ĐỀ 4 + ĐA KT HỌC HÈ TOÁN 6

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ĐỀ 4 + ĐA KT HỌC HÈ TOÁN 6":

Đề 4 + ĐA KT học hè toán 6

ĐỀ 4 + ĐA KT HỌC HÈ TOÁN 6

Đề Số 4:Bài 1: (1,5 điểm)Cho một số có 6 chữ số. Biết các chữ số hàng trăm ngàn, hàng ngàn, hàng trămvà hàng chục lần lợt là 5, 3, 8, 9. Hãy tìm các chữ số còn lại của số đó để số đó chia cho2, cho 3 và cho 5 đều d 1. Viết các số tìm đợc.Bài 2: (1,5 điểm) Cho tích sau:0,9 ì 1,9 ì 2,9 ì 3,9 ì ì 18,9a, Không viết cả dãy, cho biết tích này có bao nhiêu thừa số ?b, Tích này tận cùng bằng chữ số nào?c, Tích này có bao nhiêu chữ số phần thập phân?Bài 3: (2điểm)Một phép chia 2 số tự nhiên có thơng là 6 và số d là 51. Tổng số bị chia, số chia,thơng số và số d bằng 969. Hãy tìm số bị chia và số chia của phép chia này?Bài 4: (2điểm)Hai kho lơng thực chứa 72 tấn gạo. Nếu ngời ta chuyển 83 số tấn gạo ở kho thứ nhất sang kho thứ hai thì số gạo ở hai kho bằng nhau. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu
Xem thêm

2 Đọc thêm

Đề 1 + ĐA KT học hè toán 5

ĐỀ 1 ĐA KT HỌC HÈ TOÁN 5

1 KT toỏn lp 5(Thi gian lm bi 60 phỳt)H v tờn hc sinh: I. Phần trắc nghiệm: (2 đ)Em hãy khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng.1 Số thập phân có ba trăm linh hai đơn vị, chín phần trăm đợc viết là:A. 302,9B. 302,90C. 302,009D. 302,092Số 322 gấp số 32 số lần là :A. 4 lầnB. 3 lầnC.2 lầnD.5 lần3 Đếm từ 1 đến 100 có bao nhiêu lần xuất hiện chữ số 6: A. 20 lầnB. 21 lầnC. 19 lần D. 18 lần4Trong các phân số 5

2 Đọc thêm

Đề 5 + ĐA KT học hè toán 5

ĐỀ 5 + ĐA KT HỌC HÈ TOÁN 5

12==369 suy ra 3694812=Bài 4: (3 điểm). Nối AF ta nhận thấy AE cũng bằng đờng cao của tam giác FAB ( vì EF song song với AB).Theo đầu bài: AF = EC21 hay cmACAE 431231===Vậy )(362418

2 Đọc thêm

Đề 2 + ĐA KT học hè toán 6

ĐỀ 2 + ĐA KT HỌC HÈ TOÁN 6

223.2007 1034224.2007 973+b. 3 + 6 + 9 + 12 + + 99.Câu 2. ( 2 điểm).a. Tính: 30 18 2 20 279 19 29 65.2 .3 2 .3 .25.2 .6 7.2 .27b. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất biết rằng số đó chia cho 3 d 1, chia cho 4 d 2, chia cho 5 d 3, chia cho 6 d 4 và chia hết cho 13.Câu 3 ( 2 điểm).a. Chứng minh rằng: A = 20070 + 20071 + 20072 + 20073 ++ 20072007 chia hết cho 2008.b. Tìm số nguyên n để n + 4 chia hết cho n + 1.Câu 4. ( 2 điểm).

2 Đọc thêm

Đề 1 + ĐA KT học hè toán 6

ĐỀ 1 + ĐA KT HỌC HÈ TOÁN 6

số học sinh có mặt. Tính số học sinh của lớp 6A . Câu 4: (2,5đ) Cho góc BOC bằng 750 . A là một điểm nằm trong góc BOC. Biết BOA = 400 .a) Tính góc AOC .b) Vẽ tia OD là tia đối của tia OA. So sánh hai góc BOD và COD .Câu 5 (1,5đ): Chứng minh a + 2b chia hết cho 3 khi và chỉ khi b + 2a chia hết cho 3 .Đáp án Đề 1: Toán 6 - Thời gian : 90 phútCâu đáp án điểm1(2đ)a) HS làm, cho kết quả 1 52An= +1đb) Ta có A đạt GTLN khi 5n lớn nhất. Với n

2 Đọc thêm

Đề 2 + ĐA KT học hè toán 5

ĐỀ 2 + ĐA KT HỌC HÈ TOÁN 5

đề số 2(Thi gian lm bi 60 phỳt)Bài 1: Tổng của bốn số tự nhiên là số lớn nhất có 7 chữ số. Nếu xoá đi chữ số hàng đơn vị của số thứ nhất thì đợc số thứ hai. Số thứ 3 bằng hiệu của số thứ nhất và số thứ hai. Số thứ nhất là tích của số bé nhất có ba chữ số và số lớn nhất có 4 chữ số.Tìm số thứ tBài 2: Bạn An có 170 viên bi gồm 2 loại: bi màu xanh và bi màu đỏ. Bạn An nhận thấy rằng 91 số bi màu xanh bằng 81 số bi đỏ. Hỏi bạn An có bao nhiêu viên bi mỗi loại?Bài 3: Cho một số tự nhiên có ba chữ số. Ngời ta viết thêm số 90 vào bên trái số đó đợc số mới có 5 chữ số. Lấy số mới này chia cho số đã cho thì đợc thơng là 721 không d. Tìm số tự nhiên só ba chữ số đã cho.Bài 4: Một thửa ruộng hình thang có diện tích là 1155cm2 và có đáy bé kém đáy lớn 33m. Ngời ta kéo dài đáy bé thêm 20 m và kéo dài đáy lớn thêm 5m về cùng một phía để đ-ợc hình thang mới. Diện tích hình thang mới này bằng diện tích của một hình chữ nhật có chiều rộng là 30m và chiều dài là 51m. Hãy tính đáy bé, đáy lớn của thửa ruộng ban đầu.đề số 2(Thi gian lm bi 60 phỳt)Bài 1: Tổng của bốn số tự nhiên là số lớn nhất có 7 chữ số. Nếu xoá đi chữ số hàng đơn vị
Xem thêm

2 Đọc thêm

Đề + ĐA KT học hè số học 6

ĐỀ + ĐA KT HỌC HÈ SỐ HỌC 6

§Ị : To¸n 6Bài 1/ (3®) Tìm x ∈ Q, biết:a) 4 2 3 5x 1 27 3 4 6−   − − − + = ÷  ÷    b) 60% x + 23x = – 76c) 5(x – 2) + 3x(2 – x) = 0;Bài 2/ (3®) Cho A =( )5 4 70,35 .12 3 5− − + − + ÷ ; B =3 4 5 1:7 5 6 2   

2 Đọc thêm

Đề 3 + ĐA KT học hè toán 6

ĐỀ 3 ĐA KT HỌC HÈ TOÁN 6

Môn Toán lớp 5 - đề 3(Thời gian làm bài 90 phút)Câu 1. (6 điểm):1) Tính bằng cách hợp lý: a)201020112009120102011+ìì; b) 10,11 + 11,12+ 12,13 ++ 97,98 + 98,99 + 99,100.2) Tìm x, biết: a) 3513 91x= ; b) 9 513 6xx+=; c) x + x : 5ì7,5 + x : 2ì9 = 315.Câu 2. (4 điểm):

3 Đọc thêm

Đề + ĐA KT học hè phần ĐS

ĐỀ + ĐA KT HỌC HÈ PHẦN ĐS

b/ Tính P(x) + Q(x)c/ Tìm nghiệm của đa thức H(x) = P(x) + Q(x)Câu 6. (1,5 điểm) a) Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau: (x – 2)2- 1 (x2- 9)2+ 2−y + 10b) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau:5)2(322+−x

4 Đọc thêm

3 đề KT + ĐA ôn hè hình lớp 6

3 ĐỀ KT + ĐA ÔN HÈ HÌNH LỚP 6

On sao cho: gúc xOm = 1200 , gúc xOn = 600 a) Trong ba tia Ox , Om , On tia no nm gia hai tia cũn li ? Vỡ sao ? b) So sỏnh gúc mOn v gúc xOn. c) Tia On cú phi l tia phõn giỏc ca gúc xOm khụng ? Vỡ sao ?Bi 3 : ( 3 im ) Cho hai tia Ox v Oy i nhau. Trờn cựng na mt phng cú b l ng thng xy v hai tia Om v On sao cho gúc xOm v gúc yOn l hai gúc ph nhau, bit gúc xOm =300a/ Tớnh s o gúc yOnb/ Tớnh s o gúc mOnĐề 3Bi 1: ( 3 im ) Vẽ 3 điểm A,B,C trên tia Ox với OA = 4cm , OB = 6cm , OC = 8 cm a, Tính Độ dài AB ; BC ?b, Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC không ? vì sao ?Bi 2 : (4 im) Trờn cựng mt na mt phng b cha tia Ox, v tia Ot , Oy sao cho gúc xOt bng 500, gúc xOy bng 1000.a. Tia Ot cú nm gia hai tia Ox v Oy khụng ? Vỡ sao?b. So sỏnh gúc tOy v gúc xOtc. Tia Ot cú l tia phõn giỏc ca gúc xOy khụng ? Vỡ sao ?Bi 3 : ( 3 im ) Cho gúc bt xOy. V tia phõn giỏc Om ca gúc ú, v tia phõn giỏc Oa ca gúc xễm, v tia phõn giỏc Ob ca gúc xễa.a/ Tớnh s o gúc xễbb/ Tớnh s o gúc bễm
Xem thêm

2 Đọc thêm

Đề + ĐA KT học hè phần ĐS7

ĐỀ ĐA KT HỌC HÈ PHẦN ĐS7

2 + 4xy + 23x2y + 6 + C = -2xy + 1. C = -2xy + 1 – (4 xy2 + 4xy + 23x2y + 6 ) = -6xy – 4 xy2 – 23x2y – 5 Câu 4. (1,5 điểm) a) A = 3xy2 + 8xy + 1 b) Thay x = 12

3 Đọc thêm

Đề + ĐA KT chương 2 đại 9

Đề + ĐA KT chương 2 đại 9

Đề + ĐA KT chương 2 đại 9Đề + ĐA KT chương 2 đại 9Đề + ĐA KT chương 2 đại 9Đề + ĐA KT chương 2 đại 9Đề + ĐA KT chương 2 đại 9Đề + ĐA KT chương 2 đại 9Đề + ĐA KT chương 2 đại 9Đề + ĐA KT chương 2 đại 9Đề + ĐA KT chương 2 đại 9Đề + ĐA KT chương 2 đại 9Đề + ĐA KT chương 2 đại 9Đề + ĐA KT chương 2 đại 9Đề + ĐA KT chương 2 đại 9Đề + ĐA KT chương 2 đại 9Đề + ĐA KT chương 2 đại 9Đề + ĐA KT chương 2 đại 9Đề + ĐA KT chương 2 đại 9Đề + ĐA KT chương 2 đại 9
Xem thêm

Đọc thêm

Đề + ĐA Anh 6 cuối HK2

Đề + ĐA Anh 6 cuối HK2

Đề + ĐA Anh 6 cuối HK2Đề + ĐA Anh 6 cuối HK2Đề + ĐA Anh 6 cuối HK2Đề + ĐA Anh 6 cuối HK2Đề + ĐA Anh 6 cuối HK2Đề + ĐA Anh 6 cuối HK2Đề + ĐA Anh 6 cuối HK2Đề + ĐA Anh 6 cuối HK2Đề + ĐA Anh 6 cuối HK2Đề + ĐA Anh 6 cuối HK2Đề + ĐA Anh 6 cuối HK2Đề + ĐA Anh 6 cuối HK2Đề + ĐA Anh 6 cuối HK2Đề + ĐA Anh 6 cuối HK2Đề + ĐA Anh 6 cuối HK2Đề + ĐA Anh 6 cuối HK2Đề + ĐA Anh 6 cuối HK2Đề + ĐA Anh 6 cuối HK2Đề + ĐA Anh 6 cuối HK2Đề + ĐA Anh 6 cuối HK2Đề + ĐA Anh 6 cuối HK2Đề + ĐA Anh 6 cuối HK2Đề + ĐA Anh 6 cuối HK2Đề + ĐA Anh 6 cuối HK2Đề + ĐA Anh 6 cuối HK2Đề + ĐA Anh 6 cuối HK2Đề + ĐA Anh 6 cuối HK2Đề + ĐA Anh 6 cuối HK2Đề + ĐA Anh 6 cuối HK2Đề + ĐA Anh 6 cuối HK2
Xem thêm

Đọc thêm

Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6

Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6

Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6Tuyển tập đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 6
Xem thêm

Đọc thêm

Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013

Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013

Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013Đề và đáp án Toán 6 học kỳ 2 Vũ Thư 2013
Xem thêm

Đọc thêm

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6
Xem thêm

Đọc thêm

bai tap toan 8(hay)

BAI TAP TOAN 8(HAY)

21)2-( 1-2x)2=2V) Cho a+b+c=0 và a2+b2+c2=1 Tính giá trị biểu thứcM = a4+b4+c4 ĐốBa chị Bích , Cầm , Dung học lớp chuyên Nga , Anh , Pháp và thi vào trờng S phạm, Ngoại ngữ , Tổng hợp . Biết rằnga. Cầm không thi S phạm, Bích không thi Ngoại ngữb. Chị thi S phạm không học chuyên Pháp c. Chị thi Tổng hợp học chuyên Ngad. Bích không học chuyên Anh Hỏi mỗi ngời học lớp nào và thi vào trờng nào? 7I) Khai triển các hằng đẳng thức sau

8 Đọc thêm

Ôn hè Tiếng Anh lớp 6 lên lớp 7

Ôn hè Tiếng Anh lớp 6 lên lớp 7

Ôn hè Tiếng Anh lớp 6 lên lớp 7Ôn hè Tiếng Anh lớp 6 lên lớp 7Ôn hè Tiếng Anh lớp 6 lên lớp 7Ôn hè Tiếng Anh lớp 6 lên lớp 7Ôn hè Tiếng Anh lớp 6 lên lớp 7Ôn hè Tiếng Anh lớp 6 lên lớp 7Ôn hè Tiếng Anh lớp 6 lên lớp 7Ôn hè Tiếng Anh lớp 6 lên lớp 7Ôn hè Tiếng Anh lớp 6 lên lớp 7Ôn hè Tiếng Anh lớp 6 lên lớp 7Ôn hè Tiếng Anh lớp 6 lên lớp 7Ôn hè Tiếng Anh lớp 6 lên lớp 7Ôn hè Tiếng Anh lớp 6 lên lớp 7Ôn hè Tiếng Anh lớp 6 lên lớp 7Ôn hè Tiếng Anh lớp 6 lên lớp 7Ôn hè Tiếng Anh lớp 6 lên lớp 7Ôn hè Tiếng Anh lớp 6 lên lớp 7Ôn hè Tiếng Anh lớp 6 lên lớp 7Ôn hè Tiếng Anh lớp 6 lên lớp 7Ôn hè Tiếng Anh lớp 6 lên lớp 7Ôn hè Tiếng Anh lớp 6 lên lớp 7Ôn hè Tiếng Anh lớp 6 lên lớp 7Ôn hè Tiếng Anh lớp 6 lên lớp 7Ôn hè Tiếng Anh lớp 6 lên lớp 7Ôn hè Tiếng Anh lớp 6 lên lớp 7Ôn hè Tiếng Anh lớp 6 lên lớp 7Ôn hè Tiếng Anh lớp 6 lên lớp 7Ôn hè Tiếng Anh lớp 6 lên lớp 7Ôn hè Tiếng Anh lớp 6 lên lớp 7
Xem thêm

Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT

viên những kiến thức tiền đề cho toàn bộ chương trình học, bao gồm các kỹ năngvi tính ứng dụng, tổng quan các nguyên lý kế toán, toán và thống kê. Học viêncũng được hướng dẫn phương pháp nghiên cứu, làm việc nhóm, kỹ năng truyềnđạt và thuyết trình, cũng như phương pháp học tập sử dụng tình huống. Học kỳThu cung cấp những cơ sở tư duy trong phân tích gồm các môn kinh tế vi mô vàvó mô, phương pháp phân tích đònh lượng và phân tích tài chính. Các môn họcđược soạn thảo dựa trên những vấn đề và điều kiện cụ thể phù hợp với Việt Nam.Học viên sẽ xem xét quá trình phát triển kinh tế dưới góc độ lòch sử thông quamôn học về các mô hình phát triển kinh tế ở châu Á từ 1960 đến 1997.Trong ba tuần của học kỳ Đông, học viên sẽ tổng hợp và liên hệ những gì đã họcvào bối cảnh kinh tế và văn hóa của Việt Nam. Các môn học bao gồm công nghệvà phát triển, ngoại thương: thể chế và tác động, cải cách hậu khủng hoảng tàichính và xu hướng phát triển kinh tế hiện nay trong khu vực, chiến lược kinh tếmới của Trung Quốc và những vấn đề nảy sinh trong toàn cầu hóa.Trong học kỳ Xuân, học viên sẽ vận dụng những công cụ phân tích đã nắm bắtđược ở học kỳ Thu vào các vấn đề cụ thể. Các môn học bao gồm thẩm đònh dựán, tài chính phát triển, chuyển đổi nông thôn, lý thuyết ngoại thương, tài chínhcông và tiếp thò đòa phương. Việc học trên lớp được bổ sung bằng các chuyến đithực đòa, hội thảo, thảo luận bàn tròn, kết hợp với việc sử dụng máy tính ở mứcđộ cao để tiếp cận và phân tích dữ liệu. Nội dung đào tạoTôi sẽ luôn nhớ mãi quãng thời gian học tập tại Trường Fulbright.Cho dù bạn nghó bạn đã chuẩn bò tinh thần kỹ càng đến đâu chăng nữa,cường độ của chương trình giảng dạy vẫn sẽ làm cho bạn ngạc nhiên.Giảng viên Fulbright sẽ buộc bạn phải thách thức chính mình và xem xét lạinhững gì mình vẫn mặc đònh từ trước đến nay. Chắc chắn là ở Việt Namchưa có trường nào giống như thế.Những kiến thức thực tế tiếp thu được ở Trường Fulbright đã giúp tôi thêm tự
Xem thêm

32 Đọc thêm

De kiem tra chat luong 6 nam hoc 2008-2009

DE KIEM TRA CHAT LUONG 6 NAM HOC 2008-2009

)Đề kiểm tra khảo sát chất lợngNăm học 2008-2009Môn: Toán lớp 6Thời gian làm bài 90 phút (không kể phát đề)I / Trắc nghiệm Khách quan: (3 điểm) Chọn phơng án đúng: 1. Kết quả phép tính 4185+ bằng:A. 126 B. 86 C. 87 D. 1672. Phân số 72 bằng phân số nào dới đây.A.

2 Đọc thêm