PHƯƠNG PHÁP LÀM GIÀU PPT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "PHƯƠNG PHÁP LÀM GIÀU PPT":

Chương IX: Kỹ thuật chiếu sáng ppt

CHƯƠNG IX: KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG PPT

- r i phân b đ ng đ u trong ph m vi b m t làm vi c c ng nh trong toàn b tr ng Độ ọ ố ồ ề ạ ề ặ ệ ũ ư ộ ườnhìn ph thu c vào các d ng chi u sáng s phân b ánh sáng đèn và cách b trí đèn.ụ ộ ạ ế ự ố ố- T p h p quang ph ánh sáng nh t là lúc c n đ m b o s truy n ánh sáng t t ho c c n t ng ậ ợ ổ ấ ầ ả ả ự ề ố ặ ầ ăc ng s t ng ph n v màu s c.ườ ự ươ ả ề ắ- H n ch s lóa m t, gi m s m t m i khi làm vi c trong tr ng nhìn gi m đ chói ạ ế ự ắ ả ự ệ ỏ ệ ườ ả ộngu n b ng cách ch n goics b o v c a đèn phù h p, ch n chi u cao treo đèn tính toán và cáchồ ằ ọ ả ệ ủ ợ ọ ề b trí đèn có l i nh t.ố ợ ấ- H n ch s ph n chói trên b m t làm vi c, gi m đ chói c a ngu n b ng cách dùng ánh ạ ế ự ả ề ặ ệ ả ộ ủ ồ ằsáng ph n x , ch n cách b trí đèn và phân b ánh sáng c a đèn, k c trong tr ng h p m t ả ạ ọ ố ố ủ ể ả ườ ợ ặph ng làm vi c là nghiêng.ẳ ệ- èn đ c b trí sao cho gi m đ c bóng t i đ trên b m t làm vi c b ng cách t ng s Đ ượ ố ả ượ ố ể ề ặ ệ ằ ă ốl ng đèn, dùng đèn có ánh sáng ph n x ho c kh ch tán.ượ ả ạ ặ ế- m b o đ r i n đ nh trong quá trình chi u sáng b ng cách h n ch s giao đ ng đi n ápĐả ả ộ ọ ổ ị ế ằ ạ ế ự ộ ệ c a l i đi n, c đ nh đèn ch c ch n, v i đèn hu nh quang c n ph i h n ch quang thông ủ ướ ệ ố ị ắ ắ ớ ỳ ầ ả ạ ếbù.- Trong m t s tr ng h p đ t ng ch t l ng chi u sáng c n dùng nh ng bi n pháp đ c ộ ố ườ ợ ể ă ấ ượ ế ầ ữ ệ ặbi t, dùng các lo i đèn có b m t phát sáng l n ho c dùng ánh sáng màu.ệ ạ ề ặ ớ ặ2 các d ng chi u sángạ ế : chi u sáng chungế .Nhóm Thực Hiện:Nhất Nguyên- Đình Nghị- 2 -GVHD : ThS. Lê Phong PhúTC ĐCN 08A Bài Tập Lớn CCĐLà chi u sáng toàn di n tích ho c m t ph n di n tích b ng cách phân b ánh sáng đ ngế ệ ặ ộ ầ ệ ằ ố ồ đ u kh p phòng ho c đ ng t ng khu v c.ề ắ ặ ồ ừ ựChi u sáng c c b ch chi u sáng các b m t làm vi c, dùng đèn đ t c đ nh hay là di đ ng.ế ụ ộ ỉ ế ề ặ ệ ặ ố ị ộChi u sáng h n h p bao g m chi u sáng chung và chi u sáng c c b , không nên dùng chi u ế ổ ợ ồ ế ế ụ ộ ếsáng c c b đ n thu n, khi chi u sáng c c b trên b m t làm vi c c ng nh chi u sáng ụ ộ ơ ầ ế ụ ộ ề ặ ệ ũ ư ếchung tùy theo yêu c u mà đ m b o sao cho ngoài v trí làm vi c đ r i không đ c bé h n 10 ầ ả ả ị ệ ộ ọ ượ ơ
Xem thêm

13 Đọc thêm

Kinh nghiệm học và thi môn vật lý hiệu quả

KINH NGHIỆM HỌC VÀ THI MÔN VẬT LÝ HIỆU QUẢ

Toán - vì ây là môn h c giúp ta có c t duy logic và tính toán chính xác, r t c n trong vi c gi i đ ọ đượ ư ấ ầ ệ ảcác bài t p V t lý.ậ ậ - Các nh ngh a, khái ni m, nh lu t: c n c g ng hi u rõ và nh chính xác t ng ý ngh a c a các đị ĩ ệ đị ậ ầ ố ắ ể ớ ừ ĩ ủm nh c phát bi u.ệ đềđượ ể - Các công th c: c n hi u rõ ý ngh a, n v c a t ng i l ng.ứ ầ ể ĩ đơ ị ủ ừ đạ ượ - T p thói quen t làm dàn bài tóm t t bài h c theo ý mình sau khi v a h c xong sao cho khi h c ậ ự ắ ọ ừ ọ để ọtheo dàn bài, ta d dàng hi u và nh chính xác bài h c.ễ ể ớ ọ 5. 2. Ph n bài t p:ầ ậ - Sau khi c xong vi c tóm t t bài r t quan tr ng, b c này giúp chúng ta tìm nh ng d ki n đọ đề ệ ắ đề ấ ọ ướ ữ ữ ệc n thi t trong . Vi c tóm t t s giúp chúng ta bi t c bài cho nh ng i l ng nào, i ầ ế đề ệ ắ đề ẽ ế đượ đề ữ đạ ượ đạl ng nào ch a có h c sinh có h ng gi i cho bài toán.ượ ư để ọ ướ ả - Sau khi c xong thì t ng t ng trong u hi n t ng r i vi t công th c tính toán ngay, nên đọ đề ưở ượ đầ ệ ượ ồ ế ứv hình minh h a hi n t ng tr c r i hãy tính toán. i u này giúp chúng ta hi u rõ hi n t ng h nẽ ọ ệ ượ ướ ồ Đề ể ệ ượ ơ và ít b r i hay gi i sai bài toán.ị ố ả - V i nh ng bài ph c t p thì vi c v hình còn quan tr ng h n n a, nên v hình l n, vì sau ó ta ớ ữ ứ ạ ệ ẽ ọ ơ ữ ẽ đủ ớ đcòn vi t hay v thêm nhi u d ki n khác n a. i u này giúp cho chúng ta có th minh h a nh ng ế ẽ ề ữ ệ ữ Đ ề ể ọ ữd ki n bài ngay trên hình v , giúp cho vi c tính toán chính xác và nhanh h n.ữ ệ đề ẽ ệ ơ - Làm y bài t p (t d n khó) trong sách giáo khoa và sách bài t p v t lý do B GD- T phát đầ đủ ậ ừ ễ đế ậ ậ ộ Đhành. V i h u h t bài trong các bài t p này, HS s làm c không khó kh n l m n u h c k ph n ớ ầ ế ậ ẽ đượ ă ắ ế ọ ỹ ầlý thuy t.ế - t ng ch ng trong sách bài t p th ng có m t hay hai bài t p m c khó, c n c g ng làm Ở ừ ươ ậ ườ ộ ậ ứ độ ầ ố ắ
Xem thêm

7 Đọc thêm

Chương 4: Thuế quan (Lý thuyết & chính sách TM quốc tế) potx

CHƯƠNG 4 THUẾ QUAN LÝ THUYẾT & CHÍNH SÁCH TM QUỐC TẾ POTX

Bảo hộ giảm CP cho SXGiảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp như giảm thuế nhập khẩu bông vải để ngành dệt may PTT l b o h h u hi u (ERP)ỷ ệ ả ộ ữ ệT l b o h h u hi u (ERP)ỷ ệ ả ộ ữ ệbi u th m i t ng quan gi a NTR để ị ố ươ ữbi u th m i t ng quan gi a NTR để ị ố ươ ữáánh trên nh trên s n ph m cu i cả ẩ ốs n ph m cu i cả ẩ ốùùng vng vàà NTR đ NTR đáánh trên nguyên nh trên nguyên li u nh p kh u c a s n ph m đệ ậ ẩ ủ ả ẩ

47 Đọc thêm

tiết 65 : thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

TIẾT 65 : THẦY THUỐC GIỎI CỐT NHẤT Ở TẤM LÒNG

- Làm quan d i tri u vua cha.Ông Phạm Bân có nghề y gia truyền, giữ chức Thái y lệnh, phụng sự vua Trần Anh Vương. Ông th ng mang tiền bạc mua thuốc tốt và tích trữ thóc gạo giúp đỡ ngư i nghèo. Một hôm, có ngư i dân đến xin ông chữa bệnh gấp cho ng i nhà đang nguy kịch. Đúng lúc đó thì sứ giả của vua đến triệu ông vào cung để chữa bệnh cho một quý nhân bị sốt. Thấy không gấp, ông đã đi chữa bệnh cho ngư i đàn bà kia, sau đó đến tỏ lòng thành với vua. Khi hiểu rõ ý ông, vua từ quở trách chuyển sang khen ngợi ông đã giỏi nghề nghiệp lại có lòng nhân đức.Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòngNgữ văn. Bài 16 - Tiết 65I. Giới thiệu chung1. Tác giả2. Tác phẩmLà thiên thứ 8 trong tác phẩm, có tên chữ Hán là Y thiện dụng tâmII. Đọc hiểu văn bản Bố cục: 3 ph nTóm tắt tác phẩmBố cục: ba phần- Mở truyện : Từ đầu đến trng vng- Thân truyện: Tiếp đến
Xem thêm

16 Đọc thêm

lập quy trình sơn bề mặt tàu colombo được sửa chữa tại hvs

LẬP QUY TRÌNH SƠN BỀ MẶT TÀU COLOMBO ĐƯỢC SỬA CHỮA TẠI HVS

- Tại nhà máy HVS khi sửa chữa chỉ dùng hạt xỉ đồng (Nix) để bắn. Việc sử dụng hạt Nix để bắn cũng cần có các yêu cầu sau :  Hạt phải khô, không lẫn tạp chất, có độ muối thấp <= 300 µ/cm  Độ ẩm < 80% hầm < 85% vỏ  Hạt phải cứng, độ PH < 6,2. Độ ẩm <= 0.5% khối lượng. Việc chọn hạt như vậy chủ yếu để xử lý được bề mặt có độ nhám tốt nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất cho lớp sơn. 11 2.2.1 Mục đích Nâng cao năng suất của quá trình sau thông qua việc làm sạch bề mặt hoặc tạo độ nhám bằng cách sủi bỏ lớp sơn cũ, gỉ sét, những phần bám lỏng lẻo. 2.2.2 Yêu cầu Nếu bề mặt có dầu mỡ, hóa chất thì tiến hành rửa bằng hóa chất trước hay có hà thì tiến hành sủi, rồi tiến hành rửa nước. Việc rửa nước này chủ yếu loại bỏ muối, dầu, bụi, một số tạp chất bám trên bề mặt. -Yêu cầu chung tùy thuộc vào điều kiện bề mặt: + Bề mặt hư hỏng nhẹ: Bắn dặm, chỉ bắn chỗ gỉ, phần còn lại giữ nguyên và chỉ sơn chỗ bắn. + Bề mặt hư hỏng nặng: Bắn dặm chỗ rỉ bằng Sa 2.0, phần còn lại bắn quét bằng Sa1.5 hoạc Sa2.0 và sơn toàn bề mặt. + Bề mặt hư hỏng quá nặng hoặc thay đổi hệ sơn: Bắn 100% bằng Sa2.0 trở lên và sơn toàn bề mặt. 2.2.3 Tiêu chuẩn Hiện nay trên thế giới chưa có một tiêu chuẩn xử lý bề mặt nào dùng riêng cho bề mặt của tàu sửa chữa vì thế người ta vẫn áp theo tiêu chuẩn đóng mới. Có 5 tiêu chuẩn phổ biến đó là NACE(Mỹ), SSPC (Mỹ), ISO 8501-1 (châu Âu ), AS\NZS 1627 VÀ JSRA ngoài ra còn một tiêu chuẩn khác ít được sử dụng trên thế giới nhưng dùng phổ biến ở Thụy Sỹ và Thụy Điển đó là SSP (Thụy Sỹ-Thụy
Xem thêm

87 Đọc thêm

ĐỀ TÀI CÔNG NGHỆ LÊN MEN TRUYỀN THỐNG TƯƠNG MISO

ĐỀ TÀI CÔNG NGHỆ LÊN MEN TRUYỀN THỐNG TƯƠNG MISO

thủy phân nguyên liệu thô.+ Thông số công nghệ: Nhiệ độ : 30 -350C ộươ đối: 95%Nếu lệch khỏi khoảng nhiệt này, sẽ cản trở koji nấm mốc phát triển và kết quảtạo ra koji chấ lượng kém bởi s xâm nhập của vi sinh vật không mong muốn.Nấm mốc koji Miso nên sản xuất nhi u amylase dạng thủy phân thay thế choamylase dạ l q p, đặc biệt cho miso trắng hoặso koj ă s ất cao khác.Amylase dạng liquip hoạ động mạnh trong mốc koji làm miso m m, s n sệt. Nếuthiếu amylase thủy phân sẽ dẫ đến cấu trúc thô, vị ngọ ké .lase được sinhoora bởi koji ở nhiệ độ cao 40ao ơ ở nhiệ độ thấp 30 C. Vì vậy, mốc koji nênủ ở nhiệ độ 35-38o để có hoạ động amylase cao.ă ứ vào pH tố ư , ó 3 loại protease trong mẻ cấy koji: acid (pH= 3),trung tính (pH= 6-7), và ki m (pH= 8-10). Hoạ độ pro ease ă lk pgiảm xuống. Protease acid và trung tính ảưở đến s thủy phân protein tronghầu hết các loại miso. Protease trung tính, một loại vai trọng nhất hoạ động ởbước phối trộn quanh pH=6. Nhiệ độ tốt nhất cho việ đ u chế koji với hoạ độngprotease mạnh là 30oC thay vì 40oC.ậđã được hấp í đò hỏi kỹ thuật nhào trộn thành khối ở 60oC.Vớlượ
Xem thêm

27 Đọc thêm

Tài liệu Giáo trình lý thuyết mạch Phần 8 doc

TÀI LIỆU GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT MẠCH PHẦN 8 DOC

TRANG 1 ’ CH ƯƠ NG 8 Đ ÁP Ứ NG T Ầ N S Ố ’ ĐÁP TUYẾN TẦN SỐ ’ DÙNG GIẢN ĐỒ CỰC-ZERO ĐỂ VẼĐÁP TUYẾN TẦN SỐ ’ MẠCH LỌC ’ CỘNG HƯỞNG ’ HỆ SỐ PHẨM ’ TỈ LỆ HÓA HÀM SỐ MẠCH Qui tỉ lệ tổng trở[r]

16 Đọc thêm

Giáo trình - Ô tô và ô nhiễm môi trường - chương 7 doc

GIÁO TRÌNH - Ô TÔ VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG - CHƯƠNG 7 DOC

kiện cháy bình thường. Tránh tập trung nhiên liệu ở những vùng có nhiệt độ cao là điều kiện tiên quyết để hạn chế mức độ phát sinh bồ hóng. Tuy nhiên, trên các phương tiện vận tải động cơ thường xuyên tăng giảm tải trong khi vận hành và đó là nguyên nhân cơ bản phát sinh bồ hóng trong động cơ Diesel hiện đại. Chương 7: Các biện pháp kĩ thuật làm giảm mức độ gây ô nhiễm của động cơ đốt trong 118 Cải tiến hình dạng buồng cháy, thay đổi thành phần nhiên liệu, pha các chất phụ gia có ít nhiều tác dụng làm giảm nồng độ bồ hóng trong khí xả. Giảm công suất động cơ cũng là cách giảm nồng độ bồ hóng nhưng công suất động cơ Diesel càng lớn thì hiệu quả kinh tế càng cao. Các nhà khoa học đã và đang ra sức tìm kiếm các giải pháp hoàn thiện quá trình cháy trong động cơ Diesel để giảm nồng độ bồ hóng trong khí xả đến mức thấp nhất. Tuy nhiên cho dù nồng độ bồ hóng trong khí xả Diesel giảm đi nhiều, nó vẫn luôn là mối quan tâm của các nhà khoa học vì bồ hóng rất dễ đi sâu vào phổi, bị giữ lại ở phế nang gây nhiều tác hại đối với cơ quan hô hấp. Người ta thấy rằng trong số những hạt bụi có mặt trong khí quyển thì những hạt có kích thước tương ứng với hạt bồ hóng bị giữ lại trong phổi dễ dàng nhất và tồn tại ở đó trong thời gian dài nhất. Chính vì lẽ đó, việc lọc bồ hóng trên đường xả của động cơ Diesel rất được quan tâm trong những năm gần đây cho dù kĩ thuật này còn phức tạp và tốn kém. Bồ hóng trong khí xả có kích thước rất bé. Đa số hạt bồ hóng (hơn 90% số hạt) có đường kính trung bình khoảng 1µm. Lọc hạt cỡ này rất khó vì nó sẽ gây tổn thất lớn trên đường thải. Hạt bồ hóng xốp, có khối lượng riêng trung bình khoảng 0,07g/cm3 nên lọc bị
Xem thêm

23 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ÁP DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐẶC THÙ TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT CHO SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG" potx

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: " ÁP DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP ĐẶC THÙ TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT CHO SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG" POTX

Hấp dẫn được sinh viên nói chung, sinh viên nước ngoài nói riêng hay không là tùy thuộc vào người giảng viên. Áp dụng máy hình chiếu (overhead) màu thường tốn tiền nhưng phải chịu khó đầu tư. Dùng Powerpoint thì đỡ tốn tiền hơn, đưa ra nhiều case studies (tình huống học tập) sát với thực tế cuộc sống, có thể đưa các ví dụ từ các tình huống trong thực tế của nơi này, nơi kia tại lớp học, thành phố Đà Nẵng hoặc ở Việt Nam, Hoặc có thể cho sinh viên làm bài tập trắc nghiệm, chỉ cần chịu khó đọc sách và hiểu thì có làm bài chứ không bắt buộc phải ngồi học vẹt, học thuộc lòng (cách học này làm thui chột khả năng tư duy của người sinh viên). Trong lớp thường xuyên dành ra ít nhất 15 phút để sinh viên đặt câu hỏi, tập cho sinh viên mạnh dạn, khuyến khích sinh viên đặt câu hỏi, không sợ sai, không nên quan tâm đến kết quả của câu trả lời là đúng hay sai, mà nên quan tâm trước hết đến việc tự đặt câu hỏi, tự giải thích vấn đề, tự tiên liệu những khả năng có thể xảy ra, tự nghi ngờ vấn đề, . Nếu làm được cách này, dần TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 2(31).2009 2 dần chúng tôi chắc chắn sẽ phát huy được tính tư duy chủ động của người học. Ở nước ngoài kiểu học này gọi là: Critical thinking. 2. Một số phương pháp dạy và học Như trên đã đề cập, trong quá trình dạy ngoại ngữ, người giảng viên sử dụng nhiều phương pháp. Tuy nhiên, bài báo đề cập tới một số phương pháp đặc thù và thử nghiệm một trong những phương pháp đó trong quá trình dạy tiếng Việt cho sinh viên người nước ngoài với tư cách là một ngoại ngữ trên tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. 2.1. Tư duy khoa học Dạy cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học: “Dạy đại học – khoa Ngữ văn hay bất kỳ khoa nào khác trong ĐHĐN – là dạy cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học, kể cả sinh viên người nước ngoài để thế hệ trẻ có thể đứng vững trên đôi chân của mình, tự tin và đủ khả năng nghĩ bằng cái đầu của mình”. Để sinh viên có thể học một biết mười, điều kiện tiên quyết để đạt được yêu cầu mang tính nguyên tắc nhưng vô cùng khó ấy là người thầy phải đào luyện bằng được cho bản thân có một tiềm lực tư
Xem thêm

8 Đọc thêm

Tài liệu Chương 8 Đáp ứng tần số pptx

TÀI LIỆU CHƯƠNG 8 ĐÁP ỨNG TẦN SỐ PPTX

TRANG 1 ’ CH ƯƠ NG 8 Đ ÁP Ứ NG T Ầ N S Ố ’ ĐÁP TUYẾN TẦN SỐ ’ DÙNG GIẢN ĐỒ CỰC-ZERO ĐỂ VẼĐÁP TUYẾN TẦN SỐ ’ MẠCH LỌC ’ CỘNG HƯỞNG ’ HỆ SỐ PHẨM ’ TỈ LỆ HÓA HÀM SỐ MẠCH Qui tỉ lệ tổng trở[r]

16 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG CHƯƠNG 2 TỔ CHỨC CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG

GIÁO TRÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG CHƯƠNG 2 TỔ CHỨC CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG

• - Khiếu nại với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về quyết định của thanh tra viên ATVSLĐ, nhưng vẫn phải chấp hành các quyết định đó khi chưa có quyết định mới.• Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động.• Nghĩa vụ:• - Chấp hành các quy định nội quy về ATVS có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao.• - Phải sử dụng và bảo quản phương tiện bảo vệcá nhân đã được trang cấp, các thiết bị ATVS nơi làm việc, nếu làm mất hay hư hỉng phải bồi thường.• - Phải báo cáo kịp thời người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ gây TNLĐ, BNN, gây độc hại và sự cố nguy hiểm. Tham gia cấp cứu và khắc phục hậu quả TNLĐ khi có lệnh của người sửdụng lao động.• Quyền lợi:• - Yêu cầu người sử dụng lao động bảo đảm điều kiện LĐVS, cải thiện điều kiện làm việc trang cấp đầy đủphương tiện BH cá nhân, huấn luyện, thực hiện các biện pháp ATVS.• - Từ chối làm việc và rời bỏ nơi làm việc khi thấy rõ nguy cơ xảy ra TNLĐ, đe doạ nghiêm trọng tính mạng sức khoẻ của mình và phải báo cáo ngay với người phụtrách trực tiếp. Từ chối trở lại làm việc nếu thấy nguy cơ đó chưa được khắc phục.• - Khiếu nại và tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi người sử dụng lao động vi phạm quy định của Nhà nước hoặc không thực hiện đúng các giao kết về
Xem thêm

14 Đọc thêm

MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH .NET VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM

MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH .NET VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM

TRANG 1 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN CH CH ƯƠ ƯƠ NG 1.[r]

27 Đọc thêm

Giáo trình động cơ đốt trong 1 - Chương 10 pot

GIÁO TRÌNH ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 1 - CHƯƠNG 10 POT

Giáo trình Động cơ đốt trong 1 Biên soạn: ThS. Nguyễn Văn Trạng216Diesel hiện đại. Trên (hình 10.3) giới thiệu sơ đồ nguyên lý làm việc của động cơ tăng áp tuabin khí,năng lượng để dẫn động tuabin được lấy từ năng lượng của khí xả động cơ.Máy nén N được dẫn động bởi trục của tuabin khí T, hoạt động nhờ năng lượng khí thải độngcơ. Khí thải của động cơ đi vào tuabin khí sinh công quay máy nén rồi sau đó được thải ra môi trường,đồng thời máy nén N hút không khí ngoài trời có áp suất po nén đến áp suất Pk rồi đưa vào động cơ.Lượng không khí nén cung cấp cho động cơ được biến đổi tự động theo công suất của động cơ. Côngsuất của động cơ càng cao thì năng lượng chứa trong khí thải càng lớn, đảm bảo quay máy nén cungcấp cho động cơ với lượng không khí nén càng nhiều.II.2.3. Phạm vi ứng dụngDo tăng áp bằng tuabin khí được dẫn động bằng năng lượng khí thải, không phải tiêu thụ côngsuất từ trục khuỷu của động cơ như tăng áp dẫn động bằng cơ khí, nên có thể làm tăng tính kinh tếcủa động cơ. Phương pháp này có thể giảm suất tiêu hao nhiên liệu khoảng 3 ÷ 10%.Trong các động cơ tăng áp cao, thường lắp két làm mát trung gian trước khi không khí đi vàođộng cơ nhằm giảm nhiệt độ, qua đó nâng cao mật độ không khí tăng áp vào động cơ. Vì vậy, nângcao được công suất và hiệu suất của động cơ. Mặc khác khi tăng áp bằng tuabin khí còn tạo điều kiệngiảm tiếng ồn nên loại này được sử dụng nhiều nhất hiện nay.Tùy theo áp suất khí trước tuabin, tăng áp bằng tuabin khí có hai loại sau:- Tăng áp bằng tuabin biến áp: khi supap thải mở, sản vật cháy được dẫn trực tiếp tới cánhtuabin. Áp suất và động năng của dòng khí thải tác dụng vào các cánh tuabin thay đổi theoquy luật giảm dần. Để giảm tổn thất năng lượng của dòng khí thải, người ta thường bố trítuabin rất gần xylanh.- Tăng áp bằng tuabin đẳng áp: khí thải từ xylanh động cơ được dẫn vào bình chứa, sau đóđược cấp vào trước cánh tuabin theo một quy luật nhất đònh.II.3. Tăng áp hỗn hợp
Xem thêm

9 Đọc thêm

Giải phương trình vi phân bằng biến đổi laplace

GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN BẰNG BIẾN ĐỔI LAPLACE

Trang 2DÙNG BIẾN ĐỔI LAPLACE GIẢI PHƯƠNG TRÌNH-HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN HỆ SỐ HẰNGTrong phần tiểu luận này chúng ta dùng phép biến đổi Laplace làm một kỹ thuật khác để giải phương trình-hệ phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng. Nó cũng là một kỹ thuật đặc biệt để giải phhương trình vi phân có vế phải là hàm bậc thang Heaviside1.Những hàm này thường xuất hiện trong cơhọc và trong mạch điện tử.Ý tưởng của phương pháp này là: Biến đổi phương trình vi phân thành phương trìnhđại số, giải phương trình đại số vừa biến đổi đó, từ nghiệm của phương trình đại số vừa tìm được ta dùng biến đổi ngược Laplace để cho ra nghiệm phương trình vi phân cần tìm.I. ĐỊNH NGHĨA PHÉP BIẾN ĐỔI Laplace:A. HÀM GỐC:Ta gọi hàm phức tùy ý )(tf là hàm gốc thoả mãn 3 điều kiện sau:1) Hữu hạn điểm  ,0,ba2) Tăng không quá nhanh0S0,.)(0,00tteMtfSMt , S
Xem thêm

20 Đọc thêm

Tài liệu Các biên pháp kỹ thuật làm giảm mức độ gây ô nhiễm của động cơ đốt trong ppt

TÀI LIỆU CÁC BIÊN PHÁP KỸ THUẬT LÀM GIẢM MỨC ĐỘ GÂY Ô NHIỄM CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG PPT

kiện cháy bình thường. Tránh tập trung nhiên liệu ở những vùng có nhiệt độ cao là điều kiện tiên quyết để hạn chế mức độ phát sinh bồ hóng. Tuy nhiên, trên các phương tiện vận tải động cơ thường xuyên tăng giảm tải trong khi vận hành và đó là nguyên nhân cơ bản phát sinh bồ hóng trong động cơ Diesel hiện đại. Chương 7: Các biện pháp kĩ thuật làm giảm mức độ gây ô nhiễm của động cơ đốt trong 118 Cải tiến hình dạng buồng cháy, thay đổi thành phần nhiên liệu, pha các chất phụ gia có ít nhiều tác dụng làm giảm nồng độ bồ hóng trong khí xả. Giảm công suất động cơ cũng là cách giảm nồng độ bồ hóng nhưng công suất động cơ Diesel càng lớn thì hiệu quả kinh tế càng cao. Các nhà khoa học đã và đang ra sức tìm kiếm các giải pháp hoàn thiện quá trình cháy trong động cơ Diesel để giảm nồng độ bồ hóng trong khí xả đến mức thấp nhất. Tuy nhiên cho dù nồng độ bồ hóng trong khí xả Diesel giảm đi nhiều, nó vẫn luôn là mối quan tâm của các nhà khoa học vì bồ hóng rất dễ đi sâu vào phổi, bị giữ lại ở phế nang gây nhiều tác hại đối với cơ quan hô hấp. Người ta thấy rằng trong số những hạt bụi có mặt trong khí quyển thì những hạt có kích thước tương ứng với hạt bồ hóng bị giữ lại trong phổi dễ dàng nhất và tồn tại ở đó trong thời gian dài nhất. Chính vì lẽ đó, việc lọc bồ hóng trên đường xả của động cơ Diesel rất được quan tâm trong những năm gần đây cho dù kĩ thuật này còn phức tạp và tốn kém. Bồ hóng trong khí xả có kích thước rất bé. Đa số hạt bồ hóng (hơn 90% số hạt) có đường kính trung bình khoảng 1µm. Lọc hạt cỡ này rất khó vì nó sẽ gây tổn thất lớn trên đường thải. Hạt bồ hóng xốp, có khối lượng riêng trung bình khoảng 0,07g/cm3 nên lọc bị
Xem thêm

23 Đọc thêm

CHẤN THƯƠNG CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG SỐ docx

CHẤN THƯƠNG CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG SỐ DOCX

TRANG 1 CH CH Ấ Ấ N TH N TH ƯƠ ƯƠ NG NG C TRANG 2 Đ Đ Ạ Ạ I C I C ƯƠ ƯƠ NG NG n n PHÕN PHÕN LO LO ẠẠ II n n CúCú liliệệtt n n KhụngKhụng liliệệtt n n PHÕN PHÕN LO LO ẠẠ II THEO THEO VV Ị[r]

42 Đọc thêm

Tài liệu xác suất thống kê - chương 6 - Lý thuyết ước lượng pot

TÀI LIỆU XÁC SUẤT THỐNG KÊ - CHƯƠNG 6 - LÝ THUYẾT ƯỚC LƯỢNG POT

gian phản ứng có kích thước là bao nhiêu để có (a) 95%, (b) 99% độ tin cậy màsai số trong ước lượng khoảng thời gian phản ứng trung bình sẽ không vượt quá0,01 giây?Đs. (a) ít nhất 97 ; (b) ít nhất 167.6.9. Có 200 bài thi môn toán. Chọn ngẫu nhiên một mẫu gồm 50 bài thi, tính đượcđiểm trung bình là 75 điểm và độ lệch chuẩn là10 điểm. (a) Tìm khoảng tin cậy95% về điểm trung bình của 200 bài thi? (b) Tìm độ tin cậy mà ta có thể nói rằngđiểm trung bình của tất cả 200 bài thi là 751?Đs. (a) 752,4 điểm ; (b) 58,2%.ƯỚC LƯNG KHOẢNG TIN CẬY CỦA TRUNG BÌNH (MẪU NHỎ)6.10. 95% giá trò tới hạn (hai phía) của phân phối chuẩn là 1,96. Tìm giá trò tương ứngđối với phân phối t nếu bậc tự do là (a) = 9, (b)  = 20, (c)  = 30, (d)  = 60?Đs. (a)  2,26; (b)  2,09; (c)  2,04; (d)  2,00.6.11. Một mẫu gồm 10 độ đo đường kính của một quả cầu có đường kính trung bình4,38xinches và độ lệch chuẩn s = 0,06 inch. Tìm khoảng tin cậy (a) 95%,(b) 99% của đường kính thực.Đs. (a) 4,380,037 inches ; (b) 4,380,065 inches.6.12. (a) Làm lại bài tập 6.11, với phương pháp lý thuyết chọn mẫu có kích thước lớn.(b) Hãy so sánh các kết quả của hai phương pháp này.
Xem thêm

6 Đọc thêm

CHẾ ĐỘ CAI TRỊ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC ĐỐI VỚI NƯỚC TA TỪ THẾ KỈ I ĐẾN THẾ KỈ VI

CHẾ ĐỘ CAI TRỊ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC ĐỐI VỚI NƯỚC TA TỪ THẾ KỈ I ĐẾN THẾ KỈ VI

Sau khi đàn áp được cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trung, nhà Hán vẫngiữ nguyên châu Giao.\r\nĐầu thế kỉ III, nhà Đông Hán suy yếu.Sau khi đàn áp được cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trung, nhà Hán vẫn giữ nguyên châu Giao.Đầu thế kỉ III,nhà Đông Hán suy yếu. Trung Quốc bị chia thành ba nước Ngụy - Thục - Ngô (Tam quốc). Nhà Ngô táchchâu Giao thành Quảng Châu (thuộc Trung Quốc) và Giao Châu (Àu Lạc cũ).Từ sau cuộc khởi nghĩa HaiBà Trưng, nhà Hán đưa người Hán sang thay người Việt làm Huyện lệnh trực tiếp cai quản cáchuyện.Trong thời gian này, nhân dán Giao Cháu vẫn phải chịu nhiều thứ thuế (nhất là thuế muối, thuếsắt), lao dịch và nộp cống (các sản vật quý, sản phẩm thủ công và cả thợ khéo).Thứ sử Tôn Tư bắt hàngnghìn thợ thủ công sang xây dựng kinh đô Kiến Nghiệp (Nam Kinh).Thế lực phong kiến phương Bắc tiếptục tăng cường đưa người Hán sang Giao Châu, buộc dân ta phải học chữ Hán và tiếng Hán, tuân theoluật pháp và phong tục tập quán của người Hán.
Xem thêm

1 Đọc thêm

Gàu thật đáng ghét àu làm da đầu chúng ta ngứa ngáy khó chịu pdf

GÀU THẬT ĐÁNG GHÉT ÀU LÀM DA ĐẦU CHÚNG TA NGỨA NGÁY KHÓ CHỊU PDF

Gàu thật đáng ghét Gàu làm da đầu chúng ta ngứa ngáy khó chịu, nhất là vào những ngày hè thời tiết oi bức như thế này là một môi trường thuận lợi cho gàu "phát huy" tác dụng "ngứa" của mình. Gàu mặc dù không có hại nhưng chúng gây cho ta cảm giác thật khó chịu. Chúng không chỉ xuất hiện trên da dầu mà còn có ở cả lông mày. Gàu có thể coi là một chứng bệnh ở ngoài da, chúng thường có ở các tuyến mồ hôi, chính chỗ đó tạo cảm giác nhờn và có vảy trắng rất dễ bong ra. Khi vảy gàu rơi xuống ta thấy có dạng lốm đốm màu trắng ở cổ áo, vành tai, rơi xuống lưng. Người ta chưa rõ được nguyên nhân, nhưng chứng bệnh này có thể do di truyền hoặc do các nguyên nhân dán tiếp sau: - Stress, làm việc căng thẳng thần kinh. - Không gội đầu luôn luôn bằng dầu gội. - Người có mồ hôi dầu. - Ảnh hưởng thời tiết (nóng, lạnh, ẩm hay khô quá). Phương pháp tốt nhất là: - Bạn hãy luôn dùng dầu gội - Gội đầu 3 lần/tuần, tránh để lâu càng để cho gàu dày thêm,tạo cảm giác ngứa, khó chịu. - Gãi thật kỹ da đầu nhưng nhẹ nhàng và không làm xước da đầu. - Hãy dùng những loại dầu gội có chứa Selenium sunfit. Nếu bạn bị nặng quá hãy tìm đến lời khuyên của bác sĩ, bạn sẽ được chỉ định và hướng dẫn dùng theo đơn.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Tài liệu Lý thuyết mạch - Chương 8 pptx

TÀI LIỆU LÝ THUYẾT MẠCH - CHƯƠNG 8 PPTX

TRANG 1 ’ CH ƯƠ NG 8 Đ ÁP Ứ NG T Ầ N S Ố ’ ĐÁP TUYẾN TẦN SỐ ’ DÙNG GIẢN ĐỒ CỰC-ZERO ĐỂ VẼĐÁP TUYẾN TẦN SỐ ’ MẠCH LỌC ’ CỘNG HƯỞNG ’ HỆ SỐ PHẨM ’ TỈ LỆ HÓA HÀM SỐ MẠCH Qui tỉ lệ tổng trở[r]

16 Đọc thêm