CẢI THIỆN ĐIỀU TRỊ SUY TIM NHỜ THEO DÕI PROTEIN ĐÁNH DẤU

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CẢI THIỆN ĐIỀU TRỊ SUY TIM NHỜ THEO DÕI PROTEIN ĐÁNH DẤU ":

PHÂN TÍCH HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH GIÀY AN THỊNH

PHÂN TÍCH HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH GIÀY AN THỊNH

M U  ,Trong m y th p k g n ây qu n tr ngu n nhân l c ngày càng t rõ t mấ ậ ỷ ầ đ ả ồ ự ỏ ầ ,quan tr ng i v i các doanh nghi p nh t là khi trình n ng l c c a nhân viênọ đố ớ ệ ấ độ ă ự ủ . ,ngày càng nâng cao Hi n nay các doanh nghi p luôn mong mu n a chi n l cệ ệ ố đư ế ượ .con ng i tr thành m t b ph n h u c trong chi n l c kinh doanh c a hườ ở ộ ộ ậ ữ ơ ế ượ ủ ọ , ,Và trên th c t qu n tr ngu n nhân l c ã th hi n r t rõ ràng vai trò vự ế ả ồ ự đ ể ệ ấ . ,trí c a mình c v m t kinh t và v m t xã h i V m t kinh t b môn mangủ ả ề ặ ế ề ặ ộ ề ặ ế ộ ,tính khoa h c này giúp cho doanh nghi p khai thác các kh n ng ti m tang nângọ ệ ả ă ế cao n ng su t lao ng và l i th c nh tranh c a doanh nghi p v ngu n nhână ấ độ ợ ế ạ ủ ệ ề ồ . ,l c V m t xã h i qu n tr ngu n nhân l c th hi n quan i m r t nhân b n vự ề ặ ộ ả ồ ự ể ệ đ ể ấ ả ề , ,quy n l i c a ng i lao ng cao v th và giá tr c a ng i lao ng chúề ợ ủ ườ độ đề ế ủ ườ độ ,tr ng gi i quy t hài hòa m i quan h l i ích gi a t ch c doanh nghi p và ng iọ ả ế ố ệ ợ ữ ổ ứ ệ ườ .lao ngđộ ,V i nh ng l i ích thi t th c c a ngành qu n tr này nhóm tôi quy t nhớ ữ ợ ế ự ủ ả ế đị “ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ch n tài Phân tich h p ông lao ông va tranh châp vê h p ông lao ông taiọ đề ợ đ đ ̣ ợ đ đ ̣ ̣ ̀ ”công ty TNHH Giay An Thinh nghiên c u và h c t p thêm nhi u ki n th c̣ để ứ ọ ậ ề ế ứ .m i tài i vào m t khía c nh nh liên quan n h p ng lao ng t i m tớ Đề đ ộ ạ ỏ đế ợ đồ độ ạ ộ . , “công ty ang ho t ng trên thi tr ng Tuy nhiên nó góp ph n làm sáng rõđ ạ độ ườ ầm iố quan h l i ích gi a doanh nghi p và ng i lao ng c a công tyệ ợ ữ ệ ườ độ ủ ”. ,B i vì h p ngở ợ đồ lao ng chính là c n c pháp lý xác th c liên quan n nhi u khâu trong qu n trđộ ă ứ ự đế ề ả 1 , … ,ngu n nhân l c nh quá trình tuy n d ng và ào t o tr công lao ng Vì v yồ ự ư ể ụ đ ạ ả độ ậ ây ch c ch n là m t tài có nhi u i m thú v mang tính thách th c c n khámđ ắ ắ ộ đề ề đ ể ứ ầ .pháCh ng 1: TÔNG QUAN VÊ H P NG LAO NG̀     S ra i c a kinh t hàng hóa và s t n t i c a lo i hàng hóa c bi t làự đờ ủ ế ự ồ ạ ủ ạ đặ ệ . ,s c lao ng ã làm thay i m i quan h gi a các cá th trong xã h i Trong óứ độ đ đổ ố ệ ữ ể ộ đ nh ng ng i lao ng có nhu c u bán s c lao ng c a mình i l y các tữ ườ độ ầ ứ độ ủ để đổ ấ ư . ,li u sinh ho t Ng c l i nh ng ng i có t li u s n xu t thì c n có s c laoệ ạ ượ ạ ữ ườ ư ệ ả ấ ầ ứ
Xem thêm

34 Đọc thêm

Tiếng Anh cơ bản TOEFL Preparation doc

TIẾNG ANH CƠ BẢN TOEFL PREPARATION DOC

- tr c 1 danh t s ít đ m đ c, tr c 1 danh t không xác đ nh c th v m t đ c đi m, tínhướ ừ ố ế ượ ướ ừ ụ ể ề ặ ặ ể ch t, v trí ho c đ c nh c đ n l n đ u trong câu.ấ ặ ượ ắ ế ầ ầ- đ c dùng trong các thành ng ch s l ng nh t đ nh.ượ ữ ỉ ố ượ ấ Ví d : a lot of, a couple, a dozen, a great many, a great deal of.ụ- dùng tr c nh ng s đ m nh t đ nh, đ c bi t là ch hàng trăm, hàng ngàn.ướ ữ ố ế ấ ặ ệ ỉ Ví d : a hundred, a thousand.ụ- tr c ướ half khi nó theo sau 1 đ n v nguyên v n. ơ ẹ Ví d : a kilo and a half và cũng có th đ c là one and a half kilos.ụ ể ọChú ý: 1 /2 kg = half a kilo ( không có a tr c ướ half).- dùng tr c ướ half khi nó đi v i 1 danh t khác t o thành t ghép.ớ ừ ạ ừ Ví d : a half-holiday n a kỳ ngh , a half-share : n a c ph n.ụ ử ỉ ử ổ ầ6TI NG ANH C B NẾ Ơ Ả- dùng tr c các t s nh 1/3, 1 /4, 1/5, = a third, a quarter, a fifth hay one third, one fourth,ướ ỷ ố ư one fifth .- Dùng trong các thành ng ch giá c , t c đ , t l .ữ ỉ ả ố ộ ỷ ệ Ví d : five dolars a kilo; four times a day. ụ- Dùng trong các thành ng tr c các danh t s ít đ m đ c, dùng trong câu c m thán.ữ ướ ừ ố ế ượ ả Ví d : Such a long queue! What a pretty girl! ụ Nh ng: such long queues! What pretty girls.ư- a có th đ c đ t tr c ể ượ ặ ướ Mr/Mrs/Miss + tên h (ọ surname): Ví d : a Mr Smith, a Mrs Smith, a Miss Smith.ụa Mr Smith nghĩa là ‘ ng i đàn ông đ c g i là Smithườ ượ ọ ’ và ng ý là ông ta là ng i l đ i v iụ ườ ạ ố ớ ng i nói. Còn n u không có ườ ế a t c là ng i nói bi t ông ứ ườ ế Smith.2- The- Đ c s d ng khi danh t đ c xác đ nh c th v tính ch t, đ c đi m, v trí ho c đ c nh c đ nượ ử ụ ừ ượ ụ ể ề ấ ặ ể ặ ượ ắ ế l n th 2 trong câu. ầ ứ- The + noun + preposition + noun. Ví d : the girl in blue; the man with a banner; the gulf of Mexico; the United States of America.ụ- The + danh t + đ i t quan h + m nh đ phừ ạ ừ ệ ệ ề ụ
Xem thêm

114 Đọc thêm

Tài liệu BÁO CÁO " PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN MẪU GIỐNG LÚA CANH TÁC NHỜ NƯỚC TRỜI BẰNG CHỈ THỊ SSR " pot

TÀI LIỆU BÁO CÁO " PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN MẪU GIỐNG LÚA CANH TÁC NHỜ NƯỚC TRỜI BẰNG CHỈ THỊ SSR " POT

TRANG 1 PHÂN TÍCH Đ A D Ạ NG DI TRUY Ề N M Ẫ U GI Ố NG LÚA CANH TÁC NH Ờ N ƯỚ C TR Ờ I B Ằ NG CH Ỉ TH Ị SSR ANALYSIS OF GENETIC DIVERSITY IN RAINFED RICE ACCESSIONS BY SSR MARKERS VŨ THỊ[r]

10 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1 part3 pps

GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1 PART3 PPS

Giới hạn này có dạng vô ðịnh  -  . Ta có thể biến ðổi giới hạn về dạng vô ðịnh ðể áp dụng quy tắc l’Hospitale nhý sau: 4) Tìm Giới hạn này có dạng vô ðịnh . Ta biến ðổi nhý sau: Ta có: Suy ra VIII. ỨNG DỤNG :KHẢO SÁT HÀM SỐ 1. Chiều biến thiên và cực trị ðịa phýõng Ðịnh lý: GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1 Sýu tầm by hoangly85 Ðiều kiện cần và ðủ ðể f(x) hằng trên khoảng (a,b) là f’(x) = 0 với mọi x  (a,b) Ðịnh lý: Giả sử f có ðạo hàm trên khoảng (a,b) . Khi ðó ðiều kiện cần và ðủ ðể hàm số tãng trên (a,b) là f(x)  0 với mọi x (a,b). Týõng tự , ðiều kiện cần và ðủ ðể hàm số f(x) giảm trên (a,b) là f'(x)  0. Từ ðịnh lý này, ðể xét sự biến thiên của hàm số f(x) ta tính ðạo hàm f'(x)và xét dấu ðạo hàm. Việc xét dấu ðạo hàm cũng cho ta biết cực trị ðịa phýõng của hàm số theo ðịnh lý sau ðây: Ðịnh lý: ( ðiều kiện ðủ ðể có cực trị ðịa phýõng)
Xem thêm

14 Đọc thêm

PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN MẪU GIỐNG LÚA CANH TÁC NHỜ NƯỚC TRỜI BẰNG CHỈ THỊ SSR

PHÂN TÍCH ĐA DẠNG DI TRUYỀN MẪU GIỐNG LÚA CANH TÁC NHỜ NƯỚC TRỜI BẰNG CHỈ THỊ SSR

TRANG 1 PHÂN TÍCH Đ A D Ạ NG DI TRUY Ề N M Ẫ U GI Ố NG LÚA CANH TÁC NH Ờ N ƯỚ C TR Ờ I B Ằ NG CH Ỉ TH Ị SSR ANALYSIS OF GENETIC DIVERSITY IN RAINFED RICE ACCESSIONS BY SSR MARKERS VŨ THỊ[r]

10 Đọc thêm

Tiểu luận: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định phòng ngừa rủi ro doanh nghiệp: bằng chứng tại các công ty Croatian và Slovenian

TIỂU LUẬN: XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH PHÒNG NGỪA RỦI RO DOANH NGHIỆP: BẰNG CHỨNG TẠI CÁC CÔNG TY CROATIAN VÀ SLOVENIAN

Một lý luận khác với giả thuyết tối đa hóa giá trị cổ đông, đề cập đến giả thuyết tối đa hóa lợi ích nhà quản lý. Nó được lập luận rằng các nhà quản lý công ty bị hạn chế khả năng đa dạng hóa v thế tài sản cá nhân, nắm giữ cổ phiếu kết hợp với vốn hóa các khoản thu nhập gắn liền với vị trí việc làm của họ. Do đó, họ sẽ có động cơ để phòng ngừa rủi ro cho tài sản riêng của họ bằng chi phí của các cổ đông. Thường thì loại phòng ngừa rủi ro này không được thực hiện để cải thiện giá trị của các cổ đông nhưng để cải thiện tài sản của nhà quản lý. Để tránh vấn đề này, ràng buộc pháp lý cho nhà quản lý phải được thiết kế để khi các nhà quản lý làm tăng giá trị của công ty, họ cũng tăng lợi ích kỳ vọng của họ. Điều này thường có thể thực hiện bằng cách đưa ra các điều khoản giống quyền chọn để ràng buộc nhà quản lý. Lý do này lần đầu tiên được đề xuất bởi Stulz (1984) và đã được phát triển hơn nữa bởi Smith và St ulz (1985). Kết quả của một số nghiên cứu thực nghiệm ủng hộ giả thuyết này (nh ư: Tufano, 1996; Gay v à Nam, 1998).Ngược lại, Getzy và cộng sự (1997) và Haushalter (2000) đã không tìm được bằng chứng cho thấy phòng ngừa rủi ro công ty bị ảnh hưởng bởi việc nắm giữ cổ phần của nhà quản lý. Một lý thuyết quản trị rất khác của phòng ngừa rủi ro, dựa trên bất cân xứng thông tin, được đưa ra bởi Breeden và Viswanathan (1996) và DeMarzo và Duffie (1995), đã tập trung vào danh tiếng của người quản lý. Cho rằng các nhà quản lý có thể thích tham gia vào các hoạt động quản trị rủi ro để chứng tỏ kỹ năng của họ trên thị trường lao động. Họ đã lập luận rằng giám đốc điều hành trẻ tuổi và những người có nhiệm kỳ ngắn hơn có ít danh tiếng hơn so với các nhà quản lý có tuổi hoặc nhiệm kỳ dài hơn. Vì vậy, họ sẵn sàng nắm lấy các khái niệm mới như quản trị rủi ro với mục đích để thể hiện chất lượng quản lý của mình. Tufano (1996) đã kiểm định các giả định và thấy rằng không có mối quan hệ có ý nghĩa giữa tuổi tác của CEO & CFO và m ức độ hoạt động quản lý rủi ro. Tuy nhiên, ông đã chứng minh rằng các công ty mà CFO có ít thâm niên trong công việc hiện tại của họ có nhiều khả năng tham gia vào các hoạt động quản trị rủi ro hơn, khẳng định giả thuyết rằng giám đốc điều hành mới hơn thì sẵn sàng để tham gia vào các hoạt động quản trị rủi ro hơn các nhà quản lý với nhiệm kỳ dài hạn. Như vậy, kết quả có thể được xem như phù hợp với lý thuyết của Breeden và Viswanathan (1996) và DeMarzo và Duffie (1995). 2.6. Quy mô công ty Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cũng đã chứng minh rằng lợi ích của chương trình
Xem thêm

28 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1 DH quốc gia HCM phần 3 pot

GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1 DH QUỐC GIA HCM PHẦN 3 POT

Giới hạn này có dạng vô ðịnh  -  . Ta có thể biến ðổi giới hạn về dạng vô ðịnh ðể áp dụng quy tắc l’Hospitale nhý sau: 4) Tìm Giới hạn này có dạng vô ðịnh . Ta biến ðổi nhý sau: Ta có: Suy ra VIII. ỨNG DỤNG :KHẢO SÁT HÀM SỐ 1. Chiều biến thiên và cực trị ðịa phýõng Ðịnh lý: GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1 Sýu tầm by hoangly85 Ðiều kiện cần và ðủ ðể f(x) hằng trên khoảng (a,b) là f’(x) = 0 với mọi x  (a,b) Ðịnh lý: Giả sử f có ðạo hàm trên khoảng (a,b) . Khi ðó ðiều kiện cần và ðủ ðể hàm số tãng trên (a,b) là f(x)  0 với mọi x (a,b). Týõng tự , ðiều kiện cần và ðủ ðể hàm số f(x) giảm trên (a,b) là f'(x)  0. Từ ðịnh lý này, ðể xét sự biến thiên của hàm số f(x) ta tính ðạo hàm f'(x)và xét dấu ðạo hàm. Việc xét dấu ðạo hàm cũng cho ta biết cực trị ðịa phýõng của hàm số theo ðịnh lý sau ðây: Ðịnh lý: ( ðiều kiện ðủ ðể có cực trị ðịa phýõng)
Xem thêm

14 Đọc thêm

Bài 3 Ứng dụng của đạo hàm docx

BÀI 3 ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM DOCX

4) Tìm Giới hạn này có dạng vô ðịnh . Ta biến ðổi nhý sau: Ta có: Suy ra VIII. ỨNG DỤNG :KHẢO SÁT HÀM SỐ 1. Chiều biến thiên và cực trị ðịa phýõng Ðịnh lý: Vuihoc24h.vn GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A1 Sýu tầm by hoangly85 Ðiều kiện cần và ðủ ðể f(x) hằng trên khoảng (a,b) là f’(x) = 0 với mọi x  (a,b) Ðịnh lý: Giả sử f có ðạo hàm trên khoảng (a,b) . Khi ðó ðiều kiện cần và ðủ ðể hàm số tãng trên (a,b) là f(x)  0 với mọi x (a,b). Týõng tự , ðiều kiện cần và ðủ ðể hàm số f(x) giảm trên (a,b) là f'(x)  0. Từ ðịnh lý này, ðể xét sự biến thiên của hàm số f(x) ta tính ðạo hàm f'(x)và xét dấu ðạo hàm. Việc xét dấu ðạo hàm cũng cho ta biết cực trị ðịa phýõng của hàm số theo ðịnh lý sau ðây: Ðịnh lý: ( ðiều kiện ðủ ðể có cực trị ðịa phýõng) Giả sử f(x) liên tục tại xo và có ðạo hàm trong một khoảng quanh xo (có thể trừ ðiểm x
Xem thêm

13 Đọc thêm

Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án tại công ty kinh đô

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI CÔNG TY KINH ĐÔ

t h t r n gHình thành dự ánHình thành dự ánXác định nguồnvốn cho dự ánLập các BCTCTính toán cácchỉ tiêuTrình GĐ, BQLduyệtThực hiện dự ánKhi công tác nghiên cứu thị trờng đợc tiến hành, công ty đã xácđịnh đợc nhu cầu của thị trờng hay nói cụ thể hơn là đã tìm đợc khách hàngthì công ty tiến hành công tác thẩm định tài chính dự án.-Bằng các nghiệp vụ cụ thể của mình cùng với kinh nghiệm công táccũng nh căn cứ tình hình thực tế nhu cầu của thị trờng về cấp độ văn phòng,đội ngũ thẩm định đã có thể hoạch định ra dự án, xác định quy mô của dựán cũng nh các phơng án kinh doanh. Xem xét tổng giá trị đầu t của dự ánlà bao nhiêu, giá trị đi thuê, giá trị đầu t thêm là bao nhiêu Đặc điểm kinhdoanh chính của công ty là đầu t vào các dự án cho thuê văn phòng do đóvấn đề đầu tiên sẽ là địa điểm của dự án. Để có đợc địa điểm cho dự án,công ty có thể huy động từ các phơng án nh sẽ đầu t thêm vào một địa điểmvà cho thuê lại, hoặc thuê đất của Uỷ ban nhân dân thành phố thông quaTổng Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội. Chính vì vậy mà trong cácbáo cáo tài chính của dự án có một khoản mục là "trả tiền thuê đất".-Vấn đề nguồn vốn cho dự án, công ty và đội ngũ thẩm định xemxét từ nhiều nguồn. Có thể doanh thu từ đầu năm, quỹ khấu hao, lợi nhuậnnăm trớc hay đi vay ngân hàngMột trong các đặc điểm của các dự án củacông ty cũng nh đặc điểm kinh doanh của loại hình cho thuê văn phòng làcông ty sẽ nhận đợc tiền thuê trớc vào đầu năm. Do đó ngay đầu năm công
Xem thêm

29 Đọc thêm

DỰ THẢO LẦN 5- HƯỚNG DẪN XẾT NGHIỆM TẢI LƯỢNG HIV TRONG THEO DÕI ĐIỀU TRỊ HIV / AIDS

DỰ THẢO LẦN 5- HƯỚNG DẪN XẾT NGHIỆM TẢI LƯỢNG HIV TRONG THEO DÕI ĐIỀU TRỊ HIV / AIDS

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ: _1.1 Các cơ sở y tế điều trị bằng thuốc kháng HIV_ báo cáo tình hình thực hiện xét TRANG 13 cùng của mỗi tháng về tình hình người bệnh làm xét nghiệm tải lượng HIV được [r]

33 Đọc thêm

ÁNH MẮT DÕI THEO CON SUỐT CẢ CUỘC ĐỜI

ÁNH MẮT DÕI THEO CON SUỐT CẢ CUỘC ĐỜI

Chùm ảnh: Ánh mắt dõi theo con cả cuộc đời05/07/2009 09:25:21 - Ngày thi thứ 2, Hà Nội vẫn tiếp tục mưa. Nhưng dường như phụ huynh và thí sinh đã quen dần với những thử thách của ông trời. Bên ngoài phòng thi chỉ còn lại những ánh mắtngóng con. Những ánh mắt đã quen thuộc bởi cha mẹ luôn dõi theo con cả cuộc đời.Ngày thi thứ hai, trời vẫn mưaBên ngoài, cha vẫn vững tâmTrời vẫn mưa thử thách lòng nhẫn nại của cha Dù nhiều khó khăn cha vẫn theo sát conĐôi lúc trong cuộc đời, cha mẹ có những phút mệt mỏi ... nhưng ánh mắt cha luôn mang nhiều hy vọngVì con, cha sẽ....• Huấn Cao( )
Xem thêm

4 Đọc thêm

T58 Thien nhien chau dai Duong

T58 THIEN NHIEN CHAU DAI DUONG

: THIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠTHIÊN NHIÊN CHÂU Đ I D NGẠ ƯƠ1. V trí đ a lí, đ a hình. ị1. V trí đ a lí, đ a hình. 1. VÞ trÝ ®Þa lÝ , ®Þa h×nh Bi 48Bi 48: : THIấN NHIấN CHU I D NG THIấN NHIấN CHU I D NG 11. V trớ a lớ, a hỡnh. . V trớ a lớ, a hỡnh. - Châu Đại Dơng nằm ở trung tâm và phần tây - Châu Đại Dơng nằm ở trung tâm và phần tây Thái Bình Dơng, gồm lục địa Ô-xtrây-li-a và vô Thái Bình Dơng, gồm lục địa Ô-xtrây-li-a và vô số các đảo lớn nhỏ.số các đảo lớn nhỏ.- Diện tích trên 8,5 triệu km- Diện tích trên 8,5 triệu km22
Xem thêm

34 Đọc thêm

GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ ppt

GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ PPT

TRANG 1 DSM/EE TRAINING PROGRAM - VIETNAM _International Institute for Energy Conservation_ CH ƢƠ NG 2 GIÁ TR Ị THEO TH Ờ I GIAN C Ủ A TI Ề N T Ệ _MÔN HỌC: QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP_ TRANG 2 [r]

13 Đọc thêm

Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án tại công ty kinh đô.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI CÔNG TY KINH ĐÔ.

t h t r n gHình thành dự ánHình thành dự ánXác định nguồnvốn cho dự ánLập các BCTCTính toán cácchỉ tiêuTrình GĐ, BQLduyệtThực hiện dự ánKhi công tác nghiên cứu thị trờng đợc tiến hành, công ty đã xácđịnh đợc nhu cầu của thị trờng hay nói cụ thể hơn là đã tìm đợc khách hàngthì công ty tiến hành công tác thẩm định tài chính dự án.-Bằng các nghiệp vụ cụ thể của mình cùng với kinh nghiệm công táccũng nh căn cứ tình hình thực tế nhu cầu của thị trờng về cấp độ văn phòng,đội ngũ thẩm định đã có thể hoạch định ra dự án, xác định quy mô của dựán cũng nh các phơng án kinh doanh. Xem xét tổng giá trị đầu t của dự ánlà bao nhiêu, giá trị đi thuê, giá trị đầu t thêm là bao nhiêu Đặc điểm kinhdoanh chính của công ty là đầu t vào các dự án cho thuê văn phòng do đóvấn đề đầu tiên sẽ là địa điểm của dự án. Để có đợc địa điểm cho dự án,công ty có thể huy động từ các phơng án nh sẽ đầu t thêm vào một địa điểmvà cho thuê lại, hoặc thuê đất của Uỷ ban nhân dân thành phố thông quaTổng Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội. Chính vì vậy mà trong cácbáo cáo tài chính của dự án có một khoản mục là "trả tiền thuê đất".-Vấn đề nguồn vốn cho dự án, công ty và đội ngũ thẩm định xemxét từ nhiều nguồn. Có thể doanh thu từ đầu năm, quỹ khấu hao, lợi nhuậnnăm trớc hay đi vay ngân hàngMột trong các đặc điểm của các dự án củacông ty cũng nh đặc điểm kinh doanh của loại hình cho thuê văn phòng làcông ty sẽ nhận đợc tiền thuê trớc vào đầu năm. Do đó ngay đầu năm công
Xem thêm

29 Đọc thêm

Những không gian lưu trữ tuyệt vời dưới cầu thang doc

NHỮNG KHÔNG GIAN LƯU TRỮ TUYỆT VỜI DƯỚI CẦU THANG

TRANG 1 NHỮNG KHÔNG GIAN LƯU TRỮ TUYỆT VỜI DƯỚI CẦU THANG KHÔNG GIAN LƯU TRỮ LUÔN CẦN THIẾT VÀ DƯỜNG NHƯ KHÔNG BAO GI Ờ ĐỦ VỚI NGÔI NH À HI ỆN ĐẠI.. NHỮNG CÁCH DÉCOR DƯỚI ĐÂY SẼ MANG L Ạ[r]

16 Đọc thêm

biểu đồ powerpoint ma trận tăng trưởng, growth matrix chart

BIỂU ĐỒ POWERPOINT MA TRẬN TĂNG TRƯỞNG, GROWTH MATRIX CHART

TRANG 1 BIỂU ĐỒ MA TRẬN TĂNG TRƯỞNG PHÁT TRIỂN THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG ĐA DẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TH Ị T RƯ Ờ NG SẢN PHẨM I TỒN TẠI TỒ N TẠ I TRANG 2 PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THÂM NHẬP THỊ TR[r]

7 Đọc thêm

Quyết định số 3956/QĐ-UBND pptx

QUYẾT ĐỊNH SỐ 3956/QĐ-UBND PPTX

TRANG 2 CHỦ TỊCH LÊ PHƯỚC THANH DANH M Ụ C VÀ TH Ờ I GIAN GI Ả I QUY Ế T TH Ủ T Ụ C HÀNH CHÍNH TH Ự C HI ỆN THEO CƠ CHẾ M Ộ T C Ử A T Ạ I BQL CÁC KHU CÔNG NGHI Ệ P _Ban hành kèm theo Quy[r]

3 Đọc thêm

Quyết định số 3958/QĐ-UBND pot

QUYẾT ĐỊNH SỐ 3958/QĐ-UBND POT

TRANG 2 CHỦ TỊCH LÊ PHƯỚC THANH DANH M Ụ C VÀ TH Ờ I GIAN GI Ả I QUY Ế T TH Ủ T Ụ C HÀNH CHÍNH TH Ự C HI ỆN THEO CƠ CHẾ M Ộ T C Ử A T Ạ I S Ở Y T Ế _Ban hành kèm theo Quyết định số 3958 [r]

6 Đọc thêm

Quyết định số 3958/QĐ-UBND potx

QUYẾT ĐỊNH SỐ 3958/QĐ-UBND POTX

TRANG 2 CHỦ TỊCH LÊ PHƯỚC THANH DANH M Ụ C VÀ TH Ờ I GIAN GI Ả I QUY Ế T TH Ủ T Ụ C HÀNH CHÍNH TH Ự C HI ỆN THEO CƠ CHẾ M Ộ T C Ử A T Ạ I S Ở Y T Ế _Ban hành kèm theo Quyết định số 3958 [r]

6 Đọc thêm