÁ MANG YẾU TỐ VĂN MINH MỘT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY" DOC

92 điều kiện cơ sở vật chất mang tính văn minh; quy định hành vi - ứng xử, nếp sống văn hóa bởi các thiết chế và hình thức văn minh là cơ sở của quá trình biến đổi nhận thức, thói quen, hành vi mang yếu tố “con người quá khứ” sang “con người hiện đại”, đặc biệt là môi trường giáo dục nói chung và môi trường giáo dục đại học càng đòi hỏi hơn bao giờ hết. 3. Thực trạng việc thụ hưởng các thiết chế văn hoá của sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay Thành phố Đà Nẵng, kể từ khi trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương (1997), đã không ngừng vươn lên và đạt được nhiều thành tựu to lớn cả về mặt chính trị-kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh-quốc phòng. Năm 2003, Đà Nẵng được công nhận là đô thị loại I cấp quốc gia. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, phong trào thi đua thực hiện nếp sống văn minh đô thị, chương trình thành phố 5 không và 3 có đã được triển khai rộng khắp, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị gắn liền với việc chấp hành luật pháp và các quy định chung các địa phương, đơn vị. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được vẫn còn những tồn tại, yếu kém, do quy mô dân số tăng nhanh, đặc biệt là lưu lượng học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong những năm gần đây phát triển lớn, dẫn đến các điều kiện về thiết chế văn hóa mang yếu tố văn minh chưa được đảm bảo trên các mặt đời sống văn hóa tinh thần và cả điều kiện về cơ sở vật chất như bản thống kê dưới đây. Bảng 3.1. Phân tích các thiết chế văn hóa thụ hưởng tại thành phố Đà Nẵng STT Các tiêu chí so sánh ĐVT 2004 2005 2006 2007 2008 1 Dân số người 764.549 781.023 792.572 806.774 822.178 2 Nhà văn hóa nhà 3 3
Xem thêm

6 Đọc thêm

Tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp docx

TẦM QUAN TRỌNG CỦA KỸ NĂNG GIAO TIẾP DOCX

Phong c ùa thu mang nh ên nhiên Trung Qu ìn qua tâm tr ph ên hiu h và r B phong c àu s ình kh và âm thanh, t ên s hình cho th tr ình hi Ph.. Tâm tr l ình c Cô chu nh ên tâm.[r]

4 Đọc thêm

Tài liệu Bệnh quai bị, các biến chứng của bệnh? ppt

TÀI LIỆU BỆNH QUAI BỊ, CÁC BIẾN CHỨNG CỦA BỆNH? PPT

Bệnh quai bị, các biến chứng của bệnh? Bệnh quai bị là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do siêu vi trùng thuộc nhóm paramyxovirus gây ra. Biểu hiện lâm sàng của bệnh là viêm tuyến nước bọt, có khi viêm tuyến sinh dục, viêm màng não, viêm tụy cấp kèm theo. Bệnh chủ yếu xảy ra trẻ em, lây lan chủ yếu qua nước bọt do bệnh nhân ho ra thành những hạt li ti có chứa virus. Bệnh có thể thể nhẹ, bệnh nhân chỉ cảm thấy mệt mỏi, căng căng, khó chịu vùng mang tai. Nếu thể nặng hơn, bệnh nhân sẽ sốt, nhức đầu, biếng ăn, đau họng, nhai khó, đau vùng tuyến mang tai; tuyến mang tai sưng to, đỏ một bên hoặc cả 2 bên. Có một số trường hợp nặng, tuyến dưới hàm và tuyến dưới cằm cũng sưng to, lưỡi gà của bệnh nhân cũng bị sưng to làm bệnh nhân ngạt thở phải vào bệnh viện mở khí quản cấp cứu. Sau khi bệnh toàn phát khoảng 1 tuần, các triệu chứng lui dần và bệnh nhân sẽ hồi phục hẳn. Người ta chỉ bị quai bị 1 lần trong đời vì sau khi khỏi bệnh, bệnh nhân sẽ được miễn dịch suốt đời. Biến chứng của bệnh quai bị: - Viêm màng não: chiếm 10- 35% trường hợp mắc bệnh. - Viêm não: chiếm 0,5% trường hợp. - Tổn thương thần kinh sọ não: điếc, mù, viêm tủy sống cắt ngang... - Viêm tụy cấp: 3- 7% trường hợp, thường diễn biến nhẹ.
Xem thêm

5 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA GIẢNG VIÊN GIÀ VÀ GIẢNG VIÊN TRẺ

ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA GIẢNG VIÊN GIÀ VÀ GIẢNG VIÊN TRẺ

1.2. Giảng viên trẻ Giảng viên trẻ là đội ngũ kế cận, đội ngũ giảng viên tương lai của một trường Đại học, Cao đẳng, là những người mới vào nghề, đang trong độ tuổi thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, tinh thần nghề nghiệp. Giảng viên trẻ làm việc trường Đại học phải đáp ứng yêu cầu đòi hỏi cao hơn so với các nhà giáo bậc học khác không chỉ do môi trường, hay đối tượng dạy học mà còn do yêu cầu tự thân người giảng viên phải có khả năng độc lập nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học vào giảng dạy. Xong, xung quanh các vấn đề như: năng lực, nhu cầu, thái độ của họ với công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) và giảng dạy hay một phần do cơ chế, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, lương bổng… còn nhiều điều chưa thỏa đáng. Đội ngũ giảng viên trẻ luôn được xã hội đặt kỳ vọng lớn. Với giảng viên già thì giảng viên trẻ ngày nay có điều kiện học tập tốt hơn (được lựa chọn ngành nghề yêu thích, lựa chọn địa chỉ đào tạo mong muốn trong hay ngoài Tâm lý giáo dục học đại học GVHD: ThS. Lê Tuyết Ánh Nhóm 4 Trang 5 nước…). Giảng viên trẻ có nhiều thầy giỏi đào tạo, hướng dẫn, có nhiều tài liệu sách vở tham khảo đa dạng, phong phú (thư viện, mạng internet, các đề tài nghiên cứu trước…). Ngoài ra giảng viên trẻ hiện nay luôn được lãnh đạo tại các trường Đại học tạo điều kiện cho đi học một cách bài bản, được hỗ trợ kinh phí học tập hay học bổng du học thạc sĩ, tiến sĩ Nhưng soi mình vào thực tế để thấy có một bộ phận giảng viên trẻ chỉ xem trường mình, khoa mình như chỗ trú chân, có cơ hội là họ ra ngoài ngay. Nhiều giảng viên trẻ sau khi lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ là rời trường luôn, thậm chí nhiều người còn quay lại bảo môi trường đại học làm cho họ “cùn” đi trong chuyên môn, không phát triển được năng lực. Vậy là những giảng viên trẻ trong tương lai bạn nghĩ gì? Có nên chăng chạy theo giá trị vật chất mà lấy môi trường giáo dục ra làm bàn đạp thăng tiến? Là những giảng viên trẻ có lòng yêu nghề, mục đích chọn nghề đúng và sống hết mình vì mục đích đã chọn để vào nghề thì chẳng ai làm như vậy.
Xem thêm

13 Đọc thêm

Thành lập trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh pdf

THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO, TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THỂ THAO, CƠ SỞ DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PDF

TRANG 1 THÀNH L ẬP TRUNG TÂM Đ ÀO T ẠO, HUẤN LUYỆN VẬN ĐỘNG VI ÊN TH Ể THAO, TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THỂ THAO, CƠ SỞ DỊCH VỤ HO ẠT ĐỘNG THỂ THAO TRÊN ĐỊA B ÀN T ỈNH THÔNG TIN Lĩnh vực thống [r]

3 Đọc thêm

Chuyên đề laser bán dẫn – Bài 2: Điều trị di chứng tai biến mạch máu não (Kỳ 2) pot

CHUYÊN ĐỀ LASER BÁN DẪN – BÀI 2: ĐIỀU TRỊ DI CHỨNG TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO (KỲ 2) POT

Chuyên đề laser bán dẫn – Bài 2: Điều trị di chứng tai biến mạch máu não (Kỳ 2) Những bệnh nhân điển hình Sau đây là một số trường hợp điển hình cho thấy kết quả sử dụng thiết bị quang châm laser bán dẫn loại 10 đầu châm trong điều trị di chứng liệt nửa người do tai biến mạch máu não. Bệnh nhân Nguyễn Văn Sển, 45 tuổi Căn bệnh: liệt nửa người trái do TBMMN (liệt độ 5). Quá trình diễn biến bệnh: trước nhập viện 50 ngày, bệnh nhân bị tai biến mạch máu não và đưa đến liệt nửa người trái kèm hôn mê, tiêu tiểu không tự chủ, được cấp cứu và chữa trị một bệnh viện đa khoa tỉnh (2 ngày), chuyển đến bệnh viện chuyên khoa TP.HCM (45 ngày), xuất viện về nhà được 2 ngày thì đến Bệnh viện y học cổ truyền Tiền Giang để điều trị di chứng liệt. Khi đến nhập viện, bệnh nhân trạng thái liệt nửa người trái, tay chân không cử động được, sức cơ tay chân trái là 0/5, nói đớ, miệng méo sang phải, ăn ngủ kém, tiêu tiểu bình thường. Qua 30 lần điều trị bằng thiết bị quang châm laser bán dẫn 10 đầu châm: bệnh nhân đi lại khá, cầm nắm còn yếu, miệng hết méo, nói nghe rõ. Bệnh nhân Nguyễn Văn Hương, 71 tuổi Căn bệnh: liệt nửa người phải do tai biến mạch máu não (liệt độ 5). Trước nhập viện 10 ngày, buổi sáng ngủ dậy người nhà phát hiện bệnh nhân liệt nửa người phải kèm hôn mê, tiêu tiểu không tự chủ, bệnh nhân được cấp cứu và điều trị một bệnh viện đa khoa tỉnh (9 ngày). Ra viện bệnh nhân đến nhập Bệnh viện y học cổ truyền Tiền Giang để điều trị di chứng liệt. Khi đến nhập viện, bệnh nhân trạng thái liệt nửa người phải, tay chân không cử động được, sức cơ tay chân phải là 0/5, nói không được, ăn ngủ kém, tiêu bón, tiểu thông. Qua 16 lần điều trị bằng thiết bị quang châm laser bán dẫn 10 đầu châm, bệnh nhân tự đi lại được nhưng còn yếu, nói nghe rõ, ăn ngủ được, tiêu
Xem thêm

5 Đọc thêm

Thành lập trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao trên địa bàn huyện ppt

THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO, TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THỂ THAO, CƠ SỞ DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PPT

TRANG 1 THÀNH L ẬP TRUNG TÂM Đ ÀO T ẠO, HUẤN LUYỆN VẬN ĐỘNG VI ÊN TH Ể THAO, TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THỂ THAO, CƠ SỞ DỊCH VỤ HO ẠT ĐỘNG THỂ THAO TRÊN ĐỊA B ÀN HUY ỆN THÔNG TIN Lĩnh vực thống[r]

3 Đọc thêm

Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh tại cơ sở dân y, trong trường hợp phải xử lý cấp cứu do bị thương, tai nạn, các bệnh lý (nội, ngoại khoa, chuyên khoa), hoặc thai sản, hoặc tiêm phòng dại do địa bàn đóng quân thuộc vùng sâu, vùng xa giao thông đi lại kh

THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI CƠ SỞ DÂN Y, TRONG TRƯỜNG HỢP PHẢI XỬ LÝ CẤP CỨU DO BỊ THƯƠNG, TAI NẠN, CÁC BỆNH LÝ (NỘI, NGOẠI KHOA, CHUYÊN KHOA), HOẶC THAI SẢN, HOẶC TIÊM PHÒNG DẠI DO ĐỊA BÀN ĐÓNG QUÂN THUỘC VÙNG SÂU, VÙNG XA GIAO THÔNG ĐI LẠI KH

Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh tại cơ sở dân y, trong trường hợp phải xử lý cấp cứu do bị thương, tai nạn, các bệnh lý (nội, ngoại khoa, chuyên khoa), hoặc thai sản, hoặc tiêm phòng dại do địa bàn đóng quân thuộc vùng sâu, vùng xa giao thông đi lại khó khăn, xa cơ sở khám, chữa bệnh của quân đội hoặc cơ sở khám, chữa bệnh của quân đội không có chuyên khoa hay không đủ năng lực điều trị, phải giới thiệu ra cơ sở dân y để đảm bảo an toàn cho người bệnh - Trường hợp chi phí khám, chữa bệnh cơ sở dân y cao hơn mức quy định được hưởng Thông tin Lĩnh vực thống kê:Quốc phòng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ nhiệm Quân y cấp trực thuộc Bộ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Quân y đơn vị Cách thức thực hiện:Trực tiếp làm thủ tục tại cơ quan, đơn vị Thời hạn giải quyết:Đối với các trường hợp phải điều trị kỹ thuật cao, chi phí lớn vượt mức quy định của Bảo hiểm y tế được thực hiện định kỳ 3 tháng một lần Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Phê duyệt Các bước Tên bước Mô tả bước 1. 1 Quân y đơn vị chủ động liên hệ, hợp đồng, đăng ký với cơ sở dân y trong khu vực giới thiệu người bệnh đến khám, chữa bệnh tại cơ sở dân y. 2. 2 Đơn vị hoặc bệnh viện ứng tiền nộp viện phí cho người bệnh. 3. 3 Người khám, chữa bệnh tại cơ sở dân y nộp các giấy tờ (theo quy định) liên quan đến việc khám, chữa bệnh tại cơ sở dân y cho quân y đơn vị.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Y NGHIA BANG TUAN HOAN NGUYEN TO HOA HOC

Y NGHIA BANG TUAN HOAN NGUYEN TO HOA HOC

RH2RH_ Công thức hiđroxit tươngương ứng (nếu có) và tính axit hay bazơ củaủa chúng.Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!1III/ SO SÁNH TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA MỘT NGUYÊN TỐ VỚI CÁCNGUYÊN TỐ LÂN CẬN:Dựa vào qui luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn có thể so sánhtính chất hóa học của một nguyên tố với các nguyên tố lân cận.Vd : So sánh: P(Z=15) với Si(Z=14) và S(Z=16)P(Z=15) với N(Z=7) và As(Z=33)_ Si, P, S thuộc cùng một chu kì => theo chiều tăng của Z => tính PK tăng dần Si _ N, P, As thuộc cùng nhóm A => theo chiều tăng của Z => tính PK tăng dần As BÀI TẬP ÁP DỤNGCâu 1. Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số electron phân lớp p là 5, Vị trí của nguyêntố A trong bảng tuần hoàn làA. Nhóm VA, chu kì 3.B. VIIA, chu kì 2.C. VIIB, chu kì 2.D. VIA, chu kì 3.Câu 2. Nguyên tử nguyên tố M có electron cuối cùng lớp electron thứ 3, phân lớp p, ôlượng tử thứ nhất và là electron ghép đôi. Vị trí của M trong bảng tuần hoàn và công thứchiđroxit cao nhất của M làA. chu kì 3, nhóm VA, HXO3.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Tài liệu Bí mật lớn nhất của thành công doc

TÀI LIỆU BÍ MẬT LỚN NHẤT CỦA THÀNH CÔNG DOC

giờ cũng là tài sản quý của một cơ quan, tổ chức. Những phẩm chất thường thấy họ là:  Yêu thích công việc mình làm.  Luôn toàn tâm toàn ý hoàn thành công việc đạt chất lượng cao.  Thất bại chỉ kích thích họ suy nghĩ thêm thấu đáo, chứ không làm họ nản chí.  Họ làm việc không kể giờ giấc, hay ít ra cũng thường xuyên suy nghĩ về công việc ngay cả trong lúc nghỉ ngơi, nên họ thường tìm ra được những giải pháp độc đáo và sáng tạo.  Họ luôn luôn nghĩ đến việc sẽ làm tiếp theo và tìm cách chạy đua với thời gian. Virender Kapoor, tác giả quyển sách "The Greatest Secret of Success: Your Passion Quotient" (Bí mật lớn nhất của thành công: chỉ số say mê) cho rằng "Chất lửa trong con người, hay chính là chỉ số say mê, đã đóng góp rất nhiều cho những thành tựu kỳ diệu của nhà khoa học thiên tài Albert Einstein hơn cả chỉ số IQ của ông."
Xem thêm

2 Đọc thêm

Nghệ thuật treo tranh tường Tr pdf

NGHỆ THUẬT TREO TRANH TƯỜNG TR PDF

Nghệ thuật treo tranh tường Treo tranh tường là một hình thức trang trí không gian phổ biến. Tranh tường không những tạo hiệu quả trang trí cao mà còn thể hiện phong cách, chiều sâu của gia chủ. Một bức tranh có thể làm sáng góc phòng hoặc cả một không gian tùy theo cách xử lý của từng gia chủ. Điều quan trọng là cần phối hợp nhuần nhuyễn giữa các yếu tố xung quanh tạo nên vẻ hài hòa cân đối trong nhà. Treo tranh đúng cách, không những tạo hiệu quả trang trí cao mà còn thể hiện phong cách, chiều sâu của gia chủ. Do đó, gia chủ nên chọn trường phái tranh mình yêu thích. Vị trí của tranh phải phù hợp với từng không gian và nội thất của căn phòng. Không nên treo quá nhiều tranh tránh rối mắt Thông thường, nhiều người có xu hướng treo quá cao, như vậy tranh sẽ bị lạc lõng khỏi không gian, mất cân bằng dẫn đến việc kém hiệu quả thẩm mỹ. Đối với phòng khách, tranh nên treo vị trí mà người ngồi nói chuyện ngắm được, sau ghế sofa và khoảng cách có thể trong tầm tay với (15 cm - 20 cm). Phòng ngủ nên treo vị trí đầu giường ngủ để tạo điểm nhấn. Với phòng bếp, khi treo tranh bạn cần chọn những vị trí không bị hỏng bởi dầu mỡ, hơi nóng khi nấu ăn. Không nên lam dụng treo quá nhiều tranh trên một bức tường tránh cảm giác rối mắt, ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ chung của ngôi nhà. Kích cỡ của tranh cần được sử dụng linh hoạt, có thể lớn nhỏ khác nhau nhưng cần phải tạo được cái nhìn dung hòa và không quá 1/3 diện tích tường. Trong cùng một không gian, bạn có thể chọn chung một phong cách tranh giống nhau để tạo không gian hài hòa. Tuy nhiên, hình thức thể hiện phải khác nhau để tránh cảm giác đơn điệu và đồng nhất. Treo tranh khéo sẽ che được khuyết điểm
Xem thêm

7 Đọc thêm

Thiết kế kỹ thuật công trình đà bán ụ trọng tải 5.000 tấn, chương 2 pdf

THIẾT KẾ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH ĐÀ BÁN Ụ TRỌNG TẢI 5.000 TẤN, CHƯƠNG 2 PDF

1_Đệm tàu; 2_Con lăn (để phân bố lực đều hơn); 3_Đệm cao su giảm sócXe chở tàu: là xe dùng để đặt tàu. Xe chở tàu thường chạy trên xe đường triền và xe đường hào để đưa tàu vào bệ. Xe chở tàu thường làm phân đoạn để dễ dàng được rút ra khỏi bệ. Bệ tàu: Là nơi dùng để đóng mới và sửa chữa tàu.Máy tời: Là thiết bị dùng để kéo xe đường triền, xe đường hào và xe chở tàu. Tuỳ theo phương án thao tác nâng hạ tàu mà người ta có thể bố trí một máy tời chung hoặc một số máy tời với những chức năng khác nhau.Đuôi triền: Là bộ phận cuối đường triền để chắn xe.Cần trục: 2 bên bệ và cầu tàu.4. Ưu - Nhược điểm. Triền ngang. Ưu điểm: có nhiều thuận lợi trong việc chọn kết cấu, bố trí mặt bằng nhà máy, yêu cầu khu nước không rộng, có lực nâng lớn vì có nhiều đường trượt. Nhược điểm: vốn đầu tư cao, nếu có dòng chảy dọc bờ thì triền ngang khó định vì hơn. Triền dọc. Ưu điểm: dùng thuận lợi cho các nhà máy đóng hoặc sửa chữa tàu nhỏ và biển có bãi xây dựng hẹp nhưng khu nước phía trước rộng và tốc độ dòng chảy dọc bờ nhỏ, giá thành xây dựng ít tốn kém hơn so với triền ngang. Nhược điểm: độ sâu mút đường triền lớn, thi công khó
Xem thêm

5 Đọc thêm

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 57 BÀI THỰC HÀNH SỐ 6 pptx

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 11 NÂNG CAO - BÀI 57 BÀI THỰC HÀNH SỐ 6 PPTX

 RÈN LUY ỆN KĨ NĂNG TÍ ÊN HÀNH THÍ NGHI ỆM LƯỢNG NHỎ VỚI CÁC CHẤT CHÁY NỔ ĐỘC.. ỐNG NGHIỆM ĐÈN CỒN B Ộ GIÁ THÍ NGHIỆM ĐƠN GI ẢN ỐNG HÚT NHỎ GỌT GIÁ ĐỂ ỐNG NGHI ỆM 2.[r]

4 Đọc thêm

Báo cáo danh sách trích ngang người nước ngoài đối với người nước ngoài là học sinh, sinh viên; phu quân, phu nhân của người nước ngoài làm việc tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài,... pot

BÁO CÁO DANH SÁCH TRÍCH NGANG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀ HỌC SINH, SINH VIÊN; PHU QUÂN, PHU NHÂN CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO, CƠ QUAN LÃNH SỰ NƯỚC NGOÀI,... POT

TRANG 1 BÁO CÁO DANH SÁCH TRÍCH NGANG NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGO ÀI LÀ H ỌC SINH, SINH VI ÊN; PHU QUÂN, PHU NHÂN C ỦA NGƯỜI NƯỚC NGO ÀI LÀM VI ỆC TẠI CÁC CƠ QUAN ĐẠI DI ỆN N[r]

3 Đọc thêm

LẬP QTCN TÀU HÀNG 22500 DWTTẠI CÔNG TY CNTT PHÀ RỪNG’

LẬP QTCN TÀU HÀNG 22500 DWTTẠI CÔNG TY CNTT PHÀ RỪNG’

+ Kết hợp với phòng kĩ thuật, thiết bị động lực kiểm tra chât lượng các thiết bị.+ Tổ chức kiểm tra, xác nhận chất lượng các vật tư chủ yếu của Công ty.+ Kiểm tra các công đoạn gia công theo các chỉ tiêu kỹ thuật+ Kết hợp cùng phòng kỹ thuật xây dựng các định mức chất lượng sản phẩmd. Phòng kỹ thuật.- Thiết kế sản phẩm mới và cải tiến sản phẩm cũ.- Chế thử sản phẩm mới, thực hiện các hoạt động tiêu chuẩn hoá .- Kiểm tra tính công nghệ của một kết cấu sản phẩm mới.- Thiết kế các công nghệ mới, các dụng cụ mới.- Lập qui trình công nghệ .- Lập định mức tiêu hao vật liệu .- Hoàn công .8- Nghiên cứu phổ biến những tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm gia công tiêntiến.1.1.3.1.2. Nhóm trực tiếp sản xuất.- Căn cứ vào kế hoạch năm, quý, tháng để lập kế hoạch tác nghiệp sản xuất ởcác phân xưởng, giúp cho quá trình sản xuất diễn ra liên tục nhịp nhàng.- Quy định nhiệm vụ cho các đơn vị để hoàn thành kế hoạch tác nghiệp trên.- Kiểm tra đôn đốc việc tổ chức các khâu gia công trong phân xưởng.- Trong quá trình thực hiện phát hiện ra những khâu yếu để đề ra biện pháp.- Tham mưu giúp Giám đốc sử dụng tốt nhất năng lực sản xuất tại các PX.a. Phân xưởng Vỏ.+) Phân xưởng Vỏ 1: Sửa chữa tàu và gia công các chi tiết, cụm chi tiết phụcvụ trong quá trình sửa chữa tàu. Bao gồm :Phân xưởng Vỏ I có 10 tổ sản xuất- Tổ VP- Tổ sắt 4
Xem thêm

135 Đọc thêm

Kểm tra học kì II 2010-2011 Môn : Vật lý lớp 10 - Đề số : 10B A003 pptx

KỂM TRA HỌC KÌ II 2010-2011 MÔN : VẬT LÝ LỚP 10 - ĐỀ SỐ : 10B A003 PPTX

PV1~ . D). 2211~ VPVP . 5). Một khối khí 7oC đựng trong một bình kín có áp suất 1 atm. Hỏi phải đun nóng bình đến bao nhiêu độ C để áp suất khí là 1,5 atm ? A). 117 oC. B). 157 oC. C). 147 oC. D). 127 oC. 6). Biểu thức nào sau đây là của quá trình nung nóng khí trong một bình kín khi bỏ qua sự nở vì nhiệt của bình: A). ∆U = A. B). ∆U = Q + A . C). ∆U = Q. D). ∆U = 0 . 7). Tính chất nào sau đây không liên quan đến vật rắn tinh thể: A). Không có nhiệt độ nóng chảy xác định. B). Có cấu trúc mạng tinh thể. C). Có nhiệt độ nóng chảy xác định. D). Có tính dị hướng hoặc đẳng hướng. 8). Vật rắn đa tinh thể có các đặc tính sau đây: A). Đẳng hướng và nóng chảy nhiệt độ xác định. B). Dị hướng và nóng chảy nhiệt độ xác định. C). Đẳng hướng và nóng chảy nhiệt độ không xác định. D). Dị hướng và nóng chảy nhiệt độ không xác định.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh cho người mới bắt đầu potx

TÀI LIỆU NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU POTX

của người nói. Bảng sử dụng "the" và không sử dụng "the" trong một số trường hợp điển hình Có THE Không THE Dùng trước tên các đại dương, sông ngòi, biển, vịnh và các hồ ( số nhiều) The Red Sea, the Atlantic Ocean, the Persian Gufl, the Great Lakes Trước tên một hồ Lake Geneva Trước tên một ngọn núi Trước tên các dãy núi

12 Đọc thêm

Cùng chủ đề