THUYẾT TRÌNH: NHỮNG NHẬN THỨC CHUNG VỀ NGUỒN NHÂN LỰC PPTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "THUYẾT TRÌNH: NHỮNG NHẬN THỨC CHUNG VỀ NGUỒN NHÂN LỰC PPTX":

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

Chương 1- Đ ẶT V ẤN Đ Ề, N ỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU.......1-4 1.1. Đ ặt v ấn đ ề................................................................................................................. 1 1.2. Mục tiêu c ủa đ ề tài.................................................................................................... 2 1.3. Ph ạm vi nghiên c ứu .................................................................................................. 2 1.4. N ội dung nghiên c ứu................................................................................................. 2 1.5. Phương pháp nghiên c ứu........................................................................................... 3 Chương 2 – T ỔNG QUAN V ẤN Đ Ề NGHIÊN C ỨU Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC Chương 3 - K ẾT QU Ả NGHIÊN C ỨU VÀ TH ẢO LU ẬN...................................11-82 3.1. HI ỆN TRẠNG S Ử D ỤNG PHÂN BÓN CHO M ỘT S Ố LO ẠI CÂY TR ỒNG Ở Đ ỒNG NAI .........................................................................................................11-26 3.1.1. N ội dung đi ều tra ................................................................................................. 12 3.1.2. Phương pháp đi ều tra ........................................................................................... 12 3.1.3. Kết qu ả ................................................................................................................ 12 3.1.3.1. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây hàng năm ....................................... 12 3.1.3.2. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây ăn trái ............................................ 18 3.1.3.3. Nhóm cây công nghi ệp ...................................................................................... 22 3.1.4. Nh ận xét chung................................................................................................... 25 3.2. CƠ S Ở D Ữ LI ỆU VÀ CÔNG TH ỨC TÍNH...................................................27-45 3.2.1. Phương pháp lu ận c ủa vi ệc xây d ựng công thức tính toán .................................... 27 3.2.1.1. Nhu c ầu dinh dưỡng của cây trồng.................................................................... 27 3.2.1.2. Đất trồng trọt và các ngu ồn cân b ằng dinh dưỡng trong đất ............................. 29 3.2.1.3. Hi ệu su ất s ử dụng phân bón.............................................................................. 40 3.2.2. Xây d ựng công th ức............................................................................................. 42 3.2.2.1. Gi ới h ạn đi ều ki ện biên ..................................................................................... 43 3.2.2.2. Xây dựng công th ức .......................................................................................... 44 3.3. CÁC BƯỚC TÍNH TOÁN LƯỢNG DINH DƯỠNG C ẦN THI ẾT CHO CÂY TRỒNG ...............................................................................................................46 -59 3.3.1. Cơ c ấu chương trình............................................................................................. 46 3.3.2. Các bước tính lư ợng dinh dưỡng c ần thi ết cho m ột s ố lo ại cây trồng.................... 46 3.3.2.1. Hi ện trạng s ử dụng dinh dưỡng trên khu vực xã................................................ 48 3.3.2.2. Tính toán cho nông h ộ....................................................................................... 51 3.3.2.3. Tính ước lượng phân bón c ần thi ết.................................................................... 56 3.4. K ẾT QU Ả XÂY D ỰNG VÀ TÍNH TOÁN .....................................................60-78 3.4.1. Xây d ựng b ản đ ồ nhu c ầu dinh dư ỡng.................................................................. 60 3.4.1.1. Xây dựng các b ản đồ thành ph ần ...................................................................... 60 3.4.1.2. Ph ần m ềm ứng dụng trong xây dựng và biên tập b ản đồ ................................... 60 3.4.1.3. Phương pháp xây dựng ..................................................................................... 60 3.4.1.4. Kết qu ả xây dựng .............................................................................................. 62 3.4.2. Gi ới thi ệu chương trình và k ết qu ả tính ................................................................ 65 3.4.2.1. Gi ới thi ệu chương trình..................................................................................... 65 3.4.2.2. Một s ố kết qu ả tính toán.................................................................................... 73 3.4.3. Thực hi ện một s ố thí nghi ệm ki ểm ch ứng kết qu ả tính toán t ừ mô hình................ 78 3.4.3.1 . Thí nghi ệm trên cây đậu nành ........................................................................... 78 3.4.3.2. Thí nghi ệm trên cây b ắp.................................................................................... 79 3.4.3.3. Thí nghi ệm trên cây rau c ải............................................................................... 80 Chương 4 – KẾT LU ẬN VÀ Đ Ề NGH Ị...................................................................... 83 4.1. Kết lu ận .................................................................................................................. 83 4.2. Đ ề ngh ị ................................................................................................................... 83 TÀI LI ỆU THAM KH ẢO
Xem thêm

93 Đọc thêm

lí thuyết phương trình, bất phương trình đại số bậc cao, phân thức hữu tỉ (phần 1)

LÍ THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ BẬC CAO, PHÂN THỨC HỮU TỈ (PHẦN 1)

LÝ Ý T TH HU UY YẾ ẾT T P PH HƯ ƯƠ ƠN NG G T TR RÌ ÌN NH H – – B BẤ ẤT T P PH HƯ ƯƠ ƠN NG G T TR RÌ ÌN NH H Đ ĐẠ ẠI I S SỐ Ố B BẬ ẬC C C CA AO O, , P PH HÂ ÂN N T TH HỨ ỨC C H HỮ ỮU U T TỶ Ỷ ( (P PH HẦ ẦN N 1 1) ) 1 5 EF Q QU UÂ ÂN N Đ ĐO OÀ ÀN N B BỘ Ộ B BI IN NH H C CH HỦ Ủ Đ ĐẠ ẠO O: : N NH HẬ ẬP P M MÔ ÔN N D DẠ ẠN NG G T TO OÁ ÁN N P PH HƯ ƯƠ ƠN NG G T TR RÌ ÌN NH H V VÀ À B BẤ ẤT T P PH HƯ ƯƠ ƠN NG G T TR RÌ ÌN NH H B BẬ ẬC C C CA AO O, , P PH HÂ ÂN N T TH HỨ ỨC C H HỮ ỮU U T TỶ Ỷ   D DẠ ẠN NG G T TO OÁ ÁN N T TR RÙ ÙN NG G P PH HƯ ƯƠ ƠN NG G V VÀ À M MỞ Ở R RỘ ỘN NG G. .   Đ ĐA A T TH HỨ ỨC C B BẬ ẬC C B BA A N NG GH HI IỆ ỆM M H HỮ ỮU U T TỶ Ỷ. .   Đ ĐA A T TH HỨ ỨC C B BẬ ẬC C B BA A Q QU UY Y V VỀ Ề H HẰ ẰN NG G Đ ĐẲ ẲN NG G T TH HỨ ỨC C. .   Đ ĐẶ ẶT T Ẩ ẨN N P PH HỤ Ụ C CƠ Ơ B BẢ ẢN N. .   Đ ĐẶ ẶT T H HA AI I Ẩ ẨN N P PH HỤ Ụ Q QU UY Y V VỀ Ề Đ ĐỒ ỒN NG G
Xem thêm

113 Đọc thêm

Cơ sở dữ liệu _ Đại học Điện lực

CƠ SỞ DỮ LIỆU _ ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

1. 1. T Tạ ại i sao sao c cầ ần n ph phả ải i c có ó m mộ ột t CSDL? CSDL? H Hệ ệ th thố ống ng c cá ác c t tậ ập p tin tin c cổ ổ đi điể ển n : : • • Đư Đượ ợc c t tổ ổ ch chứ ức c riêng riêng r rẽ ẽ, , ph phụ ục c v vụ ụ m mộ ột t m mụ ục c đ đí ích ch hay hay m mộ ột t b bộ ộ ph phậ ận n n nà ào o đ đó ó c củ ủa a doanh doanh nghi nghiệ ệp p. . • • Như Nhượ ợc c đi điể ểm m: : T Tí ính nh ph phụ ụ thu thuộ ộc c gi giữ ữa a chương chương tr trì ình nh v và à d dữ ữ li liệ ệu u . . Lưu Lưu tr trữ ữ tr trù ùng ng l lặ ặp p d dữ ữ li liệ ệu u Vi Việ ệc c chia chia s sẻ ẻ d dữ ữ li liệ ệu u b bị ị h hạ ạn n ch chế ế T Tố ốn n th thờ ời i gian gian xây xây d dự ựng ng Chi Chi ph phí í cho cho b bả ảo o tr trì ì chương chương tr trì ình nh l lớ ớn n
Xem thêm

75 Đọc thêm

tiểu luận năng lực tiến hóa của tổ chức dân cư và cộng đồng

TIỂU LUẬN NĂNG LỰC TIẾN HÓA CỦA TỔ CHỨC DÂN CƯ VÀ CỘNG ĐỒNG

cho thói quen tổ chức (Miner và Anderson, 1999). Các thành viên của một dân số có thể, Ví dụ, phát triển một thực thể chính thức lựa chọn sau khi xem xét dân số khác làm như vậy, như là nhà sản xuất chất bán dẫn của Mỹ đã làm sau khi quan sát nghiên cứu côngxoocxiom của Nhật Bản (e.g., SEMATECH; Mowery et al., 1996). Sự phát triển của ngành côn g nghiệp mới nổi của một nhóm công ty thương mại trong sự đáp ứng lại đối với những mỗi đe dọa chung bên ngoài cũng như là kết quả của lựa chọn học tập. Kinh nghiệm của các tổ chức khác có một số lợi thế duy nhất hơn kinh nghiệm riêng của một tổ chức. Có ý nghĩa đặc biệt, trong khi tổ chức cá nhân có xu hướng tham gia vào khai thác quá nhiều, trong sự tổng hợp, họ có thể khám phá những phòng tập thể dục cảnh quan thật kỹ. Không giống như các tổ chức, bất kỳ những giới hạn khắt khe trong bao nh iêu nó có thể khám phá, tổ chức dân số và các hình thức thì không có thứ bậc, mặt hạn chế nhu cầu hội nhập, và do đó có thể có nhiều sự khác nhau trong kinh nghiệm của họ hơn so với tổ chức cá nhân. Việc thiếu sự gắn kết chung, tính đa dạng của các mục tiêu tổ chức, và sự vắng mặt của bất kỳ hệ thống thu hoạch hoặc kiểm duyệt của sự tạo ra tất cả thói quen một cách mới mẻ đóng góp vào sự gia tăng của các ý tưởng mới và thói quen như trái ngược với sự khuyến khích gia tăng học tập. So với các tổ chức cá nhân, sau đó, tổ chức dân số có thể khám phá rất nhiều biến thể mà không vi phạm các tiêu chuẩn nội bộ hoặc các tiêu chuẩn bên ngoài về tính nhất quán và độ tin cậy (Baum và Ingram, 1998). Do đó, các tổ chức khác có thể cung cấp một nguồn gốc của sự thay đổi mới cho tổ chức có rơi vào những cảm bẫy năng lực. Với cách tiếp cận như vậy, tổ chức sa lầy trong quá khứ của chính họ có thể có khả năng tìm hiểu các chiến lược, sản xuất và năng lực tổ chức, và các công nghệ khác bởi sự thành công của các tổ chức khác trong ngành công nghiệp của họ. Một chiến lược tốt cho bất kỳ tổ chức cá nhân có thể thường là do được nhấn mạnh sự khai thác của những khám phá thành công từ người khác (Levinthal và March năm 1993). Mặc dù chính trị đã ăn sâu vào những người được lựa chọn thay thế nội bộ có thể giới hạn tiềm năng của chiến lược này bằng cách tìm kiếm giữa các tổ chức với nhau, phổ biến nhận dạng v à mô phỏng thực hành tốt nhất và thực hành điểm làm chuẩn cả ha i chiến lược tiêu biể u này (Imai, 1986). Tổng
Xem thêm

41 Đọc thêm

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 3 MÔN TOÁN NĂM 2O13 pdf

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 3 MÔN TOÁN NĂM 2O13 PDF

của mình và biết chăm làm, thóc gạo lại rủ nhau kéo về. Từ đó, Hơ Bia càng biết quý thóc gạo, càng chăm làm và xinh đẹp hơn xưa. Theo truyện cổ Ê - đê  Dựa vào nội dung bài: “Cô gái đẹp và hạt gạo”. Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau: Câu 1: (1điểm) Vì sao thóc gạo bỏ Hơ Bia đi vào rừng? a. Vì thóc gạo thích đi chơi. b.Vì Hơ Bia đuổi thóc gạo đi. c.Vì Hơ Bia khinh rẻ thóc gạo. Câu 2: (1điểm) Vì sao thóc gạo lại rủ nhau về với Hơ Bia? a.Vì Hơ Bia không có gì để ăn. b.Vì Hơ Bia đã biết lỗi và chăm làm. c.Vì thóc gạo nhớ Hơ Bia. Câu 3: (1điểm) Từ trái nghĩa với từ “lười biếng” là: a.Lười nhác. b.Nhanh nhẹn. c.Chăm chỉ. Câu 4: (1điểm) Bộ phận in đậm trong câu “Đêm khuya, chúng bỏ cả vào rừng.” trả lời cho câu hỏi nào? a.Là gì? b.Làm gì? c.Như thế nào? Trường TH số 2 Sơn Thành Đông Họ và tên: ……………………… Lớp: 3… KHẢO SÁT ĐẦU NĂM - NH: 2012 - 2013
Xem thêm

8 Đọc thêm

THƠ T Ì NH X U ÂN DIỆU 62

THƠ T Ì NH X U ÂN DIỆU 62

Cuộc yêu đương gay gắt vị làng chơi. Người viễn du lòng bận nhớ xa khơi Gỡ tay vướng để theo lời gió nước. Xao xác tiếng gà. Trăng ngà lạnh buốt. Mắt rung mờ, kĩ nữ thấy song trôi.Du khách đi. Du khách đã đi rồi.64THƠ T Ì NH X U ÂN DIỆU RẠO RỰCTơ liễu dòng gần tơ liễu êm;Bướm bay lại sánh bướm bay kèm; Ngàn đôi chim hót- Chàng trai ấy Không có người yêu để gọi “em”.Mặt trời vừa mới cưới trời xanh. Dyên đẹp hôm nay sẽ tốt lành. Son sẻ như trời mười sáu tuổi;Má hồng phơn phớt, mắt long lanh.Có lẽ chàng tơ đến tuổi rồi.Ra đường, ngỡ gặp dáng hoa khôi. Uổng cho áo mới mừng Xuân rộn! Ai đợi chàng đâu. Chỉ nắng cười.Ghen tuông nhìn chạnh gió chen cây; Chim lẻo không im; liễu cứ gầỵVà các môi hoa như sắp nói:
Xem thêm

17 Đọc thêm

HÓA CHẤT NGUY HIỂM Quy phạm an toàn trong sản xuất, sử dụng, bảo quản và vận chuyển - 4 pdf

HÓA CHẤT NGUY HIỂM QUY PHẠM AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, SỬ DỤNG, BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN - 4 PDF

4.22 TRƯỚC KHI HÀNG ĐẾN GA, CẢNG CƠ QUAN V ÃN CHUY ỂN PHẢI BÁO CHO CƠ QUAN NHẬN H ÀNG BI ẾT TRƯỚC ĐỂ CÓ THỜI GI AN CHU ẨN BỊ ĐẾN CHUYỂN HÀNG ĐI KỊP THỜI.. NHẤT THIẾT PHẢI CÓ NGƯỜI NH ẬN,[r]

7 Đọc thêm

Thơ Tình Xuân Diệu_4

THƠ T Ì NH X U ÂN DIỆU 47

THƠ T Ì NH X U ÂN DIỆU 47NƯỚC ĐỔ LÁ KHOAILòng ta là một cơn mưa lũ Đã gặp lòng em là lá khoai Mưa biếc tha hồ rơi giọt ngọc,Lá xanh không ướt đến da ngoài.Ta trút bâng quơ một trận lòng, Biết rằng đau khổ giữa hư không.Khóc mình uổng lệ rơi vô lý,Mưa vẫn cần rơi lệ vạn dòng.Ta như cô khách khoảng đìu hiu Đã gặp chiều hôm lại bước liều Muốn trốn sầu đơn muôn vạn kiếp,Lại tìm sa mạc của tình yêu.Ngày mai nắng mọc, mưa rơi hếtMặt tạnh cơn si, lòng cạn hồ Tasẽ thôi yêu như đã giấu Không hề oán hận lá khoai khô48THƠ T Ì NH X U ÂN DIỆU YÊU MẾNBao nhiêu sầu, ôi sầu biết bao nhiêu,Khi yêu tình, khi theo mãi tình yêu!Một phút gặp thôi là muôn buổi nhớ, Vài giây trông khơi mối vạn ngày thẹo Mộng bay chơi nhằm một buổi trời chiều, Gặp tóc biếc: Tưởng sắc ngày xưa nở!Nửa câu nói, một chút cười, đôi tiếng thở
Xem thêm

15 Đọc thêm

Thơ Tình Xuân Diệu_7

THƠ T Ì NH X U ÂN DIỆU 92

THƠ T Ì NH X U ÂN DIỆU 92ANH VỀ ẤM THƯỢNGAnh về ấm thượng tìm emNhà giang một túp, hương đêm một vùng.Bóng xanh vườn nhãn um tùm,Khói ngưng mặt nước, sương trùm đầu non.Anh về ấm Thượng thăm em Gọi tên yêu, khẽ gõ rèm cọ khô. Em đang thức ngủ mơ hồTưởng rằng anh ở trong mơ gọi thầm.Thấy anh, em xiết nỗi mìnhNhìn em, gương mặt sáng bừng đêm khuya.Làng không một tiếng chân đi,Trái tim ta chuyện thầm thì nhau.Đêm về ấm thượng chưa lâu,Núi sông, cây cỏ nhuộm màu thần tiên.Chỉ cần một ánh nhen lên,Một lời ý hiệp nên thiên sử tình.93THƠ T Ì NH X U ÂN DIỆU VỢ CHUẨN BỊ HÀNHTRANG CHO CHỒNG ĐIVÀO HỎA TUYẾNEm choàng lưới mũ cho anh,Áo an h em nhuộm màu xanh lá rừng
Xem thêm

15 Đọc thêm

Bài giảng môn Cấu Trúc Dữ Liệu và Thuật toán doc

BÀI GIẢNG MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN DOC

tính có thể hiểu và thực hiên các thao tác trên chúng. Giai đoạn này còn được gọi là xây dựng cấu trúc dữ liệu cho bài toán. Ta có thể cài đặt một mô hình dữ liệu bởi nhiều cấu trúc dữ liệu khác nhau Trong mỗi cách cài đặt, một số phép toán trên mô hình có thể được thực hiện thuận lơi, nhưng các phép toán khác có thể lại không thuận lợi+ Mã hóa các giải thuật xử lý trên các cấu trúc dữ liệu tương ứng để giải quyết các yêu cầu của bài toán 3- Cài đặt chương trình Ta có thể sử dụng một ngôn ngữ lập trình cụ thể nào đó (Pascal,C, ) để cài đặt kết quả ở giai đoạn phân tích và thiết kế chương trình, ở bước này ta dùng các cấu trúc dữ liệu được cung cấp trong ngôn ngữ, ví dụ Array, Record, để biểu diễn m ô hì nh dữ l iệu của bài toán, và mã hóa giải thuật bởi các câu lệnh trong ngôn ngữ lập trình lựa chọnNhư vậy, ta có thể tóm tắt các bước từ bài toán đến chương trình như sau:1) Về mặt dữ liệu: Mô hình dữ liệu-> Kiểu dữ liệu trừu tượng -> Cấu trúc dữ liệuThật vậy: 7Trong quá trình phát triển chương trình, nhất là khi phát triển các hệ thống phần mềm lớn, ta cần đến hai dạng biểu diễn dữ liệu: Biếu diễn trừu tượng và biểu diễn cụ thểa) Trong giai đoạn phân tích thiết kế chương trình, ta cần sử dụng dạng biểu diễn trừu tượng: được xác định bởi mô hình dữ liệu – đó là mô hình toán học của các đối tượng dữ liệu cùng với các phép toán thực hiện trên các đối tượng đó, ví dụ như: Mô hình cây, danh sách, tập hợp, đồ thị, mô hình ERA, …… > Khi ta dùng mô hình dữ liệu với một số xác định các phép toán nào đó, ta sẽ có một kiểu dữ liệu trừu tượng , ví dụ: Ngăn xếp, hàng đợi, bảng băm, ….=> Dạng biểu diễn dữ liệu này không phụ thuộc vào ngôn ngữ lập trình cụ thể b) Trong giai đoạn cài đặt chương trình, ta cần sử dụng dạng biểu
Xem thêm

118 Đọc thêm

Thơ Tình Xuân Diệu_6

80THƠ T Ì NH X U ÂN DIỆU

THƠ T Ì NH X U ÂN DIỆU TÌNH YÊU MUỐN HÓA VÔ BIÊNTình yêu muốn hóa vô biênMột ngày yêu, muốn kết liền ngàn năm.Kể từ khi có trái tim,Những đôi người vẫn triền miên với đờiĐó là như thế em ơi.Hai ta có sống trên đời mãi đâu;Nhưng từ may mắn yêu nhau,Đôi tim gắn với dài lâu triệu ngườiNhận thêm thắm đất xanh trời,Lại cho trời đất rạng ngời trời đêmCủa đời ta nhận ấm êm,Hồn trao âu yếm ta thêm tặng đời83THƠ T Ì NH X U ÂN DIỆU Vô biên là của đất trờiChờ vô biên của con người tạo ra.Dẫu rằng hữu hạn đôi ta,Yêu đương một thuở thành ca muôn đời.
Xem thêm

13 Đọc thêm

Thơ Tình Xuân Diệu_2

18THƠ T Ì NH X U ÂN DIỆU

THƠ T Ì NH X U ÂN DIỆU 17HẸN HÒAnh đã nói, từ khi vừa gặp gỡ:“Anh rất ngoan, anh không dám mong nhiều“Em bằng lòng cho anh được phép yêu; “Anh sung sướng với chút tình vụn ấy”.Em đáp lại: “Nói gì đau đớn vậy! “Vừa gặp anh em cũng đã mến rồị “Em phải đâu là ngọn nước trôi xui;“Chưa hy vọng sao anh liền thất vọng?”Lời nói ấy về sau đem gió sóng Cho lòng anh đã định chỉ yêu thôi;Anh tưởng em là của của anh rồi, Em mắc nợ, anh đòi em cho đượcĐấy, ai bảo em làm anh mơ ước! Lúc đầu tiên anh có mộng gì đâu! Tưởng có nhau ai ngờ vẫn xa nhau,Em ác quá! Lòng anh như tự xé...18THƠ T Ì NH X U ÂN DIỆU BÀI THƠ TUỔI NHỎGiơ tay muốn ôm cả trái đấtGhì trước trái tim, ghì trước ngựcCho đầy trước mắt khoảng cô đơnBao la muôn trời, sâu vạn vực.Làm sao sống được mà không yêu Không nhớ không thương một kẻ nào...Hãy đốt đời ta trăm thứ lửa
Xem thêm

15 Đọc thêm

Tiểu luận: Lý thuyết cấu trúc vốn doanh nghiệp

TIỂU LUẬN: LÝ THUYẾT CẤU TRÚC VỐN DOANH NGHIỆP

trình mua bán song hành để vay, mua cổ phần của doanh nghiệp không sử dụng nợ, số tiền còn dư đầu tư vào một nơi khác. Như vậy, nhà đầu tư đã sử dụng đòn bẩy tài chính cá nhân của họ thay cho đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp. Nhờ đó, họ gia tăng lợi nhuận mà không gia tăng rủi ro. Quy trình mua bán song hành này sẽ tiếp tục cho đến khi việc bán cổ phần của doanh nghiệp sử dụng nợ kéo giá của nó xuống đến mức bằng với giá cổ phần của doanh nghiệp không sử dụng nợ hiện đang tăng do số người mua tăng. Tuy nhiên, quy trình mua bán song hành này diễn ra rất nhanh bởi giả định có sẵn thông tin liên quan cho tất cả nhà đầu tư và không phải mất tiền của MM. Do đó, nó làm cho giá trị thị trường của các doanh nghiệp có sử dụng nợ bằng với giá trị thị trường của các doanh nghiệp không sử dụng nợ. - Quy luật bảo tồn giá trị: Trong thị trường vốn hoàn hảo, hiện giá của kết hợp hai tài sản bằng tổng hiện giá của chúng khi tính riêng lẻ. N gược lại khi chúng ta chia GVHD: TS. N guyễn Thị Uyên Uyên TH: Nhóm 6-N2 Lý thuy ết cấu trúc vốn Trang 5 dòng tiền thành nhiều phần nhỏ thì giá trị của các phần này s ẽ luôn bằng tổng số của giá trị từng phần hay giá trị tài sản luôn được bảo tồn bất kể tài sản được tài trợ bằng cấu trúc vốn như thế nào. 3. Định đề I của MM Theo quy luật bảo tồn giá trị thì giá trị của tài sản luôn được bảo tồn bất kể tài sản được t ài trợ bằng cấu trúc vốn như thế nào. Như vậy:  Việc tài trợ bằng nợ hay vốn cổ phần không ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp.  Việc lựa chọn tài trợ bằng nợ ngắn hạn hay nợ dài hạn, nợ có đảm bảo hay nợ không có đảm bảo, nợ chuyển đổi được hay nợ không chuy ển đổi được đều
Xem thêm

19 Đọc thêm

Để phòng khách căng tràn sức sống pot

ĐỂ PHÒNG KHÁCH CĂNG TRÀN SỨC SỐNG

TRANG 1 ĐỂ PHÒNG KHÁCH CĂNG TRÀN SỨC SỐNG CH Ỉ CẦN TƯỞNG TƯỢNG MỘT CHÚT TH Ì S Ẽ KHÔNG QUÁ KHÓ KHĂN ĐỂ TH ỰC HIỆN, MỘT CHÚT VITAMIN M ÀU S ẮC SẼ KHIẾN PH ÒNG KHÁCH TR Ở N ÊN S ỨC SỐNG V [r]

13 Đọc thêm

Đề thi học sinh giỏi hóa học 12 tỉnh Nghệ An 2009-2010 Bảng B pps

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC 12 TỈNH NGHỆ AN 2009-2010 BẢNG B PPS

XÁC ĐỊNH CÔNG TH ỨC CẤ U T ẠO CÓ THỂ CÓ CỦA X V À VI ẾT PHƯƠNG TR ÌNH HÓA H ỌC CỦA CÁC PHẢN ỨNG THEO HAI BIẾN HÓA TRÊN DƯỚI DẠNG CÔNG THỨC CẤU TẠO.. ĐUN NÓNG A VỚI DUNG DỊCH KMNO 4 T ỚI [r]

6 Đọc thêm

BÀI THI V ẬN D ỤNG KI ẾN TH ỨC LIÊN MÔN ĐỂ GI ẢIQUY ẾT TÌNH HU ỐNG TH ỰC TI ỄN DÀNH CHO HỌC SINHTRUNG HỌC

BÀI THI V ẬN D ỤNG KI ẾN TH ỨC LIÊN MÔN ĐỂ GI ẢIQUY ẾT TÌNH HU ỐNG TH ỰC TI ỄN DÀNH CHO HỌC SINHTRUNG HỌC

những danh thắng trên quê hương em.III.TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN GIẢI QUYẾTTÌNH HUỐNG•Trong quá trình giải quyết tình huống chúng em có sửdụng một số tư liệu sau+ Tư liệu về các cảnh quan du lịch của tỉnh Ninh Bình của cácnhà xuất bản trong cả nước+ Vốn kiến thức của chính bản thân mình+ Sử dụng kiến thức môn Văn để có thể giới thiệu hay về cácthắng cảnh, các di tích lịch sử, khu du lịch và bảo tồn thiên nhiên.+ Sử dụng kiến thức về môn Giáo dục công dân để củng cốchính sự tự tin của bản thân trong khi nói và biết yêu thiên nhiên,yêu rừng, yêu môi trường. Qua đó mới có thể vận dụng hay kiếnthức của môn Văn để giới thiệu.+ Sử dụng kiến thức về môn Lịch sử để giới thiệu sơ qua về lịchsử quê hương em qua các triều đại phong kiến như: Đinh, Tiền Lê,Lí, Trần, thời Tây Sơn và nhà Nguyễn.+ Sử dụng kiến thức về môn Địa lý để giới thiệu về vị trí địa lýcủa các địa điểm du lịch nổi tiếng ở quê em như Tràng An-BáiĐính, Tam cốc bích động, chiến khu Quỳnh Lưu, nhà thờ đá PhátDiệm.+ Các kiến thức thực tiễn trong cuộc sống hàng ngày, qua cáchthu thập các bài ca dao dân ca để hiểu thêm về những giá trịnhân văn trong cuộc sống, về các món ăn đặc sản nổi tiếng nhưthịt dê núi và cơm cháy, với chén rượu Kim Sơn nức tiếng gần xa.+ Tìm hiểu qua mạng In-tơ-net.IV.GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG
Xem thêm

11 Đọc thêm

Đề tài: " Phân tích vai trò của từng lực lượng bên ngoài thúc đẩy sự thay đổi kinh doanh và quản lý " pps

ĐỀ TÀI: " PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA TỪNG LỰC LƯỢNG BÊN NGOÀI THÚC ĐẨY SỰ THAY ĐỔI KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ " PPS

dài của tổ chức. Phải có chính sách ,chế độ đãi ngộ thoả đáng để bù đắp sức lao động tạo động lực mạnh mẽ đề cao trách nhiệm và bảo vệ người lao động trong khuôn khổ pháp luật. 4.3.Yếu tố kinh tế. Đối với các doanh nghiệp thì yếu tố này thường được đưa lên hàng đầu, bởi vì mọi doanh nghiệp khi kinh doanh thì đều đặt yếu tố kinh tế ,lợi nhuận lên hàng đầu.Khi kinh doanh lợi nhuận thu về càng nhiều càng tốt, điều đó sẽ giúp cho doanh nghiệp tồn tại được và đáp ứng được nhu cầu về tiền lương cho lao động. 4.4.Xu hướng xã hội. Hiện nay xu hướng của xã hội ngày càng được nâng cao và đi lên, vì thế mà việc chon hướng kinh doanh sao cho phù hợp với xu hướng chung của xã hội là một việc làm tối quan trọng.Việc một tổ chức ,một doanh nghiệp kinh doanh theo xu hướng chung của xã hội xẽ dẫn đên sự thành công rất cao của doanh nghiệp. 4.5.Chính sách của chính phủ. Hiện nay chính phủ đang ưu tiên cho phát triển các doanh nghiệp trong nước đó là một thuận lợi cho các doanh nghiệp sản suất kinh doanh trong nước.Việc 6 chính phủ xẽ hỗ chợ thêm cho các doanh nghiệp trong việc sản suất và tiêu thụ sản phẩm là một việc làm mang tính thời sự quan trọng đối với các doanh nghiệp . 4.6.Yếu tố công nghệ. Việc các doanh nghiệp áp dụng các công nghệ hiện đại thay thế các công nghệ đã cũ trong quá trình sản xuất kinh doanh là rất cần thiết đối với doanh nghiệp ,bởi vì việc áp dung khoa học kỹ thuật tiên tiến của các nước phát trên thế giới vào việc sản xuất sản phẩm đối với doanh nghiệp là rất quan trọng.Công nghệ mới sẽ nâng cao chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp lên và tiết kiệm được nhiều thời gian trong việc sản suất sản phẩm. 4.7.Đối thủ cạnh tranh.
Xem thêm

10 Đọc thêm

Báo cáo tốt nghiệp: Các giải pháp truyền tải IP trên mạng quang ppt

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: CÁC GIẢI PHÁP TRUYỀN TẢI IP TRÊN MẠNG QUANG PPT

ATM/SDH/WDM. Một trong những thách thức lớn nhất ngày nay đối mặt với các nhà sản xuất chuyển mạch quang đó là phát triển các giao thức báo hiệu cho điều khiển hoạt động và hoạt động liên mạng của lớp quang mà có lẽ đây cũng là vấn đề cần chuẩn hoá cấp bách nhất hiện nay. Các tổ chức và diễn đàn quốc tế OIF (Optical Internetworking Forum), IETF và ITU đều đang nỗ lực gấp rút để thiệt lập nên các phương pháp xác định việc điều khiển và kết nối giữa mạng WDM và IP. Trong quá trình thực hiện đề tài, em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, chỉ bảo nhiệt tình của các thầy cô tại Khoa Điện Tử Viễn Thông- Trường Đại Học Công Nghệ, nhất là thầy giáo PGS.TS Nguyễn Kim Giao- người đã trực tiếp hướng dẫn em. 2 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ IP 1.1 Giới thiệu chung Như chúng ta đã biết Internet là một mạng máy tính toàn cầu, do hàng nghìn mạng máy tính từ khắp mọi nơi nối lại tạo nên. Khác với cách tổ chức theo các cấp: nội hạt, liên tỉnh, quốc tế của một mạng viễn thông như mạng thoại chẳng hạn, mạng Internet tổ chức chỉ có một cấp, các mạng máy tính dù nhỏ, dù to khi nối vào Internet đều bình đẳng với nhau. Do cách tổ chức như vậy nên trên Internet có cấu trúc địa chỉ, cách đánh địa chỉ đặc biệt, trong khi cách đánh địa chỉ đối với mạng viễn thông lại đơn giản hơn nhiều. Đối với mạng viễn thông như mạng thoại chẳng hạn, khách hàng ở các vùng khác nhau hoàn toàn có thể có cùng số điện thoại, phân biệt với nhau bằng mã vùng, mã tỉnh hay mã quốc tế. Đối với mạng Internet , do cách tổ chức chỉ có một cấp nên mỗi một khách hàng hay một máy chủ đều có một địa chỉ internet duy nhất mà không được phép trùng với bất kỳ ai. Do vậy mà địa chỉ trên Internet
Xem thêm

85 Đọc thêm

Tiếng ốn và các biện pháp chống ồn

8 TIẾNG ỒN VÀ CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG ỒN

- 304 - CHƯƠNG 8 TIẾNG ỒN VÀ CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG ỒN 8.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ TIẾNG ỒN Có thể đònh nghóa đơn giản: Tiếng ồn là âm thanh không có giá trò không phù hợp với mong muốn của người nghe. Có thể là một âm thanh hay nhưng lại trở thành tiếng ồn vì nó xảy ra không đúng lúc, không đúng chỗ. Có hai loại tiếng ồn là: tiếng ồn khí động và tiếng ồn va chạm. Rất khó khăn trong việc đánh giá nguồn tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu đến con người bởi vì cùng một tiếng ồn gây ra, nhưng mỗi người cảm thấy bò tác động với một mức độ khác nhau. Ngay cả cùng một con người, đối với cùng một tiếng ồn gây ra còn phụ thuộc vào lúc đó người ta đang làm việc gì, ở cơ quan, ở nhà, hay đang đi dạo chơi trong công viên … Cũng có khi tâm lý khó chòu của người nghe không chỉ là tác động riêng của tiếng ồn gây ra. Ví dụ rất nhiều người phản đối kòch liệt tiếng ồn do hàng xóm của họ gây ra, nhưng phải chăng đó là lời than phiền hoàn toàn do tiếng ồn gây ra hay còn bao hàm cả tình cảm ghét bỏ nhau nữa. Tương tự, một người nào đó kêu ca phàn nàn dữ dội về tiếng ồn giao thông có thể bao hàm cả tâm lý không thích xe cộ chạy gần nhà mình hay không thích máy bay trên đầu mình. Thính giác (tai) của con người có đặc tính là cảm thụ cường độ âm thanh theo
Xem thêm

19 Đọc thêm

BẢO MẬT HỆ ĐIỀU HÀNH MÁY TÍNH

BẢO MẬT HỆ ĐIỀU HÀNH MÁY TÍNH

3. NessusNessus là một phần mềm quét lỗ hổng khá toàn diện. Mục tiêu của nó là pháthiện các lỗ hổng tiềm ẩn trên các hệ thống được kiểm tra chẳng hạn như:- Vulnerabilities that allow a remote cracker to control or access sensitive data ona system.- Các lỗ hổng cho phép cracker từ xa có thể kiểm soát hoặc truy cập các dữ liệunhạy cảm trên hệ thống.- Lỗi cấu hình (ví dụ như mở mail relay, mất các bản vá,…)- Các mật khẩu mặc định, một số mật khẩu chung, các một khẩu blank/absent(trắng hay thiếu) trên một số tài khoản hệ thống. Nessus cũng có thể gọi Hydra(một công cụ bên ngoài) để khởi chạy một tấn công dictionary.- Từ chối dịch vụ đối với ngăn xếp TCP/IP bằng bằng sử dụng các gói dữ liệu đãbị đọc sai.Nessus là một trình quét lỗ hổng phổ biến nhất hiện nay trên thế giới, ước lượngcó đến 75.000 tổ chức trên toàn thế giới sử dụng. Nó xuất hiện lần đầu tiên trongbảng thống kê các công cụ bảo mật 2000, 2003 và 2006 cúa SecTools.Org.4. chkrootkitChkrootkit (Check Rootkit) là một chương trình của Unix nhằm giúp các quản trịviên hệ thống kiểm tra hệ thống của họ về các rootkit. Nó là một kịch bản sửdụng các công cụ UNIX/Linux giống như các chuỗi và các lệnh grep để tìm kiếmcác dấu hiệu trong các chương trình hệ thống lõi và so sánh sự mâu thuẫn của/proc filesystem với đầu ra của lệnh ps (process status) nhằm tìm kiếm nhữngvấn đề khác nhau.Chương trình này có thể được sử dụng từ một “đĩa giải cứu” hoặc có có thể sửdụng một thư mục khác để chạy tất cả các lệnh của riêng nó.Tuy vậy vẫn có một số hạn chế cố hữu về độ tin cậy của bất cứ chương trìnhnào muốn phát hiện sự thỏa hiệp (chẳng hạn như các rootkit và các virus máy
Xem thêm

143 Đọc thêm

Cùng chủ đề