CHƯƠNG 5: PHÁP LUẬT VỀ HỢP TÁC XÃ POTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CHƯƠNG 5: PHÁP LUẬT VỀ HỢP TÁC XÃ POTX":

Chương 5: Pháp luật về hợp tác xã potx

CHƯƠNG 5: PHÁP LUẬT VỀ HỢP TÁC XÃ POTX

CHƯƠNG 5PHÁP LUẬT VỀ HỢP TÁC XÃLuật HTX 2003 HTX là một loại hình kinh tế tập thể đã xuất hiện và tồn tại từ lâu ở nước ta. Trong quá trình phát triển HTX đã luôn tự đổi mới mình để phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế đất nước trên cơ sở các quy định của Nhà nước. Đây là hình thức kinh tế thuộc sở hữu tập thể được Đảng và Nhà nước ta quan tâm khuyến khích phát triển. 1. Khái niệm:Theo Điều 1, Luật HTX quy định: " HTX là một tổ chức kinh tế do cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của luật này để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia HTX, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, KD và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước" 2. Đặc điểm của HTX. - Là một tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân hoạt động như một DN (hoạt động theo cơ chế thị trường chứ Nhà nước không bao cấp).
Xem thêm

36 Đọc thêm

chương 5 pháp luật về hợp tác xã

CHƯƠNG 5 PHÁP LUẬT VỀ HỢP TÁC XÃ

2014Chủ nhiệm hợp tác xã:- Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh- Điều hành công việc hàng ngày của HTX- Ký kết hợp đồng nhân danh HTX do Ban quản trị ủy quyền- Tuyển dụng lao động.21Thursday, July 3, 2014Ban kiểm soát:Là cơ quan giám sát và kiểm tra mọi hoạt động của HTX theo đúng pháp luật và Điều lệ HTX.Do đại hội xã viên bầu trực tiếp, số lượng thành viên do Điều lệ HTX qui địnhĐối với những HTX có số lượng xã viên ít có thể chỉ bầu một kiểm soát viên. Nhiệm kỳ Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ Ban quản trị.22Thursday, July 3, 2014Xã viên HTX là cá nhân:- Công dân Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;- Có đơn xin gia nhập HTX- Góp vốn theo quy định của Điều lệ
Xem thêm

33 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN LUẬT KINH DOANH PHÁP LUẬT VỀ HỢP TÁC XÃ

TIỂU LUẬN MÔN LUẬT KINH DOANH PHÁP LUẬT VỀ HỢP TÁC XÃ

vực và quốc tế.Xuất phát từ yêu cầu đó, ngày 26 tháng 11 năm 2003, Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua Luật hợp tác xã năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 thay thế Luật hợp tác xã năm 1996. Việc Quốc hội thông qua Luật hợp tác xã năm 2003 một lần nữa khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến sự phát triển hợp tác xã - bộ phận nòng cốt của kinh tế tập thể.Trên cơ sở kế thừa các qui định của Luật hợp tác xã năm 1996, Luật hợp tác xã năm 2003 đã góp phần hoàn thiện khung pháp lý về hợp tác xã, phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành, đặc biệt là hệ thống pháp luật kinh tế, cũng như phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế về hợp tác xã.10Pháp luật về Hợp tác xãCHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HỢP TÁC XÃ1.1 Hợp tác xã là gìHợp tác xã là tổ chức của những người tự nguyện liên kết lại với nhau để đáp ứng các nhu cầu về kinh tế, xã hội và văn hoá của mình và cộng đồng, là tổ chức tự chủ, tự chiụ trách nhiệm, phối hợp giúp đỡ thành viên, có trách nhiệm xã hội và phát triển cộng đồng; HTX hoạt động dựa trên các giá trị tương trợ, dân chủ, bình đẳng, công bằng và đoàn kết. Hợp tác xã dựa trên nền tảng là sự giúp đỡ lẫn nhau và quan tâm lẫn nhau. Mỗi hợp tác xã là một loại hình hoặc một tổ chức kinh doanh. Nó là một nhóm người cùng làm việc với nhau để giải quyết các vấn đề của chính họ và đáp ứng các nhu cầu của họ. HTX thì khác nhau theo các mô hình tổ chức tuy nhiên họ trung thành với 3 quy luật chính như sau: HTX đối xử công bằng và tôn trọng mọi người. HTX khuyến khích mọi người cùng làm việc với nhau nhằm giải quyết các vấn đề chung của họ. HTX cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng như cầu của con người hơn là chỉ nhằm mục đích kiếm kiền.Theo Liên minh hợp tác xã quốc tế ICA1Hợp tác xã là hiệp hội tự chủ (autonomous association) của những người tự nguyện tập hợp nhau lại nhằm thỏa mãn những nhu cầu và nguyện vọng chung về kinh tế, văn hóa và xã hội
Xem thêm

47 Đọc thêm

Chương IX: Kỹ thuật chiếu sáng ppt

CHƯƠNG IX: KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG PPT

%, dùng chi u sáng h n h p r t có l i trong tr ng h p công vi c có yêu c u đ m b o ế ổ ợ ấ ợ ườ ợ ệ ầ ả ảchính xác cao, di n tích ch làm vi c không r ng, không b trí đ c nhi u đèn ho c khi ệ ổ ệ ộ ố ượ ề ặc n chi u sáng theo m i h ng.ầ ế ọ ướ - chi u sáng s c :ế ự ốNgoài chi u sáng làm vi c là chi u sáng chính, trong m t s tr ng h p c n ph i ế ệ ế ộ ố ườ ợ ầ ảdùng chiuees sáng s c , m c đích c a chi u sáng s c là đ ti p t c các ch đ sinh ho t ự ố ụ ủ ế ự ố ể ế ụ ế ộ ạlàm vi c khi có m t nguyên nhân nào đó, s chi u sáng làm vi c gián đo n gây m t bình th ng ệ ộ ự ế ệ ạ ấ ườtrong công tác, sinh ho t, th m chí có th gây ra s c nguy hi m… nên dùng đèn nung sáng đ ạ ậ ể ự ố ể ểchi u sáng s c c n đ m b o sao cho đ r i trên b m t làm vi c không đ c bé h n 10 % ế ự ố ầ ả ả ộ ọ ề ặ ệ ượ ơtiêu chu n đ nh m c trong tr ng h p dùng cho chi u sáng làm vi c trên cùng b m t đó, ẩ ị ứ ườ ợ ế ệ ề ặchi u sáng s c đ phân tán ng i ta nên b trí nh ng n i:ế ự ố ể ườ ố ở ữ ơ• Trong các phòng th ng xuyên có ng i, n u m t ánh sáng làm vi c s gây ra nguy ườ ườ ế ấ ệ ẽhi m b t i, ho c ng i không thoát ra đ c ngoài m t cách nhanh chóng.ể ị ố ặ ườ ượ ộ• các hành lang câu thang dùng đ thoát ng i c a các phòng s n xu t khi có s l ng đi ở ể ườ ủ ả ấ ố ượqua t 50 ng i tr lên.ừ ườ ở• Trong các phòng khác đ ng th i có m t lúc t 100 ng i tr lên, v i các lo i phòng này ồ ờ ộ ừ ườ ở ớ ạ ở các l i ra vào ph i có tín hi u ch d n đ ng đi.ố ả ệ ỉ ẫ ườ• Trong các nhà tr v n tr .ẻ ườ ẻNhóm Thực Hiện:Nhất Nguyên- Đình Nghị- 3 -GVHD : ThS. Lê Phong PhúTC ĐCN 08A Bài Tập Lớn CCĐ• C u thang c a nh ng nhà cao h n 5 t ng.ầ ủ ữ ơ ầ r i c a chi u sáng s c khi thoát ng i hàng lang, c u thang không đ c nh h n Độ ọ ủ ế ự ố ườ ở ầ ượ ỏ ơ0,3 lux, các l i đi bên ngoài nhà không đ c nh h n 0,2 lux, các ki u đèn dùng cho chi u sáng ở ố ượ ỏ ơ ể ếs c c n khác v i các ki u đèn dùng cho chi u sáng chung, vì kích th c ho c ph i có d u ự ố ầ ớ ể ế ướ ặ ả ấhi u đ c bi t.ệ ặ ệTrong th c t đèn chi u sáng s c nên b trí xen k v i h th ng đèn chi u sáng chung, ự ế ế ự ố ố ẽ ớ ệ ố ếho c ngoài đèn chi u sáng chung đ c thêm các đèn ph dùng đ chi u sáng s c .ặ ế ặ ụ ể ế ự ố
Xem thêm

13 Đọc thêm

bài giảng sinh lý người và động vật chương 5 sinh lý tiêu hóa

BÀI GIẢNG SINH LÝ NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT CHƯƠNG 5 SINH LÝ TIÊU HÓA

mạc khoang miệng  Ba ñôi tuyến lớn: ðôi tuyến mang tai  ðôi tuyến dưới hàm ðôi tuyến dưới lưỡi các ñôi tuyến nước bọtS tiêu hoá trong khoang ming Tiêu hoá cơ học: tác dụng nghiền thức ăn, làm tăng diện tiếp xúc với các men giúp các phản ứng hoáhọc về tiêu hoá xảy ra nhanh hơn. Tiêu hoá hoá học:- S tit nưc btSự tiết nước bọt là một cơ chế thần kinh gồm những phản xạ không ñiều kiện và có ñiều kiện Cung phản xạ gây tiết nước bọt: Bộ phận nhận cảm  Dây thần kinh truyền xung ñộng cảm giác ñi vào gồm: Dây vị giác, dây lưỡi và dây lưỡi hầu IX  Trung tâm tiết nước bọt nằm trong hành tuỷ và nằm trong sừng bên của tuỷ sống từ ñoạn lưng ñến thắt lưng ðường thần kinh truyền ra - Thành phn và chc năng ca nưc bt Thành phần: 98-99,5% nước, 1-1,5% chất hữu cơ và vô cơ  pH: 6,3-6,8  Chất hữu cơ: chất nhầy và enzyme amylase  Chất vô cơ: Muối Na, K, Ca, Cl-, PO
Xem thêm

53 Đọc thêm

chuong 4 tính giá các đối tượng kế toán

CHUONG 4 TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN

f. TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất có thời hạn Nguyên giá = Giá trò quyền sử dụng đất khi được giao đất = Số tiền phải trả khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác = Giá trò quyền sử dụng đất nhận góp vốn liên doanh. 174.3.2.2 Hàng tồn kho * Khái niệm hàng tồn kho : HTK là những tài sản – Được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường ; – Đang trong quá trình sản xuất, kinh doanh dở dang ; – Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh hay cung cấp dòch vụ . CH NG 4: (TT)ƯƠ 18* Hàng tồn kho bao gồm : – Hàng hóa mua về để bán: Hàng hóa tồn kho, hàng mua đang đi trên đường, hàng gửi đi bán, hàng hóa gửi đi gia công chế biến ; – Thành phẩm tồn kho và thành phẩm đem đi bán ; – Sản phẩm dở dang : Sản phẩm chưa hoàn thành và sản phẩm hoàn thành chưa làm thủ tục nhập kho thành phẩm ; – Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn
Xem thêm

49 Đọc thêm

NGÂN HÀNG VÀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

NGÂN HÀNG VÀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

trung đầu tư vốn tạo đà mở rộng quy mơ sản xuất và thị trường tiêu thụ. Tín dụng ngân hàng sẽ thúc đẩy nhanh chóng q trình tập trung và tích luỹ vốn, tạo cho các doanh nghiệp đủ điều kiện hợp tác liên doanh với các tập đồn kinh tế nước ngồi đưa nền kinh tế nước ta hồ nhập vào nền kinh tế thế giới. Thứ năm, thơng qua hoạt động tín dụng ngân hàng, Nhà nước có thể kiểm sốt các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế để đề ra các biện pháp chính sách quản lý kinh tế và pháp lý phù hợp. Nhà nước có thể điều chỉnh cơ cấu kinh tế và hoạt động của các thành phần kinh tế thơng qua các chính sách về tín dụng như là các chính sách ưu đãi về lãi suất và các điều kiện cho vay khác cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất theo mục tiêu định hướng phát triển kinh tế của Nhà nước. Phát huy vai trò của tín dụng ngân hàng để đạt mục tiêu phát triển là một nhiệm vụ đầy khó khăn thử thách. 1.2. Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại : 1.2.1. Khái niệm rủi ro: Rất có nhiều cách quan niệm khác nhau về rủi ro tuỳ thuộc vào chủ thể và hoạt động của chủ thể đó trong mối quan hệ với các yếu tố khác của mơi trường. Tuy nhiên, các quan niệm đó đều thống nhất một nội dung coi rủi ro là sự bất trắc khơng mong đợi, gây ra thiệt hại và có thể đo lường được . Như vậy, trong hoạt động kinh tế nói chung và trong hoạt động Ngân hàng nói riêng thì vấn đề rủi ro là khơng thể tránh khỏi. Vì thế, các nhà quản trị khơng thể loại bỏ được rủi ro mà chỉ có thể phát hiện kịp thời để có những biện pháp chủ động xử lý. Trong sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường hiện nay, các nhà quản trị phải biết nhận biết và dự đốn trước các rủi ro để sớm đưa ra các giải pháp phòng ngừa chống đỡ tác hại của nó. 1.2.2. Các loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại: THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Ri ro tn ti trong hot ng kinh doanh di cỏc hỡnh thc khỏc nhau. Do c im c thự ca hot ng Ngõn hng lm cho hot ng ny cú ri ro rt ln. Cú cỏc loi ri ro ch yu sau trong hot ng ca NHTM.
Xem thêm

25 Đọc thêm

Thực trạng hoạt động sản xuất – Kinh doanh của HTX dịch vụ trung hà tiến thịnh mê linh vĩnh phúc

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA HTX DỊCH VỤ TRUNG HÀ TIẾN THỊNH MÊ LINH VĨNH PHÚC

2005 tăng 118,6%.Đàn trâu 30 con,đàn bò 120 con có nhiều hộ nuôi theo ph-ơng thức công nghiệp,bán thu nhập,chuồng trại thu mua hợp vệ sinh, tận dụngsản phẩm phụ thành khí đốt ômêga.Về gia súc gia cầm có hộ đã phát triển thành trang trại hàng ngàn conngan vịt gà công nghiệp lấy thịt hoặc đẻ trứng thu nhập 10 triệu 20 triệuđồng/năm.Ngoài phát triển trông trọt, chăn nuôi các hộ xã viên trong hợp tác xã tổchức ngành nghề truyền thống đa lại nguồn thu lớn trong tổng thu.Về trồng trọt: Sản lợng bình quân cả năm là 4486,13 tấn năng suất bình quân cả năm là128 tạ/ha so với diện tích kì trớc 133tạ/ha=96,2%. Bình quân lơng thực đầu ng-ời là 550 kg (không tính màu quy ra lơng thực). Năng suất thực tế so với kếhoạch vợt 102,4%.Sản lợng lợng thực thực tế so với số lợng kế hoạch đạt 101,6%.-Tình hình đời sống của ngời lao động:Đời sống của ngời lao động sinh sống tại HTX Trung Hà có thể nói đãcó sự thay đổi rất lớn so với những năm trớc đây. Thu nhập của ngời lao độngngày một tăng vì hoạt động sản xuất nông nghiệp trong vùng đã áp dụng nhữngthành tựu khoa học kĩ thuật làm tăng năng xuất cây trồng và vật nuôi.HTX Trung Hà Là một xã có nghề trồng lúa là chủ yếu, các nghề kháctuy đã có chuyển biến song chiếm tỉ lệ vẫn còn thấp và chậm, ngoài 2 vụ lúa sốlao động d thừa khá lớn nhất là khi xong 2 vụ lúa, xong với cơ chế mở cửa thịtrờng khuyến khích mọi thành phần kinh tế. Do vậy các ngành nghề truyềnthống các dịch vụ đợc phát triển mạnh mẽ từng xóm, từng thôn thi nhau phát3 3Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368huy truyền thống.Tập quấn mở mang nghề nghiệp tạo ra công ăn việc làm đểcó thu nhập cao góp phần nâng cao đời sống, cải thiện cơ sở vật chất, giảm tỉ lệđói nghèo. Hiện nay số dân có cuộc sống ở mức khá ngày một tăng chiếm tỉ lệkhoảng 65%và hầu nh không có hộ đói nghèo.
Xem thêm

23 Đọc thêm

QUÁ TÌNH ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUỐC DOANH VIỆT NAM

QUÁ TÌNH ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI QUỐC DOANH VIỆT NAM

Ngày nay, do thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và công nghệ, các ngân hàng đã và đang ứng dụng những kỹ thuật hiện đại, tiên tiến vào hoạt động nhằm mục tiêu phục vụ tốt nhất khách hàng của mình. Theo đó, các công cụ thanh toán không dùng tiền mặt lần lợt ra đời từ những công cụ cổ truyền nh séc thanh toán cho đến các công cụ hiện đại nh thẻ thanh toán. Việc sử dụng các công cụ thanh toán này đã làm giảm chi phí lu thông tiền mặt, đồng thời góp phần tiết kiệm chi phí xã hội. Với việc luôn đổi mới và ứng dụng công nghệ cao trong thanh toán, các ngân hàng ngày càng có thể cho hàng triệu khách hàng các dịch vụ hiệu quả nhất với giá cả hợp lý nhất. Họ thực hiện môi giới, đại lý cho các cá nhân, các tổ chức kinh tế trên thị trờng chứng khoán, thực hiện các dịch vụ về thông tin t vấn cho khách hàng và các dịch vụ khác, giúp cho các khách hàng của mình trong việc quản lý tài sản, tài chính một cách có lợi nhất. Hơn thế, với t cách là một cơ quan chuyên trách, chuyên kinh doanh về lĩnh vực tiền tệ và tín dụng, các ngân hàng thơng mại hoạt động nh một "chất bôi trơn", dẫn vốn từ kênh tiết kiệm đến kênh đầu t trên thị trờng tài chính, giải quyết mọi mối quan hệ về cung-cầu tiền tệ, góp phần ổn định nền kinh tế, đảm bảo cho thị trờng tài chính hoạt động nhịp nhàng, trôi chảy và hữu hiệu, giúp cải thiện đời sống kinh tế cho mỗi cá nhân trong xã hội.2.2/ Đối với ngân hàng:Nếu nh đối với nền kinh tế, ngân hàng là ngời đi vay và cho vay, là ngời dảm bảo lợi ích của tất cả các chủ thể thì với chính bản thân mình, ngân hàng cũng tìm kiếm đợc những nguồn lợi không nhỏ. Nguồn lợi ở đây không chỉ dừng lại ở lợi nhuận mà nó còn ở rất nhiều khía cạnh khác nữa. Đó là việc mở rộng thị trờng, phân tán rủi ro, khai thác tiềm năng v...v. Nhng có lẽ khía cạnh đầu tiên cần nói đến không gì khác vẫn là lợi nhuận bởi lẽ ngân hàng chẳng 9qua cũng chỉ là một doanh nghiệp mà mục đích hàng đầu của mọi doanh nghiệp luôn là kinh doanh để kiếm lời. Cũng giống nh tất cả các tổ chức kinh doanh khác, một ngân hàng khi có số lợng khách ngày một nhiều nghĩa là doanh thu của họ ngày một tăng. Doanh
Xem thêm

35 Đọc thêm

LUẬN VĂN:Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới ở Thái Bình hiện nay docx

LUẬN VĂN:HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP KIỂU MỚI Ở THÁI BÌNH HIỆN NAY DOCX

Đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH), nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường mở cửa hội nhập, kinh tế hộ tự chủ đứng trước yêu cầu cơ khí hóa, từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ (KHCN) mới vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa; tổ chức bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản… dẫn đến nhu cầu hợp tác kinh tế và phát triển HTXNN kiểu mới ngày càng mạnh mẽ. Như vậy, HTX và kinh tế hộ tự chủ có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ và tác động qua lại. HTX kiểu mới hình thành và phát triển trên cơ sở hộ nông dân là đơn vị kinh tế tự chủ, phục vụ lợi ích cho các hộ. Hộ nông dân vừa là đơn vị kinh tế tự chủ, lại vừa là người chủ trong HTX; là người tiêu dùng các dịch vụ đầu vào và bán các sản phẩm nông nghiệp cho HTX. Do đó, kinh tế hộ càng phát triển, càng tạo ra những tiền đề thuận lợi cho sự phát triển HTXNN kiểu mới. Đồng thời, HTXNN kiểu mới là môi trường quan trọng để bổ sung, hỗ trợ cho kinh tế hộ phát huy hết khả năng của mình trong sản xuất - kinh doanh. Thứ hai, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khuyến khích phát triển HTXNN kiểu mới. Sự chuyển đổi cơ chế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN, đã làm cho phần lớn các HTX tổ chức theo mô hình cũ lâm vào tình trạng khó khăn, lúng túng, mất phương hướng hoạt động. Kinh tế HTX suy giảm cả về số lượng và vai trò trong nền kinh tế, đòi hỏi phải có sự đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động cho phù hợp với môi trường sản xuất - kinh doanh mới. Trong suốt quá trình tìm tòi thử nghiệm, đặc biệt từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (1986), đã diễn ra quá trình đổi mới từng phần đến đổi mới toàn bộ, căn bản mô hình HTX cùng với cơ chế quản lý theo mô hình cũ. Trong từng bước thay đổi, Đảng ta luôn chú ý tổng kết, đánh giá và kịp thời đề ra chủ trương, biện pháp thích hợp, tạo bước ngoặt quyết định cho sự phát triển nông nghiệp và sự hình thành mô hình HTX kiểu mới. Sự ra đời và đi vào thực hiện Chỉ thị 100 của Ban Bí thư Trung ương (ban hành ngày 13- 01-1981), đã đặt nền móng cho quá trình đổi mới mô hình HTX "tập thể hóa" trước đây. Thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị (ban hành ngày 05- 04-1988), về đổi mới quản lý kinh
Xem thêm

98 Đọc thêm

BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT VÀ SÁP NHẬP

BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT VÀ SÁP NHẬP

3/ Số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát (đối với hợp tác xã) 4/ Biên bản đã được thông qua tại Hội nghị thành lập HTX 5/ Bản sao giấy CMND còn hiệu lực hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã.6/ Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề (đối ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề).7/ Nghị quyết của Đại hội xã viên; phương án giải quyết các vấn đề liên quan đã thảo luận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã 8/ Bản chính Giấy chứng nhận ĐKKD Hợp tác xã (Đối với trường hợp chia, hợp nhất, sáp nhập) 9/ Đơn, biên bản sáp nhập, Điều lệ hợp tác xã sáp nhập ( đối với trường hợp sáp nhập) b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)6. Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.7.Cơ quan thực hiện TTHCa) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp.b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh.c) Cơ quan phối hợp (nếu có):8.Đối tượng thực hiện TTHC
Xem thêm

6 Đọc thêm

 MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT HỢP TÁC XÃ 2012

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT HỢP TÁC XÃ 2012

cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô vừa và nhỏ trong điều kiện cơ chế thị trường vàhội nhập kinh tế quốc tế; góp phần cải thiện công bằng xã hội và ổn định kinh tế,chính trị, xã hội; góp phần thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thịtrường ở nước ta.Luật HTX năm 2012 về cơ bản phản ánh khá đầy đủ những nội dung trong LuậtHTX năm 2003. Tuy nhiên Luật HTX năm 2012 có một số điểm mới khác với vớiLuật HTX năm 2003 trên một số vấn đề sau:1.Khái niệm ( bản chất) của hợp tác xã.Điều 1 Luật hợp tác xã 2003,quy địnhHợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (sauđây gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lậpra theo quy định của Luật này để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên thamgia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinhdoanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hộicủa đất nước.Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tựchủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốntích luỹ và các nguồn vốn khác của hợp tác xã theo quy định của pháp luật.Khoản 1 Điều 3.Luật hợp tác xã 2012, quy định: “ Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tậpthể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thànhlập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làmnhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm,bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã”.=>Luật HTX 2012 thay thế khái niệm “xã viên” bằng khái niệm “thành viên”. Luậthợp tác xã 2012 quy định số lượng thành viên tối thiểu là 7 và không quy định sốlượng tối đa. Luật HTX năm 2012 đã xác định rõ bản chất của HTX đó là “ HTXnhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu tráchnhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã”. Theo Luật HTX năm 2012:
Xem thêm

15 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM TÀI CHÍNH CỦA HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

ĐẶC ĐIỂM TÀI CHÍNH CỦA HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM11

thương mại. Theo Bộ Thương Mại (07/2001) cho biết: “bên cạnh các HTX thương mại với hoạt động chủ yếu là mua, bán đã có 15,48% HTX kinh doanh dịch vụ, 16,77% HTX kết hợp mua bán và dịch vụ, 7,75% HTX kết hợp thương mại với sản xuất, chế biến, có 7,1% HTX kinh doanh đa ngành”[2].1.1.2 Các loại hình hoạt động của HTX tại Việt Nam- điển hình tại TP.HCM:Tính đến tháng 06/2007, cả nước có 17.599 HTX, 39 Liên hiệp HTX trong đó có 8.535 HTX nông nghiệp, 2.354 HTX tiểu thủ công nghiệp, 1.107 HTX giao thông vận tải, 470 HTX thủy sản, 668 HTX xây dựng, 651 HTX thương mại- dịch vụ, 942 quỹ tín dụng nhân dân, 2.678 HTX dịch vụ điện, 76 HTX môi trường và 118 các loại hình khác[12]. Đến nay, các HTX cũ cơ bản đã được chuyển đổi theo các quy định của luật HTX. Các HTX yếu kém tồn tại hình thức, nhiều năm không hoạt động, không có khả năng củng cố được giải thể, nhiều HTX mới được thành lập. Điều tra 1.244 HTX (cuối năm 2006) thuộc tất cả các ngành nghề cho thấy 87,1% có lãi. Theo kế hoạch phát triển kinh tế tập thể từ 2006 đến 2010 mà Chính phủ vừa phê duyệt, Nhà nước sẽ tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho mô hình kinh tế này phát triển có hiệu quả, mở rộng quy mô, thành lập Liên Hiệp hợp tác xã, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc đổi mới và phát triển các loại hình kinh tế tập thể sẽ tuân theo quy định của pháp luật về hợp tác xã. Từ nay đến năm 2010, số lượng hợp tác xã sẽ tăng bình quân 7,2% mỗi năm, số lượng xã viên tăng khoảng 7,3%. Tỷ trọng tổng sản phẩm của khu vực kinh tế tập thể chiếm khoảng 14% GDP cả nước. Một mục tiêu phấn đấu khác là thu nhập bình quân của lao động trong kinh tế tập thể, của xã viên hợp tác xã trong 5 năm tới sẽ tăng gấp đôi so với năm 2005. Chính phủ cũng tạo điều kiện để mô hình kinh tế tập thể được phát triển trên mọi lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, thương mại, giao thông vận tải, tín dụng,…Theo Liên minh HTX TP. Hồ Chí Minh, hiện nay tại TP.HCM có các loại
Xem thêm

19 Đọc thêm

 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở AN GIANG

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở AN GIANG

từng giữ vai trò quan trong trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung trước đây. Vào thời kỳ cao điểm 1968 – 1988 chúng ta đã xây dựng được khoảng 100.000 đơn vị kinh tế Hợp tác xã ở tất cả các ngành kinh tế với quy mô, trình độ khác nhau, trong đó phát triển mạnh trong các ngành nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, mua bán, tín dụng. Hợp tác xã góp phần quan trọng trong phát triển sản xuất, thực hiện chính sách phân phối thời chiến, đóng góp sức người, sức của cho công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thành công. Từ khi thực hiện đổi mới đến nay, do mô hình cũ không còn phù hợp, nên Hợp tác xã đã giảm sút mạnh về số lượng trong tất cả các ngành, nay chỉ còn 25.000 đơn vị. Hình thức và tính chất hợp tác cũng thay đổi. Hợp tác xã chỉ còn làm một vài khâu, hoặc chuyển sang làm dịch vụ hoặc tồn tại trên danh nghĩa, một số khác đã chuyển đổi hình thức pháp l ý. Việc chuyển đổi của Hợp tác xã còn một số khó khăn và chưa rõ hướng xử lý, nhất là về đất đai, nhà xưởng, tài sản tích luỹ Thực trạng và Giải pháp phát triển Hợp tác xã Nông nghiệp ở An Giang Chủ nhiệm đề tài: Tô Thiện Hiền Trang 15 trong nhiều năm. Nhiều Hợp tác xã cũ vẫn muốn đăng ký là Hợp tác xã, nhưng lúng túng vì chưa có “ Luật Hợp tác xã ”. Luật Hợp tác xã được Quốc hội thông qua ngày 20/3/1996 có hiệu lực thi hành kể từ 01/01/1997 sẽ tạo cở sở pháp lý cho Hợp tác xã hoạt động bình đẳng với các loại hình doanh nghiệp khác trước pháp luật. Luật Hợp tác xã xác lập quyền và nghĩa vụ dân sự của pháp nhân Hợp tác xã, tạo điều kiện khuyến khích phát triển Hợp tác xã trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. “ Hiện nay, cả nước có trên 11.000 HTX, trong đó số lượng HTX NN là gần
Xem thêm

47 Đọc thêm

tiết 65 : thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

TIẾT 65 : THẦY THUỐC GIỎI CỐT NHẤT Ở TẤM LÒNG

C©u hái Qua truyÖn MÑ hiÒn d¹y con, chóng ta rót ra ®­îc bµi häc g×? Nªu nh÷ng nÐt ®Æc s¾c vÒ nghÖ thuËt cña truyÖn.Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòngNgữ văn. Tiết 65: V n b n: I. Giới thiệu chung1. Tác giả(1347-1446)2. Tác phẩm- Hồ Nguyên Trừng (1374 -1446) con trai trư ng của Hồ Quý Ly.- Tự : Mạnh Nguyên, hiệu : Nam Ông; ngư ii Diễn Châu - Nghệ An.- Làm đến chức T tư ng quốc dưới triều vua cha. - Từng hăng hái chống giặc Minh, bị giặc Minh bắt đem về TQ.- Nhờ có tài chế tạo vũ khí đư c làm quan đến chức thư ng th ư trong triều nhà Minh.- Nam Ông mộng lục - tác phẩm viết bằng chữ Hán vào thế kỉ XV, khi tác giả sống ở TQ.- Gồm 31 thiên, hiện tại còn 28 thiên. Nội dung chủ yếu nói về chuyện cũ của quê hương, đất nưư c và kí thác nỗi sầu xa xứ.- Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng là thiên thứ 8 trong tác phẩm và có tên chữ Hán là Y thiện dụng tâm.Hồ Nguyên Trừng-Con trai trư ng của Hồ Quý Ly.
Xem thêm

16 Đọc thêm

Tài liệu Lý thuyết mạch - Chương 8 pptx

TÀI LIỆU LÝ THUYẾT MẠCH - CHƯƠNG 8 PPTX

TRANG 1 ’ CH ƯƠ NG 8 Đ ÁP Ứ NG T Ầ N S Ố ’ ĐÁP TUYẾN TẦN SỐ ’ DÙNG GIẢN ĐỒ CỰC-ZERO ĐỂ VẼĐÁP TUYẾN TẦN SỐ ’ MẠCH LỌC ’ CỘNG HƯỞNG ’ HỆ SỐ PHẨM ’ TỈ LỆ HÓA HÀM SỐ MẠCH Qui tỉ lệ tổng trở[r]

16 Đọc thêm

Tài liệu Chương 8 Đáp ứng tần số pptx

TÀI LIỆU CHƯƠNG 8 ĐÁP ỨNG TẦN SỐ PPTX

TRANG 1 ’ CH ƯƠ NG 8 Đ ÁP Ứ NG T Ầ N S Ố ’ ĐÁP TUYẾN TẦN SỐ ’ DÙNG GIẢN ĐỒ CỰC-ZERO ĐỂ VẼĐÁP TUYẾN TẦN SỐ ’ MẠCH LỌC ’ CỘNG HƯỞNG ’ HỆ SỐ PHẨM ’ TỈ LỆ HÓA HÀM SỐ MẠCH Qui tỉ lệ tổng trở[r]

16 Đọc thêm

LUẬN VĂN:Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới ở Thái Bình hiện nay ppt

LUẬN VĂN:HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP KIỂU MỚI Ở THÁI BÌNH HIỆN NAY PPT

XHCN ở nước ta. Tổng kết 5 năm thực hiện chuyển đổi HTX theo Luật HTX (năm 1996), Hội nghị Trung ương 5 khóa IX (3-2002) đã đưa ra Nghị quyết về: tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, để lãnh đạo sự phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX. Trên cơ sở nghị quyết của Đảng và thực tiễn hoạt động của HTX kiểu mới, ngày 26-11-2003, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật HTX mới (Luật HTX 2003) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2004. Luật HTX mới đã hoàn thiện căn bản khuôn khổ pháp lý để HTX hoạt động phù hợp với cơ chế thị trường, nên đã thúc đẩy kinh tế HTX phát triển ngày càng mạnh mẽ. Như vậy, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước là nhân tố tác động quan trọng đến quá trình hình thành, phát triển và hiệu quả kinh tế - xã hội của kinh tế hợp tác và HTX nói chung, trong đó có HTXNN. Đồng thời, đây cũng là nhân tố tạo lên bước ngoặt quan trọng cho quá trình chuyển đổi, xây dựng HTX kiểu mới trong điều kiện phát triển nông nghiệp hàng hóa, tiến lên sản xuất lớn, hiện đại với sự tác động của cơ chế thị trường, hội nhập và "mở cửa" trong giai đoạn hiện nay. Thứ ba, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý HTX nhiệt tình, có trách nhiệm, có trình độ. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệt tình, có trách nhiệm, có trình độ, có tinh thần vì lợi ích của nhân dân lao động, hăng hái đi tiên phong trong phong trào hợp tác, là những người sáng lập và lãnh đạo HTX là nhân tố hết sức quan trọng đối với sự phát triển của HTX. Thực tiễn đã chỉ rõ, ở đâu cán bộ tốt, có trình độ, tâm huyết, nhiệt tình và biết phát huy dân chủ, ở đó HTX ăn lên, làm ra, xã viên phấn khởi, gắn bó với HTX. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, trình độ học vấn và quản lý của cán bộ HTXNN còn thấp, số chưa qua đào tạo chiếm tỷ lệ lớn. Theo báo cáo của Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, trình độ ban quản lý HTX nông nghiệp (số liệu điều tra tháng 6/2001): Chủ nhiệm HTX có 70,26% là đảng viên và 49,53% cán bộ chưa qua đào tạo; kế toán trưởng có 53,98% là đảng viên và 42,34% cán bộ chưa qua đào tạo; trưởng ban kiểm soát có 62,52% là đảng viên và 71,84% cán bộ chưa qua đào tạo. Đây là một khó khăn lớn cho việc thực hiện chủ trương phát triển HTX nông
Xem thêm

100 Đọc thêm

lực. Tổng hợp và phân tích lực

LỰC. TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC

Độ dài của vectơ biểu diễn độ lớn của lực (theo một tỉ lệ xích nhất định).1. NHẮC LẠI VỀ LỰC :1. NHẮC LẠI VỀ LỰC : 2. 2. T NG H P L CỔ Ợ ỰT NG H P L CỔ Ợ ỰBắt buộcKiến thức: Nêu được tổng hợp lực là gì, phát biểu được quy tắc tổng hợp lực.Kĩ năng: Biểu diễn được hợp lực của hai lực thành phần cho trước.Tự chọn: Biểu diễn được hợp lực của 3 lực thành phần trở lên.Mục tiêu 2. TỔNG HỢP LỰCF1F2 Dưới tác dụng của 2 Dưới tác dụng của 2
Xem thêm

35 Đọc thêm

235 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TỈNH AN GIANG

235 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TỈNH AN GIANG

10 cho những định hướng tài chính như: đầu tư cho sản xuất cái gì, sản xuất bằng cách nào, sản xuất bao nhiêu, cách thức đầu tư như thế nào ... những quyết định này sẽ trở nên phiêu lưu, mạo hiểm hoặc chần chừ mất thời cơ, nếu như không biết khai thác hết khả năng giám đốc của tài chính. Chức năng giám đốc của hợp tác xã còn được biểu hiện ở khả năng kiểm soát sự vận động của đồng vốn trong quá trình sản xuất - kinh doanh. Thông qua các chỉ tiêu tài chính tổng hợp như: các chỉ tiêu về sử dụng vốn, về cơ cấu tài chính, cơ cấu vốn, về khả năng thanh toán các chỉ tiêu về khả năng sinh lời cho phép đánh giá một cách chính xác và toàn diện tình hình tài chính và sản xuất - kinh doanh của hợp tác xã. Đây là những căn cứ quan trọng để phục vụ cho công tác kế hoạch hóa tài chính cho hợp tác xã, cũng như phục vụ cho việc xác định các giải pháp tối ưu để lành mạnh hoá tình hình tài chính trong quá trình sản xuất - kinh doanh. Ở đây chúng ta cần phân biệt "chức năng giám đốc tài chính" và công tác "thanh tra, kiểm tra tài chính". Nói tới chức năng giám đốc tài chính là nói tới những khả năng của tài chính trong việc giám đốc tính mục đích và tính hiệu quả, còn hoạt động thanh tra và kiểm tra tài chính là các hoạt động chủ quan của con người trong việc sử dụng chức năng giám đốc tài chính một cách độc lập với sử dụng các chức năng khác. Tóm lại, tài chính hợp tác xã trong sản xuất kinh doanh có hai chức năng phân phối và giám đốc. Hai chức năng này có mối quan hệ hữu cơ với nhau, ở đâu có phân phối tài chính thì ở đó cũng cần phải thực hiện công tác giám đốc tài chính. Nhờ phân phối mà tài chính có khả năng giám đốc. Ngược lại nhờ có giám đốc thì phân phối mới đúng hướng, có hiệu quả và lành mạnh. II. Vai trò tài chính của hợp tác xã Vai trò của tài chính là hoạt động chủ quan của người quản lý trong việc nhận thức và sử dụng tổng hợp các chức năng của nó nhằm thực hiện những mục tiêu kinh tế nhất định. Vai trò của tài chính hợp tác xã sẽ trở nên tích cực hay thụ động, mờ nhạt đối với sản xuất trước hết phụ thuộc vào trình độ của người quản lý việc sử dụng và khai thác khả năng tài chính. Trong điều kiện hiện nay, tài chính hợp tác xã đã thể hiện những vai trò của mình trên những nét chủ yếu sau: - Một là, tài chính hợp tác xã có vai trò trong việc chủ động tạo lập vốn, đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh.
Xem thêm

42 Đọc thêm

Cùng chủ đề